ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.02 13:19:04
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Αθήνα, 2/ 12 / 2014
Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ. 104770
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Πληροφορίες: Βαρβάρα Γιαννούδη
Τηλ. 2132141228
Μαριάνθη Κατσάνη
Τηλ. :2132161224
ΘΕΜΑ :
« ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 83440/29-9-14 ΑΔΑ:7ΧΦ8Θ-0Υ4
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.3868/10
2. Την Υ10α/Γ.Π. 114191/17-9-10 (ΦΕΚ 1579/28-9-10 Τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΥ (3-4) Γ.Π. οικ. 165470/30-12-10 (ΦΕΚ 2091/31-12-10 τεύχος Β’)
4. Την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ.60934/29-7-14 (ΦΕΚ 2050Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας
5. Του άρθρου 56 και της παρ 4 του άρθρου 59 του ν. 3918/2-3-2011
6. Του άρθρου 66 παρ. 40 και 42 του ν.3984/27-6-11 (ΦΕΚ 150Α)
7. Του άρθρου 6 της παρ. 6 του ν. 4052/1-3-12 (ΦΕΚ 41Α )
8. Των άρθρων 44 και 54 του ν. 4272/11-7-14 (ΦΕΚ 145Α)
1
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
9. Του δεύτερου άρθρου ν.4279/8-8-14 (ΦΕΚ 158Α)
10. Την υπ’ αριθμ. Υ 525 ΦΕΚ 3016/7-11-14 τεύχος Β’ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Λεωνίδα Γρηγοράκο»
Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 83440/29-9-14 ΑΔΑ:7ΧΦ8Θ-0Υ4 πρόσκληση ενδιαφέροντος και την «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» αυτής
Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/158/21313/6-10-14 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σχετικά με την έγκριση πρόσληψης επικουρικών ιατρών.
15. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/69398/ΔΠΓΚ έγγραφο του ΓΛΚ
16. Την 33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας
παρατάθηκε με τις διατάξεις της ΠΥΣ 35/18-12-2013 (ΦΕΚ 280/Α΄/19-12-2013).
11.
12.
13.
14.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάρτηση πίνακα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων σε νοσοκομεία του Α’ & Β’ καταλόγου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας.
ΜΟΝΑΔΕΣ & ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΠΡΩΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΘΗΤΕΙΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
91122
10/08/2011
86252/6-10-14
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32512
09/04/2013
90213/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
3
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΙΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
48021
23/05/2013
85943/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΡΤΑΣ
4
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9096
29/01/2014
88373/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
5
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
9642
30/01/2014
85844/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
10116
31/01/2014
89791/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
2
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
7
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΒΑΓΙΩΝΗ ΡΟΔΩ
27013
27/03/2014
89436/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΝΙΩΝ
9
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29098
03/04/2014
87248/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
10
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38329
30/04/2014
90007/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΕΡΡΩΝ
11
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΑΡΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
40353
07/05/2014
85345/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
12
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
66297
25/07/2014
89010/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΒΑΜΟΥ
13
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΒΟΪΔΗΛΑ ΣΟΦΙΑ
66523
28/07/2014
89787/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΙΓΙΟΥ
14
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
84568
01/10/2014
84572/1-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
15
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
87686
09/10/2014
87689/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
16
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΤΑΜΡΑΖΙΑΝ ΑΜΠΓΚΑΡ
88903
13/10/2014
88924/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΕΡΡΩΝ
17
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
89630
14/10/2014
89635/14-10-14
18
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21753
11/03/2014
88248/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
19
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ
83441
29/09/2014
88540/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
20
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣΔΑΜΙΑΝΟΣ
85128
02/10/2014
85114/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
21
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
85593
03/10/2014
90655/16-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
22
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
85745
03/10/2014
87885/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
25570
21/03/2014
86025/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΘΗΡΑΣ
3
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ
ΝΑΞΟΥ & 1 ΘΗΤΕΙΑ
ΣΤΟ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
23
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΑΒΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΪΟΣ
86238
06/10/2014
86242/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
24
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
87365
08/10/2014
87369/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
25
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
87458
08/10/2014
87459/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
26
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΚΑΜΠΡΑ ΜΑΡΙΑ
87521
08/10/2014
87527/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΞΑΝΘΗΣ
27
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΖΗΝΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
87905
09/10/2014
87955/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
28
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
88906
13/10/2014
88913/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
29
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
90144
15/10/2014
90149/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΒΟΛΟΥ
Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν.
