Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΣΧΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Ρ. Ψυλλίδου– Γκιουράνοβιτς, Μ. Χατζηιωάννου
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Ρ. Ψυλλίδου– Γκιουράνοβιτς, Π. Κουλούρη, Στ. Χατζηφώτης,
Μ. Χατζηιωάννου
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ρ. Ψυλλίδου– Γκιουράνοβιτς, Μ. Χατζηιωάννου
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: Σ. Μαστραγγελοπούλου, Α. Στεριώτη, Θ. Πολυχρονάκη,
Φ. Πανταζόγλου, Ε. Πιπεράκη
Ρ. Ψυλλίδου– Γκιουράνοβιτς, Μ. Χατζηιωάννου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Μ. Χατζηιωάννου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Τµήµα Multimedia ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Φ. Πατεράκη
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κεφ Ι: ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Κεφ ΙΙ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κεφ ΙΙΙ: ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Κεφ IV: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κεφ V: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄:
ΕΝΥ∆ΡΕΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ
Κεφ Ι: Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
Κεφ ΙΙ: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ............................................................................................ 1
ΣΚΟΠΟΣ............................................................................................................................................ 1
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ .................................................................................................................... 2
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ................................................................................... 3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ........................................................................................... 4
5.1 ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΤΡΙΤΩΝ» .................................................................................... 4
5.2 ΠΑΡΚΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» ................................................................................................ 5
5.2.1 Κτίριο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» ............................................................................................ 5
5.2.2 Εργαστήρια Υδατοκαλλιεργειών Aqua Labs......................................................................... 6
5.2.3 Ενυδρείο CretAquarium......................................................................................................... 7
5.3 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ .................................................................... 9
5.4 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ .......................................................................................................... 10
5.5 Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ............................................................................... 10
6 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ................................................................................ 12
6.1 Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ............................................................................................................................... 12
6.2 Ε/Α ΦΙΛΙΑ.................................................................................................................................. 14
6.3 Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ ......................................................................................................................... 15
6.4 ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΣ «ΘΕΤΙΣ» ........................................................................................................ 17
6.5 ROV MAX ROVER ................................................................................................................... 18
6.6 ROV SUPER ACHILLE ............................................................................................................ 19
6.7 SEAEYE FALCON .................................................................................................................... 20
6.8 SEABOTIX LBV........................................................................................................................ 21
7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011 ................................................................................................... 22
7.1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ............................................................................................................................ 22
7.1.1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ................................................................................... 22
7.1.2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ................................................... 26
7.1.3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. ........................................................................ 28
7.1.4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. ....................................... 29
7.1.5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ......................................................................... 30
7.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .............................................................. 31
7.2.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ............................ 31
7.2.1.1 Τµήµα Προσωπικού ...................................................................................................... 31
7.2.1.2 Τµήµα Οικονοµικού...................................................................................................... 32
7.2.1.3 Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού ............................................................... 33
7.2.1.4 Τµήµα Γραµµατείας ...................................................................................................... 33
7.2.1.5 Προσωπικό που εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού ...................................... 34
7.2.2 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ................................. 34
7.2.2.1 Τµήµα Προγραµµάτων και Αποτίµησης Ερευνών ....................................................... 34
7.2.2.2 Τµήµα Βιβλιοθήκης Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης ............................................... 34
7.2.2.3 Τµήµα Υπολογιστικού Κέντρου ................................................................................... 35
1
2
3
4
5
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
7.2.2.4 Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης ...................................................................................... 35
7.2.2.5 Τµήµα Εκδόσεων .......................................................................................................... 35
7.2.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ................................................................................................................................. 36
7.2.3.1 Τµήµα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών ........................................................... 36
7.2.3.1α Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης .......................................................................................... 36
7.2.3.1β Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών .. 36
7.2.4 ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ...................................................................................................... 36
7.2.4.1 Τµήµα Κίνησης Σκαφών............................................................................................... 36
7.2.4.2 Τµήµα Κίνησης Βαθυσκαφών και Υποβρυχίων ∆ραστηριοτήτων............................... 38
7.2.4.3 Τµήµα ∆ιοικητικής - Οικονοµικής Υποστήριξης ......................................................... 38
7.2.4.4 Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης ...................................................................................... 38
7.3 ΣΤΑΘΜΟΙ- ΓΡΑΦΕΙΑ ............................................................................................................... 38
7.3.1 Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ........................................................................ 38
7.3.2 ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CRETAQUARIUM ................................... 39
7.3.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .................................................................................................. 40
7.3.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ............................................................................................................ 40
7.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ .................................................................................... 40
8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011 ........................................................................... 42
8.1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .......................................................................................... 42
8.2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ............................................................ 42
8.3 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ....................................................................................................... 42
8.3.1 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ...................... 42
8.3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ................................................................................................... 50
9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011 ................................................................ 52
9.1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ .......................................................................................... 52
9.1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (60) ............................................................................. 52
9.1.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (21)............................................................................. 52
9.1.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (39) ............................................................. 53
9.1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (11) ................................................................................................................... 54
9.1.2.1 Νέες Μελέτες (6) .......................................................................................................... 54
9.1.2.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (5) ........................................................................................... 54
9.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10) ........................................................... 55
9.1.3.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3)................................................................ 55
9.1.3.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (7) ................................................ 55
9.1.4 ∆ΙΚΤΥΑ – ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (8) ............................................................................. 55
9.1.4.1 Νέα ∆ίκτυα - Βάσεις ∆εδοµένων (2) ............................................................................ 55
9.1.4.2 Συνεχιζόµενα ∆ίκτυα – Βάσεις ∆εδοµένων (6) ............................................................ 55
9.2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ........................................................... 55
9.2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (23) ............................................................................. 55
9.2.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (6)............................................................................... 55
9.2.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (17) ............................................................. 56
9.2.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (1) ..................................................................................................................... 56
9.2.2.1 Νέα Μελέτη (1)............................................................................................................. 56
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9.2.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (1) .......................................................................... 56
9.2.2.1 Νέο Εκπαιδευτικό (1) ................................................................................................... 56
9.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2) ............................................................. 56
9.2.4.1 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2) ................................................. 56
9.2.5 ∆ΙΚΤΥΑ (1) .......................................................................................................................... 57
9.2.5.1 Νέο ∆ίκτυο (1) .............................................................................................................. 57
9.3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ................................................................................ 57
9.3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (16) ............................................................................. 57
9.3.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (9)............................................................................... 57
9.3.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (7) ............................................................... 57
9.3.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (5) ..................................................................................................................... 57
9.3.2.1 Νέες Μελέτες (4) .......................................................................................................... 57
9.3.2.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (1) ............................................................................................... 58
9.3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5) ............................................................. 58
9.3.3.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2)................................................................ 58
9.3.3.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3) ................................................ 58
9.4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ............................................... 58
9.4.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (21) ............................................................................. 58
9.4.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (8)............................................................................... 58
9.4.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (13) ............................................................. 58
9.4.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (3) ..................................................................................................................... 59
9.4.2.1 Νέα Μελέτη (2)............................................................................................................. 59
9.4.2.2 Συνεχιζόµεν Μελέτη (1) ............................................................................................... 59
9.4.3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2) ............................................................................................... 59
9.4.3.1 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2) ................................................ 59
9.5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ................................................................................. 59
9.5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (10) ............................................................................. 59
9.5.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (2)............................................................................... 59
9.5.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8) ............................................................... 59
9.5.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (1) ..................................................................................................................... 60
9.5.2.1 Νέες Μελέτες (1) .......................................................................................................... 60
9.5.3 ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (1)................................................................................................ 60
9.5.3.1 Νέα Βάση ∆εδοµένων (1) ............................................................................................. 60
9.6 Υ.Σ. ΡΟ∆ΟΥ............................................................................................................................... 60
9.6.1.1 Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα (1) ....................................................................................... 60
9.7 ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ ............................................................................................ 60
9.7.1 Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (1) .................................................................................. 60
10 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011...................................................... 66
11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ .................................................................................... 68
12 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ................................................................................. 68
12.1 ΜΟΝΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ .................................................................................................... 68
13 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ .................................................... 70
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1
1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ο πρώτος Θαλάσσιος Υδροβιολογικός Σταθµός, ιδρύθηκε το 1914. Είχε έδρα το Παλαιό Φάληρο
και ξεκίνησε το 1915 µελέτες αλιείας και θαλάσσιας βιολογίας. Ο σταθµός αυτός µετονοµάστηκε
σε Εργαστήριο Αλιευτικών Ερευνών το 1948 και τέθηκε υπό την Εποπτεία του Υπουργείου
Γεωργίας.
Μετά τον β΄ παγκόσµιο πόλεµο και συγκεκριµένα το 1945, ιδρύθηκε το Ελληνικό Υδροβιολογικό
Ινστιτούτο της Ακαδηµίας Αθηνών, µε έδρα τον Πειραιά, στο οποίο ενσωµατώθηκε το 1948 ο
Υδροβιολογικός Σταθµός της Ρόδου, που είχε ιδρυθεί από τους Ιταλούς (1934-1936) κατά τη
διάρκεια της κατοχής των ∆ωδεκανήσων (Reale Istituto di Ricerche Biologiche). Συγχρόνως ένα
µικρό ναρκαλιευτικό σκάφος µε το όνοµα «ΓΛΑΥΚΗ», µετασκευάστηκε σε ερευνητικό και
πραγµατοποίησε το 1946 τους τρεις πρώτους ελληνικούς ωκεανογραφικούς και αλιευτικούς πλόες.
Tο «ΓΛΑΥΚΗ» αντικαταστάθηκε το 1948 από το ερευνητικό σκάφος «ΑΛΚΥΟΝΗ».
Το 1965 το Υδροβιολογικό Ινστιτούτο της Ακαδηµίας Αθηνών, µαζί µε το Εργαστήριο Αλιευτικών
Ερευνών ενώθηκαν στο νεοσυσταθέν Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
(Ι.ΩΚ.Α.Ε.), που άρχισε να λειτουργεί από το 1970.
Το 1985 µε το νόµο 1514 περί «Ανάπτυξης της Επιστηµονικής & Τεχνολογικής Έρευνας»,
ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.), που αποτελείτο από τρία
επιστηµονικά Ινστιτούτα: (α) Ωκεανογραφίας, (β) Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και (γ)
Εσωτερικών Υδάτων και αποτέλεσε τη µετεξέλιξη του ΙΩΚΑΕ. Το Ε.Κ.Θ.Ε. ήταν ΝΠ∆∆
εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας
Ενέργειας και Τεχνολογίας, του µετέπειτα Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 1985 ναυπηγήθηκε στα
ναυπηγεία Χαλκίδας και το Ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ». Το ΕΚΘΕ αποτέλεσε τον κύριο
ερευνητικό φορέα θαλάσσιων επιστηµών στην Ελλάδα.
Το 1987 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) µε έδρα το
Ηράκλειο. Το Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. αναπτύχθηκε µε γρήγορους ρυθµούς και µε το ερευνητικό σκάφος
«ΦΙΛΙΑ», που είχε ναυπηγηθεί το 1986, έπαιξε απο την ίδρυσή του σηµαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη των τοµέων της θαλάσσιας βιολογίας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα.
Με το Νόµο 2919/25.6.2001 «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας µε την παραγωγή»
αποφασίστηκε η ίδρυση ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), µε την ενοποίηση του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) και του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ). Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διέπεται από τις
διατάξεις του Νόµου 1514/85 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 164 (ΦΕΚ 131/3.6.03), έχει έδρα
την Ανάβυσσο Αττικής και αποτελείται από πέντε Ερευνητικά Ινστιτούτα: (α) Ωκεανογραφίας, (β)
Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, (γ) Υδατοκαλλιεργειών, (δ) Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής
και (ε) Εσωτερικών Υδάτων.
Η πλήρης ∆ιοικητική και ∆ιαχειριστική Ενοποίηση ΕΚΘΕ και ΙΘΑΒΙΚ, έγινε την 01/01/2004.
Από τον Νοέµβριο του 2009 το ΕΛΚΕΘΕ ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.
2 ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι η διεξαγωγή επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, η
πειραµατική ανάπτυξη και επίδειξη, η διάδοση και εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας,
ιδιαίτερα στους τοµείς της µελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισµών της, των
ορίων της µε την ατµόσφαιρα, την ακτή και το βυθό, των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και
γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήµατα, µε (α) παραγωγή
προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, (β) υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
2
κοινωνία, την οικονοµία, τον πολιτισµό, (γ) οικονοµική τους εκµετάλλευση είτε από το
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή και τους εργαζόµενους σ’ αυτό ή και από τρίτους.
Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:
Σχεδιάζει και εκτελεί ερευνητικά και τεχνολογικά προγράµµατα, έργα και εκπονεί µελέτες µε
ανάλογο αντικείµενο.
Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε διεθνείς οργανισµούς, ΑΕΙ και συναφή
Ερευνητικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής και αλλοδαπής καθώς και νοµικά και φυσικά πρόσωπα.
Ειδικεύει επιστήµονες στους πιο πάνω τοµείς.
Συµβάλλει στην εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Παρέχει επιστηµονικές και τεχνολογικές πληροφορίες διαθέτοντας την κατάλληλη
ηλεκτρονική διασύνδεση.
Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά µε τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.
Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισµούς µε συναφείς δραστηριότητες.
3 ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διοικείται από οκταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτιζόµενο από το ∆ιευθυντή
του Κέντρου, τους ∆ιευθυντές των πέντε Ινστιτούτων του Κέντρου και δύο εκπροσώπους των
εργαζοµένων µε τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των ∆ιευθυντών είναι πενταετής, ενώ των
αντιπροσώπων διετής.
Η σύνθεση του ∆Σ για το 2011 ήταν:
Πρόεδρος:
Καθηγ. Κων/νος Συνολάκης, ∆ιευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ (από 16.05.2011)
Αντιπρόεδρος :
∆ρ Αριστείδης ∆ιαπούλης, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων
(από 08.05.2010).
Μέλος:
∆ρ Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Θαλασσίων
Βιολογικών Πόρων
Μέλος:
∆ρ Αντώνιος Μαγουλάς, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και
Γενετικής
Μέλος:
Μέλος:
∆ρ Pascal Divanach, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών.
∆ρ ∆ηµήτριος Σακελλαρίου, Ερευνητής Α΄, Εκπρόσωπος Ερευνητών και
Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (έως 08.08.2011).
Μέλος:
∆ρ Γεώργιος Πετυχάκης, Ερευνητής Β΄ Εκπρόσωπος Ερευνητών & Ειδικών
Λειτουργικών Επιστηµόνων (από 25.08.2011)
Εµµανουήλ Στεφανάκης, Βιβλιοθηκονόµος. Εκπρόσωπος ∆ιοικητικών και
Τεχνικών Υπαλλήλων (από 16.06.2010).
Μέλος
Αν. Μέλος:
∆ρ Αριστοµένης Καραγεώργης, Ερευνητής Α΄, Εκπρόσωπος Ερευνητών και
Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (έως 08.08.2011 και από΄25.08.2011).
Αν. Μέλος:
Προκόπης Μαντόπουλος,
Τεχνολόγος Μηχανολογίας,
∆ιοικητικών και Τεχνικών Υπαλλήλων (από 16.06.2010)
Γραµµατέας:
Ρόζα Ψυλλίδου-Γκιουράνοβιτς, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων.
Εκπρόσωπος
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3
4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ &
∆/ΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υ∆ΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Υ∆ΑΤΟΚΑΛ/ΓΕΙΩΝ
*
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ*
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
CretAquarium
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙA:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ &
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πανταζοπούλειο
Πολιτιστικό
Κέντρο
ΑΧΑΪΑΣ
∆. Υψηλάντου &
Μαιζώνος - Πάτρα
* ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η κατανοµή του προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στα Ινστιτούτα, τις Υπηρεσίες, τους Σταθµούς
και τα Γραφεία φαίνεται στο Κεφ. 7.
4
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
5.1 ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΤΡΙΤΩΝ»
Το κτιριακό συγκρότηµα «ΤΡΙΤΩΝ» βρίσκεται στο 47ο χλµ. της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου,
στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι της Αναβύσσου.
Το τριόροφο κτίριο συνολικού εµβαδού 6.500 τ.µ. είναι κτισµένο µέσα σε µία έκταση 15
στρεµµάτων και περιλαµβάνει 34 εργαστηριακούς χώρους πλήρως εξοπλισµένους, 65 χώρους
γραφείων, πληρέστατη βιβλιοθήκη, µεγάλη αίθουσα συνεδρίων 200 ατόµων, που διαθέτει
υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισµό και δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, 2 µικρότερες αίθουσες
συναντήσεων 30-40 ατόµων και σύγχρονο κέντρο πληροφορικής που υποστηρίζει όλες τις
νεώτερες τεχνολογικές εξελίξεις στο τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5
5.2 ΠΑΡΚΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ»
Το πάρκο προώθησης και διάχυσης της γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον
«ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ», δηµιουργήθηκε µέσα σε ένα χώρο 58 στρεµµάτων της πρώην
Αµερικανικής βάσης Γουρνών, 15 χλµ. από την πόλη του Ηρακλείου. Αποτελείται από ένα
σύµπλεγµα κτιρίων:
5.2.1 Κτίριο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ»
Οι ερευνητικές εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια καλύπτουν έκταση 3.185 τ.µ., οι χώροι διοίκησης
985 τ.µ., ενώ υπάρχουν και αποθηκευτικοί χώροι 1.260 τ.µ. Στην κτιριακή υποδοµή
περιλαµβάνεται επίσης ένα αµφιθέατρο 150 ατόµων, δύο µικρότερες αίθουσες σεµιναρίων, µε
δυνατότητα µετατροπής τους σε ένα ενιαίο χώρο και ο χώρος της Βιβλιοθήκης 170 τ.µ.
6
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
5.2.2 Εργαστήρια Υδατοκαλλιεργειών Aqua Labs
Στο Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» στις Γούρνες, υπάρχουν τα εργαστήρια του Ινστιτούτου
Υδατοκαλλιεργειών γνωστά µε το όνοµα Aqualabs. Οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν πολύπλευρη
έρευνα σε όλα τα στάδια της ζωής (γεννήτορες, αυγά, νύµφες, ιχθύδια, ώριµα άτοµα) του
λαβρακιού και της τσιπούρας αλλά και ειδών που αποτελούν στόχο για εισαγωγή σε βιοµηχανική
εκτροφή (συναγρίδα, λυθρίνι, µυτάκι, κρανιός, µαγιάτικο, βλάχος κλπ). Οι εγκαταστάσεις των
Aqualabs, είναι οργανωµένες σαν ένα εκκολαπτήριο, µε επιπλέον πιλοτικής και µικρής κλίµακας
πειραµατικές εγκαταστάσεις εκτροφής, υγρά και ξηρά εργαστήρια και υποδοµές υποστήριξης
(γραφεία, βιβλιοθήκη, χώρο συνάντησης 50 ατόµων, κλπ). Τα εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί και
έχουν αποκτήσει κωδικούς εκτροφής πειραµατόζωων και πειραµατισµού (EL 91-BIO-03. EL 91BIO04).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7
5.2.3 Ενυδρείο CretAquarium
Το CretAquarium αποτελεί µέρος του πάρκου «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ». Καλύπτει έκταση 2.600
τ.µ. στην οποία περιλαµβάνονται 1.600 τ.µ. εκθεσιακοί χώροι ενυδρείων, σκηνογραφίας και
µουσειολογίας, τεχνικοί χώροι (παρασκήνια), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 150 ατόµων, χώροι
εστίασης, κατάστηµα πώλησης ενθυµηµάτων και παιδότοπος.
