Ισολογισμός 2012 - iroco επιπλα επε

IROCO ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 IAN 2012 - 31 ΔΕΚ. 2012)
ENEPΓHTIKO
B. EΞOΔA EΓKATAΣTAΣEΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώματες ακινητοποιήσεις
3. Kτίρια & τεχνικά έργα
4. Mηχ/τα τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.
5. Mεταφορικά Mέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΙII. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)
Δ. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
I. Aποθέματα
4. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες
5. Προκαταβολές προμηθευτών
Σύνολο Αποθεμάτων
II. Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Eπιταγές Eισπρακτέες
11. Xρεώστες διάφοροι
Σύνολο Απαιτήσεων
IV. Διαθέσιμα
1. Tαμείο
3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο Διαθεσίμων
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+Δ)
AΞIA KTHΣEΩΣ
ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2012
AΠOΣBEΣEIΣ
ANAΠ. AΞIA
ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2011 Π A Θ H T I K O
AΞIA KTHΣEΩΣ
AΠOΣBEΣEIΣ
ANAΠ. AΞΙΑ A. IΔIA KEΦAΛΑΙΑ
1.040,00 ================
1.040,00 ================
0,00 ================
1.040,00 ================
0,00 ================
1.040,00
================
20.936,87
14.275,25
6.661,62
20.936,87
0,00
20.936,87
35.969,35
35.266,83
702,52
43.640,52
7.776,17
35.864,35
24.106,68
24.106,67
0,01
24.106,68
24.106,67
0,01
----------25.773,81
-------------- ----------19.130,93
--------------- ------------6.642,88
------------- ----------26.443,81
-------------- ---------------670,00
--------- ----------25.773,81
-------------106.786,71 ================
92.779,68 ================
14.007,03 ================
115.127,88 ================
32.552,84 ================
82.575,04
================
0,00
================
14.007,03
================
100.927,92
12.990,54
================
95.565,58
================
100.927,92
---------------432,44
--------101.360,36
================
------------2.634,17
-----------103.562,09
================
18.464,30
0,00
---------------530,98
--------18.995,28
================
21.920,30
6.441,12
---------------530,98
--------28.892,40
================
2.523,47
---------------198,36
--------2.721,83
================
123.077,47
================
137.084,50
================
9.120,02
---------------298,36
--------9.418,38 Δ. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY
================
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
141.872,87
================
238.478,45 ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ+Δ)
================
KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)
I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) εκμετ/σεως
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργ. Διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμετ/σεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφη έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμετ/σεως
II. ΠΛEON (ή Mείον): EKTAKTA AΠOTEΛEΣMATA
Πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2012
ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2011
71.165,08
0,00
71.165,08
------------------------ ------------------------70.922,41
0,00
---------------135,30
--------- ---------------135,30
---------71.057,71
17.521,96
32.540,77
50.062,73
------------------------ ------------------------111.423,42
0,31
----------12.673,48
-------------- ----------12.673,17
--------------124.096,59
0,00
1.085,12
------------1.030,94
------------ ------------2.116,06
------------73.173,77
69.608,01
----------69.608,01
-------------- ------------------0,00
------73.173,77
================
290,24
368,20
------------------0,00
------ ----------------77,96
--------124.174,55
21.706,67
----------21.706,67
-------------- ------------------0,00
------124.174,55
================
280,00
----------------37,33
-------242,67
I. Eταιρικό Κεφάλαιο
1. Kαταβλημένο (1.800 χ 30,00)
IV. Aποθεματικά κεφάλαια
1. Tακτικό αποθεματικό
V. Aποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
Σύνολο
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις εταίρων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα
2α. Eπιταγές πληρωτέες
3. Tράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.
4. Προκαταβολές πελατών
5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Aσφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
ΠOΣA KΛEIOM.
XPHΣEΩΣ 2012
54.000,00 ================
54.000,00
================
77,67 ================
77,67
================
-73.173,77
-124.174,55
-609.312,13
-485.137,58
------------------------ ------------------------682.485,90 ================
-609.312,13
================
150.000,00 ================
150.000,00
================
-478.408,23
-405.234,46
================ ================
172.024,71
194.843,68
42.650,00
37.650,00
59.521,53
59.521,53
123.198,37
123.063,07
30.876,94
30.876,94
22.520,47
26.463,93
61.810,32
64.434,31
--------102.890,39
---------------- --------102.890,39
---------------615.492,73 ================
639.743,85
================
0,00
3.969,06
================ ================
137.084,50 ================
238.478,45
================
ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
158.217,16 Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως
219.577,85
------------------------ Μείον: Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημιών) προηγ.χρ.
-61.360,69 Σύνολο
ΠOΣA ΠPOHΓ.
XPHΣEΩΣ 2011
XPHΣEΩΣ 2012
XPHΣEΩΣ 2011
-73.173,77
-124.174,55
-609.312,13
------------------------ --------485.137,58
-----------------682.485,90 ================
-609.312,13
================
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 522145
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
αρ.αδ. 0004931/Α τάξης
FORO-TAXIS ΕE/αρ αδ 689
2240τύπος 2102724090