Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών
.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ..........................................................................................209
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ..................................................................................................................209
2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ...................................................209
2.1.1. Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» - (Γούρνες)................................................................209
2.1.2. Πιλοτική µονάδα Ιχθυοκλωβών - Σούδα.......................................................................209
2.1.3. Αγ. Κοσµάς ...................................................................................................................211
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...........................................................................................................................211
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ...................................................................................................212
5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ........................................................................................213
5.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ .....................................................................................214
5.1.1. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8)................................................................214
5.2. ΜΕΛΕΤΕΣ ...........................................................................................................................216
5.2.1. Νέες Μελέτες (5)...........................................................................................................216
5.2.2. Συνεχιζόµενες Μελέτες (6) ...........................................................................................217
5.3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.................................................................................219
5.3.1. Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (1)................................................................................219
5.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ....................................................................219
5.4.1. Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1)....................................................................219
5.4.2. Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3).................................................220
5.5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..............................................................................................220
5.5.1. Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1) ....................................................................220
5.6. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.........................................................................................221
5.6.1. Ερευνητικά Προγράµµατα ............................................................................................221
5.6.2. Συµµετοχή σε προτάσεις άλλων Ινστιτούτων ..............................................................224
6. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ...............................................................................224
6.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ -ΒΙΒΛΙΑ......................................................224
6.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ...........................................................................226
6.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ...............................................................226
6.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ..............................................227
6.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ................................................................228
6.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ...............................229
6.7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ...............................230
6.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ......................................................................................................230
6.8.1. Ερευνητικά Προγράµµατα ............................................................................................230
6.8.2 Συµµετοχή σε εκθέσεις άλλων Ινστιτούτων ..................................................................231
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.........................................................232
8. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ ....................................................................233
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
9. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ............................................................................234
9.1. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ........................................234
9.1.1. Μαθήµατα .....................................................................................................................234
9.1.2. Σεµινάρια - ∆ιαλέξεις....................................................................................................234
9.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ, MSC, ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ...................................................234
9.2.1. ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών ..............................................................................................234
9.2.2. ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc ...................................................................................235
9.2.3. Πτυχιακών Εργασιών ....................................................................................................236
9.2.4. Εργαστηριακής Άσκησης (Rotation) Μεταπτυχιακών Φοιτητών.................................236
9.2.5. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών .....................................................................................236
9.2.6. Ερευνητικό Έργο...........................................................................................................236
10. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ...............................................................................................................................237
10.1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...............237
10.2. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .....................................................237
11. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ............................................237
11. ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ..............................................................................................240
.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
209
1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, έχει ως επιστηµονικό αντικείµενο την εκτέλεση πρωτότυπης
έρευνας, την ανάπτυξη και τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την επιµόρφωση νέου
ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών και συναφών περιοχών, ιδίως δε στην
κατανόηση της βιολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας, ηθολογίας µεταβολισµού και γενετικής των
εκτρεφόµενων ή δυνάµενων να εκτραφούν υδρόβιων οργανισµών, τη βελτίωση της παραγωγής
και ποιότητάς του, στην αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος, στη βελτίωση των
γεννητόρων, στη σύνθεση και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών και επιλογή και καλλιέργεια
νέων ειδών, στην ανάπτυξη συστηµάτων παραγωγής και µεθοδολογιών διαχείρισης για όλα τα
στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόµενων οργανισµών, τον έλεγχο και ενίσχυση της φυσικής
παραγωγικότητας των υδατικών συστηµάτων, καθώς και τις µεθοδολογίες διαχείρισης ενυδρείων.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών έχει ως βάση δύο εγκαταστάσεις, στις Γούρνες της Κρήτης και
στον Άγιο Κοσµά στην Αθήνα. Έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις για πειραµατικές και πιλοτικές
µελέτες συµπεριλαµβανοµένων ιχθυογεννητικών σταθµών, µονάδων προπάχυνσης και πάχυνσης
στην ξηρά και µιας πιλοτικής µονάδας κλωβών στην θάλασσα. ∆ιαθέτει επίσης ειδικευµένα
εργαστήρια (διατροφής, φυσιολογίας, παθολογίας, ποιοτικού ελέγχου νερού και περιβάλλοντος).
Οι εγκαταστάσεις στις Γούρνες είναι εξειδικευµένες στις τεχνολογίες του εκκολαπτηρίου, της
Σούδας στην πάχυνση των ψαριών και της Αθήνας στην διατροφή στη παθολογία και στην
ποιότητα των ψαριών.
2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1.1. Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» - (Γούρνες)
Στις Γούρνες, υπάρχουν δύο κτίρια τα οποία ονοµάζονται υποδοµές Aqualabs και είναι
οργανωµένα ως πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα εκκολαπτηρίου. Το εκκολαπτήριο του
Ινστιτούτου είναι µοναδικό στη Μεσόγειο δεδοµένου ότι προσφέρει ποικίλλες υψηλής ποιότητας
πειραµατικές εγκαταστάσεις για τη µελέτη της ψαριών σε µικρή ηλικία και παράγει 2.000.000 το
χρόνο γόνο των διάφορων ειδών ψαριών, καθιστώντας έτσι πάντα διαθέσιµο για πειραµατικούς
σκοπούς.
Υπάρχουν πειραµατικής κλίµακας και µικρής κλίµακας εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών, που
είναι εξοπλισµένες µε καλά εξειδικευµένα υγρά και ξηρά εργαστήρια και κλασσικές υποδοµές
(γραφεία, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων 50 θέσεων, κ.λπ.). Οι 7 κύριες πειραµατικές ζώνες
(1.700 τ.µ.) ενσωµατώνουν την σύγχρονη τεχνολογία στην καλλιέργεια λαρβών ψαριών και την
αυτοµατοποιηµένη διαχείριση και διοικούνται από ένα επιστήµονα.
2.1.2. Πιλοτική µονάδα Ιχθυοκλωβών - Σούδα
H πιλοτική µονάδα ιχθυοκλωβών στον κόλπο της Σούδας βρίσκεται στο 10ο έτος λειτουργίας της.
Οι εγκαταστάσεις δηµιουργήθηκαν µε 100% Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση (πρόγραµµα INNOMAR
– DG REGIO µέσω του προγράµµατος CRINNO της Περιφέρειας Κρήτης). Το πρόγραµµα αυτό
ήταν η βασική δραστηριότητα της µονάδας κατά τα 4 πρώτα χρόνια.
Στη συνέχεια εκτελέστηκαν διάφορα ερευνητικά προγράµµατα, από τα οποία πραγµατοποιήθηκαν
απαραίτητες επενδύσεις. Τέτοια ήταν το πρόγραµµα ΟΠΤΙΜΑ (ΕΠΑΝ, ΤΡ8) το οποίο
χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ και αφορούσε στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών εκτροφής.
Ακόµα στη µονάδα ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα FAST FISH (STREP, EU) που αφορούσε στη
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
210
µελέτη της συµπεριφοράς των ψαριών κατά την εκτροφή ώστε να προσδιορισθούν δείκτες
ευζωίας.
Σήµερα η µονάδα αποτελείται από 16 ιχθυοκλωβούς 6Χ6µ ο καθένας από τους οποίους ανάλογα
µε τις ανάγκες διαµορφώνεται σε 4 µικρότερους διαστάσεων 3Χ3. Επιπλέον υπάρχουν 2 κυκλικοί
ιχθυοκλωβοί διαµέτρου 10 µ. (Εικόνα 1).
Εικόνα 1. Γενική απεικόνιση εγκαταστάσεων
Στη µονάδα τοποθετήθηκε πριν 5 χρόνια ένας βυθιζόµενος ιχθυοκλωβός µε βάθος λειτουργίας τα
45 µ. Ο κλωβός αυτός είναι ο πρώτος σε παγκόσµιο επίπεδο που λειτουργεί σε αυτό το βάθος.
(Εικόνα 2)
Εικόνα 2. Σχέδιο του βυθιζόµενου κλωβού
Η λειτουργία της µονάδας εξυπηρετείται από πλωτή
πλατφόρµα και οικίσκο αποθήκευσης. Σε αρχικό στάδιο
βρίσκεται η προσπάθεια ενεργειακής κάλυψης της
λειτουργίας µε συστοιχία φωτοβολταϊκών που έχουν
τοποθετηθεί. (Εικόνα 3).
α
β
Εικόνα 3. Οικίσκος αποθήκευσης µε τη συστοιχία φωτοβολταϊκών (α) και πλωτή πλατφόρµα (β)
Στη µονάδα σήµερα εκτρέφονται 7 είδη (λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι, συναγρίδα, κρανιός, µαγιάτικο,
ροφός) και έχει δοκιµαστεί η εκτροφή ακόµα 3 ειδών (τσιπούρα, µυλοκόπι, συκιός).
Από την αρχή λειτουργίας µέχρι και σήµερα το προσωπικό της µονάδας είναι 2 άτοµα, 1
τεχνολόγος (ΤΕ) υπεύθυνος λειτουργίας και 1 αλιεργάτης.
Η πιλοτική µονάδα ιχθυοκλωβών αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για το Ινστιτούτο
Υδατοκαλλιεργειών και το ΕΛΚΕΘΕ στην υλοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
211
καθώς µε αυτή είναι διαθέσιµες υποδοµές για την εκτροφή και µελέτη όλων των αναπτυξιακών
σταδίων των ψαριών.
To 2010 ανανεώθηκε για 10 ακόµα χρόνια (2010-2020) η άδεια λειτουργίας της µονάδας, η οποία
έλαβε και πιστοποίηση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία για την ορθή λειτουργία της (GR
94Fish0001).
2.1.3. Αγ. Κοσµάς
Οι εγκαταστάσεις στην Αθήνα βρίσκονται στον Άγιο Κοσµά. Σε αυτές υπάρχουν εγκαταστάσεις
εκτροφής ψαριών καθώς και ειδικευµένα εργαστήρια διατροφής, παθολογίας και ποιότητας
τελικού προϊόντος. Ολόκληρη η περιοχή, όπου είναι τοποθετηµένες οι εγκαταστάσεις εκτροφής,
καλύπτει 7,000 τετραγωνικά µέτρα και βρίσκεται 40 µέτρα µακριά από το κύριο κτήριο, στο οποίο
στεγάζονται τα εργαστήρια διατροφής, παθολογίας και ποιότητας τελικού προϊόντος.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α-7.1.3.
Συνολικά στο Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, εργάζονται 43 άτοµα. Από αυτά:
Μόνιµο προσωπικό
34
Ερευνητές
13
Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες
2
Επιστήµονες αορίστου χρόνου (1 κάτοχος PhD)
8
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς- Βοηθ. Προσωπικό
(µόνιµοι & αορίστου χρόνου)
11
Συµβασιούχοι (εργασίας – έργου)
9
Επιστήµονες (1 Κάτοχος PhD)
3
Τεχνολόγοι – Τεχνικοί – Βοηθ. προσωπικό
6
Στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-1, φαίνεται το προσωπικό του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών για το 2009.
