ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
ΦEBΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ημερομηνία
Θωμαδάκη Ευαγγελία
Σαλακίδης Γεώργιος
25/1
31/1
Τουρκική Γλώσσα Ι (ακουστ. Εξέτ.)
Σαλακίδης Γεώργιος
31/1
Τουρκική Γλώσσα Ι (ΠΡΟΦ.)
Σαλακίδης Γεώργιος
31/1
1/2
Ρωσική Γλώσσα Ι(προφορικά)
Μπότσογλου Γκιουρτσίδου
»
Βουλγαρική Γλώσσα Ι(γραπτά)
Τσαλάκοβα
3/2
»
3/2
Ρέσσου Νικολέτα
7/2
»
7/2
Σέργης Εμμανουήλ
8/2
Μαλκίδης Θεοφάνης
6/2
Κριμπάς Παναγιώτης
10/2
Γραμματίκας Βασίλειος
9/2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Τουρκική Γλώσσα Ι (γραπτά)
Ρωσική Γλώσσα Ι (γραπτά)
Βουλγαρική Γλώσσα Ι(προφορικά)
Ρουμανική Γλώσσα Ι (γραπτά)
Ρουμανική Γλώσσα Ι (προφορικά)
Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του
Παρευξείνιου χώρου (προφ.)
Σύγχρονη πολιτικοί,οικονομική και
πολιτικοί θεσμοί στον Παρευξείνιο
χώρο
Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά κ α τ ’
ε π ι λ ο γ ή ν
Εισαγωγή στην οργάνωση της διεθνούς
κοινωνίας (γραπτά)
Πληροφορική Ι
Κοινοτική οργάνωση των Ελλήνων
κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο
Ρωσική Γλώσσα επιλογής*
Τουρκική Γλώσσα επιλογής*
Βουλγαρική γλώσσα επιλογής*
Ρουμανική γλώσσα επιλογής*
1/2
Ώρα
Αιθουσα
3-6 (αιθ. 1,2)
9-12
(Αιθ.1-2)
17—17:30
(Αίθ. 2)
18-21
(Αίθ. 2)
12-15
(Αιθ. 1,2)
15-18
(Αίθ. 232)
12-15
(Αίθ. 231)
15-18
(Αίθ. 231)
15-18
(Αίθ. 232)
18-21
(Αίθ.232)
9-14 & 18-21
(γραφ. Διδ.)
9-12
(αιθ. 1,2)
12-15
(Αίθ. 1,2)
12-15 αιθ.
(Αίθ. 1)
Κέκκερης Γεράσιμος
23/1
(Εργασ.Η/Υ)
18-21
Βαλσαμίδης Πασχάλης
27/1
15-18
(Αίθ. 1,2)
ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
ΦEBΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ημερομηνία
Ώρα
Αιθουσα
Σαλακίδης
Γεώργιος
1/2
9-12
(Αιθ.1-2)
Τουρκική ΙΙΙ (ακουστ. καταν.)
»
1/2
17-17:30 (Αίθ.
2)
Τουρκική ΙΙΙ (προφορικά)
»
1/2
18-21 Αίθ. 2
Μανελίδου
31/1
12-3 (Αιθ.1, 2)
Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ (προφορικά)
»
31/1
Ρουμανική Γλώσσα ΙΙΙ (γραπτά)
Πρέντα
27/1
15-18
(γραφ Διδ)
9-12 (Αίθ. 4)
»
27/1
12-15 (Αίθ.4)
Ράλτσεβα
2/2
»
2/2
Θωμαδάκη
Ευαγγελία
Σέργης
Εμμανουήλ
26/1
12-15
(Αίθ. 4)
15-18
(Αίθ.4)
9-12
(Αιθ 1,2)
9-14 & 18-21
(γραφ. Διδ.).