3209/24-12-2003 (ΦΕΚ
304Α)
Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν.
3209/24-12-2003 (ΦΕΚ
304Α)
30
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8557
28/01/2014
83858/30-9-14
31
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
49738
05/06/2014
84504/1-10-14
32
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
8580
24/01/2012
85127/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
33
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
63203
22/06/2012
90216/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΞΑΝΘΗΣ
34
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ
82604
29/08/2012
90176/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΥΓ. ΥΠ.
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
4
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
35
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΥΓΕΝΙΑ
122109
24/12/2012
86935/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
36
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
108872
25/11/2013
90631/16-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΒΟΛΟΥ
37
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
28824
22/03/2013
89091/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
38
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΣΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
41984
14/05/2013
88191/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
39
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
47121
22/05/2013
88788/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
40
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΪΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
48052
23/05/2013
88767/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
41
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΙΓΓΕΝΕ ΣΑΒΒΑΤΩ
61105
25/06/2013
91194/17-10-14
42
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΜΑΡΙΑ
64554
03/07/2013
91195/17-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
43
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
93159
08/10/2013
84842/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
44
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
94197
11/10/2013
88785/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΕΡΡΩΝ
45
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
95858
15/10/2013
87943/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΜΙΑΣ
46
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
98735
24/10/2013
89172/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
47
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
105425
15/11/2013
89606/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
108033
22/11/2013
88842/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΙΟΥ
108204
22/11/2013
87744/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΗΒΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6571
22/01/2014
88944/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΔΡΑΜΑΣ
48
49
50
5
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΗΜΑΘΙΑΣ (πρώην ΓΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
51
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15329
17/02/2014
91693/20-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
52
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
22348
12/03/2014
87880/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
53
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΖΔΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30939
08/04/2014
86959/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
54
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
37454
29/04/2014
85636/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
55
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
50116
06/06/2014
89569/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
56
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
65799
24/07/2014
91190/17-10-14
57
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
73548
26/08/2014
89792/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
58
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΛΕΝΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
74533
27/08/2014
85413/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΡΓΟΥ
59
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
84703
01/10/2014
84709/1-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΗΒΑΣ
60
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΤΖΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
85347
03/10/2014
85348/3-10-14
3 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΕΔΥ ΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
61
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
85966
06/10/2014
85969/6-10-14
1 ΘΗΤΕΙΑ & 6 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
62
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
86014
06/10/2014
86016/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΡΓΟΥΣ
63
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
89233
13/10/2014
90677/16-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
64
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
89832
14/10/2014
89829/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
65
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΦΦΕΣΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
90016
15/10/2014
90018/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
6
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & 1
ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
66
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
90855
17/10/2014
90882/17-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΘΗΡΑΣ
67
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
115140
07/12/2012
86965/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
68
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΤΕΜΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
72146
21/08/2014
89067/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΡΤΑΣ
69
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
CHEFNEUX CORINA
82429
24/09/2014
89769/14-10-14
70
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
84695
01/10/2014
85730/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΒΟΛΟΥ
71
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
86998
08/10/2014
87000/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
72
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΠΑΝΟΥ ΦΑΝΗ
127219
18/11/2011
86991/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΝΙΩΝ
73
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
97535
21/10/2013
90230/15-10-14
74
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4188
16/01/2014
91205/17-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΒΟΛΟΥ
75
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΝΗ
81828
22/09/2014
85065/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
86256
06/10/2014
86259/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
87240
08/10/2014
87242/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
90885
17/10/2014
90890/17-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΜΙΑΣ
76
77
78
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΗΛΕΙΑΣ (πρώην ΓΝ
ΠΥΡΓΟΥ)
3 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
79
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
96706
18/10/2013
89133/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
80
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20514
17/02/2011
89202/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΤΗΝΟΥ
81
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΙΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
16493
15/02/2012
88786/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
7
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
84614/1-10-14
2 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΝ
ΛΑΜΙΑΣ & 1 ΘΗΤΕΙΑ
ΣΤΟ ΓΝ ΣΑΜΟΥ
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
02/10/2014
86244/6-10-14
2 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & 1
ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΡΟΥ (ΥΓ. ΥΠ. ΘΗΡΑΣ)
87253
08/10/2014
87257/8-10-14
3 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΧΑΡΑΚΑ
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
92985
08/10/2013
88705/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
114866
11/12/2013
89577/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΕΡΡΩΝ
87
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
39446
05/05/2014
88215/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΞΑΝΘΗΣ
88
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
51552
12/06/2014
91757/20-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
82
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΖΙΩΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
52089
83
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
85257
84
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
85
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
86
13/06/2014
4 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ & 1
ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
89
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
36600
28/04/2014
86603/7-10-14
90
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ
36889
01/04/2011
90212/15-10-14
91
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
75885
02/09/2014
84212/30-9-14