Σχήµα B-III-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2009
ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (34)
15
12
9
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (9)
6
3
0
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ε.Τ.Ε
EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
212
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, η
χρηµατοδότηση για το 2009 ήταν 1.654.931,38 € και αναλύεται ως εξής ανά φορέα
χρηµατοδότησης:
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
∆ηµόσιοι Φορείς
Ιδιωτικοί Φορείς
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΝ (€)
279.771,55
253.681,58
483.337,15
638.141,10
1.654.931,38
Στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών ανά
πρόγραµµα, ενώ στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-3, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για
το 2009.
Σχήµα Β-ΙΙΙ-2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2009 (σε χιλ. €)*
200
328.95
180
160
140
120
100
80
60
40
20
A
SE
LL
LF
O
D
TU
O
N
TT
A
(A
th
-C
re
)
O
PT
IM
G
A
R
O
W
FA
Α
ΡΙ
B
ST
A
ΣΤ
SS
G
ΕΙ
R
Α
O
-Α
W
Ν
E
Α
ΒΑ RS
Υ
Π
Θ
Ο
Μ
∆
ΙΣ
Ο
Η
Μ
ΕΣ
Β
Α
Π
ΕΠ
Κ
Ω
ΤΗ
Λ
Α
Η
Ν
Ρ
ΣΕ
ΙΟ
ΙΣ
Φ
Α
ΣΟ
ΓΟ
Υ
Ι
∆Α
Σ
20
09
Π
Α
ΡΑ
ΓΩ
A
LG
ΓΗ
∆
O
Ο
D
Κ
Π
IE
ΙΜ
Ω
Λ
SE
Ε
Η
Σ
L
ΣΕ
ΤΡ
ΙΣ
Ο
Φ
ΣΟ
Ω
Υ
∆Α Ν
Σ
20
08
Φ
Ο
Β
ΡΚ
ΕΛ
Υ
ΤΙ
Σ
W
Ω
EA
ΣΗ
LT
ΓΕ
A
H
Υ
Α
ΣΗ QU
Ν
A
ΤΙ
ΣΥ
Σ
Κ
Α MA
ΣΤ
Α
ΡΩ
X
ΤΑ
Η
Μ
Μ
ΣΤ
Α
Α
ΤΟ
Α
Β
ΣΗ
ΕΛ
Σ
ΤΡ
ΤΙ
Ω
Ο
ΣΗ
Φ
Η
Σ
Σ
Υ
∆Α
ΤΩ
Ν
Μ
ΕΛ
ΕΤ
SB
Η
M
Χ
ΕΛ
ΙΟ
Υ
0
*Προγράµµατα µε έσοδα ~20.000€ και άνω
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
213
Σχήµα Β-ΙΙΙ-3: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2009
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. €)
279.77
17%
638.14
39%
253.68
15%
483.34
29%
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το 2009 ξεκίνησε ένα (1) νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, πέντε (5) µελέτες και ένα (1) πρόγραµµα
παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα συνεχίστηκε η υλοποίηση άλλων οκτώ (8) ερευνητικών
προγραµµάτων, έξι (6) µελετών, τριών (3) προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών και ενός (1)
εσωτερικού προγράµµατος.
Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, από τη ΓΓΕΤ και από ∆ηµόσιους και
Ιδιωτικούς Φορείς και Ιδιώτες.
Τα προγράµµατα του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, καταγράφονται αναλυτικά στις σελίδες
που ακολουθούν (Ενότητα Β- Κεφ ΙΙΙ-5.1.-5.6.).
Επίσης κατά το 2009 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, υπέβαλαν ή συµµετείχαν
στην υποβολή εικοσιέξι (26) προτάσεων νέων προγραµµάτων από τα οποία δύο (2) έχουν εγκριθεί
εντός του 2009 (Ενότητα Β-Κεφ ΙΙΙ-5.7.).
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
214
5.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
5.1.1. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8)
On Farm Assessment of Stress level in fish (FAST FISH/ 60.20601).
Αριθµός Συµβολαίου:
SSP8-022720
Αριθµός Συνεδρίας:
54/13.01.06/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr P. Divanach
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/01/06-31/12/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
310.136 €
Sustainable extensive and
(SEACASE/ 60.20602).
Αριθµός Συµβολαίου:
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
semi-intensive coastal aquaculture in Southern Europe
044483
69/11.12.06/γ7
Dr P. Divanach
EE (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
2007
36 µήνες (01/01/07-31/12/09)
319.540 €
Κρήτη, Αθήνα
Set up of an Integrate System for the Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L.) farming in the
Gulf of Taranto (ALLOTUNA/ 60.20701).
Αριθµός Συµβολαίου:
BURP n.44 of06.04.2006
Αριθµός Συνεδρίας:
84/25.09.07/γ2, 85/08.10.07/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Υπουργείο Οικονοµίας Ιταλίας, Υπουργείο Εκπαίδευσης,
Πανεπιστηµίων & Έρευνας, Ιταλίας & Τοπική Αυτοδιοίκηση
περιοχής Puglia της Ιταλίας.
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
31 µήνες (01/09/07-31/03/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
42.375 €
Περιοχή Έρευνας:
Περιοχή Puglia, Ιταλία και Ηράκλειο, Κρήτη.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
215
From capture based to SELF-sustained aquaculture and Domestication Of bluefin tuna,
Thunnus Thynnus (SELFDOTT/ 60.20801).
Αριθµός Συµβολαίου:
212798 (FP7)
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς (Σε συνεργασία µε το ΙΥ Αθήνας/Πρ.728 &
ΙΘΑΒΙΓ/Πρ.4020801)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/01/08-31/12/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
135.310 €
Περιοχή Έρευνας:
Cartagena, Murcia, Spain, Marsaxxlock, Malta, Vibo Valentia,
Puglia, Italy
Σύµβαση συνεργασίας εργαστηρίου διατροφής & Ιχθυοπαθολογίας (ΕΛΚΕΘΕ) – ΑΣΤΡΑΙΑ
ΑΕΒΕ. (ΑΣΤΡΑΙΑ/ 634).
Αριθµός Συνεδρίας:
58/12.04.06/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Νέγκας
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/05/06-30/04/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
67.235 €
Βιώσιµες ιχθυοτροφές που µεγιστοποιούν τις ευεργετικές επιδράσεις των εκτρεφόµενων
ψαριών στην υγεία των καταναλωτών (AQUAMAX/ 636).
Αριθµός Συµβολαίου:
016249-2
Αριθµός Συνεδρίας:
67/06.11.06/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Μ. Αλέξη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/03/06-31/08/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
740.840 €
Περιοχή Έρευνας:
Άγιος Κοσµάς, Αττική
Εφαρµογή συστηµάτων βελτίωσης, ελέγχου της ποιότητας και των επιπτώσεων στο
περιβάλλον των υδατοκαλλιεργειών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ 715).
Αριθµός Συνεδρίας:
94/20.03.08/γ14
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
9 µήνες (01/06/08-28/02/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
32.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιτωλοακαρνανία, Αττική
216
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
From capture based to SELF-sustained aquaculture and Domestication Of bluefin tuna,
Thunnus Thynnus (SELFDOTT/ 728).
Αριθµός Συµβολαίου:
212798
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ I. Νέγκας (Σε συνεργασία µε το ΙΥ Κρήτης/Πρ.6020801 &
ΙΘΑΒΙΓ/Πρ.4020801)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/01/08-31/12/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
336.280 €
Περιοχή Έρευνας:
Cartagena, Murcia, Spain, Marsaxxlock, Malta, Vibo Valentia,
Puglia, Italy
5.2. ΜΕΛΕΤΕΣ
5.2.1. Νέες Μελέτες (5)
Πειραµατική εκτροφή ιχθυονυµφών λαβρακιού.
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ3
Αριθµός Συµβολαίου:
08-Ε-2721 και 08-Ε-2721-Α
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Centro de Ciencias do Mar do Algarve.
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
2 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
15.000 €
Έλεγχος ελκυστικών τροφής στα Μεσογειακά καλλιεργούµενα ψάρια (60.70601).
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Σ. Χατζηφώτης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Laboratoires PHODE.
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
2 µήνες (19/05/09-31/07/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
11.900 €
Περιοχή έρευνας:
Κρήτη
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
217
Μελέτη της επίδρασης των αποβλήτων περλίτη στην υγεία – παθολογία της βενθικής πανίδας
του Ακρωτηρίου Μούρη της Μήλου (ΒΑΡΥΤΙΝΗ/ 763).
Αριθµός Συνεδρίας:
108/15.12.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρήγος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
12 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
19.448 €
Περιοχή Έρευνας:
Νήσος Μήλος.
Χορήγηση εµβολίου µέσω τροφής µε Biomos (ORAL VACCINATION/ 787).
Αριθµός Συνεδρίας:
115/05.05.09/δ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρήγος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Alltech
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
6 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
13.080 €
Πεπτικότητα δύο συµπυκνωµάτων πρωτεϊνών από το λαυράκι (SYRAL/ 799).
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Μ. Αλέξη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
SYRAL
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
6 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
9.400 €
Περιοχή Έρευνας:
Υδατοκαλλιέργειες, ∆ιατροφή ψαριών
5.2.2. Συνεχιζόµενες Μελέτες (6)
∆οκιµές τροφών ALLTECH INC (60.70801).
Αριθµός Συµβολαίου:
08-Ε-2721 και 08-Ε-2721-Α
Αριθµός Συνεδρίας:
98/25.06.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης, ∆ρ Ι. Νέγκας
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ALLTECH INC
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
7 µήνες (20/06/08-31/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
47.650 €
218
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Συνεργασία για την εκτροφή γόνου µε την “Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ” (ΦΟΡΚΥΣ/ 60.70803).
Αριθµός Συνεδρίας:
107/19.11.08/γ5, 122/18.11.09/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης,
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Α΄ φάση: 12 µήνες (01/12/08-30/11/09)
Β΄ φάση: 12 µήνες (01/12/09-30/11/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
243.840 €
Α΄ φάση: 149.340 €
Β΄ φάση: 94.500 €
(A) Aquaculture SBM inclusion rates with Specialty Soybean Process Through Extrusion.
(B) EU: Demonstration Feeding Trials-SBM- Aquaculture (SBM/ 729).
Αριθµός Συνεδρίας:
97/28.05.08/γ3, 113/13.04.09/γ14
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΛΑΜΑΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MANAGEMENT AE, ASA-IM
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
Α’ φάση: 8 µήνες (01/06/08-31/01/09)
Β’ φάση: 10 µήνες (01/05/09-28/02/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
Α’ φάση: 16.660 €
Β’ φάση: 29.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιτωλοακαρνανία – Αττική.
Evaluation of the effects of the commercial feed additives LYSOFORTE BOOSTER DRY
and LYSOFORTE SPECIAL on growth performance of juvenile European sea bass
(Dicentrarchus labrax) and on digestibility of macronutrients and amino acids (LYSO
FORTE LABRAX/ 732).
