πρακτικό Γ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/03/14
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΧΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Στο Χαλάνδρι σήµερα 28 Μαρτίου 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 11
:00στα γραφεία της εταιρίας Ιωαννίνων 24 συνήλθε ο µοναδικός εταίρος διαχειριστής &
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την
επωνυµία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να λάβει απόφαση στα εξής θέµατα:
1. Έγκριση του ισολογισµού της εταιρικής χρήσεως 2013.
2. Έγκριση διανοµής µερισµάτων της εταιρικής χρήσεως 2013.
ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέπτυξε την έκθεση του ως
διαχειριστής επί του ισολογισµού για τη χρήση 2013 και εισηγήθηκε την έγκρισή του.
ΘΕΜΑ 2ο : Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίζει τη µη διανοµή
µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2013.
Μετά απo αυτό η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση του ισολογισµού 2013.
Στο σηµείο αυτό, µή υπάρχοντος άλλου θέµατος προς συζήτηση λύεται η γενική
συνέλευση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. -ΕΤΑΙΡΟΣ