92
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
88013
09/10/2014
88015/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ
93
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
108236
09/11/2012
89449/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
94
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΒΑΪΑ
27258
28/03/2014
88792/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
95
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΥΤΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
33045
14/04/2014
88495/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΕΡΡΩΝ
96
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
54618
23/06/2014
86234/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1 ΘΗΤΕΙΑ & 13
ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΓΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
97
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
85570
03/10/2014
85576/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
98
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
85996
06/10/2014
86005/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
99
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
86698
07/10/2014
86699/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
100
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
71691
20/08/2014
85382/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
101
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
86178
06/10/2014
86182/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
102
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
86198
06/10/2014
86200/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
103
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
SHEVARIKHINA
TATIANA
87655
09/10/2014
87657/ 9-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
104
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
88133
10/10/2014
88135/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
105
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΝΑ
88137
10/10/2014
88139/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
106
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
88146
10/10/2014
88152/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
107
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
88414
10/10/2014
88524/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
108
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
29329
26/03/2013
89243/13-10-2014
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
109
ΩΡΛ
ΤΟΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
29490
03/04/2014
86946/7-10-2014
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
110
ΩΡΛ
ΚΡΟΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30871
08/04/2014
85109/2-10-2014
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ & ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Β' ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΠΡΩΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
1
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15818
13/02/2012
89118/13-10-14
9
ΘΗΤΕΙΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24553
12/03/2012
89117/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
3
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΜΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
80588
22/08/2012
89372/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
4
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
113783
03/12/2012
89464/14-10-14
5
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
120728
20/12/2012
84400/1-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
6
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
122116
24/12/2012
88614/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
7
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΑΓΡΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
15891
12/02/2013
85716/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
8
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
95573
15/10/2013
89953/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
9
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
107520
21/11/2013
89303/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
10
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΜΑΝΟΥΒΕΛΟΥ ΣΤΑΜΩ
108636
25/11/2013
86604/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
11
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16170
18/02/2014
89643/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
12
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΔΡΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
16468
19/02/2014
88207/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
13
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
31709
10/04/2014
87105/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
14
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
36476
28/04/2014
85842/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
15
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
86021
06/10/2014
86023/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΙΛΙΟΥ
16
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
73105
25/08/2014
86417/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΒΔΕΛΙΔΗ
ΛΑΚΡΑΜΙΟΡΑ
112397
14/09/2010
89853/14-10-14
Τ.Υ.Δ.Α.
18
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΟΚΚΟΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
121461
21/12/2012
87275/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
10
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
19
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΑ ΦΑΙΔΡΑ
56575
12/06/2013
89824/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
80110
26/08/2013
89161/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
21
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΠΙΡΤΣΟΥ ΧΑΡΙΣ
20551
05/03/2014
88965/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
22
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΙΟΡΜΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30070
07/04/2014
89475/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
23
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
58106
02/07/2014
85941/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
24
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΡΟΑΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΙΡΙΝΑ
65300
23/07/2014
89047/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
25
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΞΥΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
65320
23/07/2014
87775/9-10-14
26
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
66161
25/07/2014
84230/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
27
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
67927
31/07/2014
83872/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
28
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
68942
05/08/2014
86883/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
29
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
71344
20/08/2014
83871/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
30
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΑ ΣΟΦΙΑ
78633
11/09/2014
85590/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
31
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
84237
30/09/2014
84239/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
32
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
84506
01/10/2014
87847/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
33
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
85352
03/10/2014
88174/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
34
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
85579
03/10/2014
85582/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
35
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΚΛΗΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
85742
03/10/2014
89152/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
36
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΡΩΙΜΠΑ ΑΝΝΑ
87854
09/10/2014
87855/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
37
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
87947
09/10/2014
87949/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
(Τ.Ι. ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
38
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
88142
10/10/2014
88144/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
39
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
89411
14/10/2014
89438/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
40
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
89382
14/10/2014
89384/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
41
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
89419
14/10/2014
89425/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
42
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΝΔΟΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
89670
14/10/2014
89672/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΒΑΡΗΣ
43
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
GRIGORYAN
SIRANUYSH
42776
15/05/2013
86804/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
44
45
46
47
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
50558
10/06/2014
83857/30-9-14
Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν.