Αριθµός Συνεδρίας:
97/28.05.08/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
KEMIN S.A.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
8 µήνες (01/06/08-31/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
19.660 €
Περιοχή Έρευνας:
Αττική
Σύγκριση τροφών γόνου τσιπούρας (ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΟΝΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 736).
Αριθµός Συνεδρίας:
102/29.07.08/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρήγος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΒΙΟΜΑΡ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
6 µήνες (01/08/08-31/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
10.620 €
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Προσδιορισµός διατροφικής
340/ 757).
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
219
αξίας ΗΡ340 ως συστατικού σιτηρεσίων τσιπούρας (AMLET
105/10.10.08/γ2
∆ρ Μ. Αλέξη
HAMLET PROTEIN
2008
8 µήνες (20/10/08-19/06/09)
12.700 €
Υδατοκαλλιέργειες, ∆ιατροφή ψαριών
5.3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
5.3.1. Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (1)
An International Research Consortium for promoting and developing Integrated MultiTrophic Aquaculture (IRC-IMTA) (MARIE CURIE IRSES/ 806).
Αριθµός Συµβολαίου:
Grant Agreement No 230803
Αριθµός Συνεδρίας:
121/19.10.09/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/02/09-31/01/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
68.400€
Περιοχή Έρευνας:
ΕΥΡΩΠΗ-ΚΙΝΑ-Ν.ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ-ΗΠΑ
5.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.4.1. Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1)
Συνεργασία για Κατάρτιση στην Εκτροφή Γόνου Λαβρακιού µε την Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
1 µήνας (15/12/09-15/01/10)
Ολικός Προϋπολογισµός €: 5.400 €
Αντικείµενο Έρευνας:
Υδατοκαλλιέργειες.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
220
5.4.2. Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3)
∆ιαχείριση Γεννητόρων (IMPLANTS/ 60.70101).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιάφοροι Ιδιώτες
Έτος Έναρξης:
2004
∆ιάρκεια:
∆εν έχει προσδιοριστεί
Ολικός Προϋπολογισµός €: ∆εν έχει προσδιοριστεί
Αντικείµενο Έρευνας:
Υδατοκαλλιέργειες.
Ιχθυολογικός Σταθµός (ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ 63.70000).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr P. Divanach
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιάφοροι Ιδιώτες
Έτος Έναρξης:
2004
∆ιάρκεια:
∆εν έχει προσδιοριστεί
Ολικός Προϋπολογισµός:
∆εν έχει προσδιοριστεί
Αντικείµενο Έρευνας:
Υδατοκαλλιέργειες.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης γεννητόρων στην εταιρεία
ΙΡΙ∆Α Α.Ε.
Αριθµός Συνεδρίας:
107/19.11.08/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΙΡΙ∆Α Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/11/08-31/10/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
17.850 €
Περιοχή Έρευνας:
Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα
5.5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5.5.1. Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1)
(EQUASE 2002).
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Αντικείµενο Έρευνας:
116/08.04.02
M. Γιαγνίση
Ι.Υ. (50%) & Ι.Ω. (50%)
2002
Συνεχιζόµενο
691 €
∆ιεργαστηριακές ασκήσεις Μικροβιολογίας θαλασσινού νερού.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
221
5.6. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.6.1. Ερευνητικά Προγράµµατα
An International Research Consortium for promoting and developing Integrated MultiTrophic Aquaculture (IRC-IMTA).
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-PEOPLE-IRSES-2008 Marie Curie Action "International
Research Staff Exchange Scheme" 2009- 2012 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης.
Enabling European SMEs to remediate wastes, reduce GHG emissions and produce biofuels
via microalgae cultivation.
Acronym: Bioalgaesorb
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-SME-2008-2 (call identifier), proposal nr. 243752-2
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ P. Divanach
Οι µοριακές και φυσιολογικές αποκρίσεις των µυδιών σε ένα θερµότερο και σε χαµηλότερου
pH περιβάλλον ως προϋπόθεση για την κατανόηση των επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής
στις µυδοκαλλιέργειες στον Ελλαδικό χώρο.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΘΑΛΗΣ».
Υποβολή Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Συνεργάτης Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Ε. Κώτου
Μελέτη διατροφικών απαιτήσεων, παραγωγή καινοτόµων σιτηρεσίων για την επιτυχή
εκτροφή του είδους (Umbrina cirrosa) µυλοκόπι
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, Πράξη: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε.Φουντουλάκη
Εναλλακτικές µέθοδοι πρόληψης και θεραπείας στις Ελληνικές υδατοκαλλιέργειες.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πράξη: Ι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ - Συντονιστής: ∆ρ. Γ. Ρήγος
Development of a new sea cage system for off-shore turbot (Psetta maxima) farming in the
Mediterranean.
Acronym: TURBOTCAGE
Υπεβλήθη στην ΕΕ, Capasities: Research for SMEs. Research for the benefit of specific groups.
Call 3FP7-SME-2010-1 TURBOTCAGE (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Γ. Ρήγος.
Εκτίµηση των βέλτιστων διαιτητικών επιπέδων πρωτεΐνης/ενέργειας και αξιοποίηση
φυτικών πρώτων υλών ως υποκατάστατα του ιχθυάλευρου στις τροφές του µυτακιού
(Diplodus puntazzo Cetti, 1777) ενός πολλά υποσχόµενου είδους για την Μεσογειακή
Υδατοκαλλιέργεια.
Υπεβλήθη στην ΓΓΕΤ, στα πλαίσια της προκήρυξης δράσης για τη ∆ιµερή Ε&Τ Συνεργασία
Ελλάδας- Τουρκίας 2010-2011. (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης.
Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) σε
εντατικό σύστηµα εκτροφής.
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης Εθνικής Εµβέλειας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µε ανάδοχο την εταιρία EUROFARMA και υπεργολάβο το
ΕΛΚΕΘΕ. (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης.
222
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Τεχνητή πρόκληση της ωοτοκίας και της σπερµίασης στο κεφαλοειδές, Chelon labrosus
(χελόνι)- Εφαρµογές στη διαχείριση των γεννητόρων και στον έλεγχο της αναπαραγωγής σε
συνθήκες εκτροφής
Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Μυλωνάς
Development of reproduction and culture methods for rabbitfish (Siganus rivulatus), a new
species for the Cypriot aquaculture
Υπεβλήθη στο Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation
of the Research Promotion Foundation 2009-2010 (Cyprus) (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Μυλωνάς
Amberjack (Seriola dumerili) rearing in the Mediterranean Sea
Acronym: AMBERMED
Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος Cross-Border Cooperation within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) Mediterranean Sea Basin Joint Operational
Programme (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Μυλωνάς
Ανάπτυξη µεθόδων αναπαραγωγής και εκτροφής του κρανιού (Argyrosomus regius) σαν
µέτρο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ιχθυοκαλλιέργειας µε την εισαγωγή νέων ειδών
Ακρωνύµιο: ΚΡΑΝΙΟΣ
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Μυλωνάς
Αναπαραγωγή του κόκκινου τόνου (Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus) σε συνθήκες
εκτροφής και παραγωγή ιχθυδίων για πάχυνση
Ακρωνύµιο: ΘΥΝΝΟΣ
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ &
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Μυλωνάς
Aquaculture new species for the Mediterranean: the Amberjack (S. dumerilii)
Acronym: AMBERMΟD
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, "Research for the benefit of specific groups (in
particular SMEs)" (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Μυλωνάς
Μελέτη της επίδρασης φαρµακευτικών µανιταριών πλουσίων σε πολυσακχαρίτες, Lentinula
edodes (Shiitake) και Pleurotus ostreatus (Oyster mushroom) στην ανάπτυξη και ανοσοποιητικό
σύστηµα του ευρωπαϊκού λαβρακιού Dicentrarchus labrax (European sea bass).
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Μ. Henry
Νέα είδη ψαριών για την Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια µε έµφαση σε αυτά µε γρήγορη
ανάπτυξη. Μελέτη της βιολογίας τους και της αγοράς τους.
Acronym: FAST GROWERS.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ∆ιακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου
2007-2013 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
223
Μοριακή και Νευρο-ενδοκρινική Ρύθµιση της Καταπόνησης (stress) στο λαβράκι,
Dicentrarhus labrax
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΘΑΛΗΣ- Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ι-ιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης.
Βιολογική εκτροφή τσιπούρα-λαβράκι
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΘΑΛΗΣ Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ι-ιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Συµµετοχή ΙΥ-ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης.
Μελέτη της χρόνιας διαβρωτικής δερµατοπάθειας σε καλλιεργούµενα ψάρια.
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια του προγράµµατος: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2010) (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Π. Καθάριος
Παρασιτισµός, παθολογία και θεραπεία του µονογενούς τρηµατώδους Microcotyle sp. σε
εκτρεφόµενα φαγκριά, Pagrus pagrus.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας (δεν
εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Π. Καθάριος
Προσδιορισµός των βιολογικών απαιτήσεων του τρίτωνα Charonia tritonis variegate
(Lamarck, 1816) προκειµένου να επιτευχθεί η ελεγχόµενη αναπαραγωγή και εκτροφή του.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΘΑΛΗΣ Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ι-ιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ P. Divanach.
Ανάπτυξη σιτηρεσίου για την τσιπούρα (Sparus aurata) µε βάση τo βιοενεργητικό µoντέλο
εκτροφής.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Σ. Χατζηφώτης.
Development scientific, educational and entrepreneurial capacities on Marine Aquaculture,
in Egypt and Tunisia, through synergy building, technology transfer and targeted investment
promotion with EU Mediterranean Aquaculture sector stakeholders.
Acronym: MedMarAqua
Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος: European Neighbourhood and Partnership Instrument
(ENPI). Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme. Priority 1: Promotion of socioeconomic development and enhancement of the territories
Measure 1.2: Strengthening economic clusters creating synergies among potentials of the
Mediterranean Sea Basin countries (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Σ. Καστρινάκης.
224
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis,
appraisal and coping styles.
Acronym: COPEWELL
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Large-Scale Integrating Collobarative Project
KBBE.2010.1.2-07: Understanding of the basic mechanisms involved in coping strategies of fish
towards improvement of welfare (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Παπανδρουλάκης .
Biotechnology for the exploitation of microalgae
Acronym: Bio-Explore
Υπεβλήθη
στη
ΓΓΕΤ,
στα
πλαίσια
του
επιχειρησιακού
προγράµµατατος
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», Πράξη 2: Large Scale Cooperative
Projects.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ P. Divanach
AQUAculture infrastructures for EXCELLence in European Fish research
Acronym: AQUAEXCEL
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, proposal nr. 262336
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ P. Divanach
5.6.2. Συµµετοχή σε προτάσεις άλλων Ινστιτούτων
Fish Systems’ Biology: integration of Genomics and Proteomics technologies for selective
breeding and knowledge-based population management of seabream (Sparus aurata).
