Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών
.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .......................................................................................... 199
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .................................................................................................................. 199
2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ................................................... 199
2.1.1 Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» - (Γούρνες) ................................................................ 199
2.1.2 Πιλοτική µονάδα Ιχθυοκλωβών - Σούδα....................................................................... 199
2.1.3 Αγ. Κοσµάς ................................................................................................................... 201
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ........................................................................................................................... 201
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................... 202
5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ........................................................................................ 204
5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (16) .............................................................................. 204
5.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (9) ............................................................................... 204
5.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (7)................................................................ 207
5.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (5) ...................................................................................................................... 208
5.2.1 Νέες Μελέτες (4) ........................................................................................................... 208
5.2.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (1) ........................................................................................... 210
5.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5) .............................................................. 210
5.3.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2) ................................................................ 210
5.3.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3)................................................. 211
5.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1) ........................................................................................ 212
5.4.1 Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1) .................................................................... 212
5.5 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (12) ................................................................................. 212
6 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ............................................................................... 214
6.1 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ................................................................................................................. 214
6.2 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ -ΒΙΒΛΙΑ ...................................................... 214
6.3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ............................................... 216
6.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ........................................ 220
6.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ............................... 220
6.6 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ....................................................................................... 220
6.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ...................................................................................................... 221
7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ......................................................... 221
8 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ............................................................................ 222
8.1 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ .......................................................................................... 222
8.1.1 Μεταπτυχιακά ............................................................................................................... 222
8.1.2 Προπτυχιακά ................................................................................................................. 222
8.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ, MSC, ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ................................................... 222
8.2.1. ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών .............................................................................................. 222
8.2.2 ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc ................................................................................... 223
8.2.3 Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ..................................................................................... 223
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
9 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ................................................................................ 225
10 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ........................................................................................................................... 225
11 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - WORKSHOPS ................................................................. 226
11.1 ∆ιοργάνωση Συνεδρίων .................................................................................................. 226
11.2 ∆ιοργάνωση Workshops ................................................................................................. 226
12 ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .............................................................................................. 226
.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
199
1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, έχει ως επιστηµονικό αντικείµενο την εκτέλεση πρωτότυπης
έρευνας, την ανάπτυξη και τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την επιµόρφωση νέου
ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών και συναφών περιοχών, ιδίως δε στην
κατανόηση της βιολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας, ηθολογίας µεταβολισµού και γενετικής των
εκτρεφόµενων ή δυνάµενων να εκτραφούν υδρόβιων οργανισµών, τη βελτίωση της παραγωγής
και ποιότητάς του, στην αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος, στη βελτίωση των
γεννητόρων, στη σύνθεση και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών και επιλογή και καλλιέργεια
νέων ειδών, στην ανάπτυξη συστηµάτων παραγωγής και µεθοδολογιών διαχείρισης για όλα τα
στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόµενων οργανισµών, τον έλεγχο και ενίσχυση της φυσικής
παραγωγικότητας των υδατικών συστηµάτων, καθώς και τις µεθοδολογίες διαχείρισης ενυδρείων.
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών έχει ως βάση δύο εγκαταστάσεις, στις Γούρνες της Κρήτης και
στον Άγιο Κοσµά στην Αθήνα. Έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις για πειραµατικές και πιλοτικές
µελέτες συµπεριλαµβανοµένων ιχθυογεννητικών σταθµών, µονάδων προπάχυνσης και πάχυνσης
στην ξηρά και µιας πιλοτικής µονάδας κλωβών στην θάλασσα. ∆ιαθέτει επίσης ειδικευµένα
εργαστήρια (διατροφής, φυσιολογίας, παθολογίας, ποιοτικού ελέγχου νερού και περιβάλλοντος).
Οι εγκαταστάσεις στις Γούρνες είναι εξειδικευµένες στις τεχνολογίες του εκκολαπτηρίου, της
Σούδας στην πάχυνση των ψαριών και της Αθήνας στην διατροφή στη παθολογία και στην
ποιότητα των ψαριών.
2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1.1 Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» - (Γούρνες)
Στις Γούρνες, υπάρχουν δύο κτίρια τα οποία ονοµάζονται υποδοµές Aqualabs και είναι
οργανωµένα ως πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα εκκολαπτηρίου. Το εκκολαπτήριο του
Ινστιτούτου είναι µοναδικό στη Μεσόγειο δεδοµένου ότι προσφέρει ποικίλλες υψηλής ποιότητας
πειραµατικές εγκαταστάσεις για τη µελέτη της ψαριών σε µικρή ηλικία και παράγει 2.000.000 το
χρόνο γόνο των διάφορων ειδών ψαριών, καθιστώντας έτσι πάντα διαθέσιµο για πειραµατικούς
σκοπούς.
Υπάρχουν πειραµατικής κλίµακας και µικρής κλίµακας εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών, που
είναι εξοπλισµένες µε καλά εξειδικευµένα υγρά και ξηρά εργαστήρια και κλασσικές υποδοµές
(γραφεία, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων 50 θέσεων, κ.λπ.). Οι 7 κύριες πειραµατικές ζώνες
(1.700 τ.µ.) ενσωµατώνουν την σύγχρονη τεχνολογία στην καλλιέργεια λαρβών ψαριών και την
αυτοµατοποιηµένη διαχείριση και διοικούνται από ένα επιστήµονα.
2.1.2 Πιλοτική µονάδα Ιχθυοκλωβών - Σούδα
H πιλοτική µονάδα ιχθυοκλωβών στον κόλπο της Σούδας βρίσκεται στο 10ο έτος λειτουργίας της.
Οι εγκαταστάσεις δηµιουργήθηκαν µε 100% Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση (πρόγραµµα INNOMAR
– DG REGIO µέσω του προγράµµατος CRINNO της Περιφέρειας Κρήτης). Το πρόγραµµα αυτό
ήταν η βασική δραστηριότητα της µονάδας κατά τα 4 πρώτα χρόνια.
Στη συνέχεια εκτελέστηκαν διάφορα ερευνητικά προγράµµατα, από τα οποία πραγµατοποιήθηκαν
απαραίτητες επενδύσεις. Τέτοια ήταν το πρόγραµµα ΟΠΤΙΜΑ (ΕΠΑΝ, ΤΡ8) το οποίο
χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ και αφορούσε στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών εκτροφής.
Ακόµα στη µονάδα ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα FAST FISH (STREP, EU) που αφορούσε στη
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
200
µελέτη της συµπεριφοράς των ψαριών κατά την εκτροφή ώστε να προσδιορισθούν δείκτες
ευζωίας.
Σήµερα η µονάδα αποτελείται από 16 ιχθυοκλωβούς 6Χ6µ ο καθένας από τους οποίους ανάλογα
µε τις ανάγκες διαµορφώνεται σε 4 µικρότερους διαστάσεων 3Χ3. Επιπλέον υπάρχουν 2 κυκλικοί
ιχθυοκλωβοί διαµέτρου 10 µ. (Εικόνα 1).
Εικόνα 1. Γενική απεικόνιση εγκαταστάσεων
Στη µονάδα τοποθετήθηκε πριν 6 χρόνια ένας βυθιζόµενος ιχθυοκλωβός µε βάθος λειτουργίας τα
45 µ. Ο κλωβός αυτός είναι ο πρώτος σε παγκόσµιο επίπεδο που λειτουργεί σε αυτό το βάθος.
(Εικόνα 2)
Η λειτουργία της µονάδας εξυπηρετείται από πλωτή
πλατφόρµα και οικίσκο αποθήκευσης. Σε αρχικό στάδιο
βρίσκεται η προσπάθεια ενεργειακής κάλυψης της
λειτουργίας µε συστοιχία φωτοβολταϊκών που έχουν
τοποθετηθεί. (Εικόνα 3).
Εικόνα 2. Σχέδιο του βυθιζόµενου κλωβού
α
β
Εικόνα 3. Οικίσκος αποθήκευσης µε τη συστοιχία φωτοβολταϊκών (α) και πλωτή πλατφόρµα (β)
Στη µονάδα σήµερα εκτρέφονται 7 είδη (λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι, συναγρίδα, κρανιός, µαγιάτικο,
ροφός) και έχει δοκιµαστεί η εκτροφή ακόµα 3 ειδών (τσιπούρα, µυλοκόπι, συκιός).
