εδώ

Υπηρεσίες Μετρήσεων
Η ErgoProlipsis διαθέτει ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο µετρήσεων,
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και των πιο εξειδικευµένων εφαρµογών. Άρτια εκπαιδευµένο
προσωπικό αναλαµβάνει τη διενέργεια µετρήσεων πεδίου για τον προσδιορισµό βλαπτικών
παραγόντων και ρυπαντών σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις.
Με τη χρήση διακριβωµένου εξοπλισµού, αναλαµβάνουµε τις παρακάτω µετρήσεις.
Μετρήσεις
∆ιατιθέµενος εξοπλισµός
Στάθµη, επίπεδο και δόση θορύβου
Ολοκληρωτικά ηχόµετρα και ηχοδοσίµετρα
Θερµοκρασία υγρού και ξηρού βολβού
Ψηφιακά και αναλογικά θερµόµετρα
Θερµοκρασιακό πεδίο και θερµογραφία
Ψηφιακές θερµοκάµερες υψηλής ανάλυσης
Φωτισµό και ένταση φωτός
Ψηφιακό φωτόµετρο
Ροή αέρα και ταχύτητα αέριων ρευµάτων
Ψηφιακό θερµικό ανεµόµετρο
Υγρασία
Ψηφιακά και αναλογικά υγρασιόµετρα
∆είκτη θερµικής καταπόνησης (WBGT)
Ψηφιακός µετρητής WBGT
Συγκέντρωση αεροµεταφερόµενης σκόνης
On-line µετρητής περιθλασιµετρίας
Συγκέντρωση εισπνεύσιµου & αναπνεύσιµου
κλάσµατος σκόνης
Σύστηµα αντλιών αναρρόφησης και φίλτρων
κατακράτησης σκόνης
Συγκέντρωση ατµών αερίων
Αντλίες δειγµατοληψίας και υπολογισµού
συγκέντρωσης ατµών
Συγκέντρωση ινών και ινογόνου σκόνης
Σύστηµα αντλιών αναρρόφησης και φίλτρων
κατακράτησης ινών
Γείωση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
Ψηφιακά γειωσόµετρα
∆ονήσεις
Ψηφιακό δονησιόµετρο 3 αξόνων
Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
Ψηφιακός µετρητής η/µ πεδίων
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Εθνοµαρτύρων 55, 71409, Τηλ: 2810 360 700, Φαξ: 2810 360 693
ΑΘΗΝΑ, Λεωφ. Κηφισίας 172, 15126, Μαρούσι, Τηλ: 210 8062309, Φαξ: 210 8062309
Τοµείς εφαρµογής των µετρήσεων
Οι µετρήσεις παραγόντων είναι απαραίτητοι στους παρακάτω τοµείς:
Τοµέας εφαρµογής
Περιβαλλοντική
∆ιαχείριση
(ISO 14001, EMAS)
∆ιαχείριση Υγείας &
Ασφάλειας στην
Εργασία
(εφαρµογή προτύπου
OHSAS 18001,
υπηρεσίες
Τεχνικού Ασφαλείας &
Ιατρού Εργασίας,
∆ηµόσια Υγεία)
Ενδεικτικές µετρήσεις που προσφέρουµε
•
•
•
•
•
Συγκέντρωσης σκόνης στα όρια των εγκαταστάσεων
Μετρήσεις θορύβου στα όρια των εγκαταστάσεων
Συγκέντρωσης αέριων ρυπαντών σε καµινάδες
Συγκέντρωσης ρυπαντών στα ύδατα
Συγκέντρωσης αερίων ρύπων
•
•
•
•
Μετρήσεις θορύβου σε χώρους εργασίας
Μετρήσεις έντασης φωτισµού
Μετρήσεις θερµοκρασίας-υγρασίας σε χώρους εργασίας
Μετρήσεις προσδιορισµού δείκτη θερµικής καταπόνησης
(WBGT)
Μετρήσεις δονήσεων χειριστών µηχανηµάτων
Μετρήσεις συγκέντρωσης αδρανούς σκόνης (εισπνεύσιµοαναπνεύσιµο κλάσµα)
Μετρήσεις ινογόνου σκόνης (αµίαντος, βαµβάκι)
Μετρήσεις βλαπτικών αερίων (CO2, NOx, NH3 κ.α.)
Έλεγχος ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε
θερµογράφηση
Έλεγχος ταχύτητας αέριων ρευµάτων σε γραφεία
Μετρήσεις ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας γύρω από κεραίες
ή ηλεκτρικά δίκτυα
•
•
•
•
•
•
•
Επιχειρήσεις
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
(εστιατόρια, ξενοδοχεία)
• Μετρήσεις θερµοκρασίας ψυκτικών θαλάµων και φούρνων
• Έλεγχος απωλειών ψυκτικών θαλάµων και φούρνων
• Μετρήσεις βακτηρίων και ιών (σε συνεργασία µε τρίτα
εργαστήρια)
• Μετρήσεις υγρασίας
Επιπλέον, σε συνεργασία µε το διαπιστευµένο εργαστήριο της εταιρίας
MetroCal, σας προσφέρουµε υπηρεσίες διακρίβωσης εργαστηριακών
οργάνων
και
εξοπλισµού.
Αναλυτικότερα,
µπορούµε
να
καλύψουµε
διακριβώσεις οργάνων µάζας, θερµοκρασίας & υγρασίας, δύναµης & ροπής,
σκληρότητας, όγκου, πυκνότητας, ροής, πίεσης και ηλεκτρικών µεγεθών.
Στον ιστοχώρο της εταιρίας µας www.ergoprolipsis.gr, µπορείτε να βρείτε αναλυτική περιγραφή
των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία µας καθώς και πλήθος ενηµερωτικών στοιχείων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Εθνοµαρτύρων 55, 71409, Τηλ: 2810 360 700, Φαξ: 2810 360 693
ΑΘΗΝΑ, Λεωφ. Κηφισίας 172, 15126, Μαρούσι, Τηλ: 210 8062309, Φαξ: 210 8062309