Acronym: FishBiomics.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013, Εθνική ∆ράση
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Κωτούλας.
6. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
6.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ -ΒΙΒΛΙΑ
ADAMIDOU S., NENGAS I., ALEXIS M., FOUNDOULAKI E., NIKOLOPOULOU D.,
CAMPBELL, P., KARACOSTAS, I., RIGOS, G., BELL G.J. & JAUNCEY, K., 2009.
Apparent nutrient digestibility and gastrointestinal evacuation time in European seabass
(Dicentrarchus labrax) fed diets containing different levels of legumes. Aquaculture, 289,
Issues 1-2, 106-112.
ADAMIDOU, S., NENGAS, I., HENRY, M., GRIGORAKIS, K., RIGOS, G., NIKOLOPOULOU,
D., KOTZAMANIS, Y., BELL G.J. & JAUNCEY, K., 2009. Growth, feed utilization, health
and organoleptic characteristics of European seabass (Dicentrarchus labrax) fed extruded diets
including low and high levels of three different legumes. Aquaculture, 293, Issues 3-4, 263271.
AUBIN, J, PAPATRYPHON E., VAN DER WERF H.M.G, PETIT J., CHATZIFOTIS S. 2009.
Assessment of environmental impact of finfish production systems using Life Cycle
Assessment. Journal of Cleaner Production 17: 354-361.
CHATZIFOTIS S. VAZQUEZ-ARIAS M., I.E. PAPADAKIS, P. DIVANACH. 2009. Evaluation
of Feed Stimulants in Diets for Sea Bream (Sparus aurata). Israeli Journal Aquaculture. Vol
61: 315-321.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
225
CHATZIFOTIS S., JUAN I., KYRIAZI P., DIVANACH P., PAVLIDIS M. 2009. Dietary
carotenoids and melanin determine the coloration of farmed red porgy (Pagrus pagrus).
Aquaculture Nutrition (on line DOI: 10.1111/j.1365-2095.2009.00738.x).
CORRIERO A., MEDINA A., MYLONAS C.C., BRIDGES C.R., SANTAMARIA N.,
DEFLORIO M., LOSURDO M., ZUPA R., GORDIN H., DE LA GANDARA F.,
BELMONTE RIOS A., POUSIS C., DE METRIO G. 2009. Proliferation and apoptosis of male
germ cells in captive Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus L.) treated with gonadotropinreleasing hormone agonist. Animal Reproduction Science 116: 346-357.
DELOFFRE, L., MARTINS, R.S.T., MYLONAS, C.C., CANARIO, A.V.M., 2009. Alternative
transcripts of DMRT 1 in the European sea bass: expression during gonadal differentiation.
Aquaculture 293: 89-99.
FOUNTOULAKI, Ε., VASILAKI, Α., HURTADO, R., GRIGORAKIS, K., KARACOSTAS, I.,
NENGAS Y., RIGOS G., KOTZAMANIS, Y., VENOU, B., ALEXIS, M.N. 2009.Fish oil
substitution by vegetable oils in commercial diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.);
effects on growth performance, flesh quality and fillet fatty acid profile. Recovery of fatty acid
profiles by a fish oil finishing diet under fluctuating water temperatures. Aquaculture, 289,
317-326.
GIOGIOS I., GRIGORAKIS K., NENGAS I., PAPASOLOMONTOS S., PAPAIOANNOU N.,
ALEXIS M.N., 2009. Fatty acid composition and volatile compounds of selected marine oils
and meals. J. Sci. Food Agric., 89: 88-100
GISBERT, E., GIMENEZ, G., FERNANDEZ, I., KOTZAMANIS, Y., ESTEVEZ, A., 2009.
Development of digestive enzymes in common dentex Dentex dentex during early ontogeny.
Aquaculture 287, 381-387.
GRIGORAKIS,K.,. FOUNTOULAKI, E., GIOGIOS, I., ALEXIS M.N. 2009. Volatile compounds
and organoleptic qualities of gilthead sea bream (Sparus aurata)fed commercial diets
containing different lipid sources. Aquaculture, 290,116-121.
GUZMAN, J.M., RAMOS, J., MYLONAS, C.C., MANAÑOS, E., 2009. Spawning performance
and plasma levels of GnRHa and sex steroids in cultured female Senegalese sole (Solea
senegalensis) treated with different GnRHa-delivery systems. Aquaculture 291: 200-209
HENRY M. A., ALEXIS M. N., FOUNTOULAKI E., NENGAS I. & RIGOS G., 2009. Effects of
a natural parasitical infection (Lernanthropus kroyeri) on the immune system of European sea
bass, Dicentrarchus labrax L. Parasite Immunology, 31:729-740.
HENRY, M.A. & M.N. ALEXIS. 2009. Effects of in vitro lactoferricin and lactoferrin on the head
kidney cells of European sea bass (Dicentrarchus labrax, L.). Veterinary Immunology and
Immunopathology, 130: 236-242.
KATHARIOS P., DIVANACH P.,GEORGAKOPOULOU E. & KOUMOUNDOUROS G., 2009.
Temperature limits for gilthead sea bream and sea bass. In Manual of Control of Malformation
in Aquaculture. FEAP
MAKRIDIS P., MOREIRA C. ALVES COSTA R. RODRIGUES P. & DINIS M.T. 2009. Use of
microalgae bioencapsulated in Artemia during the weaning of Senegalese sole (Solea
senegalensis Kaup). Aquaculture 292, 153-157.
MYLONAS, C.C. AND Y. ZOHAR. 2009. Controlling reproduction in aquaculture: new
developments. In: Burnell, G. and Allan, G., (eds), New Technologies in Aquaculture:
Improving Production, Quality and Environmental Management. CRC Press, Woodhead
Publishing Limited, Cambridge, pp. 109-142.
226
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
MYLONAS, C.C., PAVLIDIS, M., PAPANDROULAKIS, N., ZAISS, M., TSAFARAKIS, D.,
PAPADAKIS, I.E. AND S. VARSAMOS. 2009. Growth performance and osmoregulation in
the shi drum (Umbrina cirrosa L.) adapted to different environmental salinities. Aquaculture
287: 203-210.
TERNENGO S., QUILICHINI Y., KATHARIOS P. & MARCHAND B., 2009. Sperm ultrastructure
of the gall bladder fluke Anisocoelium capitellatum (Digenea: Cryptogonimidae), a parasite of
Uranoscopus scaber (Pisces: Uranoscopidae). Parasitology Research 104. 801-807.
TSANGARIS C., COTOU E., HATZIANESTIS I., CATSIKI V.A., 2009. Anthropogenic Impacts in
a Protected Estuary (Amvrakikos Gulf, Greece): Biological Effects and Contaminant Levels in
Sentinel Species. In: Estuaries: Types, Movement Patternsand Climatical Impacts eds. Julian R.
Crane and Ashton E. Solomon, Nova Science Publishers, Inc. (ISBN: 978-1-60876-859-2.
TZOVENIS, I., FOUNTOULAKI, E., DOLAPSAKIS, N., KOTZAMANIS, Y., NENGAS. Y.,
BITIS, I., CLADAS Y., ECONOMOU-AMILLI, A. 2009. Screening for marine nanoplanktic
microalgae from Greekcoastal lagoons (Ionian Sea) for use in mariculture. J.Appl.Phycol.
21,457-469.
VATSOS N. I., KOTZAMANIS Y., VECTESI D., HENRY M., ANGELIDIS P., 2009. Shortterm exposure of European sea bass (Dicentrarhus labrax) to nitrate. Effects on skin
morphology and skin mucous cells. Annals of Danube Delta Institute, 15: 105-108.
VENOU, B., ALEXI, M.N., FOUNTOULAKI, E., AND HARALABOUS, J. 2009. Performance
factors, body composition and digestion characteristics of gilthead sea bream (Sparus aurata)
fed pelleted or extruded diets. Aquaculture nutrition 15, 390-401.
ZAMBONINO-INFANTE J.L., KATHARIOS P., KOUMOUNDOUROS G. & TANDLER
A.,2009. Recommendations on prevention of malformations in seabass and seabream. In
Manual of Control of Malformation in Aquaculture. FEAP
6.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
KATHARIOS P., 2009. Transition from hatchery to cages. Considerations for proper health
management in sea bass and sea bream farming. Fish Farming Expert, Norway (invited article)
KARANTZALI, E., S. KOLLIAS, N. PAPANDROULAKIS AND M. PAVLIDIS. 2009.
Developmental expression of glucocorticoid receptor during early ontogeny in gilthead sea
bream, Sparus aurata, and European sea bass, Dicentrarchus labrax. Larvi ’09-FISH &
SHELLFISH LARVICULTURE SYMPOSIUM. EAS Special Publication No 38, Oestende,
Belgium, 2009.
6.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
ΒΑΓΙΑΝΟΥ Σ., ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κ., ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ., 2009. Εκτίµηση της
εποχικότητας και του ποσοστού προσβολής του ισοπόδου παρασίτου Ceratothoa oestroides,
Risso, 1836, στην Ελλάδα. Περιοδικό Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 60(1) σελ. 348-411.
ΒΑΓΙΑΝΟΥ Σ., ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κ., ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ., 2009. Μελέτη του
βιολογικού κύκλου του ισοπόδου παρασίτου Ceratothoa oestroides, Risso, 1836 σε τσιπούρα
(Sparus aurata) και λαβράκι (Dicentrarchus labrax). Περιοδικό Ελληνικής Κτηνιατρικής
Εταιρείας 60(1) σελ. 412-378.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
227
6.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
BITCHAVA K., TSIRONI E., PANOPOULOS S., ATHANASSOPOULOU F. & YIAGNISIS M.,
2009. Effect of dietary Oregano essential oil supplementation on the resistance to clinical
disease from Aeromonas sombria in carp Cyprinus Carpio. “Diseases of Fish and Shellfish”.
The 14th EAFP International Conference, Prague, Czech Republic, 14-19 Sep., P-216 p.405.
HENRY, M., ALEXIS, M., FOUNTOULAKI, E., NENGAS, I., RIGOS, G., 2009. Chronology of
the immune response of European sea bass, Dicentrarchus labrax L. to a natural parasite
infection by the copepod Lernanthropus kroyeri. 14th EAFP International Conference, Diseases
of fish and shellfish, Prague, Czech Republic, 14-19 September, p.246.
HENRY, M., FOUNTOULAKI, E., RIGOS, G., SWEETMAN, J., NENGAS, I., 2009. Effects of
dietary minerals on the non specific immune system of Mediterranean marine cultivated fish
species. 14th EAFP International Conference, Diseases of fish and shellfish, Prague, Chech
Republic, 14-19 September, p.299.
KARANTZALI E., KOLLIAS S., PAPANDROULAKIS, N., PAVLIDIS M. 2009. Developmental
expression of glucocorticoid receptor during early ontogeny in gilt-head sea bream, Sparus
aurata, and European sea bass, Dicentrarchus labrax. LARVI ’09 – Fish & Shellfish
Larviculture Symposium. Ghent, Belgium, 7-10 September.