Το Ενυδρείο εγκαινιάστηκε και άνοιξε στο κοινό στις 18 ∆εκεµβρίου 2005.
Τα επίσηµα εγκαίνια του Ενυδρείου, έγιναν στις 22 Ιουλίου 2006.
Στις 10 Νοεµβρίου 2008, το Ενυδρείο έκλεισε για το κοινό για να γίνουν εργασίες για
εγκατάσταση 25 νέων δεξαµενών στη διαδροµή επίσκεψης. Το έργο, που συγχρηµατοδοτήθηκε
από το ΠΕΠ Κρήτης και το Ενυδρείο, ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2009.
8
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9
5.3 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Στον Κόλπο της Σούδας υπάρχει πιλοτική µονάδα υδατοκαλλιεργειών, που βρίσκεται σε
λειτουργία τα τελευταία 12 χρόνια και χρησιµοποιείται στην υλοποίηση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Σήµερα η µονάδα αποτελείται από 16 ιχθυοκλωβούς 6Χ6µ (µε
δυνατότητα διαµόρφωσης του σε 4 µικρότερους διαστάσεων 3Χ3µ). Επιπλέον υπάρχουν 2
κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαµέτρου 10 µ. Στη µονάδα υπάρχει και ένας βυθιζόµενος ιχθυοκλωβός µε
βάθος λειτουργίας τα 45 µ. Η λειτουργία της µονάδας εξυπηρετείται από πλωτή πλατφόρµα και
οικίσκο αποθήκευσης.
Στη µονάδα εκτρέφονται διάφορα είδη (λαβράκι, κρανιός, λυθρίνι, συναγρίδα, φαγκρί, µαγιάτικο,
τσιπούρα, κλπ).
10
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
5.4 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Το κτίριο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον Αγ. Κοσµά, που καλύπτει 2.080 τ.µ. επί οικοπέδου 76
στρεµµάτων, στεγάζει γραφεία και εργαστήρια του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων
και µέρος των γραφείων και εργαστηρίων του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών. Στον
περιβάλλοντα χώρο υπάρχει κτίριο εργαστηρίων του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών και
εξωτερικοί χώροι δεξαµενών, στεγασµένοι και µη, έκτασης 200 τ.µ. περίπου.
5.5 Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11
Το κτίριο του Σταθµού, που στεγάζει το Ενυδρείο, το Μουσείο και την Ερευνητική µονάδα,
βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Ρόδου. Κατασκευάστηκε το 1935-1936 κατά τη διάρκεια της
Ιταλικής κατοχής. Μετά την αναβάθµιση και επέκτασή του, που ολοκληρώθηκε το 2003, καλύπτει
επιφάνεια 2.160 τ.µ. ενώ υπάρχουν και 140 τ.µ. αποθηκευτικοί χώροι.
12
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
6.1 Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ
Το Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» ναυπηγήθηκε στα Ναυπηγεία
Χαλκίδας και καθελκύστηκε το ∆εκέµβριο του
1985.
Είναι ερευνητικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων και
µπορεί να αναλάβει και να φέρει σε πέρας όλων
των ειδών τις ερευνητικές εργασίες, όπως Φυσική
Ωκεανογραφία, Βιολογική Ωκεανογραφία και
Υδροβιολογία,
Χηµική
Ωκεανογραφία,
Υποθαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική καθώς
και τεχνικές εργασίες.
Από το ∆εκέµβριο του 1985 ξεκίνησε τα ταξίδια του στις Ελληνικές Θάλασσες αρχικά και στην
συνέχεια στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, συµµετέχοντας σε προγράµµατα µε διεθνείς
συνεργασίες αλλά και ελληνικού ενδιαφέροντος.
Τον Μάϊο του 1996 ξεκίνησε ευρείας κλίµακας µετασκευή µε αύξηση του µήκους του στα 61,51µ.,
η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου 1997. Μετά την µετασκευή το Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»
έγινε πλοίο ∆ιεθνών Πλόων. Εξοπλίστηκε και συνεχίζει να εξοπλίζεται µε όργανα τελευταίας
τεχνολογίας, διευρύνθηκαν οι ορίζοντες έρευνας, έφερε σε πέρας µε µεγάλη επιτυχία αποστολές
υψηλών απαιτήσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα
και από το 2010 και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενδεικτικά αναφέρουµε και τη συµµετοχή του στην
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως τον εντοπισµό και ανέλκυση των 2 ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ
στο Σούνιο και την Ικαρία, τον εντοπισµό και ανέλκυση του Mirage 2000 στο Κεντρικό Αιγαίο,
τον εντοπισµό και ανέλκυση του ελικοπτέρου Chinook στην Θαλάσσια Περιοχή του Αγίου Όρους.
Θα πρέπει να αναφερθεί και η από ετών συµβολή του στη συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ µε την
Εφορία Εναλιών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, για τον εντοπισµό, την καταγραφή,
την αποτύπωση και ανασκαφή αρχαίων ναυαγίων.
To Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» είναι το «Mother Ship» για το Β/Θ «ΘΕΤΙΣ» και για τα ROVs SUPER
ACHILLE και MAX ROVER.
To Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» έχει ως βάση το λιµάνι του Πειραιά.
Όνοµα: ΑΙΓΑΙΟ
Έτος κατασκευής: 1985
Κλάση: +H100 A1R
Τύπος: Ερευνητικό Πλοίο ∆ιεθνών Πλόων
Μήκος: 61.51 µ.
Πλάτος: 9.60 µ
Βύθισµα: 29 µ.
GRT: 778 τόνοι
DW: 172,90 Μ/Τ
Χωρητικότητα δεξαµενών καυσίµων: 80 τόνοι
Κατανάλωση καυσίµων: 6 τόνοι/ µέρα
Υπηρεσιακή ταχύτητα: 12 κόµβοι/ ώρα
Αυτονοµία: (µέγιστη διάρκεια παραµονής στη
θάλασσα): 20 µέρες
Κύριες µηχανές: 2 Χ 950 ΒΗΡ ΜΑΝ Β&W
20/27VO
Πρωραίος πλαγιοωθητήρας: (bow thruster):
Schottel ski-87 unit, 2 knots/h
Προπέλες: (propellers): 2 V.P.P.
Γεννήτριες: (generators): 2 MAN-331 KW
Γεννήτρια ανάγκης: (emergency generator): 1
MAN-46 KW
Π-Πλαίσια ×2: Πλαίσιο-Π πρύµνης
(υδραυλικό) SWL10τ. & 7.3 µ. Ύψος, πλευρικό
πλαίσιο- Π SWL 1τ.
Γερανοί/ Βαρούλκα: 1 κεντρικός γερανός 3.5
τόνων, Κεντρικά τηλεχειριζόµενα βαρούλκα Χ
2, 2500 µ. 10 τ., Ωκεανογραφικό βαρούλκο, Χ
6000 µ., Χ 2000 µ.
Εργαστήριο Η/Υ: 6 τ.µ.
Εργαστήρια Χ 5: χηµείας-βιολογίας: 29 τ.µ.,
υγρό εργαστήριο 10 τ.µ., πρωτογενούς
παραγωγής: 6 τ.µ., γεωλογίας & CTD: 32 τ.µ.,
multibeam: 6 τ.µ., Η/Υ: 6 τ.µ.
Κινητά εργαστήρια Χ 1: προσδιορισµού
διαλυτών Μετάλλων: 12 τ.µ.
Καταψύκτες: 3 (-20 deg.C)
Πλήρωµα: 21 µέλη
Επιστήµονες: 21 επιστήµονες-τεχνικοί.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13
14
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6.2 Ε/Α ΦΙΛΙΑ
Το Ερευνητικό Αλιευτικό πλοίο «ΦΙΛΙΑ»
ναυπηγήθηκε στον Πειραιά το 1986.
Είναι ερευνητικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων µε
έµφαση στην πειραµατική αλιεία.
Λόγω µεγέθους είναι πολύ ευέλικτο και εκτός από
την ανοικτή θάλασσα είναι ιδανικό για έρευνα στα
παράκτια και τα αβαθή
Επιχειρεί επί το πλείστον στις Ελληνικές Θάλασσες
αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου. Έχει διανύσει χιλιάδες µίλια
διεκπεραιώνοντας ερευνητικές ωκεανογραφικές και
αλιευτικές αποστολές καθώς και τεχνικές εργασίες. Μετασκευάστηκε το 1997 και εφοδιάστηκε µε
σύγχρονο εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός του βελτιώνεται συνεχώς, ούτως ώστε να είναι πάντοτε έτοιµο
να φέρει σε πέρας όποια αποστολή του ανατεθεί.
Από το Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» επιχειρούν τα ROVs Max Rover και SeaBotix.
Έχει ως βάση του το λιµάνι του Ηρακλείου Κρήτης.
Όνοµα: ΦΙΛΙΑ
Έτος κατασκευής: 1986
Κλάση: +H100 A1R
Τύπος: Ερευνητικό Αλιευτικό Πλοίο
Μήκος: 26.10 µ.
Πλάτος: 7.25 µ
Ύψος καταστρώµατος: 3.20 µ.
Βύθισµα: 2.6 µ.
GRT: 143 τόνοι
DW: 45.70 Μ/Τ
Χωρητικότητα δεξαµενών καυσίµων: 22
τόνοι
Κατανάλωση καυσίµων: 1600 λίτρα/ µέρα
Υπηρεσιακή ταχύτητα: 10 κόµβοι/ ώρα
Αυτονοµία: (µέγιστη διάρκεια παραµονής στη
θάλασσα): 10 µέρες
Πόσιµο νερό: 6 τόνοι συν παραγωγή νερού
γενικής χρήσης µε συσκευή αντίστροφης
όσµωσης 64 λίτρα/ ώρα
Κύριες µηχανές: 2 Χ 350 hp ΜΑΝ
Πρωραίος πλαγιοωθητήρας: (bow thruster): 1
Χ 45 hp tunnel bow thruster
Προπέλες: (propellers): 2 αξονικά και 2
προπέλες µεταβλητού βήµατος (2 Χ twin
variable pitch propellers)
Γεννήτριες: (generators): 2 κύριες γεννήτριες
ηλεκτροπαραγωγής Χ 85 Kw.
Γεννήτρια ανάγκης: (emergency generator):
1 Χ 38 Kw
Κατάστρωµα: 35 τ.µ.
Γερανοί/ Βαρούλκα: 1 Χ Hiab γερανό, 1.2
τόνοι στα 8 µέτρα 2 Χ net drums, 2 Χ
αλιευτικά βαρούλκα, 12 χιλ. Χ 2000 µ. 1
διπλό υδρογραφικό βαρούλκο, 4 χιλ. Χ 2000
µ., 6 χιλ. Χ 1300 µ.
Εργαστήριο Η/Υ & οπτικών-ακουστικών
µέσων: 15 τ.µ.
Εργαστήρια: υγρό εργαστήριο 9 τ.µ., ξηρό
εργαστήριο 9 τ.µ.
Καταψύκτες: 3 (-20 deg.C)
Καµπίνες πληρώµατος: 4 για 7 µέλη
πληρώµατος
Καµπίνες επιστηµόνων: 3 για 6 επιστήµονες
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15
6.3 Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ
Η ναυπήγηση του Πλοίου Επιστηµονικών
Εφαρµογών (Π/ΕΕ) «ΑΛΚΥΩΝ» (Ν.Π. 10136), για
λογαριασµό του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων
Ερευνών, ολοκληρώθηκε στο Λαύριο το Μάιο του
2009 από τη MOTOMARINE AE. Για τη
ναυπήγηση και τον πλήρη εξοπλισµό του
(επιστηµονικό,
ναυτιλίας,
σωστικό
κλπ)
επενδύθηκαν συνολικά 1.196.546 € από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου
Αιγαίου 2000-2006, Μέτρο 2.3 (Συµµετοχή 76,68%
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Ε.Ε. και 23,32% του Ελληνικού ∆ηµοσίου).
Η δυνατότητα του Π/ΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ» να επιχειρεί
σε αβαθείς παράκτιες περιοχές (λόγω του µικρού βυθίσµατος) σε συνδυασµό µε τον σύγχρονο
ναυτιλιακό και επιστηµονικό εξοπλισµό που διαθέτει, του επιτρέπουν να παρέχει υποστήριξη στις
ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην παράκτια ζώνη, που περιλαµβάνουν την
κλασική ωκεανογραφία και µελέτη της στήλης του νερού, εξειδικευµένες γεωφυσικές µελέτες
βυθού και υποστρώµατος, καθώς και πολυκλαδικά προγράµµατα παρακολούθησης της
κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Το Π/ΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ» ελλιµενίζεται στη Ρόδο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ολικό Μήκος (LOA): 13.40 m.
Πλάτος (Beam width): 3.7 m
Βύθισµα (Draught amidships): 1.55 m
Μηχανές (Propulsion Engines): 2 x CUMMINS MERCRUISER 6CTA8.3-M 430 BHP
Πλήρωµα: 2 άτοµα
Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Generator): KHOLER 28EFOZD - 28 kW
Βαρούλκο Ωκεανογραφίας: Υδραυλικό µε συρµατόσχοινο 600 m.
Βαρούλκο CTD: Ηλεκτροϋδραυλικό µε οµοαξονικό καλώδιο 600 m.
Πρυµναίο A-frame: Ηλεκτροϋδραυλικό.
Τα βαρούλκα και το A-frame έχουν δυνατότητα ασφαλούς ανέλκυσης – καθέλκυσης
επιστηµονικού εξοπλισµού βάρους έως και 500 kgr.
Εξοπλισµός ναυτιλίας
Radar 36 ΝΜ – Chart Plotter SIMRAD GB40, GPS SIMRAD GS10, 2 µαγνητικές πυξίδες,
Aυτόµατος πιλότος SIMRAD AP24, Hχοβολιστικό 50/200 kHz, DVHF SIMRAD RS87,
NAVTEX JMC-NT1800, Weatherfax JMC-FX220.
Ερευνητικές δυνατότητες και επιστηµονικός εξοπλισµός
α) Λεπτοµερής χαρτογράφηση της µορφολογίας του πυθµένα: Πολυδεσµικό βυθόµετρο (MultiBeam Sonar) Sea Bat 7125 της εταιρείας RESON.
β) Ακουστική διερεύνηση του πυθµένα: Τοµογράφος υποστρώµατος πυθµένα (Sub-Bottom
Profiler). Geo Pulse της εταιρείας GEOACOUSTICS.
γ) Μελέτη ωκεανογραφικών παραµέτρων της θαλάσσιας στήλης: Σύστηµα ροζέτας – CTD∗.
δ) Μελέτη επιφανειακών ιζηµάτων του θαλάσσιου πυθµένα: ∆ειγµατολήπτες Van Veen (επιφανείας)
και πυρήνων (Core Sampler).
ε) ∆ιερεύνηση υποθαλάσσιου πυθµένα: Τηλεχειριζόµενο υποβρύχιο όχηµα (ROV) Seaeye Falcon
της εταιρείας Saab επιχειρησιακού βάθους 300 m.
∗
- Ροζέντα SBE 32SC Carousel της εταιρείας Sea Bird Electronics.
- CTD (Conductivity – Temperature – Depth) SBE SeaCat 19 Profiler της εταιρείας Sea Bird Electronics,
επιχειρησιακού βάθους λειτουργίας 600 m.
16
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
στ) Ερευνητική αλιεία: Εξοπλισµός αλιείας µε χρήση διχτυών ή κύρτων για βάθη µέχρι και 400 m.
ζ) Εκπαίδευση: Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων του ΕΛΚΕΘΕ (δυνατότητα µεταφοράς
έως και οκτώ ατόµων πλέον του πληρώµατος).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17
6.4 ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΣ «ΘΕΤΙΣ»
Το βαθυσκάφος «ΘΕΤΙΣ», τύπου REMORA 2000, κατασκευάστηκε από τη Γαλλική Εταιρεία
COMEX το 1998-99. Αποκτήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος Ενίσχυσης Ερευνητικού Ιστού
της ΓΓΕΤ (Πρόγραµµα ΕΠΕΤ-ΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το συνολικό του κόστος έφθασε τα
2.069.000 €. Το σκάφος διαθέτει προβολείς, βιντεοκάµερα, δύο υδραυλικούς βραχίονες, πρόσθιο
ηχοβολιστικό, αντλία αναρρόφησης και µπορεί να δεχθεί διάφορα επιστηµονικά όργανα µέτρησης
και δειγµατοληψίας νερού και ιζήµατος. Το επιχειρησιακό βάθος του οχήµατος είναι 610 µέτρα.
Το ΘΕΤΙΣ επιχειρεί από το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ.
Συνολικό βάρος: 5500 κιλά
Μήκος: 3400 mm
Πλάτος: 2400 mm
Ύψος: 2150 mm
Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 610 µ.
Χρόνος κατάδυσης: 6 ώρες φυσιολογικός, 9
ώρες µέγιστος
Χρόνος επιβίωσης: 80 ώρες
Υποβρύχια ταχύτητα: 2,5 κόµβοι
Πλήρωµα: 2 άτοµα (κυβερνήτης & επιβάτης)
Νηογνώµονας: BUREAU VERITAS κλάση Ι
3/3
Υλικό Καµπίνας: Μετακρυλικό
προδιαγραφών ASME PVHO-1
∆ιάµετρος καµπίνας: 1689 mm (Εξωτερικά)
1499 mm (εσωτερικά)
Πάχος καµπίνας 90 mm
∆ιάµετρος Ανθρωποθυρίδας: 580 mm
Υποβρύχια κίνηση: 5 υδραυλικοί κινητήρες
1400 N
Έλικες: 5 αλουµινίου 6061 OD 450 mm
(σταθερού βήµατος)
Βραχίονες: 2 ηλεκτρο-υδραυλικοί βραχίονες
5 & 3 βαθµών ελευθερίας
18
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6.5 ROV MAX ROVER
Κατασκευαστής: Deep Sea Systems
International Inc. (USA)
Τύπος: Max Rover Mark II
Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 2000 µ.
Χρόνος κατάδυσης: απεριόριστος
βάρος: 850 κιλά Μήκος: 2.2 µ.
Πλάτος: 0.90 µ. Ύψος: 2.2 µέτρα
Payload: 50 κιλά για µεταφορά
επιπρόσθετου εξοπλισµού
Υλικό πλευστότητας: syntactic foam
floatation
Τροφοδοσία: ROV 14kW, 220V (µία φάση)
Πόντιση & Ανέλκυση: υδραυλικό βίντσι:
380 V (τριφασικό), 25 hp, slip ring assembly,
διαστάσεις 2 Χ 2 Χ 2 µ., 4.5 τόνοι βάρος.
Καλώδιο σύνδεσης: καλώδιο οπτικών ινών
2200 µ. (πάνω στο βίντζι).
