ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.11.26 11:58:58
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
9125
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αρ. Φύλλου 1124
23 Νοεμβρίου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. . . . . . . . . . . . . . 1
»
Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
»
Εθνικής Άμυνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
»
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Περιφέρειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(1)
Με την αριθμ. 55042/22.9.2010 Απόφαση των Υφυπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω−
νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες
Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία−
Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/26−11−2008) και την αριθμ. οικ.
47094/393/27−8−2009 κοινή υπουργική απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω−
πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β΄/3−9−2009), ύστερα από
την αριθμ. 3/2010 Γνωμοδότηση της από 6.5.2010 Συνε−
δρίασης της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την
αριθμ. πρωτ. 3502/39/20−1−2010 Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του
προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008
στους φορείς υποδοχής, μεταφέρονται οι κατωτέρω
πρώην υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε.,
Ολυμπιακής Αεροπορίας − Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπι−
ακής Αεροπλοΐας Α.Ε., στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα−
κεδονίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ−
παιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ
1
Αθηνά ΒΕΚΡΗ
του Ευστρατίου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
2
Χρήστος
ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΣ
του Δημητρίου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
3
Γεωργία ΣΟΛΑ
του Ευαγγέλου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
4
Ιωάννης ΚΟΚΟΤΗΣ
του Νικολάου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
5
Βασιλική ΒΛΑΧΟΥ
του Νικολάου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
6
Ευδοξία ΓΚΕΣΙΟΥ
του Λάζαρου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
7
Αναστασία
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ
του Γεωργίου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
8
Αντιγόνη
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ
του Κων/νου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
9
Ευαγγελία
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ
του Κων/νου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
10
Χαράλαμπος
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ
του Βασιλείου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
11
Αγγελική
ΚΟΝΤΖΑΠΙΓΙΚΟΓΛΟΥ
του Ευσταθίου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
12
Μαρία ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
του Βασιλείου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
13
Ελένη ΤΣΙΤΣΩΝΗ
του Ναούμ
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
9126
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
14
Ανδρομάχη
ΔΑΜΟΥΣΗ
του Αλεξάνδρου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
15
Δέσποινα
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ
του Γεωργίου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
16
Ανδρομάχη
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
του Αλεξάνδρου
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
17
Αικατερίνη ΛΙΑΝΤΑ
του Παναγιώτη
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων
Οι εν λόγω υπάλληλοι μεταφέρονται σε υπηρεσίες
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Νομό Θεσ−
σαλονίκης και κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3717/2008.
Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης: 12918/2010/
05.11.2010).
Με την αριθμ. 54887/22.9.2010 Απόφαση των Υφυπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοι−
νωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εται−
ρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αε−
ροπορία−Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/26−11−2008) και την
αριθμ. οικ. 47094/393/27−8−2009 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω−
πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β΄/3−9−2009) και ύστερα
από την αριθμ. 1/2010 από 20 και 21.4.2010 Γνωμοδότη−
ση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 3502/39/20.1.2010 Απόφαση του Υπουργού Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του
προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008
στους φορείς υποδοχής, μεταφέρεται η πρώην υπάλ−
ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπια−
κής Αεροπορίας − Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αε−
ροπλοΐας Α.Ε., Αικατερίνη Καζακλάρη του Χρήστου,
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτι−
κής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε υπηρε−
σία αυτής στο Νομό Πιερίας.
Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οι−
ονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερόμενης υπαλ−
λήλου.
Η μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ.