Από την αρχή λειτουργίας µέχρι και σήµερα το προσωπικό της µονάδας είναι 2 άτοµα, 1
τεχνολόγος (ΤΕ) υπεύθυνος λειτουργίας και 1 αλιεργάτης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
201
Η πιλοτική µονάδα ιχθυοκλωβών αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για το Ινστιτούτο
Υδατοκαλλιεργειών και το ΕΛΚΕΘΕ στην υλοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
καθώς µε αυτή είναι διαθέσιµες υποδοµές για την εκτροφή και µελέτη όλων των αναπτυξιακών
σταδίων των ψαριών.
To 2010 ανανεώθηκε για 10 ακόµα χρόνια (2010-2020) η άδεια λειτουργίας της µονάδας, η οποία
έλαβε και πιστοποίηση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία για την ορθή λειτουργία της (GR
94Fish0001).
2.1.3 Αγ. Κοσµάς
Οι εγκαταστάσεις στην Αθήνα βρίσκονται στον Άγιο Κοσµά. Σε αυτές υπάρχουν εγκαταστάσεις
εκτροφής ψαριών καθώς και ειδικευµένα εργαστήρια διατροφής, παθολογίας και ποιότητας
τελικού προϊόντος. Ολόκληρη η περιοχή, όπου είναι τοποθετηµένες οι εγκαταστάσεις εκτροφής,
καλύπτει 7,000 τετραγωνικά µέτρα και βρίσκεται 40 µέτρα µακριά από το κύριο κτήριο, στο οποίο
στεγάζονται τα εργαστήρια διατροφής, παθολογίας και ποιότητας τελικού προϊόντος.
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α-7.1.3.
Συνολικά στο Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, εργάζονται 49 άτοµα. Από αυτά:
Μόνιµο προσωπικό
Ερευνητές
Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες
Επιστήµονες αορίστου χρόνου (2 κάτοχοι PhD)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς- Βοηθ. Προσωπικό
(µόνιµοι & αορίστου χρόνου)
Συµβασιούχοι (εργασίας – έργου)
Επιστήµονες (1 Κάτοχος PhD)
Τεχνολόγοι – Τεχνικοί – Βοηθ. προσωπικό
Υπότροφος
∆ιδακτορικός
34
13
2
8
11
14
7
7
1
1
Στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-1, φαίνεται το προσωπικό του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών για το 2011.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
202
Σχήµα B-III-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2011
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (34)
15
12
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14)
ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ (1)
9
6
3
0
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ε.Τ.Ε
EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, η
χρηµατοδότηση για το 2011 ήταν 1.328.471,01 € και αναλύεται ως εξής ανά φορέα
χρηµατοδότησης:
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
∆ηµόσιοι Φορείς
Φορείς Εξωτερικού
Ιδιωτικοί Φορείς
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΝ (€)
498.349,70
451.164,93
47.597,26
331.359,12
1.328.471,01
Στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών ανά
πρόγραµµα, στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-3, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για το
2011 και στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-4 η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα τα έτη 20052011.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
203
Σχήµα Β-ΙΙΙ-2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2011 (σε χιλ. €)*
200
150
100
50
0
*Προγράµµατα µε έσοδα ~20.000€ και άνω
Σχήµα Β-ΙΙΙ-3: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ 2011 (σε χιλ. €)
47.60
4%
331.36
25%
498.35
37%
451.16
34%
ΕΕ
ΓΓΕΤ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ
Σχήµα Β-IIΙ-4: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΙΝΣΤ. Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ 2005-2011 (σε χιλ. €)
1.600
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
204
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το 2011 ξεκίνησαν εννιά (9) νέα ερευνητικά προγράµµατα, τέσσερις (4) µελέτες και δύο (2)
προγράµµατα παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα συνεχίστηκε η υλοποίηση άλλων επτά (7)
ερευνητικών προγραµµάτων, µίας (1) µελέτης, τριών (3) προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών και
ενός (1) εσωτερικού προγράµµατος.
Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, από τη ΓΓΕΤ, από ∆ηµόσιους και
Ιδιωτικούς Φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και Ιδιώτες.
Τα προγράµµατα του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, καταγράφονται αναλυτικά στις σελίδες
που ακολουθούν (Ενότητα Β- Κεφ ΙΙΙ-5.1.-5.4.).
Επίσης κατά το 2011 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, υπέβαλαν ή συµµετείχαν
στην υποβολή δώδεκα (12) προτάσεων νέων προγραµµάτων από τα οποία ένα (1) εγκρίθηκε
(Ενότητα Β-Κεφ ΙΙΙ-5.5.).
5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (16)
5.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (9)
Ανάπτυξη µεθόδων αναπαραγωγής και εκτροφής του κρανιού (Argyrosomus regius) σαν
µέτρο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ιχθυοκαλλιέργειας µε την εισαγωγή νέων ειδών
(ΚΡΑΝΙΟΣ)
Αριθµός Συµβολαίου:
09ΣΥΝ-24-424 - ΕΣΠΑ 2007-2013
Αριθµός Συνεδρίας:
141/17.1.11/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/02/11-31/01/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
286.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη, Αθήνα, Νέα Αρτάκη (Χαλκίδα), Χίος
Network for the development of phage therapy in aquaculture (AQUAPHAGE)
Αριθµός Συµβολαίου:
PIRSES-GA-2009-269175 (Πλαίσιο: Marie Curie
International Research Staff Exchange Scheme
Αριθµός Συνεδρίας:
143/16.02.11/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Καθάριος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EE
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/03/11-31/03/15)
Ολικός Προϋπολογισµός:
39.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
FP7,
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
205
Βιοτεχνολογία για την εκµετάλλευση µικροφυκών (BIOEXPLORE)
Αριθµός Συµβολαίου:
09ΣΥΝ-23-941 (ΕΣΠΑ)
Αριθµός Συνεδρίας:
143/16.02.11/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Καθάριος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ (79,3%), Ιδιωτικά κεφάλαια (21,7%)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
54 µήνες (16/12/10-15/06/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
288.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
Αναπαραγωγή του κόκκινου τόνου (Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus) σε συνθήκες
εκτροφής και παραγωγή ιχθυδίων για πάχυνση (ΘΥΝΝΟΣ)
Αριθµός Συµβολαίου:
349-26/10/2009 ΕΣΠΑ 2007-2013
Αριθµός Συνεδρίας:
144/30.3.11/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/03/11-28/02/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
190.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη Κρήτη, Αθήνα, Αστακός (Αιτωλοακαρνανία)
Development of an efficient environmentally-friendly Algae Control System, based on
ultrasound technology, designed for use in bigger ponds and lakes (ClearWaterPMPC)
Αριθµός Συµβολαίου:
286875 (FP7-SME-2011)
Αριθµός Συνεδρίας:
150/19.09.11/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr P. Divanach
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
147.942 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis,
appraisal and coping styles (COPEWELL ΙΥ/ 6021102)
Αριθµός Συµβολαίου:
265957 (FP7-KBBE-2010-4).
