Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας Book Outlet

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BOOK OUTLET
Στην Αθήνα σήμερα ……./……/201…, καταρτίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, της οποίας το
περιεχόμενο και τα μερικότερα σημεία αποτελούν τη γνήσια και ακριβή βούληση αυτών που υπογράφουν τη συμφωνία, δηλαδή:
α) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Σόλωνος 110, με Α.Φ.Μ.: 999644463, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον κ. Σμυρνιωτάκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη.
β) Της εταιρείας με την επωνυμία ..............................................................................................................
που εδρεύει στον-ην................................................................................................................................... ,
επί της οδού................................................................................................................ , αριθμός................. ,
με Α.Φ.Μ.: .......................................... Δ.Ο.Υ.: ................................................... , η οποία εκπροσωπείται
εν προκειμένω από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.........................................................................................
.................................................................................................. του..............................................................
Συμφωνούμε και συναποδεχόμαστε τα εξής :
1. Το παρών ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας έχει ισχύ 1 (ένα) χρόνο από την ημερομηνία
υπογραφής του. Σιωπηρή ανανέωση γίνεται για ακόμα 1 (ένα) χρόνο, εκτός εάν το συμφωνητικό καταγγελθεί τουλάχιστο 1 μήνα πριν τη λήξη του.
2. Εκπρόσωπος της εταιρεία ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. θα επισκεφτεί το κατάστημά σας, όπου θα του
υποδειχθεί ο χώρος στον οποίο μπορεί να λειτουργήσει το εκπτωτικό τμήμα (book outlet).
Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης χώρου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση νέων
επίπλων από τη ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., θα πρέπει να μας υποδειχθεί ικανοποιητικός χώρος στα
υπάρχοντα έπιπλά σας, στα οποία θα τοποθετηθεί ο προσυμφωνημένος αριθμός τίτλων και
αντιτύπων βιβλίων μας.
Παράλληλα θα γίνει από εμάς σήμανση του χώρου με διαφημιστικό υλικό (banners, αφίσες,
αυτοκόλλητα) τόσο στη βιτρίνα όσο και εσωτερικά του καταστήματός σας, ενώ θα σας διατεθεί άφθονο έντυπο διαφημιστικό υλικό.
Σόλωνος 110 - Αθήνα, Τ.Κ. 106 81, Τηλέφωνο: 215 57 00 557, 210 38 02 242, Fax: 215 55 11 929
Τσιμισκή 43 (Εμπορικό Κέντρο Πλατεία) Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 23, Τηλέφωνο: 2315 519 207, Fax: 2315 519 208
url: www.nikibook.gr - email: [email protected]
3. Εκπρόσωπος της εταιρείας ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. θα σας επισκέπτεται σε τακτά προσυμφωνημένα διαστήματα, έτσι ώστε να ανανεώνει τόσο το απόθεμα, όσο και την γκάμα των βιβλίων
με νέους τίτλους και παράλληλα να αποσύρει αυτούς που είτε δεν θα έχουν κινηθεί ικανοποιητικά, είτε είναι τίτλοι εποχιακοί (χριστουγεννιάτικα, πασχαλινά, καλοκαιρινά βιβλία κλπ.)
4. Όλα τα βιβλία μας θα έχουν αναγραφόμενη την τιμή λιανικής πώλησης με ειδικό αυτοκόλλητο.
Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε αύξηση της τιμής αυτής θα σημαίνει αυτόματα και τη λύση
της συνεργασίας μας.
5. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, θα ενημερώνεστε για την αξία των πωληθέντων βιβλίων. Κατά την εκκαθάριση θα αποδίδεται στην εταιρία ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. το 65% και το
«βιβλιοπωλείο» θα παρακρατεί το 35% από τα έσοδα πώλησης των βιβλίων.
6. Μετά τη λύση της συνεργασίας και σε περίπτωση που το «βιβλιοπωλείο» κατέχει έπιπλα της
εταιρείας ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (βιβλιοθήκες, σταντς, πάγκοι πώλησης κ.λ.π.), υποχρεούται να
τα επιστρέψει σε αυτήν στην κατάσταση που τα είχε παραλάβει μαζί με τα εναπομείναντα
εμπορεύματα.
Για την
Για το
«ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
«βιβλιοπωλείο»
Σμυρνιωτάκης Ι. Κωνσταντίνος
.................................................................