Κιθάρες

panas music
- 39, 105 64 . 2103221786 - Fax. 2103222742
www.panasmusic.gr
Κιθάρες
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011
Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ε Σ
Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
ΙΑΠΩΝΙΑΣ
KOHNO Professional-R
Top Spruce or Cedar / Central and South American Rosewood / Ebony 5.200,00 €
KOHNO Professional-J
Top Spruce or Cedar / Central and South American Rosewood / Ebony 6.100,00 €
KOHNO Special
Top Spruce or Cedar / Central and South American Rosewood / Ebony 8.500,00 €
KOHNO Maestro
Top Spruce or Cedar / Central and South American Rosewood / Ebony 12.250,00 €
SAKURAI Concert-R
Top Spruce or Cedar / Indian Rosewood / Ebony
4.900,00 €
SAKURAI Concert-J
Top Spruce or Cedar / Central and South American Rosewood / Ebony 5.250,00 €
SAKURAI Special
Top Spruce or Cedar / Central and South American Rosewood / Ebony 7.250,00 €
SAKURAI P.C.
Top Spruce or Cedar / Central and South American Rosewood / Ebony 9.000,00 €
SAKURAI Maestro RF
Top Spruce,Cedar /Rosewood/Ebony [Raised Fingerboard Model]
2
www.panasmusic.gr
10.800,00 €
Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ε Σ
Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Guitarras Estudio
Estudio R1
Solid Red Cedar / Lam. African Mahogany / Ebony
950,00 €
Estudio S1
Solid Spruce / Lam. African Mahogany / Ebony
1.000,00 €
Estudio R2
Solid Red Cedar / Lam. Indian Rosewood / Ebony
1.250,00 €
Estudio 1NE
Solid Red Cedar / Lam. Indian Rosewood / Ebony
1.300,00 €
Estudio 2NE
Solid Red Cedar / Indian Rosewood / Ebony
1.400,00 €
Estudio 3NAE
Solid Spruce / Indian Rosewood / Ebony
1.500,00 €
Estudio R4
Solid Red Cedar / Indian Rosewood / Ebony
2.250,00 €
Estudio 4NE
Solid Red Cedar / Indian Rosewood / Ebony
2.350,00 €
Estudio GH
Solid Spruce / Indian Rosewood / Ebony [George Harrison]
3.100,00 €
Estudio 125
Solid Red Cedar/ Indian Rosewood/ Ebony [ANNIVERSARIO]
1.800,00 €
Estudio 125
Solid Spruce / Indian Rosewood/ Ebony
1.800,00 €
[ANNIVERSARIO]
Estudio 4NCWE Solid Red Cedar/ Indian Rosewood/ Ebony [Eq.Roland]
2.650,00 €
Estudio Serie del VINO Solid Red Cedar/ wood used for the barrels where wine is aged 1.850,00 €
Guitarras Concierro
Concierro
1a C-650 ESPECIAL Red Cedar / Rosewood / Ebony
10.000,00 €
Concierro
1a C-650 TRADITIONALRed Cedar / Rosewood / Ebony
10.500,00 €
Concierro
1a C-650 ELITERed Cedar / Rosewood / Ebony
Concierro
125 Anos Red Cedar / Madagaskar Rosewood
0,00 €
[ANNIVERSARIO]
22.500,00 €
Οι τιμές εμπεριέχουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Flamenco
Flamenco
FL1A
Solid Spruce / Solid cypress / Ebony yellow-finish
2.000,00 €
Flamenco
FL2
Solid Spruce / Solid cypress / Ebony
2.450,00 €
Flamenco
FL2Eq
Solid Spruce / Solid cypress / Ebony [Eq.Fihsman]
2.850,00 €
GUITAR CASES
200,00 €
Τηλ.: 2103221786 - Fax: 213222742
3
Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ε Σ
Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
G U I TA R R A S
401
402
403
403
424
434
435
436
457
459
461
Classic
Classic
Classic
Classic Negra