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης: 12917/2010/
5.11.2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
Με την απόφαση αρ. 21724/10.11.2010 του Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης Γεωργίου Πεταλωτή, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 24,
25, 26 του Π.Δ. 57/2007 καθώς και του άρθρου 7 του
Ν. 3166/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνιστώ−
νται από 1.7.2010 δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων με
βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄ του Κλάδου Συμβού−
λων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμμα−
τείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρω−
σης, στις οποίες διορίζονται οι κατωτέρω απόφοιτοι της
Κ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας:
1. Σούλιου Ελένη του Γεωργίου
2. Ντάκου Σταυριανή − Αλεξάνδρα του Βασιλείου
3. Αναστοπούλου Ειρήνη του Χρήστου
4. Στενημαχίτη Ναταλία του Κωνσταντίνου
5. Κωστούλα Ελένη του Κωνσταντίνου
6. Μίχα Αικατερίνη του Νικολάου
7. Παπαδοπούλου Αυγή του Ιωάννη
8. Πέππας Χρήστος του Γεωργίου
9. Νικολαίδης Νικόλαος του Σπυρίδωνα
10. Κάζης Λάμπρος του Αθανασίου
Οι ως άνω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται μετά
την αποχώρηση των διοριζομένων, για οποιονδήποτε
λόγο.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον
Πρωθυπουργό 3870/13/10/2010 της ΓΓΕ − ΓΓΕ).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
Με την 28139/7.9.2010 απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου 89 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διανομή
και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελ−
ληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/23−08−2005) και συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3536/2007
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ
42/τ.A΄/23.2.2007), η Παπαδοπούλου Κυριακή του Θωμά,
υπάλληλος με Γ΄ βαθμό κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο−
νομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετατάσσεται,
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής
Αττικής και Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, σε κενή
οργανική θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με το βαθμό
και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Αθηνών: 22223/08−11−2010.)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(2)
Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1082043 ΕΞ/4131/16−06−2010
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96,
147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας),
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ Προϊστάμενου Τμήματος με
βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από 31−05−2010 ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
9127
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της
υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ−
σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής
της αίτησης παραίτησής του.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε αντικατάσταση της περίλη−
ψης που έχει δημοσιευτεί στο υπ’ αριθμ. 591/Γ/07−07−2010
ΦΕΚ και είναι λάθος ως προς τον τίτλο θέσης.
Με εντολή του Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
F
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(3)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Με τη Φ.416/10/276442/Σ.11478/15 Νοε 10/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/
4ε απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρα−
τού, κρίνεται κατάλληλος για μονιμοποίηση και μονι−
μοποιείται με τη συμπλήρωση επταετούς πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας στις τάξεις του Στρατού Ξηράς,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3036/2002
και του άρθρου 7 της Φ.416/205235/5−12−2001 Υπουργικής
Απόφασης «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλι−
τών» και λαμβάνοντας υπόψιν το από 20 Ιανουαρίου 2009
πρακτικό Επιτυχόντων − Αποτυχόντων ΕΠ.ΟΠ και το υπ’
αριθμ. 20/2010 πρακτικό Συμβουλίου Κρίσεων ΕΠ. ΟΠ. ο
Επαγγελματίας Οπλίτης Λ/χίας (ΠΖ) Ακριτίδης Σταύρος
του Βαλέριου, ΕΠΟ00002710, ΣΑ: 12400050698.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ. 415.43/49/275529/Σ.
11253/8 Νοε 2010 απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επι−
τελείου Στρατού «Για Μεταφορά στην Κατάσταση της
Ελαφρός Υπηρεσίας Πέντε (5) Μονίμων Υπαξιωματικών
του Στρατού Ξηράς» των συνδυασμένων διατάξεων των
άρθρων 14 παρ. 6 και 14α παρ. 2 του Ν.Δ. 1400/73 και του
άρθρου 6 του Ν. 2109/1992, του υπ’ αριθμό 294/Σ.17/19 Οκτ
2010 πρακτικού του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου
και των σχετικών επί της απόφασης γνωματεύσεων της
Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής:
1. Μεταφέρονται στην κατάσταση της Ελαφρός Υπη−
ρεσίας, οι παρακάτω Μόνιμοι Υπαξιωματικοί:
α. ΕΜΘ Αρχιλοχίας Τεχνικού Κώτσης Γρηγόριος του
Ιωάννη, AM: 2646.
β. ΕΜΘ Επιλοχίας Τεχνικού Δασκουλίδης Ιωάννης του
Γεωργίου, AM: 6399.
γ. ΕΜΘ Επιλοχίας Πεζικού Τσαμαϊδης Βασίλειος του
Διαμαντή, AM: 11050.
δ. Επιλοχίας Πεζικού ε.α Ρεβενάκης Αναστάσιος − Θε−
όδωρος του Βασιλείου, AM: 16542, της υπαγωγής του
λογιζόμενης από 11 Αυγ. 05, ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμό
Φ.415.43/29/64180/Σ.9343/31 Ιουλ 05 (ΦΕΚ 197/11 Αυγ.
05 (τ.Γ΄) απόφασης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου
Στρατού, που αφορούσε Μεταφορά στην Κατάσταση
Ελαφράς Υπηρεσίας Μονίμων Υπαξιωματικών που είχαν
εξετασθεί από το Συμβούλιο την ίδια ημερομηνία με
τον εν λόγω Υπαξιωματικό ε.α (192/Σ.19/15 Ιουλ. 05) και
εγγράφετε στα στελέχη της εφεδρείας.