Μπολιάκη Ελένη
23/1
15-18
(Αιθ. 1,2)
Κέκκερης
Γεράσιμος
Χαρατσίδης
Ελευθέριος
27/1
15-17
Εργ.Η/Υ
9.00 πμ
(Γραφ)
Δημάση Μαρία
24/1
Θωμαδάκη
Ευαγγελία
25/1
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά
Τουρκική ΙΙΙ (γραπτά)
Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ (γραπτά)
Ρουμανική
Γλώσσα
ΙΙΙ
(προφορικά)
Βουλγαρική Γλώσσα ΙΙΙ (γραπτά)
Βουλγαρική
(προφορικά)
Σημασιολογία
Γλώσσα
ΙΙΙ
Λαογραφία του ποντιακού
Ελληνισμού Ι
(προφ. )
Θρησκειολογική
επισκόπηση
(γραπτά)
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά
κ α τ ’
ε π ι λ ο γ ή ν
Πληροφορική ΙΙΙ
Η αρχαιολογική έρευνα στις
ελληνικές αποικίες του Εύξεινου
Πόντου (Προφορικά Γραφείο )
Γενική Παιδαγωγική (γραπτά)
και προφ. Γραφ. Διδ
Εκμάθηση γλωσσών
Ρωσική Γλώσσα επιλογής*
Τουρκική Γλώσσα επιλογής*
Βουλγαρική γλώσσα επιλογής*
9/2
3/2
12-15
(Αίθ. 1)
18-21 (Αίθ. 231)
ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ρουμανική γλώσσα επιλογής*
2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
ΦEBΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ημερομηνία
Δημάση Μαρία
24/1
Μάρκου Χριστίνα
25/1
Μάρκου Χριστίνα
27/1
15-18
Μαλκίδης
Θεοφάνης
Τσαλάκοβα
6/2
»
1/2
12-15
(Αίθ. 232)
12-15
(Αίθ. 202)
15-18
(Αίθ. 202)
Ρέσσου
7/2
«
7/2
Ιστορία ρουμανικής γλώσσας Ι
Πρέντα Αλίνα
31/1
Ιστορία ρουμανικής λογοτεχνίας Ι
Πρέντα Αλίνα
2/2
Σέργης
Εμμανουήλ
10/2
κ. Χαρατσίδης
Ελευθέριος
Χαρατσίδης
Ελευθέριος
Μανελίδου Ιλόνα
Ναζαρετιάν Αμοιρίδου
»
10/2
9-12
9/2
9-12
7/2
3/2
15-18.( Αίθ 2)
12-15 (αιθ 1,2)
Ακτσόγλου
Ιάκωβος
Ακτσόγλου
Ιάκωβος
Σαλακίδης
Γεώργιος
Βαλσαμίδης Κούρτ
26/1
12 -15 (1)
27/1
15-18
(230,231)
9-12
αιθ. 1
9-12
Αιθ. 1-2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά
(μάθημα κοινό για όλες τις κατευθύνεις)
Διδακτική λογοτεχνίας (προφ.και
γραπτά)
Βουλγαρική Κατεύθυνση
Bουλγαρική λογοτεχνία Ι
(Προφορικά στο γραφείο)
Ιστορία της βουλγαρικής γλώσσας
(Προφορικά στο γραφείο)
Ιστορία της Βουλγαρίας Ι
Βουλγαρική γλώσσα V (γραπτά)
Βουλγαρική γλώσσα V (προφορικά)
Ρουμανική Κατεύθυνση
Ρουμανική Γλώσσα V (γραπτά)
Ρουμανική Γλώσσα V (προφορικά)
Ιστορία της Ρουμανίας Ι
Ρωσική Κατεύθυνση
Ιστορία της Ρωσίας Ι (Προφορικά Γραφ.)
Ιστορία της ρωσική γλώσσας
(Προφορικά Γραφ.)
Ρωσική Λογοτεχνία Ι
Ρωσική Γλώσσα V (γραπτά)
Ρωσική Γλώσσα V (προφορικά)
Τουρκική κατεύθυνση
Οσμανική και τουρκική ιστορία Ι
Οθωμανικής Ιστορίας Ι (Πηγές)
Τουρκική γλώσσα και Γραμματεία Ι
Τουρκική Γλώσσα V (γραπ.)
1/2
3/2
23/1
2/2
Ώρα
Αιθουσα
9-12 (Αιθ. 1)
προφ. Γραφ. Διδ
12-15
9-12
(Αιθ. 231)
12-15
(Αιθ. 3)
9-12
(Αίθ. 4)
9-12
(Αίθ. 4)
9-12 αιθ.
(γραφ.διδ.)
