έγγραφο του Πρωτοδικείου Πειραιά για την επικύρωση

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός αποφάσεως
6313/2010
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
Αποτελούμενο
από
τους
Δικαστές
Ελένη
Τσίτσιου
Πρόεδρο
Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου Πρωτοδίκη, Βασίλειο Τζελέπη, ΠρωτοδίκηΕισηγητή και από τη γραμματέα Γεωργία Στεφανοπούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 2 Δεκεμβρίου 2010,
προκειμένου να αποφανθεί για την επικύρωση των εκλογών, που διεξήχθησαν
την 14η Νοεμβρίου 2010 στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και την
ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων
δημάρχου , δημοτικών και τοπικών συμβούλων του ως άνω Δήμου.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι) Κατά την παρ.1 άρθρου 44 ν.3852/2010: << Επικύρωση της
εκλογής. 1.α. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου
της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα
και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο, τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς
δημοτικούς
συμβούλους
κάθε
συνδυασμού,
τους
τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων,
τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής
κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους. β. Με την ανωτέρω απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί
σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού. γ. Με την ίδια
απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα
με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της
εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι των δημοτικών ή των τοπικών
κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον
αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν
σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
ΙΙ) Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου << 1. Στις
εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών
συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις
εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες
όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. 2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του
επιτυχόντος συνδυασμού.
ΙΙΙ) Κατά δε το άρθρο 33 του άνω νόμου << 1. Εάν κανένας συνδυασμός
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή
ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος
και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την
απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Εάν
στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο
πρωτοδικείο
διενεργεί
κλήρωση
για
την
ανάδειξη
του
επιτυχόντος
συνδυασμού. 2. Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται, σε
περίπτωση
επαναληπτικής
ψηφοφορίας,
στους
συνδυασμούς
που
συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές. Στην
πρώτη (Α) κατανομή κατανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου.
Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη
μονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανομή κατανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε
καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής: για τα 13μελή
συμβούλια οι έδρες της Α` κατανομής είναι 7 και της Β` κατανομής 6, για τα
17μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα, για τα 21 μελή συμβούλια 11 και 10
αντίστοιχα, για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα, για τα 33μελή
συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα, για τα 41 μελή συμβούλια 21 και 20
αντίστοιχα, για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα, για τα 49μελή
συμβούλια 25 και 24 αντίστοιχα. 3.
Οι
έδρες
της
Α`
κατανομής
κατανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων
που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που
συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται με τον αριθμό
των εδρών της Α` κατανομής. Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξημένο κατά μία
μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α`
κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται
στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες
έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που
καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση της Α` κατανομής, οι έδρες που απομένουν
διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα
αχρησιμοποίητα
υπόλοιπα
τους.
Εάν
συνδυασμοί
έχουν
ίσο
αριθμό
αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Εάν και μετά τη διανομή
εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες,
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού. 4. Για τη διάθεση των
εδρών της Β` κατανομής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές
πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, ώστε να συγκεντρώσει
συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν
από την Α` κατανομή, τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών. Οι έδρες
της Β` κατανομής που απομένουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των
εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό, διατίθενται στον άλλο συνδυασμό που
έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στην περίπτωση όπου λόγω του
μικρού αριθμού εδρών που τους έχουν κατανεμηθεί από την Α` κατανομή, ο
επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των τριών
πέμπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι
έδρες της Β` κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στη διάθεση των
εδρών της Α` κατανομής, ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς. 5. Σε
περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι
υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν. 6. Σε
περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος
δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι
υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος
δήμαρχος και ο συνδυασμός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία
τη σχετική πλειοψηφία. Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο
υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την
ανάδειξη
του
επιτυχόντος
δημάρχου
και
του
συνδυασμού
του.
Εάν
ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του
και εκείνου που έχει συμμετάσχει στη Β` κατανομή κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4. 8. Εάν κανένας από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις
εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν
μόνον ένας το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α` κατανομή συμμετέχουν
οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό
έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των δύο συνδυασμών
συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.
9.Οι τακτικοί και
αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία
σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία
αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και του άρθρου 38 του
παρόντος.
IV) Εξάλλου, κατά το άρθρο 34 του ίδιου νόμου << Οι έδρες του
δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει περισσότερες από μία Εκλογικές
περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως
καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, ως εξής: 1. Η κατανομή ξεκινά
αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική περιφέρεια μία
έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στην οικεία εκλογική
περιφέρεια. 2. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική
δύναμη συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 32 του παρόντος, συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός των
έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήμο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που
δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία
μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του
διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο
συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης. Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό
συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε
εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά,
αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν
ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε μια εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές
παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό σύμφωνα
με την παράγραφο 6 του παρόντος και μειώνεται ανάλογα ο αριθμός των
μελών του δημοτικού συμβουλίου. 3. Εάν
σε
κάθε
εκλογική
περιφέρεια
υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις
καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της
περιφέρειας.
Εάν
δεν
υπάρχει
επαρκής
αριθμός,
στο
συνδυασμό
κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Εάν μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας
αυτής
παραμένουν
αδιάθετες
για
το
συνδυασμό
έδρες,
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά στις Εκλογικές περιφέρειες, όπου ο
συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων. 4. Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας. 5. Με την
ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για
καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά
εκλογής. 6. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια
μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους
επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό,
εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στις αντίστοιχες εκλογικές
περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέμονται και μειώνεται αναλόγως
ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
V) Κατά το άρθρο 38: << 1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται,
από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31, κατά
σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος. Οι υποψήφιοι
δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες
σύμβουλοι των
συνδυασμών τους.