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Solid Cedar-Spruce / Lam. Mahogany / Rosewood
Solid Cedar-Spruce / Lam. Mahogany / Rosewood
Solid Cedar-Spruce / Lam. Mahogany / Rosewood
Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood [ΜΑΥΡΗ]
Solid Cedar-Spruce / Bubinga / Rosewood
Solid Cedar-Spruce / Lam. Rosewood / Ebony
Solid Cedar-Spruce / Lam. Rosewood / Ebony
Solid Cedar-Spruc / Lam. Rosewood / Ebony
Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony
Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony
Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony
PROFECIONAL ROSEWOOD
Solid Cedar-Spruce / Ebony
PROFECIONAL JACARANDA
Solid Cedar-Spruce / Ebony
GRAN PROFECIONAL JACARANDA Solid Cedar-Spruce / Ebony
401Z
402Z
403Z
424Z
ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ
Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood
Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood
Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood
Solid Cedar / Bubinga / Rosewood
401
401
403
3/4 CADETE Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood (580 mm)
SENORITA
Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood (616 mm)
SENORITA
Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood (616 mm)
403
435
435
435
Cut-away / Electric
Cut-away / Electric
Cut-away / Electric
Cut-away / Electric
413
447
447
449
FLAMENCO
Solid Spruce-Sycamore-Rosewood
FLAMENCO
Solid German Spruce-Solid Cypress-Ebony
Flamenco/ Cut-away Solid German Spruce-Solid Cypress-Ebony
FLAMENCO
Solid German Spruce-Solid Cypress-Ebony
AM-1 MACCAFERRI
4.250,00 €
4.700,00 €
7.350,00 €
360,00 €
400,00 €
495,00 €
575,00 €
310,00 €
310,00 €
450,00 €
Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood / Fishman 875,00 €
Solid Cedar/Lam.Rosewood/Ebony / Fishman
1.300,00 €
Solid Cedar/Lam.Rosewood/Ebony Thin / Fishman 1.300,00 €
Solid Cedar/ Negra [ΜΑΥΡΗ] Thin / Fishman
1.375,00 €
Solid Spruce / Lam. Rosewood / Ebony
Guitar Cases Hard Shell
4
310,00 €
350,00 €
450,00 €
585,00 €
525,00 €
600,00 €
775,00 €
1.050,00 €
1.350,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
www.panasmusic.gr
525,00 €
1.350,00 €
1.800,00 €
2.000,00 €
775,00 €
180,00 €
ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ε Σ
Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
G U I TA R R A S
ΙΣΠΑΝΙΑΣ
FIESTA 7/8 Oregon Pine/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
PALOMA Oregon Pine/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
ROSARIO Oregon Pine/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
IGA
Oregon Pine/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
JUANITA Oregon Pine/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
MALAGA Oregon Pine/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
SEVILLA Solid Cedar/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
MONICA Solid Cedar/ Palosanto africano / African Mahogany/ Mongoy
MARIA
Solid Cedar/ Palosanto/ African Mahogany/ Mongoy
IRENE
Solid Cedar/ Palosanto/ African Mahogany/ Mongoy
