τ ι μ ο λ ο γ ι ο ∆ α π α ν ω ν οφθαλμολογικα 0008 0001

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
0103 HESS SCREEN ( ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥΣ)
7,04
7,04
0081 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΑΚΡΥΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Λ.Π
3,43
5,46
0080 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΓΧΩΝ
3,43
5,46
0079 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΚΑΤΑ COMBERG
5,46
7,63
ΕΞ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
0008
0001 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
0047 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΟΣ Η ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ
1,76
2,23
70,00
70,00
0065 ΑΞΙΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜ.ΤΙΜΟΛ.ΑΓΟΡΑΣ
0,00
0,00
0135 ΑΜΟΙΒΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ AVASTIN
0049 ΒΑΘΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
1,88
2,23
0084 Β-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΚΑΣΤΗ (ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ)
1,32
1,32
0083 Β-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΦ ΑΠΑΞ
1,47
1,47
0100 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
2,91
2,91
0106 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΦΑΚΟ ΤΡΙΚΑΤΡΟΠΡΟΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΤΑ GOLDMAN
7,04
7,04
0107 ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΗΛΗΣ SCAN ) ΣΥΜ/ΧΗ 30%
117,39
117,39
0062 ΓΩΝΙΟΣΚΟΠΙΑ ( ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ )
3,52
3,52
0053 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
2,26
2,96
0054 ΕΞΕΤΑΣΗ ∆Ι ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΜΑΛΟΣΚ.NAGEL (ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚ.)
2,26
2,96
0076 ΕΞΕΤΑΣΗ ∆Ι` ADAPTOMETRE (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΟΣ) ( ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜ.)
4,49
6,63
0102 ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΣΧΙΣΜΟΕΙ∆Η ΛΥΧΝΙΑ
3,52
3,52
0222 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
5,00
5,00
0068 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
7,16
7,16
0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
0,00
0,00
0050 ΗΛΕΚΤΡΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΓΡΑΦΗΜΑ
5,25
5,25
0067 ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΗΜΑ (E.O.G.)
3,84
3,84
0059 ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
5,46
7,63
0069 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ LASER , ΚΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
23,71
23,71
0006 ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
20,54
20,54
0003 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ , ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΕΓΚ 1/93).
21,00
21,00
0202 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
40,00
40,00
0201 ΙΑΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
40,00
40,00
0002 ΙΑΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,ΤΕΩΣ ∆/ΝΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,ΤΕΩΣ ∆/ΝΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ (Ν.Π.∆.∆.) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ , ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΞΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ( ΕΓΚ. 1/93)
19,00
19,00
0200 ΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
30,00
30,00
0001 ΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ( ΕΓΚ. 1/93)
15,00
15,00
24/5/2012
Σελίδα
1 από
4
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΞ.
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
31,00
31,00
0008
0001 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
0004 ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΕΓΚ 1/93).
0005 ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΘΕΝΗ , ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
4,40
4,40
50,00
50,00
0090 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
3,96
4,99
0104 ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΙΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ )
7,04
7,04
21,72
32,22
0082 ΚΡΥΟΠΗΞΙΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΑΤΙ
3,17
3,17
0075 ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ (ΤΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
4,75
6,63
0108 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝ∆ΟΘΗΛΗΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ - ΣΥΜ/ΧΗ 30%
44,02
44,02
0969 ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)
0203 ΙΑΤΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
0051 ΚΟΡΕΟΠΡΑΞΙΑ ∆ΙΑ ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ
29,35
29,35
0078 ΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ
4,49
6,63
0777 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΑΤΕ
0,00
0,00
0074 ΟΠΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
4,75
4,75
0109 ΟΠΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ( ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΑ ) ΣΥΜ/ΧΗ 30%
88,04
88,04
0064 ΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ (V.E.R.)
10,39
10,39
0073 ΟΠΤΙΚΟΣ ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ
2,41
2,41
0077 ΟΡΘΟΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ-ΕΚΑΣΤΗ
2,41
2,41
0057 ΟΡΘΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
4,75
4,75
0063 ΟΦΘΑΛΜΟ∆ΥΝΑΜΟΜΕΤΡΙΑ Η ΟΦΘΑΛΜΟ∆ΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ
2,26
2,96
4442 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
0,00
0,00
0444 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.
0,00
0,00
4441 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
0,00
0,00
0901 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0,00
0,00
0900 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΤΗ ΙΑΤΡΟΥ
0,00
0,00
14,23
14,23
0098 ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΓΟΕΙ∆ΙΤΙ∆ΟΣ
0096 ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
4,75
4,75
8888 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0,00
0,00
5555 ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
0,00
0,00
0101 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΟΣ
3,17
3,17
14,23
14,23
0099 ΣΙΕΛΟΓΡΑΦΙΑ
0070 ΣΚΑΡΙΦΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΘΛΙΨΗ ΓΑΛΒΑΝΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ
2,88
3,43
0089 ΣΚΙΑΣΚΟΠΙΑ (ΣΤΙΣ ∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ)
7,04
7,04
0097 ΤΕΣΤ Υ∆ΡΟΠΟΣΙΑΣ
2,91
2,91
0111 ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ
ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ Η#ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΤΑΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ.