ε. ΕΜΘ Λοχίας Μηχανικού Σπατιώτης Νικόλαος του
Διαμαντή, AM: 16708.
Ο Αρχηγός
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(4)
Με την αρ. 3687/ΙΖ/1−9−2010 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 9 παρ. 18, 19, 22 και 23 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α),
α) συστήνεται προσωποπαγής θέση με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ
Δακτυλογράφων−Στενογράφων στο ΓΑΚ/Τοπικό Αρχείο
Κυθήρων (Γενικά Αρχεία του Κράτους), με ταυτόχρονη
δέσμευση οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλά−
δου ΔΕ Δακτυλογράφων − Στενογράφων, η οποία δεν
πληρούται μέχρι την καθ’ οιοδήποτε τρόπο αποχώρηση
της μετατασσόμενης υπαλλήλου και β) μετατάσσεται
και τοποθετείται η Καπετάνιου Μαριάνθη του Γαβριήλ,
υπάλληλος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου με
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού και με μισθολογικό κλιμάκιο
16ο, στην παραπάνω συνιστώμενη προσωποπαγή θέση,
ύστερα από αίτησή της.
(Αριθμός βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων: 23239/10−11−2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Με την αρ. 127688/ΙΖ/11−11−2010 διαπιστωτική πράξη
της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α΄) και τις δι−
ατάξεις του Ν. 3149/03 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄), λύεται αυτοδίκαια η
υπαλληλική σχέση της Κατσιβέλη Ασημίνας του Πούλου,
μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ−
ων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αρεόπολης, με βαθμό Α΄
και ΜΚ 1ο, από 02−11−2010, ημερομηνία κατά την οποία
κατέθεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησής της.
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ
Με την αρ. 139440/Η/15−11−2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ−
ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλλη−
λικής σχέσης της ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ,
υπαλλήλου κλάδου κλ. ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, της Δ/ΝΣΗΣ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010,
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σής της.
Με την αρ. 140540/Η/15−11−2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ−
ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
9128
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του ΓΚΙΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩ−
ΝΑ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ
Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010,
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σής του.
Θεμιστοκλή (A.M. 540785) με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2, νηπι−
αγωγού του 1/θ Ν/Γ Λεπτής, υπαλλήλου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
κλάδου ΠΕ60 από 9−10−2010, διότι σύμφωνα με το άρθρο
148 παρ.5 του 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση
αυτοδικαίως, επειδή έχει παρέλθει άπρακτο δίμηνο από
την αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία.
Με την αριθ. 139438/Η/15−11−2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της ΚΥ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ−
ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148
του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής
σχέσης της ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, υπαλ−
λήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 7ου ΓΕΛ. ΙΩΑΝΝΙ−
ΝΩΝ, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
Ο Προϊστάμενος
ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΟΥΝΙΔΗΣ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με την αριθ. 14632/18−11−2010 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/τ.Α΄/9−2−2007), διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδίκαια
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και
λύεται η υπαλληλική σχέση του Ρούμελη Γεωργίου του
Χαραλάμπους, εκπ/κός κλ. ΠΕ04, του 1ου Πειραματικού
Λυκείου Αθήνας, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 04 από 9−10−2010
ημερομηνία συμπλήρωσης απράκτου διμήνου από την
αίτηση παραίτησής του (ημερομηνία υποβολής αίτησης
παραίτησης 10−8−2010).
Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
Με την αριθ. 2072/01−10−2010 Πράξη της Προϊσταμένης
του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α΄ Δ/νσης Αθηνών που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του
Ν. 528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007), διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία
του Ντάντου Σταυρούλας του Βασιλείου, Νηπιαγωγού
του 128ου Νηπιαγωγείου Αθηνών με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 1
και Αρ. Μητρώου 531755 από 31−8−2010, ημερομηνία που
υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπη−
ρεσία.
Με την αριθ. 2074/20−09−2010 Πράξη της Προϊσταμέ−
νης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α΄ Δ/νσης Αθηνών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007), διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη−
ρεσία του Ντζούφρα Αθανασίου του Ιωάννη, δασκάλου
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης Αθηνών με βαθμό
A΄, M.K. 1 και Αρ. Μητρώου 536712 από 31−08−2010, ημε−
ρομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης
από την υπηρεσία.