ARLEQUIN Solid Sitka Spruce/Maple-Tanganika (Black)/Mahogany/ Mongoy
PRINCESA Solid Cedar/ Bubinga/ African Mahogany/ Rosewood
SOLISTA Solid Cedar/ Sapelly seleccionado/ Mahogany/ Rosewood
VIRTUOSO Solid Cedar/ Lam. Rosewood / Mahogany/ Rosewood
AVILA
Solid Spruce/ Lam. Rosewood / African Mahogany/ Ebony
ARTISTA Solid Cedar/ Solid Rosewood/ Ebony
SOLEDAD Solid Cedar/ Solid Rosewood/ Cedar with Ebony/ Ebony
TERESA Solid Cedar/ Solid Rosewood/ Cedar with Ebony/ Ebony
165,00 €
180,00 €
200,00 €
215,00 €
220,00 €
255,00 €
275,00 €
300,00 €
310,00 €
310,00 €
320,00 €
340,00 €
380,00 €
450,00 €
475,00 €
500,00 €
550,00 €
900,00 €
FLAMENCO
FLAMENCO Solid Spruce/ Sycamore / African Mahogany/ Mongoy
350,00 €
ΚΛΑΣΣΙΚΗ 3/4
INFANTE 3/4 Oregon Pine/ Sapelli/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
580
3/4 Solid Cedar/ Sapelli/ Sapelli/ African Mahogany/ Mongoy
165,00 €
240,00 €
Οι τιμές εμπεριέχουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
ΙΣΠΑΝΙΑΣ
B5
Classic
Oregon, FINGERBOARD – Sonoquelly
B 10
Classic
Solid Cedar, FINGERBORD – Rosewood
B 15
Classic
Solid Fir, FINGERBOARD – Ebony
B 20
Classic
Cedar/Spruce, FINGERBOARD – Ebony
B 30
Classic
Cedar/Spruce, FINGERBOARD – Ebony
B 40
Classic
Cedar/Spruce, FINGERBOARD – Ebony
B 50
Classic
Cedar/Spruce, FINGERBOARD – Ebony
ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΑΣΣΙΚΗ (CUT AWAY)
B 15C Cut-away / Electric Solid Fir, FING.–Ebony Μαγνήτης: Fishman Classic 4
B 20C Cut-away / Electric Solid Cedar/Spruce,FING.–Ebony Μαγνήτης: Fishman Classic 4
FLAMENCO
B 20F Flamenco Solid Spruce , Laminated Sycamore, Ebony
B 40F Flamenco Solid Spruce, Solid Cypress, Ebony
200,00 €
260,00 €
400,00 €
440,00 €
500,00 €
600,00 €
900,00 €
600,00 €
700,00 €
440,00 €
600,00 €
Τηλ.: 2103221786 - Fax: 213222742
5
Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ε Σ
Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
ΙΑΠΩΝΙΑΣ
AK-20
AK-30
AK-35
AK-45
AK-15
AK-15
AK-20
AK-20
AK-35
AK-35
AK-35
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
AK-30CE Electric
AK-35CE Electric
1/2
1/4
3/4
1/2
3/4
1/2
1/4
Spruce / Hardwood / Hardwood / Ebonized Maple
Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood
Solid Red Cedar / Mahogany / Mahogany / Rosewood
Solid Red Cedar / Rosewood / Mahogany / Rosewood
Spruce / Hardwood / Hardwood / Ebonized Maple
Spruce / Hardwood / Hardwood / Ebonized Maple
Spruce / Hardwood / Hardwood / Ebonized Maple
Spruce / Hardwood / Hardwood / Ebonized Maple
[580mm] Solid Red Cedar / Mahogany / Mahogany / Rosewood
[530mm] Solid Red Cedar / Mahogany / Mahogany / Rosewood
[480mm] Solid Red Cedar / Mahogany / Mahogany / Rosewood
Cutaway
Cutaway
ACU-120 UKULELEE Concert
Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood
Solid Red Cedar / Mahogany / Mahogany / Rosewood
Mahogany / Mahogany / Rosewood
3102
3103
1/2
1/4
6
Flamenco
Flamenco
3/4
www.panasmusic.gr
75,00 €
90,00 €
75,00 €
VICENTE SANCHIS
ΜOD. 29
MOD. 37
MOD. 38 BIS
MOD. 38
MOD. 39
MOD. 40
MOD. 41
MOD. 42
MOD. 15F
MOD. 25F
MOD. RTO S
220,00 €
260,00 €
ΑΓΓΛΙΑΣ
STENTOR
VALENCIA
VALENCIA
100,00 €