MAKRIDIS P., PINTADO J., FEREIRA T., KOKOU F., TSIGENOPOULOS K. & DIVANACH
P. 2009. Interactions of microalgae and microbial communities present in microalgae cultures
and larval rearing systems. LARVI ’09 – Fish & Shellfish Larviculture Symposium. Ghent,
Belgium, 7-10 September.
PAPANDROULAKIS N. & ATACK T., 2009. Improved production protocols and hatchery
management Results from a survey in European hatcheries. LARVI ’09 – Fish & Shellfish
Larviculture Symposium. Ghent, Belgium, 7-10 September.
RIGOS, G., HENRY, M., COTOU, E., PAPOUTSI, E., ZONARAS, V., NIKOLOUDAKI, X.,
NIKOLOPOULOU, D., NENGAS, I., , ALEXIS, M., 2009. The effects of diet composition
(plant Vs Fish-oil-based diets) on plasma concentration of various antibacterials in Gilthead sea
bream, Sparus aurata. 14th EAFP International Conference, Diseases of fish and shellfish,
Praga, Czech Republic, 14-19 September, p.408.
TZOVENIS I., GRIGORAKIS K., NENGAS I., CLADAS Y., 2009, Seafood against all odds.
ICAF 28th conference: Fish and Seafood: Anthropological and nutritional percpectives.
Kamilari Crete, Greece, 31 May -6 June.
YIAGNISIS M, ALEXIS M. N., BITCHAVA K., GOVARIS A. & ATHANASSOPOULOU F.,
2009. Effect of dietary oregano essential oil supplementation on combined infections by
pathogenic bacteria-parasites (Sea lice and Copepods) in European sea bass Dicentrarchus
labrax L. “Diseases of Fish and Shellfish”. The 14th EAFP International Conference, Prague,
Czech Republic, 14-19 Sep., O-123 p.139.
YIAGNISIS M., PAGOU K., NIKOLOUDAKI C., KOUTSODIMOU M., ALEXIS M., 2009.
Microbiological quality of Thermaikos Gulf in Greece during the period 2000-2007. 15th
International Symposium of the Health-related Water Microbiology Group. Naxos, Greece, 31
May – 05 June.
228
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
6.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
COTOU, E., HENRY, M., RIGOS, G., ALEXIS, M., 2009. Cellular responses of the farmed sea
bass Dicentrarchus labrax to copper oxide antifoulants. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου, Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1297-1301.
FANOURAKI Ε., PAPANDROULAKIS Ν., PAVLIDIS Μ. 2009. Non-invasive stress indicators
in Mediterranean mariculture: Effect of fish size on water cortisol release rate. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου.
HENRY, M.A., ALEXIS, M.N., 2009. Effects of in vitro lactoferricin on the head kidney
chemiluminescence activity of Εuropean sea bass (Dicentrarchus labrax). 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου, Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1075-1079.
NIKIFORAKIS, P., GIAMALAKI, E., MYLONAS, C.C. AND M. PAVLIDES. 2009. Assessment
of sex in European sea bass, Dicentrarchus labrax, using ultrasound imaging. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου, Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1124-1128.
PANAGIOTIDOU M., NENGAS I., HENRY M., RIGOS G., CHARALAMBOUS C.,
SWEETMAN J. 2009. Effect of different dietary levels of yeast extract (Nupro) on growth,
feed utilisation and immune system of sea bass (Dicentrarchus labrax). 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου, Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1080-1084.
STAVROU V., PAVLIDIS M., PAPADAKI M., SIGELAKI E. & C.C. MYLONAS. 2009. Effect
of sex ratio on growth and maturation in European sea bass (Dicentrarchus labrax). 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου, Πρακτικά Τόµος ΙΙ.,
1030-1035.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΚΑΪΤΕΤΖΙ∆ΟΥ Ε., ΜΠΑΣΤΑΚΕΣ Ε., ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ Π. &
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ε. 2009. Υποκατάσταση των ιχθυελαίων µε φυτικά έλαια επηρεάζει τη
σύσταση λιπαρών οξέων, την έκφραση των PPAR και τη φυσιολογία του ήπατος της τσιπούρας
(Sparus aurata). 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου,
Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1167-1171.
ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ., ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κ., ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ Π., ΒΑΤΣΟΣ Ι.Ν. & ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ.,
2009. Αποµόνωση και ταυτοποίηση του βακτηρίου Vibrio harveyi από εκτρεφόµενα
θαλασσινά είδη ψαριών στην Ελλάδα. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα ,19-22
Μαρτίου, Πρακτικά, 410-411.
ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ., ΑΛΕΞΗ Μ., ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κ.& ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ., 2009. Η επίδραση της
οξείας καταπόνησης στην εντερική µικροχλωρίδα του λαβρακίου και της τσιπούρας και την
πιθανή µετατόπιση παθογόνων βακτηρίων. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 1922 Μαρτίου, Πρακτικά, 408-409.
ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ., ΑΛΕΞΗ Μ., ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κ., ΓΚΟΒΑΡΗΣ Α. & ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ.,
2009.. Επίδραση διαφορετικών επιπέδων οξυγόνου στην αερόβια εντερική µικροχλωρίδα του
λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) L. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας,
Πάτρα, 13-16 Μάιου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 1019-1024.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Κ., ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ι., 2009, Αξιολόγηση Ηθικών ζητηµάτων στις
Υδατοκαλλιέργειες. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου,
Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1141-1146.
∆OΞA Χ.Κ., ΚOYPEΠINH Μ., ΣTEPIΩTH, Α., ΚENTOYPH Μ. & DIVANACH P., 2009.
Βαθµός αποδοχής τροφών από το θαλάσσιο γαστερόποδο Charonia tritonis variegata
(Lamarck, 1816) υπό συνθήκες αιχµαλωσίας. Προφορική ανακοίνωση. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου, Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1036-1038.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
229
∆ΕΣΠΟΤΗ Σ., ΡΟΥΦΙ∆ΟΥ Χ., ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Σ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2009. Μελέτη της
επίδρασης της ασιτίας και της ασιτίας/επανασίτισης στο µεταβολισµό του λαυρακιού
(Dicentrarchus labrax). 31ο Επιστηµονικό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών
Επιστηµών,. Πάτρα 14-16 Μαΐου.
ΖΩΝΑΡΑΣ Β., ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗ Χ., ΑΛΕΞΗ Μ, ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ Μ., 2009. Ανάπτυξη και
αξιολόγηση µεθόδου υγρής χρωµατογραφίας- φασµατοµετρίας µαζών για τον ποσοτικό
προσδιορισµό του οξολινικού οξέος σε µύ τσιπούρας. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο,
Αθήνα, 19-22 Μαρτίου.
KOKOY Φ., ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ Π., ΚΕΝΤΟΥΡΗ Μ. & DIVANACH P. 2009. Έλεγχος αντιµικροβιακής
δράσης διαφορετικών ειδών µικροφυκών ενάντια σε παθογóνα του γένους Vibrio. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μάιου. Πρακτικά, Τόµος ΙΙ.,
1267-1272.
ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ Π.Κ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ε., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 2009. ∆ιερεύνηση της
επίδρασης της µερικής υποκατάστασης του ιχθυελαίου µε έλαια φυτικής προέλευσης στην
έκφραση των πρωτεινών HSP70 και HSP90 στο ήπαρ της τσιπούρας (Sparus aurata). 31o
Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών, Πάτρα, 14-16 Μαΐου,
Πρακτικά, 238-239.
ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κ., ΠΑΠΠΑΣ Μ.,ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ.&
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ., 2009. Ποσοτικοποίηση του ιού Noda σε ιστούς λαβρακίου
(Dicentrarchus labrax L.) µε τη µέθοδο της ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της
πολυµεράσης (Real-Time PCR). 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα ,19-22 Μαρτίου,
416-417.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ M, ΝΕΓΚΑΣ I., HENRY M., ΡΗΓΟΣ Γ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. &
SWEETMAN J. 2009. Effect of different dietary levels of yeasts extract on growth, feed
utilization and immune sytem of sea bass. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας,
Πάτρα, 13-16 Μάιου, Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1080-1084.
ΠΑΣΣΑΣ Ν., ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ.,
ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κ., ΒΑΓΙΑΝΟΥ Σ., ΤΖΙΡΩΝΗ Ε.&
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ., 2009. Βακτηριολογική µελέτη ασθενών εκτρεφόµενων και άγριων
ψαριών της περιοχής του Αργολικού Κόλπου. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα,
19-22 Μαρτίου, 417-418.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ε., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆., ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Η. & ΑΛΕΞΗ Μ.Ν. 2009.
Προκαταρκτική µελέτη της διατροφικής αξίας µπιζελιού και ρεβιθιού συµπεριλαµβανοµένων
σε σιτηρέσια που διαφέρουν στη βασική τους σύσταση, σε νεαρά άτοµα λαβρακιού
(Decentrarchus labrax). 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μάιου, Πρακτικά Τόµος ΙΙ., 1085-1089.
ΧΟΥΡΗ Ε., ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Σ., ΛΑΖΟΥ Α, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2009. Μεταβολή ενζυµικών
δεικτών stress στο πεπτικό σύστηµα της συναγρίδας (Dentex dentex) µετά τη σίτιση µε σόγια.
31ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, Πάτρα, 14-16 Μαΐου.
6.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS)
ALEXIS M. Effect of dietary oil and antibiotic treatment on certain immune parameters of sea
bream. 4rth AQUAMAX Meeting, Budapest, 26-27 October
DIVANACH P. & STERIOTI A., 2009. Aesthetic and functionality in Aquariology. New concept
of integrated system. 26th E.U.A.C. Meeting, Oceanografico Valencia, Spain, 28 October – 1
November, Spain. Book of Abstracts, p.43.
230
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
DOXA K. C., KOUREPINI M., STERIOTI A., KENTOURI M. & DIVANACH P., 2009. Feeding
behavior and food selection of the fasted marine gastropod Charonia tritonis variegata
(Lamarck, 1816) in experimental aquaria. 26th E.U.A.C. Meeting, Oceanografico Valencia,
Spain, 28 October – 1 November, Spain. Book of Abstracts, p.36.
MAKRIDIS, p. 2009. Probiotics and microbial control in live food for marine fish larvae.
LARVANET - Critical success factors for fish larval production in European Aquaculture: a
multidisciplinary network. (COST Action FA0801) 11-12 May, p.200.
SLAWSKI, H., SCHULZ, C., KOTZAMANIS, Y., 2009. Feeding gilthead sea bream (Sparus
aurata) growers a vegetable oil rich diet under field conditions: effects on fillet and liver fatty
acid profiles and blood serum parameters. Αnnual meeting of the European Aquaculture Society
2009, Trondheim, Norway.