3209/24-12-2003 (ΦΕΚ
304Α)
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν.
3209/24-12-2003 (ΦΕΚ
304Α)
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
72118
21/08/2014
86015/6-10-14
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΑΝΑΣΣΗ-ΑΦΕΝΤΑΚΗ
ΧΑΡΙΣ
151176
02/12/2010
89732/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
6676
19/01/2011
86744/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
12
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
48
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
33623
23/03/2011
89735/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
49
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36990
01/04/2011
89188/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΙΛΙΟΥ
50
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
10639
30/01/2012
87956/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
51
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΡΩΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15120
09/02/2012
88292/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
52
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
15842
13/02/2012
89029/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
53
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΙΟΝΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
20340
05/03/2012
86464/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
54
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
41380
19/04/2012
89032/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
55
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΡΕΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
57562
06/06/2012
87873/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
56
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
75839
03/08/2012
89712/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
57
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
71
02/01/2013
89543/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
58
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
VAIDYA BHUMA
8243
23/01/2013
88090/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
59
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
22389
05/03/2013
89878/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
60
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
42032
14/05/2013
89037/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
61
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
42323
14/05/2013
85838/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
13
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
62
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
117981
19/12/2013
85209/2-10-14
63
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18453
25/02/2014
89950/14-10-14
64
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
37243
29/04/2014
91202/17-10-14
65
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΤΣΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
61683
11/07/2014
89655/14-10-14
66
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
64550
21/07/2014
86726/7-10-14
67
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
74475
27/08/2014
89244/13-10-14
68
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
6812
19/01/2012
86192/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
69
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΡΑΤΣΙΑ
84818
05/09/2012
89137/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
70
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
42833
15/05/2013
84465/1-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
71
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΑΛΕ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
108078
22/11/2013
85711/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
72
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΝΤΕΝΙΩΤΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
17666
21/02/2014
85103/2-10-14
ΠΕΔΥ ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
73
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
26556
26/03/2014
89752/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
74
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
27427
28/03/2014
89479/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΙΛΙΟΥ
75
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
47882
30/05/2014
89780/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
2 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΝ
ΑΡΤΑΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΥΡΓΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(πρώην ΓΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
76
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
48019
02/06/2014
84963/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΥΓ.ΥΠ.
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ)
77
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
68377
01/08/2014
84072/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (Τ.Ι.
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
78
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΥΤΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ-ΜΑΡΙΑ
68507
01/08/2014
85608/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
79
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
69354
07/08/2014
90200/15-10-14
80
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
75715
02/09/2014
89038/13-10-14
ΠΕΔΥ ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
81
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
76874
05/09/2014
88246/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
82
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΣΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
81264
19/09/2014
89066/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
83
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
84567
01/10/2014
85485/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
(Τ.Ι. ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
84
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
85064
02/10/2014
85067/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
85
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΜΑΗΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
86309
06/10/2014
86311/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
86
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
86538
07/10/2014
86556/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
87
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
86779
07/10/2014
89514/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ
88
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
87277
08/10/2014
87281/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
89
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
88226
10/10/2014
88228/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
15
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(πρώην ΓΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
90
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
88307
10/10/2014
88309/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
91
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
88548
10/10/2014
88550/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
92
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΠΡΙΛΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13622
06/02/2012
86717/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
93
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
58940
11/06/2012
84358/1-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
94
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΓΚΕΣΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4454
13/01/2012
86135/6-10-14
ΠΕΔΥ-Τ.Ι. ΑΛΙΜΟΥ
95
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
17605
15/02/2013
86213/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
96
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
77006
13/08/2013
84469/1-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
97
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΡΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4162
16/01/2014
89581/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Τ.Ι.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)
98
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΣΟΦΙΑ
10580
03/02/2014
87110/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
99
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
22822
13/03/2014
88249/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
100
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
34131
16/04/2014
86036/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΘΗΝΑΣ
101
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
36442
28/04/2014
87841/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
102
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
62699
16/07/2014
87648/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
103
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΦΕΛΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
65314
23/07/2014
87273/8-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
104
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
75421
01/09/2014
84939/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
16
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
105
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
81633
22/09/2014
88199/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
106
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
88622
10/10/2014
88930/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
107
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
74021
26/08/2014
84182/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΥΓ.ΥΠ.
