εδώ - ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Βρουκέλλωση
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Κ
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Ο
Σ
ΝΟ
Κ. Πουλόπουλος
Αγροτικός Ιατρός
Ε. Βρυώνης
Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος
Γ.Ν. Καλαμάτας
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Κ
Ο
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Είδη βρουκέλλας (παθογόνα
για τον άνθρωπο)




Σ
Α
Brucella abortus (βοοειδή)
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Br. suis (χοίροι)
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
Br. canis
ΝΟ(σκύλοι)
Ο
Κ
Ι
Ν
Ε
Γ
Br. melitensis (αιγοπρόβατα)


Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Κ
Ο
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Το μέγεθος του
γονιδιώματος είναι 2,37 x
109 daltons
Σ
Με βάση την
Α 16S RNA
Τ
ακολουθία
Α του γονιδιώματος
Μ
Α
Λ
Α
 ταξινομούνται
Κ
στην α-2 υποομάδα των
Proteobacteria

•
•
•
•
•
•
έχουν στενή φυλογενετική
σχέση με τα είδη:
ochrobactrum
rhizobium
rhodobacter
agrobacterium
bartonella
rickettsia





Οι Βρουκέλλες είναι μικρά, Gram (-), μη σπορογόνα βακτηρίδια,
χωρίς έλυτρο
ΑΣ
ΑΤ
Μ
Αναπτύσσονται αερόβια σε θρεπτικά υλικά με Α
πεπτόνη,
με επώαση
Λ
στους 370C
Α
Κ
Ο
Ι
In vivo συμπεριφέρονται ως ενδοκυττάρια
παράσιτα και είναι
Ε
Μ ιονίζουσα ακτινοβολία
ευαίσθητες στο ηλιακό φως και την
Ο
Κ
Ο
Φονεύονται με το βρασμόΣκαι την παστερίωση, αλλά είναι
ανθεκτικές στην κατάψυξη
ΝΟ και τη ξήρανση
Ο
Κ
Ι η οποία προστατεύει τις Βρουκέλλες από το
Παράγουν ουρεάση
Ν
όξινο PH του
ΓΕ στομάχου και καθιστά τη βρώση μολυσμένων
προϊόντων τον πιο συχνό τρόπο μετάδοσης της λοίμωξης
Είδη
Βιότυποι
Ζώα ξενιστές
Περιέγραψαν
Νόσος στον
άνθρωπο
B. melitensis
1-3
Αιγοπρόβατα
Καμήλες
Bruce, 1887
++++
B. abortus
1-6,9
Βοοειδή
B. suis
1-5
Χοίροι
B. canis
-
Κυνοειδή
Carmichael και
Bruner, 1968
+
B. ovis
-
Van
Drimmelen,
1953
-
B. neotomae
-
B. pinnipediae Γ
Β. cetaceae
Ι
Ν
Ε-
ΚΟ
Ο
Ι
Ε
Μ
Πρόβατα
Ο
Κ
Ο
Σ
ΝΟ
Σ
Α
Τ
Α
Bang, 1897
+++
Μ
Α 1914 +
Traum,
Λ
Α
Κ
Τρωκτικά
Stoenner και
Lackman, 1957
Θαλάσσιοι
οργανισμοί
Ewalt και Ross, +
1994
Mantur BG, Amarnath SK, Shinde RS. Review of clinical and laboratory features of human
brucellosis. Indian J Med Microbiol 2007; 25:188-202
The Many Names of Brucellosis
•
•
•
•
•
Σ
Α
Human Disease
Animal
Disease
Τ
Α
Μ
Α
Malta Fever
• Bang’s
Disease
Λ
Α
Κ
Undulant Fever
• ΙΟ
Enzootic
Abortion
Ε
Μ• Epizootic Abortion
Mediterranean Fever
Ο
Κ
Rock Fever of ΟΣΟ
• Slinking of Calves
Ν
Gibraltar
• Ram Epididymitis
Ο
Κ
Ι
Ν
Gastric Ε
Fever
• Contagious Abortion
Γ
Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2008

Η Βρουκέλλα προσβάλει άτομα κάθε ηλικίας και φύλου

Η λοίμωξη από B. melitensis αποτελεί την κυριότερη αιτία Βρουκέλλωσης
και προκαλεί τη σοβαρότερη λοίμωξη στον άνθρωπο




Σ
Α
Μελέτες έδειξαν ότι διαφορετικοί βιότυποι της B. melitensis
ΑΤ επικρατούν σε
Μ
διαφορετικές περιοχές
Α
Λ
• ο τύπος 1 στην Τουρκία
Α
• ο τύπος 2 στην Νοτιοανατολική Ελλάδα Κ
Ο
• ο τύπος 3 στην Ισπανία
Ι
Ε
Μ
Ο
Η λοίμωξη από Β. abortus είναι Κ
συχνά υποκλινική και λιγότερο σοβαρή
Ο
Σ
Ο επιπολασμός της ανθρώπινης
ΝΟ λοίμωξης από B. suis είναι γενικά χαμηλός
Ο
Κ
Η ανθρώπινη λοίμωξη
Ι από B. canis είναι εξαιρετικά σπάνια και μόνο
Ν
ελάχιστες περιπτώσεις
έχουν καταγραφεί
Ε
Γ
(σε εργαζόμενους
σε μικροβιολογικά εργαστήρια και σε ιδιοκτήτες
μολυσμένων σκύλων)
Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, et al. Brucellosis. N Engl J Med 2005; 352:2325-2336
Χαρακτηριστικά
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Κ
Ο
Σ
Α
 Gram αρνητικά,
ΑΤ
Μ θετικά
Α
καταλάση
Λ
Α
κοκκοβακτηρίδια
Κ
Ο
Ι
Ε Αερόβια