Κινητήρες: 6 ηλεκτρικοί κινητήρες Χ 2.0
hp, εσωτερικοί, brushless, DC
Υποβρύχια ταχύτητα: 1.0 knots (οριζόντια
κίνηση), 1.5 knots (κατακόρυφη & πλάγια
κίνηση), δυνατότητα έλξης 160 κιλά.
Αυτοµατισµοί (Autopiloting): κατεύθυνσης,
βάθους, ύψους από το βυθό
Πλοήγηση: βυθόµετρο, αναλογική &
ψηφιακή πυξίδα, video graphics overlay µε
κατεύθυνση, βάθος, ηµεροµηνία, ώρα και
αριθµό περιελίξεων καλωδίου
Σύστηµα εντοπισµού θέσης: Trackpoint II
USBL,- LinkQuest-Tracklink 10.000m
Positioning system και georeferencing
µέσω Hypack Max software
Ηχοβολιστικά sonars: Tritech Dual
Frequency Scanning Sonar (675/1200 kHz)
& Tritech Side Scan Sonar (910 kHz)
5 Κάµερες: 3 Color CCD video cameras
(wide angle, σε pan & tilt, macro-zoom σε
pan & tilt), 2 full HD video Κάµερες,
Ψηφιακή Still Camera (3.2 Mpixel, 1Gb)
µε 4 πράσινα lasers.
Ψηφιακή καταγραφή εικόνας.
Σύστηµα µέτρησης: Laser beams
Φωτισµός: 4 Χ 100 W HID lights και 4 ×
150 W Quartz lights
Βραχίονας: 2 ηλεκτρο-υδραυλικοί
βραχίονες Hydrolek 5 βαθµών ελευθερίας
κινήσεων
Σκάφος υποστήριξης: ερευνητικά σκάφη
ΦΙΛΙΑ και ΑΙΓΑΙΟ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19
6.6 ROV SUPER ACHILLE
Κατασκευαστής: COMEX S.A (Fr)
Τύπος: Super Achille
Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 1.000 µ.
Χρόνος κατάδυσης: απεριόριστος
βάρος: 120 κιλά Μήκος: 720 mm
Πλάτος: 600 mm Ύψος: 510 mm
Πλήρωµα: 3 άτοµα (χειριστής R.O.V.,
χειριστής λώρου, επόπτης)
Υλικό πλευστότητας: HCP 100 syntactic foam
Τροφοδοσία: ROV 10 kW, 220 VAC
Πόντιση & Ανέλκυση: υδραυλικό βίντσι: 380
V (τριφασικό), 25 hp, slip ring assembly,
διαστάσεις 2 Χ 2 Χ 2 µ., 4.5 τόνοι βάρος.
Καλώδιο σύνδεσης: καλώδιο 1000 µ.
armoured (πάνω στο βίντζι), 50 µ. (στο βίντζι
garage).
Κινητήρες: 4 ηλεκτρικοί ασύγχρονοι κινητήρες
τριών φάσεων
Υποβρύχια ταχύτητα: 2,5 κόµβοι
Αυτοµατισµοί: κατεύθυνσης, βάθους, ύψους
από το βυθό
Σύστηµα εντοπισµού θέσεως: Trackpoint II
USBL
Ηχοβολιστικά sonars: 525 kHz Tritech sonar
6-150 m.
Βυθόµετρο: Comex 0-125 m 1 kHz
Πυξίδες: 1 γυροσκοπική
3 Κάµερες: Main camera SONY XC77 (pan
and tilt) CCD 3 lux, side camera, CCD
Camera on garage
Φωτισµός: Προβολείς 2 x 250 w
Βραχίονας: 1 ηλεκτρικός πολυαρθωτός 3
βαθµών ελευθερίας κινήσεων
Συµπληρωµατικός εξοπλισµός: ηλεκτρικός
κόφτης (cutter) – ηλεκτρικός σηµαντήρας µε
σκοινί – διασωστικά µέσα για την
περισυλλογή αντικειµένων
Σκάφος υποστήριξης: ερευνητικά σκάφη
ΦΙΛΙΑ και ΑΙΓΑΙΟ.
20
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6.7 SEAEYE FALCON
Κατασκευαστής: Saab Seaeye (UK)
Τύπος: Falcon
Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 300 µ.
Χρόνος κατάδυσης: απεριόριστος
Βάρος: 650 κιλά Μήκος: 1.0 µ.
Πλάτος: 0.60 µ. Ύψος: 0.5 µέτρα
Payload: 4-16 κιλά για µεταφορά επιπρόσθετου
εξοπλισµού
Υλικό πλευστότητας: syntactic foam floatation
Τροφοδοσία: ROV 2.8 kW, 220V (µία φάση)
Πόντιση & Ανέλκυση: hand βίντσι, slip ring
assembly, διαστάσεις 0.7 x 0.7 x 0.7 µ., 75 kg
βάρος.
Καλώδιο σύνδεσης: καλώδιο 450 µ. (πάνω στο
βίντζι)
Κινητήρες: 5 ηλεκτρικοί κινητήρες,
εσωτερικοί, brushless, DC
Υποβρύχια ταχύτητα: 3 knots (οριζόντια
κίνηση), 1.5 knots (κατακόρυφη & πλάγια
κίνηση), δυνατότητα έλξης 50 kgf
Αυτοµατισµοί (Autopiloting): κατεύθυνσης
και βάθους.
Πλοήγηση: ψηφιακή πυξίδα, video graphics
overlay µε κατεύθυνση, βάθος, ηµεροµηνία,
ώρα και αριθµό περιελίξεων καλωδίου
Σύστηµα εντοπισµού θέσης: Tracklink
USBL positioning system.
Ηχοβολιστικά sonars: Tritech SeaPrince
Scanning Sonar (Chirp 500-900 kHz)
4 Κάµερες: Tritech Typhoon VMS colour
CCD video camera with laser scaling system
mounted on tilting mechanism.
Φωτισµός: 2 Χ LED lights και 1 x 70 W
Quartz lights
Βραχίονας: 1 ηλεκτρο βραχίονας, single
functon, 3 jaw with cutter.
Σκάφος υποστήριξης: ερευνητικό σκάφος
ΑΛΚΥΩΝ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21
6.8 SEABOTIX LBV
Κατασκευαστής: Seabotix (USA)
Τύπος: LBV 200
Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 200 µ.
Χρόνος κατάδυσης: απεριόριστος
Βάρος: 12 κιλά Μήκος: 0.53 µ.
Πλάτος: 0.245 µ. Ύψος: 0.254 µέτρα
Payload: 2 κιλά για µεταφορά επιπρόσθετου
εξοπλισµού
Υλικό πλευστότητας: syntactic foam floatation
Τροφοδοσία: ROV 1 kW, 220V (µία φάση)
Πόντιση & Ανέλκυση: hand winch, slip ring
assembly, διαστάσεις 0.4 Χ 0.4 Χ 0.4 µ., 20 kg
βάρος.
Καλώδιο σύνδεσης: καλώδιο 250 µ. Fibre
optic 8 mm diam. (πάνω στο βίντζι)
Κινητήρες: 4 ηλεκτρικοί κινητήρες,
εσωτερικοί, brushless, DC
Υποβρύχια ταχύτητα: 2.5 knots (οριζόντια
κίνηση), 1.5 knots (κατακόρυφη & πλάγια
κίνηση), δυνατότητα έλξης 7 kgr
Αυτοµατισµοί (Autopiloting): κατεύθυνσης
και βάθους,
Πλοήγηση: βυθόµετρο, ψηφιακή πυξίδα,
video graphics overlay µε κατεύθυνση, βάθος,
ηµεροµηνία, ώρα και αριθµό περιελίξεων
καλωδίου
Σύστηµα εντοπισµού θέσης: Tracking only
from surface GPS
Ηχοβολιστικά sonars: Tritech Micron DST
(Chirp 650-750 kHz).
4 Κάµερες: 2 CCD cameras, 1 x colour and 1
black and white low light, both internal on
tilting mechanisms.
Φωτισµός: 5 Χ LED lights.
Βραχίονας: 1 ηλεκτρο βραχίονας , single
function, multiple jaw type and cutter.
Σκάφος υποστήριξης: ερευνητικά σκάφη
ΕΛΚΕΘΕ και µικρά σκάφη ευκαιρίας.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
22
7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
Το απασχολούµενο στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προσωπικό (µόνιµοι και µε σύµβαση αορίστου χρόνου,
ορισµένου χρόνου, έργου ή υποτρόφου), κατανέµεται στα Ινστιτούτα, τις Υπηρεσίες και τα
Γραφεία ως εξής:
7.1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
7.1.1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου, Ερευνητής Α΄ (Βιολόγος – Ωκεανογράφος) από
19/10/09
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Αναγνώστου Χ., ∆ρ
Γεωργόπουλος ∆., ∆ρ
Γκότση-Σκρέτα Ο., ∆ρ
(έως 15/10/11)
Καραγεώργη Α., ∆ρ
Κατσίκη Β.Α., ∆ρ
Κοντογιάννης Χ., ∆ρ
Λυκούσης Β., ∆ρ
Νίττης Κ., ∆ρ
Πάγκου Κ., ∆ρ
Παναγιωτίδης Π., ∆ρ
Pancucci-Παπαδοπούλου
Μ.Α., ∆ρ
Παπαθανασίου Ε., ∆ρ
Παπούλια Ι., ∆ρ
Παυλάκης Π., ∆ρ
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Γεωλόγος - Ιζηµατολόγος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Σεισµολόγος
Φυσικός - Θαλάσσιος
Γεωφυσικός
Γεωλόγος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β’
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ιζηµατολόγος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Σακελλαρίου ∆., ∆ρ
Σιώκου Ι., ∆ρ
(έως 17/10/11)
Σουβερµέζογλου Α., ∆ρ
Τριανταφύλλου Γ., ∆ρ
Χατζηανέστης Ι., ∆ρ
Χρήστου Ε., ∆ρ
Γιαννακούρου Α., ∆ρ
Γώγου Α., ∆ρ
Ζερβουδάκη Σ., ∆ρ
Καψιµάλης Β., ∆ρ
Κορρές Γ., ∆ρ
Κρασακοπούλου Ε., ∆ρ
Λαµπαδαρίου Ν., ∆ρ
Παυλίδου Α., ∆ρ
Πετυχάκης Γ., ∆ρ
Πήττα Π., ∆ρ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ρεϊζοπούλου Σ., ∆ρ
Σουκισιάν Τ., ∆ρ
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Σύµπουρα Ν., ∆ρ
Τσαµπάρης Χρ., ∆ρ
Τσαπάκης Ε., ∆ρ
Χρόνης Θ., ∆ρ
Ψαρρά Στ., ∆ρ
Ακουµιανάκη Ι., ∆ρ
(άδεια 01/01/11-31/12/12)
Banks A., ∆ρ
Ζέρη Χ., ∆ρ
Kαµπέρη Ε., ∆ρ
Μιχαλόπουλος Π., ∆ρ
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Γ΄
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Ναυπηγός, Μηχανολόγος
Μηχανικός
Βιολόγος – Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ηλεκτρονικός
Χηµικός
Γεωλόγος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Ρουσάκης Γ., ∆ρ
Τσαγκάρη Α., ∆ρ
Σταυρακάκης Σ.
Μπάλλας ∆.
(εκπαιδευτική άδεια)
Περιβολιώτης Λ.
Κονδυλάκης Ι.-Χ
Μητρούσης A.
Αλεξανδρή Σ., ∆ρ
(έως 21/6/11)
Γεωργίου Π.
Ζάνου Β., ∆ρ
Παπαδόπουλος Β., ∆ρ
(Γραφείο Αχαΐας)
Μαντόπουλος Π.
Μόρφης Α.
Παµπίδης Ι.
Παπαγεωργίου Α.
Παππάς Γ.
Ρενιέρης Π.
Σαµαρά Π.
Αποστολάκη Ε., ∆ρ
Ασηµακοπούλου Γ., ∆ρ
∆ιαµαντή Χ.
(απόσπαση από 18/11/03)
Diliberto S.
∆ρακοπούλου Π.
Ηλιάκης Σ.
Ιωνά Α.
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Β΄
Φυσικός – Remote Sensing
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος Ιζηµατολόγος Ωκεανογράφος
Γεωλόγος
Βιολόγος
Γεωλόγος - Ιζηµατολόγος
Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Β΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Γ΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Γ΄
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Φυσικός Ωκεανογράφος
Φυσικός- Αναλυτής/ Προγρ/τής
Φυσικός - Ηλεκτρονικός
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Γεωλόγος
Οικονοµολόγος Περιβάλλοντος
Γεωλόγος – Ωκεανογράφος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Τεχνολόγος Μηχανολογίας
Τεχνολόγος
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος
Τεχνικός
Ηλεκτρονικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Βιολόγος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Βιολόγος
Χηµικός Περιβάλλοντος
Χηµικός Μηχανικός
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
24
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κανελλόπουλος Θ., ∆ρ
Καραγεβρέκης Π.
Κιόρογλου Σ.
(εκπαιδευτική άδεια
1/1/10-1/1/13)
Πνευµατικάτος Η.
Μάλλιος Α.
(εκπαιδευτική άδεια
17/9/07-31/8/10) και
(18/9/10-18/9/12)
Μπέλλου Ν., ∆ρ
Ναλετάκη Μ.
Προσπαθόπουλος Α., ∆ρ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Γεωλόγος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Φυσικός
ΠΕ Πληροφορικής
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Βιολόγος
Βιολόγος
Ναυπηγός- Μηχανολόγος Μηχανικός
Περιβαλλοντολόγος
Γεωπόνος- Περιβαλλοντολόγος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός
Τεχνολόγος Τροφίµων, MSc
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας – Αλιείας,
MSc
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθυοκοµίας
Αλιείας
Τεχνικός Η/Υ
Τεχνολόγος Τροφίµων, MSc
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός ΤΕ
Παρασκευάστρια
Σαλωµίδη Μ., ∆ρ
Σαραντάκος Κ.
Στρεφτάρης Ν.
Στρογγυλούδη Ε., ∆ρ
Τσιάρας Κ.
Χριστοδούλου Κ.
Ανδρονή Α.
Αρβανιτάκης Γ.
Ζαχιώτη Π.
Ζούλιας Θ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Θωµαδάκης Κ.
Καµπούρη Γ.
Ποδάρας ∆.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Πολλάνη Α.
Πυργάκη Χ.
Σπυριδάκης Ν.
Ταξιάρχη Μ.
(έως 30/9/11)
Αλεξάκης Σ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Αντωνίου Π.
Βαρκιτζή Ι., ∆ρ
Βουκουβάλας Ε.
(από 3/10)
Βουτσινά Εµ.
Γρηγορόπουλος Ε.
∆ιαπούλη Α.
Ζαροκανέλλος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Μηχ/κός Ηλεκτρονικός –
Μαθηµατικός
Αγρονόµος Τοπογράφος
Βιολόγος Ωκεανογράφος
Μηχ/κός Περιβάλλοντος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος Ωκεανογράφος
Φυσικός
Οικονοµολόγος
Περιβαλλοντολόγος
Σύµβαση εργασίας
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Καλογεροπούλου Β.
(από 1/7)
Κάσσης ∆.
Κρόκος Γ.
Κυριακίδου Χ.
Κωσταντινίδου Α.
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Μαγιόπουλος Ι.
(από 1/7 έως 30/9)
Μαρουλάκης Σ.
(έως 28/2)
Μόρφης Ι. (από 1/10)
Σύµβαση εργασίας
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Περιβαλλοντολόγος
Μαθηµατικός, MSc Θαλάσσια
Τεχνολογία
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Γεωλόγος
Σύµβαση εργασίας
Μουρίκη ∆. (από 1/7)
Μπαλοπούλου Σ.
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Ντούµας Εµ.
Παγώνης Π.
Παναγιωτόπουλος Ι., ∆ρ
Πανταζή Μ.
Παρινός Κ., ∆ρ
Πατήρης ∆.
Πολιτικός ∆.
Ρουσελάκη Ε.
Σεβαστού Αικ.
Τσαγκαράκη Τ.
Τσαµπάς Α. (έως 21/4)
Τσιώλα Α. (από 1/7)
Φραγκούλης Κ., ∆ρ
Χατζηνάκη Μ.
Χαλκιόπουλος Α.
Ανθούλας Μ.
Γεωργακάκης Ι.
Κουερίνης Ν.
Κωνσταντινοπούλου Α.
Πέττας ∆.-Ε.
Πλακίδη Ε.
Χαραλάµπους Κ.
(έως 31/10)
Γιαννούδη Λ., ∆ρ
Κουσουλίδης Π.
Παπαθανασίου Μ.
Χονδρονάσιος Α.
Τριψάνας Ε.
Γερακάρης Β. (από 1/12)
∆ιόγου Ν. (από 1/10)
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Ηλεκτρολόγος µηχ/κός &
Μηχ/κός Η/Υ
Βιολόγος
Ηλεκτρολ. Μηχανικός –
Μηχανικός Η/Υ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός
Ηλεκτρονικός Μηχ/κός
Γεωλόγος
Στατιστικός
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός
Μαθηµατικός
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος
Περιβαλλοντολόγος
Γεωλόγος
Βιολόγος
Βιολόγος Ωκεανογράφος
Φυσικός
Πτυχ. Πληροφορικής
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος - Μηχανικός
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου Marie Curie
Υπότροφος ∆ιδ/κος
Υπότροφος ∆ιδ/κος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Οικονοµολόγος
Επικοινωνιολόγος
Ηλ/γος–Ηλεκτρονικός Μηχ/κός
Γεωλόγος
Βιολόγος
Περιβαλλοντολόγος
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
26
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Καλογεροπούλου Β.
Κατσιάρας Ν.
Σιγάλα Κ.
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Τσιάµης Κ. (από 17/1)
Τσουγιοπούλου Ε.-Κ.
(έως 2/7/11)
Κονίδα Κ. (έως 30/9)
Καγιώργη Μ. (από 1/4)
Μπαλανίκα Αικ.
(έως 30/9)
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Επιστήµης Θάλασσας
Θαλάσσιες Επιστήµες
Ιχθυοκοµ. Αλιεία – Βιολογία –
Μεταπτ. Ωκεανογραφία
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος
Υπότροφος Μεταπτ/κός
Υπότροφος Μεταπ/κός
Υπότροφος Μεταπ/κός
Βιολόγος
Επιστήµες Θάλασσας
Βιολόγος
7.1.2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.
∆ιευθυντής: ∆ρ Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α΄ (Ιχθυολόγος).
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ζενέτου Α., ∆ρ
Μαχιάς Α., ∆ρ
Smith Ch., ∆ρ
Τσερπές Γ., ∆ρ
Βασιλοπούλου Β., ∆ρ
Κονίδης Α., ∆ρ
Μαραβέλιας Χ., ∆ρ
Πολίτου Χ.-Γ., ∆ρ
Γιαννουλάκη Μ., ∆ρ
Καπίρης Κ., ∆ρ
Σωµαράκης Σ., ∆ρ
Αναστασοπούλου Α., ∆ρ
Κατσανεβάκης Σ.Μ., ∆ρ
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής ∆΄
Ερευνητής ∆΄
Κλαουδάτος ∆., ∆ρ
Καββαδάς Σ.
