ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.05.12 11:30:12
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
2847
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αρ. Φύλλου 364
10 Μαΐου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . .
Περιφέρειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . .
Πίνακες Διοριστέων . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............1
..............2
. . . . . . . . . . . . . .3
. . . . . . . . . . . . . .4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)
Με την αριθμ. Δ3Α 5017259/22−04−2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Μπουρνάζου Χρήστου του Ιωάννη, υπαλλήλου με
Α΄ βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, από
22−04−2010, επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και
συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60°
έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5017486/23−04−2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Κολοκούρα Ευαγγέλου του Γεωργίου, υπαλλήλου
με Α΄ βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, από
22−04−2010, επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και
συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60°
έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5017253/22−04−2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Ζουρμπάνου Γεωργίου του Παναγιώτη, υπαλλήλου
με Α΄ βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών,
Προϊσταμένου Τελωνείου Ζακύνθου, από 22−04−2010,
επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και συντάξιμη
δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60° έτος της
ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της
υπαλληλικής του σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της
θέσης που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5017262/22−04−2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Μανωλόπουλου Νικολάου του Δημητρίου, υπαλλή−
λου με Α΄ βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών,
από 22−04−2010, επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγματι−
κή και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το
60° έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5017731/23.04.2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Γεωργούδη Παναγιώτη του Ιωάννη, υπαλλήλου με
Α΄ βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, από
22/04/2010, επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και
συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60°
έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5017260/22−04−2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Μιχελή Δημητρίου του Παναγιώτη, υπαλλήλου με
Α΄ βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, από
22−04−2010, επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και
συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60°
έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5017484/22−04−2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Καλούση Νικολάου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου
με Α΄ βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, από
22−04−2010, επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και
συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60°
έτος της ηλικίας του.
2848
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Με την αριθμ. Δ3Α 5017485/22−04−2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του
Πυλαρά Νικολάου του Γεωργίου, υπαλλήλου με Α΄ βαθ−
μό και 1° ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένου
Τελωνείου Τήνου, από 22−04−2010, επειδή συμπλήρωσε
35ετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και
έχει υπερβεί το 60° έτος της ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της
υπαλληλικής του σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της
θέσης που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του.
Ν. 3320/2005 και την αριθμ. 2396/2004 απόφαση του Συμ−
βουλίου Επικρατείας (ανασύνταξη του αρχικού πίνακα δι−
οριστέων του ΑΣΕΠ έτους 1999), προσδίδεται αναδρομική
ισχύς από 1.4.1999, στο διορισμό της Δελιάκη Σταυρούλας
του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Δ΄.
Η πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στο διορισμό της
ανωτέρω υπαλλήλου, δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως
αναδρομικών αποδοχών εκ μέρους της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3584/2007.
(Αριθμ. Βεβ. Δήμου Χαλκηδόνας: 2286/19.3.2010)
(Αριθμ. απόφασης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8432/27.4.2010)
Με εντολή Υπουργού
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη
ΕΛΕΝΗ ΣΚΡΙΜΠΑ
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ
Ö
Με την αριθμ. Δ3Α 5017758/26.04.2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Χασανί−
δου Ζωής του Πασχάλη, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1° ΜΚ
του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών,
από 20/04/2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης
παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 26/03/2010).
Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
Ö
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(2)
Με την αριθμ. 81/21−4−2010, απόφαση του Δημάρχου Ναυ−
πάκτου (Ν. Αιτωλ/νίας), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/07 και ύστερα
από την με αριθμ. πρωτ. 7183/16−3−2010 απόφαση του Δη−
μάρχου Πατρέων (Ν. Αχαΐας), την αριθμ. 45/19−3−2010 γνω−
μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Ν. ΑχαFας, και την αριθμ. 26/29−3−2010 γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλ/νίας,
γίνεται αποδεκτή η ΜΕΤΑΤΑΞΗ της Υπαλλήλου του Δή−
μου Πατρέων (Ν. ΑχαFας), ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τ.Ε. (3) − Μηχα−
νικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής), με βαθμό Γ΄, σε κενή
οργανική και ομοιόβαθμη θέση, κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου
Τ.Ε. (3) − Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής), του
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπάκτου (Ν. Αιτωλ/νίας).
(Αριθ. βεβ. Δήμου Ναυπάκτου: 5732/21−4−2010).
(Αριθ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 48917/7743/
28−4−2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την αριθμ. 2234/2010 απόφασης του Δημάρχου
Χαλκηδόνας του Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθη−
κε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(3)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αριθμ. 7989
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτό−
νων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνεί−
ου, στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικεί−
μενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου στη συνεδρίαση της 16−7−2008,
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
θέσεως ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 6
περ Α΄ Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθρ. 23 Ν.
3549/07 και αρθρ. 21 του ίδιου Νόμου, του αρθρ. 14 παρ.
