ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΧΣΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΤELEFAX
: 210 - 3368148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Βογιατζόγλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
: 210 – 3368151
Αθήνα,
21/11/2012
Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.26776/984
ΠΡΟΣ: 1. Ο.Α.Ε.Ε.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γραφείο Διοικητή
Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
2. Ο.Α.Ε.Ε.
Κλάδος Επικουρικής
Ασφάλισης
Τομέας «ΤΕΑΠΥΚ»
Μαμούρη 14
104 39 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής
εισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ.»
Σχετ. : Το υπ’αρίθμ. Φ.20210/οικ.23213/851/14-11-2012 έγγραφό μας.
Σας
γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ, 222/12-11-2012 τεύχος Α΄,
δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016» και συγκεκριμένα, στο άρθρο πρώτο, της παραγράφου ΙΑ, της
υποπαραγράφου ΙΑ.14., της περ. 4α και β, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ.
Ειδικότερα με την διάταξη της περ.4α, από 1-12-2012 (επόμενος μήνας
της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ) καταργείται η προβλεπόμενη εισφορά
ασφαλισμένου, ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τιμών
των βενζινών, των πετρελαίων εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού και
του υγραερίου υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών
ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΧΣΠ
Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, της
παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Υ.Α.20210/4267/152/26.2.2004 (Β΄427).
Με την διάταξη της περ.4β, προσδιορίζεται η εξουσιοδοτική διάταξη
σύμφωνα με την οποία, οι πόροι του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και
απόδοσης τους, ο υπολογισμός παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, αναλογιστική
μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των διατάξεων της
περ.4α και β της υποπαραγράφου ΙΑ.14 είναι το γεγονός ότι η κατάργηση της
εισφοράς του ασφαλισμένου υπέρ του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» αποτελούσε
μνημονιακή δέσμεσυη (ν.4046/2012) καθώς αυτή μετακυλιόταν και επηρέαζε τη
διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων καυσίμων με συνέπεια την επιβάρυνση
του κοινωνικού συνόλου και ως εκ τούτου κρίθηκε επιβεβλημένη η ανάγκη
αντικατάστασή της από ατομική εισφορά ασφαλισμένου.
Κατόπιν των ανωτέρω και με το δεδομένο ότι από 1-12-2012 ο Τομέας
στερείται εσόδων, παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε άμεσα στα όσα
αναφέρονται στο Φ.20210/οικ.23213/851/14-11-2012 έγγραφο μας, προκειμένου
να εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.Γραφ. Υπουργού
2.Γραφ.Γεν. Γραμματέα
3.Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4.Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Η ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Κ.Α.
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΕΔΟΥΛΗ