2007-04-22_ProgrammaEidAg

Πρόγραµµα Εργασιών Συνεδρίου
«Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της γνώσης»
26 Απριλίου
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Πανεπιστηµίου Αθηνών
(κεντρικό κτήριο, Πανεπιστηµίου 30)
18:45-19:00
19:00 -20:00
Έναρξη Συνεδρίου
• Προσφώνηση από τον Πρύτανη του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Χαιρετισµοί
Εθνικού
και
Κεντρική Οµιλία
Μεγάλη
Αίθουσα
Προεδρεύοντες: Κολιάδης Εµµ., Παπαδάτος Ι.
Τελετών
Παρασκευόπουλος Ιωάννης: «Τι είναι “ειδικό” στην Ειδική
Πανεπιστηµίου
Αγωγή:
Σύγχρονες τάσεις»
Αθηνών
1
27 Απριλίου 2007
Πανεπιστηµιόπολη Αθηνών
Γραµµατεία στη Φιλοσοφική Σχολή
Άουλα, 442, 432, 315, 316, 204
8:30 -9:30
9:30 - 10:30
Άουλα
10:30 - 11:30
Άουλα
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
Άουλα
13:00 - 14:00
Άουλα
14:00 - 15:30
15:30 – 17:30
Μαθησιακές ∆υσκολίες
Εγγραφές Συνέδρων
Έναρξη εργασιών
Κεντρική Οµιλία
Προεδρεύοντες:
Σούλης
Σ.,
∆αβάζογλου
Α.
Σιδέρη Αθηνά, Πανεπιστήµιο Αθηνών: «Η αδυναµία του
θεωρητικού λόγου για την ένταξη: “στρεβλά” σχέδια
εκπαιδευτικής πολιτικής»
Κεντρική Οµιλία
Προεδρεύοντες:
Κολιάδης
Εµµ.,
Σιδέρη
Α.
Elmar Souvignier, University of Frankfurt: «Fostering
reading comprehension in students with learning disabilities»
∆ιάλειµµα
Κεντρική Οµιλία
Προεδρεύοντες: Σπαντιδάκης Γ., Γενά Α.
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Πανεπιστήµιο Αθηνών: «Η
Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής στον
21ο αιώνα: Εξέλιξη και Προοπτικές»
Κεντρική Οµιλία
Προεδρεύοντες: Πολυχρονοπούλου Σ., Σούλης Σ.
Παπαδάτος Ιωάννης, Πανεπιστήµιο Αθηνών: «Κράτος
Πρόνοιας και Ειδική Αγωγή»
Γεύµα
Παράλληλες Συνεδρίες
Προεδρεύοντες: Κουρκούτας Η., Βλαχάδη Μ.
2
Άουλα
«ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Μουζάκη Αγγ., Σπαντιδάκης Ι., Βάµβουκας Μ.
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
∆ΥΣΛΕΞΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΜΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ∆ΥΣΛΕΞΙΑ)»
Θεοχαρίδου Στ., Μακρής Π.
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ»
Κουρέτα Αθ.
«ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ
ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ»
Κοτοπούλης Θ.
«Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ»
∆αρβούδης Αθ., Μεσηµέρη Αικ.
«ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε’
ΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΄Η ΧΩΡΙΣ ΕΙ∆ΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ.»
Βεντίκου Π., Φουστάνα Αγγ., Ζέρβα Ε., Παπαδάτος Ι.
«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ»
Μαγγίνας Ι.
∆ηµιουργία προϋποθέσεων Προεδρεύοντες: Αλευριάδου Αν., Μουταβελής Α.
και καταστάσεων για
3
αποτελεσµατική
εκπαιδευτική
κοινωνική
ένταξη/ενσωµάτωση
442
«Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΩ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
Σκαφίδα Φ., Τριπόδης Ν., Γουρδουβέλης Γ.
«Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΙΑΣ ΤΥΦΛΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
Αργυρόπουλος Β., Παπαζαφείρη Μ.
«∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Τοτόλου Αγγ.
«ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ASPERGER ΣΤΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Παπούδη ∆.
«ΕΝΑ “ΚΟΙΝΟ” ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ;
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ»
Κυπριωτάκη M.
«ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ
ΜΕ
∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΩΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ»
Ζαχαροπούλου Μ., Ιωαννίδη Β.