130,00 €
170,00 €
200,00 €
95,00 €
95,00 €
100,00 €
100,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
375,00 €
620,00 €
800,00 €
1.000,00 €
1.350,00 €
1.850,00 €
2.100,00 €
3.000,00 €
300,00 €
450,00 €
325,00 €
ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ε Σ
Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
ΙΑΠΩΝΙΑΣ
AW-20
Classic
Spruce / Mahogany / Mahogay / Rosewood
145,00 €
AF - 20
Classic
Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood
145,00 €
AW-30
Classic
Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood
180,00 €
ASP - 30
Classic
Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood
185,00 €
AW-35
Classic
Solid Sitka Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood 235,00 €
AW-45
Classic
Solid Sitka Spruce / Rosewood / Mahogany / Rosewood
AW -20E
Cutaway / Electric Spruce/Mahogany/Mahogany/Rosewood
185,00 €
AW -30CE Cutaway / Electric Spruce/Mahogany/Mahogany/Rosewood
225,00 €
FET-Elite
300,00 €
Cutaway / Electric Spruce/Mahogany/Mahogany/Rosewood
ASP-100CE Cutaway / Electric
AGP – 001 SET
Solid Ceder/Mahogany/Mah./Rosewood
Guitar AW-20, Gig Bag, Strap, Picks
250,00 €
360,00 €
165,00 €
ΚΟΡΕΑΣ
Οι τιμές εμπεριέχουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
YJ-250
GRAND Classic Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood
235,00 €
YJ-350S GRAND Classic Solid Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood
370,00 €
YS-700S GRAND Classic Solid Spruce / Mahogany / Mahogany / Rosewood
400,00 €
YSC-50E GRAND Cutaway / Electric Spruce/Mahogany/Mahogany/Rosewood
370,00 €
YSC-45E GRAND Cutaway / Electric Spruce/Mahogany/Mahogany/Rosewood
295,00 €
YJ-250E GRAND Cutaway / Electric Spruce/Mahogany/Mahogany/Rosewood
400,00 €
YSC-90E GRAND Cutaway / Electric Spruce/Mahogany/Mahogany/Rosewood
470,00 €
YSC-57E GRAND Cutaway / Electric Spruce/Mahogany/Mahogany/Rosewood
515,00 €
OV-700 OVATION Cutaway / Electric Spruce / Rosewood
350,00 €
OV-900 OVATION Cutaway / Electric Spruce / Rosewood
380,00 €
Τηλ.: 2103221786 - Fax: 213222742
7
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ
Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
ΙΑΠΩΝΙΑΣ
STG-Mini 3/4 [564mm] Alder/ Maple, Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x3] Short Scale
220,00 €
STG-003 STG Series Alder/ Maple, Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x3]
175,00 €
STG-003 AGS STG Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
200,00 €
STG-004 STG Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
190,00 €
714 – STD 714 Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Sonokeling [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
190,00 €
STG-005 STG Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
195,00 €
STG-006 STG Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
200,00 €
XL – STD Series XL Alder/ Maple, Bolt-on/Rosewood [OH-1 Humbucking x 2, OS-1 Single Coil x 1] 225,00 €
XL – DLX Series XL Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
345,00 €
MAC-25
MAC Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