ΟΜ

Ενδοκυττάρια
παράσιτα στα
κύτταρα του
δικτυοενδοθηλιακού
συστήματος
Επιδημιολογικά
στοιχεία Σ
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Κ
Ο
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Α
Τ
Α
Μ
Α
Λ
Α
Κ





1861 περιγράφηκαν για πρώτη φορά τα συμπτώματα της νόσου στον
άνθρωπο από τον J. A. Martson. Η νόσος ονομάστηκε Μεσογειακός πυρετός
Σ
Α
Μέχρι το 1887 ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου παρέμεινε
άγνωστος
ΑΤ
Μαπό τους σπλήνες
O χειρουργός David Bruce απομόνωσε τις Βρουκέλλες
Α
νεκρών στρατιωτών
Λ
Α
Εξαιτίας του μικρού μεγέθους του μικροβίουΚ
ο Bruce το ονόμασε
μικρόκοκκο
Ο
Ι
Ε
Μ και η νόσος Βρουκέλλωση προς
1919, το μικρόβιο ονομάστηκε Brucella
Ο
Κ
τιμήν του. Μέχρι τότε η ασθένεια
ήταν γνωστή ως ‘Πυρετός της Μάλτας’,
Ο
‘Κυματοειδής πυρετός’ και στην
Ελλάδα ως ‘Μελιταίος πυρετός’
Σ
ΝΟ
Ο ανίχνευσαν αντισώματα κατά της B. melitensis σε
1897 οι Wright και Smith
Κ
ορό μολυσμένωνΙανθρώπων και ζώων
Ν
Ε
Γ
1905 ο Zammit και οι συνεργάτες του απομόνωσαν τη Βρουκέλλα στο γάλα
μολυσμένων ζώων και αποκάλυψαν ότι η κατανάλωση μολυσμένων
γαλακτοκομικών προϊόντων προκαλεί νόσο στον άνθρωπο
Σύμφωνα με τη WHO




Σ
Α
ΑΤ
Μ
Επίπτωση <0,01 έως 200 περιστατικά /100.000
Α
Λ
Α
Κ
Ο
Ο πραγματικός επιπολασμός της Βρουκέλλωσης
δεν είναι γνωστός
Ι
Ε
λόγω της ανεπάρκειας των συστημάτων
επιτήρησης και αναφοράς
Μ
Ο
σε πολλές χώρες
Κ
Ο
Σ
Πραγματική επίπτωση
x10-25 μεγαλύτερη από την επίσημα
ΝΟ
καταγεγραμμένη Ο
Κ
Ι
Ν
Ε
Γ
500.000 περιστατικά/έτος
Boschiroli ML, Foulongne V, O'Callaghan D. Brucellosis: a worldwide zoonosis. Curr Opin
Microbiol 2001; 4:58-64 11
« Ο παγκόσμιος χάρτης της
Βρουκέλλωσης »
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Κ
Ο
Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, et al. The new global map of human brucellosis. Lancet
Infect Dis 2006; 6:91-99 12
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Κ
Ο
Η Ελλάδα είναι στη λίστα των 25 χωρών με τη μεγαλύτερη επίπτωση
της Βρουκέλλωσης παγκοσμίως
Η καταγραφή των περιστατικών Βρουκέλλωσης στην Ελλάδα από το
1975 έως το 2001 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε το
Υπουργείο Υγείας
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Κ
Ο
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Τρόποι μετάδοσης

Σ
Επαφή με μολυσμένα ζώα (κτηνοτρόφοι,
Α
Τ
Α
κτηνίατροι)
ΑΜ
Λ
Α
Κ

Μολυσμένο κρέας (εργάτες
σφαγείων)
Ο
Ι

Κατανάλωση ωμούΟΚ
ή μισοψημένου κρέατος

ΚατανάλωσηΚΟμη παστεριωμένου γάλακτος ή
τυριούΓ
Ι
Ν
Ε
Σ
ΝΟ
Ε
ΟΜ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Οι Βρουκέλλες εισέρχονται στον οργανισμό



Ο
Ι
Ε
Μ
με την κατάποση μολυσμένων
προϊόντων
Ο
Κ
Ο
Σ
Ο
Ν
με την εισπνοή Ο
Κ
Ι
Ν
Ε
Γ
μέσω των βλεννογόνων και της λύσης της συνέχειας του
δέρματος
Συνήθης τρόπος μετάδοσης της λοίμωξης είναι η κατανάλωση
Σ
Α
Τ
Α
Μ
Α
Λ
Α
Κ
μολυσμένων γαλακτοκομικών προϊόντων
o Τα απαστερίωτα γαλακτοκομικά προϊόνταΙΟ
όπως το γάλα και το μαλακό τυρί
Ε της Βρουκέλλωσης
είναι επικίνδυνα τρόφιμα για τη μετάδοση
Μ
Ο
Κ
o

Ο
Σ
Το σκληρό τυρί, το γιαούρτιΟ
και το ξινό γάλα είναι λιγότερο επικίνδυνα
επειδή έχουν υποστεί προπιονική
και γαλακτική ζύμωση
Ν
Ο
Κ
Ι
Ν
Ε
Το βακτηριακόΓφορτίο
στους ιστούς των μολυσμένων ζώων είναι χαμηλό,
ωστόσο η κατανάλωση ήπατος και σπληνός μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη

Η Βρουκέλλα επιβιώνει :
στη σκόνη, την κοπριά, το νερό, το χώμα
το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Ο χρόνος επιβίωσης εξαρτάται από πολλούς Ο
παράγοντες :
Ι
Ε
*φύση του υποστρώματος * μικροβιακό
φορτίο
*PΗ
Μ
Ο
*θερμοκρασία *έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία
Κ
Ο
 οι εργαζόμενοι σε περιοχές που
ενδημεί η νόσος
Σ
Ο
Ν
o σε σφαγεία
Ο
Κ
Ι
o σε εργοστάσια επεξεργασίας
κρέατος
Ν
o οι εργαζόμενοι του
ΓΕεργαστηρίου που χειρίζονται τις καλλιέργειες και τα μολυσμένα