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»
Καβαλιώτης Απ.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
432
Συµπόσιο: «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»
Συζητητής: ∆ράκος Γ.
Οργανωτές - Προεδρεύοντες: Πολυχρονοπούλου Σ.,
Ζεργιώτης Α.
4
«ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ»
Εξαρχάκου Μ., Καζατζίδου Π., Καµούδης Μ., Μπαξεβάνη Β.,
Φαρµάκη Κ., Χαντζούλη Ε., Ζεργιώτης Α.
«ΑΝΑΓΝΩΣΗ - Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
Γιαννακοπούλου Α., Γιαννακοπούλου Β., Γκάγκαρη Αγγ.,
Εκίζογλου Μ., Μπαξεβάνη Β., Ζεργιώτης Α.
«ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
Αγραπίδης Κ., Κλεφτάκη Ζ., Κοντού Π., Μελαχρινούδης ∆.,
Νικολοπούλου Ε., Χαϊδή Ε., Ζεργιώτης Α.
«∆ΥΣΛΕΞΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ»
Νικητοπούλου Ε., Νικολαΐδου Π., Ντίκα Α., Μπούρα Α.,
Παπαµήτσου Ε., Χρηστίδης Π., Ζεργιώτης Α.
«ΕΡΕΥΝΑ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»
Ζωγράφου Σ., Κωνστάνταρος Μ., Μαρούδα Κ., Τακούλη Ε.
Τζίνος Γ. , Ζεργιώτης Α.
«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»
Βασταρούχας Κ., Γούναρη Β., Μπαρµπούνη Α., Μυλωνάκης Ι.,
Στρατικοπούλου Ε., Ζεργιώτης Α.
Νοητική
υστέρηση. Προεδρεύοντες: Αναστασίου ∆., Ανδρόγιαννης Η.
5
Γενικές
δυσκολίες.
315
µαθησιακές «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
EASY TO READ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»
Λεσίτσα Ά., Αδαµίδου Αιµ.
«∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ: ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.»
Αντωνίου Φ., Λουάρη Μ.
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ
ΑΓΟΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»
∆αραής Κ.
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ»
Αλευριάδου Αν., Ανθοπούλου Β., Αγριτζοµπάνου Ε.,
∆εληγιαννίδου Σ., Κορωνίδου Α.
«O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ.»
Αντωνίου – Σιµοπούλου Χρ.
«ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΏΝ ΤΟΥΣ»
Ζαχαρογεώργα Τ., Τσαρµποπούλου Α.
«Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ »
Ζαφειριάδης Κ., Παταπάτη Ε.
Προεδρεύοντες: ∆αβάζογλου Αγγ., Κυριαζή Ουρ.
Προβλήµατα
6
συµπεριφοράς και σοβαρών συναισθηµατικών δυσκολιών.
Ελλειµµατική
προσοχή/
Υπερκινητικότητα
316
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΠ/Υ – IV»
Καλαντζή – Αζίζι Α.
«ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Σαλβαρά Μ.
«∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»
Ανδρέου Ε.
«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ”»
∆ροσινού Μ.
«ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Κουραντζή Ε., ∆αβάζογλου Αγγ.
«ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ»
Κουρκούτας Η., Stavrou P. -D.
«ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ - ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΑ ΠΑΙ∆ΙΑ»
Τσαφταρίδης ∆.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
204
Συµπόσιο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»
Συντονιστές: Σούλης Σ., Αναστασίου ∆.
7
«ΣΥΜΒΟΛΗ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Ε.Π.) ΣΕ ΠΑΙ∆Ι
ΜΕ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΚΑΙ ∆ΕΠ-Υ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΗ.»
Τέρτη Ά., Παυλίτσα Π.
«ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ! Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
Τρικκαλιώτης Ι., Αηδονά Σ.
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ»
Βλιαγκόφτη Ολ., Νιάκα Ε.
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ. ΑΠΟ
ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.»
Βουγιουκλίδης Γ., ∆εληγιάννης Ν., Κολτσίδας Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Αναστασίου ∆., Μπαντούνα Αν.
«ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥ
ΤΕΑCCH
ΚΑΙ
ΤΗΣ
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ»
Σιαπέρας Π., Beadle-Brown J., Higgins St.
