Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ∆ Α Π Α Ν Ω Ν ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΞ.
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
8,01
8,63
0011
0000 ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ
0010 NOMAL
0033 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
0015 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
0034 ΑΠΛΗ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
0032 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ O2,CO2,PH ,ΤΟ ΕΝΑ
1,50
1,88
10,56
10,56
4,14
10,80
8,63
12,97
0014 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΕΤ` ΑΝΑΛ. ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤ.02,C02,PH
16,02
21,72
0045 ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ( ΜΕΤΑΧΟΛΙΝΗ,ΙΣΤΑΜΙΝΗ)
23,48
23,48
0043 ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
35,22
35,22
0008 ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
6,63
8,63
0009 ΒΡΟΓΧΟΕΓΧΥΣΗ
4,05
4,49
0007 ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ∆ΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ∆ΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ 50% Η 70% ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΑΝ Η ΠΡΑΞΗ
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΥΓΕΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ, ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΠΛΑΦΟΝ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ∆ΡΧ. 35.000 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
8,01
10,86
0039 ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ
6,66
7,51
10,86
15,32
0013 ΒΡΟΓΧΟΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
0031 ΕΙΣΠΝΟΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ
0042 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΖΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Α. ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Β.
ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Γ. ΟΓΚΟΥ ΑΕΡΑ ∆. ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
0019 ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ
0222 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
0041 ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ : ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:
ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ : ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ Β. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ
∆. ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ Ε. ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΤ.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
2,26
2,26
29,35
29,35
2,88
3,43
5,00
5,00
44,02
44,02
0023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΟΣ Α` ΕΠΕΜΒΑΣΗ
5,22
8,63
0024 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΟΣ Β` ΕΠΕΜΒΑΣΗ
4,05
6,63
0025 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΟΣ Γ` ΕΠΕΜΒΑΣΗ
2,88
4,49
0026 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΟΣ ∆` ΕΠΕΜΒΑΣΗ
2,26
2,26
0027 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ Α` ΕΠΕΜΒΑΣΗ
6,63
7,63
0028 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ Β` ΕΠΕΜΒΑΣΗ
2,88
4,49
0029 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ Γ` ΕΠΕΜΒΑΣΗ
2,26
2,26
0030 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ∆` ΕΠΕΜΒΑΣΗ
2,26
2,26
0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛ.-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
0,00
0,00
0020 ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ
5,22
6,63
0006 ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
20,54
20,54
0202 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
40,00
40,00
0003 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΕΓΚ 1/93).
21,00
21,00
0201 ΙΑΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
40,00
40,00
0002 ΙΑΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,ΤΕΩΣ ∆/ΝΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
19,00
19,00
6/10/2011
Σελίδα
1 από
2
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
30,00
30,00
0001 ΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ( ΕΓΚ. 1/93)
15,00
15,00
0004 ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΕΓΚ 1/93).
31,00
31,00
ΕΞ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ
0011
0000 ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΙΑΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,ΤΕΩΣ ∆/ΝΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ (Ν.Π.∆.∆.) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ , ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΞΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ( ΕΓΚ. 1/93)
0200 ΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
0005 ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ,ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
0203 ΙΑΤΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
4,40
4,40
50,00
50,00
10,89
0036 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΥΣΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
5,52
0035 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
4,14
6,96
0038 ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΥ-ΟΓΚΟΥ 23 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
10,56
10,56
0022 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΙΣ ΥΓΡΟΥ ΑΕΡΟΣ
2,88
3,43
0777 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΑΤΕ
0,00
0,00
0046 ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ
8,80
8,80
0901 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0,00
0,00
0900 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΤΗ ΙΑΤΡΟΥ
0,00
0,00
0018 ΠΛΗΡΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ,ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
14,09
14,09
0021 ΠΛΥΣΙΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΟΣ
5,22
6,63
0444 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.
0,00
0,00
4442 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
0,00
0,00
4441 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
0,00
0,00
146,74
146,74
0040 ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙ 7 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ: Α.ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ
Β.ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ Γ.ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ∆.ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΣ
Ε.ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΣΤ.ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
8888 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0044 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΙΝΗΣ
5555 ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
0016 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (COMPLIANCE )
0,00
0,00
23,48
23,48
0,00
0,00
10,56
10,56
0012 ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤ` ΑΚΤΙΝΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
6,63
8,63
0011 ΣΠΗΛΑΙΟΤΟΜΙΑ
8,01
10,86
0037 ΣΥΜΦΙΣΙΟΛΥΣΙΣ
6,63
8,63
0800 ΥΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ
0,00
0,00
0017 ΦΥΜΑΤΙΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ (PIR QUET MANTOUX)
1,76
2,26
6/10/2011
Σελίδα
2 από
2
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.