δείγματα
o οι κτηνοτρόφοι, οι βοσκοί, οι κτηνίατροι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο

Όσοι λαμβάνουν αντιόξινα ή πάσχουν από γαστρική αχλωρυδρία
είναι περισσότερο ευάλωτοι στη νόσο όταν καταναλώνουν
απαστερίωτα γαλακτοκομικά προϊόντα
Ελαττώνεται η γαστρική οξύτητα η οποία παρέχει αντιμικροβιακή
προστασία
ΑΣ
Τ
Α
 Η μετάδοση από άτομο σε άτομο είναι πολύ σπάνια
και γίνεται με τη
Μ
Α
δωρεά αίματος ή ιστού
Λ
Α
Κ
Ο
Ι
 Η μετάδοση με τη σεξουαλική επαφή
Ε θεωρείται εξαιρετικά σπάνια
Μ
Ο
(η Βρουκέλλα έχει απομονωθεί
στο ανθρώπινο σπέρμα)
Κ
Ο
Σ
Ο
Ν
 Δεν υπάρχουν ενδείξεις
αυξημένης επίπτωσης ή μεγαλύτερης
Ο
βαρύτητας της λοίμωξης
σε ασθενείς με λοίμωξη από HIV ή με άλλες
Κ
Ι
Ν
μορφές ανοσοανεπάρκειας
ή ανοσοκαταστολής
Ε
Γ
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ – O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ






Σ
Α
Μικρός αριθμός μικροοργανισμών (10 Βρουκέλλες) είναι ικανός
να
Τ
Α
προκαλέσει λοίμωξη
Μ
Α
Λ
Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 7Αημέρες έως 3 μήνες και
Κ
σπάνια έως 10 μήνες
Ο
Ι
Ε
Μσώμα οι Βρουκέλλες
Μετά την είσοδό τους στο ανθρώπινο
Ο
προσλαμβάνονται από τα λεμφοκύτταρα
των προσβεβλημένων ιστών και
Κ
μεταφέρονται στους επιχώριους
Ο λεμφαδένες
Σ
Ο
Ν
Στη συνέχεια διασκορπίζονται
αιματογενώς σε όλους τους ιστούς και
Ο
προσβάλλουν κυρίως
Κ το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα
Ι
Ν
Ε
Γ αντιδρά στην εγκατάσταση των μικροβίων με τη δημιουργία
Ο οργανισμός
μικροσκοπικών κοκκιωμάτων που αποτελούνται από επιθηλιοειδή κύτταρα,
πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και γιγαντοειδή κύτταρα
Στα κοκκιώματα συχνά αναπτύσσεται ινώδης συνδετικός ιστός και
αποτιτανώσεις
Schematic Representation of Major Events
in the Pathogenesis of Brucellosis and the
Host Immune Response
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Κ
Ο
Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, et al. Brucellosis. N Engl J Med 2005; 352:2325-2336
Είσοδος της Βρουκέλλας
στα μακροφάγα
Ο
Ι
Ε
ΟΜ Ενεργοποίηση της
⇓
Κ
Ο
Σ
Ενδοκυττάρια επιβίωση
Ο
Κ
⇓Ι
Ν
Ε
ΝΟ
Γ
Διασπορά στους ιστούς
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
κυτταρικής ανοσίας
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Συστηματική λοίμωξη που
Ο
Ι
Ε
μπορεί να μεταπέσει
σε
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
χρόνια
Ο
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Ν
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Περίοδος επώασης
από
λίγες
Ο
Ι
Ε
Μ αρκετές
ημέρες έως
Ο
Κ
Ο
Σ
εβδομάδες
ΝΟ
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Συμπτώματα





Σ
Πυρετός -Διαλείπων απογευματινόςΤΑ37,7⁰C
Α
έως και 41⁰C, Κυματοειδής σε χρόνιες
Μ
Α
Λ
περιπτώσεις
Α
Κ
Ο
Εφίδρωση
Ι
Ε
Μ
Ο
Καταβολή, αδυναμία,
ανορεξία και απώλεια
Κ
Ο
Σ
βάρους
ΝΟ
Αρθραλγίες ΚΟ
Ι
Ν
Κεφαλαλγία,
κοιλιακό ή/και ραχιαίο άλγος,
ΓΕ
δυσκοιλιότητα

Λεμφαδενική διόγκωση (τραχηλικοί και
μασχαλιαίοι συνήθως)
Σ
Α
 Σπληνομεγαλία, Ηπατομεγαλία ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Ο
Ι
Η έναρξη μπορεί να είναι
οξεία αλλά
Ε
Μ
Ο
συχνότερα σταδιακή
Κ
Ο
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
Στη χρόνιαΝΙ μορφή τα συμπτώματα μπορεί να
Ε
Γ
είναι συνεχή ή διαλείποντα

Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα
και
Λ
Α
Κ
σημεία ενδοκαρδίτιδαςΟ (1%),
Ι
Ε
μηνιγγίτιδας (1-2%),
Μ
Ο
Κ
ορχεοεπιδιδυμίτιδας
(2-40%)
ή
Ο
Σ
οστεομυελίτιδας
ΝΟ (ιερολαγονίτιδα,
Ο
σπονδυλίτιδα,
20-30%)
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ







Η εισβολή της νόσου είναι αιφνίδια ή σταδιακή
Σ
Α
H λοίμωξη από Βρουκέλλα εκδηλώνεται με πυρετό
ΑΤ και δύσοσμους,
Μ
νυκτερινούς ιδρώτες
Α
Λ
Α
Κ περισσότερες περιπτώσεις
Ο πυρετός τυπικά είναι κυματοειδής και στις
συνοδεύεται από συμπτώματα και σημείαΙΟ
Ε από το μυοσκελετικό σύστημα
Μ
Ο
Οι ασθενείς συχνά αναφέρουνΚμυαλγίες, αρθραλγίες, εύκολη κόπωση,
Οβάρους
φρίκια, κεφαλαλγία και απώλεια
Σ
ΝΟ
Ο
Δεν υπάρχουν τυπικά συμπτώματα
και σημεία για τη διάγνωση της
Κ
Βρουκέλλωσης ΝΙ
ΓΕ
προσβάλλει όλα τα όργανα και εκδηλώνεται με ποικιλία διαταραχών
Συχνά η αιτία προσέλευσης του ασθενούς είναι τα συμπτώματα από τα
προσβεβλημένα όργανα (εντοπισμένη νόσος)
Σ
Α
ΑΤ
Μ
 οξεία (διάρκεια συμπτωμάτων <2 μήνες) Α
Λ
Α
 υποξεία (2-12 μήνες)
Κ
Ο
 χρόνια (>1έτος)
Ι
Ε
Μ
Ο
Κ
είναι περιορισμένου κλινικού
Ο ενδιαφέροντος
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
 Η διάκριση
ΓΕ της υποτροπής και της επαναλοίμωξης είναι

Η ταξινόμηση της Βρουκέλλας σε
δυσχερής
Οστεοαρθρική προσβολή (σε ↑ 40%)

Συχνά υπάρχει οστεομυελίτιδα των οσφυϊκών
Σ
και των κατώτερων θωρακικών σπονδύλων
Α
Τ
Α
και σπανιότερα των ανώτερων θωρακικών
ΑΜ
και των αυχενικών σπονδύλων
Λ
Α
Κ


Ο
Ι
Ε είναι
Οι συνήθεις θέσεις σηπτικής αρθρίτιδας
Μ
Ο
 οι σπόνδυλοι
Κ
 οι ιερολαγόνιες
Ο
Σ
 οι μεγάλες περιφερικές
αρθρώσεις
Ο
Ν
Ο
Κ
Η σηπτική αρθρίτιδα
εντοπίζεται συχνότερα στο γόνατο, το ισχίο, τις
Ι
Ντην πηχεοκαρπική, την ποδοκνημική, την άρθρωση
ιερολαγόνιες,
Ε
του ώμου Γ
και τη στερνοκλειδική άρθρωση



Σλοίμωξη από
Εκτός από την άμεση προσβολή των αρθρώσεων η
Α
Βρουκέλλα συχνά προκαλεί αντιδραστική αρθρίτιδα
ΑΤ
Επιπλέον οι αρθραλγίες είναι από τα
Βρουκέλλωσης
ΙΟ
Ε
ΟΜ
Μ
Α
Λ
Α
συχνότερα
Κ
συμπτώματα της
Κ
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
για την οστεοαρθρική προσβολή
Ο και συσχετισμός με το HLA (Human
Σ
υπάρχει γενετική προδιάθεση
Ο
Ν
Leucocyte Antigen)-B39 *
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
* Bravo MJ, Colmenero Jde D, Alonso A, et al. HLA-B*39 allele confers susceptibility to
osteoarticular complications in human brucellosis. J Rheumatol 2003; 30:1051-1053
Πιν.2 Ακτινολογική διάκριση Φυματίωσης και Βρουκέλλωσης
Βρουκέλλωση
Θέση
Οσφυϊκή μοίρα ΣΣ
Σπόνδυλοι
Πολλαπλοί ή συνεχόμενοι
Δισκίτιδα
Όψιμη
Σώμα
Άθικτο
Συμπίεση νωτιαίου
σωλήνα
Σπάνια
Επιφυσίτιδα
Οστεόφυτα
Παραμόρφωση
Ο
Ι
Ε
Περιορισμένη:
Μ
στις επιφύσεις της ανώτερης-πρόσθιας
Ο
Κ
επιφάνειας των σπονδύλων
Ο
(Pons’ s sign) Σ
ΝΟ
Πρόσθια
και πλάγια εντόπιση
Ο
Κ
Ι
Η
Ν σφηνοειδής παραμόρφωση είναι
Φυματίωση
Σ
Α
Συνεχόμενοι Τ
Α
Πρώιμη Μ
Α της αρχιτεκτονικής
Διαταραχή
Λ
Α
ΚΣυνήθης
Οσφυϊκή, θωρακική μοίρα ΣΣ
Γενικευμένη:
στις επιφύσεις της ανώτερης και
κατώτερης επιφάνειας των σπονδύλων,
στην περιοχή του δίσκου, κεντρικά και
υποπεριοστικά
Ασυνήθης παρουσία
σπάνια
Στην πρόσθια επιφάνεια-μορφολογία
σφηνοειδής ή υβώδης
Σκλήρυνση
Ποικίλη εξέλιξη
Παρασπονδυλικό
απόστημα
Μικρό και σαφώς αφοριζόμενο
Σύνηθες
Απόστημα στον ψοΐτη
Σπάνιο
Πιθανό
Αποκατάσταση
ΓΕ
Ουροποιογεννητικό


Η ορχεοεπιδυδιμίτιδα είναι η πιο συχνή επιπλοκή
Σ
Α
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την επίδραση της
λοίμωξης στη
Τ
Α
γονιμότητα
Μ
Σπάνιες επιπλοκές της Βρουκέλλωσης
Ο
Ι
Ε
 πυελονεφρίτιδα
Μ
Ο
 υδροκήλη
Κ
Ο
 σαλπιγγίτιδα
Σ
Ο
Ν
 πυελικά αποστήματα
Ο
Κ
 προστατικό απόστημα
Ι
Ν
Ε
Γ
Α
Λ
Α
Κ
Προσβολή του ήπατος