28 Απριλίου
Άουλα –Αίθουσες 442,436, 313, 315, 204
9:30 - 10:30
Κεντρική Οµιλία
Προεδρεύοντες:
Άουλα
Σπαντιδάκης
Ι.
Παντελιάδου Σουζάνα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: «Ειδική
Αγωγή: από τα ερωτήµατα στις απαντήσεις & αντιστρόφως»
10:30 - 11:30
Κεντρική Οµιλία
Προεδρεύοντες:
Άουλα
Βασιλάκη
Πολυχρονοπούλου
Ε.,
Στ.,
Αναστασίου
∆.
Millward Alan, University of Newcastle: «New developments,
old problems? Centrally devised solutions or local resolutions: a
perennial dilemma in Special education?»
Παρουσιάσεις από χορηγούς
11:30 - 12:00
∆ιάλειµµα
12:00 - 14:00
Παράλληλες Συνεδρίες
Νοητική υστέρηση. Προεδρεύοντες: Αλευριάδου Αν., Βλάχος Φ.
8
Γενικές µαθησιακές «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ “ΚΩΜΙΚΟΥ”
(ΧΙΟΥΜΟΡ) ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ
δυσκολίες.
Προβλήµατα λόγου. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ»
Λιούλιος Θ., Αλευριάδου Αν., Τσακιρίδου Ε.
Άουλα
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ»
Αλευριάδου Αν., Τσακιρίδου Ε., Μακεδών Ν., Πλακαλή Ε.
«∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»
Υψηλάντη Α., Γρούιος Γ., Γάνου Μ.
ΧΕΡΙΟΥ-ΜΑΤΙΟΥ
ΣΕ
«ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ “Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ”»
Κουρµπέτης Β., Οικονόµου Α. Ε., Ζωγράφου Ε., Σίµψα Θ., Σαρρής Ν.
«ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ»
Γιαννετοπούλου Αγγ.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
442
Συµπόσιο: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ “ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»
Συντονιστές: Γενά Αγγ.
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ “ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ EΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ»
Γενά Αγγ.
«ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΓΧΟΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ»
Μπαλαµώτης Γ., Γενά Αγγ.
«ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ Ε.Ν.Υ. ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Παπουτσάκη Κ., Γενά Αγγ.
«∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
Σταµατάκης Θ., Γενά Αγγ.
«∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ»
Γαλάνης Π., Γενά Αγγ.
9
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
436
Συµπόσιο: «Ψυχοµετρικά Εργαλεία»
Συντονιστής: Σταύρου Λ.
«Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (LOGMATH)
ΩΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 4-6
ΕΤΩΝ»
Σταύρου Λ., ∆εληκανάκη N.
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-10 ΕΤΩΝ»
Καρβούνης Μ., Σταύρου Π. – ∆.
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΤ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»
Σταύρου Λ., Κούτρας Στ.
«ΠΡΩΙΜΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ∆ΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (3-6 ΕΤΩΝ) ΣΤΟ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
Σταύρου Λ., Γιαννέλη Π.
Μαθησιακές
δυσκολίες
313
Προεδρεύοντες: Σαλβαράς Ι., Κοσµόπουλος Γ.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι∆ΕΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ»
Σπαντιδάκης Ι., Κυριαζή Ουρ.
«ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΑΛΛΑ… ΑΛΛΙΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ ΕΓΩ!»
Κρόκου Ζ., Κολιάδης Εµµ.
«Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ»
Ανδρόγιαννης Η., Κολιάδης Εµµ.
«ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ (Μ.∆.): ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»
Αστέρη Θ.
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ.»
Μουταβελής Α., Θώδης Γ.
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑ-
10
ΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»
Ζησιµόπουλος ∆.
Σχεδιασµός
και Προεδρεύοντες: Μιχαηλίδη Ε., Μάµιδα Σ.,
ανάπτυξη
«ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛεκπαιδευτικών
ΛΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ- ΑΠΟΤΕεφαρµογών µε τη ΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
χρήση τεχνολογιών ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ»
της
πληροφορίας Πέτρου Aργ., Σωτηρίου Σ.
και
της
επικοινωνίας
στο «Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
χώρο της ειδικής ΑΓΩΓΗΣ»
αγωγής.
Χρήστου Φ.
315
«ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΝ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ
∆ΥΣΛΕΞΙΑΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ»
Χουλιαρός ∆.
«ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
Χαρούπιας Αρ.
«∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ»
Ξάνθη Στ.
«ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ
ΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»
∆ηµητρακοπούλου Αγγ., Πέτρου Aργ.
Προεδρεύοντες: Ορφανός Π., Κλεφτάρας Γ.
11
«Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ –
Αρχές,
σκοποί, ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»
νοµοθετικό πλαίσιο Χρηστάκης Κ.
της Ειδικής Αγωγής
στην Ελλάδα και «ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
στην Ευρώπη.
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
Προβλήµατα
συµπεριφοράς και Ήργης Αργ., Μακρή Ό.
σοβαρών
«ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ. Η
συναισθηµατικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
δυσκολιών.
Ελλειµµατική
Καραγιάννης Αν., Καραγιάννη Κ., Μπουλούκη Ε.
προσοχή
/Υπερκινητικότητα. «ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ / ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»
204
Ζωγράφου Μ.
«Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Κολιάδη -Τηλιακού Ανθ.
«ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ
ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ
Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ»
Σταµάτης Π., Πανταζής Γ.
«ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (∆ΕΠ-Υ): ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ»
Αγαπητού Π., Ανδρέου Γ.
«ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ»
Μπιλανάκη Ελ.
14:00 - 15:30
15:30 - 17:30
∆ηµιουργία
προϋποθέσεων
ΣΤΟ
Γεύµα
Παράλληλες Συνεδρίες
Προεδρεύοντες: Κυπριωτάκη Μ., Παναγοπούλου Ε.
και
12
καταστάσεων
για «ΠΙΕΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΩΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΟΥ
αποτελεσµατική
εκπαιδευτική
και ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»
Μουταβελής Αδρ., Μέλλον Ρ.
κοινωνική
ένταξη/ενσωµάτωση
Έγκαιρη διάγνωση, «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ
πρώιµη υποστήριξη. ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»
Άουλα
Κονιστή Π., Κουµπιάς Εµµ., ∆ενδάκη Α.
«ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ: “ΣΥΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ”. ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»
Πατσίδου Μ.
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
Τσιναρέλης Γ.
«ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Κ∆ΑΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»
Λαζοπούλου Ε., Τσουµπάρη Ι., Παπαθανασίου Ν., Συριανίδης ∆.
«ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΥΣΛΕΞΙΑΣ»
Μητσιου Γλ., Κοτρώτσιου Ε.
Ειδικές µαθησιακές Προεδρεύοντες: Καλαντζή – Αζίζι Α., Κρόκου Ζ.
13
δυσκολίες.
442
«ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ»
Ζάχος Γ., Ζάχου Αγγ., Κοσµόπουλος Γ., Τοµαράς Ν., Ζάχος ∆.
ΚΑΘ’
«Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ»
∆εληγιάννης Ν., Κολτσίδας Π.
«Η
ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΣΕ
ΠΑΙ∆ΙΑ
ΜΕ
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ»
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
Πεντοβούλου Αν.
«∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ»
Χατζηδηµητρίου Α.
«Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΣΛΕΞΙΑΣ:
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Βλάχος Φ.
ΣΥΓΧΡΟΝΑ
«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»
Ηµέλλου Ό.
«∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΕΞΙΟΧΕΙΡΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ»
Νιάκα Ε., Σέµογλου Κλ., Αλευριάδου Αν.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
436
Συµπόσιο: «∆ιδακτικές Προσεγγίσεις»
Συντονιστής: Σταύρου Λ.
14
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ»
Καραµπατζάκη Ζ., Σταύρου Λ., ∆ηµητρίου Ε., Σταύρου Π. – ∆.
« ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»
Καρβούνης Μ., Σαρρής ∆.
«ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.»
Σταύρου Λ., Σιµοπούλου Α.
«∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»
Σταύρου Π.-∆.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
313
Συµπόσιο: «ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ»
Συντονιστής: Βλάχου Αν.
«ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ»
Παντελιάδου Σ.
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ:
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»
Σταυρούση Π.
«ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ»
Μαυροπούλου Σ.
«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»
Νικολαραΐζη Μ.
«ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»
Αργυρόπουλος Β.
Αισθητηριακές
Προεδρεύοντες: Χαρούπιας Α., Βλαχάδη Μ.