Σε
περίπτωση
που ο συνδυασμός
καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος
δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός
έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε
περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο
συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε
περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται
κλήρωση. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής
τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3. Εάν οι υποψήφιοι
του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση.».
VI) Κατά το άρθρο 36 του ίδιου νόμου: «1. Για την εκλογή των
συμβούλων της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των
άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντος. 2. Ο συνδυασμός του
επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5)
του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα
δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. Αν σε δημοτική κοινότητα
δεν
έχουν
ανακηρυχθεί
υποψήφιοι
του
συνδυασμού
του
επιτυχόντος
δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται
αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών κατ` ανάλογη εφαρμογή της
παραγράφου 4 του άρθρου 32. 3. Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
των δημοτικών κοινοτήτων σε κάθε δημοτική κοινότητα λαμβάνεται υπόψη το
σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου
δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του δήμου.
VII) Κατά το άρθρο 39 του ίδιου νόμου: «1. Τακτικοί σύμβουλοι του
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους
καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2. Οι λοιποί
υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων
του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των σταυρών
προτίμησης. 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.».
VIII) Κατά το άρθρο 37 του ίδιου νόμου: «1. Στις εκλογές των
συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά,
μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν
υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, με τον ακόλουθο
τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική
κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν
υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον
αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία
μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί
το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού
διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός
καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην
κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς
διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων
αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Αν
οι
συνδυασμοί
αυτοί
ή
μερικοί
από
αυτούς
έχουν
ίσο
αριθμό
αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των
εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες,
αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι
συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση
έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το
μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου
αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών,
ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
ανακηρυχθεί
ένας
μόνο
συνδυασμός
για
το
συμβούλιο
2. Αν έχει
της
τοπικής
κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι
της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι
πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός
των εδρών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί
σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. 3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο
μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο
τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για
ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή
συμβούλια τοπικής κοινότητας κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό
δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασμό μία (1) έδρα. Την έδρα
εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε.
4.Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί
κλήρωση. Στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασμός
εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από έναν σύμβολο τοπικής
κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί για τον
εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για
ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος και λαμβάνει την έδρα
του
εκπροσώπου
της
τοπικής
κοινότητας.
Αν
υποψήφιοι
του
ίδιου
συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.».
IX) Τέλος, κατά το άρθρο 40 του ίδιου νόμου «1. Τακτικοί σύμβουλοι
του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους
κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης. Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους
υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2. Πρόεδρος του συμβουλίου της
τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος
συνδυασμού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 3.
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της
τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. 4. Αν οι
υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση.»
Χ) Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το από 17-112010 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της επιμελήτριας του παρόντος Δικαστηρίου
Αλεξάνδρας Κλάγκου, κατόπιν εντολής της Προέδρου Πρωτοδικών, εξετέθησαν
τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο
κατάστημα του παρόντος Πρωτοδικείου επί πέντε ημέρες, κατά τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν. 3852/2010. Επομένως, το παρόν Δικαστήριο
είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 44 παρ.1 του ίδιου νόμου αρμόδιο
να επικυρώσει τις εν λόγω εκλογές.
Από τα στοιχεία του οικείου φακέλου (πίνακες αποτελεσμάτων της
ψηφοφορίας, βιβλία πράξεων εφορευτικών επιτροπών της ίδιας ψηφοφορίας
κ.λπ.) προκύπτουν τα εξής: Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νίκαιας – Αγ.
Ιωάννη Ρέντη κατά την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 46494/13-8-2010 είναι 45μελές.
Κατά τις εν λόγω εκλογές έλαβαν μέρος οι συνδυασμοί: 1) «ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ» με υποψήφιο Δήμαρχο
τον Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, 2) «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο το Βρεττάκο Δρακούλη (Κούλη) του Κωνσταντίνου,
3)
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Μπενετάτο Στυλιανό του Θεοδώρου , 4) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ιωακειμίδη
Γεώργιο του Σάββα, 5) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ»
με υποψήφιο Δήμαρχο το Λογοθέτη Στυλιανό του Ξενοφώντος
και 6)
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο το Μαρωνίτη Ιωάννη του Νικολάου, οι οποίοι και είχαν
ανακηρυχθεί ως υποψήφιοι δυνάμει της υπ’ αριθ. 5.627/2010 αποφάσεως
του παρόντος Δικαστηρίου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθ.
5697/2010 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου.
