ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ - Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης

ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Π.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011
Αρ. πρωτ.:
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. κώδικας: 106 74
ΘΕΜΑ: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε
Τουριστικά Καταλύματα – Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Οικονομικών
Πολιτισμού και Τουρισμού
Έχοντας υπόψη:
1.
Τα άρθρα 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α).
2.
Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
΄Οργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
3.
Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και λοιπές διατάξεις».
4.
Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α), όπως ισχύει.
5.
Το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102/Α).
6.
Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου
δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α).
7.
Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α).
8.
Την παράγραφο 1, του άρ. 24 του Ν. 3200/2003
«Τροποποιήσεις του
Ν.1388/1983 – Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης-, ίδρυση Εθνικής
3
1
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 281/Α), με τις οποίες η Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9.
Το άρθρο 15 του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του
δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 57/Α).
10. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους,
μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α)
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (ΦΕΚ 1276/Β) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του
περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)».
12. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/B/23-10-2006) Κοινή
Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
του Υπουργού Δικαιοσύνης "Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου
ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης".
13. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 (ΦΕΚ 629/Β΄ /25-04-2007) Κοινή Απόφαση
του Υφυπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη
αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία εκδίδεται από τους
ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
14. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/1/2407/26-1-2009 (ΦΕΚ 297/Β΄/ 18-2-2009)
Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών "Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής
ενημερότητας".
15. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α./ 18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/ 30 – 8 – 2010) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010
(ΦΕΚ 63 Α΄/3 – 5 – 2010).
16. Την αριθμ. ΥΑΠ/ Φ. 19. 7/ 14/ 380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/ 23 – 9 – 2010) Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και
την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ.
17. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α).
18. Την υπ’ αριθμ. 383/18.01.2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β).
19. Το π.δ.186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α).
20. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 35/Α).
21. Τον Ν. 3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 188/Α).
22. Το άρθρο 2 του Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 118/Α).
23. Το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α).
24. Το π.δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με
σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ 43/Α), όπως ισχύει.
25. Το π.δ. 33/1979
«Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών
κτισμάτων» (ΦΕΚ 10/Α).
26. Το π.δ. 337/2000 «Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων
επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών» (ΦΕΚ 281/Α),
όπως ισχύει.
3
2
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
27.
Την υπ’ αριθμ. 530992/1987 απόφασης Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ «Τεχνικές
προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 557/Β), όπως ισχύει.
28. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων
πληροφοριών και υπηρεσιών προς τον πολίτη.
29. Το ότι η διατήρηση της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε
Τουριστικά Καταλύματα επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος
που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και των αποδεκτών των
υπηρεσιών, καθώς και το ότι οι απαιτήσεις που αυτή θέτει δεν μπορούν να
υποκατασταθούν από κατασταλτικούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος.
30. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
230/Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
1. Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) τουριστικού καταλύματος, ο
αιτών υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ. τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το
άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή
νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον
κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη
νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους. Στην ίδια αίτηση για τα κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα υποδεικνύεται ο υπεύθυνος διευθυντής του καταλύματος και για τα μη κύρια
ξενοδοχειακά καταλύματα δηλώνεται η έννομη σχέση του αιτούντος (εμπράγματη ή ενοχική)
με το ακίνητο.
β. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο
από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των
διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά
εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου
κράτους–μέλους της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για
τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση
εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από
υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης
βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω
δεν είναι δυνατό να υποβληθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής
του.
γ. Οικοδομική άδεια, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία Πολεοδομίας του οικείου Ο.Τ.Α.
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
3
3
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση
σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο Ο.Τ.Α.
2. Για τα κύρια
δικαιολογητικά:
τουριστικά
καταλύματα,
υποβάλλονται
επιπλέον
τα
ακόλουθα
α. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία.
β. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) περί ενημερότητας των προς
αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης.
γ. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού δικαιολογητικά για την έκδοση
απόφασης ορισμού διευθυντή.
3. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει
αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται με απόφαση του
Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του ΕΟΤ. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή
των πιο πάνω δικαιολογητικών α και β της παραγράφου 1 και β της παραγράφου 2 του άρθρου
αυτού.
4. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία πενήντα ημερών (50) από την
πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε αίτηση χορήγησης
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση
παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το Ε.Σ.Λ. έχει εκδοθεί σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010) και ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή».