2 Ν. 1268/82, του αρθρ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθρ.
1 παρ. 2 και 8 (όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις
της παρ. 4 του αρθρ. 25 του Ν. 2549/07) και αρθρ. 4 παρ
3 & 4 Ν. 2517/97, και του Π.Δ. 123/84 όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 111/94 και 119/05, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ 1 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» (Γ.Σ.
10−6−2008)
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−
στικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (τέσσερα (4) αντίτυπα
και πενήντα (50) CD΄ S σε ηλεκτρονική μορφή.)
Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό Υπόμνημα
δημοσιευμάτων τους θα υποβληθούν σε τόσα αντίτυπα
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010
Ο Πρύτανης
Κ.Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ö
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4509−26/4/2010 Πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατά−
ξεις του αρθ. 25 παρ.1, του Ν. 3549/07, μονιμοποιείται στο
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ο Τσεκού−
ρας Γεώργιος του Ευστρατίου στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Δε−
δομένων με έμφαση στα Πολιτισμικά Δεδομένα».
Ο Πρύτανης, κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΩΡΑΣ
Ö
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 43125
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ της Κτηνιατρικής Σχο−
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη
βαθμίδα του λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Παρασι−
τολογία και Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων»
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της
αριθμ. 466/26.1.2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την
2849
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/92, του άρθρου 14 του
Ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ.
26 του Ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/97,
των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2517/97, των άρθρων 21 και
23 του Ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟ−
ΛΗ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ: Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημά−
των και Παθολογικής Ανατομικής (Γ.Σ. τομέα αριθμ.
3/3.12.2009)
−Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−
στικό αντικείμενο «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νο−
σήματα των Ζώων»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία της Κτηνιατρικής Σχολής την υποψηφιό−
τητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε πενήντα (50) ανάτυπα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα
είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με
τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται
από την Κτηνιατρική Σχολή: πενήντα (50).
4. Πέντε (5) φακέλους με φωτοτυπίες των τίτλων
σπουδών και τα επιστημονικά δημοσιεύματα του υπο−
ψηφίου,
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
−Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγρά−
φεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελλη−
νικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής
πράξης διορισμού.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
−Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους.
2850
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ5113)
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2010
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αριθμ. 43752
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή των αρ−
χών της Χημικής Μηχανικής στο σχεδιασμό κλιμα−
κουμένων βιοδιεργασιών»
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πο−
λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της αριθμ. 7/22−2−2010,
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του ν. 1268/82
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του
ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, των
άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του
ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟ−
ΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (αρ. συνεδρία−
σης 3/19−02−2010).
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Εφαρμογή των αρχών της Χημικής Μηχανικής στο
σχεδιασμό κλιμακούμενων βιοδιεργασιών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής την υποψηφιότητα τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
−Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της ελληνικής
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους −μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί
να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ−
γείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αριθμ. 46138
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−
μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμί−
δα του λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικά:
τεχνικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγω−
γής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνε−
δρίαση της αριθμ. 5/25−02−2010 αποφάσισε την προκή−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92,
του άρθρου 14 του ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4
παρ. 3 του ν. 2517/97, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97,
των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99
ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ.: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Γ.Σ. Τομέα
αριθμ. 4/22−2−2010)
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστι−
κό αντικείμενο «Εικαστικά: τεχνικές και εκπαιδευτικές
εφαρμογές»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης την υποψηφιότητα τους μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
2851
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η Προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ
5113).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2010
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Ö
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. Α6847
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθ−
μίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποινι−
κό Δίκαιο».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου
2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας
(1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με:
1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 1268/82,
το άρθρο 6 περ. Α του Ν. 2083/92 όπως ισχύει με το
άρθ. 23 του Ν. 3549/2007, το αρθ. 21 του Ν. 3549/2007,
το άρθ. 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92,
2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθ. 4 παρ.
3 του Ν. 2517/1997 και του άρθ. 1 παρ. 8 του ίδιου νό−
μου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του
Ν. 3549/2007,
3. το Π.Δ. 134/99,
4. την αριθ. 89/24.3.2010 συνεδρίαση της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νομικής,
5. το αριθ. 1844/30.3.2010 (Α΄ 6847/31.3.2010) έγγραφο
του Τμήματος Νομικής, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙ−
ΣΤΗΜΩΝ
−Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−
στικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της
δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο
Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι−
ολογητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για
2852
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε−
κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ−
σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το
αντίστοιχο Τμήμα.
3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.
5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ−
γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους,
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαι−
ολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 20 Απριλίου 2010
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 15935
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικο−
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο
«Αγροτική Οικονομική».