15-18 Αιθ. ( 232)
Αίθ.
3
Τουρκική Γλώσσα V (ακουστ. καταν.)
»
2/2
Τουρκική Γλώσσα V (προφορικά)
»
2/2
Μπολιάκη Ελένη
24/1
Προφορικά
9-12
Μαλκίδης
Θεοφάνης
Δημάση Μαρία
8/2
Βαλσαμίδης
Πασχάλης
27/1
12-15
Αιθ.(2)
9-12 (230)
(γραπτά)
και προφ. Γραφ.
Διδ.
15-18 Προφ.
Γραφείο
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά κ α τ ’
ε π ι λ ο γ ή ν
Μυθολογίες Διονύσου και Ορφέα στη
Θράκη (Για παλαιότερα έτη που
οφείλουν το μάθημα) ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
Σύγχρονη Ελληνική πολιτική στις
Παρευξείνιες χώρες
Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση
στον παρευξείνιο χώρο
Ιστορία της Θράκης κατά τους Νεότερους
Χρόνους (Για παλαιότερα έτη που
οφείλουν το μάθημα) ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
1/2
17-17:30
Αίθ. 2
18-21
Αίθ. 2
4
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ημερομηνία
Γραμματίκας
Βασίλειος
10/2
Ράλτσεβα
2/2
Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ (προφορικά)
»
2/2
Μεθοδολογία διδασκαλίας της
βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι
Προφορικά
Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής
γλώσσας
»
8/2
Μάρκου Χριστίνα
27/1
12-15
(3)
Βουλγάρική λογοτεχνία ΙΙΙ
Μάρκου Χριστίνα
9/2
12-15
(Προφορικά
στο
Γραφείο)
Ρωσική Κατεύθυνση
Ρωσική λογοτεχνία ΙΙΙ
Μανελίδου Ιλόνα
7/2
Ναζαρετιάν –
Αμοιρίδου
2/2
12-15. (Αίθ.
2)
12-15
(αιθ 1,2)
»
2/2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά
(μάθημα κοινό για όλες τις
κατευθύνσεις)
Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (γραπτά)
Βουλγαρική Κατεύθυνση
Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ (γραπτά)
Ρωσική γλώσσα VII (γραπτά)
Ρωσική γλώσσα VII (προφορικά)
Ώρα
Αιθουσα
15-18 (2)
12-15
(3)
15-18
(3)
12-15
(Γραφ Διδ)
15-18
προφ. (230)
18-21 (231)
Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής
γλώσσας και λογοτεχνίας
Μεταφραστικά Θέματα της Ρωσικής
Γλώσσας
Αμοιρίδου
2/2
Χαρατσίδης
Ελευθέριος
9/2
12-15
Προφορικά
Γραφείο
Τουρκική κατεύθυνση
Η τουρκική γλώσσα και γραμματεία ΙΙΙ
Σαλακίδης
24/1
Σαλακίδης
Γεώργιος
Σαλακίδης
Γεώργιος
Σαλακίδης
Γεώργιος
Γιακούμπ Κούρτ
3/2
23/1
Σαλακίδης
6/2
9-12
Αίθουσα (2)
9-12
Αιθ. 1-2
17-17:30
Αίθ. 2
18-21
Αίθ. 2
15-18 Αίθ
230
12-15
Τουρκική Γλώσσα VII (γραπτά)
Τουρκική Γλώσσα VII (ακουστ. καταν.)
Τουρκική Γλώσσα VII (προφορικά)
Ιστορία της Τούρκικης Γλώσσας
Οθωμανική γλώσσα Ι
3/2
3/2
5
Γεώργιος
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά κ α τ ’
ε π ι λ ο γ ή ν
Νεοελληνική νομική ορολογία για
μεταφραστές
Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο
εθνικό κράτος Ι
Επιχειρηματικότητα
Εθνογραφική – Κοινονική Ιστορία και
Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος
αιώνας (Προφορικά Γραφείο)
(Αίθ. 2.)
Κριμπάς
10/2
Ακτσόγλου
Ιάκωβος
Πολυζωϊδης
Χαρατσίδης
Ελευθέριος
26/1
3/2
9-12
γραπτά
(1)
15-18
Αιθ.(230)
12-15
6