5. Για τον ορισμό διευθυντή κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος εκδίδεται απόφαση της οικείας
Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης:
α. Ξενοδοχεία Κλασσικού Τύπου/ Ξενοδοχεία τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων/
Ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ/ Ξενοδοχεία μικτού τύπου/Κύρια τουριστικά καταλύματα
εντός παραδοσιακών κτισμάτων:
αα. Για ξενοδοχεία κατηγορίας 5* αστέρων, 4* αστέρων δυναμικότητας άνω των 40 κλινών, 3*
αστέρων δυναμικότητας άνω των 50 κλινών και για ξενοδοχεία κατηγορίας 2* αστέρων
δυναμικότητας άνω των 100 κλινών, υποβάλλεται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στον τομέα του τουρισμού ή της διοίκησης επιχειρήσεων σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής, ή τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε κατεύθυνσης με
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα του τουρισμού σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής.
Για ξενοδοχεία κατηγορίας 4* αστέρων δυναμικότητας έως 40 κλινών, 3* αστέρων
δυναμικότητας έως 50 κλινών και 2* αστέρων δυναμικότητας έως 100 κλινών υποβάλλεται
δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
κατάρτισης, ειδικότητας σχετικής με τον τουρισμό ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του
εξωτερικού ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας
τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων.
ββ. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 για μια από τις ακόλουθες γλώσσες:
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική.
γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση,
απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα
κατά των ηθών (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή).
δδ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υποδεικνυόμενου ως διευθυντή ότι αποδέχεται
τη θέση.
3
4
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
β. Τουριστικές Οργανωμένες Κατασκηνώσεις Α΄ και Β΄ τάξης:
αα. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας σχετικής με τον τουρισμό ή αναγνωρισμένης
ισότιμης σχολής του εξωτερικού ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποδεικτικό
επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον κλάδο των τουριστικών
επιχειρήσεων.
ββ. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 για μια από τις ακόλουθες
γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική.
γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες
για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο
ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από
ημεδαπή αρχή).
δδ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υποδεικνυόμενου ως διευθυντή ότι
αποδέχεται τη θέση.
Άρθρο 2
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.
3498/2006, όπως ισχύει, συμπληρώνεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα των παραρτημάτων Ι
και ΙΙ, τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Άρθρο 3
Η διαδικασία της Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η έγκυρη
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και η διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής διενεργείται
μέσω του ειδικού εντύπου αίτησης, ανάλογα με την μορφή του καταλύματος, σύμφωνα με τα
Υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Π.Δ.
Αποδέκτες για ενέργεια
Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
3
5
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουρισμού
5. Γραφείο Προέδρου ΕΟΤ
3
6
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986)
Περιγραφή αιτήµατος: « Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ξενοδοχείου Κλασσικού Τύπου/
Ξενοδοχείου τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων/ Ξενοδοχείου τύπου Μοτέλ/ Ξενοδοχείου μικτού
τύπου/Τουριστικού Καταλύματος σε παραδοσιακό κτίριο/Οργανωμένης Τουριστικής
κατασκήνωσης »
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
(Ε.Κ.Ε. ή οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.)
ΠΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)
Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα Πατέρα:
Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα Μητέρας:
Επώνυµο Μητέρας:
Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*
Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*
Αριθ. Διαβατηρίου:*
Ηµεροµηνία
γέννησης1:
Τόπος
Χώρα:
Κατοικίας
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*
Α.Φ.Μ:
Ιθαγένεια:
Τόπος Γέννησης:
Πόλη:
Τηλ:
Οδός:
Αριθ:
Fax:
ΤΚ:
E – mail:
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επωνυμία:
Αρ. Καταστατικού:
Έτος Ίδρυσης:
Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός
και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ):
Α.Φ.Μ.:
Έδρα
Δ.Ο.Υ.:
Οδός:
Αριθ:
Δήμος / Κοινότητα:
Τηλ:
1
ΤΚ:
Νομός:
Fax:
E – mail:
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός : π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.