265,00 €
MAC-30
MAC Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
275,00 €
MAC-40
MAC Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
365,00 €
MAC-45
MAC Series Alder/ Maple,Bolt-on/ Rosewood [OS-1 Single Coil x 2, OH-1 Humbucker x 1]
400,00 €
PE-Royale Traditional [PHSA-N(alnico v magnet) Humbucking, PHSA-B (alnico v magnet) Humbbucking] 600,00 €
DM-380
260,00 €
EGP – 001 SET
Guitar STG-003, Gig Bag, Strap, Picks, Amplifier AG-10)
265,00 €
Goal Rush 2010
[FIFA World Cup South Africa 2010]
250,00 €
ΚΟΡΕΑΣ
8
ST-500
SORINA STRATOCASTER
MDF/ HARD MAPLE
[PICK UP : 3 SINGLE] 250,00 €
ST-510
SORINA STRATOCASTER
MDF/ HARD MAPLE
[PICK UP : 3 SINGLE] 280,00 €
LP-66
SORINA LES PAUL
MDF/ HARD MAPLE
[PICK UP : 3 SINGLE] 295,00 €
www.panasmusic.gr
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ A
Μ Π Α Σ Σ Α
ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΙΑΠΩ
STB-PB
STB Series Alder/ Maple, Bolt-on/ Rosewood [OP-1 Double Coil x 1]
200,00 €
STB-PB-DX STB Series Alder/ Maple, Bolt-on/ Rosewood [OJA-1 Single Coil x 2]
265,00 €
IGB-35 IGB Series Maple Top, Alder Back/Maple/Rosewood [Duncan Designed SB-102 Soap-bar Type x 2]
325,00
5,00 €
Ε Ν Ι Σ Χ Υ Τ Ε Σ
Οι τιμές εμπεριέχουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
ΙΑΠΩΝΙΑΣ
AG-10X
Guitar Power:3W (RMS),6W (peak)/Speaker: 4 inches/ Gain, Volume, Treble, Bass
65,00 €
AG-20X
Guitar Power:10W(RMS),20W(peak)/Speaker: 6 inches/ Gain, Volume, Treble, Middle, Bass
115,00 €
AG-25X
Guitar Power:13W (RMS),25W(peak)/Speaker: 8 inches/ Gain, Volume, Treble, Middle, Bass
120,00 €
AG-25RX Guitar Power:13W(RMS),25W(peak)/Speaker:8 inches/Gain,Vo., Treble, Middle, Bass, Reverb
150,00 €
AG-30AT Guitar Power:15W(RMS),30W(peak)/Speaker:9 inches/Gain,Vo., Treble, Middle, Bass, Reverb
155,00 €
AG-35RX Guitar Power: 17W (RMS), 35W (peak)/ Speaker: 10 inc/ Gain,Vo., Treble, Middle, Bass, Reverb
200,00 €
AG-20REC Guitar Power: 10W (RMS), 20W (peak)/ Speaker: 10 inc/ Gain,Vo., Treble, Middle, Bass, Reverb
175,00 €
AG-30REC Guitar Power:15W(RMS),30W(peak)/Speaker:9 inches/Gain,Vo., Treble, Middle, Bass, Reverb
235,00 €
AG-35DSP Guitar Power: 17W (RMS), 35W (peak)/ Speaker: 10 inc/ Gain,Vo., Treble, Middle, Bass, Reverb
320,00 €
AB-20
Bass
Power: 10W (RMS), 20W (peak)/Speaker: 6 in./ Volume, Treble, Bass
100,00 €
AB-25
Bass
Power: 13W (RMS),25W (peak)/Speaker:8 inc/ Volume,Presence,Treble,Middle,Bass
130,00 €
AB-30
Bass
Power: 20W RMS, 30W peak/ Speaker: 10 inc/Gain,Volume,Presence,Treble,Hi-Mid,Lo-Mid,Bass 150,00 €
AB-50
Bass
Power: 30W RMS, 50W peak/ Speaker: 12 inc/Gain,Volume,Presence,Treble,Hi-Mid,Lo-Mid,Bass 205,00 €
ΚΙΝΑΣ
Mighty-8
8 W [Μπαταρίας – Ρεύματος]
Mighty-15
15W
95,00 €
110,00 €
Τηλ.: 2103221786 - Fax: 213222742
9
Χ Ο Ρ Δ Ε Σ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΜΠΑΣΣΟΥ
10
www.panasmusic.gr
Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 10100-000-01
ΥΠΟΠΟΔΙΑ 10100-000-55
10200-000-01
ΒΑΣΕΙΣ
Οι τιμές εμπεριέχουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
10010-000-00
10050-000-01
37850
14670-000-01