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ)
108
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
78352
10/09/2014
85679/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
109
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟΦΟΡΑΝΤΟΒΑ ΟΛΓΑ
82582
24/09/2014
84283/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
110
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
98286
09/08/2010
90378/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
111
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΪΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
128740
23/11/2011
90668/16-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
112
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
137069
13/12/2011
90221/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
113
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38210
25/04/2013
90000/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
114
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΡΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
105552
15/11/2013
88194/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
115
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1591
09/01/2014
88777/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
116
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
81662
22/09/2014
88210/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
117
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
68690
17/07/2013
84095/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
118
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
94614
11/10/2013
85747/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
119
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΖΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
112449
05/12/2013
84947/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
17
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
120
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
121
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
156004
13/12/2010
89587/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΥΓ.ΥΠ.
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ)
122
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
73112
30/06/2011
86205/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
123
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΡΕΝΙΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
101710
04/11/2013
84702/1-10-14
124
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
86415
06/10/2014
86416/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
125
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΡΩΜΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20329
17/02/2011
89006/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
126
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
99131
15/10/2012
91182/17-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
127
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΨΑΡΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
7574
22/01/2013
87977/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
128
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
46164
21/05/2013
89969/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
129
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
62109
27/06/2013
87591/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ
130
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
79707
23/08/2013
91812/20-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
131
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
7991
27/01/2014
88848/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (Τ.Ι.
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
132
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
37693
29/04/2014
89779/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
133
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70821
18/08/2014
88863/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
26131
24/03/2014
84975/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΘΗΝΑΣ
18
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
134
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
74113
26/08/2014
87837/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
135
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
77642
09/09/2014
85834/6-10-14
ΠΕΔΥ-Τ. ΜΥ ΔΑΦΝΗΣ
136
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
82819
25/09/2014
86609/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
137
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
84678
01/10/2014
88351/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
138
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΛΙΟΓΚΑ ΣΟΦΙΑ
88216
10/10/2014
88219/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
139
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
91715
20/10/2014
91717/20-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
140
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1627
07/01/2013
85524/3-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
141
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
66843
11/07/2013
86564/7-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
142
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΙΣΗΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ
105267
14/11/2013
90401/15-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
143
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
109046
26/11/2013
88764/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
144
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
118973
24/12/2013
84949/2-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
145
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
37261
29/04/2014
88179/10-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
146
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
68499
01/08/2014
83916/30-9-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
147
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΓΑΘΗΘΕΟΔΩΡΑ
69287
07/08/2014
89238/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
148
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΔΟΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
75506
01/09/2014
89879/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
19
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
149
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
78548
11/09/2014
88770/13-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
150
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΟΝΙΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
83141
26/09/2014
84349/1-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
151
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΙΑΦΑΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ
86235
06/10/2014
86240/6-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
152
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
86279
06/10/2014
86281/6-10-14
153
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΖΑΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
87902
09/10/2014
87938/9-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
154
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
89374
14/10/2014
89378/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
155
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΠΑΚΕΑ ΜΑΡΙΝΕΤΤΑ
89765
14/10/2014
89764/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
156
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
89840
14/10/2014
89845/14-10-14
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
1 ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΝ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν.
3209/24-12-2003 (ΦΕΚ
304Α)
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
157
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
64784
22/07/2014
83145/26-9-14
158
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΝΑΡΑΚΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
109704
27/11/2013
85621/3-10-2014
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
159
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ
37502
29/04/2014
89083/13-10-2014
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΥΓ. ΥΠ.
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ)
160
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
87011
08/10/2014
87014/8-10-2014
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ
161
ΩΡΛ
ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
73132
25/08/2014
89300/14-10-2014
20
1 ΘΗΤΕΙΑ, 1 ΜΗΝΑ &
2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΓΝ
ΒΟΛΟΥ
ΠΕΔΥ-ΤΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠΕΔΥ-ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 78ΕΡΘ-ΒΡ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο. Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας
Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν. Π.
Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ (3)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
21