Ερευνητής ∆΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Καπανταγάκης Α.
Μυτιληναίου Χ.
Πετράκης Γ.
Καρκάνη Μ.
Τρακάδα Α. (έως 7/10)
Χρηστίδης Γ.
Βαλαβάνης Β.
Laurijen J.
Λευκαδίτου Ε., ∆ρ
Ντόκος Ι.
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Θαλάσσιος Βιολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Ιχθυολόγος – Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Μηχανολόγος- Μηχανικός/
Ωκεανογράφος
Γεωπόνος - Ιχθυολόγος
Μαθηµατικός, ΑναλυτήςΠρογραµµατιστής
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων
Μηχανολόγος - Μηχανικός
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός /
Αναλυτής - Προγραµµατιστής
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Περιστεράκη Π.
Παπαδοπούλου Κ.
Σιαπάτης Α.
Χαραλάµπους Ι.
Κυπραίος Ν.
Μανουσάκης Λ.
Μπέκας Π.
Ντογραµµατζή Α.
Παλληκαρά Ε.
Τσούπρου ∆.
(απόσπαση από 10/7/09)
Κόκκαλη Α.
Μανιοπούλου Μ.
Μαρκαντωνάτου Β.
Παλιαλέξης Α.
Πολιτικός ∆.
Πυρουνάκη Μ.-Μ.
Γλυκοκόκκαλος Σ.
(έως 30/4)
Λαζαράκης Γ.
Martin C.-S.
Γερακάρης Β. (από 1/12)
Νικολιουδάκης Ν.
(έως 31/8)
Σχισµένου Ευδ.
Τσούκαλη Στ.
(έως 30/9)
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, ΤΕ
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Γραµµατέας
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Επιστήµες Θάλασσας
Ευρωπαϊκή Πολιτική
Βιολόγος
Μαθηµατικός
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση έργου (Marie Curie)
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Βιολόγος
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος Μεταπτ/κός
Βιολόγος
Βιολόγος
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
28
7.1.3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ.
∆ιευθυντής: ∆ρ Pascal Divanach, Ερευνητής Α΄ (Βιολόγος).
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αλέξη Μ., ∆ρ
(έως 18/9/11)
Μυλωνάς Κ., ∆ρ
Νέγκας Ι., ∆ρ
Παπανδρουλάκης Ν., ∆ρ
Γρηγοράκης Κ., ∆ρ
Κοτζαµάνης Ι., ∆ρ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ερευνητής Α΄
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιοχηµικός
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ρήγος Γ., ∆ρ
Φουντουλάκη Ε., ∆ρ
Χατζηφώτης Σ., ∆ρ
Κώτου Ε., ∆ρ
Στεριώτη Α., ∆ρ
Καθάριος Π., ∆ρ
Γιαγνίση Μ., ∆ρ
(έως 29/9/11)
Γιαλαµάς Ι.
Κυριακάκος Λ.
Λαδοπούλου Μ.
Αναστασιάδης Π.
Henry M., Dr.
Κόκκαρη Κ.
Maingot E.
Νικολοπούλου ∆., ∆ρ.
Παπαδάκης Ι.
Παπαδάκη Μ.
Φριλίγκου Χ.
Αρβανίτης Π.
Θωµαδάκης Κ.
Παπαπέτρου Μ.
Στεφανάκης Σ.
Συγκελάκη Ε.
Σφακάκη Ε.
Σκουλά Μ.
Κοπιδάκης Ν.
Σέκερης Ν.
Ιωάννου Καποτά Α.
Μητριζάκης Ν.
(από 16/12)
Μακρίδης Π., ∆ρ
Νικολιουδάκη Χ.
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Βιολόγος
Ιχθυολόγος
Φυσικός – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Επιστ. Τροφίµων
Γεωπόνος – Ζωοτέχνης,
Ιχθυολόγος
Ιχθυοπαθολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος - Οικοτοξικολόγος
Βιολόγος - Ενυδρειολόγος
Ιχθυοπαθολόγος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Χηµικός - Μηχανικός
Τεχνικός
Τεχνολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Χηµικός
Γεωπόνος
Βιολόγος
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Γραµµατέας
Βοηθητικό προσωπικό
Βοηθητικό προσωπικό
Κτηνίατρος Ιχθυοπαθολόγος
Ιχθυολόγος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος
Ιχθυολόγος
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σεληνιωτάκης Μ.
(1/1-31/12)
Τσιρώνη Θ., ∆ρ (από 10/6)
Janssen K.P.E.
(15/7-31/12)
Αγγελής Χ.
Ασδέρης Μ.
Βασιλάκη Α. (από 24/1)
Βασιλάκης Ε.
Ηλία Β.
Πυρένης
(10/6-10/11)
Στρακαντούνας Γ.
Κουννά Χ. (από 1/6)
29
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ιχθυολόγος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Χηµικός Μηχ/κός
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Παρασκευαστής-Αλιεργάτης
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Υδατοκαλ. &
Αλιευτικής ∆ιαχείρισης
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Υπότροφος ∆ιδ/κός
7.1.4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ.
∆ιευθυντής: ∆ρ Α. Μαγουλάς, Ερευνητής Α΄ (Βιολόγος).
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής είναι η
ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κωτούλας Γ., ∆ρ
Nτούνας, K., ∆ρ
Aρβανιτίδης Χ., ∆ρ
Tσιγγενόπουλος K., ∆ρ
Kασαπίδης Π., ∆ρ
Kουλούρη Π., ∆ρ
Σαρροπούλου Ε., ∆ρ
∆αφνοµήλη E.
Zivanovic S.
Kρυσταλλάς A.
Λειβαδάρα M.,
Οικονοµάκη Α.
Πλαίτη, W.
Πολυµενάκου Π., ∆ρ
Tερζόγλου B.
∆αριβιανάκης Σ.
Μαϊδανού Μ.
Μυρωνάκη Ε.
Aντωνίου Α., ∆ρ
Kristoffersen J.B., ∆ρ
(από 1/8)
Μανδαλάκης Ε.
(έως 30/9)
Μαρκαντωνάτου Β.
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος
Βιολόγος
Bιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Bιολόγος
Βιολόγος
Φυσικός
Bιολόγος
Xηµικός Mηχανικός
Mικροβιολόγος
Xηµικός
Βιολόγος-Ωκεανογράφος
Βιολόγος
Xηµικός
Τεχνικός έρευνας
Ιχθυολόγος-Τεχνολόγος, MSc
Γραµµατέας
Βιολόγος
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Χηµικός
Σύµβαση εργασίας
Επιστήµες Θάλασσας
30
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Νταϊλιάνης Α., ∆ρ
(από 19/9)
Ούλας Α., ∆ρ (από 1/12)
Παπαγεωργίου Ν., ∆ρ
(από 1/6)
Παφίλης Ε., ∆ρ (από 1/4)
Radojicic J., ∆ρ (από 1/7)
Fanini L., ∆ρ (από 1/3)
Faulwetter S.
Χατζηγεωργίου Γ.
Χατζηνικολάου Ευαγ.
Zampicinini G., ∆ρ
(από 1/7)
Lagnel Jac Alain
Βογιατζή Εµµ.
Βασιλειάδου Αικ.
Σκαράκη Αικ. (έως 30/11)
Παυλούδη Χ. (από 1/12)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Mηχανικός Η/Υ
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος Μετ/κός
Τεχνικός έρευνας
Μοριακή Βιολογία – Γενετική
Επιστήµες Θάλασσας
Βιολόγος
Βιολόγος
Επιστήµες Θάλασσας
7.1.5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ.
∆ιευθυντής: ∆ρ Α. ∆ιαπούλης, Ερευνητής Α΄ (Υδροβιολόγος).
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Οικονόµου Α., ∆ρ
Σκουλικίδης Ν., ∆ρ
Στουµπούδη Μ., ∆ρ
∆ηµητρίου Η., ∆ρ
Παπαδόπουλος Α., ∆ρ
Γκρίτζαλης Κ., ∆ρ
Μπερταχάς Η.
Χριστιανίδης Σ.
Ακεψιµαΐδης Κ.
Κουγιούφας Π.
Αµαξίδης Γ.
(απόσπαση από 3/8)
Barbieri R.
Ζόγκαρης Σ., ∆ρ
Καλογιάννη Ε., ∆ρ
Κουβαρντά Θ.
Λάσχου Σ.
Ανδριοπούλου Α.
Γιακουµή Σ.
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Υδροβιολόγος
Βιογεωχηµικός
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Γεωλόγος
Φυσικός - Μετεωρολόγος
Βιολόγος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Μαθηµατικός - Μετεωρολόγος
Τεχνικός
Τεχνικός
Γεωλόγος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Γεωλόγος - Βιολόγος
Βιολόγος
Περιβαλλοντολόγος
Χηµικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κουτσοδήµου Μ.
Κολόµπαρη Ε.
Αναστασοπούλου Ε.
(από 15/4)
Καραούζας Ι., ∆ρ
Χατζηνικολάου Γ., ∆ρ
Κούτσικος Ν. (έως 31/1 &
από 11/4)
Nysten J.A., Dr (έως 30/9)
Μεντζαφού Α.
Βαρδάκας Λ.
Πίττα Ε. (από 1/9)
Μαρκογιάννη Β.
(10/6-9/11 & από 16/12)
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Χηµικός
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος
Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Σύµβαση έργου Marie Curie
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Υπότροφος ∆ιδ/κός
Υπότροφος Μεταπτ/κός
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Χηµικός
∆ιαχειρ. Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων
Αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες των πέντε Ινστιτούτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,
αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της ενότητας Β: I. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, II.
Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, ΙΙΙ. Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, IV.
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής και V. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων.
7.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
7.2.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
∆ιευθυντής κ. Α. Αργυρίου (από 5/7/10 έως 31/8/11)
Η σύνθεση του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι η
ακόλουθη:
7.2.1.1 Τµήµα Προσωπικού
7.2.1.1α Τµήµα Προσωπικού - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ανδρέου Κ. (υπεύθυνος)
(έως 28/2/11)
Βαγιού Β.
Ρεπάνη Κ.
Λάλου Χ.
Τακτικός υπάλληλος
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
Φιλόλογος
∆ιοικητικός
7.2.1.1β Γραφείο Προσωπικού - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Στεφανάκη Μ. (υπεύθυνη) Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Οικονοµολόγος
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
32
7.2.1.2 Τµήµα Οικονοµικού
7.2.1.2.1 Τακτικός Προϋπολογισµός
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ραυτοπούλου Α.
Παγώνη Α.
Χατζηγεωργίου Α.
Μπαλάσης Ε.
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση εργασίας
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
∆ιοικητικός - Λογιστικός
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Λογιστής
7.2.1.2.2 Ειδικός Λογαριασµός
Προϊστάµενος κ. Α. Λυκούσης (από 11/11/10)
7.2.1.2.2α Ειδικός Λογαριασµός – Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Παπαδόπουλος Ε.
(διάθεση από 12/4/11
Σύµβαση αορίστου χρόνου
∆ιοικητικός- Οικονοµικός
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Οικονοµολόγος
∆ιοικητικός- Λογιστικός
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Φυσικός
Τεχν. Μηχ. Η/Υ, Οικ/κός υπ/λος
Λογίστρια
Οικονοµικός υπάλληλος
Γραµµατέας
Λογίστρια
Λογίστρια
Οικονοµικός υπάλληλος
στο ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)
Πρώιµος Μ.
Κεφαλά Μ.
Φράγκου Σ.
Παπατρέχας Κ.
Ερµίδου Ε.
Ζακολίκου Μ.
Μαυρίδου Μ.
Παπαϊωάννου Γ.
Τσίτουρα Θ.
Φιλιππίδη Ν.
Ανδρέου Χ.
7.2.1.2.2β Τµήµα Ειδικού Λογαριασµού - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Καστρινάκης Σ. (υπεύθυνος)
Κουνάλης Γ.
Μαγριπλή Ε.
Γαλανάκη Μ. (απο 15/3)
∆ραµητινός Ε.
Μαρινάκης Ι. (από 15/3)
∆ούση Λ.
Καφούση Αικ.
Μπουδουρίδου Σ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Πετράκη Π.
Σύµβαση εργασίας
Οικονοµολόγος
Οικονοµολόγος
Λογίστρια
Οικονοµολόγος
Οικονοµολόγος
Οικονοµολόγος
Βοηθός Λογιστή
Βοηθός Λογιστή
Υποστήριξη Προγραµµάτων Μηχανοργάνωση
Βοηθός Λογιστή
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
33
7.2.1.3 Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού
7.2.1.3α Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Φωστηρόπουλος Κ.
(υπεύθυνος)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Μηχανικός αυτοκινήτων
7.2.1.3β Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Πλαϊτης Ε.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ηλεκρολόγος
7.2.1.4 Τµήµα Γραµµατείας
7.2.1.4α Τµήµα Γραµµατείας - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κουτσουµπέλη Γ.
(έως 12/10/11)
Φραγκοπούλου Ε.
(έως 11/10/11)
Ζαµπέλης Α.
(έως 4/11/11)
Ζαχαράκη Π.
Μακρή Κ.
Μαυρίκη Α.
Ντοριέ Φ.
Παρασκευοπούλου Μ.
Γεωργουλάκου Π.
Γρίβα Π.
Μπαλωµένου Κ.
Παναγιωτοπούλου Θ.
Πασαλίδου Ε.
Χουρδάκη Β.
Κυµιγκέλη Κ.-Μ.
Τακτικός υπάλληλος
∆ακτυλογράφος
Τακτικός υπάλληλος
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση έργου
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Γραµµατέας-∆ακτυλογράφος
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Κοινωνικές επιστήµες
Γραµµατέας
Πρ/στρια Η/Υ - Γραµµατέας
Γραµµατέας
7.2.1.4β Τµήµα Γραµµατείας - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
∆εσίπρη Β.
Χειλαδάκη Μ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Γραµµατέας
Γραµµατέας ∆ακτυλογράφος
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
34
7.2.1.5 Προσωπικό που εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
7.2.1.5α Προσωπικό που εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Αλαµάνης ∆.
Τακτικός υπάλληλος
Κάργας Π.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Μπαµπάς Β.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Μίγκλης Γ. (έως 31/12)
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σπυρόπουλος
Φ. Σύµβαση αορίστου χρόνου
(έως 28/2/11)
Σύµβαση εργασίας
Ευαγγελινίδης Α.
Μελαχροινός Σ.
Σύµβαση εργασίας
Τεχνικός
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Τεχνικός - ∆ύτης
Τεχνικός Εµπειρογνώµων
Οδηγός
Βοηθητικό Προσωπικό-Φύλακας
Οδηγός
7.2.1.5β Προσωπικό που εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Γκίκα Ε.
Κοµανταχάκη Χ.
Κυργιακάκης Ε.
Σέκερη Ι.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Προσωπικό Καθαριότητας
Προσωπικό Καθαριότητας
Φύλακας- Νυχτοφύλακας
Προσωπικό Καθαριότητας
7.2.2 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Η σύνθεση του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών και Τεκµηρίωσης είναι η
ακόλουθη:
7.2.2.1 Τµήµα Προγραµµάτων και Αποτίµησης Ερευνών
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ψυλλίδου-Γκιουράνοβιτς Ρ. Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Χατζηιωάννου Μ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Χηµικός
Γραµµατέας
7.2.2.2 Τµήµα Βιβλιοθήκης Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης
7.2.2.2α Βιβλιοθήκη - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Καζέπης ∆.
Παναγιώτογλου Π.
Γκουβούση Α.
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ
Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ
Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ
7.2.2.2β Βιβλιοθήκη - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Στεφανάκης Εµ.
(υπεύθυνος)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
35
7.2.2.3 Τµήµα Υπολογιστικού Κέντρου
7.2.2.3α Τµήµα Υπολογιστικού Κέντρου - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Λυκιαρδόπουλος Α.
(προϊστάµενος)
Τραχαλάκης Π.
Καλκαβούρας Κ.
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Γεωλόγος-Αναλυτής/ Προγρ/τής
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Λακές Β.
Μπατής Α.
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Χειριστής Η/Υ
Πτυχιούχος ∆ιδακτικής της
Τεχνολογίας και Ψηφιακών
Συστηµάτων, MSc Logistics
Πτυχ. Πληροφορικής
Μαθηµατικός – Προγρ/τής
7.2.2.3β Τµήµα Υπολογιστικού Κέντρου - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Κολουντζάκης Α.
Ρετάλης Θ.
Σιδηροκαστρίτης ∆.
Χαρωνυκτάκης Γ.
Βαβίλης Π. (από 6/9)
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Τεχνικός Η/Υ
Χειριστής Η/Υ
Ηλεκτρονικός
Τεχνικός Η/Υ
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά –
∆ιαχειριστής Η/Υ
7.2.2.4 Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
7.2.2.4α Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Λιάπης Ε.
Μπαρλάς Ι.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
7.2.2.4β Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Λεοντίδη Μ. (υπεύθυνη)
Ζερβάκης ∆.
Κυριακάκης Ε.
Πιπεράκης Μ.
Πέττας Εµ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Μηχανολόγος - Μηχανικός
Υδραυλικός
Φύλακας
Ηλεκτρολόγος
Τεχνολόγος Μηχανολόγος
7.2.2.5 Τµήµα Εκδόσεων
7.2.2.5.1 Τµήµα Έκδοσης Περιοδικού Mediterranean Marine Science
Editor in Chief: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου.
Executive Editor: ∆ρ Α Ζενέτου.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Τζοβάρα Εριέττα
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Φιλόλογος-Επιµέλεια Εκδόσεων
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
36
7.2.2.5.2 Τµήµα Multimedia - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Καλλέργης Ε.
Κουράτορας Μ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Τεχνικός Η/Υ
Γραφίστας
7.2.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7.2.3.1 Τµήµα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών
7.2.3.1α Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Καστρινάκης Σ.
(υπεύθυνος)
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Οικονοµολόγος
7.2.3.1β Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών
7.2.4 ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Προϊστάµενος κ. Γ. Κάσσης
Η Ναυτική Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
7.2.4.1 Τµήµα Κίνησης Σκαφών
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Χανδράς Κ.
Σύµβαση έργου
Ναυτιλιακός Σύµβουλος
Το πλήρωµα του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» αποτελείται από 21 άτοµα (8 αξιωµατικοί και 13 µέλη
πληρώµατος) που είναι τα εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κανακάρης Θ.
Μητράρας ∆.
Μιχελιδάκης Εµµ.
(από 14/07/11)
Τζουτζάς Α.
Υψηλάντης Π.
Παυλίδης Π.
Αργύρης Γ.
Μάρκης Γ.
Ρούφης Επ.
(από 20/04/11)
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας
Πλοίαρχος
Υποπλοίαρχος
Ανθυποπλοίαρχος
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου χρόνου
Α΄ Μηχανικός
Β΄ Μηχανικός
Γ΄ Μηχανικός
Γ΄ Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος
Ναύτης/ Ναύκληρος
Σύµβαση Αορίστου χρόνου
Ναύτης
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Ναύτης
Μπάκουλας Μιχ.
