ενδεικτικη βιβλιογραφια μαθηματων και γνωστικων πεδιων 23

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 23ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Βενιζέλος, E. (2008) Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα.
2. Κοντογιώργης, Γ. (2003) Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της
πολιτειότητας, εκδ. Παπαζήση.
3. Μούσης, Ν. (2011) Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο - Οικονομία - Πολιτική, 13η
έκδοση, εκδ. Παπαζήση.
4. Παπαγιάννης, Δ. (2011), Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 4η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα.
5. Σπηλιωτόπουλος, Ε. (2010) Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 13η έκδοση, εκδ.
Νομική Βιβλιοθήκη.
6. Σπυρόπουλος, Φ (2006), Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο,εκδ. Σάκκουλα.
7. Σωτηρέλης, Γ. (2000) Σύνταγμα και Δημοκρατία την εποχή της παγκοσμιοποίησης,
εκδ. Σάκκουλα.
8. Σωτηρόπουλος, Δ. (2007) Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια
Ευρώπη: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Εκδόσεις Ποταμός.
9. Τσινισιζέλης, Μ.Ι. & Ξενάκης, Δ. (επιμ), (2006) Παγκόσμια Ευρώπη? Οι διεθνείς
σχέσεις της Ε.Ε., εκδ. Σιδέρη.
10. Χαραλάμπης, Δ. (1998) Δημοκρατία και Παγκοσμιοποίηση, εκδ. Ίδρυμα Σάκη
Καράγιωργα.
11. Χρυσόγονος, Κ. (2006) Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, εκδ. Νομική
Βιβλιοθήκη.
12. Το Σύνταγμα της Ελλάδας, 2001.
13. Ball, A. & Peters, G. (2000) Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση, εκδ. Παπαζήση.
14. Held, D. (2007) Mοντέλα δημοκρατίας, εκδ. Πολύτροπον.
15. Muller, P. & Surel, Υ. (2002) Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους, εκδ.
Τυπωθήτω.
16. Nugent, N. (2009) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ.
Σαβάλλα.
17. Schmidt, G. M. (2004) Θεωρίες της Δημοκρατίας, εκδ. Σαββάλα.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Γεωργακόπουλος, Θ. (2005) Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, εκδ. Μπένου.
2. Δαλαμάγκας, Β. (2003) Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, εκδ. Κριτική.
3. Καράγιωργας, Δ.Π. (1979) Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους, εκδ.
Παπαζήση.
4. Καράγιωργας Δ.Π. (1981) Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, εκδ. Παπαζήση.
5. Μαραβέγιας, Ν. & Σακελλαρόπουλος, Θ. (2006) Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και
Ελλάδα, Οικονομια, κοινωνία, πολιτικές, εκδ. Διόνικος.
6. Μπένος, Θ., Γεωργακόπουλος, Θ., Χρήστου, Γ., Λιανός, Θ., Τσεκούρας, Γ.,
Χατζηπροκοπίου, Μ. (2007) Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Ζ΄ έκδοση, εκδ.
Μπένου.
7. Rosen, H., Gayer T., Ράπανος, Β. Καπλάνογλου, Γ. (2011), Δημόσια οικονομική
Σύγχρονη θεωρία και ελληνική πραγματικότητα, Εκδόσεις Κριτική
2
8. Ινστιτούτο Εργασίας (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση,
2012.
9. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για τα έτος 2012, 2013.
10. Begg, D., Fisher, S. & Dornbush, R. (2006) Εισαγωγή στην Οικονομική, τόμοι Α΄
και Β΄, εκδ. Κριτική.
11. Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2010) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με Αναφορά
στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες, τόμος Α΄ και Β΄, εκδ. Gutenberg.
12. Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2002) Οικονομική, τόμοι Α΄ και Β΄, εκδ.
Παπαζήση.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΣΔΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Κλαουδάτου, Μ. (2009) Κρατικός προϋπολογισμός, εκδ. Κριτική.
2. Λιανός, Α. (2007) Η γραφειοκρατία στον αστερισμό της ύστερης νεωτερικότητας
και η λανθάνουσα γοητεία του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος, εκδ. Παπαζήση.