Περαιτέρω, από τα ίδια παραπάνω στοιχεία και ιδίως από τον πίνακα
γενικών αποτελεσμάτων της αρχικής ψηφοφορίας (7ης Νοεμβρίου 2010)
προκύπτει ότι: από τους γραμμένους 95.853 εκλογείς, ψήφισαν 46.006
ευρέθησαν 1.002 λευκά ψηφοδέλτια, και 2.199 ψηφοδέλτια κηρύχθηκαν
άκυρα, ενώ αναγνωρίσθηκαν ως έγκυρα 42.805 ψηφοδέλτια. Από τα
παραπάνω έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν: 1) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Παπαδόπουλο
Κωνσταντίνο του Γεωργίου, 1.513 ψηφοδέλτια, 2) «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο το Βρεττάκο Δρακούλη (Κούλη) του Κωνσταντίνου, 3.936
ψηφοδέλτια, 3) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Μπενετάτο Στυλιανό του Θεοδώρου , 7.848
ψηφοδέλτια, 4) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Ιωακειμίδη Γεώργιο του Σάββα, 17.333 ψηφοδέλτια,
5) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» με υποψήφιο
Δήμαρχο το Λογοθέτη Στυλιανό του Ξενοφώντος 10.466 ψηφοδέλτια και 6)
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο το Μαρωνίτη Ιωάννη του Νικολάου, 1.709 ψηφοδέλτια.
Ενόψει των αποτελεσμάτων αυτών, και σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες
νομικές σκέψεις, η επαναληπτική ψηφοφορία της 14ης Νοεμβρίου 2010,
επαναλήφθηκε μεταξύ των συνδυασμών: 1) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» και
2) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΡΕΝΤΗ». Κατά την επαναληπτική αυτή ψηφοφορία, όπως προκύπτει από το
σχετικό πίνακα γενικών αποτελεσμάτων, ψήφισαν 34.558, ευρέθησαν 1.562
λευκά
ψηφοδέλτια,
και
1.861
ψηφοδέλτια
κηρύχθηκαν
άκυρα,
ενώ
αναγνωρίσθηκαν ως έγκυρα 31.135 ψηφοδέλτια. Από τα παραπάνω έγκυρα
ψηφοδέλτια έλαβαν: 1) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ» 18.844 ψηφοδέλτια και 2) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΡΕΝΤΗ» 12.291 ψηφοδέλτια.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 33 του ίδιου Νόμου, καταλαμβάνουν: ο επιτυχών συνδυασμός 1)
«ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Ιωακειμίδη Γεώργιο του Σάββα, 2) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» με υποψήφιο Δήμαρχο το Λογοθέτη Στυλιανό του
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
Ξενοφώντος, 3) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Μπενετάτο Στυλιανό του Θεοδώρου, 4) «ΟΜΟΡΦΗ
ΠΟΛΗ»
με
υποψήφιο
Δήμαρχο
το
Βρεττάκο
Δρακούλη
(Κούλη)
του
Κωνσταντίνου, 5) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ» με υποψήφιο Δήμαρχο το Μαρωνίτη Ιωάννη του Νικολάου
και 6) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ» με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου.
Συνακόλουθα των ανωτέρω αποτελεσμάτων και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου ως άνω νόμου, από την πρώτη κατανομή,
όπου προς διανομή είναι είκοσι τρεις(23) έδρες, καταλαμβάνουν οι ανωτέρω
συνδυασμοί: 1) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»
εννέα (9) έδρες, 2) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» έξι
(6) έδρες, 3) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»
τέσσερις (4) έδρες, 4) «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» δύο (2) έδρες, 5) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ» μία (1) έδρα και 6)
«ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ» μία (1) έδρα.
Από τις αδιάθετες είκοσι δύο (22) έδρες της δεύτερης κατανομής, πρέπει να
προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό δέκα οκτώ (18) έδρες, έτσι ώστε να
συγκεντρώσει αυτός τα 3/5 του όλου αριθμού των εδρών και
στον πρώτο
επιλαχόντα συνδυασμό τέσσερις (4) έδρες. Ενόψει αυτών καταλαμβάνουν: 1)
Ο επιτυχών συνδυασμός είκοσι επτά (27) έδρες ήτοι εννέα (9) από την α΄
κατανομή και δέκα οκτώ (18) από τη β΄ κατανομή, 2) Ο πρώτος επιλαχών
συνδυασμός έξι (6) από την α΄ κατανομή και τέσσερις (4) από τη β΄ κατανομή
και οι λοιποί συνδυασμοί έλαβαν τις ανωτέρω αναφερόμενες έδρες από την
πρώτη κατανομή.
Στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη από τα ίδια παραπάνω
στοιχεία και ιδίως από τον πίνακα γενικών αποτελεσμάτων της αρχικής
ψηφοφορίας (7ης Νοεμβρίου 2010) προκύπτει ότι: από τους 13.786
γραμμένους εκλογείς, ψήφισαν 7.850, ευρέθησαν 140 λευκά ψηφοδέλτια, και
265 ψηφοδέλτια κηρύχθηκαν άκυρα, ενώ αναγνωρίσθηκαν ως έγκυρα 7.445
ψηφοδέλτια. Από τα παραπάνω έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν: 1) «ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ» με υποψήφιο Δήμαρχο
τον Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, 105 ψηφοδέλτια, 2) «ΟΜΟΡΦΗ
ΠΟΛΗ»
με
υποψήφιο
Δήμαρχο
το
Βρεττάκο
Δρακούλη
(Κούλη)
του
Κωνσταντίνου, 385 ψηφοδέλτια, 3) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Μπενετάτο Στυλιανό του
Θεοδώρου, 596 ψηφοδέλτια, 4) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ιωακειμίδη Γεώργιο του Σάββα,
5.463 ψηφοδέλτια, 5) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ»
με υποψήφιο Δήμαρχο το Λογοθέτη Στυλιανό του Ξενοφώντος 786 ψηφοδέλτια
και 6) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΟΛΗ» με υποψήφιο Δήμαρχο το Μαρωνίτη Ιωάννη του Νικολάου,
110
ψηφοδέλτια. Ο συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ –ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ» λαμβάνει από την ενότητα αυτή πέντε (5) έδρες, ο δε συνδυασμός
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ» μία (1) έδρα. Οι λοιποί
επιλαχόντες συνδυασμοί δεν καταλαμβάνουν έδρα από την ενότητα αυτή.
Στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη καταλαμβάνουν οι
ανωτέρω συνδυασμοί: : 1) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ»
επτά (7) έδρες, 2) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι.
ΡΕΝΤΗ» δύο (2) έδρες, 3) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ»
μία (1) έδρα, 4) «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» μία (1) έδρα.
Οι λοιποί
συνδυασμοί δεν κατέλαβαν έδρα.
Στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας από τα ίδια παραπάνω στοιχεία και
ιδίως από τον πίνακα γενικών αποτελεσμάτων της αρχικής ψηφοφορίας (7ης
Νοεμβρίου 2010) προκύπτει ότι: από τους 82.067 γραμμένους εκλογείς,
ψήφισαν 38.156, ευρέθησαν 862 λευκά ψηφοδέλτια, και 1.934 ψηφοδέλτια
κηρύχθηκαν άκυρα, ενώ αναγνωρίσθηκαν ως έγκυρα 35.360 ψηφοδέλτια. Από
τα παραπάνω έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν: 1) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Παπαδόπουλο
Κωνσταντίνο του Γεωργίου, 1.408 ψηφοδέλτια, 2) «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο το Βρεττάκο Δρακούλη (Κούλη) του Κωνσταντίνου, 3.551
ψηφοδέλτια, 3) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με
υποψήφιο
Δήμαρχο
τον
Μπενετάτο
Στυλιανό
του
Θεοδώρου,
7.252
ψηφοδέλτια, 4) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Ιωακειμίδη Γεώργιο του Σάββα, 11.870 ψηφοδέλτια,
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
5) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» με υποψήφιο
Δήμαρχο το Λογοθέτη Στυλιανό του Ξενοφώντος 9.680 ψηφοδέλτια και 6)
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ» με
υποψήφιο Δήμαρχο το Μαρωνίτη Ιωάννη του Νικολάου, 1.599 ψηφοδέλτια. Ο
συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ –ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» λαμβάνει
από την ενότητα αυτή
είκοσι δύο (22) έδρες, ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ» εννέα (9) έδρες, ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» τέσσερις (4) έδρες, ο
συνδυασμός «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» δύο (2) έδρες, ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ» μία (1) έδρα και ο
συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
μία (1).
Στη
Δημοτική
Κοινότητα
Νίκαιας
καταλαμβάνουν
οι
ανωτέρω
συνδυασμοί: : 1) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»
εννέα (9) έδρες, 2) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» τρεις
(3) έδρες, 3) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» δύο
(2) έδρες, 4) «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» μία (1) έδρα. Οι λοιποί συνδυασμοί δεν
κατέλαβαν έδρα.
Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι κατά την ψηφοφορία
της 7ης Νοεμβρίου 2010 (η οποία και λαμβάνεται υπόψη για την εκλογή των
τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων), οι δυνάμει της υπ’ αριθμ.
5.627/2010 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, όπως αυτή διορθώθηκε
με την υπ’ αριθ. 5697/2010 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου ανακηρυχθέντες
δημοτικοί σύμβουλοι έλαβαν σταυρούς προτίμησης, κατά σειρά επιτυχίας, ως
εξής:
Α) Του επιτυχόντος συνδυασμού
1 ΚΟΥΦΑΤΖΙΔΟΥ-ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
2 ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
3 ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
4 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
5 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ)
6 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
7 ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
8 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
2490
2171
1979
1950
1743
1718
1289
1068
9 ΖΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΠΡΟΚΟΠΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
11 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
12 ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
13 ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
14 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
15 ΑΔΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
16 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
17 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
18 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
19 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
20 ΠΑΝΙΔΟΥ- ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
21 ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
22 ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
23 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
24 ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
25 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
26 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
27 ΡΟΥΜΙΑΝ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
28 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
29 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
30 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
31 ΜΑΛΤΕΖΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
32 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
33 ΚΑΠΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
34 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
35 ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
36 ΤΑΣΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
37 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
38 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
39 ΚΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
40 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
41 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
42 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
43 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
44 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ (ΧΑΡΗΣ) του ΣΤΕΠΑΝ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
45 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
46 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
47 ΛΑΓΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
48 ΣΑΜΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
49 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔH ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
50 ΓΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΚΙΡΚΟΡ του ΑΡΤΙΝ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
51 ΜΠΟΥΡΙΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
52 ΝΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
53 ΤΣΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
54 GEMI (ΓΚΕΜΙ) EDA ΕΝΤΑ του ROK (ΡΟΚ) (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
913
773
770
758
754
708
680
653
651
648
647
640
627
619
599
594
580
570
562
559
542
535
534
514
510
497
476
449
432
411
410
405
397
366
362
361
355
351
338
328
325
305
290
290
288
277
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΑΠΑΛΗΡΑ-ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΤΕΡΓΑΖΑΡΙΑΝ ΜΑΝΟΥΚ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΜΕΛΚΟΝ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΙΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
2) Του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού
271
269
260
251
250
250
246
246
241
236
212
175
173
« ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ)
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΗΝΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΤΟΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΣΚΑΡΗ-ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΛΙΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΡΑΠΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ(ΞΕΝΟΥΛΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
1184
1149
1103
782
742
723
640
639
633
587
563
521
501
500
477
466
457
441
431
420
404
367
356
344
338
336
330
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΑΑΚ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΚΕΡΕΚΜΕΤΖΙΑΝ ΓΕΓΗ(ΒΕΤΑ) του ΑΓΚΟΠ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΣΑΛΑΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΙΒΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΤΖΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΖΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΟΥΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