STERIOTI A., PAPADAKIS M. & DIVANACH P., 2009. The new tanks and display windows of
CRETAQUARIUM. 26th E.U.A.C. Meeting, Oceanografico Valencia, Spain, 28 October – 1
November, Spain. Book of Abstracts, p.18.
SUQUET, M., COSSON, J., DE LA GÁNDARA, F., MYLONAS, C.C., PAPADAKI, M.,
LALLEMANT, S. AND C. FAUVEL. 2009. Sperm features of Atlantic bluefin tuna (Thunnus
thynnus). Second International Workshop on Biology of Fish Gametes, 9-11 September,
Valencia, Spain.
6.7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
MΑΚΡΙ∆ΗΣ Π. 2009. Σύντοµη παρουσíαση προγράµµατος SEACASE. Ηµερíδα «Εκστατικές
Υδατοκαλλιέργειες στη Νóτια Ευρώπη», ΤΕΙ Ηγουµενíτσας, ∆εκέµβριος.
ΣTEPIΩTH A., 2009. Ερευνητικές δραστηριότητες – Ενδιαφέροντα. Oµιλία στην Eπιστηµονική
∆ιηµερίδα του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών. Θαλασσόκοσµος - AquaLabs. Hράκλειο, 2-3
Aπριλίου.
6.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
6.8.1. Ερευνητικά Προγράµµατα
Sustainable aquafeeds based on alternatives to fish meal and fish oil to maximize the health
benefits and safety of farmed fish for consumer (AQUAMAX).
Τεχνική Έκθεση για 3ο χρόνο, Μάρτιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Μ. Αλέξη.
Effect of using different levels of HP340 in gilthead sea bream nutrition (HAMLET).
Final report to the Industry (HAMLET PROTEIN), September 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Μ. Αλέξη.
Evaluation of partial substitution of dietary fish meal by soybean meal supplemented with different
forms of synthetic amino acids on growth performance, serum chemistry and histology of the on
growing European sea bass (Dicentrarchus labrax).
Τελική Τεχνική Έκθεση, ∆εκέµβριος 2009.
Υποβλήθηκε στην American Soybean Association International Marketing.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
231
Effects of high dietary levels of soybean and soy protein concentrate on the growth and health of
European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata).
Τελική Τεχνική Έκθεση, ∆εκέµβριος 2009.
Υποβλήθηκε στην American Soybean Association International Marketing.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ι. Κοτζαµάνης.
Μελέτη της επίδρασης των αποβλήτων περλίτη στην υγεία της βενθικής πανίδας του ακρωτηρίου
ΜΟΥΡΗ στο νησί της Μήλου (ΒΑΡΥΤΙΝΗ).
Τεχνική Έκθεση, ∆εκέµβριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ε. Κώτου.
Improving sustainability of European fish aquaculture by control of malformations (FINEFISH).
Τελική Τεχνική Έκθεση, 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): Dr P. Divanach.
On farm assessment of stress level in farmed fish. (FAST FISH).
EU-Framework 6 Scientific Support to Policies
Τελική Τεχνική Έκθεση, 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): Dr P. Divanach.
6.8.2 Συµµετοχή σε εκθέσεις άλλων Ινστιτούτων
Μικροβιολογική εξέταση υπόγειου νερού από την περιοχή του όρµου Καλογριάς στην Στούπα
(ΣΤΟΥΠΑ). (Μ. Γιαγνίση). Στο: Ολοκληρωµένη θαλάσσια και χερσαία µελέτη για τη διερεύνηση
της ποσότητας, ποιότητας και υδροµάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής
Στούπα του ∆ήµου Λεύκτρου Ν. Μεσσηνίας”.
Πρώτη Τεχνική Έκθεση, ∆εκέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Καραγιώργης
Μικροβιολογικός έλεγχος των παραλιών του Μεσσηνιακού Κόλπου σύµφωνα µε τα πρότυπα των
ακτών κολύµβησης (Μ. Γιαγνίση). Στο: Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου & των δυτικών ακτών του Ν. Μεσσηνίας 2006-2010
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ).
Ετήσια Τεχνική Έκθεση, Ιούνιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου.
Στο σχήµα B-IΙI-4 φαίνεται το Επιστηµονικό έργο του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών το 2009.
Σχήµα B-III-4: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Y∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2009
25
20
15
10
5
0
∆ηµοσιεύσεις σε
∆ιεθνή ΠεριοδικάΒιβλία
∆ηµοσιεύσεις σε
Ελληνικά Περιοδικά
Ειδικές Εκδόσεις
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνή Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
Ελληνικά Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνείς Συναντήσεις
Ανακοινώσεις σε
Ελληνικές Ηµερίδες
Τεχνικές Εκθέσεις
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
232
7.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΣΕ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ
ΑΛΕΞΗ Μ.:
EATIP “European aquaculture Technology and Innovation Platform”. Facilitator µετά από
πρόσκληση στην θεµατική ενότητα “Sustainable aquafeeds”. Μέλος του Operative Council
της πλατφόρµας. Βασικές υποχρεώσεις σύσταση οµάδας εργασίας από Ευρωπαίους ειδικούς
στην θεµατική ενότητα και συντονισµός, οργάνωση συναντήσεων εργασίας, για
προετοιµασία της Scientific Research Agenda (SRA) στο θέµα αυτό, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
για τα επόµενα 20 χρόνια.
ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ.:
Μέλος της European Association of Fish Pathologists
Ταµίας στο ∆.Σ. της Eταιρείας Mελέτης της Μικροβιολογικής ποιότητας των υδάτων
Αρωγό µέλος της ελληνικής επιστηµονικής εταιρείας «ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ».
Μέλος της International Water Association
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Κ.:
Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 9ου Συµποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας.
Επιστηµονικός κριτής στα περιοδικά
- Aquaculture Research
- Food Chemistry
- Journal of Agricultural & Food Chemistry
- International Journal of Food Science and Technology
- Fish Physiology & Biochemistry
Εκλεγµένο Μέλος του Institute of Food Science and Technology (IFST)
Επιλεγµένος Εκπαιδευτής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) (Αρ. Μητρώου 764)
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
Επιστηµονικός κριτής στα περιοδικά:
- Aquaculture,
- Journal of Fish Disease
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ι.:
Επιστηµονικός κριτής στα περιοδικά:
- Animal Feed Science and Technology,
- Journal of Marine Science and Technology,
- Aquaculture International
ΚΩΤΟΥ Ε:.
Μέλος οµάδας εργασίας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (απόφαση
ΥΕΝ/∆ΕΕΠ/MARPOL-∆ΠΘΠ ∆’ / 3232 Β’ MARPOL/14/97/28-3-97) µε θέµα: Προσχέδιο
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Οροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή χρησιµοποίησης
χηµικών διασκορπιστικών ουσιών για τον περιορισµό ή την εξουδετέρωση της ρύπανσης της
θάλασσας από πετρέλαιο και πετρελαιοειδή.
Μέλος οµάδας εργασίας ΥΕΝ µε αντικείµενο µελέτης την αξιολόγηση της δυνατότητας
χρήσης βιολογικών προϊόντων για την καταπολέµηση της ρύπανσης της θάλασσας και των
ακτών από πετρέλαιο.
Μέλος οµάδας κλιµακίου τοπικού συντονιστή για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης
από το πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ:
Μέλος του Εκδοτικού Συµβουλίου (Editorial Board) του διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού
AQUACULTURE (Elsevier Science).
Μέλος του Εκδοτικού Συµβουλίου (Editorial Board) του διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού
THE ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE - BAMIDGEH (Israel Ministry of Agriculture).
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
233
Working Group Expert– European Food Safety Authority (EFSA). SPECIES-SPECIFIC
WELFARE ASPECTS OF THE MAIN SYSTEMS OF STUNNING AND KILLING OF
FARMED TUNA Οκτώβριος 2008-Μαρτιος 2009.
Scientific Committee, Member – Aquaculture Europe 2011, The European Aquaculture
Society annual international conference, October, Rhodes, Greece.
Μέλος των ∆ιεθνών Επαγγελµατικών Οργανώσεων:
- World Aquaculture Society (International)
- European Aquaculture Society (European)
- The Fisheries Society of the British Isles (International)
- Society for the Study of Reproduction (International)
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ N.:
Συµµετοχή στην European Aquaculture Technology and Innovation Platform EATiPThematic Area “Managing the Biological Life Cycle”
Scientific Committee, Member – Aquaculture Europe 2011, The European Aquaculture
Society annual international conference, October, Rhodes, Greece.
Μέλος των ∆ιεθνών Επαγγελµατικών Οργανώσεων:
- World Aquaculture Society (International)
- European Aquaculture Society (European)
Επιστηµονικός κριτής στα περιοδικά:
- Aquaculture
- Aquacultural Engineering
ΡΗΓΟΣ Γ.:
Συµµετοχή στην Marine Biotechnology Platform
Επιστηµονικός κριτής στα περιοδικά:
- Aquaculture
- Journal of Fish Diseases
ΣTEPIΩTH A.
Eκλεγµένο Mέλος της European Union of Aquarium Curators (EUAC)
Mέλος της American Elasmobranch Society's Captive Elasmobranch Census
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ, Σ:
Μέλος του Εκδοτικού Συµβουλίου (Editorial Board) του επιστηµονικού περιοδικού Egyptian
J. Nutrition and Feeds (Egyptian Society of Nutrition and Feeds ).
Επιστηµονικός κριτής στα περιοδικά:
- Aquaculture
- Aquaculture research
- Egyptian J. Nutrition and Feeds
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ε.:
Επιστηµονικός κριτής στα περιοδικά :
- Aquaculture Research:
- Journal of animal science
- Journal of Food Agriculture and environment
- Revista Cientifica UDO Agricola
8. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆.:
Απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος µε τίτλο: «Μελέτη της σύστασης κτηνοτροφικών
σπερµάτων ψυχανθών και φύτρου σπέρµατος χαρουπιού και της επίδρασης τους στη
φυσιολογία και βιοχηµεία της πέψης Μεσογειακών ειδών ιχθύων». Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας. Επιβλέπουσα: Καθ. Α. Μούτου.
234
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
9. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9.1. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
9.1.1. Μαθήµατα
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Κ.:
∆ιδασκαλία
του εργαστηριακού µαθήµατος “ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων του ΤΕΙ Αθήνας Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.
ΚΩΤΟΥ Ε :
∆ιδασκαλία του µαθήµατος: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Υ∆ΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο:. ΥδατοκαλλιεργειεςΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ προβλήµατα εκτρεφόµενων υδρόβιων οργανισµών. Γ’ εξαµηνο σπουδών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
9.1.2. Σεµινάρια - ∆ιαλέξεις
ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ:
∆ιδασκαλία του µεταπτυχιακού σεµιναρίου µε θέµα “Αναπαραγωγική βιολογία ιχθύων” στα
πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, 17 Φεβρουαρίου, 2009, Ηράκλειο, Κρήτη.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.:
Invited speaker at the III University PhD Course in Aquaculture organized by the University of
Las Palmas de Gran Canaria,
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ, Σ:
∆ιδασκαλία του σεµιναρίου µε θέµα “∆ιατροφή ιχθύων” στα πλαίσια του µεταπτυχιακού
προγράµµατος του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 10 Φεβρουαρίου, 2007,
Ηράκλειο, Κρήτη.