3. Μακρυδημήτρης, Α. (2010) Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης,
εκδ. Σάκκουλα.
4. Μπέσιλα-Βήκα, Ε. (2004) Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκδ. Σάκκουλα.
5. Μπέσιλα - Μακρίδη Ε. (2010), Έλεγχος διοίκησης, τόμοι Α΄ και Β΄, εκδ.
Σάκκουλα.
6. Πασσάς, Α., Τσέκος, Θ. (επιμ.), (2009) Εθνική Διοίκηση και ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, εκδ. Παπαζήση.
7. Ραμματά, Μ. (2011) Σύγχρονη Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Κριτική.
8. Σπανού, Κ. (2000) Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία, εκδ. Παπαζήση.
9. Σωτηρέλης, Γ. (2006) Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκδ. Παπαζήση.
10. Χρυσανθάκης, Χ., Σπανού, Κ., Ντουχάνης, Χ., Κτιστάκη, Σ. (2011) Η πρόσφατη
διοικητική μεταρρύθμιση, εκδ. Σάκκουλα.
11. Chevallier, J. (1993) Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Σάκκουλα.
3
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΦΑΚΕΛΟΣ - ΕΣΔΔΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
1.
Ανδρικοπούλου, Ε., Γιαννακού, Α., Καυκαλάς, Γ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ.
(2007) Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές, εκδ. Κριτική.
2.
Αραβαντινός, Α. (2007) Πολεοδομικός Σχεδιασμός, εκδ. Συμμετρία.
3.
Βαγιωνά, Δ. (2012) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκδ.Α.Π.Θ
4.
Βασενχόβεν Λ., Ασπρογέρακας Ε., Γιαννίρης Η., Παγώνης Θ., Σαπουντζάκη Κ.
(2010) Χωρική διακυβέρνηση: Θεωρία, ευρωπαϊκή εμπειρία και η περίπτωση της
Ελλάδας, εκδ. Κριτική.
5.
Γιαννακούρου Γ. (2011) Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, εκδ.
Νομική Βιβλιοθήκη.
6.
Κοκκώσης, Χ. & Τσάρτας, Π. (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον,
εκδ. Κριτική.
7.
Κυβέλου Στέλλα (2010), Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση: Η έννοια του
στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη, εκδ.
Κριτική.
8.
Μαλεβίτη, Εύα, (2013), Ενεργειακή διαχείριση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκδ.
Πεδίο.
9.
Μπεριάτος, Η., Παπαγεωργίου, Μ. (2010), Χωροταξία, πολεοδομία, περιβάλλον
στον 21ο αιώνα: Ελλάδα – Μεσόγειος. εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Θεσσαλίας.
10. Παπαπετρόπουλος Ανδρέας Δ. (2009), Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη
ανάπτυξη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
11. Τράπεζα της Ελλάδος (2011) Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.
12. Φαραντούρης, Ν. Ε. (2012) Ενέργεια: Δίκαιο, οικονομία και πολιτική, εκδ. Νομική
Βιβλιοθήκη
13. Χατζημπίρος Κίμων,
2007, Οικολογία, Οικοσυστήματα και Προστασία του
Περιβάλλοντος, 3η έκδ., εκδ. Σ.Αθανασόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
4
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1. Κόντης, Α. (2006) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, τόμος Α΄, εκδ. Παπαζήση.
2. Πουρναράκης, Ε. (2010) Διεθνής Οικονομική, μια εισαγωγική προσέγγιση, εκδ.
Ιδιωτική.
3. Caves, R., Frankel, J. & Jones, R. (1992) Διεθνές Εμπόριο και Πληρωμές, τόμοι
Α΄ και Β΄, εκδ. Παπαζήση.
4. Economides, S. & Wilson, P. (2007) Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς
Σχέσεις, εκδ. Θεμέλιο.
5. Gilpin, R. (2000) Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων, 2 τόμοι, εκδ.
Gutenberg.
6. Gilpin, R. (2005) Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, εκδ. Ποιότητα.
7. Krugman, P. and Obstfeld, M. (2011) Διεθνής Οικονομική, τόμοι Α΄ και Β΄, εκδ.
Κριτική.