Η Προϊσταμένη
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
Με την αριθμ. 3076/2−11−2010 απόφαση του Προϊσταμέ−
νου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Έβρου, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια
η υπαλληλική σχέση της Χατζηριώτου Χρυσάνθης του
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην υπ’ αριθμ. Φ10/1284/31.8.2010 απόφαση του
Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευ−
σης Νομαρχίας Πειραιά που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1040/29.10.2010/τ.Γ΄ και αφορά στη λύση υπαλληλικής
σχέσης της Αναγνωστίδου Σταματίνας του Προδρόμου,
επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
στη σελ. 8459, στήλη 1η και στίχο 8ο,
από το λανθασμένο: «... Α.Μ. 55088 του 13ου Νηπια−
γωγείου»,
στο ορθό «...Α.Μ. 550138 του 13ου Νηπιαγωγείου Κο−
ρυδαλλού».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(5)
Με την υπ’ αρ. 3427/2010 απόφαση του Δημάρχου Αιγά−
λεω που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από 01/11/2010
(ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η
υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΛΥΡΟΥ ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαρι−
ότητας με βαθμό Γ΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής: 44138/24581/12−11−2010).
Με την υπ’ αρ. 638/2010 απόφαση του Προέδρου του
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αμαρου−
σίου» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από
4/10/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη−
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου
του Ν.Π. ΚΑΤΣΟΛΙΑ ΑΣΗΜΩΣ του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ 14
Βοηθητικό Προσωπικό Μαγειρίου, προκειμένου να συ−
νταξιοδοτηθεί.
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής: 43732/24215/
12−11−2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ
Με την 1949/08−11−2010 διαπιστωτική πράξη του Δη−
μάρχου Δραπετσώνας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, κλάδου
ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων με βαθμό Α΄ από
29/10/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.
(Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά/Περιφέρειας Αττικής: 07/
ΔΤΑ/8805/2010).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9129
Με την 4829/01−11−2010 διαπιστωτική πράξη του Αντι−
δημάρχου Νίκαιας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί−
καια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κλάδου ΥΕ Κλητήρων με
βαθμό Β΄ από 01/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύ−
τερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.
(Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά/Περιφέρειας Αττικής: 07/
ΔΤΑ/8698/2010).
δικού Προσωπικού του Δήμου Κοζάνης του Ν. Κοζάνης,
με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 15ο.
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Κοζάνης: 44571/1−11−2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
60331/6506/16−11−2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Με την 37572/18691/15−11−2010 Διαπιστωτική Πράξη του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ν. 2503/1997,
και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η
παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση από
15/11/2010 της Πιτσαδιώτη Παρασκευής του Παναγιώτη, μο−
νίμου υπαλλήλου (υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις
του 3163/1955 και ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ)
της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Κοριν−
θίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο
2ο, ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από 29/10/2010
αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία.
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στο ΦΕΚ 830/Γ΄/2−9−2010, που δημοσιεύθηκε περίληψη
της υπ’ αριθμ. 156945/2010 (αριθ. αποφ. Περιφ. Αττικής
33701/19460/31−8−2010) απόφαση του Δημάρχου Αθηναί−
ων, διορθώνεται
το εσφαλμένο «ΤΣΙΑΚΑΡΑΡΗ ΒΑΙΑ του Κων/νου»
στο ορθό «ΤΣΙΑΚΑΡΑΚΗ ΒΑΙΑ του Κων/νου»
και το εσφαλμένο «ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιω−
άννη»
στο ορθό «ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου».
(Από την Περιφέρεια Αττικής)
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την αριθ. 2/80/1−11−2010 απόφαση του Προέδρου του
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερ−
μίου Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αυτοδίκαια
αποδεκτή η αριθ. 77/15−10−2010 δεύτερη αίτηση παραί−
τησης της Πολυχρονίδου Δάφνης του Χρήστου, κλάδου
ΥΕ16 Καθαριστριών (ωρομίσθια), με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 2ο,
από την υπηρεσία του ΝΠΔΔ «Παιδικός Σταθμός Ανατο−
λικού» του Δήμου Βερμίου, λόγω συνταξιοδότησης.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας: 107491/11309).