9.2.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
–
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ,
MSc,
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
9.2.1. ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
ΑΛΕΞΗ Μ.:
Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Γιαγνίση Μ µε
θέµα “Επίδραση της δραστηριότητας του στρες και του αιθερίου ελαίου της ρίγανης, στην
µικροβιακή χλωρίδα των εκτρεφόµενων ιχθυρών στην Ελλάδα”. Παν/µιο Θεσσαλίας.
(Αθανασοπούλου Φ., Γκόβαρης Α., Αλέξη Μ.).
Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Νικολέττας
Ιωακειµίδου µε θέµα “ Επίδραση της διατροφής και της έντασης (στρες) στο ανοσολογικό
σύστηµα των Μεσογειακών καλλιεργούµενων ψαριών”. Παν/µιο του Αιγαίου. (Καρύδης Μ.,
Τσιρτσής Γ., Αλέξη Μ.).
ΑΛΕΞΗ Μ. & ΡΗΓΟΣ Γ.:
Επίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Κοκού Φ. µε θέµα “
Επίδραση της διατροφής στο ανοσοποιητικό σύστηµα και την φυσιολογία των ψαριών”.
Παν/µιο Κρήτης. (Κεντούρη Μ., Αλέξη Μ. και Ρήγος Γ.).
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ:
Mέλος τριµελούς επιτροπής ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Ελευθερίας Φανουράκη µε θέµα
«Μελέτη της καταπόνησης και αξιολόγηση µη-επεµβατικής µεθόδου προσδιορισµού της
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
235
ελεύθερης κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό σε µεσογειακά είδη ιχθύων, µε έµφαση στο
λαβράκι, Dicentrarchus labrax». Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη.
∆ιεθνής κριτής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Laia Navarro-Martín, µε θέµα «Regulatory
Mechanisms and Effects of Temperature During Sea Bass (Dicentrarchus labrax) sex
differentiationµε». University of Barcelona, Faculty of Biology, Department of Physiology,
Barcelona, Spain.
ΝΕΓΚΑΣ Ι:
Επίβλεψη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής Αλέξανδρου Σαµαρτζή µε θέµα ‘The determination of the
BioPlex Iron requirements for sea bream in relation to abiotic and biotic parameters’
University of Plymouth, UK.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.:
Mέλος επταµελούς επιτροπής εξέτασης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Ελευθερίας
Φανουράκη µε θέµα «Μελέτη της καταπόνησης και ανάπτυξη µη-επεµβατικής µεθόδου
προσδιορισµού της ελεύθερης κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό σε µεσογειακά είδη ιχθύων, µε
έµφαση στο λαβράκι, Dicentrarchus labrax.» . Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης,
Ηράκλειο, Κρήτη.
ΡΗΓΟΣ Γ.:
Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής της Α. Ιωάννου-Καποτά
µε θέµα “Παράσιτα εκτρεφόµενων ψαριών στον Ελλαδικό χώρο”. Πανεπιστήµιο της
Μπολόνια, Ιταλία.
9.2.2. ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc
DIVANACH P.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας του Jose Pintando Valverde µε θέµα: «Study on bacteria
diversity and interactions in microalgae cultures used in aquaculture. Selection and
indefinication of potentially probiotic bacteria», Institute of Marine Research, Spanish
National Research Counsil, Spain.
ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ Π.:
Συνεπίβλεψη µε Καθηγ. Χ. Κατερινóπουλο της διπλωµατικής εργασίας για MSc του Μιχάλη
Στεφανάκη, µεταπτυχιακού φοιτητή του Χηµικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα:
“Χρήση ριγανελαíου για την απολύµανση τροχοζώων”
ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας ΜSc. του Νικόλαου Μητριζάκη µε θέµα «Αναπαραγωγική
βιολογία του κρανιού (Argyrosomous regius)». Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
ΝΕΓΚΑΣ Ι.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Ντίας Παππά µε θέµα «Παραγωγική
διαδικασία οργανικού ψαριού υδατοκαλλιέργειας». Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2008-2010
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc του Βλάσση Τσούτση µε θέµα ‘Χρήση εξωγενών
διατροφικών ενζύµων σε σιτηρέσια της τσιπούρας’. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2008-2010
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για MSc του φοιτητή Antonio Mesa Rodriguez µε θέµα
«Operation of a submerged cage. Implications in growth and quality characteristics of common
Seabream (pagrus pagrus)». Instituto Canario de Ciencias Marinas».
ΡΗΓΟΣ Γ.
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Ε. Χρυσανθάκη µε θέµα “Απορρόφηση
αντιβιοτικών στην τσιπούρα”. Τµήµα Κτηνιατρικής & ΤΕΙ Ηγουµενίτσας, Πανεπιστήµιο
Βόλου
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
236
9.2.3. Πτυχιακών Εργασιών
DIVANACH P.:
Eπίβλεψη πτυχιακής εργασίας του φοιτητή N. Σεϊµένη µε θέµα την βελτίωση της ποιότητας σε
κλειστά κυκλώµατα. Πανεπιστήµιο Aιγαίου, Tµήµα Eπιστηµών της Θάλασσας.
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Κουκουλάκη Κώστα µε θέµα «Επίδραση της
θερµοκρασίας στα αρχικα στάδια εκτροφής της τσιπούρας». ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
9.2.4. Εργαστηριακής Άσκησης (Rotation) Μεταπτυχιακών Φοιτητών
DIVANACH P., ΣTEPIΩTH A.:
Eπίβλεψη εργαστηριακής άσκησης (rotation) της φοιτήτριας M. Kουρεπίνη µε θέµα την
διατροφική συµπεριφορά του είδους Charonia tritonis variegata (Lamarck, 1816) υπό
συνθήκες αιχµαλωσίας. Πανεπιστήµιο Kρήτης, Tµήµα Bιολογίας, Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα
“Περιβαλλοντική Bιολογία – ∆ιαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων Bιολογικών Πόρων”.
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
Επίβλεψη εργαστηριακής άσκησης (rotation) της µεταπτυχιακής φοιτήτριας Ε. Κουρκούνη µε
θέµα «Χρόνια ελκωτική δερµατοπάθεια καλλιεργούµενων ψαριών». Τµήµα Βιολογίας,
Πανεπιστήµιο Κρήτης.
9.2.5. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Π.:
Επίβλεψη στην εκτέλεση πρακτικής άσκησης της φοιτήριας Sophie Jugant του Ecole
National Veterinaire, Toulouse – France.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ι.:
Επίβλεψη στην εκτέληση πρακτικής άσκησης της σπουδάστριας Σβολή Ζωφραφίας,
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών και
Αλιευτικής διαχείρισης.
ΚΩΤΟΥ Ε.:
Επίβλεψη στην εκτέληση πρακτικής άσκησης της σπουδάστριας Γιαβρούτα Λαµπρινής,
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών και
Αλιευτικής διαχείρισης.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ε:
Επίβλεψη στην εκτέληση πρακτικής άσκησης του σπουδαστή Έξαρχου Παναγιώτη,
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών και
Αλιευτικής διαχείρισης.
ΑΛΕΞΗ Μ.
Επίβλεψη στην εκτέλεση εργαστηριακών τεχνικών των φοιτητριών Anne van Bergen και
Wendy Rijks, του ROC de Leijgraaf , Deparment of Laboratory Techniques, The
Netherlands.
9.2.6. Ερευνητικό Έργο
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Σ.:
Επίβλεψη στην εκτέλεση ερευνητικού έργου (Nutranerve) της φοιτήτριας Alicia
Vicente, συνεργαζόµενος ερευνητικός φορέας Universidad de Alicante, Spain.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
10. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
237
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
10.1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ.:
Fish bacterial pathogen strain collection program-In vitro efficiency of Florfenicol
(Intervet/Schering Plough Animal Health)
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ι.:
Evaluation of partial substitution of dietary fish meal by soybean meal supplemented with
different forms of synthetic amino acids on growth performance, serum chemistry and
histology of the on growing European sea bass (Dicentrarchus labrax) ». Χρηµατοδοτήθηκε
από την American Soybean Association International Marketing. Προϋπολογισµός: €19.000.
‘‘Effects of high dietary levels of soybean and soy protein concentrate on the growth and
health of European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata)’’.
Χρηµατοδοτήθηκε από την American Soybean Association International Marketing.
Προϋπολογισµός: €32.000.
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.:
∆ιαχείριση γεννητόρων και έλεγχος αναπαραγωγής λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) και
τσιπούρας (Sparus aurata) σε παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα. ΙΡΙ∆Α Α.Ε., Νέα Αρτάκη,
Εύβοια. Τριετής σύµβαση (2009-2011)
ΡΗΓΟΣ Γ.:
Oral vaccination and Biomoss. Επιδότηση Βιοµηχανίας (Allteck Ltd.)
T-Mar vaccine safety trial Επιδότηση Βιοµηχανίας (Intervet Schering Plough)
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Σ.:
Αξιολόγηση ελκυστικών γεύσης στην τσιπούρα (Sparus aurata) της εταιρία Laboratories Phode
10.2. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ:
Ετοιµασία εµφυτευµάτων της αναπαραγωγικής ορµόνης GnRHa και ετοιµασία πρωτοκόλλου
πρόκλησης ωοτοκίας στον µαγιάτικο (Seriola dumerilii) για το Instituto de Ciencias Marinas
de Andalucia (CSIC), Spain.
ΠΑΠΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Ν.:
Υπογραφή και εκτέλεση Συµφωνητικού Παραχώρησης Γόνου µε την εταιρία ΦΟΡΚΥΣ
∆ιάθεση γονιµοποιηµένων ωαρίων: Υλοποιήθηκαν 2 αποστολές σε ιχθυογεννητικούς
σταθµούς 1.700 γραµµαρίων γονιµοποιηµένων ωαρίων συνολικής αξίας 5.100 €
∆ιάθεση πλαγκτονικών οργανισµών: Υλοποιήθηκαν 11 αποστολές σε ιχθυογεννητικούς
σταθµούς πλαγκτονικών οργανισµών συνολικής αξίας 2.228 €
11. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.:
∆ΙΑΘΕΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:
∆ιάθεση ζωικού κεφαλαίου
∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:
Κάλτσες, φίλτρα και λοιπές µικροκατασκευές
∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:
Υποστήριξη µε καθηµερινή τροφοδοσία ζωντανής τροφής σε φυτοπλαγκτόν υψηλής
συγκέντρωσης, Αρτέµια, γονιµοποιηµένα ωάρια και Τροχόζωα.