Αριθµός Συνεδρίας:
150/19.9.11/γ8α
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης & ∆ρ Γ. Κωτούλας (ΙΘΑΒΙΓ)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
54 µήνες (01/06/11-30/11/16)
Ολικός Προϋπολογισµός:
438.531 €
Περιοχή Έρευνας:
Υδατοκαλλιέργειες
206
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Εναλλακτικές µέθοδοι πρόληψης και θεραπείας στις Ελληνικές υδατοκαλλιέργειες
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ/ 857)
Αριθµός Συνεδρίας:
143/16.02.11/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρήγος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ-ΕΥ∆Ε/ΕΤΑΚ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (10/01/11-09/01/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
316.410 €
Περιοχή Έρευνας:
Εναλλακτική πρόληψη και θεραπείες σε συσχέτιση µε τη
διατροφή των εκτερφοµένων ψαριών
Έρευνα σε µικρή και µεγάλη κλίµακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και
διαιτητικής αξίας- (ΙΧΘΥΑΣΙΣ/ 861)
Αριθµός Συµβολαίου:
09ΣΥΝ-24-1069
Αριθµός Συνεδρίας:
141/17.01.11/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (03/01/11-02/02/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
105.600€
Περιοχή Έρευνας:
Αττική/ ∆υτική Ελλάδα
Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) σε
εντατικό σύστηµα εκτροφής (ΧΕΛΙ ΝΕΤ/ 870)
Αριθµός Συνεδρίας:
144/30.03.11/γ13
Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/04/11-31/03/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
60.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ήπειρος και Αττική
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
207
5.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (7)
Enabling European SMEs to Remediate wastes, Reduce GHG Emissions and Produce
Biofuels via Microalgae Cultivation (BioalgaeSorb)
Αριθµός Συµβολαίου:
243752-2
Αριθµός Συνεδρίας:
130/08.05.10/γ11
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr P. Divanach
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EE
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
327.700 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
Aquaculture Infrastructures for excellence in European Fish Research (AQUAEXCEL)
Αριθµός Συµβολαίου:
262336
Αριθµός Συνεδρίας:
138/24.1.10/γ5, 152/17.10.11/γ12
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr P. Divanach
Επιστηµονικός Συντονιστής: ∆ρ Σ. Χατζηφώτης (από 17/10/11)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EE
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
48 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
450.855 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
An International Research Consortium for promoting and developing Integrated MultiTrophic Aquaculture (IRC-IMTA) (MARIE CURIE IRSES/ 806)
Αριθµός Συµβολαίου:
Grant Agreement No 230803
Αριθµός Συνεδρίας:
121/19.10.09/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/02/09-31/01/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
68.400€
Περιοχή Έρευνας:
ΕΥΡΩΠΗ-ΚΙΝΑ-Ν.ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ-ΗΠΑ
T-MAR VACCINE SAFETY TRIAL (T-MAR VACCINE/ 808)
Αριθµός Συνεδρίας:
124/20.01.10/ε4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρήγος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Intervet/Schering Plough Animal Health
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
18 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
3.927 €
208
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
AQUAVAC VIBRIO ORAL TRIALS (AQUAVAC/ 809)
Αριθµός Συνεδρίας:
124/20.01.10/ε5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρήγος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Intervet/Schering Plough Animal Health
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
18 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
94.248 €
Developing a strategy for aquaculture research in the Mediterranean (AQUAMED/ 838)
Αριθµός Συνεδρίας:
130/08.05.10/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρήγος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (FP7)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
33.491 €
Βελτίωση σιτηρεσίων και σίτισης του λαβρακιού σε κλωβούς της Μεσογέιου (e-Fishent/ 849)
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7/ 262155
Αριθµός Συνεδρίας:
138/24.1.10/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Νέγκας
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EE
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Ολικός:
204.210 €
5.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (5)
5.2.1 Νέες Μελέτες (4)
Development of a procedure to measure amino acid flow from digesta into the plasma of fish
and to determine the impact of dietary supplements of free synthetic amino acids, protein
bound amino acids and synthetic amino acids bound to sugars on this flow (DEVENISH/
852)
Αριθµός Συνεδρίας:
141/17.1.11/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Devenish Nutrition
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
12 µήνες (14/12/10-13/12/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
22.500€
Περιοχή Έρευνας:
Αττική
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
In vivo επίδραση της ζύµης
VIVO YEAST 2011/ 866)
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
209
(3 προϊόντα) στο ανοσοποιητικό σύστηµα του λαβρακιού (ΙΝ
146/27.05.11/γ6
∆ρ M. Henry
Lesaffre S.A.
2011
12 µήνες
20.800 €
In vivo επίδραση της ζύµης (4 προϊόντα) στο ανοσοποιητικό σύστηµα του λαβρακιού. (2011 B
- ΙΝ VIVO YEAST)
Αριθµός Συνεδρίας:
152/17.10.11/γ15
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ M. Henry
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Lesaffre S.A.
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
12 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
15.400 ευρώ
Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ∆ρ Μ. Henry, ∆ρ Ι. Νέγκας, ∆ρ Γ. Ρήγος, Μ., Βασιλάκη, Π.
Αρβανίτης, Λ. Κυριακάκος.
Άλλοι Συµµετέχοντες: Ηλίας Καλλίας.
Περιοχή/ Αντικείµενο Έρευνας: Ανοσολογία ψαριών
Αξιολόγηση της παθογένειας βακτηρίου της µικροβιακής χλωρίδας στο λαβράκι
Αριθµός Συνεδρίας:
153/10.11.11/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρήγος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
3 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
6.150 €
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
210
5.2.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (1)
Συνεργασία για την εκτροφή γόνου µε την ΜΑΡΚΕΛΟΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Λέρου ΑΕ.
(ΦΟΡΚΥΣ/ 60.70803)
Αριθµός Συνεδρίας:
138/24.11.10/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης & Π. Αναστασιάδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΜΑΡΚΕΛΟΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Λέρου ΑΕ.
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
~ 4 µήνες (20/11/10-31/03/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
28.000 € Συνεχίζει µέσα απο τον κωδικό του ΦΟΡΚΥΣ.
5.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5)
5.3.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2)
COOPER I
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
154/16.12.11/γ14
∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης
Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (100%)
2011
8 µήνες (15/12/11-15/08/12)
5.900 €
ROBIAN (Πίστωση στο πρ.IMPLANTS/ 60.70101)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
National Prawn Co, Σαουδική Αραβία
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
6 µήνες (01/12/11-31/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
9.000 € (πίστωση στο IMPLANTS/ 60.70101)
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
211
5.3.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3)
∆ιαχείριση Γεννητόρων (IMPLANTS/ 60.70101)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιάφοροι Ιδιώτες
Έτος Έναρξης:
2004
∆ιάρκεια:
∆εν έχει προσδιοριστεί
Ολικός Προϋπολογισµός €: ∆εν έχει προσδιοριστεί
Αντικείµενο Έρευνας:
Υδατοκαλλιέργειες.
Ιχθυολογικός Σταθµός (ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ 63.70000)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr P. Divanach
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιάφοροι Ιδιώτες
Έτος Έναρξης:
2004
∆ιάρκεια:
∆εν έχει προσδιοριστεί
Ολικός Προϋπολογισµός:
∆εν έχει προσδιοριστεί
Αντικείµενο Έρευνας:
Υδατοκαλλιέργειες.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης γεννητόρων στην εταιρεία
ΙΡΙ∆Α Α.Ε.
Αριθµός Συνεδρίας:
107/19.11.08/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΙΡΙ∆Α Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/11/08-31/10/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
17.850 €
Περιοχή Έρευνας:
Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
212
5.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)
5.4.1 Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1)
(EQUASE 2002)
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Αντικείµενο Έρευνας:
116/08.04.02
∆ρ M. Γιαγνίση (έως 29/9/11)
Ι.Υ. (50%) & Ι.Ω. (50%)
2002
Συνεχιζόµενο
691 €
∆ιεργαστηριακές ασκήσεις Μικροβιολογίας θαλασσινού νερού.
5.5 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (12)
Development of an efficient environmentally-friendly Algae Control System, based on
ultrasound technology, designed for use in bigger ponds and lakes
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του προγράµµατος Research for SMEs (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Dr P. Divanach, ∆ρ Π. Μακρίδης.
Assessing the quality of aquatic gametes - The need to harmonize, calibrate and enhance
the utility of evolving methodologies, linking academia and industry
Acronym: AQUAGAM
Υπεβλήθη στο COST-European Cooperation in Science and Technology (εγκρίθηκε στην πρώτη
φάση).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Enhancing the sustainability of aquaculture using micro-algae in feeds of sea bass
(Dicnetrarchus labrax), a commercially important species cultured in Greece
Acronym: ALGAEFEED
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας,
µε τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτοµίας» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Χατζηφώτης
Endocrine stress responses to feeding regime alteration in European sea bass
(Dicentrarchus labrax)
Acronym : ESFeRA
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας,
µε τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτοµίας» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
213
Biological control of bacteria in fish hatcheries using phages
Acronym: FISHPHAGE
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας,
µε τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτοµίας» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Καθάριος
Integrated control strategy against Viral Encephalopathy and Retinopathy (VER) in
European sea bass (Dicentrarchus labrax) based on development of effective vaccination
and benchmarking and improvement of fish robustness with the application of various
innovative indicators
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011. (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Ρήγος
Development of tuna larviculture techniques: Applying science to rescue, conserve and
supplement Atlantic bluefin tuna populations in the Gulf of Mexico
Acronym: TUNALARVI
Υπεβλήθη στο Texas Sea Grant College Program, από τον ∆ρ. Alejandro Buentello, Wildlife
and Fisheries Sciences , Texas A&M University System (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Μυλωνάς.