Με την αριθ. 443/27235/1−7−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Κοζάνης του Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 74 και 224 του Ν. 3584/2007,
τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3731/2008 και τις δι−
ατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, την αριθ. 1828/
26−11−2009 δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό), την αριθ. 10086/
4−10−2010 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσα−
λονίκης ότι μέχρι τις 4−10−2010 δεν έχει ασκηθεί κανέ−
να ένδικο μέσο, την αριθ. 1794/18158/19−2−2010 σύμφωνη
γνώμη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης,
το υπ’ αριθ. 10/28−5−2010 πρακτικό του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλο−
νίκης, το οποίο περιλαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του Δήμου
Θεσσαλονίκης και το υπ’ αριθ. 17/18−6−2010 πρακτικό
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζά−
νης, το οποίο περιλαμβάνει την υπ’ αριθ. 53/2010 θετική
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων
ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, μετατάσσεται ο Μεταλλίδης Θεοφύλα−
κτος του Σάββα, τακτικός υπάλληλος του Δήμου Θεσ−
σαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, κλάδου ΠΕ23 Ειδικού Προ−
σωπικού, από το Δήμο Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης,
σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ23 Ει−
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ − ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ
(6)
Με την αριθμ. 3515/10−11−2010 Πράξη του Νομάρχη Έβρου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,
148 και 156 του Ν. 3528/2007, των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ.
30/96 και του άρθρου 56 του Π.Δ/τος 166/2000 διαπιστώνε−
ται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνι−
μης υπαλλήλου του Νομ/κού Δ/τος Έβρου Παπακωστίδου −
Βεζυρίδου Πηνελόπη του Σάββα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
Λογιστικού με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1o στις
08−11−2010 ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δεύ−
τερη αίτηση της, με την οποία εμμένει στην από 22−10−2010
αρχική αίτηση παραίτησής της από την Υπηρεσία.
Με την υπ’ αριθ. 766/16−03−2010 απόφαση του Νομάρχη
Έβρου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 210/3.2.2010 από−
φαση του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., ύστερα από την υπ’
αριθμ. 1174/2002 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 62 και 107 του Π.Δ. 30/96, του άρθρου 18 του
Ν. 2190/1994 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3260/2004,
της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002,
των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, και των άρθρων
2−6 και 15 του Ν. 3205/2003, διορίζεται δόκιμος υπάλ−
ληλος ο Αποστολίδης Πέτρος του Αριστείδη, σε κενή
οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Νομαρχιακού Διαμερί−
σματος Έβρου, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.
Ο ανωτέρω υποχρεούται να υπηρετήσει στην υπηρε−
σία που διορίζεται για μία δεκαετία.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 9951/01−11−2010).
Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ
9130
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Με την αριθ. Δ. Διοικ. 1938/03−11−2010 απόφαση του
Νομάρχη Λευκάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 και των άρθρων
147, 148, και 156 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 διαπιστώθηκε η
αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κούρτη
Ελευθερίας του Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου της Ν.Α.
Λευκάδας, κλάδου ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών
με Α΄ βαθμό, από 29−10−2010 ημερομηνία κατά την οποία
εμμένει στην από 12−10−2010 αρχική αίτηση παραίτησης
από την Υπηρεσία.
Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ
F
OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(7)
Με την υπ’ αριθμ. 256/4−11−2010 διαπιστωτική πράξη
του Προέδρου του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευ−
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται
αποδεκτή η παραίτηση της Τιμοθεάδου Ειρήνης του
Αλεξάνδρου, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό κατηγορίας ΔΕ1
Βοηθού Νοσοκόμου με Α΄ βαθμό, από 29−10−2010 (ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης).
Ο Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ
F
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Με την αρ. 2899/1.11.2010 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ
Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του
ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή αυτοδίκαια η παραίτηση
από την Υπηρεσία της Παντάκα − Τσοράκου Ιωάννας
του Χαράλαμπου, διοικητικού υπαλλήλου του ΤΕΙ Καβά−
λας κλάδου ΔΕ Διοικητικών − Γραμματέων με Α΄ βαθμό,
ύστερα από την από 1.11.2010 δεύτερη αίτησή της.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Με την αριθμ. 9191/2−11−2010 πράξη της Προέδρου του
Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, διαπιστώνεται
η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση
της υπαλληλικής σχέσης από 29/10/2010, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνι−
μης υπαλλήλου με Α΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού
Μπατάνα Άννας του Ιωάννη, βάσει των διατάξεων των
άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07.