(από 28/04/11)
Βλαχόπουλος Α.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
37
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κανακίδης Χρ.
Σύµβαση Αορίστου χρόνου
Ναύτης
Πανταζής Κ.
Τσαχάς Κ.
Κουτσούκος Γ.
(από 01/08/11)
Χατζηπαναγιώτης Α.
(από 01/08/11)
Καραγεώργης Α.
Ρούσσος Ν.
Σούνας Στ.
(από 28/04/11)
Κιουµουρτζίδης Γ.
Κουγιουµουτζόγλου Κ.
Λαµπριανός Γ.
(έως 30/06/11)
Φραντζής Φ.
(έως 25/07/11)
Μπαλασίδης Α.
(έως 20/04/11)
Αργύρης Σ.
(έως 18/04/11)
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Ναύτης
Ναύτης
Καθαριστής/ Μηχανοδηγός B΄
Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας
Καθαριστής
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Θαλαµηπόλος
Βοηθός Θαλαµηπόλου
Βοηθός Θαλαµηπόλου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Μάγειρας
Βοηθός Μάγειρα
Ανθυποπλοίαρχος
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Μηχανοδηγός
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Ναύκληρος
Σύµβαση Αορίστου Χρόνου
Βοηθός Θαλαµηπόλου
Το πλήρωµα του Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» αποτελείται από 7 άτοµα (3 αξιωµατικοί και 4 µέλη πληρώµατος)
που είναι τα εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κοκός Ε.
Λυγεράκης Κ.
Παρασχάκης Ε.
Μάτσος Κ.
Ανυφαντάκης
Παρασκευάς Κ.
Μπλάζος Ν.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Πλοίαρχος
Υποπλοίαρχος
Α΄ Μηχανικός
Ναύκληρος
Ναύτης
Μηχανοδηγός
Μάγειρας
Το πλήρωµα του Π/ΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ» αποτελείται από 2 άτοµα, που είναι τα εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Μοσχίδης Εµ.- Μ.
Σύµβαση Αορίστου χρόνου
Νικολής Νικ.
Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας
(από 08/10/11)
Μάτσος Ν. (έως 08/10/11) Σύµβαση Αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κυβερνήτης Α’
Μηχανοδηγός Α’
Μηχανοδηγός Α’
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
38
7.2.4.2 Τµήµα Κίνησης Βαθυσκαφών και Υποβρυχίων ∆ραστηριοτήτων
Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου, Ερευνητής Α΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κατσαρός Κ.
Στασινός Β.
Φωτόπουλος Θ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Σύµβαση έργου
Κυβερνήτης Α΄
Σύµβαση εργασίας
Αναπλ. Κυβερνήτης
Σύµβαση έργου
Τεχνικός/ Μηχανικός Συντήρησης
(Οµάδα Υποστήριξης)
7.2.4.3 Τµήµα ∆ιοικητικής - Οικονοµικής Υποστήριξης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Παρασκευοπούλου Μ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Γραµµατέας
7.2.4.4 Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κάσσης Γ.
Αθηναίος - Αθηνάδης Λ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Υποπλοίαρχος Ε/Ν
Μηχανικός Ε/Ν
Αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες των ∆ιευθύνσεων και της Ναυτικής Υπηρεσίας
αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της ενότητας Γ: Ι. ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και
Τεκµηρίωσης και ΙΙ. Ναυτική Υπηρεσία.
7.3 ΣΤΑΘΜΟΙ- ΓΡΑΦΕΙΑ
7.3.1 Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
Προϊστάµενος: ∆ρ Α. Σιούλας, Ερευνητής Α΄ (Γεωχηµικός - Ωκεανογράφος)
Η σύνθεση του προσωπικού του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Corsini-Φωκά Μ.
Χατήρης Γ.Α.
Αλµασίδης Σ. (έως 14/9)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Γ΄
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Κονδυλάτος Γ.
Μάλλιακα Π.
Μαστραγγελοπούλου Σ.
Σαντορινιός Η.
∆ιακοµανώλης
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Καρακωσταντής Γ.
Σύµβαση εργασίας
Λεντή Α.
Σύµβαση εργασίας
Καλογήρου Σ., ∆ρ (από 1/8) Σύµβαση εργασίας
Λουλουδάκης Α. (από 1/11) Σύµβαση εργασίας
Καλογήρου Σ. (έως 31/7)
∆ιδακτορικός υπότροφος
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτροτεχνίτης
- Συντηρητής
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Γραµµατέας (ΠΕ)
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Έκδοση Εισιτηρίων –
Βοηθητικές εργασίες
Έκδοση εισιτηρίων –
Βοηθητικές εργασίες
Έκδοση εισιτηρίων –
Βοηθητικές εργασίες
Θαλάσσιος Βιολόγος
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων
Θαλάσσιος Βιολόγος
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
39
7.3.2 ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CRETAQUARIUM
Προϊστάµενος: Μ. Παπαδάκης
Το ανθρώπινο δυναµικό του Ενυδρείου ανέρχεται σε 30 άτοµα εκ των οποίων τα 9 µετακινήθηκαν
στο Ενυδρείο από τις Υπηρεσίες και τα Ινστιτούτα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όταν ξεκίνησε η λειτουργία
του, ενώ τα υπόλοιπα είναι προσλήψεις του Ενυδρείου µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Παπαδάκης Μ.
Πατµανίδη Ε.
Λαδουκάκη Μ.
Τσάγκη Ν.
Γλένης Ε.
Πολυχρονάκη Θ.
Πανταζόγλου Φ.
Στεριώτη Α., ∆ρ
Πατεράκη Φ.
Βαρδάνης Γ.
∆όξα Χ.
Γρηγορίου Π.
∆ουλαµής Θ.
Αποστολάκης ∆.
Γρηγοράκης Ζ.
Αγγελάκη Μ.
Αντωνιάδη ∆.
∆ανδαρή Θ.
Λυρώνη Α.
Μαραγκάκη Ε.
Μποροντίνα Β.
Πινάκης Ε.
Πιπεράκη Ε.
Φουργιαλάκης Μ.
Καλώστος Ι.
Παγωνάκης Α.
Σαριδάκης Α.
Πλακιωτάκη Ε.
Γκέργκοβα Τ.
Παξιµαδά Ν.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Υπότροφος Μεταπτυχιακή
ΠΕ Οικονοµικού
ΠΕ Οικονοµικού
ΠΕ Οικονοµικού
ΤΕ Οικονοµικού
ΤΕ Οικονοµικού
Βιολόγος
Γεωλόγος – Ωκεανογράφος
Βιολόγος
Γραφίστρια
Βιολόγος
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
∆ύτης
∆ύτης
Εξυπ/ση κοινού - Τεχνολόγος
Εξυπ/ση κοινού – Βιολόγος
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινοί
Εξυπ/ση κοινού - Βιολόγος
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπ/ση κοινού - Βιολόγος
Τεχνολόγος - Ηλεκτρολόγος
Υδραυλικός
Βοηθ. Ηλεκτροτεχνίτη
Καθαριότητα
Καθαριότητα
Βιολόγος
Αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του Υ.Σ. Ρόδου και του Ενυδρείου
CretAquarium, αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της Ενότητας ∆: Ι. Υδροβιολογικός
Σταθµός Ρόδου, ΙΙ. Ενυδρείο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CretAquarium.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
40
7.3.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κουράκλης Π.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆ιοικητικός- Λογιστικός
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
7.3.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παπαδόπουλος Β., ∆ρ
7.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Το γραφείο Νοµικού Συµβούλου στελεχώνεται ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
∆ένδιας Α.
Ράλλη Α.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Έµµισθη εντολή
Σύµβαση έργου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Νοµικός Σύµβουλος
Νοµικός Σύµβουλος
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
41
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
Όπως φαίνεται στους πίνακες των προηγούµενων σελίδων, στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. εργάζονται 480 άτοµα
(µόνιµο προσωπικό, συµβασιούχοι, υπότροφοι, πλήρωµα Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Ε/Α ΦΙΛΙΑ, Π/ΕΕ
ΑΛΚΥΩΝ και Β/Θ ΘΕΤΙΣ).
ΜΟΝΙΜΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ερευνητές (Ινστιτούτων & Ενυδρείων)
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες (Ινστιτούτων & Ενυδρείων)
Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες Ινστιτούτων (2 κάτοχοι PhD)
Επιστήµονες µε σύµβαση Αορίστου Χρόνου
(Ινστιτούτων & Ενυδρείων) (12 κάτοχοι PhD)
Επιστήµονες ∆ιοικητικοί – Οικονοµικοί – Τεχνικοί - Νοµικοί
Τεχνολόγοι – Τεχνικοί – Γραµµατείς (Ινστιτούτων & Ενυδρείων)
(3 MSc)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί – Γραµµατείς
(∆ιοικ/κοί - Οικ/κοί - Βιβλιοθ. - Υπ. Κέντρο)
Βοηθητικό Προσωπικό
Μηχανικός Ε.Ν.
Πλοίαρχος Ε.Ν.
274
85
11
10
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΟΥ)
Επιστήµονες Ινστιτούτων & Ενυδρείων (16 κάτοχοι PhD)
Επιστήµονες ∆ιοικητικοί – Οικονοµικοί – Νοµικοί - Τεχνικοί
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς- Εξυπηρέτηση Κοινού
(Ινστιτούτων & Ενυδρείων)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς
Βοηθητικό Προσωπικό
Πλοίαρχος Ε.Ν.
152
78
11
57
16
53
33
7
1
1
38
21
3
1
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
∆ιδακτορικοί υπότροφοι
Μεταπτυχιακοί υπότροφοι
21
14
7
Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»
Αξιωµατικοί
Μέλη πληρώµατος
21
8
13
Ε/Α «ΦΙΛΙΑ»
Αξιωµατικοί
Μέλη πληρώµατος
7
3
4
Π/ΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ»
Κυβερνήτης Α΄
Μηχανοδηγός Α΄
2
1
1
Β/Θ «ΘΕΤΙΣ»
Κυβερνήτης Α
Αναπλ. Κυβερνήτης
Τεχνικός/ Μηχανικός
3
1
1
1
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
42
Το προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το 2011 φαίνεται στο σχήµα Α-1.
Σχήµα Α-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2011
100
80
MONIMΟΙ ΚΑΙ
ΣΥΜΒ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(274)
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (21)
90
70
60
50
40
30
20
ΠΛΗΡΩΜΑ
ΣΚΑΦΩΝ
(33)
10
0
8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
8.1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Τακτικός Προϋπολογισµός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το 2011 ήταν 1.970.000 €.
8.2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισµού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το 2011 ήταν 6.350.000 €
Ο Τακτικός Προϋπολογισµός και η Επιχορήγηση συνολικού ύψους 8.320.000 € καλύπτουν
δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού του Κέντρου (Ερευνητικού – Τακτικού και µε σύµβαση
Αορίστου Χρόνου).
8.3 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
8.3.1 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η χρηµατοδότηση του Ειδικού Λογαριασµού ανά πρόγραµµα για το 2011 φαίνεται στον πίνακα Α1 που ακολουθεί.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
43
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ
ΚΩ∆
ΧΡΗΜ/ΣΗ
ΦΟΡΕΑΣ
171.645,34
30.739,50
ΕΕ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
854
856
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
MedSeA
BlackSEaHazNet
ΕΕ
EUROPEAN
ENVIRONMENTAL
AGENCY
SPACE
APPLICATIONS
SERVICES
859
ETC- ICM 2011
10.080,00
860
RARE
4.375,00
864
JERICO
101.947,97
865
ΜΕΛΕΤΗ ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΣΥΜΗ
180.000,00
868
Α∆ΑΜΑΝΤΑΣ MONITORING
10.000,00
872
KAUST
985.466,67
873
SARGE-B΄
44.360,00
878
ΚΝΩΣΣΟΣ 2011
67.000,00
882
GROOM
42.682,23
884
SISCOR
24.000,00
885
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΚΕΛΨ - Ε’ Περίοδος
19.222,20
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ
890
891
ΕΛΛΑ∆Α-ΤΟΥΡΚΙΑ PHYTO
ΕΛΛΑ∆Α-ΤΟΥΡΚΙΑ ACIDIFICATION
9.000,00
9.000,00
ΓΓΕΤ
894
OPEC
895
EARTHQUAKE – TSUNAMI
126
534
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΛΑΡΚΟ
TwReferenceNet
26.000,00
101.576,20
ΛΑΡΚΟ ΑΕ
565
ΕΡΜΗΣ
48.544,29
ΓΓΕΤ
567
594
607
613
MARINERA
KM3NET
BLACK SEA SCENE
SEAHELLARC
ΓΓΕΤ
652
HUMBOLDT
651
BOSS4GMES
16.939,40
41.790,70
2.868,08
29.897,30
14.862,45
12.680,07
11.549,93
653
ECOOP
39.789,49
ΓΓΕΤ
661
663
TRANSFER
MYTIMED
12.905,16
51.086,44
ΓΓΕΤ
665
SPICOSA
10.412,78
ΓΓΕΤ
104.853,72
9.995,94
ΕΕ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ Χ.ΜΠΑΛΗΣ Β.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ
S&B
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ
SETE ENERGY
SAUDIA FOR
INDUSTRIAL
PROJECT LTD
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΒΕΤΕ
WOODS HOLE
OCEANOGRAPHIC
INSTITUTION
ΕΕ
LGCA/LGIT
UNIVERSITE DE
CHAMBERY
ΓΓΕΤ
PLYMOUTH
MARINE
LABORATORY
Ι∆ΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
MARIS BV
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
44
667
FREESUBNET
676
CIRCE
10.328,47
2.370,28
5.327,32
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
LOUIS HELLENIC
CRUISES LTD
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΕΠΙΤΡ.ΚΑΤΑΡ.
ΠΕ∆ΙΟΥ ΒΟΛΗΣ
ΣΧΙΖΑΣ
(ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ)
678
SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ
70.000,00
691
ESONET-NoE
704
EURO ARGO
29.305,15
7.474,46
4.840,43
746
ΣΧΙΖΑ
3.232,00
751
EMSO
19.504,50
ΓΓΕΤ
765
HERMIONE-IO ATHENS
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΟΧ
∆ΕΗ ΑΕ
766
MyOcean
775
Paleo Cretan Basin
776
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ III
784
793
ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
EUROFLEETS
36.877,65
28.425,34
65.697,88
1.517,93
17.292,93
45.201,00
44.501,00
35.024,00
54.865,23
801
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΟΤΕ 2010
45.000,00
807
MARCOM
8.667,00
817
SARGE
59.748,00
825
TOTAL
58.975,00
828
ΚΕΛ Θριασίου
3.481,00
830
836
ΒΕΝΘΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΜΥΛΑΚΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
33.254,00
6.920,72
845
ΜΗΛΟΣ MONITORING
17.000,00
ΕΕ
ΕΕ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ Χ.ΜΠΑΛΗΣ Β. ΟΕ
ΕΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟ∆. ΜΕ
∆Ι/ΓΓ∆Ε/ΕΥ∆Ε
ΑΕΛΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΤΕΜΚΑΣΤΩΡ-ΕΤΕΘ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
S&B
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Νέες Μελέτες
851
ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΜΗΣ
11.700,00
871
875
ΑΗΣ Αλιβερίου
Kalamas Prodelta (KAPRO)
8.200,00
4.800,00
876
(HALMETAL
4.065,04
JOHN S.LATSIS
PUBLIC BENEFIT
FOUNDATION
ΜΕΤΚΑ ΑΕ
ΕΕ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΕ
Συνεχιζόµενες Μελέτες
831
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ
14.000,00
840
ΑΛΙΒΕΡΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
21.000,00
844
ΙΤΕΑ- ΣΚΑΛΑ
10.000,00
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΕ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
S&B
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
855
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ
88.000,00
867
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ∆ΥΤΗΣ
26.000,00
883
SGS GREECE
300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤ.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
SGS GREECE SA
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
45
Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
355
ΕΣΟ∆Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
700,00
SGS GREECE SA.
ΠΡΑΠΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
FORTHNET AE
COSMOTE AE
391
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
723
ΕΛΜΙΝ 2008
145,12
952,46
211,16
6.812,52
752
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
13.065,04
778
ΡΕΥΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
2.500,00
ΕΛΜΙΝ ΑΕ
FACETS
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ
848
ΒΥΘΟΚΟΡΥΜΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
6.000,00
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
78.455,27
IFREMER
ΓΓΕΤ
IFREMER
ΓΓΕΤ
MARIS BV
881
∆ΙΚΤΥΑ – ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Νέα ∆ίκτυα - Βάσεις ∆εδοµένων
SeaDataNet II
Συνεχιζόµενα ∆ίκτυα – Βάσεις ∆εδοµένων
610
SeaDataNet
760
CASPINFO
791
UP-GRADE BSS
18.748,68
38.201,64
4.321,85
8.832,55
20.026,84
792
EMODNET
19.801,89
833
EMODNET- SEA BED MAPPING
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνεχιζόµενο Επικοινωνιακό Πρόγραµµα
TOGETHER
26.528,67
MARIS BV
INST.NAZINALE DI
OCE
MARIS B.V.
14.500,00
ΕΕ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
ΦΟΡΕΑΣ
115.364,39
EE
29.502,12
78.536,36
14.234,33
14.584,39
EE
832
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΚΡΗΤΗ
ΚΩ∆
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
30.20903
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
JERICO Κρήτης
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
HERMIONE-IO Crete
30.20902
MESOAQUA
30.20801
EUROSITES
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
FARM CURRENT
HELCYP
30.21101
30.70901
70.70301
25.000
5.162,00
EE
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΑΘΗΝΑ
862
869
877
524
595
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
CREAM
MAREA IT
ARCH
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
NECESSITY
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ - ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
16.595,70
5.190,00
135.764,56
20.631,75
3.737,63
ΕΕ
CONISMA
EE
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
46
618
CAFE
644
669
706
759
780
MUGIL
AFRAME
FISHDIS
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
DEEPFISHMAN
9.827,90
20.506,86
2.343,00
25.630,49
13.736,74
27.500,00
2.847,16
790
EVOMED
15.000,00
ALBAMONTE
5.792,00
ΓΓΕΤ
CENTRO
INTERUNIVERSIT
ARIO DI BIOLOGIA
RAC/SPA
8.000,00
APC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
839
ΓΓΕΤ
ΕΕ
EOK
ΓΓΕΤ
EE
ΕΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Νέα Μελέτη
858
SMPE
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΚΡΗΤΗ
20.71101
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
MEDISEH
44.565,00
20.71102
TRAWLPLAN
45.000,00
ΕΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
48.000,00
44.237,50
8.205,86
3.202,93
9.413,65
13.699,42
7.847,82
30.000,00
81.533,08
7.185,15
32.043,83
3.724,42
4.084,56
57.423,38
25.061.99
ΕΕ
ΓΓΕΤ
60.31102
60.21101
60.31101
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΡΑΝΙΟΣ
AQUAPHAGE
BIOEXPLORE
100.170,00
21.560,00
100.800,00
ΓΓΕΤ
60.21102
COPEWELL ΙΥ
161.338,81
ΕΕ
60.21002
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
AQUAEXCEL
ΕΕ
60.20602
SEACASE
127.213,19
32.804,42
30.838,35
20.20701
SARDONE
20.20801
MADE
20.20802
JAKFISH
20.20804
20.20803
20.21002
CoralFISH
MEECE
ACOUSMED
20.20903
PREVENT ESCAPE
20.20901
ConShagAudMIBAGR Αλιείας
20.20902
20.20905
70.20401
U@MARENOSTRUM
SuSy
NECESSITY
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
EE
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΚΡΗΤΗ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
60.20801
60.20501
60.20601
60.70803
60.70101
60.70101
63.70000
60.70101
60.70803
60.71001
SELFDOTT
FINEFISH
FAST FISH
ΜΕΛΕΤΕΣ
Συνεχιζόµενες Μελέτες
ΦΟΡΚΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
Συνεργασία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την εταιρία
ROBIAN, National Prawn co. (Πίστωση στο πρ.IMPLANTS).
Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
GnRHa IMPLANTS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης γεννητόρων
στην εταιρεία ΙΡΙ∆Α Α.Ε. (Πίστωση στο πρ.IMPLANTS/).
ΦΟΡΚΥΣ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ ΣΟΥ∆ΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έσοδα συνεδρίων-workshop
47
22.124,51
17.212,53
31.763,00
ΓΓΕΤ
33.770,00
Ι∆ΙΩΤΕΣ
5.000,00
Ι∆ΙΩΤΕΣ
25.924,00
26.206,32
Ι∆ΙΩΤΕΣ
5.000,00
Ι∆ΙΩΤΕΣ
127.129,50
87.001,52
Ι∆ΙΩΤΕΣ
2.100,00
EE
110.743,50
36.960,00
ΓΓΕΤ
49.528,57
ΓΓΕΤ
BLUEFIN TUNA
ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΕΕ
EE
EE
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ
636
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΙΧΘΥΑΣΙΣ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
AQUAMAX
642
ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΝΟΣ
849
e-Fishent
ΜΕΛΕΤΕΣ
Νέες Μελέτες
852
DEVENISH
6.000,00
863
USSEC TAURINE 2011
20.512,26
866
ΙΝ VIVO YEAST 2011
20.800,00
194
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεχιζοµενη Παροχή Υπηρεσιων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ
11.491
800
FISH BACTERIAL
285,00
897
BASS
857
861
4.836,78
104.357,75
5.000,00
ΓΓΕΤ
DEVENISH
NUTRITION
LIMITED
US SOYBEAN
EXPORT COUNCIL
INC
SOCIETE
INDUSTRIELLE LE
SAFFRE
Ι∆ΙΩΤΕΣ
INVERTED UK
LIMITED
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
48
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
40.21101
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
EMBRC
84.262,50
40.31101
Ε∆ΓΕ
56.175,00
40.21102
40.21103
40.21106
40.21105
40.21104
VECTORS
36.249,98
118.290,00
5.238,00
69.145,21
84.273,26
ABFT SNP
ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ
COPEWELL ΙΘΑΒΙΓ
MAPMED
ΕΕ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ/ΥΠ.
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
11.20402
MARBEF
40.20801
40.20802
40.20903
SELFDOTT ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
PESI
HERMIONE- IMBG
40.20803
ISO-Soil
40.20901
ConShagAudMIBAGR
40.21001
40.31002
40.21003
40.20404
40.20702
REPROSEL
EVAMAP
ViBRANT
AQUAFIRST
40.71001
40.80901
40.70201
AQUAGENOME
ΜΕΛΕΤΕΣ
Συνεχιζόµενη Μελέτη
Αναγνωριστική µελέτη του παράκτιου οικοσυστήµατος πέριξ των
υποθαλάσσιων αγωγών των Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων της
∆.Ε.Υ.Α.Θ. στις βόρειες ακτές της νήσου Θήρας.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνεχιζόµενο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
EMBO COURSE
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
Παροχή Υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράµµατος GrowCod
14.511,72
6.303,10
1.871,70
4.261,46
7.375,53
31.825,97
5.308,92
28.143,67
3.271,10
78.392,59
16.000,00
112.157,00
30.967,31
12.138,05
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
EE
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΕΕ
EE
ΕΕ
23.000,00
∆.Ε.Υ.Α.Θ.
5.173,42
ΕΕ
5.000,00
Ι∆ΙΩΤΕΣ/UNIVERSI
TY OF NORDLAND
Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών
11.70302
∆ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
28.969,82
∆ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
40.70201
Παροχή Υπηρεσιών Γενετικής
12.834,40
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
850
ΕΛ.ΠΕ
42.500,00
853
ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΥΠΡΟΥ
30.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
ΤΜ.ΑΝΑΠΤ.Υ∆ΑΤ
ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
402
ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ∆ΟΥΡΑΣ
38.213,21
ΥΠ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κ΄∆ΙΚΤΥΩΝ–ΓΓ∆Ε
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
49
12.656,75
648
HYDRATE
26.457,68
649
PREWEC
724
ECODOM
731
JΟΙΝΤ-ASSIMILATION
767
MIRAGE
777
ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
847
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
75.297,35
63.848,36
3.896,56
9.528,83
3.896,56
9.338,20
7.780,45
43.462,62
16.000,00
7.153,85
4.292,31
UNIVERSITA
DEGLI STUDI
PADOVA
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
∆ΕΗ ΑΕ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Νέες Μελέτες
879
FREDIE GREECE
5.339,74
ZOOLOGISCHES
FORSCHUNGS
MUSEUM
12.312,92
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
109
ΕΣΟ∆Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ (από τρίτους)
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
440.179,50
2.120,21
1.798,00
475
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Υ.Σ.ΡΟ∆ΟΥ
3.981,90
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΥΣΡ.
HELLENIC
SOCIETY PAIDEIA
INC.
ΙΝΣΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣ.& ΤΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
50
8.3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η χρηµατοδότηση του Ειδικού Λογαριασµού των Ινστιτούτων, των Ενυδρείων και της Ναυτικής
Υπηρεσίας του ΕΛΚΕΘΕ, ανέρχεται σε 9.465.032,54 € και αναλύεται ως εξής:
ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ανά φορέα χρηµατοδότησης)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπουργεία, ∆ήµοι, άλλοι ∆ηµόσιοι Φορείς
Φορείς Εξωτερικού
Ιδιωτικοί Φορείς - Ιδιώτες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΣΟ∆Α ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ενοικίαση Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ)
ΕΣΟ∆Α Υ.Σ. ΡΟ∆ΟΥ (εισιτήρια κ.λπ. έσοδα)
ΕΣΟ∆Α CRETAQUARIUM (εισιτήρια – υπηρεσίες – ενοικιάσεις κ.λπ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΣΟΝ (€)
2.910.073,76
1.155.296,29
460.769,33
1.517.816,08
1.034.754,58
7.078.710,04
12.312,92
448.079,61
1.925.929,97
9.465.032,54
Στο Σχήµα Α-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ειδικού Λογαριασµού ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ανά κατηγορία
φορέα χρηµατοδότησης για το 2011.
Στο Σχήµα Α-3 φαίνεται η χρηµατοδότηση Ειδικού Λογαριασµού των Ινστιτούτων, του ΥΣ Ρόδου,
του Ενυδρείου CretΑquarium και της Ναυτικής Υπηρεσίας για το 2011.
Στο Σχήµα Α-4 φαίνεται η σχέση Τακτικού Προϋπολογισµού - Ειδικού Λογαριασµού το 2011.
Στο Σχήµα Α-5 φαίνεται η σχέση Τακτικού Προϋπολογισµού – Ειδικού Λογαριασµού 2003-2011.
Σ χ ήµ α Α -2 : Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆Ο Τ Η Σ Η Ε Ι∆ΙΚ Ο Υ Λ Ο ΓΑ Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Υ Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε . 2 0 1 1
Α Ν Α Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Α Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆Ο Τ Η Σ Η Σ (σε χ ιλ. € )
1519 .94
(16% )
3404.8 5
(36% )
ΕΕ
Γ Γ ΕΤ
∆ Η Μ Ο Σ ΙΟ Ι Φ Ο ΡΕΙΣ
2 910.07
(31% )
474 .88
5%
Ι∆ ΙΩ ΤΙΚ Ο Ι Φ Ο ΡΕΙΣ -Ι∆ ΙΩ ΤΕΣ *
* Π ερ ιλα µβ άνονται κ αι τα έσ ο δα των Ε νυδρ ε ίω ν α π ό ε ισ ιτή ρια - ε νοικιάσ εις κ λπ .
1155.3
(12% )
Φ Ο ΡΕΙΣ ΕΞ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Υ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
51
Σ χ ή µ α A -3 : Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η Ε Ι∆ ΙΚ Ο Υ Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Υ Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε .
2011
4 .0 0 0
3 .5 0 0
3 .0 0 0
2 .5 0 0
2 .0 0 0
1 .5 0 0
1 .0 0 0
500
0
ΙΝΣ ΤΙΤΟΥΤΟ
Ω Κ Ε Α Ν /Φ Ι Α Σ
Ι .Θ Α .Β Ι .Π .
ΙΝΣ ΤΙΤΟΥΤΟ
Υ ∆ Α Τ /Γ Ε Ι Ω Ν
Ι .Θ Α .Β Ι .Γ
ΙΝΣ ΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΣΩ Τ.
Υ∆ΑΤΩ Ν
Υ .Σ .ΡΟ ∆ Ο Υ
ΝΑΥΤΙΚΗ
Υ Π Η ΡΕ Σ Ι Α
Ε Ν Υ ∆ ΡΕ Ι Ο
Κ ΡΗ Τ Η Σ
Σχήµα Α-4: ΣΧΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΚΕΘΕ 2011 (σε χιλ.€)
1.970
(11%)
9.465
(53%)
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6.350
(36%)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Σ χ ή µ α Α -5 : ΤΑ Κ Τ ΙΚΟ Σ Π Ρ O Υ Π ΟΛΟ ΓΙΣ Μ Ο Σ - Ε Ι∆ ΙΚΟ Σ ΛΟ ΓΑ Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Σ
Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε . 2 0 0 3 - 2 0 11 (σε χ ιλ. € )
20 000
Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Σ Π ΡΟ Υ Π Ο ΛΟ ΓΙΣ Μ ΟΣ
Ε Ι∆ ΙΚ Ο Σ Λ Ο Γ Α ΡΙΑΣ Μ Ο Σ
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
20 03
2004
2005
20 06
2007
2008
2 009
2010
2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
52
9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
Το 2011 ξεκίνησαν 71 νέα προγράµµατα (ερευνητικά, µελέτες, εκπαιδευτικά, παροχής υπηρεσιών).
Παράλληλα συνεχίστηκε η υλοποίηση άλλων 112 προγραµµάτων, τα οποία είχαν εγκριθεί τα
προηγούµενα χρόνια.
Έτσι συνολικά τα προγράµµατα κατά το 2011 ήταν 183. Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται
από την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ, από άλλους φορείς δηµόσιους και ιδιωτικούς και από ιδιώτες.
Αναλυτικά τα προγράµµατα του ΕΛΚΕΘΕ το 2011 και η κατανοµή τους ανά Ινστιτούτο είναι:
9.1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
9.1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (60)
9.1.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (21)
Mediterranean Sea Acidification under changing climate (MedSeA/ 854)
Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change
Correlations (BlackSEaHazNet/ 856)
ETC- ICM 2011/ 859
Rapid Response Support Server (RARE / 860)
Towards a joint european research infrastructure network for coastal observatories (JERICO/
864)
Γεωλογική-γεωµορφολογική µελέτη πελάγιων και παράκτιων περιοχών των νήσων ΝισύρουΤήλου-Σύµης και Λήµνου - Σαµοθράκης για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών
του ΟΤΕ ΑΕ, 2011 (ΜΕΛΕΤΗ ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΣΥΜΗ/ 865)
Συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις δύο σκάλες
φόρτωσης περλίτη - Κάναβα και Αµπουρδεκτάκι - στον κόλπο Αδάµαντα της Νήσου Μήλου
για τα έτη 2011-2014 (Α∆ΑΜΑΝΤΑΣ MONITORING/ 868)
Συµµετοχή του ΕΛΚΕΘΕ στην ερευνητική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα το 2011 (CAUST/
872)
SARonikos dumpinG sitE (SARGE-B΄/ 873)
Ακτές Χίου (ΑΚΤΕΣ ΧΙΟΥ/ 874)
Θαλάσσια γεωαρχαιολογική έρευνα της περιοχής Ηρακλείου – Ντίας, Βόρεια Κρήτη
(ΚΝΩΣΣΟΣ 2011/ 878)
Gliders for Research, Ocean Observation and Management (GROOM/ 882)
Hazard, seismogenic dynamics, and seismic/aseismic coupling of an active fault system in the
western Rift of Corinth, Greece (SISCOR/ 884)
Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (Ε΄ Περίοδος) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΚΕΛΨ - Ε’ Περίοδος/ 885)
Strengthening International Dimension of Euro-Argo Research Infrastructure (SIDERI/ 887).
Investigation of Submarine Groundwater Discharge (SGD) for preventing pollution and
eutrophication of the coastal sea (SGD BLACK SEA/ 893)
Μελέτη των κύστεων φυτοπλαγκτού στο ίζηµα και ο ρόλος τους στην εµφάνιση εξάρσεων του
φυτοπλαγκτού (HABs) σε τρεις εύτροφους κόλπους στην Ελλάδα και την Τουρκία (ΕΛΛΑ∆ΑΤΟΥΡΚΙΑ PHYTO/ 890)
Επίδραση της οξίνισης των ωκεανών στο πελαγικό τροφικό πλέγµα σε µία παράκτια περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου (ΕΛΛΑ∆Α-ΤΟΥΡΚΙΑ ACIDIFICATION/ 891)
υπΕρΥπολογιστής µε Αναδιατασσόµενη λογική για βιολοΓικα Οικολογικα και ιατΡικα
δεδοµένΑ και αλγορίθµουΣ (ΕΥΑΓΟΡΑΣ/ 3021102)
Towards a joint european research infrastructure network for coastal observatories (JERICO
Κρήτης/ 3021101)
Παρακολούθηση του θαλασσίου Περιβάλλοντος στη νήσο Νάξο, σε σχέση µε την διάθεση
επεξεργασµένων λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Νάξου
(ΝΑΞΟΣ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
53
9.1.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (39)
Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό
(ΛΑΡΚΟ/ 126)
Επιχειρησιακή λειτουργία, συντήρηση και συνεκµετάλευση του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ/ 419)
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου και
των ∆υτικών Ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο 2006-2010 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596)
Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639)
Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration (HUMBOLDT/
652)
Ολοκλήρωση των δεδοµένων της επιστήµης και της πολιτικής στην ανάλυση παράκτιων
συστηµάτων (SPICOSA/ 665)
Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment- CIRCE (CIRCE/ 676)
Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης του
προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND (SEA DIAMOND
ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678)
European Seas Observatory Network (ESONET-NoE/ 691)
Πολυπαραµετρικά παρατηρητήρια βυθού (Ερευνητική Υποδοµή-ΕΥ)(EMSO European
Multidisciplinary Seafloor Observation) (EMSO/ 751)
Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment (MEECE/ 756)
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact On European Seas (HERMIONE-IO ATHENS/
765)
Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and
capabilities (MyOcean/ 766)
Assessment of the interactions between corals, fish and fisheries, in order to develop monitoring
and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep waters of Europe
and beyond (CoralFISH/ 769)
Τεχνητός Ύφαλος Μονεµβασιάς. Οριστική µελέτη σχεδίου υλοποίησης Τεχνητών Υφάλων στο
Ν. Λακωνίας (Τεχνητός Ύφαλος - περιοχής Μονεµβασιάς) (ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ/ 771)
Μία πολυσκοπική παλαιωκεανογραφική – ιζηµατολογική µελέτη του Κρητικού Πελάγους,
Νότιο Αιγαίο Πέλαγος (Paleo Cretan Basin/ 775)
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ-ΙΙΙ: Σύστηµα Παρατήρησης και Πρόγνωσης για την Ανατολική Μεσόγειο µε
Έµφαση στις Κλιµατικές Αλλαγές και στην Προστασία του Θαλάσσιου Οικοσυστήµατος
(ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ III/ 776)
Μεταβλητότητα του οικοσυστήµατος της Μεσογείου σε χρονική κλίµακα δεκαετιών (MedEcos/
779)
Ωκεανογραφική Μελέτη της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος πλησίον του ΑΗΣ
Λαυρίου σε σχέση µε φαινόµενα αφρισµού (ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/ 784)
Προς µία συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Στόλου (EUROFLEETS/ 793)
Inter-basin exchange in the changing Mediterranean sea: impact on the ecosystem in the vicinity
of the straits connecting the Mediterranean sea with the adjacent basins (MEDEX/ 796)
Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ∆΄
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ/ 802)
Towards an Integrated Marine and Maritime Science Community (MARCOM/ 807)
SARonikos dumpinG sitE (SARGE/ 817)
Quaternary tsunami events in the eastern Ionian Sea- reconstructing and modelling extreme
events based on interdisciplinary geo-scientific investigations (EAST IONIAN SEA
TSUNAMIS/ 819)
Υποθαλάσσια αρχαιολογική και ωκεανογραφική έρευνα στο Παυλοπέτρι Λακωνίας
(ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙ/ 820)
Βιοποικιλότητα και οικολογία των Φαιοφυκών στην Ανατολική Μεσόγειο (TOTAL/ 825)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
54
Climate Change Impacts on the Marine Environment: Research Results And Public Perception
(CLAMER/ 826)
Καταγραφή ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή διαχυτήρων του αγωγού
εκβολής του Κ.Ε.Λ. Θριασίου Πεδίου στον Kόλπο Ελευσίνας (ΚΕΛ Θριασίου/ 828)
Παρακολούθηση
βενθικών βιοκοινωνιών
του Όρµου Αντίκυρας, µε έµφαση στην
εγκατάσταση θερµόφιλων ειδών (ΒΕΝΘΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ/ 830)
Εκτίµηση ποιότητας θαλασσινού νερού στο Μυλάκι Αλιβερίου (ΜΥΛΑΚΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ 836)
Συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις θέσεις
Τσιγκράδο και Βούδια της Νήσου Μήλου για τα έτη 2010-2014 (ΜΗΛΟΣ MONITORING/
845)
Γεωλογική – γεωµορφολογική µελέτη πελάγιων και παράκτιων περιοχών των νήσων ΡόδουΣύµης για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών του ΟΤΕ ΑΕ. (ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΡΟ∆ΟΣΣΥΜΗ/ 846)
Μελέτη της ποιότητας του θαλασσινού νερού στην παράκτια ζώνη της Βιοµηχανίας Interchem
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact On European Seas (HERMIONE-IO Crete/
3020903)
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (ReDEco/ 3021001)
Network of leading MESOcosm facilities to advance the studies of future AQUAtic ecosystems
from the Arctic to the Mediterranean (MESOAQUA/ 3020902)
Μελέτη των ετήσιων και βιολογικών κύκλων του πλαγκτού σε παράκτια περιοχή (PLANKTON
IN COASTAL AREA)
“Nutrient tunnelling” and other alternative pathways for mineral nutrients through the microbial
food web to copepods (NUTRITUNNEL/ 30.20901)
9.1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (11)
9.1.2.1 Νέες Μελέτες (6)
Το παράκτιο ρεύµα της Εύβοιας στην περιοχή της Κύµης: Η υδροδυναµική δοµή του και η
σηµασία του ως θέση αφθονίας ιχθυοπλαγκτού και πηγή αλιευτικών πόρων (ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΡΕΥΜΑ ΚΥΜΗΣ/ 851)
ΑΗΣ Αλιβερίου/ 871
Kalamas Prodelta (KAPRO/ 875)
Πρόγραµµα µετρήσεων του θαλασσινού νερού και του πυθµένα στην παράκτια περιοχή του
εργοστασίου της Χαλυβουργικής ΑΕ (HALMETAL /876)
Sediment quality of the Aliveri Bay (Ποιότητα ιζηµάτων του Όρµου Αλιβερίου) (SALARY/
888)
∆ιερεύνηση της ποιότητας θαλασσίου ύδατος για την κατασκευή κέντρου θαλασσοθεραπείας
στη νήσο Κέα
9.1.2.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (5)
Λιµένας Ουρανούπολης (ΛΙΜΕΝΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ/ 827)