Sustainable nutrition for optimal productivity in aquacluture
Acronym: NUTRIPHENOMICS
Υπεβλήθη στο πρόγραµµα ΚΒΒΕ.2011.1.2-11 της ΕΕ (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Χατζηφώτης
Assessment of existing preventative measures against Viral Encephalopathy and
Retinopathy (VER) and proposal for an integrated control strategy including vaccination
and immunostimulation
Acronym: VER –VAC
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του προγράµµατος -EMIDA ERA Net (δεν εγκρίθηκε στη
δεύτερη φάση).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Ρήγος
Developing the tool-box for sustainable eco-tourism in the public aquarium sector
Acronym: SUSTARIUM
Υπεβλήθη στην EE στα πλαίσια του προγράµµατος Cross-Border Cooperation Neighborhood
and Partnership Instrument (ENPI), Mediterranean Sea Basin Joint Operational Program (CB
CMED) EC Decision C (2008) 4242. (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Στεριώτη
Μελέτη της ενίσχυσης των φυσικών µηχανισµών άµυνας καλλιεργούµενων ψαριών µε το
φυτό Hippophae sp.
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιστηµονικών
µελετών ετήσιας διάρκειας - 2012 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Κώτου
FISH Farm Service ROVer
Acronym: FISHROV
Υπεβλήθη στην ΕΕ,l FP7-ICT2011-7, κατηγορία STREP (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Κώτου
214
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
6.1 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
PAVLIDES M. & MYLONAS C.C. (eds), 2011. Sparidae: Biology and Aquaculture. WileyBlackwell, Oxford, 390 pp.
6.2 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ -ΒΙΒΛΙΑ
CHATZIFOTIS S., 2011. Aspects of nutrition of sea bass Dicentrarchus labrax and sea bream
Sparus aurata during on-growing and reproduction. Fish farming expert, 2, 32-42.
KOUMOUNDOUROS G. & MAKRIDIS P., 2011. Juvenile quality gilthead sea bream and
European sea bass hatcheries. Fish Farming Expert 1, 28-39.
MAKRIDIS P., HOVDEN N. & GAUSEN M., 2011. Oxygenation in aquaculture. Fish Farming
Expert 3, 30-40.
MAKRIDIS P., BOGLIONE C., RIBEIRO L., SOARES F. & KOUTSIKOPOULOS C., 2011.
Extensive and semi-intensive aquaculture in Southern Europe. Fish Farming Expert 5, 30-41.
ADAMIDOU S., NENGAS I., HENRY M., IOAKEIMIDOY N., RIGOS G., BELL G. J. &
JAUNCEY K., 2011. Effects of dietary inclusion of peas, chickpeas and faba beans on
growth, feed utilization and health of gilthead seabream (Sparus aurata). Aquaculture
Nutrition, 17(2): e288-e296.
ADAMIDOU S., RIGOS G., MENTE E., NENGAS I. & FOUNTOULAKI E., 2011. Effects of
dietary lipid and fibre level on digestibility, growth performance, carcass composition and
haematological indices of sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo). Mediterranean Marine
Science 12, 401-412.
ADAMIDOU, S., NENGAS, I., GRIGORAKIS, K., NIKOLOPOULOU, D., JAUNCEY, K.
2011. Chemical composition and antinutritional factors of field peas (Pisum sativum),
chickpeas (Cicer arietinum) and faba beans (Vicia faba) as affected extrusion preconditioning
and drying temperatures. Cereal Chemistry, 88, no. 1, pp. 80-86.
ARANDA, G., ARAGON, L., CORRIERO, A., MYLONAS, C.C., DE LA GÁNDARA, F.,
BELMONTE RÍOS, A., MEDINA, A., 2011. GnRHa-induced spawning in cage-reared
bluefin tuna: An evaluation using stereological quantification of ovarian post-ovulatory
follicles. Aquaculture 317: 255-259.
BLAZQUEZ, M., GONZALEZ, A., MYLONAS, C.C., PIFERRER, F., 2011 Cloning and
sequence analysis of a vasa homolog in the European sea bass (Dicentrarchus labrax): tissue
distribution and mRNA expression levels during early development and sex differentiation.
Gen. Comp. Endocrinol. 170: 322-333.
CHATZIFOTIS S., PAPADAKI M., DESPOTI S., ROUFIDOU C., ANTONOPOULOU E.,
2011. Effect of starvation and re-feeding on reproductive indices, body weight, plasma
metabolites and oxidative enzymes of sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture 316: 5359.
CHATZIFOTIS S., PANAGIOTIDOU M., DIVANACH P., 2011. Effect of protein and lipid
dietary levels on the growth of meagre (Argyrosomus regius) juveniles. Aquaculture
International (DOI: 10.1007/s10499-011-9443-y).
CHATZIFOTIS S., JUAN I., KYRIAZI P., DIVANACH P., PAVLIDIS M., 2011. Dietary
carotenoids and melanin determine the coloration of farmed red porgy (Pagrus pagrus).
Aquaculture Nutrition 17: e90-e100.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
215
DOXA, C.K., STERIOTI, A., KENTOURI, M. AND DIVANACH, P., 2011. Encapsulated
development of the marine gastropod Tonna galea (Linnaeus, 1758) in captivity. Journal of
Biological Research - Thessaloniki, 16, 304-307.
ESTÉVEZ, A., TREVIÑO, L., KOTZAMANIS, Y., KARACOSTAS, I., TORT, L., GISBERT,
E., 2011. Effects of different levels of plant proteins on the ongrowing of meagre (Argysomus
regius) juveniles at low temperatures. Aquaculture Nutrition 17, 572-582.
CORRIERO, A., ZUPA, P., BELLO, G., MYLONAS, C.C., SANTAMARIA, C.A., DEFLORIO,
M., GENOVESE, S., BASILONE, G., BUSCAINO, G., BUFFA, G., POUSIS, C., DE
METRIO, G., 2011. Evidence that severe acute stress and starvation induce rapid atresia of
ovarian vitellogenic follicles in Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus (Osteichthyes:
Scombridae). Journal of Fish Diseases 34: 853-860.
FANOURAKI, E., MYLONAS, C.C., PAPANDROULAKIS, N., PAVLIDIS, M., 2011. Species
specificity in the magnitude and duration of the acute stress response in Mediterranean marine
fish in culture. Gen. Comp. Endocrinol. 173: 313-322.
GRIGORAKIS K. & RIGOS G. 2011. Aquaculture effects on environmental and public welfare
– the case of Mediterranean mariculture. Chemosphere 855, 899-919.
GRIGORAKIS, K. , FOUNTOULAKI E. , VASILAKI, A. , MITTAKOS, I. ,
NATHANAILIDES, C., (2011). Lipid quality and filleting yield of aquacultured meagre
(argyrosomus regius). International Journal of Food Science and Technology 46(4) 711-716.
GUZMÁN, J.M., CAL, R., GARCÍA-LÓPEZ, Á., CHEREGUINI, O., KIGHT, K.E., OLMEDO,
M., SARASQUETE, C., MYLONAS, C.C., PELETEIRO, J.B., ZOHAR, Y., MAÑANÓS, E.,
2011. Effects of in vivo treatment with the dopamine antagonist pimozide and gonadotropinreleasing hormone agonist (GnRHa) on the reproductive axis of Senegalese sole (Solea
senegalensis). Comp. Biochem. Physiol. 158: 235-245.
GUZMÁN, J.M., RAMOS, J., MYLONAS, C.C., MANANÓS, E., 2011. Comparative effects of
human chorionic gonadotropin (hCG) and gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRHa)
treatments on the stimulation of male Senegalese sole (Solea senegalensis) reproduction.
Aquaculture 316: 121-128.
MOLÉS, G., GÓMEZ, A., CARRILLO, M., ROCHA, A., MYLONAS, C.C., ZANUY, S., 2011.
Determination of Fish quantity and bioactivity during sex differentiation and oogenesis in
European sea bass using a newly developed immunoassay and an in vitro bioassay. Biol.
Reprod. 85: 848-857.
KATHARIOS, P., RIGOS, G. & DIVANACH, P. 2011. Enteromyxum leei (Myxozoa) a lethal
intruder of tropical pet fish: first case in humphead wrasse, Cheilinus undulatus (Rüppell,
1835). Journal of Exotic Pet Medicine 20(2), 138-143.
KATHARIOS, P., PAPADAKI, M., TERNENGO, S., KANTHAM, P.K., ZERI, C., PETRAKI,
P.E. & DIVANACH, P. 2011. Chronic ulcerative dermatopathy in cultured marine fishes.
Comparative study in sharpsnout sea bream, Diplodus puntazzo (Walbaum). Journal of Fish
Diseases 34(6), 459-474
KOKOU, F. P. MAKRIDIS, M. KENTOURI, P. DIVANACH, 2011. Antibacterial activity in
microalgae cultures. Aquaculture Research 1-8. doi: 10.1111/j.1365-2109.2011.02955.x.