3
7
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2
(για
κατάθεση
αίτησης
ή
παραλαβή
τελικής διοικητικής πράξης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση
του
γνήσιου
της υπογραφής
από
εξουσιοδότησης
µε
βεβαίωση
δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΑΔΤ:
ΟΔΟΣ:
ΑΡΙΘ:
Τηλ:
Fax:
Τ.Κ:
E – mail:
1. Παρακαλώ για την έκδοση απόφασης ορισμού του/της …………………………….ως διευθυντή/διευθύντριας του
καταλύματος…………… , σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2. Παρακαλώ για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
καταλύματος), με τα ακόλουθα στοιχεία:
……………………………………..(συμπληρώνεται η μορφή του
Επωνυμία επιχείρησης:
Διακριτικός Τίτλος
Διεύθυνση
επιχείρησης
Δήμος / Κοινότητα:
Οδός:
Α.Φ.Μ. :
Αριθ.:
ΤΚ:
Δ.Ο.Υ.:
Τηλ:
Fax:
E – mail:
Μορφή:
Κατηγορία:
Δυναμικότητα
Τουριστική Οργανωμένη
Κατασκήνωση
Άτομα:
Θέσεις:
Οικίσκοι:
Ξενοδοχείου τύπου Επιπλωμένων
Διαμερισμάτων
Σύνολο Διαμερισμάτων:
Σύνολο Δωματίων :
Σύνολο Κλινών :
2
Ξενοδοχείο τύπου Κλασσικού Τύπου/ Ξενοδοχείο τύπου Μοτέλ /
Σύνολο Διαμερισμάτων (Σουίτες) :
Σύνολο Δωματίων :
Σύνολο Κλινών :
Ξενοδοχείου μικτού τύπου:
Σύνολο Δωματίων :
Σύνολο Διαμερισμάτων:
Σύνολο Διαμερισμάτων-Σουίτες:
Σύνολο Κλινών :
Βλ. σημείο 1 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
3
8
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
2. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
3……………………………………………………………………»
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο ΕΚΕ:
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
3
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».
3
9
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
…………………..
Ο/Η αιτών/ούσα
(Ημερομηνία)
(Σφραγίδα-υπογραφή)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
3
10
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης,
έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
αμετάκλητα
για
κακούργημα ή για κάποιο από τα
πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς
σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων
περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που
αναφέρονται στα ήθη.
2. Οικοδομική άδεια, η οποία εκδίδεται από την
υπηρεσία Πολεοδομίας του οικείου .
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση
3. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
4. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με την
δυναμικότητα του καταλύματος.
5. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού
συστήματος του καταλύματος ή
βεβαίωση
σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι
οποίες εκδίδονται από τον οικείο Ο.Τ.Α.
6. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) περί ενημερότητας των προς αυτό
υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της
επιχείρησης.
7. Τίτλος σπουδών του διευθυντή του
καταλύματος.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του διευθυντή
του καταλύματος.
9. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
του διευθυντή του καταλύματος, έκδοσης
τελευταίου τριμήνου.
10. Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον διευθυντή
του καταλύματος περί αποδοχής της θέσης του.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση
1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους–μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους
σε άλλο κράτος–μέλος της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση.
Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη κήρυξης
σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα
κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί
μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που
εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία
έκδοσής τους.
2. Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ξενοδοχεία Κλασσικού Τύπου/ Ξενοδοχεία τύπου
Επιπλωμένων Διαμερισμάτων/ Ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ/ Ξενοδοχεία μεικτού τύπου, πρέπει να έχει εγκριθεί από
την τεχνική υπηρεσία των κατά τόπους Π.Υ.Τ., η καταλληλότητα οικοπέδου και η αρχιτεκτονική μελέτη και να
έχουν τηρηθεί οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια, σύμφωνα με το π.δ.
43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές
προδιαγραφές αυτών» (Φ.Ε.Κ. Α’/43 ) όπως ισχύει. Η εφαρμογή των ανωτέρω διαπιστώνεται έπειτα από
διενέργεια ελέγχου από τους υπαλλήλους της οικείας Π.Υ.Τ..
3. Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Οργανωμένες Κατασκηνώσεις πρέπει να έχει
εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία των κατά τόπους Π.Υ.Τ. η καταλληλότητα οικοπέδου και η αρχιτεκτονική
μελέτη και να έχουν τηρηθεί οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. «Τεχνικές
προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων», όπως ισχύει. Η εφαρμογή των ανωτέρω διαπιστώνεται έπειτα από
διενέργεια ελέγχου από τους υπαλλήλους της οικείας Π.Υ.Τ..
3 11
4. Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων,
πρέπει να έχει εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία των κατά τόπους Π.Υ.Τ., η καταλληλότητα κτιρίου και η
αρχιτεκτονική μελέτη και να πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 33/1979 «Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από τα ΕΚΕ : Έξι (6) μήνες (άρθρο
13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτηµα:
Ξενοδοχείου Κλασσικού Τύπου/
Ξενοδοχείου τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων/ Ξενοδοχείου τύπου
Μοτέλ/ Ξενοδοχείου μικτού τύπου/Τουριστικού Καταλύματος σε
παραδοσιακά κτίρια/Οργανωμένης Τουριστικής κατασκήνωσης »
(επιλέγεται η αντίστοιχη μορφή του καταλύματος)
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
Υπηρεσία Υποβολής: (Ε.Κ.Ε. ή οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.)
