Τεχν.Αντιρρύπανσης

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013
Οι υπογράφοντες κ.κ. Κων/νος Ράδος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Μαρία Γούλα
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) και Ελσα Αμανατίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), μέλη της
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων Επιστημονικών
Συνεργατών του Τμήματος ΤΕ.ΑΝ., αφού λάβαμε υπόψη:
•
•
•
•
Τον υπ’ αριθμ. 2916/01 Νόμο.
Το υπ’ αριθμ. 149/02 Προεδρικό Διάταγμα.
Τους φακέλους των υποψηφίων.
Την υπ΄ αριθμ. Φ.ΔΔ.1/2.2/1352 από 5-5-2011 προκήρυξη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.
καταλήξαμε ομόφωνα στους ακόλουθους Πίνακες κατάταξης υποψηφίων. Οι επιμέρους
πίνακες υπάρχουν μόνο για τα μαθήματα στα οποία έχει προκηρυχθεί η βαθμίδα
Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και υπάρχουν υποψήφιοι με πλήρη ή
ελλιπή προσόντα.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών
είναι τα ακόλουθα:
Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σε θέσεις Επιστημονικού ή Εργαστηριακού Συνεργάτη ως ελάχιστα
προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή ή Καθηγητή
Εφαρμογών, αντίστοιχα. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου
διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί
για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας (Ν. 2916/2001).
Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού
1
έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και
διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών (Ν. 2916/2001).
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη βαθμίδα του Επιστημονικού Συνεργάτη (αντίστοιχα με
του Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.) είναι (Ν. 2916/2001, όπως ισχύει σήμερα, και έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνολογικού Τομές Ανωτ. Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ. Φ.13/10518/Ε5 της 30/01/2004 με
θέμα: «Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.»):
1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου PhD (Διδακτορικού).
2) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου
επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη
εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε
οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω
δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο
και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω
επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη
αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή
Τ. Ε. Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
3) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική
δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία
αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη βαθμίδα του Εργαστηριακού Συνεργάτη (αντίστοιχα με
του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.) είναι (Ν. 2916/2001, όπως ισχύει σήμερα, και έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνολογικού Τομές Ανωτ. Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ. Φ.13/10518/Ε5 της 30/01/2004 με
θέμα: «Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.»):
1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master (M.Sc., M.Eng., M.Phil., MBA,
κ.λ.π).
2) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του
επιπέδου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που
προκηρύσσεται, από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω
επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη (Νόμος
3404/05) διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του
εξωτερικού.
3) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και
τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου
επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα εξής (έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογικού Τομές Ανωτ.
Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ. Φ.13/10518/Ε5 της 30/01/2004 με θέμα: «Πλήρωση Θέσεων
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.») :
2
1) Για κάθε τίτλο σπουδών του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
ως ισότιμου προς του απονεμόμενους τίτλους από τα Ελληνικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
2) Το διδακτορικό δίπλωμα θεωρείται κατά τεκμήριο συναφές προς το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται μόνο εάν από τη διδακτορική διατριβή
διαπιστώνεται επιστημονική συμβολή σε πεδίο του διδακτικού έργου προς το οποίο
αντιστοιχεί το γνωστικό αντικείμενο.
3) Η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο εφόσον
τεκμηριώνεται ότι είναι αμειβόμενη. Επίσης:
• Η επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή αποτελεί σημαντικό προσόν και
πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση.
• Στη συνολική επαγγελματική προϋπηρεσία μπορεί να προσμετρηθεί
επαγγελματική δραστηριότητα παράλληλη με το χρόνο σπουδών για τη λήψη
του απαιτούμενου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα δεν συνδέεται με σχετική υποχρέωση που
επιβάλλουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.
• Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρουν σαφώς το
χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας (πλήρες
ή μειωμένο), τη σχέση εργασίας, τον τρόπο μισθοδοσίας καθώς και το ύψος της
αμοιβής.
• Αν οι βεβαιώσεις προέρχονται από δημόσιο φορέα, αρκούν από μόνες τους για
την απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις
Δ/νσεις ή Τμήματα Προσωπικού και εφόσον καλύπτονται οι προαναφερθείσες
προϋποθέσεις.
• Στην περίπτωση ερευνητικών προγραμμάτων, η σχετική βεβαίωση πρέπει να
έχει εκδοθεί από την Επιτροπή Ερευνών (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού) του οικείου ιδρύματος ή την αρμόδια υπηρεσία άλλου φορέα και
όχι απλώς από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.
• Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας προερχόμενες από ιδιώτες πρέπει
να αναφέρουν την ιδιότητα με την οποία ο υποψήφιος υπηρέτησε στον ιδιωτικό
τομέα και λαμβάνονται υπόψη ως προς το αντικείμενο απασχόλησης
(σχετικότητα-καταλληλότητα). Η ύπαρξη αμοιβής και το χρονικό διάστημα
απασχόλησης στις περιπτώσεις αυτές τεκμηριώνεται από τα σχετικά ένσημα ή
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες από
τα δελτία παροχής υπηρεσιών, στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς το
είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας.
4) Η εκπαιδευτική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο αν πραγματοποιείται σε
τριτοβάθμιο ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.). Ως
πλήρες ωράριο για τον Επιστημονικό συνεργάτη ορίζονται οι 12 ώρες
εβδομαδιαίως ενώ για τον Εργαστηριακό οι 15. Όσο αφορά την εκπαιδευτική
εμπειρία με «407» ως πλήρες ωράριο ορίζονται οι 8 ώρες ανά εβδομάδα εκτός αν
δηλώνεται διαφορετικά από το Τμήμα στο οποίο γίνεται η διδασκαλία.
5) Οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
υποκατασταθούν ως κριτήριο εκλογιμότητας από άλλου είδους επιστημονικές
εργασίες (π.χ. ανακοινώσεις σε συνέδρια, οι παρουσιάσεις σε ημερίδες ή τα
3
συγγράμματα). Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια μπορεί να γίνουν δεκτές ως
ισοδύναμες με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχει αιτιολογημένη κρίση στα σχετικά πρακτικά, από την οποία να προκύπτει
αφενός μεν το διεθνές κύρος, η περιοδικότητα και η ευρύτατη αποδοχή των
συνεδρίων από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αφετέρου ότι τα πρακτικά τους
είναι προσιτά σε ευρύ επιστημονικό κύκλο και συντάσσονται από συντακτική
επιτροπή που ελέγχει και κρίνει εργασίες, ανακοινώσεις και παρουσιάσεις στο
σύνολο τους από άποψη επιπέδου και επιστημονικής πρωτοτυπίας (Απόφαση ΣτΕ
339/89 & 3296/89). Αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου γίνονται
δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας είτε ως αυτούσιες
δημοσιεύσεις.
Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι:
Η έννοια της μερικής συνάφειας απαντάται σε υποψηφίους συνεργάτες των οποίων μερικοί
κι όχι όλοι οι ακαδημαϊκοί τίτλοι είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος.
Κοζάνη 4-9-2012
Η Τριμελής Επιτροπή
Κ. Ράδος
Αν.Καθηγητής
Μ. Γούλα
Αν. Καθηγήτρια
4
Ε. Αμανατίδου
Αν.. Καθηγήτρια
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΤΥΧΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΤΟΣ
ΜΑΣΤΕΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ
ΚΤΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ,
ΣΥΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΕΠΑΓΓ.
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΡ.
2
3
4
ΔΗΜ.
ΣΥΝ.
ΕΤΕΡ.
260
49
17
317
160
4
148
16
1
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
1
ΜΠΕΝΕΤΗΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ, 1975 & ΧΗΜΕΙΑΣ και
ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ, 1984
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ, 1981
ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, UNI DURHAM,
2
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, 1987
1990 & MHXANIKH ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΠΘ, 2004
31
UNI NEWCASTLE, 1992
3
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5
ΜΗΤΡΟΥ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΕ
6
ΓΚΑΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
7
ΣΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9
ΜΠΕΡΕΚΕΤΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1991
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΔΠΘ, 2001
ΧΗΜΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2005
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΘ, 2002
ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2008
ΑΠΘ, 2012
ΓΕΩΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ, UNI
UNI BUCHAREST,
BUCHAREST, 1981
2008
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1991
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2004
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,
CHEMICAL ANALYSIS, UNI CREENWICH,
1993
1995
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ, 1995
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΠΘ, 2000
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΑΠΘ, 2004
5
138
31
41
8
120
1
6
118
6
30
24
UNI DURHAM, 2001
115
5
1
88
ΑΠΘ, 2007
82
13
20
43
ΠΔΜ 2012
66
5
35
3
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ,
10
ΓΚΟΥΔΟΥΛΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ, ΑΠΘ, 1997
12
ΖΙΑΓΚΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ, 2000
13
ΜΕΤΑΞΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1995
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΠΘ,
2000
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΘ,
2001
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΑΠ, 2008
ΑΠΘ, 2003
65
6
14
ΑΠΘ, 2009
65
3
8
ΑΠΘ, 2007
50
8
12
56
ΑΠΘ, 2006
48
11
16
236
Σημειώσεις: 1 Συνολική επαγγελματική εμπειρία (μήνες),2 Δημοσιεύσεις, 3 Συνέδρια, 4 Ετεροαναφορές
6
8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΤΕΡΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2
ΚΩΔΩΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
3
ΙΤΖΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4
ΠΕΚΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
5
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
6
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΜΑΣΤΕΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ,
ΣΥΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΤΟΣ
ΕΠΑΓΓ.
ΚΤΗΣΗΣ
ΠΡ.
ΚΑΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 1982
UNI BRADFORD, 2002
ΧΗΜΙΚΟΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2004
2009
ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΑΠΘ, 2004
2
ΔΗΜ.
3
ΕΤΕΡ.
1
43
1
40
2
9
8
ΑΠΘ, 2010
40
5
7
7
ΠΔΜ, 2009
36
9
34
28
ΦΥΣΙΚΗΣ, ESSEX UNI, 1999
UNI WARWICK, 2004
30
4
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΠΘ, 1991
ΑΠΘ, 2002
30
1
5
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1994
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2005
29
4
4
28
6
11
ΑΠΘ, 2009
26
2
4
ΑΠΘ, 2012
24
ΔΠΘ, 2010
20
10
14
UNI, MANCHESTER,
18
2
5
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΠΘ,
ΜΒΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2000
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2002
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ LASERS,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
ΠΑΤΡΩΝ, 1998
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 2001
2007
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΠΘ, 2003
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, 1996
ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΠΘ, 2002
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΠΘ,
2004
12
ΣΜΠΟΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
4
ΣΥΝ.
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
7
44
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1998
2004
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
13
ΚΑΚΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΔΜ, 2011
17
8
29
ΑΠΘ, 2009
15
5
7
52
12
6
2
14
12
2
ΑΠΘ, 2011
11
13
14
ΠΔΜ, 2010
10
2
3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 2005
ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
14
ΜΠΑΛΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ, ΑΠΘ, 2002
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ,
ΑΠΘ, 2004
15
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18
ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
19
ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
20
21
ΤΣΙΑΚΤΣΑΡΑ
ΜΠΑΛΑΣΗ
ΒΑΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΓΟΥΡΗΣ
ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ,
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1999
2001
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
2006
ΦΥΣΙΚΗ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΦΥΣΙΚΗ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2003
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2007
2011
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΑΠΘ, 2004
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ, 2004
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
1980
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΑΠ, 2008
2007
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2003
2005
ΦΥΣΙΚΗΣ, UNI KENT, 1998
8
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
2010
APPLIED OPTICS, UNI
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
LONDON, 1999
2012
4,6
3
2
9
11
2
3
7
22
ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ, 2001
23
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΠΘ, 2001
ΑΠΘ, 2009
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΠΘ, 2004
ΑΠΘ, 2011
1,5
2
4
5
24
89
5
10
12
1
5
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
24
ΔΡΟΣΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,
2009
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
2004
25
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜΕΙΑ, ΑΠΘ, 2004
ΧΗΜΕΙΑ, ΑΠΘ, 2006
ΑΠΘ, 2012
Σημειώσεις: 1 Συνολική επαγγελματική εμπειρία (μήνες),2 Δημοσιεύσεις, 3 Συνέδρια, 4 Ετεροαναφορές
9
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΣ
3
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
4
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΜΑΣΤΕΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΤΟΣ
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, PARIS VI, 1980 &
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, PARIS VII, 1982
ΚΤΗΣΗΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΤΕΙ Δ.
ΜΒΑ, KINGSTON UNI, 2001 &
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1983
MHXATRONIKH, ΤΕΙ ΔΜ, 2011
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, 1986
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΑΠΘ,
1996
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΑΠ,
2012
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΘ, 2000
ΣΥΝ. ΕΠΑΓΓ.
2
3
ΔΗΜ.
ΣΥΝ.
1
28
144
5
7
132
2
6
1
ΠΡ.
366
312
252
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΝΕΕΣ
5
ΠΑΠΠΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΠΘ, 1996
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2010
6
ΣΦΗΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΠΘ,
1998
OPERATIONAL RESEARCH AND
PERFORMANCE MANAGEMENT,
132
ΣΥΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΔΙΕΡΓ. ΑΝΤΙΡΡ,
2000
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 2005
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ, 1995
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΑΠ, 2011
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, 1996
ΕΑΠ, 2011
125
ΗΛΙΑΣ
ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΤΕΙΔΜ, 2002 &
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΕΑΠ, 2011
120
ΜΟΥΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
8
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9
ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
10
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ASTON UNI, 2003
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΠΘ,
7
10
4
ΕΤΕΡ.