0,00
0,00
0058 ΤΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
2,26
2,96
0060 ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
0112 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ - ΣΥΜ/ΧΗ 30%
0800 ΥΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ
0066 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ,Α SCAN,B SCAN
0052 ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ∆ΑΠΑΝΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ,ΕΦ ΟΣΟΝ Η
24/5/2012
Σελίδα
2 από
4
2,91
3,43
44,02
44,02
0,00
0,00
5,11
5,11
58,70
58,70
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΞ.
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
2,26
2,96
0008
0001 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ∆ΑΠΑΝΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ,ΕΦ ΟΣΟΝ Η
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ 58,69
0056 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΘΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
0055 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΒΟΛΒΟΥ
2,26
2,96
10,86
15,29
0113 EXIMER LASER ( ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )
38,62
42,79
0086 ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ
38,62
42,79
0061 ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ
ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ , Ο ΚΆΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΌΧΙ
ΤΗΝ ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ. Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΉ
∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ
ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 3 ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ( ΕΓΚ. 1/93)
0002 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
( ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0095 ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ∆ΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΜΟΥ
( ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
38,62
42,79
0087 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
38,62
42,79
0085 ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
38,62
42,79
0020 ΑΠΟΚΑΛ.Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚ. ΚΟΓΧΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒ)
20,72
25,83
0009 ΑΣΚΟΡΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0003 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
0007 ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0092 ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0091 ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΥ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0105 ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝ∆ΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
105,65
105,65
0015 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΛΒΟΥ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0021 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΟΓΧΟΥ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0011 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝ∆ΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Η ΜΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΜΕΓΑΛΗ )
20,72
25,83
0019 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΙΡΙ∆ΟΣ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0012 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΙΚΕΡΝΟΥ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0014 ΕΞΟΡΥΞΙΣ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0018 ΙΡΙ∆Ο∆ΙΑΛΥΣΙΣ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0017 ΙΡΙ∆ΟΠΕΡΙΦΑΚΤΟΜΙΑ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0127 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0013 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΒΟΛΒΟΥ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0010 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ∆ΑΚΡΥΙΚΩΝ Α∆ΕΝΩΝ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0016 ΟΠΤΙΚΗ ΙΡΙ∆ΕΚΤΟΜΙΑ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0114 ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΗ ΟΠΩΝ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ) LASER ARGON
23,71
23,71
0008 ΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΡΥΟΣ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0088 ΠΤΩΣΗ ΒΛΕΦΑΡΩΝ
20,72
25,83
0022 ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
20,72
25,83
0115 ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ) LASER ARGON
23,71
23,71
0128 SLT (ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
23,71
23,71
0034 ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ.∆ΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΟΥ ∆ΑΚΡΥΓ.ΠΟΡΩΝ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒ.)
18,14
21,72
0023 ΒΛΕΦΑΡΟΡΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑΡΣΟΡΡΑΦΙΑ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )
10,39
12,97
0027 ΕΝΤΡΟΠΙΟΝ (ΠΛΗΝ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ) - (ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
10,39
12,97
0026 ΕΝΤΡΟΠΙΟΝ-ΤΡΙΧΙΑΣΙΣ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
10,39
12,97
5,22
6,63
( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0004 ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
0033 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΚΟΥ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
24/5/2012
Σελίδα
3 από
4
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΞ.
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
5,22
6,63
0008
0004 ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
0032 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ∆ΑΚΡΥΙΚΩΝ Α∆ΕΝΩΝ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0039 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΙΚΗ
( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
10,39
10,86
0038 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΛΙΚΗ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )
10,39
10,86
0025 ΕΠΙΚΑΝΘΟΣ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
10,39
12,97
0116 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ) YAG LASER
23,71
23,71
0024 ΚΑΝΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
10,39
12,97
4,05
5,46
0035 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0031 ΠΕΡΙΤΟΜΗ
( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0037 ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΙΡΙ∆ΟΣ
0029 ΠΤΕΡΥΓΙΟ
( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0040 ΣΤΙΞΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0030 ΣΥΜΒΛΕΦΑΡΟ (ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0028 ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ (ΡΑΦΑΙ)
( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0093 ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ-ΣΥΡΙΓΓΙΑ ∆ΑΚΡ. Α∆ΕΝΩΝ -ΕΠΙΠΕΦΥΚΩΣ-(ΜΕΤΡΙΑ)
5,22
6,63
10,39
17,37
9,51
9,51
10,39
10,86
5,22
6,63
10,39
12,97
5,22
6,63
0036 ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ (ΡΑΦΑΙ) ( ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
10,39
17,37
0041 ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ (ΡΑΦΑΙ) (ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
10,39
10,86
0044 ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΒΛΕΦΑΡΟΡΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΡΣΟΡΡΑΦΙΑΣ ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
4,05
4,49
0046 ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ∆ΑΚΡΥΙΚΟΥ ΑΣKOY ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
2,88
3,43
0072 ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ∆ΑΚΡΥΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ) ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
1,76
2,23
0042 ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )
4,05
4,49
0045 ΚΑΝΘΟΤΟΜΙΑ
2,88
4,49
0071 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΒΛΕΦΑΡΙ∆ΩΝ ∆Ι ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΕΩΣ (ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣH)
2,88
3,43
0005 ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0048 ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )
1,76
2,23
0094 ΤΡΑΥΜΑΤΑ,ΟΓΚΟΙ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΟΦΡΥΟΣ (ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
4,05
5,46
0043 ΧΑΛΑΖΙΟΝ
9,51
9,51
0,00
0,00
( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)
0006 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ (∆ΕΣ ΚΩ∆. 013 ΧΕΙΡ.)
0136
ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΕΙΤΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΩ∆. 013
24/5/2012
Σελίδα
4 από
4
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.