Μελέτη διάβρωσης και σταθεροποίησης της ακτογραµµής εκατέρωθεν των εκβολών του
ποταµού Πείρου (∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΕΙΡΟΥ/ 829)
Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εποχική
παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας στην παράκτια περιοχή του εργοστασίου της
Χαλυβουργικής (ΒΑ ακτές κόλπου Ελευσίνας) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ/ 831)
Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών στον όρµο Αλιβερίου σε σχέση µε τη λειτουργία
µονάδας αφαλάτωσης στη τσιµεντοβιοµηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΛΙΒΕΡΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ/
840)
Περιβαλλοντική µελέτη βάσης στη σκάλα φόρτωσης στην Ιτέα Φωκίδας (ΙΤΕΑ- ΣΚΑΛΑ/ 844)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
55
9.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10)
9.1.3.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3)
Εντοπισµός και ανέλκυση εξαρτήµατος ΓΕΝ (ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ/ 855)
Εντοπισµός δύτη στην Καλδέρα της Σαντορίνης (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ∆ΥΤΗΣ/ 867)
Χηµική ανάλυση βωξιτών µε τη µέθοδο X-Ray Fluorescence (SGS GREECE/ 883)
9.1.3.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (7)
ΕΣΟ∆Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ 355
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ/ 391
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ
ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ/ 705
Εκπαίδευση σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε X-Ray Fluorescence (ΕΛΜΙΝ
2008/723)
Προγνωστικά Προϊόντα Ελληνικών Θαλασσών (ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ/ 752)
∆απάνες Εντοπισµού και Ανέλκυσης F-16 από την θαλάσσια περιοχή Ν. Κρήτης
(ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ F16/ 834)
Χηµικές Αναλύσεις σε ∆είγµατα Θαλασσινού νερού (HELCYP/ 70.70301)
9.1.4 ∆ΙΚΤΥΑ – ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (8)
9.1.4.1 Νέα ∆ίκτυα - Βάσεις ∆εδοµένων (2)
European Gliding Observatories Network (EGO)
Pan-European infrastructure for ocean and marine data management (SeaDataNet II/ 881)
9.1.4.2 Συνεχιζόµενα ∆ίκτυα – Βάσεις ∆εδοµένων (6)
A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management (SEADATANET/ 610)
Caspian Sea environmental and industrial data & information service (CASPINFO/ 760)
UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK (UP-GRADE BSS/ 791)
Προπαρασκευαστικές ενέργειες για Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και
∆εδοµένων/ Τµήµα NO: 3-Χηµικά Στοιχεία (EMODNET/ 792)
Προπαρασκευαστικές ενέργειες για Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και
∆εδοµένων – Χαρτογράφηση Βυθού (EMODNET- SEA BED MAPPING/ 833)
Seagrass Productivity: from genes to ecosystem management
9.2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
9.2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (23)
9.2.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (6)
Coordinating research in support to application of EAF (Ecosystem Approach to Fisheries) and
management advice in the Mediterranean and Black Seas (CREAM/ 862)
Mediterranean hAlieutic Resources Evaluation and Advice –HORIZONTAL SERVICES
(MAREA IT/ 869)
Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons (ARCH/ 877)
Εκτίµηση του µέγιστου µήκους των µανωµένων διχτυών, των απλαδιών και διχτυών βυθού µε
χρήση του όγκου ή της µάζας τους (ARCHIMEDES/ 889)
Ευαίσθητα Μεσογειακά Ενδιαιτήµατα (MEDISEH/ 2071101)
∆ιαχειριστικό σχέδιο για την µηχανότρατα στις Ελληνικές θάλασσες (TRAWLPLAN/ 2071102)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
56
9.2.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (17)
Άµβλυνση των οικολογικών επιπτώσεων της αλιείας ανοικτής θάλασσας (MADE/ 20.20801)
Γνώµη και γνώση στην αλιεία µε την συµµετοχή των εµπλεκόµενων εταίρων (JAKFISH/
20.20802)
Assessment of the interactions between corals, fish and fisheries, in order to develop monitoring
and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep waters of Europe
and beyond (CoralFISH/ 20.20804)
Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment (MEECE/ 20.20803)
Evaluation of the state of benthic communities subjected to impact of trawling and marine
debris as a tool for the ecosystem management (COMSOM/ 768)
Management and Monitoring of Deep-sea Fisheries and Stocks (DEEPFISHMAN/ 780)
Παρακολούθηση κι αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης σε χωροθετηµένες
περιοχές (MESMA/ 785)
Συνοδά είδη και απορριπτόµενα αλιεύµατα: ∆ιαχειριστικοί δείκτες, τάσεις και περιοχές
(BADMINTON/ 797)
Developing fisheries management indicators and targets (DEFINEIT MARIFISH–ΑθΗνα/811)
People for Ecosystem Based Governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and
Coast (PEGASO/ 813)
Εναρµονισµός της ανάλυσης ακουστικών δεδοµένων για την εκτίµηση ιχθυοπληθυσµών από τη
περίοδο 2002-2008 στη Μεσόγειο (ACOUSMED/ 2021002)
Εντοπισµός και χαρτογράφηση σηµαντικών ενδιαιτηµάτων ψαριών µε χρήση συστήµατος
Γεωγραφικής πληροφορίας (EFH-GIS/ 2020904)
Options for Delivering Ecosystem-based marine management (ODEMM/ 2021001)
Developing fisheries management indicators and targets (DEFINEIT MARIFISH – ΙΘΑΒΙΠ
Κρήτη/ 2020907)
Assessing the causes and developing measures to prevent the escape of fish from sea-cage
aquaculture (PREVENT ESCAPE/ 2020903)
∆ράσεις για τη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα,
συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των σχετικών Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στο Θαλάσσιο Περιβάλλον (ConShagAudMIBAGR/ 4020901)
Κατανόηση των διαδικασιών στρατολόγησης µε χρήση συνδεδεµένων βιοφυσικών µοντέλων
του πελαγικού οικοσυστήµατος (REPROdUCE/ 2020906)
9.2.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (1)
9.2.2.1 Νέα Μελέτη (1)
Συµµετοχή στην εκπόνηση της Υποστηρικτικής µελέτης και Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την σύνταξη Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΠΣΧΑΑ για της υδατοκαλλιέργειες (SMPE/ 858)
9.2.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (1)
9.2.2.1 Νέο Εκπαιδευτικό (1)
Σχεδιασµός ενός δικτύου θαλασσίων προστατευόµενων περιοχών για τη Μεσόγειο (NETMED)
9.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2)
9.2.4.1 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2)
Surfacing System for Ship Recovery (SuSy/ 2020905)
Συλλογή περιβαλλοντικών, οικολογικών, ωκεανογραφικών και αλιευτικών δεδοµένων για την
περιοχή του Αργολικού κόλπου (ΚΟΥΠΟΝΙΑ/ 841)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
57
9.2.5 ∆ΙΚΤΥΑ (1)
9.2.5.1 Νέο ∆ίκτυο (1)
Μεσογειακό δίκτυο βιώσιµων αλιευτικών κοινοτήτων µικρής κλίµακας (FISHINMED/
2021101)
9.3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
9.3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (16)
9.3.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (9)
Ανάπτυξη µεθόδων αναπαραγωγής και εκτροφής του κρανιού (Argyrosomus regius) σαν µέτρο
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ιχθυοκαλλιέργειας µε την εισαγωγή νέων ειδών
(ΚΡΑΝΙΟΣ/ 6031102)
Network for the development of phage therapy in aquaculture (AQUAPHAGE/ 6021101)
Βιοτεχνολογία για την εκµετάλλευση µικροφυκών (BIOEXPLORE/ 6031101)
Αναπαραγωγή του κόκκινου τόνου (Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus) σε συνθήκες
εκτροφής και παραγωγή ιχθυδίων για πάχυνση (ΘΥΝΝΟΣ/ 6071101)
Development of an efficient environmentally-friendly Algae Control System, based on
ultrasound technology, designed for use in bigger ponds and lakes (ClearWaterPMPC/
6021103)
A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis,
appraisal and coping styles (COPEWELL ΙΥ/ 6021102)
Εναλλακτικές µέθοδοι πρόληψης και θεραπείας στις Ελληνικές υδατοκαλλιέργειες
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ/ 857)
Έρευνα σε µικρή και µεγάλη κλίµακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και
διαιτητικής αξίας- (ΙΧΘΥΑΣΙΣ/ 861)
Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) σε εντατικό
σύστηµα εκτροφής (ΧΕΛΙ ΝΕΤ/ 870)
9.3.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (7)
Enabling European SMEs to Remediate wastes, Reduce GHG Emissions and Produce Biofuels
via Microalgae Cultivation (BioalgaeSorb/ 6021001)
Aquaculture Infrastructures for excellence in European Fish Research (AQUAEXCEL/
6021002)
An International Research Consortium for promoting and developing Integrated Multi-Trophic
Aquaculture (IRC-IMTA) (MARIE CURIE IRSES/ 806)
T-MAR VACCINE SAFETY TRIAL (T-MAR VACCINE/ 808)
AQUAVAC VIBRIO ORAL TRIALS (AQUAVAC/ 809)
Developing a strategy for aquaculture research in the Mediterranean (AQUAMED/ 838)
Βελτίωση σιτηρεσίων και σίτισης του λαβρακιού σε κλωβούς της Μεσογέιου (e-Fishent/ 849)
9.3.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (5)
9.3.2.1 Νέες Μελέτες (4)
Development of a procedure to measure amino acid flow from digesta into the plasma of fish
and to determine the impact of dietary supplements of free synthetic amino acids, protein bound
amino acids and synthetic amino acids bound to sugars on this flow (DEVENISH/ 852)
In vivo επίδραση της ζύµης (3 προϊόντα) στο ανοσοποιητικό σύστηµα του λαβρακιού (ΙΝ
VIVO YEAST 2011/ 866)
In vivo επίδραση της ζύµης (4 προϊόντα) στο ανοσοποιητικό σύστηµα του λαβρακιού (2011 B ΙΝ VIVO YEAST)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
58
Αξιολόγηση της παθογένειας βακτηρίου της µικροβιακής χλωρίδας στο λαβράκι
9.3.2.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (1)
Συνεργασία για την εκτροφή γόνου µε την ΜΑΡΚΕΛΟΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Λέρου ΑΕ.
(ΦΟΡΚΥΣ/ 60.70803).
9.3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5)
9.3.3.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2)
COOPER I/ 6071102
ROBIAN (Πίστωση στο πρ.IMPLANTS/ 60.70101)
9.3.3.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3)
∆ιαχείριση Γεννητόρων (IMPLANTS/ 60.70101)
Ιχθυολογικός Σταθµός (ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ 63.70000)
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης γεννητόρων στην εταιρεία ΙΡΙ∆Α
Α.Ε. (ΙΡΙ∆Α ΑΕ – IMPLANTS/ 6070101)
9.4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
9.4.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (21)
9.4.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (8)
Ανάπτυξη Εθνικού ∆ικτύου Γονιδιωµατικής Έρευνας: Μεθοδολογική προσέγγιση στη Βιολογία
Συστήµατος (Ε∆ΓΕ/ 4031101)
Isolation and characterization of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in Atlantic bluefin
tuna (Thunnus thynnus) (ABFT SNP/ 4021103)
Ένας νέο ολοκληρωµένο πλαίσιο µελέτης της ευζωίας ψαριών βασισµένο στην έννοια της
αλλόστασης και στρατηγικών απόκρισης (COPEWELL ΙΘΑΒΙΓ/ 4021105)
Management of Port Areas in the Mediterranean Sea Basin (MAPMED/ 4021104)
Vectors of Change in Oceans and Seas Marine Life, Impact on Economic Sectors
(VECTORS/4021102)
European Marine Biological Resources Centre (EMBRC) preparatory phase (EMBRC PP/
4021101).
υπΕρΥπολογιστής µε Αναδιατασσόµενη λογική για βιολοΓικά Οικολογικά και ιατΡικά
δεδοµένΑ και αλγορίθµουΣ (ΕΥΑΓΟΡΑΣ/ 3021102)
Genetic characterization and the influence of aquaculture on native European seabass
population sin Cyprus (ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ 06/09 (ΒΕ)/ 4021106).
9.4.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (13)
Supporting research potential for MARine BIodiversity and GENomics in the Eastern
Mediterranean (MARBIGEN/ 4021002)
Virtual Biodiversity Research and Access Network for Taxonomy (ViBRANT/ 4021003)
Development and Implementation of a pan-European Marine Biodiversity Observatory System
(EMBOS)
REPROduction protocols and molecular tools for mass spawning and communal rearing based
SELective breeding schemes applied to multiple-spawning marine fish (REPROSEL/4021001)
Evolution and adaptation of marine populations in a temporally and spatially variable
environment (EVAMAP/ 4031002)
Ecologie Chimique Marine: Indicateurs de Biodiversite et Valorisation (ECIMAR/ 4070701).
A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI/ 4020802)
World Register of Marine Species (WoRMS)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
59
Στοχευόµενη ισοτοπική ανάλυση ρυπαντών (CSIA) ως ένα νέο, ισχυρό περιβαλλοντικό
εργαλείο για την παρακολούθηση της αποδόµησης και για την εκτίµηση των πηγών εκποµπής
οργανικών ρυπαντών στα εδάφη (ISO-Soil/ 4020803)
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact On European Seas (HERMIONE- IMBG/
4020903)
Metagenome analysis of a hydrothermal vent field at Koloumbo volcano
Developing fisheries management indicators and targets (DEFINEIT MARIFISH – IMBG/
4020907)
∆ράσεις για τη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα,
συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των σχετικών Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στο Θαλάσσιο Περιβάλλον (ConShagAudMIBAGR/ 4020901)
9.4.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (3)
9.4.2.1 Νέα Μελέτη (2)
Οικολογική αναγνωριστική µελέτη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή πέριξ του υποθάλάσσιου
αγωγού επεξεργασµένων λυµάτων της ∆ΕΥΑ Ηρακλείου (∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ 4071101)
∆ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διάθεση ψυκτικού νερού και
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο θαλάσσιο παράκτιο χώρο του ΑΗΣ Αθερινόλακκου
Κρήτης (ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ- ∆ΕΗ/ 4071201)
9.4.2.2 Συνεχιζόµεν Μελέτη (1)
Αναγνωριστική µελέτη του παράκτιου οικοσυστήµατος πέριξ των υποθαλάσσιων αγωγών των
Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. στις βόρειες ακτές της νήσου Θήρας
(ΘΗΡΑ/ 4071001)
9.4.3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2)
9.4.3.1 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2)
Βιογεωχηµικές αναλύσεις (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ 1170500)
Παροχή Υπηρεσιών Γενετικής (GENETIC SERVICES/ 4070201)
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΚΑΙ
9.5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
9.5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (10)
9.5.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (2)
Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίµνης Κουµουνδούρου και σχεδιασµός
δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης (ΕΛ.ΠΕ/ 850)
Specialized Consultancy Services for the Assessment of Fish Assemblages in Cyprus Rivers –
Implementation of the Directive 2000/60/EC (Ειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες για την
αξιολόγηση των ιχθυολογικών συναθροίσεων στους ποταµούς της Κύπρου – Εφαρµογή της
Οδηγίας 2000/60/EC) (ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΥΠΡΟΥ/ 853)
9.5.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8)
Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την
κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου (ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ∆ΟΥΡΑΣ/ 402)
Advancing understanding of carbon cycling and coloured dissolved organic matter dynamics in
European wetlands & coastal ecosystems through integration of observations and novel
modelling approaches (ECODOM/ 724)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
60
Joint assimilation of satellite aerosol, cloud, and precipitation observations in numerical models
to support climate and hydrologic applications (JΟΙΝΤ-ASSIMILATION/ 731)
Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767)
Acoustic Monitoring of Marine Rainfall (ACOUSTIC RAINFALL/ 795)
Συνεργασία για τη µελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας των υγροτόπων της Αττικής:
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία-ΕΛΚΕΘΕ (Βιοποικιλότητα Υγροτόπων Αττικής/ 814)
Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας και εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης των
ποταµών του Ν. Μεσσηνίας: Παµίσου, Άρι, ∆εσπότη, Μουρτιά, Λυγδού, Έπης, Καριάς,
Τζάνες-Πολυλίµνιο, Μαυροζούµενας, Αρκαδικού, Νέδας και Βελίκας (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ
ΠΟΤΑΜΙΑ/ 847)
Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση παρόχθιων δασών και της συνδεδεµένης µε αυτά
ιχθυοπανίδας (Παρόχθια Ιχθυοπανίδα)
9.5.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (1)
9.5.2.1 Νέες Μελέτες (1)
Fieldwork to collect speciments to barcode freshwater fishes, mollusks and mayflies of Greece
(FREDIE GREECE/ 879)
9.5.3 ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (1)
9.5.3.1 Νέα Βάση ∆εδοµένων (1)
Greek Georeferenced Distribution Data for Freshwater Fish (GGDDFF/ 886)
9.6 Υ.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
9.6.1.1 Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα (1)
Προκαταρκτική µελέτη της
Νοτιοανατολικού Αιγαίου.
αλλόχθονης
πανίδας
στο
θαλάσσιο
οικοσύστηµα
του
9.7 ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
9.7.1 Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (1)
CLAMER
Στα Σχήµατα Α-6 και Α-7 που ακολουθούν φαίνονται τα εκτελούµενα κατά το 2011 προγράµµατα
ανά κατηγορία.
Στο Σχήµα Α-8 φαίνονται τα νέα προγράµµατα του ΕΛΚΕΘΕ το 2011 ανά κατηγορία.