(Αριθμ. έγκρισης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης:
21725/1820/15−11−2010).
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
F
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Με την P14/203/15/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου
του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της
Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε−
ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος
του μόνιμου γιατρού ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
του ΧΡΗΣΤΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ Υποκ/μα ΛΑΥ−
ΡΙΟΥ από 12/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης
αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.
5 του Ν. 3528/07.
Με την P14/204/16/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου
του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της
Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώ−
νεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύ−
ματος του μόνιμου γιατρού Ω.Ρ.Λ. ΠΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ του
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΝΟΜ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙ−
ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από 01/11/2010 ημερομηνία υποβολής της
δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με το άρ−
θρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07.
Με την P14/205/16/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου
του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της
Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε−
ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύμα−
τος του μόνιμου γιατρού ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΑ ΑΡΣΕΝΙ−
ΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ.
ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΚΟΣΜΟΥ από 15/11/2010 ημερομηνία υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του σύμφωνα
με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07.
Με την P14/206/17/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου
του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της
Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώ−
νεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύ−
ματος του μόνιμου γιατρού ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΔΕΡΜΑΤΗ ΙΩ−
ΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ.
ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ από 10/11/2010 ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του σύμ−
φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07.
Η Προϊσταμένη κ.α.α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην Φ11/25054/04−10−2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
η οποία δημοσιεύθηκε στο με αρ. 974/13−10−2010 ΦΕΚ
(τ.Γ΄ που αφορά την αποχώρηση από την υπηρεσία του
Ιδρύματος της ΒΕΡΓΙΝΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Κωνσταντί−
νου, διορθώνεται:
από το λανθασμένο: «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ»
στο σωστό: «ΒΕΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ».
(Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Με την υπ’ αριθμ. 151/01−11−10 Πράξη Διοικητή του Γε−
νικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και
τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου
του κλάδου Υ.Ε. Νοσοκόμων με Γ΄ βαθμό ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Δημητρίου, από 27−10−10 ημερομηνία που
επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραί−
τησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας
συμπληρώσει περισσότερο από (18) δέκα οκτώ έτη υπη−
ρεσίας (18 έτη, 6 ημέρες).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Με την υπ’ αριθμ. 154/10.11.2010 Πράξη του Διοικητού
του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ−
ΜΩΝ» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης
υπαλλήλου του κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτών−τριών ΣΤΡΑ−
ΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Βασιλείου, Τομεάρχου της Νοση−
λευτικής Υπηρεσίας με Α΄ βαθμό, από 04/11/2010 ημε−
ρομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας
στην παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί
έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από είκοσι εννέα
(29) έτη υπηρεσίας (35 έτη, 20 ημέρες).
Με την υπ’ αριθμ. 145/13−10−2010 Πράξη Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και
τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυ−
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου
του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότη−
τας Καθαριστριών Παππά Ελένης του Γεωργίου από
01−10−2010, ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αί−
τηση εμμένοντας στην παραίτησή της προκειμένου να
συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο
από είκοσι ένα (21) έτη υπηρεσίας, (είκοσι ένα (21) έτη
επτά (07) μήνες οχτώ (08) ημέρες).
Με την υπ’ αριθμ. 143/11−10−2010 Πράξη Διοικητή του Γε−
νικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και τις
διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτο−
δίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του
κλάδου ΔΕ Κλιβανιστών − Απολιμαντών − Αποστειρωτών
Κικιδάκη Ευαγγελίας του Δημητρίου από 27−09−2010, ημε−
ρομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας
στην παραίτησή της προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί
έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από είκοσι δύο (22)
έτη υπηρεσίας, (είκοσι δύο (22) έτη τρεις (03) μήνες δέκα
τέσσερις (14) ημέρες).
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Με την αριθμ. 179/2010 απόφαση της Διοικήτριας
του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 παρ. 5 και
156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση
της υπαλληλικής σχέσης εργασίας της μόνιμης υπαλ−
λήλου του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Καγκελίδου
Ρουδάμας του Αντωνίου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου
Βοηθών Νοσηλευτών με Α΄ βαθμό και από 15−11−2010,
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σης της για λόγους συνταξιοδότησης, επειδή έχει τις
προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.