328
321
316
313
307
304
297
292
269
268
262
244
235
235
229
226
218
213
206
204
196
187
185
182
180
178
168
164
162
155
153
153
149
143
136
135
119
119
109
93
72
3) Του δευτέρου επιλαχόντος συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»:
1 ΣΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
2038
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΡΩΣΕΤΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΟΥΚΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ του ΣΑΒΒΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΥΜΠΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΕΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΕΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΝΑΖΕΝΤΙΑΔΟΥ ΙΛΙΑΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΦΙΟΡΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΨΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ)
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΖΟΡΜΠΑΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΤΣΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΙΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΑ) του ΝΟΜΙΚΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΥΖΙΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΡΓΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
1240
1228
674
570
499
498
448
434
418
410
379
377
376
355
353
349
316
314
297
289
278
275
274
264
263
261
257
247
239
237
231
218
214
211
203
193
191
190
186
183
175
172
168
164
156
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
ΑΠΑΜΙΑΝ ΧΑΪΚ του ΜΙΓΚΙΡΔΙΤΣ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΗΛΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΞΥΛΑ ΒΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΥΜΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΕΛΕΚΟΥ ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΣΚΕΥΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΕΚΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΕΨΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΝΤΙΑΝ του ΗΛΙΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
154
154
145
143
140
133
130
126
119
113
110
108
97
89
82
81
68
62
60
56
55
44
4) Του τρίτου επιλαχόντος συνδυασμού «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ΜΟΝΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΦΑΝΤΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΩ) του ΔΙΑΜΑΝΤΗ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ)
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΚΟΡΟΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΨΑΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΡΟΥΣΣΟΥ-ΧΑΛΟΦΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΜΑΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΙΜΩΝΟΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΑΡΔΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΔΕΔΕ-ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
358
314
257
254
212
208
202
200
197
194
193
180
174
172
163
163
160
154
143
143
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
ΚΟΔΟΝΙΔΗΣ ΕΜΙΛ του ΕΛΝΤΑΡ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΜΑΡΓΕΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΑΝΔΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΚΟΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΕΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΞΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΟΒΑΝΕΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΑΡΑΜΠΕΤ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΖΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΡΑΚΟΥΛΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΚΡΥΔΗΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΛΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ (Δ.ΕΝ.ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΡΑΚΛΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΚΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΣΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΙΑΚΟΥΜΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΡΩΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
141
135
134
133
129
128
126
121
114
113
109
100
96
93
86
86
86
84
82
79
79
75
75
75
74
72
71
71
70
65
63
62
53
51
51
51
50
49
47
47
47
47
42
37
22
66.
67.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
19
15
5) Του τέταρτου επιλαχόντος συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΝΙΚΑΙΑ – ΡΕΝΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΦΕΓΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΤΟΥΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ(ΛΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΤΣΑ) του ΠΕΤΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΠΑΚΛΗ-ΒΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΛΕΣΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΒΟΓΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ-ΣΟΥΛΕΝΙΑΝ ΜΑΚΡΟΥΙ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΚΑΠΡΙΕΛ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ)
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΗΝΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΦΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΚΕΛΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΟΥΡΔΑΜΗΣ-ΒΟΥΡΔΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΛΤΟΥΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΛΟΡΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΦΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
110
153
133
105
103
101
98
92
91
90
83
82
82
80
78
78
75
75
72
71
69
69
66
62
60
59
55
53
51
51
49
48
47
47
47
45
45
40
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
ΣΑΡΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΦΕΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΖΑΝΝΕΤΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΤΕΕΣΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΟΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΠΟΥΛΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΑΡΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΠΑΛΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΙΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΡ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΡΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
39
37
36
36
36
35
34
34
32
29
28
27
27
24
23
20
19
17
17
16
12
11
3
6) Του πέμπτου επιλαχόντος συνδυασμού «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΟΥΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΖΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΑΦΗ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΚΑΛΙΟΤΖΙΔΟΥ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΤΩΑΝΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ (ΤΟΝΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΛΙΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
204
178
152
128
123
106
100
97
94
87
84
76
75
74
72
72
68
67
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ΛΙΑΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΉ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΛΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΜΙΧΑΉΛ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΣΣΑ ΕΡΗΦΙΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΩΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Δ.ΕΝ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΡΑΔΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΜΠΟΓΟΣ (ΠΩΛ) του ΧΑΪΚΑΖ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΚΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΠΕΡΛΑΝΤΩΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΜΠΕΤΥ) του ΣΤΈΦΑΝΟΥ (Δ.ΕΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ)
58
57
56
54
53
52
51
50
48
48
46
46
42
42
40
40
38
38
37
37
37
36
35
31
26
26
25
22
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι δήμαρχοι των παραπάνω
συνδυασμών θεωρούνται ότι έλαβαν όλες τις ψήφους των συνδυασμών τους και
ότι η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που ισοψήφισαν
ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου
Νόμου (βλ. σχετ. πρακτικά του Δικαστηρίου).
Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι κατά την ψηφοφορία
της 7ης Νοεμβρίου 2010 (η οποία και λαμβάνεται υπόψη για την εκλογή των
τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων), οι δυνάμει της υπ’ αριθμ.
5.627/2010 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, όπως αυτή διορθώθηκε
με την υπ’ αριθ. 5697/2010 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου ανακηρυχθέντες
σύμβουλοι τοπικών κοινοτήτων έλαβαν σταυρούς προτίμησης, κατά σειρά
επιτυχίας, ως εξής:
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
Α) Δημοτική κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
1)Του επιτυχόντος συνδυασμού «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»:
1) ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2) ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3) ΜΑΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ
4) ΒΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
5) ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
6) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΒΕΤΤΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ
8) ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
10) ΑΣΛΑΝΙΑΝ ΜΑΡΙ του ΑΡΑΜ
11) ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ ΑΡΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
12) ΠΑΤΟΥΚΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1125
802
751
667
520
484
445
432
342
342
300
71
2) Του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ- ΡΕΝΤΗ»
1) ΓΟΣΠΟΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
3) ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
4) ΚΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5) ΚΑΚΑΛΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6) ΣΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7) ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8) ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9) ΚΟΡΤΕΣΗ ΜΑΤΡΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10) ΚΕΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11) ΒΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
12) ΤΣΙΤΛΑΧΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ
115
95
90
86
80
66
61
59
54
42
29
14
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι λοιποί συνδυασμοί δεν έλαβαν έδρα στην εν λόγω
δημοτική κοινότητα.
Β) Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας.
1) Του επιτυχόντος συνδυασμού «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»
1)
2)
3)
4)
ΔΕΡΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΙΖΥΡΙΔΟΥ-ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΒΕΛΟΥΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
1087
752
707
673
5) ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
6) ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7) ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8) ΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
9) ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ(ΕΥΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
11) ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
12) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13) ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14) ΠΑΡΑΣΑΜΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15) ΚΟΣΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16) ΜΑΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
613
597
548
538
518
508
475
416
341
333
297
233
2) Του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
– ΡΕΝΤΗ»
1) ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2) ΜΑΚΡΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3) ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΡΙΑΝΑ) του ΝΙΚΟΥ
4) ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5) ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΑΝΑΝΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
6) ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ
7) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8) ΚΟΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9) ΠΙΚΟΥΛΑ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ
10) ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΜΑΡΚΟΥ
11) ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΗΛΙΑ
12) ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14) ΧΙΡΜΟΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
15) ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
16) ΚΙΝΑΛΟΓΛΟΥΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2301
681
544
542
468
413
360
359
290
288
281
269
260
241
207
133
3) Του δεύτερου επιλαχόντος συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»
1) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3) ΔΕΛΗΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4) ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5) ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6) ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7) ΓΛΥΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
8) ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ του ΝΕΣΤΩΡΟΣ
9) ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10) ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
1330
751
474
440
438
423
411
401
397
348
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
11) ΣΤΑΜΙΡΗ ΛΙΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12) ΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
13) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
14) ΜΑΡΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
15) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ
16) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
343
326
312
305
273
267
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι λοιποί συνδυασμοί δεν έλαβαν έδρα.
Επομένως πρέπει να ανακηρυχθούν ως: Α) α) επιτυχών ο συνδυασμός
«ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»
με δήμαρχο τον
Ιωακειμίδη Γεώργιο του Σάββα και τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι οι είκοσι
επτά (27) πρώτοι αφού στον αριθμό των συμβούλων δεν περιλαμβάνεται ο
δήμαρχος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
με την επισήμανση ότι, οι πέντε (5) από αυτούς εκλέγονται στη Δημοτική
Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη και οι λοιποί είκοσι δύο (22) στη Δημοτική
Ενότητα Νίκαιας, β) από τον πρώτο επιλαχόντα Συνδυασμό τακτικοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι οι πρώτοι δέκα (10), από τους οποίους ο ένας εκλέγεται
στη
Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη και οι λοιποί εννέα (9) στη Δημοτική
Ενότητα Νίκαιας, γ) από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί
Δημοτικοί Σύμβουλοι οι τέσσερις (4) πρώτοι οι οποίοι εκλέγονται στη Δημοτική
Ενότητα Νίκαιας, δ) από τον τρίτο επιλαχόντα συνδυασμό οι δύο (2) πρώτοι οι
οποίοι εκλέγονται στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας και στους λοιπούς δύο
συνδυασμούς οι υποψήφιοι Δήμαρχοι δεδομένου ότι άπαντες οι υποψήφιοι
Δήμαρχοι των ανωτέρω επιλαχόντων συνδυασμών
περιλαμβάνονται στον
αριθμό των συμβούλων (άρθρ. 38 παρ. 1 εδ. β' Ν. 3852/2010). Οι λοιποί
υποψήφιοι
δημοτικοί
σύμβουλοι
όλων
των
συνδυασμών
πρέπει
να
ανακηρυχθούν αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων και εκπροσώπων
του κάθε συνδυασμού αντίστοιχα με τη σειρά της επιτυχίας τους, όπως
ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας. Β) Τακτικοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι ανά συνδυασμό σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης
που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και Γ)
Τακτικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επικυρώνει
τα
αποτελέσματα
των
δημοτικών
εκλογών,
που
διεξήχθησαν στις 7 Νοεμβρίου 2010 και 14 Νοεμβρίου 2010 στο Δήμο
Σπετσών.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
α) Επιτυχόντα συνδυασμό, το συνδυασμό «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ
– ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό «ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ», δεύτερο επιλαχόντα, το
συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», τρίτο
επιλαχόντα
το
συνδυασμό
«ΟΜΟΡΦΗ
ΠΟΛΗ»,
τέταρτο
επιλαχόντα
το
συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑ – ΡΕΝΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΟΛΗ» και πέμπτο επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ».