15
«Η ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –
διαταραχές:
Προβλήµατα όρασης ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ»
και
ακοής. Κυρίτση Ε., James D., Edwards S.
Κινητικές
και
«ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
σωµατικές
ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΣ»
αναπηρίες.
ΤυφλοκώφωσηΦελούκα Β.
Βαρηκοΐα.
204
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ
ΠΡΩΙΜΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ»
Μακρή Ό., Ήργης Αργ.
«ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΓΛΩΣΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ»
Ήργης Αργ., Μακρή Ό.
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΚΩΦΟ ΠΑΙ∆Ι»
Ορφανός Π.
«TΥΦΛΟΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Καµενοπούλου Λ.
Προεδρεύοντες: Λάµπρου Στ., Κουρέτα Α.
16
«ΓΟΝΕΙΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ:
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ
Χρόνια προβλήµατα ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»
υγείας. Πολλαπλές Κλεφτάρας Γ., Γρηγορίου Φ.
αναπηρίες.
«Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
Αυτιστικό φάσµα.
ΜΥΪΚΗ
∆ΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Χαρισµατικότητα
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ»
315
Καρτασίδου Λ., ∆ρόσου Γ.
«Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»
Γεωργιάδη Μ.
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (AUGMENTATIVE ALTERNATIVE COMMUNICATION)
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ»
Μακρής Π., Θεοχαρίδου Στ., Μπαξεβανίδης Κ. , Παπαθωµά Φ.
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ” ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
ΑΥΤΙΣΜΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ»
Σούλης Σ., Φλωρίδης Θ., Κελέση ∆.
«ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»
Μάλαµα Β., Φουστάνα Αγγ., Παπαδάτος Ι.
«ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ»
Θεοδωρίδου Σ.
17.30-18.00
«ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΡΑΦΗΣ: ΜΙΑ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»
Βλάχος Φ., Παπαδηµητρίου Ά.
«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ»
Καρυστινού Ε.
Αναρτηµένες
Ανακοινώσεις
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ
PRADER-WILLI: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»
Αγγέλου Ι.
«ΟΠΤΙΚΟΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ PRADER-WILLI: ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ»
Αλευριάδου Αν., Ναλµπάνη Μ., Σέµογλου Κλ.
17
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΣΠΡΑΞΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Κοκκίνου Ν.
18:00- 19:30
Γενική Συνέλευση ΕΕΠΕ
29 Απριλίου
Άουλα –Αίθουσες 442, 313, 436, 204, 315
9:30 - 10:30
Άουλα
Κεντρική Οµιλία
Προεδρεύοντες: Βλάχου Α., Γενά Α.
Κυριαζοπούλου Μαίρη, European Agency: «Special Needs
Education in Eurupe: Inclucive Policies and Practices”
10:30 - 11:00
∆ιάλειµµα
11:00 – 12:00
Άουλα
Στρογγυλά τραπέζια
Η συµβολή των υποστηρικτικών υπηρεσιών – ειδικοτήτων στο έργο
της Ειδικής Αγωγής: ∆ιεπιστηµονική συνεργασία
315
Τεχνολογία και Ειδική Αγωγή
11:00 - 13:00
Παράλληλες Συνεδρίες
Καινοτόµες ∆ράσεις
442
Προεδρεύοντες: Βάµβουκας Μ., Κοσµόπουλος Γ.
18
«Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΝΟΥ
ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ “∆ΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ” ΤΩΝ Α.
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ – ΝΩΝΤΑ ΈΛΑΤΟΥ (1917)»
Ρισβάς Αθ.
«Ο ΚΟΥΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΕΒΙΘΗΣ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»
Βαλάτα Χρ., Κατσαφάρου Αν., Παπαθανασίου ∆., Σπύρου Λ.
«ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.) ΜΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΗΣ»
Γούπος Θ., Μπέτζελος Ν.
«ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΡΙΑ»
Τσιρώνα Ε., Κατσιρµά Φ.
«Η ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Κουγιούφα Αµ.
«ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΜΑ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΜΙΑ ΑΦΟΡΜΗ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΒΥΡΩΝΑΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
Τζονάκα Ζ. – Β.
Καινοτόµες ∆ράσεις
Προεδρεύοντες: Γαλανάκη Ε., Κουρµπέτης Β.
19
«ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 9-15χρ.»
Κουτροµάνου Α.