Η Διοικήτρια
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην 12471/17−9−2010 απόφαση του Διοικητή του Γενι−
κού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1043/29−10−2010 τ.Γ΄ και αφορά διορισμό υπαλλήλου
επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
1. Από το λανθασμένο: Σουκουβέλου Χρυσοβαλάντη
Στο σωστό: Σουκοβέλου Ειρήνη−Χρυσοβαλάντη.
(Από το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου)
9131
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Με την υπ’ αριθ. 35/17−11−2010 Πράξη του Διοικητή του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης
του μόνιμου υπαλλήλου ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορίας κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Ειδικότητα
Ηλεκτροτεχνιτών), από 16−11−2010 ημερομηνία υποβολής
της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007.
Ο Διοικητής
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Με την υπ’ αριθμ 566/21−9−2010 Απόφαση του Διοικη−
τή του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» που εκδόθηκε
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3ης/13−9−2010 γνωμοδότησης του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»,
μετατάσσεται η υπάλληλος του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»,
Ποταμιάνου Γερασιμούλα του Ανδρέα με βαθμό Α΄ από
την κατηγορία ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε κενή
Οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών με
το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 69 ,73, 74 του Ν. 3528/07 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 347/03.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: 9955/27−10−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 567/21−9−2010 Απόφαση του Διοικη−
τή του Γ. Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» που εκδόθη−
κε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3ης/13−9−2010 γνωμοδότησης
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατάσσεται η υπάλλη−
λος του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Ξυνού Παναγιώτα
του Χρήστου με βαθμό Α΄ από την κατηγορία ΔΕ κλά−
δου Αδελφών Νοσοκόμων σε κενή Οργανική θέση κα−
τηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών, με το βαθμό που
κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73,
74 του Ν. 3528/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/03.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: 9942/25−10−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 648/2−11−2010 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν−
δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από 29−10−2010, ημερο−
μηνία β’ αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση της
μονίμου υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας
του Νοσοκομείου Κωστοπούλου Στέλλας του Ευαγγέ−
λου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού, με βαθμό Α΄,
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
Με την υπ’ αριθμ. 646/2−11−2010 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν−
δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από 1−11−2010, ημερο−
μηνία β’ αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση της
μονίμου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας Παπαπέτρου
Βασιλικής του Αναστασίου, κλάδου TE Τεχνολόγων Ια−
τρικών Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας, με βαθμό
Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
9132
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Με την υπ’ αριθμ. 647/2−11−2010 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν−
δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από 29−10−2010, ημερο−
μηνία β’ αίτησης παραίτησης η υπαλληλική σχέση της
μονίμου υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας
του Νοσοκομείου Γιαννοπούλου Ασπασίας του Νικολά−
ου, κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων, με βαθμό Β΄, προκειμέ−
νου να συνταξιοδοτηθεί.
Ο Διοικήτης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Με την με αριθ. 236/11.11.2010 πράξη Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
148 του Ν. 3528/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της
υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου του Νο−
σοκομείου Καραχάλια Αθανάσιου του Κων/νου, κλάδου
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Β΄ από 11.11.2010
(ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σής του) λόγω συνταξιοδότησης.
Η Διοικητής
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Με την αριθμ. 122/05−11−2010 Πράξη της Διοικήτριας
του Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από
την Υπηρεσία μας για συνταξιοδότηση της μόνιμης
υπαλλήλου του Π. Ι. Μεγάλων Καλυβιών του Κέντρου
Υγείας Πύλης − Γ. Ν. Τρικάλων ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του
Αθανασίου κλάδου Τ.Ε Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄ και
Μ.Κ. 2o και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση
κατά την 31−10−2010 (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης
παραίτησης) κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148
του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/9−2−2007 τεύχος πρώτο.
Με την αριθμ. 121/05−11−2010 Πράξη της Διοικήτριας του
Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την
Υπηρεσία μας για συνταξιοδότηση της μόνιμης υπαλλή−
λου του Π. Ι. Στουρναρέικων του Κέντρου Υγείας Πύλης
του Γ. Ν. Τρικάλων ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ − ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Αχιλλέα κλάδου Δ.Ε Νοσηλευτι−
κής με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1o και λύεται αυτοδίκαια η
υπαλληλική της σχέση κατά την 31−10−2010 (ημερομη−
νία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ’ εφαρμογή
της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/
9−2−2007 τεύχος πρώτο.
Η Διοικήτρια
ΑΘΗΝΑ ΒΑΣ. ΠΕΤΣΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03011242311100008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]