Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) σε
επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ
Αν ενδιαφέρεστε να εκδώσετε Ειδικό Σήμα Λειτουργίας για επιχείρηση γηπέδων γκολφ, σας
παραθέτουμε εδώ τα δέκα (10) δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσετε:
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου, ΑΦΜ/ΔΟΥ, στοιχεία
εταιρείας, διακριτικός τίτλος, εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων)
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
3. Συμφωνητικό μίσθωσης –εφόσον πρόκειται για μη ιδιόκτητη μονάδα.
4. Οικοδομική άδεια
5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
6. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της
μονάδας
7. Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων
8. Κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης προς έγκριση (κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση
υπόκειται σε έγκριση)
9. Κατάλογος τιμών της επιχείρησης για θεώρηση
10. Τα εξής παράβολα:
α) υπέρ ΕΟΤ 14,67 € ανά οπή στο λογαριασμό 26180 της Τράπεζας Ελλάδας ή στο Ταμείο
του ΕΟΤ
β) υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 1,47 € ανά οπή στο λογαριασμό 546025/54 της Εθνικής Τράπεζας
γ)υπέρ ΕΟΤ 29,35 € κατ’ έτος στο λογαριασμό 26180 της Τράπεζας Ελλάδας ή στο Ταμείο
του ΕΟΤ, για θεώρηση τιμών.
Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα
τέσσερα (4) δικαιολογητικά:




Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικό καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
της έδρας της εταιρείας.
Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ από το Πρωτοδικείο
της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.
Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου
1
 Σημαντικές επισημάνσεις:
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του ΕΣΛ είναι η εφαρμογή των εγκεκριμένων
σχεδίων.
2. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης τους,
διαφορετικά ανακαλείται το ΕΣΛ.
3. Σε περίπτωση αλλαγής στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιχείρησης, εκδίδεται νέο ΕΣΛ
κατόπιν υποβολής των δικαιολογητικών 1,2,3,10, δηλαδή:
 Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου, ΑΦΜ/ΔΟΥ,
στοιχεία εταιρείας, διακριτικός τίτλος, εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων)
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 Συμφωνητικό μίσθωσης –εφόσον πρόκειται για μη ιδιόκτητη μονάδα.
 Τα εξής παράβολα:
α) υπέρ ΕΟΤ 14,67 € ανά οπή στο λογαριασμό 26180 της Τράπεζας Ελλάδας ή στο
Ταμείο του ΕΟΤ
β) υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 1,47 € ανά οπή στο λογαριασμό 546025/54 της Εθνικής
Τράπεζας
γ)υπέρ ΕΟΤ 29,35 € κατ’ έτος στο λογαριασμό 26180 της Τράπεζας Ελλάδας ή στο
Ταμείο του ΕΟΤ, για θεώρηση τιμών.
Σχετική νομοθεσία
( Κ.Υ.Α ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α21./1621 ΦΕΚ 29/Β/20.1.2011 η οποία αντικατέστησε την Υ.Α.533190/96 ΦΕΚ 900/Β/20.9.96)
 ΦΕΚ 42/Β/26.1.1994, ΦΕΚ 137/Β/2.3.1994: Υπουργική Απόφαση 520010/6/12.1.1994 "Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ" , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. Τ/15802/2003 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1927/24-12-03.

ΦΕΚ 900/Β/1996, ΄Υπ. Απόφαση 533190/29.7.1996 ΄Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων
γκολφ΄΄.

ΦΕΚ 29/Β/20.01.2011 ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ΔΙΑΔ/Φ.Α.2.2./1623/2011 «Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε
επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ. ΄Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
2
Σχόλιο [v1]: Υπερσύνδεση