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη συνεδρίαση αρ. 1110/30.03.2010, εξουσιοδοτημένο
από τη Σύγκλητο του Ιδρύματός μας και τη Σύγκλητο Ει−
δικής Σύνθεσης (συνεδρία αριθμ. 917/2007 και 907/2006,
Πρυτανική Πράξη 18117/24−8−2006, ΦΕΚ 1144/24−8−2006,
τ. Β΄), μετά από πρόταση της υπ’ αριθμ. 162/17−3−2010
Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)
θέσεως −ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 364/96,
αρθ. 5, παρ. 1, τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν. 1268/82,
του άρθρου 6, του Ν. 2083/92 όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, του άρθρου 1, του
Ν. 2517/97 και του άρθρου 21 και 23 του Ν. 3549/2007
και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−
στικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα) την
υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα (25 αντίτυπα).
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στην ίδια
ή σε ανώτερη βαθμίδα με τα μέλη του εκλεκτορικού
σώματος (25 αντίτυπα).
4. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών σε πέντε (5) πλή−
ρεις σειρές και πέντε (5) αντίγραφα της διδακτορικής
διατριβής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ (αναζητείται αυτεπάγγελτα) από την υπηρεσία μας.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών(ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 23 Απριλίου 2010
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
Ö
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Με τη Φ00/13134/ 28−4−2010 απόφαση της Προϊσταμέ−
νης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρε−
σία του Ιδρύματος της ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 επειδή
κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή
η υπ’ αριθμ 546/31−3−2010 δεύτερη αίτησή της «περί πα−
ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/9−2−07 λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.
Με τη Φ00/26998/ 28−4−2010 απόφαση της Προϊσταμέ−
νης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρε−
σία του Ιδρύματος της ΠΗΔΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΙ−
ΔΩΡΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/
ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 επειδή κατά
την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’
αριθμ 14178/31−3−2010 δεύτερη αίτησή της «περί παραι−
τήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/9−2−07 λύεται αυτο−
δίκαια η υπαλληλική της σχέση.
Με τη Φ00/14173/28−4−2010 απόφαση της Προϊσταμέ−
νης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρε−
σία του Ιδρύματος της ΓΚΟΥΝΤΖΙΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του
ΠΑΝΤΕΛΗ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ ΔΙ−
ΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ από τις 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 επειδή
κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή
η υπ’ αριθμ. 7110 / 16−4−2010 δεύτερη αίτησή της «περί
παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/9−2−07 λύε−
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΘΑ ΠΕΤΤΑ − ΒΑΘΗ
2853
Με τη Φ00/27746/28−4−2010 απόφαση της Προϊσταμέ−
νης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης
του Ι ΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία
του Ιδρύματος της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΔΕ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια
αποδεκτή η υπ’αριθμ. 3119 / 29−3−2010 δεύτερη αίτηση
της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε
σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν.3528/9−2−07
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.
Η Προϊσταμένη
ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ
Με την P14/ 52 /27/04/2010 πράξη της Προϊστάμενης
του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της
Δ/σης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε−
ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος
του μόνιμου γιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ.
ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ απο 27/04/2010 ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του σύμφωνη
με το άρθρο 148 παρ.5 του Ν. 3528/07.
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ
Ö
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Με την υπ’ αριθμ. 711/27.4.2010 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148
του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση
εργασίας του μονίμου υπαλλήλου ΤΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευ−
ών − Εμφανιστών με βαθμό Α΄ και 3° Μ.Κ. από 19.04.2010
(ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης),
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
Ο Διοικητής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ
Ö
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την Δ.Σ 166/27−4−2010 Διαπιστωτική Πράξη του
Διοικητή του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής,
λύεται αυτοδίκαια από 27−4−2010, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 35 παράγραφος 3, η
υπαλληλική σχέση της δόκιμης υπαλλήλου του Ιατρο−
παιδαγωγικού Κέντρου Παλλήνης, αποκεντρωμένης
οργανικής μονάδας του νοσοκομείου μας, κλάδου TE
Επισκεπτριών Υγείας με Δ΄ βαθμό, Κάκαρη Φωτεινής του
Νικολάου, λόγω αποδοχής διορισμού της, στο Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς.
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ö
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην αριθμ 139/31−3−10 Διαπιστωτική Πράξη της
Προέδρου του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«Η ΕΛΠΙΣ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 291/13−4−10 τ Γ΄,
2854
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
διορθώνεται ο βαθμός του Ανδρεόπουλου Νικολάου
του Κωνσταντίνου.
Από το εσφαλμένο «Α΄»
Στο ορθό «Γ΄»
(Από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»)
Ö
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(4)
Πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
579/2010 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. μετά
την 1/577Μ/2008 Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Τρικά−
λων που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 604/14−11−2008 (τεύχος
προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) ως εξής:
1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Κλάδος − Ειδικότητα: Π.Ε. Διοικητικού − Οικονομικού
(Διοικητικός)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΚΑΒΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
2. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Κλάδος − Ειδικότητα: Π.Ε. Διοικητικού − Οικονομικού
(Οικονομικός)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η Επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΟΥΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΡΑΝΤΖΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03003641005100008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]