«ΕΡΕΥΝΑ: Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»
Μπότσιου Μ., Κουτσού Στ.
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ: Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ»
Χρυσός Μ.
«ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»
Σκαφίδα Φ., Τριπόδης Ν., Γουρδουβέλης Γ.
«ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
« ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ »
Τριπόδης Ν., Σκαφίδα Φ.
Προεδρεύοντες:. ∆αβάζογλου Αγγ., Αλευριάδου Αν.
20
«ΤΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΠΟ ΤΥΦΛΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ»
Χρυσαργύρη Αγγ., Κόλλιας Ν., Κοΐδου Ε., Γρούϊος Γ.
Αισθητηριακές
διαταραχές: Προβλήµατα
όρασης
και
ακοής. «Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Κινητικές και σωµατικές ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ31»
αναπηρίες.
ΤυφλοκώφωσηΑλµπάνη-Ποτηράκη Χρ., Λεωτσάκου Μ.
Βαρηκοΐα.
436
«ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΗ»
Φύτρος Κ., Πανταζοπούλου Μ.
«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ»
Μπαλή Β.
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»
Μοροζίνη Μ.
«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)»
Σαµουηλίδου Α., Valkova H.
∆ιαπολιτισµικότητα.
Προεδρεύοντες: Σαλβαράς Ι., Μουταβελής Α.
21
Κοινωνικοί φορείς.
204
«∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ:
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ»
Παπαχρήστος Κ.
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ.»
Βλαχάδη Μ.
«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ»
Αδαµίδου Αιµ., Τσαπρούνης Αθ., ∆ασκαλάκη Αικ.
«Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ, Η ΠΟΛΗ ΣΟΥ, Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ......» Η ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
Γιαννακοπούλου Κ.
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΑΝ ΜΕΣΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ.»
Καλύβας Β.
«Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ»
Καρυοφύλλη Ι.
13:00
Άουλα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- Λ Η Ξ Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Κολιάδης Εµµ., Πολυχρονοπούλου Στ., Σπαντιδάκης Ι.
Πρόεδρος Συνεδρίου
Εµµανουήλ Κολιάδης
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραµµατέας:
Ειδικός Γραµµατέας:
Ταµίας:
Μέλη:
Κολιάδης Εµµανουήλ
∆αβάζογλου Αγγελική
Κοσµόπουλος Ιωάννης
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Ορφανός Πέτρος
Σούλης Σπύρος
Αναστασίου ∆ηµήτρης
22
Επιστηµονική επιτροπή
Πρόεδρος: Πολυχρονοπούλου Σ., Καθηγήτρια Παν. Αθηνών
Συµπρόεδρος: Παπαδάτος Ι., Καθηγητής. Παν. Αθηνών
Κολιάδης Εµµ., Καθηγητής Παν. Αθηνών
Παρασκευόπουλος Ι., Οµότιµος Καθηγητής Παν. Αθηνών
Αγαλιώτης Ι. Λέκτορας Παν. Μακεδονίας
Αλευριάδου Αν., Επικ. Καθηγήτρια Παν. ∆υτ. Μακεδονίας
Αναστασίου ∆., Λέκτορας Παν. ∆υτ. Μακεδονίας
Ανδρέου Ε., Επικ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας
Αργυρόπουλος Β., Λέκτορας Παν. Θεσσαλίας
Βάµβουκας Μ., Καθηγητής Παν. Κρήτης
Βασιλάκη Ε., Επικ. Καθηγήτρια Παν. Κρήτης
Βλάχος Φ., Επικ. Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Βλάχου Α., Επικ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας
Γαλανάκη Ε., Επικ. Καθηγήτρια Παν. Αθηνών
Γενά Α., Αναπλ. Καθηγήτρια Παν. Αθηνών
Γουδήρας ∆., Αναπλ. Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
∆αβάζογλου Αγγ., Καθηγήτρια Παν. Θράκης
∆ελλασούδας Λ., Καθηγητής Παν. Αθηνών
∆ράκος Γ., Καθηγητής Παν. Αθηνών
Καΐλα Μ., Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου
Καλαντζή-Αζίζι Α., Καθηγήτρια Παν. Αθηνών
Καρτασίδου Λ., Λέκτορας Παν. Μακεδονίας
Κλεφτάρας Γ., Αναπλ. Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Κοντάκος Α., Καθηγητής Παν. Αιγαίου
Κουρκούτας Η., Επικ. Καθηγητής Παν. Κρήτης
Κρουσταλλάκης Γ., Οµότιµος Καθηγητής Παν. Αθηνών
Κυπριωτάκη Μ., Λέκτορας Παν. Κρήτης
Λαµπροπούλου Β., Καθηγήτρια Παν. Πατρών
Μαυροπούλου Σ., Λέκτορας Παν. Θεσσαλίας
Μέλλον Ρ., Αναπλ. Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστηµίου
Μπαµπάλης Θ., Λέκτορας Παν. Αθηνών
Μιχαηλίδη Ε., Αν. Καθηγήτρια Παν. Κρήτης
Μπασέτας Κ., Αν. Καθηγητής Παν. Κρήτης
Νικολαραΐζη Μ., Λέκτορας Παν. Θεσσαλίας
Παντελιάδου Σ., Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας
Πολεµικός Ν., Καθηγητής Παν. Αιγαίου
Σαλβαράς Ι., Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών
Σαρρής Ν., Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστηµίου
Σιδέρη Α., Καθηγήτρια Παν. Αθηνών
Σούλης Σ., Επικ. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
Σπαντιδάκης Γ., Επικ. Καθηγητής. Παν. Κρήτης
Στασινός ∆ηµ., Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
Σταύρου Λ., Οµότ. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
Σταυρούση Π., Λέκτορας Παν. Θεσσαλίας
Τάνταρος Σπ., Επικ. Καθηγητής Παν. Αθηνών
Τάφα Ε., Αν. Καθηγήτρια Παν. Κρήτης
23
Τζουριάδου Μ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος, Σπαντιδάκης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής ΠΤ∆Ε Παν. Κρήτης
Αντιπρόεδροι: Αναστασίου ∆ηµήτρης, Λέκτορας ΠΤ∆Ε Παν. ∆υτικής Μακεδονίας
Κοσµόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Κρόκου Ζωή, Υπ. ∆ρ Ειδικής Αγωγής Παν. Αθηνών
Ορφανός Πέτρος, ∆ρ Ειδικής Αγωγής
Σούλης Σπύρος, Επικ. Καθηγητής ΠΤ∆Ε Παν. Ιωαννίνων
Μέλη
Ανδρόγιαννης Ηλίας Υπ. ∆ρ Ειδικής Αγωγής
Κουρέτα Αθανασία Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Μάµιδα Στέλλα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Μουταβελής Αδριανός ∆ρ. Ειδικής Αγωγής
Παναγοπούλου Εύη Υπ. ∆ρ Ειδικής Αγωγής
Γραµµατεία
Γραµµατέας: Κουρέτα Αθανασία Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Μέλη
Αγγελή ∆ωροθέα
Βισώκαλη Ιφιγένεια
Βλαχάδη Μαρία
Γκιναΐδη Φωτεινή
∆ασκάλου Μαίρη
∆ενδάκη Αγάπη
Καλέµης Κώστας
Κονιστή Πόπη
Κουνενού Καλλιόπη
Μπιλιούρη Αργυρή
Μπούρα Νάνσυ
Nικοπούλου Κατερίνα
Παντελεάκη Κέλλυ
Παπαδηµητρίου Βασίλης
Σαΐτη Χριστίνα
Σχοινάς ∆ηµήτρης
Τριδήµα Καλλιόπη
Τσεπαπαδάκη Γιούλη
Φελούκα Βασιλική
Χριστοφυλλάκης Γιώργος
Ψαρρού Μαρία
24
Χορηγοί
Inte*learn Εταιρεία Εκπαιδευτικού Λογισµικού
Εκδόσεις Γρηγόρη
Εκδόσεις Ατραπός
Εκδόσεις Μεταίχµιο
Cubysoft Εταιρεία Εκπαιδευτικού Λογισµικού
Εκπαιδευτήρια Λακωνική Σχολή 2 Ι.& Σ. Φραγκή
Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηµατικής Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας»
Εκδόσεις Γλαύκη Εκπαιδευτικό – ∆ιαγνωστικό Υλικό Βιβλία Ειδικοτήτων
Σχολή Ξενοπούλου
25