238
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΣΤΕΡΙΩΤΗ Α.:
OΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:
Προµήθεια ζωντανών θαλάσσιων σπονδυλωτών και ασπόνδυλων οργανισµών για τις ανάγκες
της έκθεσης του ενυδρείου και εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών,
∆ιατήρηση ευπρεπούς κατάστασης των δεξαµενών, διατήρηση και εµπλουτισµό των
συλλογών,
Προµήθεια τροφών (νωπών, κατεψυγµένων, ζωντανών) και παραγωγή ζωντανών οργανισµών
για την διατήρηση των συλλογών του ενυδρείου,
Έλεγχος ποιότητας νερού δεξαµενών ενυδρείου και νερού απορροής,
Προµήθεια επιστηµονικού, ενυδρειολογικού εξοπλισµού και αναλωσίµων για την συντήρηση
και βελτιστοποίηση/ αυτοµατοποίηση των συστηµάτων υποστήριξης του Tµήµατος
ενυδρειολογίας,
Kαταγραφή του ρυθµού ανάπτυξης (π.χ. Palinurus elephas), της αναπαραγωγής (π.χ. Sparus
aurata, Helicolenus dactylopterus dactylopterus, Rachycentron canadum, Hippocampus sp.,
Pterapogon kaudernii, Amphiprion biccinctus, Charonia tritonis, Sepia officinalis, κ.α.), της
συµπεριφοράς (π.χ. Epinephelus marginatus, Microcosmus sulcatus, Halocynthia papilloas,
Corallium sp., Octopus vulgaris, Palinurus elephas κ.α.) και του κύκλου ζωής (Artemia sp.,
Aurelia aurita) των οργανισµών του ενυδρείου,
Eπιτυχή έως σήµερα διατήρηση του είδους Lagocephalus sceleratus.
Kαταγραφή αναπαραγωγής του είδους Rachycentron canadum (cobia) και ανάπτυξη
ιχθυδίων,
∆ιεκπεραίωση εγγράφων και σύνταξη κανονισµών που αφορούν στο Tµήµα ενυδρειολογίας,
Περίθαλψη δύο (2) τραυµατισµένων (ακρωτηριασµός) & φιλοξενία θαλάσσιων χελωνών
Caretta caretta, Chelonia myda, σε συνεργασία µε εξωτερικό συνεργάτη κτηνίατρο (Π.
Nικηφοράκη),
Yποστήριξη του Tµήµατος Eπιµόρφωσης του Eνυδρείου Kρήτης µε προµήθεια ζωντανού
υλικού (φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού: τροχοζώων B. plicatilis, καρκινοειδούς Artemia sp.,
εφυρών µέδουσας Aurelia aurita, µυδιών) ή εξωσκελετών για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών
προγραµµάτων,
Aνάπτυξη του Eνυδρείου Kρήτης µε την ολοκλήρωση (εσωτερική διακόσµηση, καινοτόµα
συστήµατα καθαρισµού του νερού / φίλτρα), πλήρη λειτουργία και έκθεση 25 νέων
δεξαµενών που τοποθετήθηκαν στην διαδροµή επίσκεψης του ενυδρείου.
Συµµετοχή στην προβολή του Eνυδρείου Kρήτης, τόσο της νέας πτέρυγας (25 νέα ανυδρεία)
όσο και της υπάρχουσας µέσω ξεναγήσεων, συνεντεύξεων, ενηµέρωση/εµπλουτισµός
ιστοσελίδας µε εκλαϊκευµένα άρθρα, έντυπο υλικό.
Oργάνωση αποστολής νεαρών µεδουσών για τις ανάγκες έκθεσης (HOREGA) που
πραγµατοποιήθηκε στην Aθήνα.
AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:
Συµµετοχή στην υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης “EKΠAI∆EYTIKEΣ YΠO∆OMEΣ
ENY∆PEIOY KPHTHΣ” (ΠEΠ KPHTHΣ, 330.000 Euros), για α) ολοκλήρωση κατασκευής
της εσωτερικής διακόσµησης των 25 νέων ενυδρείων στην διαδροµή επίσκεψης β)
κατασκευή καινοτόµων φίλτρων λειτουργίας των δεξαµενών, γ) έναρξη λειτουργίας των 25
νέων δεξαµενών, δ) εµπλουτισµός των δεξαµενών µε ζωντανά εκθέµατα.
Γενική θεµατολογία νέων δεξαµενών
Bιοκοινωνία της λιµνοθάλασσας και του λιµανιού,
Φυτο- και ζωοπλαγτονοφάγοι οργανισµοί,
Φωτοβιοαντιδραστήρες,
Eλληνικές οστρακοκαλλιέργειες και µυδοκαλλιέργειες,
Kεφαλόποδα (σουπιά, χταπίδι),
Xέλι,
Mικροπανίδα των βράχων,
Πανίδα των γκρεµών
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
239
Γόνος θαλάσσιων ψαριών,
Προστατευόµενα είδη,
Συµπεριφορά κοπαδιάσµατος,
Eισβολείς (Λεσσεψιανά είδη).
ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:
Παρασκήνια (Behind the scenes). Eνότητα στο έντυπο µε τίτλο Mediterranean Sea through
CRETAQUARIUM Θαλασσόκοσµος. ’Eκδοση Eνυδρείου Kρήτης, EΛKEΘE. 35 σελ.
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ:
Eπισκέψεις Eπισήµων & Eπιστηµονικές επισκέψεις
Hµεροµηνία
5/2/2009
7/2/2009
20/2/2009
30/3/2009
31/3/2009
31/3/2009
1/4/2009
3/4/2009
4/4/2009
5/4/2009
9/4/2009
24/4/2009
28/4/2009
30/4/2009
9/5/2009
9/5/2009
12/5/2009
13/6/2009
23/7/2009
4/9/2009
14/9/2009
25/9/2009
30/9/2009
2/10/2009
2/10/2009
Eπισκέπτης
∆ρ. Iωάννης Tζοβενής (TEI HΠEIPOY)
Kαθηγ. ∆ηµήτριος Kωστόπουλος (Aκαδηµία Aθηνών)
Eρευνητές Iνστ. Θαλ. Bιολογικών Πόρων (2 άτοµα)
B’ Λύκειο Λευκάδας (18 άτοµα)
Σωκράτης Πανόπουλος (ΣEΛONTA Eύβοιας)
Καθ. Kριµπάς (Πανεπιστήµιο Aθήνας), Kαθ. Zούρος
Προπτυχιακοί φοιτητές (12 άτοµα)
Eργαστήριο µαθήµατος: Θαλάσσια Bιολογία
(Πανεπιστήµιο Kρήτης, Tµήµα Bιολογίας)
Eρευνητές Iνστ. Yδατοκαλλιεργειών Aθήνας (8 άτοµα)
∆ηµοσιογράφοι MME Kρήτης (στα πλαίσια της συνέντευξη τύπου για τις νέες
δεξαµενές της έκθεσης)
Iωάννης Στεφανής, Παυλίνα Παυλίδου (ΣEΛONTA)
Kώστας Bασιλάκης (CRETA TV)
Dr. José Pintado
Neuroscientists & Engineers (ITE, Octopus Consortium Meeting) (25 άτοµα)
∆ρ. K. Παπακωνσταντίνου (αντιπρόεδρος EΛ.KE.Θ.E.)
Πρέσβης Kούβας, Πρέσβης Bενεζουέλας
Mέλη Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Kρήτης, Πελοπονήσου, Hπείρου, Nήσων
(250 άτοµα)
Σεραφείµ Φυντανίδης (∆ηµοσιογράφος)
EΦΦE Kρήτης (55 άτοµα)
Iωάννης Mαχαιρίδης (Nοµάρχης ∆ωδεκανήσου)
Prof. S. Battaglene and J. Cobcroft (TAFI, University of Tasmania, Australia)
Sophia Panayotaki, Kiriakos Liolios (Ministry of Tourism, London, UK)
(11 δηµοσιογράφοι, UK, Ir)
Oρκωτοί Λογιστές
Φλεµεντάκη, Γαρπή, Λάµπρου
(Aκαδηµία Aθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Aθηνών)
Valentijn Venus, Daniel Louhenapessy
(Institute of Geo-information and Earth Observation (ITC), The Netherlands)
Joao Lopes (Curator, Fluviario, Portugal)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
240
8/10/2009
26/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
12/12/2009
Mεταπτυχιακοί φοιτητές (12 άτοµα) (Πανεπιστήµιο Kρήτης, Tµήµα
Bιολογίας, Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Xερσαίων & Yδάτινων Πόρων)
Κλιµάκιο 11 κινέζων, υψηλόβαθµων στελεχών ενυδρείου
(Ocean Park Dalian, China)
Konstantin Marotis (MARKIS Industrial Development Centre, Denmark)
(3 άτοµα)
Προπτυχιακοί φοιτητές (32 άτοµα)
(AΠΘ, Tµήµα Bιολογίας)/ καθ. E. Aντωνοπούλου, A. Aµπατζόπουλος
∆ρ. Mαρία Πίνιου – Kαλλή (Eθνική εκπρόσωπος κατά των βασανηστηρίων)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ:
Hµεροµηνία
7/2/2009
7/2/2009
4/4/2009
7/4/2009
8, 9/4/2009
10/4/2009
23/4/2009
27/4/2009
29/4/2009
12/5/2009
26/6/2009
6/8/2009
Mέσο
ALPHA TV
Pαδιόφωνο 106.4 FM
ΣKAΪ, EcoNews
KPHTH TV
Eφηµερίδα ESSPRESSO
EPA Hρακλείου (“Eλλάδα – Eυρώπη”), Pαδιόφωνο (Τηλεφωνικά)
KPHTH TV (Kαλό Mεσηµέρι)
www.pathfinder.gr
NET (καλωδιακή)
Συνεργείο από Iερισσό για κατασκευή video 3D
ET1 “On the road”/ MENOYME EΛΛA∆A
MEGA & Tο Xαµόγελο του Παιδιού
11. ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ.
Υπεύθυνη Μικροβιολογικού Ελέγχου του Βιολογικού Καθαρισµού του ΕΛΚΕΘΕ στην
Ανάβυσσο.
Υπεύθυνη ποιοτικού µικροβιολογικού ελέγχου θαλασσινού νερού κολύµβησης παραλίας
Ελληνικού για λογαριασµό του ∆ήµου Ελληνικού.
ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ Π.:
Οργάνωση σε συνεργασία µε τον Καθ. Γιάννη Κλάδα, ΤΕΙ Ηγουµενíτσας, Τµήµα Ιχθυοκοµíας
της Ηµερíδας «Εκτατικές Υδατοκαλλιέργειες στη Νóτια Ευρώπη», ΤΕΙ Ηγουµενíτσας, 11
∆εκεµβρíου.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.:
Πιλοτική Μονάδα Σούδας ∆ιατήρηση της λειτουργικότητας µε πάχυνση και διάθεση νέων
Μεσογειακών ειδών