ηπατομεγαλία (25%)
ήπια τρανσαμινασαιμία
Σ
Α
Η βιοψία ήπατος αποκαλύπτει κοκκιώματα
ΑΤ
Μ
Α
Λαπό Βρουκέλλωση είναι
Η ανάπτυξη κίρρωσης λόγω ηπατικής προσβολής
Α
Κ
εξαιρετικά σπάνια
Ο
Ι
Ε
Μ
Συχνό κλινικό εύρημα
Ο
Κ
 Σπληνομεγαλία (25%)
Ο
Σ
 Λεμφαδενοπάθεια (10-20%)
ΝΟ
Σπάνιες επιπλοκές ΚΟ
Ι
 Το ηπατικό απόστημα
Ν
ΓΕ
 ο ίκτερος



η χολοκυστίτιδα
η ασκιτική συλλογή
η περιτονίτιδα
ΚΝΣ
5-7% των περιπτώσεων λοίμωξης από Βρουκέλλα


Συχνότερα
 μηνιγγίτιδα
 εγκεφαλίτιδα
 μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
Κ
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Σπανιότερα
Ο
Σ
 εγκεφαλικό απόστημα
ΝΟ
Ο
 αγγειίτιδα
Κ
Ι
Ν
 απομυελινωτική νόσος
Ε
Γ

ανευρύσματα


Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Στη Βρουκέλλωση του ΚΝΣ οι
Βρουκέλλες απομονώνονται σπάνια
Στην πλειοψηφία των περιστατικών
ανιχνεύονται τα ειδικά αντισώματα
κατά των Βρουκελλών


στον ορό
στο ΕΝΥ
Καρδιαγγειακό



Σ
Α
Η ενδοκαρδίτιδα από Βρουκέλλα είναι σπάνια (<2%)Τ
Α
Μ
Α
Λ
 Σοβαρότερη επιπλοκή
Α
Κ
 Μπορεί να είναι θανατηφόρα
Ο
Ι
Ε
 Αποτελεί ένδειξη για άμεση αντικατάσταση
της βαλβίδας
Μ
Ο
Κ
Η Βρουκέλλα προσβάλει ΣΟ
 φυσικές και τις προσθετικές
βαλβίδες
ΝΟ
 συχνότερα τηνΟ
αορτική βαλβίδα
Κ
Ι
Ν
Ε
Γ
Επιπλέον η λοίμωξη από Βρουκέλλα μπορεί να οδηγήσει
σχηματισμό ανευρυσμάτων και ενδαρτηριίτιδας
σε
Αναπνευστικό σύστημα






Πνευμονία
Εμπύημα
Απόστημα
Ο
Ι
Πυλαία ή παραπυλαία λεμφαδενοπάθεια
Ε
Διάμεση πνευμονίτιδα
ΟΜ
Κ
Ο
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Σ
Ο
Οι Βρουκέλλες σπάνιαΝαπομονώνονται
από τα πτύελα
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Δερματικές εκδηλώσεις


Σ
Δεν είναι συχνές
Α
Τ
Α
 μη ειδικό κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
Μ
Α
 φυσαλίδες
Λ
Α
 οζώδες ερύθημα
Κ
 σύνδρομο Stevens- Johnson
ΙΟ
Ε
ΟΜ
Κ
Ακόμη σπανιότερες δερματικές
εκδηλώσεις συσχετίζονται με λοίμωξη
Ο
Σ
από B. suis
Ο
Ν
 τα δερματικά έλκη
Ο
Κ
 τα αποστήματα
Ι
Ν
 η λεμφαγγειίτιδα
ΓΕ
Οφθαλμοί


Σ
Α
Τ
Α
Σπάνια
Μ
Α
Ραγοειδίτιδα η συχνότερη επιπλοκή ΑΛ
Κ
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Σπανιότερα οπτική νευρίτιδα
Κ
Ο
Σ
αντιβιοτικά + κορτικοστεροειδή
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Υποτροπή



Σ
Συμβαίνει σε ποσοστό 10% μέσα στον πρώτο χρόνο
Α
 οφείλεται σε ατελή θεραπεία
ΑΤ
 συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της πρώτης
ΑΜλοίμωξης
Λ
Α
Κ
Η πιθανότητα υποτροπής είναι μεγαλύτερη
Ο
Ι
Ε
 στους άντρες
Μ
Ο
 όταν τα συμπτώματα της πρώτης
λοίμωξης διαρκούν περισσότερο
Κ
Ο της θεραπείας
από 10 μέρες πριν την Σ
έναρξη
 θρομβοπενία
ΝΟ
 βακτηριαιμία
ΚΟ
Ι
Ν
Ε
Γ στα παιδιά έχει συνήθως ήπια πορεία και απαντά
Η Βρουκέλλωση
ικανοποιητικά στη θεραπεία
Εργαστηριακά ευρήματα

Λευκοπενία, Αναιμία

Λεμφοκυττάρωση


Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Ο
Απομόνωση μικροοργανισμού
σε
Ι
Ε
Μ
Ο
καλλιέργειες αίματος,
ούρων, ΕΝΥ,
Κ
Ο
Σ
μυελού (ΑργήΟ ανάπτυξη, μέχρι και 2
Ν
Ο χρόνια νόσο πιθανότερο
μήνες!)-Σε
Κ
Ι
Ν
αρνητικές
ΓΕ
Θετικές ορολογικές αντιδράσεις
Wright και Rose-Bengal
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Κ
Ο
Ο
Ι
Ε
ΟΜ


Σ
Α
Τ
 ήπια λευκοπενία με σχετική λεμφοκυττάρωση Α
Μ
 αναιμία
Α
Λ
Α
 θρομβοπενία
Κ
 ήπια τρανσαμινασαιμία
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
Όταν υπάρχει εντοπισμένη
νόσος προσβολή στα
Ο
Ν
σωματικά υγρά Ο
πχ. στο ΕΝΥ και το αρθρικό υγρό
Κ
Ι
 λεμφοκυττάρωση
Ν
Ε
 χαμηλά
Γεπίπεδα γλυκόζης
Ο εργαστηριακός έλεγχος τυπικά δείχνει