8. ΙΟΒΕ (2004) «Η Ελλάδα στη Διεθνή Αγορά Επενδύσεων».
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1. Forouzan, B. & Mosharraf, F. (2003) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών,
εκδ. Κλειδάριθμος.
2. Les Coldschlager & Lister, A. (1996) Εισαγωγή στην Σύγχρονη Επιστήμη των
Υπολογιστών, (μετ.- επιμ.) Χαλάτσης, Κ., εκδ. Δίαυλος.
3. Patterson, D. & Hennessy, J. (2006) Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών, τόμοι
Α΄ και Β΄, εκδ. Κλειδάριθμος.
4. Pfleeger, S.L. (2003) Τεχνολογία Λογισμικού "Θεωρία και Πράξη" τόμος Α΄, 2η
έκδοση, εκδ. Κλειδάριθμος.
5. Silberschatz, A., Korth, H.F. & Sudarshan, S. (2003) Συστήματα Βάσεων
Δεδομένων. Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων, εκδ. Γκιούρδα.
6. Tanenbaum, A. (2002) Σύγχρονα Λειτουργικά συστήματα, εκδ. Κλειδάριθμος.
7. Tanenbaum, A. (2003) Δίκτυα Υπολογιστών, εκδ. Κλειδάριθμος.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Γεωρμάς, Κ. (επιμ.), (2013), Κοινωνική Οικονομία, θεωρία, Εμπειρία και
Προοπτικές, εκδ. Εναλλακτικές.
2. Δημολιάτης, Γ., Κυριόπουλος, Γ., Λάγγας, Δ. & Φιλαλήθης, Τ. (2002) Η Δημόσια
Υγεία στην Ελλάδα, εκδ. Θεμέλιο.
3. Κοντιάδης, Ξ. (2001) Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης, εκδ. Παπαζήση.
4. Τρεντίν, Μ. (2000) Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους και η πλήρης
απασχόληση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
5. Υφαντόπουλος, Ι. (2006) Τα Οικονομικά της Υγείας. Θεωρία και Πολιτική, 2η
έκδοση, εκδ. Τυπωθήτω.
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2002) Διαστάσεις του Κοινωνικού
αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων
πολιτικής, ΕΚΚΕ.
5
7. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2012) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της
Ελλάδας 2006, ΕΚΚΕ.
8. ΙΜΕΠΟ (2006) Πολιτικές ένταξης των μεταναστών.
9. Ινστιτούτο Εργασίας (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Εργασιακές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή
Ενοποίηση, επιμ. Κουζής, Γ., 2001.
10. Gough, I., 2008. Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους. εκδ. Σαββάλας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1. Γετίμης, Π., Καυκαλάς, Γ. & Μαραβέγιας, Ν. (1994) Αστική και Περιφερειακή
Ανάπτυξη, εκδ. Θεμέλιο.
2. Κόνσολας, Ν.Ι. (1997) Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, εκδ.
Παπαζήση.
3. Κουρλιούρος, Η.Α. (2001) Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου, εκδ. Ελληνικά
Γράμματα.
4. Λαμπριανίδης, Λ. (2001) Οικονομική Γεωγραφία, εκδ. Πατάκη.
5. Παπαδάκη, Ο. (2010) Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Πολιτικές
Αλληλεγγύης, αναθεωρημένη έκδοση, εκδ. Κριτική.
6. Παπαδασκαλόπουλος, Αθ. Δ. (2000) Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, εκδ.
Παπαζήση.
7. Παπαδασκαλόπουλος, Αθ. Δ. & Χριστοφάκης, Μ.Σ. (2009) Περιφερειακός
Προγραμματισμός, β έκδοση, εκδ. Παπαζήση.
8. Πετράκος, Γ. & Ψυχάρης, Ι. (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδ.
Κριτική.
9. Πολύζος, Σ. (2011) Περιφερειακή ανάπτυξη, εκδ. Κριτική.
10. Σκούντζος, Θ.Α. (1996) Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, τόμοι
Α΄ και Β΄, εκδ. Σταμούλη.
11. Χριστοφάκης, Μ.Σ. (2001) Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική, εκδ.
Παπαζήση.
12. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010) 5η Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή.
6