Στο Σχήµα Α-9 φαίνονται τα συνεχιζόµενα προγράµµατα το 2011 ανά κατηγορία.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
61
Σ χ ή µ α A -6 : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε . 2 0 1 1
140
130
120
11 0
Ν ΕΑ
Σ Υ Ν Ε Χ ΙΖ Ο Μ Ε Ν Α
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
∆ΙΚΤ ΥΑ - Β ΑΣ ΕΙΣ
∆Ε ∆ΟΜ Ε ΝΩ Ν
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ε ΡΕ Υ ΝΗ Τ Ι ΚΑ
Μ ΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗ ΡΕΣΙΩ Ν
Σχήµα A-7: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
2
1%
10
5%
19
10%
21
11%
131
73%
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΚΤΥΑ - ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
Σχήµα A-8: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
5
7%
2
3%
4
6%
14
20%
46
64%
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΚΤΥΑ - ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
62
Σχήµα A-9: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
6
5.3%
14
12.5%
7
6.2%
85
76%
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΚΤΥΑ - ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Στο Σχήµα Α-10 φαίνονται τα προγράµµατα του ΕΛΚΕΘΕ 2011 ανά κατηγορία και Ινστιτούτο.
Στο Σχήµα Α-11 φαίνεται η σχέση ερευνητικών προγραµµάτων – µελετών και ερευνητών ανά
Ινστιτούτο.
Στο Σχήµα Α-12 φαίνεται η σχέση ερευνητικών προγραµµάτων – µελετών και ερευνητώνλειτουργικών ανά Ινστιτούτο.
Σ χ ή µ α A -1 0 : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε . 2 0 1 1 Α Ν Α ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο
100
90
Ι. Ω .
Ι.Θ Α .Β Ι.Π .
Ι.Υ .
Ι.Θ Α . Β Ι. Γ .
Ι.Ε . Υ .
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ε Ρ Ε Υ Ν Η ΤΙΚ Α
Μ Ε Λ Ε ΤΕ Σ
Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν
Ε Κ Π Α Ι∆ Ε Υ Τ ΙΚ Α
∆ ΙΚ Τ Υ Α & Β Α Σ Ε ΙΣ
∆Ε ∆Ο Μ ΕΝ Ω Ν
ΣΥ Ν Ο Λ Ο
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
63
Σ χ ή µ α A -1 1 : Σ Χ Ε Σ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν - Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν
κ α ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ω Ν α νά ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο 2 0 1 1
3 ,5
3
2 ,5
2
1 ,5
1
1 ,6
1 ,7
1 ,6
3
2 ,2
1 ,8
0 ,5
0
Ι .Ω .*
Ι .Θ Α .Β Ι .Π * .
Ι .Υ.
Ι .Θ Α .Β Ι .Γ.
Ι .Ε .Υ.
Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε .*
* ∆ ε ν π ε ρ ιλ α µ β ά ν ο ν τ α ι ο ι Ε .Λ .Ε
Σ χ ή µ α A -1 2 : Σ Χ Ε Σ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν - Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν
κ α ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ω Ν - Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ω Ν α ν ά ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο 2 0 1 1
3 ,5
3
2 ,5
2
1 ,5
1
1 ,4 5
1 ,3 3
1 ,6 1
3
2 ,2
1 ,6 2
0 ,5
0
Ι .Ω .*
Ι .Θ Α .Β Ι .Π * .
Ι .Υ.* *
Ι .Θ Α .Β Ι .Γ.* *
Ι .Ε .Υ.* *
Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε .*
* Π ε ρ ιλ α µ β ά ν ο ν τα ι κ α ι ο ι Ε .Λ .Ε .
* * ∆ ε ν έ χ ο υ ν Ε .Λ .Ε
Στο Σχήµα Α-13 φαίνονται τα ερευνητικά προγράµµατα 2011 ανά κατηγορία φορέα
χρηµατοδότησης.
Στο Σχήµα Α-14 φαίνονται τα νέα ερευνητικά προγράµµατα 2011 ανά κατηγορία φορέα
χρηµατοδότησης.
Στο Σχήµα Α-15 φαίνονται τα συνεχιζόµενα ερευνητικά προγράµµατα 2011 ανά κατηγορία φορέα
χρηµατοδότησης.
Στο Σχήµα Α-16 φαίνονται τα ερευνητικά προγράµµατα ΕΛΚΕΘΕ 2011 ανά κατηγορία φορέα
χρηµατοδότησης και Ινστιτούτο.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
64
Σ χ ή µ α A -1 3 : Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Ω Ν Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν
Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε . 2 0 1 1 Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Α Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η Σ
15
12%
16
12%
28
22 %
12
9%
41
3 1%
17
1
1%
1 3%
ΕΕ
Ε Ε+Γ Γ Ε Τ
Γ Γ ΕΤ
E FT A +Υ Π Ε Θ Ο
∆ Η Μ . Φ Ο ΡΕ ΙΣ
Ι∆ ΙΩ Τ . Φ Ο ΡΕ ΙΣ
Φ Ο ΡΕ ΙΣ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ.
Σ χ ή µ α A - 1 4 : Ν Ε Α Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε . 2 0 1 1
ΑΝΑ Φ ΟΡΕΑ ΧΡΗΜ ΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΗΣ
7
15%
5
11%
4
9%
11
24%
8
17%
E E+Γ Γ Ε Τ
EE
11
24%
ΓΓΕΤ
∆ Η Μ . Φ Ο Ρ Ε ΙΣ
Ι∆ ΙΩ Τ . Φ Ο Ρ Ε ΙΣ
Φ Ο Ρ Ε ΙΣ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ .
Σ χ ή µ α A -1 5 : Σ Υ Ν Ε Χ ΙΖ Ο Μ Ε Ν Α Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε 2 0 1 1 Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Α Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η Σ
8
10%
11
13%
17
2 0%
8
10%
ΕΕ
30
35%
9
11%
1
1%
Ε Ε +Γ Γ Ε Τ
ΓΓΕΤ
E FT A +Υ Π Ε Θ Ο .
∆ Η Μ . Φ Ο ΡΕ ΙΣ
Ι∆ ΙΩ Τ . Φ Ο ΡΕ ΙΣ
Φ Ο ΡΕ ΙΣ Ε Ξ Ω ΤΕ Ρ .
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
65
Σ χ ή µ α A - 1 6 : Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Λ .Κ Ε .Θ .Ε . 2 0 1 1
Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Α Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η Σ Κ Α Ι ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο
20
18
Ι. Ω .
Ι.Θ Α .Β Ι .Π .
Ι. Υ .
Ι.Θ Α .Β Ι .Γ .
Ι.Ε .Υ .
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ΕΕ
Ε Ε +ΓΓΕ Τ
ΓΓΕ Τ
E F TΑ + Υ Π Ε Θ Ο ∆ Η Μ . Φ Ο Ρ Ε Ι Σ
Ι∆. Φ Ο ΡΕΙΣ
Φ Ο Ρ. Ε Ξ Ω Τ.
Αναλυτική περιγραφή των εκτελούµενων προγραµµάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στην οποία
αναφέρεται ο επιστηµονικός υπεύθυνος, ο φορέας χρηµατοδότησης, το έτος ανάθεσης, η
διάρκεια, ο συνολικός προϋπολογισµός και η περιοχή έρευνας, υπάρχει στην Ενότητα Β, στα
κεφάλαια: I. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, II. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, IΙΙ.
Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, IV. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, V.
Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων και στην Ενότητα ∆: Ι. Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, ΙΙ.
Ενυδρείο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CretAquarium.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
66
10 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
Κατά το 2011 δηµοσιεύτηκαν 211 επιστηµονικές εργασίες ερευνητών επιστηµόνων του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Από αυτές 197 σε διεθνή περιοδικά και βιβλία, 11 σε ελληνικά περιοδικά και βιβλία,
και 3 σε Ειδικές Εκδόσεις - µονογραφίες. Ακόµα παρουσιάστηκαν 242 ανακοινώσεις και έγιναν 41
προσκεκληµένες οµιλίες. Από τις ανακοινώσεις, 161 σε διεθνή συνέδρια, 15 σε ελληνικά συνέδρια,
και 66 σε διεθνείς συναντήσεις εργασίας.
Κατά το 2011 συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν 89 Τεχνικές Εκθέσεις στα πλαίσια των
υποχρεώσεων προς τα εκτελούµενα προγράµµατα και τις µελέτες.
Το παραχθέν αυτό επιστηµονικό έργο φαίνεται στο Σχήµα Α-17, ενώ στο Σχήµα Α-18 φαίνεται το
επιστηµονικό έργο τα έτη 2003-2011.
Τέλος στο Σχήµα Α-19 φαίνεται η σχέση των δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και των
ερευνητών ανά Ινστιτούτο και στο Σχήµα Α-20 η σχέση των δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά
και του συνόλου του επιστηµονικού προσωπικού ανά Ινστιτούτο.
Αναλυτικά το επιστηµονικό έργο, ανά Ινστιτούτο, υπάρχει στην Ενότητα Β, στα κεφάλαια: I.
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, II. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, IΙΙ. Ινστιτούτο
Υδατοκαλλιεργειών, IV. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, V. Ινστιτούτο
Εσωτερικών Υδάτων και στην Ενότητα ∆: Ι. Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, ΙΙ. Ενυδρείο
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CretAquarium.
Σχήµα Α-17: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2011
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
67
Σχήµα Α-18: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2003 - 2011
450
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
ΑΝΑΚ. ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ WORKSHOPS (διεθνή & ελληνικά)
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Σ χ ή µ α A -1 9 : Σ Χ Ε Σ Η ∆ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Σ Ε Ω Ν Σ Ε ∆ ΙΕ Θ Ν Η Π Ε Ρ ΙΟ ∆ ΙΚ Α
κ α ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ω Ν - Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ω Ν α νά ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο 2 0 1 1
4 ,5
4
3 ,5
3
2 ,5
2
1 ,5
1 ,3 9
1 .5 0
1
2 .9 2
3 ,1 2
4 ,2
2 ,1 2
0 ,5
0
Ι.Ω .*
Ι .Θ Α .Β Ι.Π * .
Ι. Υ .* *
Ι.Θ Α . Β Ι. Γ .* *
Ι. Ε .Υ .* *
Ε Λ . Κ Ε .Θ . Ε .*
* Π ε ρ ιλ α µ β ά ν ο ν τα ι κ α ι ο ι Ε .Λ .Ε .
* * ∆ ε ν έ χ ο υ ν Ε .Λ .Ε
Σ χ ή µ α A -2 0 : Σ Χ Ε Σ Η ∆ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Σ Ε Ω Ν Σ Ε ∆ ΙΕ Θ Ν Η Π Ε Ρ ΙΟ ∆ ΙΚ Α
κ α ι Σ Υ Ν Ο Λ Ο Υ Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν Ω Ν * α νά ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο 2 0 1 1
1 ,4
1 ,2
1
0 ,8
0 ,6
0 ,4
0 ,5 6
0 .7 0
1 .4 6
0 .6 8
1 .0
0 .8 0
0 ,2
0
Ι .Ω .
Ι .Θ Α .Β Ι .Π .
Ι .Υ .
Ι . Θ Α .Β Ι .Γ .
Ι .Ε .Υ .
Ε Λ . Κ Ε .Θ .Ε .
* Π ε ρ ιλ α µ β ά ν ο ν τ α ι ό λ ο ι ο ι ε π ισ τ ή µ ο ν ε ς (ε ρ ε υ ν η τ έ ς - Ε Λ Ε - Ε ΤΕ - σ υ µ β α σ ιο ύ χ ο ι α ο ρ ίσ τ ο υ κ α ι ο ρ ισ µ έ ν ο υ χ ρ ό ν ο υ - υ π ό τ ρ ο φ ο ι)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
68
11
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., δια των εκπροσώπων του, συµµετέχει ενεργά σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς,
Επιτροπές και Ενώσεις (IOC/UNESCO, CIESM, ΕMAPS/ESF, EAZA, EUAC, EUROGOOS,
ICCAT, STECF), σε δίκτυα (COST, ERA-NET, MedCLIVAR), σε Επιστηµονικές Επιτροπές στα
πλαίσια διεθνών προγραµµάτων, καθώς και σε Εθνικές Επιτροπές και Συµβούλια (Εθνικό Κέντρο
Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, Υποεπιτροπή Θαλάσσιας Έρευνας του
IGSP της Ακαδηµίας Αθηνών, ΕΚΤ κ.ά.).
Αναλυτικά στοιχεία για τη συµµετοχή των ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ σε οργανισµούς και επιτροπές
αναφέρονται στα κεφάλαια των Ινστιτούτων (Ενότητα Β: Κεφ. Ι-8, ΙΙ-7, ΙIΙ-7, IV-7, V-8).
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει υπογράψει προγραµµατικές συµφωνίες, µε τη µορφή MOU, µε όλες σχεδόν
τις παραευξείνιες χώρες, µε τον FAO, µε Πανεπιστήµια των ΗΠΑ (MIT, Texas, Rhode Island,
Woods Hole Oceanographic Institution) και άλλα Πανεπιστήµια, µε το Ιράν, κ.α.
12 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πέραν από το ερευνητικό έργο, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναπτύξει και µία σηµαντική εκπαιδευτική
δραστηριότητα, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία µαθηµάτων σε προπτυχιακά και σε µεταπτυχιακά
τµήµατα, στην παρουσίαση σεµιναρίων και διαλέξεων σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, στην επίβλεψη
Μεταδιδακτορικών, ∆ιδακτορικών και Μεταπτυχιακών ∆ιατριβών, καθώς και στην επίβλεψη
πτυχιακών εργασιών και στην πρακτική εξάσκηση φοιτητών (Σχήµα Α-21).
Αναλυτικά στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναφέρονται στα κεφάλαια των Ινστιτούτων
(Ενότητα Β: Κεφ:Ι-10, ΙΙ-9, ΙΙΙ-8, IV-9 & V-10).
Σύµφωνα µε το Memorandum of Understanding, το οποίο έχει υπογραφεί µεταξύ του Υ.Σ.Ρ./
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και του Παν/µίου του Rhode Island, διδάχτηκαν και το 2011 σε φοιτητές Αµερικάνικων
Παν/µίων 23 µαθήµατα/ διαλέξεις, χωρισµένα σε 2 ενότητες, (Maritime History and Marine
Archeology και Marine Ecology – Oceanography) στα πλαίσια του “PAIDEIA - Study abroad
programs”. Από αυτά, τα 14 διδάχτηκαν από ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ (Συνεργασία Ι.Ω./ Υ.Σ.Ρ.) και τα
υπόλοιπα από την εξωτερική συνεργάτιδα Μ. Τσαµούρη (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ ∆- Κεφ. Ι-11.1.)
Στον ΥΣΡ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά µε το ενδηµικό
και προστατευόµενο ψάρι γλυκού νερού «Γκιζάνι» (Ladigesocypris ghigii), γίνεται ενηµέρωση
οµάδων µαθητών, µέσω οµιλιών και παρουσιάσεων στον ΥΣΡ, αλλά κυρίως µέσω οργανωµένων
εκπαιδευτικών εκδροµών στο πεδίο.
Τέλος η µονάδα εκπαίδευσης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται
σε µαθητές, αλλά και προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι
δραστηριότητες αυτές το 2011, χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
12.1 ΜΟΝΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνη: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου (Ερευνήτρια Α’, Ινστ. Ωκεαν/φίας)
Οι δραστηριότητες της µονάδας εκπαίδευσης το 2011:
Α) Εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα σχολεία (νηπιαγωγεία, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης):
Πραγµατοποιήθηκαν στους χώρους του ΕΛΚΕΘΕ Αναβύσσου. Συµµετείχαν 42 σχολεία (1519
µαθητές και εκπαιδευτικοί) καθώς και κατασκηνώσεις της περιοχής κατά την θερινή περίοδο
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
69
(Παρουσιάσεις: Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου, Θ. Χρόνης. Εργαστήρια/ δραστηριότητες: Α,
Ζαµπέλης, Ν. Κουερίνης, Α. Παπαγεωργίου, Θ. Κανελλόπουλος, Π. Ζαχιώτη, Ε. Ρουσελάκη, Ε.
Βουτσινά).
B) Υποστήριξη ειδικών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών.
Στο πλαίσιο προετοιµασίας µαθητών Λυκείου για την Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών, δύο
οµάδες µαθητών επισκέφθηκαν το Κέντρο για εργαστηριακή άσκηση σε θέµατα Χηµείας και
Βιολογίας (Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου, Α. Παυλίδου, Ι. Χατζηανέστης)
Γ) Εορτασµός της Ηµέρας Περιβάλλοντος:
Η Μονάδα Εκπαίδευσης ήταν παρούσα στην «Ηµέρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» που
διοργανώθηκε από το Γραφείο Π.Ε. της ∆’∆ιεύθυνσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης
Αθήνας στο Άλσος Νέας Σµύρνης (ειδικές εκδηλώσεις για σχολεία, µε τη συµµετοχή των
Νηπιαγωγείων και των ∆ηµοτικών σχολείων)
∆) Επισκέψεις/εκδηλώσεις σε χώρους εκτός ΕΛΚΕΘΕ
- Απρίλος 1011: Εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις του «Χαµόγελου του παιδιού» στην Κόρινθο
µε τη συµµετοχή δηµοτικών σχολείων (~ 150 µαθητές)
- Μάιος 2011 Επίσκεψη στο 3ο και 4ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης, µε τη συµµετοχή 100
παιδιών
Ε) ∆ιοργάνωση σεµιναρίων για µαθητές, φοιτητές και ενηλίκους (Πρόγραµµα Comenius,
13/05/2011, Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας, 26/01/2011, Ιατρική Σχολή (14/04/2011),
εκπαιδευτικούς και µέλη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Αργυρούπολης).
Οι δραστηριότητες περιελάµβαναν εργασίες πεδίου, εργαστήρια και διαλέξεις (Μ.Α. PancucciΠαπαδοπούλου, Χ. Αναγνώστου, ∆. Γεωργόπουλος, Β.Α. Κατσίκη, Α. Παυλίδου, Π. Ζαχιώτη, Ε.
Βουτσινά Α. Ζαµπέλης, Ε. Ρουσελάκη).
Σ χ ή µ α Α -2 1 : ∆ Ι∆ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ Ι Α - ∆ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε Ι Σ -Ε Π Ι Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ
100
Ε Π ΙΒΛ Ε Ψ Ε ΙΣ Φ Ο ΙΤ Η Τ Ω Ν
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
∆ Ι∆ Α ΣΚ Α Λ ΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΣΕ Μ ΙΝ Α ΡΙΑ - ∆ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ ΣΕ
Π Α Ν Ε Π ΙΣΤ Η Μ ΙΑ Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
70
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
13 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., συνεργάζονται στη σύνταξη και δηµοσίευση άρθρων στον
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και συµµετέχουν σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συζητήσεις, µε
σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα που έχουν σχέση µε την προστασία του
θαλάσσιου οικοσυστήµατος στη χώρα µας, την ενηµέρωσή τους για θέµατα επικαιρότητας, για τα
αποτελέσµατα των ερευνών του Κέντρου καθώς και για τις δυνατότητες που απορρέουν από τις
δραστηριότητες του Κέντρου (προγνώσεις καιρού και κατάστασης της θάλασσας του συστήµατος
«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», µέσω της ιστοσελίδας του και µέσω κινητών τηλεφώνων, χρήση του βαθυσκάφους
ΘΕΤΙΣ και των ROVs σε αρχαιολογικές έρευνες και σε αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως
ανευρέσεις και ανελκύσεις µετά από ατυχήµατα).