Τα επίπεδα της δεαμινάσης της αδενοσίνης αυξάνονται


Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
στο ΕΝΥ
στο πλευριτικό υγρό
δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διάκριση της φυματιώδους
Ο
Ι
Ε
μηνιγγίτιδας και της μηνιγγίτιδας
Μ από τη Βρουκέλλα
Σ
ΝΟ

Ο
Κ
Ο
Ο προσβεβλημένους ιστούς μπορεί να
Οι βιοψίες από τους
Κ
Ι
Ν
αποκαλύψουν
Ε μη τυροειδοποιημένα κοκκιώματα
Γ
Σ
Α
Η διάγνωση της Βρουκέλλωσης γίνεταιΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Ο
Ι
Ε
 με την απομόνωση της Βρουκέλλας
Μ
Ο
από το αίμα ή τους προσβεβλημένους
ιστούς
Κ
Ο
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
 με την ανίχνευση
Ν
Ε
Γ
 του γονιδιώματος

των ειδικών αντισωμάτων κατά της Βρουκέλλας




Οι θετικές καλλιέργειες αίματος θέτουν οριστικά τη διάγνωση
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Εντούτοις ακόμη και με τα σύγχρονα αυτοματοποιημένα
συστήματα
Α
οι καλλιέργειες αίματος γίνονται θετικές συνήθως
Λ σε 7-10 ημέρες
Α
Κ
Ο
Ι
Ε
Μ 3 εβδομάδες ή 45 ημέρες (WHO)
Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον
Ο
Κ
για να χαρακτηριστούν αρνητικές
Ο
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
ης και 21ης μέρας
Ι
Συνήθως οι καλλιέργειες
θετικοποιούνται
μεταξύ
7
Ν μετά τη 27η μέρα
Ε
και μόνο το
2%
Γ




Η ευαισθησία των καλλιεργειών αίματος έχει μεγάληΣ διακύμανση
Α δυνατότητες
(15-70%) εξαιτίας των διαφορών στη τεχνική και Ττις
Α
των εργαστηρίων
Μ
Α
Λ
Α
Η ευαισθησία των καλλιεργειών ελαττώνεται
Κ στη χρόνια νόσο και τις
Ο
υποτροπές
Ι
Ε
Μ
Ο
Η καλλιέργεια του μυελού
των οστών αποτελεί εξέταση με
Κ
σημαντική ευαισθησία ΣΟ
επειδή η Βρουκέλλα προσβάλει το
δικτυοενδοθηλιακό σύστημα
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
Αξιοσημείωτος
είναι ο κίνδυνος των εργαζομένων στα εργαστήρια
Ε
που γίνεταιΓ η επώαση των καλλιεργειών




Η μέθοδος PCR εφαρμόστηκε για τη διάγνωση της Βρουκέλλωσης πρώτη
φορά το 1990 με την ανίχνευση του 635-bp τμήματος της αλυσίδας 19 του
γονιδιώματος της Β. abortus
έχει μεγάλη ευαισθησία
δίνει γρήγορα αποτελέσματα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδος ιστού
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Κ
Ο

Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Σ
Για τη διάγνωση της Βρουκέλλωσης
ανιχνεύει
ΝΟ
 τους πριμοδότες (primers)
για τη συνδετική περιοχή των γονιδίων που
Ο
Κ 16S και 23S ριβοσωμιακά RNA
κωδικογραφούνΙτα
Ν
Ε
 την πρωτεΐνη
Γ Omp25 της εξωτερικής μεμβράνης


την ακολουθία IS711
το γονίδιο BCSP31


Επειδή η ευαισθησία των καλλιεργειών αίματος ή των δειγμάτων
από τους
Σ
προσβεβλημένους ιστούς είναι χαμηλή και επιπλέονΤηΑ μέθοδος PCR
Α αντισωμάτων της
απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο, η ανίχνευση των
Βρουκέλλας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδοςΑΜ
για τη διάγνωση της
Bρουκέλλωσης
ΑΛ
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Κ
Τα αντιγόνα της Βρουκέλλας
που προκαλούν ανιχνεύσιμη αντισωματική
Ο
Σ
απάντηση είναι :
Ο
Ν


Κ
Ο
S-LPS αντιγόνο της
εξωτερικής μεμβράνης
Κ
Ι
κυτταροπλασματικές
πρωτεΐνες
ΕΝ
Γ

H συγκολλητινοαντίδραση Wright είναι



Σ
η πιο κοινή και απλή εξέταση για τη διάγνωση τηςΑ
Βρουκέλλας
Τ
Α
ανιχνεύει αντισώματα κατά του S-LPS
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Ο τη συνολική ποσότητα των
Ι
Επειδή η αντίδραση Wright υπολογίζει
Ε
αντισωμάτων δε διακρίνει την Μ
οξεία από τη χρόνια νόσο και τις
υποτροπές
ΚΟ
Ο
Σ
ΝΟ

Ο
Κ
Η αντίδραση Wright
δεν ανιχνεύει τη Β. suis
Ι
Ν
Ε
Γ











Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα στη συγκολλητινοαντίδραση Wright
οφείλονται σε διασταυρούμενες αντιδράσεις της Βρουκέλλας τύπου S-LPS με
Yersinia enterocolitica O:9
Escherichia hermanni
Escherichia coli O:157
Salmonella O:30
Ο
Ι
Ε
Stenotrophomonas maltophila
Μ
Ο
Vibrio cholerae O:1
Κ
Ο
Francisella tularensis
Σ
Xanthomonas maltophilia ΝΟ
Afipia clevelandensis
Ο
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Κ
Ι
Ν
Ε
Γ
Οι διασταυρούμενες αντιδράσεις οφείλονται στην ομοιότητα των συστατικών
των LPS της Βρουκέλλας και των παραπάνω μικροβίων (συγκεκριμένα στην
παρουσία των αλυσίδων τύπου Ο στο μόριο των LPS)