MARAMATHAS A.I. & GIALAMAS I., 2011. Chapter in “Advances in the Research of Aquatic
Environment” 2011, Volume 1 Part 2, 83-90, DOI: 10.1007/978-3-642-19902-8_9.
NIKOLOPOULOU, D., MOUTOU, K.A., FOUNTOULAKI, E., VENOU, B., ADAMIDOU, S.,
ALEXIS, M.N. Patterns of gastric evacuation, digesta characteristics and pH changes along
the gastrointestinal tract of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and European sea bass
(Dicentrarchus labrax L.). Comparative Biochemistry and Physiology, 158, no. 4, 406-414.
216
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
PAVLIDIS, M., KARANTZALI E., FANOURAKI E, BARSAKIS V, KOLLIAS S.,
PAPANDROULAKIS N. 2011. Onset of the primary stress in European sea bass
Dicentrarhus labrax, as indicated by whole body cortisol in relation to glucocorticoid
receptor during early development. Aquaculture, 315: 125–130
POUSIS, C., DE GIORGI, C., MYLONAS, C.C., BRIDGES, C.R., ZUPA, P., VASSALLOAGIUS, R., DE LA GÁNDARA, F., DILEO, C., DE METRIO, G., CORRIERO, A., 2011
Comparatice study of liver vitellogenin gene expression and oocyte yolk accumulation in wild
and captive Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus L.). Animal Reproduction Science 123:
98-105.
RIGOS G., ZONARAS V., NIKOLOPOULOU D., HENRY M., NIKOLOUDAKI X. ALEXIS
& M. 2011. The effect of diet composition (plant vs fish oil based diets) on the availability of
oxytetracycline in gilthead sea bream (Sparus aurata) at two water temperatures. Aquaculture
311, 31-35.
SLAWSKI H., ADEM H., TRESSEL R.P., WYSUJACK K., KOOPS U., KOTZAMANIS Y. &
SCHULZ C., 2011. Replacement of fish meal with rapeseed protein concentrate in diets fed to
turbot (Psetta maxima L.). Züchtungskunde, 83 (6) S. 451-460.
SLAWSKI H., ADEM H., TRESSEL R.P., WYSUJACK K., KOOPS U., KOTZAMANIS Y.,
WUERTZ S. & SCHULZ C., 2011. Total fish meal replacement with rapeseed protein
concentrate in diets fed to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Aquaculture
International. DOI 10.1007/s10499-011-9476-2.
TSANGARIS C., VERGOLYAS M., FOUNTOULAKI E. & NIZHERADZE K., 2011. Oxidative
stress and genotoxicity biomarker responses in Grey Mullet (Mugil cephalus) from a polluted
environment in Saronikos Gulf, Greece. Arch Environ Contam Toxicol 61 (3) 482-490.
TSANGARIS C., VERGOLYAS M., FOUNTOULAKI E. & GONCHARUK V.V., (2011).
Genotoxicity and oxidative stress biomarkers in Carassius gibelio as end points for toxicity
testing of Ukrainian polluted river waters. Ecotox. & Envirom. Safety 74, 2240-2244.
VAZIRZADEH A., MOJAZI AMIRI B., YELGHI S., HAJIMORADLOO A., NEMATOLLAHI
M.A., MYLONAS C.C., 2011. Comparison of the effects of different methods of mammalian
and salmon GnRHa administration on spawning performance in wild-caught female carp
(Cyprinus carpio carpio) from the Caspian Sea. Aquaculture 320: 123-128.
6.3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ALEXI N., GRIGORAKIS K., FOUNTOULAKI E.& ALEXIS M.N., 2011. Volatile aroma
compounds of cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) and their differentiations by fillet
part & during ice storage. Effect of fish oil replacement by plant oils. Aquaculture Europe
2011, European Aquaculture Society. Rhodes, Greece, 18-21 October.
ANTONOPOULOU Ε, KOUSIDOU E., TSERGA E., CHATZIFOTIS S., 2011. The influence
of dietary lipid levels on biochemical and signaling indicators in the liver of meagre juveniles,
Argyrosomus regius. Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society. Rhodes
Greece, 18-21 October.
BARSAKIS K., KATHARIOS P., PAPANDROULAKIS N., FANOURAKI E. & PAVLIDIS M.,
2011. Evaluation of the short term transportation stress in juvenile meager, Argyrosomus
regius. Aquaculture Europe 2011. European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21
October.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
217
BASTIAS R., HIGUERA G., CASTILLO D., ESPEJO R., TEDISHVILI M., KUTATELADZE
M., TEVDORADZE E., KOKASHVILI T. & KATHARIOS P., 2011. Phage isolation and
phage therapy against fish bacterial pathogens. Aquaculture Europe 2011. European
Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
BERKOVICH N., CORRIERO A., SANTAMARIA N., MYLONAS C.C., BRIDGES C.R.,
VASSALLO-AGUIS R., DE LA GÁNDARA F., BELMONTE A., MISLOV K., KATAVIC
I., ELIZUR A., MEIRI-ASHKENAZI I., GORDIN H. & ROSENFELD H., 2011. Endocrine
control of puberty in Atlantic bluefin tuna (Thunnus Thynnus). Aquaculture Europe 2011,
European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
BERKOVICH N., CORRIERO A., SANTAMARIA N., MYLONAS C.C., BRIDGES C.R.,
VASALLO-AGIUS R., DE LA GANDARA F., BELMONTE A., MISLOV K., KATAVIC I.,
ELIZUR A., MEIRI-ASHKENAZI I., GORDIN H. & ROSENFELD H., 2011. The
neuroendocrine control of pubertal development in Atlantic Bluefin tuna (Thunnus thynnus).
9th International Symposium on Fish Reproductive Physiology, Kochi, India, 9-14 August.
BLANCHETON J.P., SIZAH S., ARNA I, MATHE S, RIGOS G, MOZES M. CALLIER &.
DOSDAT A., 2011. The future of research on aquaculture in the Mediterranean region.
Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society. Rhodes, Mediterranean
Aquaculture 2020, Greece. 18-21 October.
CORRIERO, A., F. DE LA GANDARA, MYLONAS C., COVES D. , ORTEGA A., BRIDGES
C., BELMONTE RIOS A. , VASSALLO-AGIUS R., PAPANDROULAKIS N. ,
ROSENFELD H. , TANDLER A. , MEDINA A. , DE METRIO G. , FAUVEL C., FALCON
J., SVEINSVOLL K. , GHYSEN A. , DEGUARA S., DE GIORGI C. & GORDIN H., 2011.
Progress towards Atlantic bluefin tuna Thunnus thynnus domestication: The SELFDOTT
Project. World Aquaculture 2011 Book of Abstracts. pp 269.
CHOURI Ε., CHATZIFOTIS S., LAZOU A., KOUSIDOU E., TSERGA E. &
ANTONOPOULOU Ε., 2011. Stress and apoptotic proteins response of the digestive system
in common dentex, Dentex dentex, after the partial replacement of fish meal with soybean
meal in diet. Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society, Rhodes Greece, 18-21
October.
COTOU E. & HENRY M., 2011. Effects of copper based antifouling coated nets on selected
biomarkers of sea bream (Sparus aurata) in laboratory experiments. Aquaculture Europe
2011, European Aquaculture Society. Rhodes, Mediterranean Aquaculture 2020, Greece, 1821 October.
DE GIORGI, C., C. POUSIS, R. ZUPA, C.C. MYLONAS, F. DE LA GANDARA, C.R.
BRIDGES, R. VASSALLO-AGIUS, N. SANTAMARIA, G. DE METRIO & CORRIERO A.,
2011. Comparative investigation of the vitellogenic process in wild and reared Atlantic
bluefin tuna Thunnus thynnus (L.). Aquaculture 2011, World Aquaculture Society, Natal,
Brasil, 6-10 June.
DE GIORGI, C., C.C. MYLONAS, C.R. BRIDGES, N. SANTAMARIA, R. ZUPA, C. POUSIS,
F. DE LA GÁNDARA, R. VASSALLO-AGIUS & CORRIERO A., 2011. Comparative
investigation of vitellogenesis and spermatogenesis in wild and captive-reared Atlantic bluefin
tuna Thunnus thynnus L. Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society, Rhodes,
Greece, 18-21 October.
DE LA GÁNDARA, F., ORTEGA, A., BELMONTE, A. & MYLONAS C.C., 2011.
Spontaneous spawning of Atlantic bluefin tuna Thunnus thynnus kept in captivity.
Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
218
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
DOXA C.K., CHATZIFOTIS S., STERIOTI A. KENTOURI M. & DIVANACH P., 2011.
Consumption and digestibility of sea stars Luidia sarcii & Astropecten aranciacus by the
marine gastropod Charonia tritonis variegata (lamarck, 1816). Aquaculture Europe 2011,
European Aquaculture Society. Rhodes Greece, 18-21 October.
FOUNTOULAKI Ε., VASILAKI Α., HENRY Μ., COTOU Ε., RIGOS G., SWEETMAN J. &
NENGAS I., 2011. Selenium supplementation in commercial type diets for sea bream (Sparus
aurata); effects on growth, tissue concentration and immune status. Aquaculture Europe 2011,
European Aquaculture Society. Rhodes, Greece, 18-21 October.
GLAROPOULOS Α, PAPADAKIS I.E., PAPADAKIS V.M. & KENTOURI M., 2011. Escape
behavior and coping ability of Sparus aurata due to food supply. Aquaculture Europe 2011,
European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
JANSSEN K & PAPANDROULAKIS N., 2011. Estimation of the fish swimming velocity
applying software for video analysis. Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture
Society, Book of Abstracts. pp 511-512.
KAPOTA A., RIGOS G., GUSTINELLI A. & FIORAVANTI M.L. 2011. Zoonotic parasites in
mariculture: a survey on anisakis larvae occurrene in farmed fish from Greece and Italy.
2011. 15th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Split, Croatia, 11-16
September.
KATHARIOS P., KOKKARI K., PAPADAKI M. & PAPANDROULAKIS N., 2011. Systemic
granulomas in cultured meagre, Argyrosomus regius. Aquaculture Europe 11. European
Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
KOKKINIAS P., GEORGA I., PAPADAKIS I., KATHARIOS P., BATARGIAS C.,
DIVANACH P., & KOUMOUNDOUROS G., 2011. Effect of early temperature on the
osteological morphometry of European sea bass juveniles. Aquaculture Europe 2011.
European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
KOKOU F., HENRY M., RIGOS G., KENTOURI M. & ALEXIS M. 2011. Effect of fishmeal
replacement by bioprocessed soybean meal on non-specific defence mechanisms in gilthead
seabream (Sparus aurata). Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society. Rhodes,
Greece, 18-21 October.
KOLLIAS S, FERNANDES J. M.O., PAPANDROULAKIS N. & PAVLIDIS M., 2011. Chronic
unpredictable stress and HPI axis gene expression in European sea bass (Dicentrarchus
labrax). European Aquaculture 2011 European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21
October, Book of Abstracts. pp 572-573.
KOTZAMANIS Y.P., VAN EYS, J., KARACOSTAS, I., GRIGORAKIS, K., VATSOS, I.N.,
ANDERSEN, M., ILIA V., PYRENIS G., TSIRONI, T. & CREMER M., 2011. Effects of
high dietary inclusion of soybean meal and soy protein concentrate supplemented with
different levels of taurine on growth performance and muscle composition of juvenile
European sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture
Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
MAKRIDIS P., PAPANDROULAKIS N., SARROPOULOU E. & DIVANACH P., 2011.
Microbiota in bonito (Sarda sarda) and blue fin tuna (Thunnus thynnus) larvae. European
Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October,
Book of Abstracts. pp 652-653.
MARAMATHAS A. *& GIALAMAS Ι., 2011. Climate change impact on the almiros brackish
karst spring at Heraklion Crete Greece. 9th International Hydgeological Congress of Greece,
Kalavrita, Greece, 5-8 October.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
219
MYLONAS C.C., MITRIZAKIS N. & SIGELAKI I., 2011. Hormonal induction of spawning in
meager (Argyrosomus regius). Aquaculture Europe 2011, European Aquaqculture Society,
Rhodes, Greece, 18-21 October.
MYLONAS C.C., MITRIZAKIS N., SIGELAKI I. & PAPADAKI M., 2011. Spawning kinetics
of individual female meager (Argyrosomus regius) after treatment with GnRHa implants. 9th
International Symposium on Fish Reproductive Physiology, Kochi, India, 9-14 August.
PAPADAKIS V.M., PAPADAKIS I.E., GLAROPOULOS A., KENTOURI M., 2011. A
Computer Vision System for the analysis of Fish Behavior. Aquaculture Europe 2011,
European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
PAPADAKIS I.E., PAPADAKIS V.M., GEORGARA A., GLAROPOULOS Α, KENTOURI M.,
2011. The effect of the biofouling presence on the behavior of Sparus aurata towards the
aquaculture net. Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society, Rhodes, Greece,
18-21 October.
PAPADAKIS I.E., PAPADAKIS V.M., PETROUTSOS S.I., GLAROPOULOS A., KENTOURI
M., 2011.Evaluation of escape behavior and learning ability of Dicentrarchus labrax.
Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
PAPANDROULAKIS N., STEFANAKIS S.., ANASTASIADIS P., BALLESTEROS S..,
PAPADAKIS I., JANSSEN K., VASSILAKIS M., STRAKANTOUNAS Y., & DIVANACH
P., 2011. Experimental larval rearing of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) using the
mesocosm technology in the frame of the SELFDOTT project. Aquaculture Europe 2011,
European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.Book of Abstracts. pp 830831
RIGOS G., COTOU E., FOUNTOULAKI E., NIKOLOUDAKI X., VASILAKI A., ARVANITIS
P., NENGAS I. & KATHARIOS P., 2011. Preliminary investigation of the antiparasitic
effects of orally administered quinine against natural exoparasitic infections in gilthead sea
bream (Sparus aurata) Aquaculture Europe 11. Aquaculture Europe 2011, European
Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
RIGOS G., KAPOTA A., GUSTINELLI A. & FIORAVANTI M.L. 2011. A parasitological
survey of farmed fish in Greece and Italy. 15th International Conference on Diseases of Fish
and Shellfish, Split, Croatia, 11-16 September.
RIGOS G., ZONARAS V., PAPOUTSI E., HENRY M., COTOU E., NIKOLOUDAK X.,
VASILAKI A., NENGAS I. & ALEXIS M. 2011. Preliminary antiparasitic effects of quinine
against exoparasites of gilthead sea bream. Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture
Society. Rhodes, Greece, 18-21 October.
SIGELAKI I., PAPADAKI M., MITRIZAKIS N. & MYLONAS C.C., 2011. Reproductive cycle
of meager (Argyrosomus regius) in captivity. Aquaculture Europe 2011, European
Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
STERIOTI A, DOXA C.K., DOULAMIS T., GRIGORIOU P. & DIVANACH P., 2001. Sharkʼs
aggressive behavior towards Seriola dumerilii. Aquaculture Europe 2011, European
Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
TANDLER A, KOVEN B., GALLOWAY T., KOUMOUNDOUROS G., PAPANDROULAKIS
N., ATACK T., BOSSIER P., PITTMAN K. & CONCEICÃO L., 2011. LARVANET Cost
Action's mission: Novel approaches and new directions in larval research, for improved
aquaculture. World. Aquaculture 2011 World Aquaculture Society, Natal, Brasil, 6-10 June,
Book of Abstracts. pp 1102-1103.
220
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
TANDLER A, GALLOWAY T., KOUMOUNDOUROS G., PAPANDROULAKIS N., ATACK
T., BOSSIER P., PITTMAN K. & CONCEIÇÃO L., 2011. LARVANET Cost Action: a
multidisciplinary network on critical success factors for fish larval production in European
aquaculture. Aquaculture Europe 2011 European Aquaculture Society, Rhodes, Greece, 18-21
October, Book of Abstracts. pp 1060-1061.
YANOWSKI E., MYLONAS C.C., CORRIERO A., BRIDGES C.R., VASALLO-AGIUS R., DE
LA GANDARA F., BELMONTE A., MEIRI-ASHKENAZI I., GORDIN H. & ROSENFELD
H., 2011. Molecular characterization and expression patterns of Atlantic Bluefin tuna
(Thunnus thynnus) leptin during the reproductive season. 9th International Symposium on
Fish Reproductive Physiology, Kochi, India, 9-14 August, Indian, J. of Sci. Technology, 4:
104-105.
YANOWSKI E., MYLONAS C.C., CORRIERO A., BRIDGES C.R., VASALLO-AGIUS R., DE
LA GANDARA F., BELMONTE A., MEIRI-ASHKENAZI I., GORDIN H. & ROSENFELD
H., 2011. Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) leptin cloning and expression patterns
during the reproductive season. Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture Society,
Rhodes, Greece, 18-21 October.