Αριθµ. Πρωτοκόλλου:
Ηµ/νια αιτήµατος:
Αρµόδιος Υπάλληλος: Όνοµα:
Επώνυµο:
Αιτών:
Επώνυµο:
Όνοµα:
3
12
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης,
έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα
πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς
σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί
ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα
ήθη.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση
2. Οικοδομική άδεια, η οποία εκδίδεται από την
υπηρεσία Πολεοδομίας του οικείου Ο.Τ.Α.
3. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο
της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
4. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με
την δυναμικότητα του καταλύματος.
5.
Βεβαίωση
καλής
λειτουργίας
του
αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή
βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο
Ο.Τ.Α..
6. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) περί ενημερότητας των της
αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική
μορφή της επιχείρησης.
7. Τίτλος σπουδών του διευθυντή του
καταλύματος.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
του
καταλύματος.
9. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
του διευθυντή του καταλύματος, έκδοσης
τελευταίου τριμήνου.
10. Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον
διευθυντή του καταλύματος περί αποδοχής της
θέσης του.
Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από τα ΕΚΕ : Έξι (6) μήνες (άρθρο
13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ : Έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των
τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης
υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου
3
13
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος, στην
προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση
από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται
δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα
προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής
αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
3
14
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Περιγραφή αιτήµατος: « Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων
Δωματίων – Διαμερισμάτων/ Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών/ Τουριστικών Επαύλεων
Τουριστικού Καταλύματος σε παραδοσιακό κτίριο»
ΑΡΙΘΜ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(Ε.Κ.Ε. ή οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΠΡΟΣ:
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
(φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)
Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα Πατέρα:
Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα Μητέρας:
Επώνυµο Μητέρας:
Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*
Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*
Αριθ. Διαβατηρίου:*
Ηµεροµηνία
γέννησης4:
Τόπος
Χώρα:
Κατοικίας
Τηλ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*
Α.Φ.Μ:
Ιθαγένεια:
Τόπος Γέννησης:
Πόλη:
Οδός:
Αριθ:
Fax:
ΤΚ:
E – mail:
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επωνυμία:
Αρ. Καταστατικού:
Έτος Ίδρυσης:
Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός
και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ):
Α.Φ.Μ.:
Έδρα
Δ.Ο.Υ.:
Οδός:
Αριθ:
Δήμος / Κοινότητα:
Τηλ:
4
ΤΚ:
Νομός:
Fax:
E – mail:
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός : π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.
3
15
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ5
(για
κατάθεση
αίτησης
ή
παραλαβή
τελικής διοικητικής πράξης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση
του
γνήσιου
της υπογραφής
από
εξουσιοδότησης
µε
βεβαίωση
δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΑΔΤ:
ΟΔΟΣ:
ΑΡΙΘ:
Τηλ:
Fax:
Τ.Κ:
E – mail:
Παρακαλώ για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
καταλύματος), με τα ακόλουθα στοιχεία:
……………………………………..(συμπληρώνεται η μορφή του
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυμία επιχείρησης:
Έννομη Σχέση με το
ακίνητο
Κύριος
Μισθωτής
Άλλο (διευκρινίστε)
Στοιχεία κυρίου του ακινήτου:
Στοιχεία κυρίου του ακινήτου:
Διεύθυνση
επιχείρησης
Α.Φ.Μ. :
Δήμος Κοινότητα:
Οδός:
Τηλ:
Fax:
Μορφή καταλύματος:
Κατηγορία:
Δυναμικότητα
Σύνολο Διαμερισμάτων :
Σύνολο Δωματίων :
Σύνολο Κλινών :
Αριθ.:
ΤΚ:
Δ.Ο.Υ.:
E – mail:
Κλειδιά:
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις6, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
2. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
3……………………………………………………………………»
5
6
Βλ. σημείο 1 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».
3
16
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο ΕΚΕ:
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
3
17
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
…………………..
Ο/Η αιτών/ούσα
(Ημερομηνία)
(Σφραγίδα-υπογραφή)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΜΕ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης
Αυτεπάγγελτη
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών
αναζήτηση
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο
από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής
βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των
διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
2. Οικοδομική άδεια, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία
Πολεοδομίας του οικείου Ο.Τ.Α.
3. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
4. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού
συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με
το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται
από τον οικείο Ο.Τ.Α.
Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
5. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με
τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά
καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας
της εταιρείας.
6. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις
ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και
για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.
7. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε
πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
8. Νομιμοποιητικά έγγραφα της υποβολή της αίτησης για
λογαριασμό του νομικού προσώπου.
Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους–μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους
σε άλλο κράτος–μέλος της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η
μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου
ισοδύναμου της το πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι
δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη
δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν
βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης σε
πτώχευση μπορεί της να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που εκδίδονται
σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία
έκδοσής της.
2. Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται Νομικό Πρόσωπο, το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται στο όνομα του Νομικού
Προσώπου και το δικαιολογητικό (1) υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
3. Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα,
πρέπει να έχει εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία των κατά τόπους Π.Υ.Τ., αρχιτεκτονική μελέτη και να έχουν
τηρηθεί οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για της της κατηγορίες κλειδιών, οι
3
18
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών και τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησηςκατάταξης, σύμφωνα με το π.δ. 337/2000 «Κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων
διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών» (ΦΕΚ Α’ 281), της ισχύει. Η εφαρμογή των
ανωτέρω διαπιστώνεται έπειτα από διενέργεια ελέγχου από της υπαλλήλους της οικείας Π.Υ.Τ..
4. Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες/ Επαύλεις, πρέπει να
έχει εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία των κατά τόπους Π.Υ.Τ., η καταλληλότητα οικοπέδου και η
αρχιτεκτονική, σύμφωνα με την με αριθμ. 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β’) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
«Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων», της ισχύει. Η εφαρμογή των ανωτέρω διαπιστώνεται
έπειτα από διενέργεια ελέγχου από της υπαλλήλους της οικείας Π.Υ.Τ..
5. Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων,
πρέπει να έχει εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία των κατά τόπους Π.Υ.Τ., η καταλληλότητα κτιρίου και η
αρχιτεκτονική μελέτη και να πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 33/1979 «Περί τουριστικών καταλυμάτων
εντός παραδοσιακών κτισμάτων» (ΦΕΚ Α’ 10), της ισχύει. Η εφαρμογή των ανωτέρω διαπιστώνεται έπειτα από
διενέργεια ελέγχου από της υπαλλήλους της οικείας Π.Υ.Τ..
6. Για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος απαιτείται η
έκδοση από την οικεία Π.Υ.Τ. άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ Β’ 526), της ισχύει.
7. Για τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής εντός τουριστικού καταλύματος απαιτείται η έκδοση από την
οικεία Π.Υ.Τ. άδειας λειτουργίας της, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Γ1/443/1973 (ΦΕΚ Β’ 87), της
τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976(ΦΕΚ Β’ 937) και με την με αριθμ. ΔΥΓ2/80825/2005(ΦΕΚ Β’ 120/2006)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3
19
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτηµα:
Υπηρεσία
Υποβολής:
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων
Δωματίων – Διαμερισμάτων/ Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών/
Τουριστικών Επαύλεων Τουριστικού Καταλύματος σε παραδοσιακό
κτίριο» (επιλέγεται η αντίστοιχη μορφή του καταλύματος)
(Ε.Κ.Ε. ή οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.)
Αριθµ.
Πρωτοκόλλου:
Ηµ/της
αιτήµατος:
Αρµόδιος
Υπάλληλος:
Όνοµα:
Επώνυµο:
Αιτών:
Όνοµα:
Επώνυµο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής
Αυτεπάγγελτη
χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου,
αναζήτηση
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών
δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
κακούργημα ή για κάποιο από τα
πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης,
παράβασης
των
διατάξεων
περί
ναρκωτικών ή των διατάξεων που
αναφέρονται στα ήθη.
2. Οικοδομική άδεια, η οποία
εκδίδεται
από
την
υπηρεσία
Πολεοδομίας του οικείου Ο.Τ.Α.
3. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για
το σύνολο της εγκατάστασης, το
οποίο εκδίδεται από την οικεία
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
4. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του
αποχετευτικού συστήματος του
καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης
με το αποχετευτικό δίκτυο του
δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον
οικείο Ο.Τ.Α.
Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
5. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν
τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα
ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά
καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
6. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών
που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από
3
20
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ-ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας
και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου
της οικείας Περιφέρειας.
7. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού
προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
8. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή
της αίτησης για λογαριασμό του νομικού
προσώπου.
Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από τα ΕΚΕ : Έξι (6) μήνες
(άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ : Έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των
τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης
υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου
εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος, στην
προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από
την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10
του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται
δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα
προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής,
προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
3
21