Τίτλος αντισωμάτων ≥ 1/160 (ή ≥ 1/320 σε περιοχές που ενδημεί η
νόσος) θεωρείται ενδεικτικός παλαιότερης ή ενεργού νόσου
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα η σταδιακή
άνοδος του τίτλου
Λ
Α
των αντισωμάτων δείχνει πρόσφατη λοίμωξη
Κ από Βρουκέλλα
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Σε ορισμένες περιπτώσεις δεΚγίνεται συγκόλληση των αντισωμάτων
Ο η συγκόλληση γίνεται σε αραιώσεις
σε μικρές αραιώσεις, ενώ
Σ
μεγαλύτερες από 1/640
ΝΟ
Ο αποτελέσματα σε μικρές αραιώσεις οφείλονται
Τα ψευδώς αρνητικά
Κ
Ιατελώς δεσμευτικών αντισωμάτων.
στην παρουσία
Ν
ΓΕ είναι γνωστό ως «φαινόμενο προζώνης»
Το φαινόμενο
Για να θεωρηθεί αρνητικό ένα αποτέλεσμα πρέπει να εξετάζονται
διαδοχικές αραιώσεις μεγαλύτερες από 1/640



Η συγκολλητινοαντίδραση
Agglutination test
Rose
Begal
Plate
Σ
Α
 γίνεται γρήγορα
Τ
Α
 εύκολα και
Μ
Α
Λ ειδικότητα
 έχει υψηλή ευαισθησία (>99%) αλλά χαμηλή
Α
Κ
Ο
Ι
Ε
Μ
Σε περιοχές που ενδημεί η Ονόσος η ειδικότητα της εξέτασης
αυξάνεται όταν εκτιμάται Ο
η Κσυγκόλληση σε τίτλους μεγαλύτερους
Σ
από 1/8 ή 1/16
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
Είναι χρήσιμη
ΓΕ εξέταση για τη διάγνωση της Βρουκέλλωσης σε
δείγματα σωματικών υγρών πχ. ΕΝΥ και αρθρικού υγρού όταν
υπάρχει αντίστοιχη προσβολή




Σ
Α
Τ
Α
Ο προσδιορισμός των ειδικών αντισωμάτων
κατά
Μ
Α
των Βρουκελλών γίνεται:
Λ
Α
Κ
Ο
Ι
Ε
δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
δοκιμασία αντιανθρώπινης
σφαιρίνης (μέθοδος Coombs)
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
η ενζυμική
ΓΕανοσοπροσροφητική μέθοδος (ELISA) είναι η
πιο αξιόπιστη



Με την ELISA για την ανίχνευση των αντισωμάτων κατά των
Βρουκελλών (ΙgM, IgG, IgA) κατά κανόνα χρησιμοποιούνται ως
αντιγόνα κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες
Σ
Α
Τ
Α
Μ
Α
Λ κυτταροπλασματικών
Με την ανίχνευση των αντισωμάτων κατά Α
των
Κ αποτελέσματα και οι
πρωτεϊνών αποφεύγονται τα ψευδώς θετικά
Ο
διασταυρούμενες αντιδράσεις με τα μικρόβια
που αναφέρονται
Ι
Ε
παραπάνω (αν και περιγράφηκανΜ
διασταυρούμενες αντιδράσεις με
Ο )
μικρόβια του γένους ochrobactrum
Κ
Ο
Σ
ΝΟ
Η συνεκτίμηση Ιτων
ΚΟαποτελεσμάτων της εξέτασης Wright και των
αντισωμάτωνΝ
συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση της
Ε
Γ
Βρουκέλλωσης




Σ
Α
Την πρώτη εβδομάδα της νόσου εμφανίζονται τα IgM
ΑΤ αντισώματα
και ακολουθούν τη δεύτερη εβδομάδα τα ΙgG ΑΜ
Λ
Α
Κ τη 4η εβδομάδα της
Οι υψηλότεροι τίτλοι ΙgM και IgG ανιχνεύονται
Ο με αντιβιοτικά
Ι
λοίμωξης και ελαττώνονται με τη θεραπεία
Ε
Μ
Ο
Κ
Οι IgM ανοσοσφαιρίνες συχνά
έχουν μεγαλύτερους τίτλους από τις
Ο
ΙgG για περισσότερο απόΣ6 μήνες
ΝΟ
Ο IgA αντισωμάτων για περισσότερο από 6 μήνες
Η ανίχνευση ΙgGΚκαι
Ιχρόνια νόσο
συσχετίζεται με
Ν
ΓΕ

Μια αναφορά σχετικά με την ανίχνευση αντιγόνου
της
Σ
Α
Τ
Βρουκέλλας με τη μέθοδο ΕLISA με ευαισθησία
100%
Α
και ειδικότητα 92,2%
ΑΜ
Λ
Α
Κ

Ο
Ι
Αν η μέθοδος ανίχνευσης αντιγόνου
της Βρουκέλλας γίνει
Ε
Μ
τελικά αποδεκτή θα συνεισφέρει
σημαντικά στη διάγνωση
Ο
της Βρουκέλλωσης ΣΟΚ
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
ΝΟ
Al-Shamahy HA, Wright SG. Enzyme-linked immunosorbent assay for brucella antigen
detection in human sera. J Med Microbiol 1998; 47:169-172

Σ
Α
Τ
Α
Τα ενδοδερμικά test (η χορήγηση αντιγόνων
της
Μ
Α
Βρουκέλλας ενδοδερμικά για την ανάπτυξη
Λ
Α
επιβραδυνόμενης ευαισθησίας) δε Κ
χρησιμοποιούνται
Ο
ΕΙ
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Διαφορική Διάγνωση