VASSALLO-AGIUS, R., MYLONAS C.C., SHARMAN A., NEGAS, J., CORRIERO, A.,
BRIDGES, C., DE LA GÁNDARA, F., FAUVEL, C. & GORDIN H., 2011. Effect of
broodstock diets on growth and chemical components of gonads of Atlantic bluefin tuna
Thunnus thynnus (L.) reared in cages. Aquaculture Europe 2011, European Aquaculture
Society, Rhodes, Greece, 18-21 October.
6.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ε., ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ι., ΤΥΡΠΕΝΟΥ Α.Ε. & ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΥ Ι.,
2011. Εκτίµηση της θρεπτικής αξίας της σάρκας της Ευρωπαίκής ποταµοκαραβίδας Astacus
astacus L., της περιοχής του Βοιωτικού Κηφισού. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής
Κτηνιατρικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου.
6.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS)
COTOU E. & NENGAS, I., 2011. Apparent digestibility as a Potential Indicator of Welfare in
farmed fish. COST867: International Workshop on Fish Welfare, Madrid, Spain, 8-10
February.
6.6 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
KATHARIOS P., ROMBOUT J. & VISWANATH K., 2011. Immunocompetence and disease
resistance quality indicators in fish larvae and juveniles. Προσκεκληµένος οµιλητής στη
συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου COST Larvanet που πραγµατοποιήθηκε στη Ρόδο στις 1819 Οκτωβρίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
221
6.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Effects of high dietary inclusion of soybean meal and soy protein concentrate supplemented with
different levels of taurine on growth performance and muscle composition of European sea bass
(Dicentrarchus labrax). A 2011 follow up study (SOY TAYRINE 2011/ 863).
Τελική τεχνική έκθεση προς American Soybean Association International Marketing,
∆εκέµβριος 2011, 45 σελίδες.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης.
Σχήµα B-III-5: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Y∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2011
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή
Περιοδικά-Βιβλία
Μονογραφίες
7
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνή Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
Ελληνικά Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνείς Συναντήσεις
Προσκεκληµένες
οµιλίες
Τεχνικές Εκθέσεις
ΣΕ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ
ΣTEPIΩTH A.:
Mέλος (εκλεγµένο) της European Union of Aquarium Curators (EUAC)
Mέλος (εκλεγµένο) στο European Union of Aquarium Curators Executive Committee
Mέλος της American Elasmobranch Society's Captive Elasmobranch Census
222
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
8 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
8.1 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
8.1.1 Μεταπτυχιακά
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Υδατοκαλλιεργειών» στα πλαίσια
του ΕΠΕΑΕΚ, «∆ιαχείριση Θαλάσσιων και Χερσαίων Οικοσυστηµάτων», του Παν/µιου
Κρήτης.
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Ιχθυοπαθολογία» στα πλαίσια του
ΕΠΕΑΕΚ, «∆ιαχείριση Θαλάσσιων και Χερσαίων Οικοσυστηµάτων», του Παν/µιου Κρήτης.
ΚΩΤΟΥ Ε.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Πρόληψη, Θεραπεία & τοξικότητα
στο υδατικό περιβάλλον» στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, Τµήµα Κτηνιατρικής µε τίτλο: Υδατοκαλλιέγειες-παθολογικά προβλήµατα
εκτρεφοµένων υδρόβιων οργανισµών.
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Σ.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Υδατοκαλλιεργειών» στα πλαίσια
του ΕΠΕΑΕΚ, «∆ιαχείριση Θαλάσσιων και Χερσαίων Οικοσυστηµάτων», του Παν/µιου
Κρήτης.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.:
Προσκεκληµένος εισηγητής στο “University Master Course in Aquaculture” από το University
of Las Palmas de Gran Canaria, το Canarian Institute of Marine Science και το Mediterranean
Agronomic Institute of Zaragoza (CIHEAM) για θέµατα “Larval rearing techniques”, "Species
Diversification in the Mediterranean Aquaculture” and "Automation in Aquaculture”.
Προσκεκληµένος εισηγητής στο “University PhD Course in Aquaculture” από το University of
Las Palmas de Gran Canaria
8.1.2 Προπτυχιακά
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µαθήµατος “Εξελικτική Βιολογία” στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ,
«∆ιαχείριση Θαλάσσιων και Χερσαίων Οικοσυστηµάτων», του Παν/µιου Κρήτης.
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
∆ιδασκαλία των ενοτήτων “Βιοτεχνολογικές εφαρµογές βακτηριοφάγων” και “Ανάπτυξη
εµβολίων για ψάρια” στο µάθηµα “Θαλάσσια Βιοτεχνολογία” του Τµ. Βιολογίας του Παν/µίου
Κρήτης
8.2
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
–
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ,
MSc,
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
8.2.1. ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
ΡΗΓΟΣ Γ.:
Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής της Φ. Κόκου µε θέµα
“Επίδραση της διατροφής στο ανοσοποιητικό σύστηµα και τη φυσιολογία της τσιπούρας”.
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Βιολογίας (Κεντούρη Μ., Αλέξη Μ. & Ρήγος Γ).
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
223
Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής της Α. Ιωάννου-Καποτά
µε θέµα “Παράσιτα εκτρεφόµενων ψαριών στον Ελλαδικό χώρο”. Πανεπιστήµιο της
Μπολόνια, Ιταλία.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ε., ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Σ.:
Επίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής της Χ. Κουνιά µε θέµα
«Επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη και τη φυσιολογία του κρανιού Argyrosomus regius».
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο. Επιβλέπουσα: Καθ. Ε. Μήλιου.
8.2.2 ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Γ.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της
Μ. Λαγάνη µε θέµα “Σύγκριση των
αποτελεσµάτων της 2-φαινοξυαιθανόλης και της ευγενόλης στο βιοχηµικό προφίλ του αίµατος
και στους δείκτες οξειδωτικού στρες στο λαβράκι’’. Πρόγραµµα: ΥδατοκαλλιέργειεςΠαθολογικά Προβλήµατα Εκτρεφόµενων Οργανισµών, Τµήµα Κτηνιατρικής, Σχολή
Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλία.
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Σ. Νικολοπούλου µε θέµα “Επίπεδα αµινοξέων
και βιοχηµικές παράµετροι στο αίµα νοσούντων ιχθύων’’. Πρόγραµµα: ΥδατοκαλλιέργειεςΠαθολογικά Προβλήµατα Εκτρεφόµενων Οργανισµών, Τµήµα Κτηνιατρικής, Σχολή
Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλία.
ΚΩΤΟΥ Ε.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της
Χ. Φραγκούλη µε θέµα: Επίδραση της
σύστασης (φυτικό έλαιο και ιχθυέλαιο) των ιχθυοτροφών στο βιοµετασχηµατισµό και την
αποτοξικοποίηση του οξολινικού οξέος στην τσιπούρα (Sparus aurata) στο Μεταπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο: Υδατοκαλλιέγειες-παθολογικά προβλήµατα εκτρεφοµένων
υδρόβιων οργανισµών, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Τµήµα Κτηνιατρικής.
MΥΛΩΝΑΣ Κ.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Cinzia Castaldo µε θέµα “Influence of
broodstock nutrition on reproduction of meagre (Argyrosomus regius)”. Πρόγραµµα: Marine
Biology, Universita degli Studi Di Padova.
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Clara Petra Cervino Becerro µε θέµα “Influence
of broodstock nutrition on egg quality of meagre (Argyrosomus regius) ”. Πρόγραµµα:
Aquacuture, University of Barcelona.
ΡΗΓΟΣ Γ.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της
Ε. Χρυσανθάκη µε θέµα “Απορρόφηση
αντιβιοτικών”. Πρόγραµµα: Υδατοκαλλιέργειες-Παθολογικά Προβλήµατα Εκτρεφόµενων
Οργανισµών, Τµήµα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλία.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ N.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για MSc του K. Janssen (University of Wageningen, The
Netherlands) “Larval rearing of marine finfish in intensive pseudo-green water systems”.
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για MSc του J. Rubio Da Costa (Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Spain) “Efectos de la adición de microalgas y bacteriófagos al agua de cultivo
de larvas de dorada (Sparus aurata)”.
8.2.3 Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
DIVANACH P.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Αντωνίας Γεωργαρά. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας.
224
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Μαρίας Χρήστου. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Βιολογίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Βασίλη Παπαδάκη. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Αλέξη Γλαρόπουλου. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Ιάσωνα Πετρούτσου. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας.
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Μαρίας Πατέλου. Γεωπονικό Πανεπίστηµιο Αθηνών.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Μαριάννας Χατζηκωνσταντίνου. Γεωπονικό Πανεπίστηµιο
Αθηνών.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Tamar Kokashvilli. Institute of Bacteraphege Microbiology
and Vivology. Georgia.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Natia Skhirtladze. Institute of Bacteraphege Microbiology
and Vivology, Georgia.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Ekaterine Tevdoradze. Institute of Bacteraphege
Microbiology and Vivology, Georgia.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Roberto Bastias. University of Chile, Chile.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Lika Leshkesheli. Institute of Bacteraphege Microbiology
and Vivology, Georgia.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Anna Tskhvediani. Institute of Bacteraphege Microbiology
and Vivology, Georgia T.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Anatin Elbakidze. Institute of Bacteraphege Microbiology
and Vivology, Georgia.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Darejan Bolvadze. Institute of Bacteraphege Microbiology
and Vivology, Georgia.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Nino Mitaishvili. Institute of Bacteraphege Microbiology
and Vivology, Georgia.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Γ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Γρηγόρη Μπαλοδήµου. ΤΕΙ Ηπείρου Τµήµα Ιχθυοκοµίας
Αλιείας.
ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ Π.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Pierrick L'heveder. Universite Savoie, France.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Maria LACA Fernandez. University of the Basque Country.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Βασιλικής Κουτσουβέλη. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας.
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του/της C.P. Crevino Becerro. Univeridad di Barcelona.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Cinzia Anna Castaldo. Universidad de Padova.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ N.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Ευγροσύνης Φατιρα. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του/της J.C. Estudillo Fernandez. Instituto Politecnico de
Formacion Profecional Maritimo, De Canarias R. Inmaculada.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του/της Lasso Cabrera Instituto Politecnico de Formacion
Profecional Maritimo, De Canarias Damian Cibran Campos Instituto Politecnico de Formacion
Profecional Maritimo, De Canarias Iria.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του/της Fernandez Yanez Instituto Galego de Formacion en
Acuicultura.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Νίκου Αγγελιδάκη. ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Andrew Russel. University of Cape Town, South Africa.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
225
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Αλεξάνδρςα Τσαλαβούτα. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας, Περιβαλλοντική Βιολογία.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Jesus Rubio De Costa. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Θανάση Σαµαρά. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Βιολογίας.
ΣTEPIΩTH A.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Ελένης Φραγκιαδάκη. TEI Mεσολογγίου, Tµήµα
Yδατοκαλλιεργειών & Aλιευτικής ∆ιαχείρισης.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Νίκης Παξιµαδά. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Βιολογίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Νικόλαου Ζερβάκη, Πανεπιστήµιο Aιγαίου, Tµήµα
Eπιστηµών της Θάλασσας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του ∆ηµήτρη Ευαγγελινού. Πανεπιστήµιο Aιγαίου, Tµήµα
Eπιστηµών της Θάλασσας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Εµµανουήλ ∆ιάκου. Πανεπιστήµιο Aιγαίου, Tµήµα
Eπιστηµών της Θάλασσας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Μαρίας Μαστοράκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, Tµήµα Βιολογίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Μαρίας Zαϊµάκη. TEI Ηπείρου, Tµήµα Ιχθυοκοµίας–Αλιείας
& Aλιευτικής ∆ιαχείρισης.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ε.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Μαρία Παµπόρη, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τµήµα ΤεχνολογίαςΑλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του ∆ηµήτριου-Ρωµανού Κυριαζή. ΤΕΙ Ηπείρου Τµήµα
Ιχθυοκοµίας Αλιείας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Γεώριου Κοκκαλένιου. ΤΕΙ Ηπείρου Τµήµα Ιχθυοκοµίας
Αλιείας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Αικατερίνης Σταµούλη. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα
Γεωπονικών Επιστηµών.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Γεώργιου Μιτράκου. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τµήµα
Τεχνολογίας-Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Σ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Thibault Legrand. Institut National des Sciences et
Technique de la Mer, France.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της Elena Guerra. Univeritat di Alicante, Spain.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Manuel Sala. Univeritat di Alicante, Spain.
9 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
Εκπαίδευση σε φαγοθεραπεία στο Instituto de Nutricion y Tecnologia de los Alimentos του
Πανεπιστηµίου της Χιλής στα πλαίσια του προγράµµατος AQUAPHAGE Marie Curie, IRSES2010, FP7 (21.03.2011-19.05.2011).
10 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
DIVANACH P.:
Honarary life membership award EAS, 18-21 October 2011, Rhodes, Greece
226
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
11 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - WORKSHOPS
11.1 ∆ιοργάνωση Συνεδρίων
ΝΕΓΚΑΣ Ι., ΜΥΛΟΝΑΣ Κ., ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν., ΜΕΝΤΕ Ε., ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Μ.,
ΑΡΓΥΡΟΥ Ι. ΡΗΓΟΣ Γ. & ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Οργανωτική Επιτροπή του European
Aquaculture Conference 2011, 18-21 Οκτωβρίου 2011, Ρόδος.
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ., & S. KAUCHIK. Επιτροπή επιστηµονικού προγράµµατος του European
Aquaculture Conference 2011, 18-21 Οκτωβρίου 2011, Ρόδος.
11.2 ∆ιοργάνωση Workshops
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
Οργάνωση Workshop µε τίτλο Phage Therapy in Aquaculture στα πλαίσια του προγράµµατος
AQUAPHAGE στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Υδ/ών ΕΛΚΕΘΕ στη Κρήτη στις 27
Ιουνίου 2011 µε συµµετοχή επιστηµόνων από τη ∆ανία, Γεωργία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Χιλή.
12 ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π. & ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.:
Υπογραφή και εκτέλεση
Ιδιωτικών Συµφωνητικών παραχώρησης γόνου µε 4 εταιρίες
ιχθυοκαλλιέργειας.
∆ιατήρηση της λειτουργικότητας της πιλοτικής Μονάδας Σούδας µε πάχυνση και διάθεση νέων
Μεσογειακών ειδών.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π.:
∆ιάθεση γονιµοποιηµένων ωαρίων: Υλοποιήθηκαν 11 αποστολές σε 5 ιχθυογενετικούς
σταθµούς.
∆ιάθεση πλαγκτονικών οργανισµών: Υλοποιήθηκαν 15 αποστολές πλαγκτονικών οργανισµών.
∆ιάθεση Ζώντων Οργανισµών στο Ενυδρείο Κρήτης: ∆ιάθεση ζωικού κεφαλαίου.
∆ιάθεση Πλαγκτονικών οργανισµών στο Ενυδρείο Κρήτης: Υποστήριξη µε καθηµερινή
τροφοδοσία ζωντανής τροφής σε φυτοπλαγκτόν υψηλής συγκέντρωσης, Αρτέµια,
γονιµοποιηµένα ωάρια και Τροχόζωα.
ΣΤΕΡΙΩΤΗ Α.:
Οργάνωση, ∆ιοίκηση και Ανάπτυξη του Τµήµατος Ενυδρειολογίας του Ενυδρείου Κρήτης.
Συµµετοχή στην προβολή του Ενυδρείου Κρήτης µε ξεναγήσεις επισήµων και επιστηµόνων
επισκεπτών, επιστηµονικών συνεργατών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., µε συνεντεύξεις σε ΜΜΕ, µε
επίβλεψη επιστηµονικών κειµένων της ιστοσελίδας και σύνταξη κειµένου για τις ανάγκες της
επίσκεψης του κοινού στα παρασκήνια.
∆ιεκπεραίωση δωρεάς (κ. Παναγιώτη Νικηφόρου) τροπικών κοραλλιών.
Περίθαλψη και φιλοξενία (8 νέων ατόµων) τραυµατισµένων θαλάσσιων χελωνών Caretta
caretta σε συνεργασία µε εξωτερικό συνεργάτη κτηνίατρο (Π. Nικηφοράκη).
Οργάνωση και επίβλεψη ταρίχευσης της δερµατοχελώνας Dermochelys coriacea.
Βράβευση για την επιστηµονική και επαγγελµατική επιτυχία από το ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τµήµα
Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης στα πλαίσια της εκδήλωσης: “30 χρόνια
συµβολής στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και στην ανάπτυξη της Περιφέρειας”. 8 Ιουνίου
2011, Μεσολόγγι, Ελλάδα.