ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MSc)
(MSc)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
∆ρ. Παναγιώτης Αντωνίου
Επ. Καθηγητής Εκπαιδευτικής ∆ιοίκησης
Theodore Hesburgh
OΡΑΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
• Ν
Να παρέχει
έ
ένα
έ ευρύ
ύ και επιστημονικά
ά τεκμηριωμένο
έ
εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνώσεων και δεξιοτήτων στον
τομέα
μ της
ης εκπαιδευτικής
ής ηγ
ηγεσίας
ς και διοίκησης.
η ης
• ∆έσμευση στη συνεχή προσπάθεια για ανακάλυψη και
διάχυση νέας γνώσης, στην προώθηση της θεωρίας και
πρακτικής και στην ευρύτερη κατανόηση και ανάλυση
όλων των πτυχών της αποτελεσματικής ηγεσίας και
διοίκησης.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MSc)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα.
γλώσσα
• Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
της εκπαίδευσης, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα
που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και
ικανότητες τους σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και
δ ί
διοίκησης.
• Το πρόγραμμα
ρ γρ μμ είναι αναγνωρισμένο
γ ρ μ
από το ΣΕΚΑΠ
και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MSc)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Το πρόγραμμα προσφέρεται με παρακολούθηση
μαθημάτων κατά τα απογεύματα ή/και σαββατοκύριακα.
– είτε στη βάση πλήρους φοίτησης ενός (1) έτους,
έτους
– είτε στη βάση μερικής φοίτησης διάρκειας δύο (2)
ετών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MSc)
(MSc)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται
90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ως ακολούθως:
– 72 πιστωτικές
ς μονάδες
μ
ς (ECTS)
(
) από υποχρεωτικά
χρ
μαθήματα.
– 18 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από μια από τις πιο
κάτω
ά
επιλογές:
λ έ
• Επιλογή A: Παρακολούθηση μαθημάτων επιλογής
ή
• Επιλογή B: Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας 15,000
15 000 –
20,000 λέξεων σε θέμα που σχετίζεται με την εκπαιδευτική
ηγεσία και διοίκηση
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
•
Αποτελέσματα μετα-αναλύσης 52 ερευνών: Ο διευθυντής της
σχολικής μονάδας, ανεξαρτήτως του στυλ ηγεσίας, ασκεί
έμμεση
μμ η κυρίως
ρ ς επίδραση
ρ η στα μαθησιακά
μ η
αποτελέσματα
μ
(Antoniou & Makolle, υπό δημοσίευση).
•
Μόνο 5 έέρευνες έχουν
Μό
έ
εντοπίσει
ί
κάποιας
ά
μορφής
ή ά
άμεσης
επίδρασης της διεύθυνσης στα μαθησιακά αποτελέσματα
(Supovitz, Sirinides & May, 2010; Hallinger, Bickman & Davis
1996; Heck, Larsen & Marcoulides, 1990; Kythreotis, Pashiardis
& Kyriakides, 2010; Leithwood & Jantzi, 2008).
•
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως σε ορισμένες περιπτώσεις η
διεύθυνση του σχολείου είχε αρνητική επίδραση στα
μαθησιακά αποτελέσματα (Heck & Marcoulides
Marcoulides, 1996)
1996).
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
•
Α
Αποτελέσματα
λέ
μετα-αναλύσης:
λύ
Instructional leadership
T
Transformational
f
i
l leadership
l d
hi
Transactional leadership
Distributed leadership
•
Σύνθετα στυλ ηγεσίας βρέθηκαν να έχουν καλύτερα
αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα της σχολικής
μονάδας.
άδ
•
Για παράδειγμα, οι Marks & Printy (2003) εντόπισαν
μεγαλύτερη
λύ
πρόοδο
ό δ στην επίδοση
ίδ
των μαθητών
θ ώ στα σχολεία
λ ί
όπου κυριαρχούσε συνδυασμός ηγετικών στυλ (π.χ.
transformational and instructional).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
• ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΣ
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ.
•ΟΛΙΣΤΙΚΗ –
ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
INSTRUCTIONAL
TRANSFORMATIONAL
TRANSACTIONAL
DISTRIBUTIONAL
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
(Instructional leadership)
•
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης κάποιες
από τις ενέργειες - δράσεις του διευθυντή παρουσιάζονται
να επηρεάζουν συστηματικά με θετικό τρόπο τα μαθησιακά
αποτελέσματα (Antoniou & Makolle,
Makolle υπό δημοσίευση)
δημοσίευση).
•
Μετα-ανάλυση στο επίπεδο του σχολικής μονάδας
(Kyriakides Creemers
(Kyriakides,
Creemers, Antoniou & Demetriou
Demetriou, 2010)
ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ
ΜΑΘΗΣΗ
•
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
– ED440, ED460
•
ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
– ED485, HR430
•
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
– ED415, ED410
•
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
– ED420, ED445
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
– ED425, ED470
“SIMPLE IS HARDER
THAN COMPLEX.
YOU HAVE TO WORK
HARD TO GET YOUR
THINKING CLEAN TO
MAKE IT SIMPLE.”
Steve Jobs
‘The pessimist
‘Th
i i t complains
l i about
b t th
the wind.
i d
The optimist expects it to change.
The leader adjusts the sails.’
John Maxwell (2001),
Developing the Leader Within You
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (72 ECTS)
ECTS
1
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση
6.0
2
Στρατηγικός και Λειτουργικός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και
∆ιακυβέρνηση
4.5
3
Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής και διαχείριση της αλλαγής
4.5
4
Αποτελεσματική ∆ιδασκαλία και ∆ιαχείριση Τάξης
4.5
5
6
Ανάπτυξη Προγραμμάτων
Αξιολόγηση Σχολείου
Σχολείου, Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων
4.5
45
4.5
7
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην
Εκπαίδευση και ∆ιοίκηση
4.5
8
Σχολική ηγεσία και σχολική βελτίωση
6.0
9
Αξιοποίηση και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού
6.0
10
Εξατομικευμένη Εργασία : Σύνδεση θεωρίας και πράξης
6.0
11
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
3.0
12
Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
4.5
13
Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης Ερευνητικών
∆εδομένων
6.0
14
Ηθική & Εκπαιδευτική Ηγεσία
3.0
15
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας
4.5