Γρίππη

Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Tb

Εντερικός πυρετός

Τουλαραιμία

Πυρετός Q
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Κ
Ο

Ν
Λεμφώματα
Ε
Γ
Συστηματικές μυκητιάσεις

Ελονοσία

Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Επιπλοκές





Σ
Α
Σπονδυλίτιδα
ΑΤ
Μ
Α
Διαπυητική αρθρίτιδα (συνήθως
Λ
Α
Κ
μονοαρθρική)
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Ενδοκαρδίτιδα Κ
Ο
Σ
Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
Πνευμονία
με πλευριτική συλλογή
Ε
Γ

Ηπατίτιδα, Ηπατικά αποστήματα

Χολοκυστίτιδα
Θεραπεία
Όχι μονοθεραπεία, υψηλά ποσοστά υποτροπής
(50%)
ΑΣ
Τ
Α
 Δοξυκυκλίνη 100mg p.o. δις ημερησίως
για 6
Μ
Α
Λ
εβδομάδες + Ριφαμπικίνη 600-900mg
p.o. μια φορά
Α
την ημέρα για 6 εβδομάδες Ο Κ
ΕΙ
Μδις ημερησίως για 6
Ή Δοξυκυκλίνη 100mg p.o.
Ο
Κ
εβδομάδες + γενταμυκίνη
5mg/kg i.m. μια φορά
Ο
Σ
την ημέρα για 1 Ο
εβδομάδα
(ή στρεπτομυκίνη 1gr
Ν
i.m. μια φοράΟτην ημέρα για 2-3 εβδομάδες)
Κ
Ι
Ν να χορηγηθούν και σχήματα
 Είναι δυνατό
Ε
Γ
μεγαλύτερης
διάρκειας
ώστε να αποφευχθούν

υποτροπές μηνιγγίτιδας, ενδοκαρδίτιδας ή
οστεομυελίτιδας



Για προσβολή οστών ή/και αρθρώσεων: δοξυκυκλίνηστρεπτομυκίνη ή δοξυκυκλίνη-ριφαμπικίνηστρεπτομυκίνη. Εναλλακτικά σιπροφλοξασίνηριφαμπικίνη. Διάρκεια τουλάχιστον 3 μήνες
ΑΣ
Τ
Α
Για μηνιγγοεγκεφαλίτιδα: δοξυκυκλίνη-ριφαμπικίνη
Μ
Α
+/- TMP-SMX. Διάρκεια αναλόγως την
κλινική
Λ
Α
ανταπόκριση και της τιμές στο Κ
ΕΝΥ
Ο
Ι
Για ενδοκαρδίτιδα: Τριπλή Ε
ή και τετραπλή αγωγή.
Μ
Δοξυκυκλίνη(ή τετρακυκλίνη)-ριφαμπικίνηΟ
Κ
αμινογλυκοσίδη +/- ΣTMP-SMX.
Διάρκεια 6 εβδομάδες
Ο
έως και 6 μήνες ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
WHO/1986
PLoS medicine /2007
1η επιλογή
DOX 6w +RIF 6w
DOX 6w + STR 2-3w
Εναλλακτικά
Tetracyclin 6w +
STR 2-3w
DOX 6w + RIF 6w
2η επιλογή
-
DOX 6w + GENT 1w
Προαιρετικά
/
υπάρχου
ν λίγα
διαθέσιμ
α
στοιχεία
TMP-SMX
Δεν
συνιστάται
-
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
Α
ΑΤ
DOX 6w
+ STR 2w
Μ
Α
ΛDOΧ 6w + RIF 6w ή
Α
Κ Tetracyclin hydrochloride 6w +
Ο
Ι
Ε3o φάρμακο
1) TMP-SMX 6w
ως
Μπάντοτε με
σε συνδυασμό
Ο
DOX Κ
Ο ή Ciprofloxacin 6w
2) Ofloxacin
Σ
ως 2 ή 3 φάρμακο σε
ΝΟσυνδυασμό
πάντοτε με DOX
ο
BMJ/ 2008
DOΧ 6w + RIF 6w + GENT 2w ή
DOΧ 6w + GENT 2w
GENT ή STR 2w
TMP-SMX + DOX ή RIF 6w
ο
Αζιθρομυκίνη ή μεροπενέμη
Μονοθεραπεία ή
<30 μέρες θεραπεία ή
κινολόνη με ή χωρίς RIF ή DOΧ
DOX (Doxycycline) 100mgx2, GENT (Gentamicin) 240mg/ημέρα, RIF (Rifampicin) 900mg1x1, STR (Streptomycin) 1g/
ημέρα, TMP-SMX (Trimethoprim–sulfamethoxazole, 800+160mg) x2, Tetracycline hydrochloride 500 mgx4
Ενδείξεις χειρουργικής
αντιμετώπισης






Σ
Ενδοκαρδίτιδα με σημαντική βλάβη βαλβίδας
Α
Τ
Α
Αποστήματα που δεν ανταποκρίθηκαν
στην
Μ
Α
Λ
αντιμικροβιακή θεραπεία (παροχέτευση
ή
Α
Κ
εκτομή)
Ο
Ι
Ε
Μ
Επισκληρίδια αποστήματα
Ο
Κ
Ο
Μυκωτικά ανευρύσματα
Σ
ΝΟ
ΕπιμολυσμέναΟξένα σώματα (καλώδιο
Κ
Ι
βηματοδότη,
Ν αρθροπλαστικές)
Ε
Γ
Λήψη υλικού για βιοψία και οριστική διάγνωση
Προφύλαξη




Σ
Α
Εμβολιασμός ζώων
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Τήρηση κανόνων υγιεινής από
Κ κτηνοτρόφους,
Ο
Ι
Ε
σφαγείς (γάντια, στολές,
μάσκα)
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
Παστερίωση γαλακτοκομικών
προιόντων
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
Δεν υπάρχει
ακόμα εμβόλιο για τον άνθρωπο
ΓΕ
Ευχαριστώ
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
ΝΟ
Κ
Ο
Ο
Ι
Ε
ΟΜ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