130
1
4
130
2
19
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΤΕΙΔΜ, 2007
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
11
ΧΑΡΙΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΟΡΩΝ, UNI MANCHESTER,
UNI MANCHESTER, 2002
116
5
24
108
5
15
ΒΙΟΛΟΓΙΑ, NAPIER UNI, 2003
89
11
ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ, ΤΕΙΔΜ, 2008
85
2000
12
ΚΡΕΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
13
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
14
ΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, UNI
MATERIALS FOR ENGINEERING
SURREY, 2000
APPLICATIONS, UNI SURREY, 2001
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ, 2002
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2001
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙΔΜ,
15
ΚΟΥΡΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1997 & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ, 2002
16
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ, 1994
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2009
ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΠΘ, 1999
Σημειώσεις: 1 Συνολική επαγγελματική εμπειρία (μήνες),2 Δημοσιεύσεις, 3 Συνέδρια, 4 Ετεροαναφορές
11
45
65
60
1
100
1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ & ΕΛΛΙΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΤΥΧΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
1
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ, 2007
2
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΠΘ, 2003
3
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ, 2006
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΠΘ,
1999
4
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
5
ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, 2002
6
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΑΝ, ΤΕΙΔΜ, 2007
7
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΑΠΘ, 2009
8
ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ, 2005
9
ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2006
10
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΣΑΑΚ
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ, 2005
11
ΠΙΤΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΗΜΕΙΑ, ΑΠΘ, 2006
12
ΜΑΣΤΕΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΕΚΠΑ 2010
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ,
2005, ΑΠΘ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ, ΑΠΘ, 2008
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, 2002
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΠΘ,
2005 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΑΤΩΝ, ΑΠΘ, 2009
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 2011
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΘ,
2011
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΘ,
2008
ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
2008
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ, IMPERIAL, 2009
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ,
ΑΠΘ, 2008 & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΠΘ, 2010
ΣΥΝ.
ΕΠΑΓΓ.
1
ΠΡ.
54
2
3
ΔΗΜ.
ΣΥΝ.
52
4
8
42
2
5
1
4
39
38
24
2
14
2
14
12
2
8
12
1
1
10
4
ΕΤΕΡ.
12
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
13
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14
ΜΑΝΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
ΠΑΠΙΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
16
ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΑΠΘ, 2007
ΧΡΗΜ/ΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙΔΜ,
2005
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΠΘ,
2005
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΑΠΘ, 2009
ΓΕΩΠΕ, ΤΕΙΔΜ, 2004
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΘ,
2010
4
1
1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΔΜ, 2010
3
1
2
1
7
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ,
2007
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΑΠΘ, 2011
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,
ΕΑΠ, 2011
Σημειώσεις: 1 Συνολική επαγγελματική εμπειρία (μήνες),2 Δημοσιεύσεις, 3 Συνέδρια, 4 Ετεροαναφορές
13
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΤΡΙΚΟΙΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2
ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΠΙΑΓΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4
5
6
ΤΖΗΛΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΜΙΩΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7
ΓΚΑΛΑΒΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
8
9
10
ΚΑΝΛΗ
ΤΣΟΤΣΙΟΥ
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11
ΜΑΡΩΝΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12
13
ΜΕΤΣΚΙΔΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
14
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15
16
ΣΑΚΑΛΗ
ΣΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΠΘ, 2003
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΠΘ,
1997
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ, 1987
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙΔΜ, 2000
ΤΕΑΝ, ΤΕΙΔΜ, 2007
ΤΕΑΝ, 2011
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΕΙ
ΔΜ, 2000
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΔΜ, 2010
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΠΘ, 2010
ΤΕΑΝ, ΤΕΙΔΜ, 2010
ΧΗΜΙΚΟΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
2009
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ, 2006
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙΔΜ, 2010
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ, 2012
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, 2012
ΤΕΑΝ, ΤΕΙΔΜ, 2012
ΣΥΝ.
ΕΠΑΓΓ.
1
ΠΡ.
ΔΗΜ.
ΣΥΝ.
ΕΤΕΡ.
92
2
4
5
2
3
74
49
9
40
24
15
2
108
2
1
2
15
2
1
Σημειώσεις: 1 Συνολική επαγγελματική εμπειρία (μήνες),2 Δημοσιεύσεις, 3 Συνέδρια, 4 Ετεροαναφορές
14
4
15