β) Δήμαρχο του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη τον Ιωακειμίδη
Γεώργιο του Σάββα.
γ) Δημοτικούς Συμβούλους:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
1) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν οι:
1.
2.
3.
4.
5.
ΚΟΥΦΑΤΖΙΔΟΥ-ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1.
2.
3.
4.
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΖΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ
ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
2. Από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτική μεν:
ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΜΑΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΝΤΟΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΜΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΕΡΕΚΜΕΤΖΙΑΝ ΓΕΓΗ(ΒΕΤΑ) του ΑΓΚΟΠ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
Από τον επιτυχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν:
1. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΠΡΟΚΟΠΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
6. ΑΔΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
7. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΠΑΝΙΔΟΥ- ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
12. ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
13. ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
14. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
15. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
16. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
17. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
18. ΡΟΥΜΙΑΝ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
20. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
21. ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
22. ΜΑΛΤΕΖΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΠΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΤΑΣΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
11. ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
12. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ (ΧΑΡΗΣ) του ΣΤΕΠΑΝ
14. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15. ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΛΑΓΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΣΑΜΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔH ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19. ΓΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΚΙΡΚΟΡ του ΑΡΤΙΝ
20. ΜΠΟΥΡΙΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΝΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
22. ΤΣΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
23. GEMI (ΓΚΕΜΙ) EDA ΕΝΤΑ του ROK (ΡΟΚ)
24. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
25. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
26. ΤΣΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
27. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
28. ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
29. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
30. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
31. ΤΣΑΠΑΛΗΡΑ-ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
32. ΝΤΕΡΓΑΖΑΡΙΑΝ ΜΑΝΟΥΚ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΜΕΛΚΟΝ
33. ΜΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
34. ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
35. ΝΙΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
36. ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2) Από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν:
1. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
2. ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΗΝΑ
4. ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΛΑΣΚΑΡΗ-ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1.
2.
3.
4.
5.
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
6. ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
8. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΛΙΑ
11. ΑΡΑΠΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ(ΞΕΝΟΥΛΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
12. ΛΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
13. ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΜΠΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
17. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΑΑΚ
21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
22. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
23. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
24. ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
27. ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
30. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
31. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
32. ΣΑΛΑΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
33. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
34. ΚΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
35. ΤΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
36. ΤΣΙΒΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
37. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
38. ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
39. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ
40. ΚΑΤΖΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
41. ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
42. ΜΠΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
43. ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
44. ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
45. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
46. ΤΖΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
47. ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ
48. ΤΣΟΥΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
49. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
50. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
51. ΛΑΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
3) Από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν:
1.
2.
3.
4.
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΡΩΣΕΤΟΥ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
3. ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΓΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΟΥΚΑ
5. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ του ΣΑΒΒΑ
8. ΛΥΜΠΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
11. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΝΑΖΕΝΤΙΑΔΟΥ ΙΛΙΑΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ
13. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
14. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
16. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
17. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ
19. ΨΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20. ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
21. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22. ΖΟΡΜΠΑΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΚΟΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΤΣΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
24. ΜΑΙΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΑ) του ΝΟΜΙΚΟΥ
25. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
26. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
27. ΚΥΖΙΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28. ΜΑΡΓΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
29. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
31. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
32. ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
33. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
34. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
35. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
36. ΗΛΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
37. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
39. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ
40. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
41. ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
42. ΞΥΛΑ ΒΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
44. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
45. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
46. ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
47. ΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
48. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
49. ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
50. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
51. ΚΟΥΜΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
52. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
53. ΤΣΕΛΕΚΟΥ ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΣΚΕΥΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
54. ΛΕΚΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
55. ΣΕΨΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
56. ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΝΤΙΑΝ του ΗΛΙΑ
4) Από τον τρίτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν οι
1. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟΥΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΟΝΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
2. ΚΟΡΟΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΨΑΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΡΟΥΣΣΟΥ-ΧΑΛΟΦΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
8. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
10. ΧΑΜΑΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΙΜΩΝΟΣ
11. ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
13. ΒΑΡΔΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΔΕΔΕ-ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΑΝΔΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
16. ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
17. ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ
19. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
20. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ
22. ΚΕΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
23. ΞΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
24. ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ
25. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
26. ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
27. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28. ΤΣΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ
29. ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΟΒΑΝΕΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΑΡΑΜΠΕΤ
30. ΖΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
31. ΚΟΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
32. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΡΑΚΟΥΛΗ
33. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
34. ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
35. ΜΑΚΡΥΔΗΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
36. ΒΛΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
38. ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
39. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ
40. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ
41. ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
42. ΛΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
43. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΡΑΚΛΗ
44. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
45. ΓΚΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
46. ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
47. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
48. ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
49. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
50. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51. ΑΣΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΟΥ
52. ΚΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
53. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΙΑΚΟΥΜΗ
54. ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
55. ΤΡΩΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΥ
56. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
57. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
5) Από τον τέταρτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικός μεν ο:
ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
Αναπληρωματικοί δε οι:
1. ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
2. ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
4. ΦΕΓΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΤΣΑ) του ΠΕΤΡΟΥ
7. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
8. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9. ΚΑΠΑΚΛΗ-ΒΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
10. ΠΛΕΣΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ
11. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
12. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13. ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΗΝΑ
15. ΚΕΛΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16. ΜΠΟΥΡΔΑΜΗΣ-ΒΟΥΡΔΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ
17. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
18. ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
19. ΑΛΤΟΥΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
20. ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
21. ΚΑΛΟΡΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
23. ΜΠΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
24. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
25. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
26. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
27. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28. ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
29. ΦΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
30. ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
31. ΜΑΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
32. ΣΑΡΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
33. ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
34. ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
35. ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΖΑΝΝΕΤΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
36. ΜΑΤΕΕΣΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ
37. ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
38. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
39. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
40. ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
41. ΠΟΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
42. ΜΠΟΥΛΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
44. ΠΑΛΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
46. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
47. ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΙΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΡ
48. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
49. ΡΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
50. ΣΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
51. ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
52. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6) Από τον πέμπτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικός μεν ο:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
2. ΚΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΛΟΥΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΥ
7. ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΖΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
10. ΚΑΛΙΟΤΖΙΔΟΥ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΤΩΑΝΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ (ΤΟΝΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
12. ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13. ΛΑΛΙΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
14. ΛΙΑΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΉ
15. ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
17. ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
18. ΛΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
19. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
20. ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΜΙΧΑΉΛ
21. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΠΑΣΣΑ ΕΡΗΦΙΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24. ΚΩΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
25. ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΥ
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
27. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
29. ΜΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ
30. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
31. ΡΑΔΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
32. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
33. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
34. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
35. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
36. ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ
37. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
38. ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΜΠΟΓΟΣ (ΠΩΛ) του ΧΑΪΚΑΖ
39. ΚΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
40. ΠΕΡΛΑΝΤΩΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΜΠΕΤΥ) του ΣΤΈΦΑΝΟΥ
δ) Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Από τον επιτυχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν οι:
1
2
3
4
5
6
7
ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ
ΒΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΒΕΤΤΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1.
2.
3.
4.
5.
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΣΛΑΝΙΑΝ ΜΑΡΙ του ΑΡΑΜ
ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ ΑΡΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΤΟΥΚΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν οι:
1. ΓΟΣΠΟΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΚΑΛΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΤΕΣΗ ΜΑΤΡΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8. ΚΕΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΒΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
10. ΤΣΙΤΛΑΧΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ
Από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικός μεν ο:
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΟΥΚΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΡΙΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Από τον τρίτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικός μεν ο:
ΑΛΙΟΣΕΤΣΚΙΝ ΒΙΚΤΩΡ του ΑΛΕΞΑΝΤΡ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1. ΜΠΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
4. ΤΕΡΖΙΑΝ ΝΤΙΡΑΝ του ΓΚΑΡΟ
5. ΦΑΝΤΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΛΙΟΓΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
8. ΒΡΑΧΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
9. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΤΟΞΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΣΧΙΣΤΟΧΕΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
Από τον επιτυχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΔΕΡΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΙΖΥΡΙΔΟΥ-ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΒΕΛΟΥΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ(ΕΥΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΑΜΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
Από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν οι:
1. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΜΑΚΡΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΡΙΑΝΑ) του ΝΙΚΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1. ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΑΝΑΝΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΟΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΠΙΚΟΥΛΑ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΜΑΡΚΟΥ
8. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΗΛΙΑ
9. ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΧΙΡΜΟΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
12. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
13. ΚΙΝΑΛΟΓΛΟΥΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3) Από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν οι:
1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1. ΔΕΛΗΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΓΛΥΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ του ΝΕΣΤΩΡΟΣ
7. ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
9. ΣΤΑΜΙΡΗ ΛΙΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
11. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
12. ΜΑΡΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
13. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ
14. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
4) Από τον τέταρτο επιτυχόντα συνδυασμό τακτικός μεν ο:
ΚΑΡΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Αναπληρωματικοί δε οι:
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΨΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
5. ΧΡΗΣΤΑΚΗ-ΜΟΥΛΛΕΡ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ
7. ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΗΛΙΑ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10. ΠΥΡΟΥΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
11. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
12. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
14. ΡΑΦΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ε)
Τακτικούς
Δημοτικούς
Συμβούλους
(σύμφωνα
προτίμησης σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου).
Από τον επιτυχόντα συνδυασμό:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΚΟΥΦΑΤΖΙΔΟΥ-ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ
με
τους
σταυρούς
……φύλλο της υπ΄ αριθμ. 6313/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΠΡΟΚΟΠΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΑΔΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΙΔΟΥ- ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΡΟΥΜΙΑΝ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΗΝΑ
ΜΑΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΟΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό:
1.
2.
3.
4.
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΡΩΣΕΤΟΥ
Από τον τρίτο επιλαχόντα συνδυασμό:
1. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟΥΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΟΝΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Από τον τέταρτο επιλαχόντα συνδυασμό:
ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Από τον πέμπτο επιλαχόντα συνδυασμό:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 2 Δεκεμβρίου 2010, σε
δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, ημέρα Πέμπτη.
Δημοσιεύθηκε στον Πειραιά αυθημερόν.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