14675-000-55
37700
85600-000-55
85620-000-55
85640-000-55
85650-000-05
12290-000-00
17580-000-55
17581-000-55
17660-000-55
17685-000-55
17690-000-55
17670-000-55
ΑΝΑΛΟΓΙΑ MS-203B
ΥΠΟΠΟΔΙΑ AMS-100
MS-302B
ΒΑΣΕΙΣ
MS-303B
WMS-200
FT-200B
FT-200C
AFT-100
WFT-200
GS-102B
GS-103B
WGS-100
GITANO
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
NICKEL
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
BLACK
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
NICKEL
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
BLACK, BLUE, RED, GREEN
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
NICKEL
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
RUKA ALUMINIUM Black
ΥΠΟΠΟΔΙΟ
BLACK, BLUE, RED
ΥΠΟΠΟΔΙΟ
BLACK
ΥΠΟΠΟΔΙΟ
RUKA ALUMINIUM Black
ΛΑΜΠΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΑΑ) ΜΟΝΗ
ΛΑΜΠΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΑΑA) ΜΟΝΗ Xtra Flex
ΛΑΜΠΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΑΑA) ΔΙΠΛΗ Double Flex
ΛΑΜΠΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΑΑA) ΔΙΠΛΗ Duett Flex2
ΛΑΜΠΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ 220V PHILIPS
ΒΑΣΗ ΚΙΘΑΡΑΣ “HELLI” CLASIC, Black, Blue, Red, Green
ΒΑΣΗ
ΚΙΘΑΡΑΣ “HELLI”
ELECTRIC ,BLACK
ΒΑΣΗ
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASIC
BLACK
ΒΑΣΗ
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASIC MEMPHIS 20 BLACK
ΒΑΣΗ
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASIC MEMPHIS 30 BLACK
ΒΑΣΗ
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASIC MEMPHIS PRO BLACK
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΥΠΟΠΟΔΙΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΒΑΣΗ
ΒΑΣΗ
ΒΑΣΗ
BLACK
BLACK, Aluminium (600g)
BLACK, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
BLACK, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
ΞΥΛΙΝΟ, ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
BLACK
NICKEL
BLACK, Aluminium (310g)
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΙΘΑΡΑΣ BLACK
ΚΙΘΑΡΑΣ BLACK
ΚΙΘΑΡΑΣ ΞΥΛΙΝΗ
22,50 €
24,50 €
28,50 €
32,50 €
35,00 €
27,50 €
13,50 €
15,00 €
12,00 €
16,50 €
17,00 €
23,50 €
29,00 €
5,00 €
17,50 €
19,00 €
25,00 €
28,00 €
26,00 €
38,50 €
11,50 €
18,00 €
35,00 €
40,00 €
160,00 €
8,00 €
11,00 €
16,00 €
18,50 €
10,00 €
12,00 €
80,00 €
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
SUCTION CUPS (ΒΕΝΤΟΥΖΑ)
24,50 €
3,00 €
Τηλ.: 2103221786 - Fax: 213222742
11
Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ
ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ
ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΡΙΑ
12
www.panasmusic.gr
WSM-330
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (πυραμίδα)
30,00 €
WSM-300
INTELLIGENT METRONOME voice counting(πυραμίδα)
55,00 €
WSM-200
INTELLIGENT METRONOME(πυραμίδα)
42,00 €
WSM-260
INTELLIGENT METRONOME(ρολοϊ, θερμόμετρο, υγρόμετρο)
62,00 €
WSM-100
INTELLIGENT METRONOME
35,00 €
WSM-001A
INTELLIGENT METRONOME
18,50 €
WSM-003
INTELLIGENT METRONOME CLIP
20,00 €
WST-500A
DIGITAL TUNER GUITAR-VIOLIN-CHROMATIC
15,00 €
WMT-555C
METRONOME/TUNER (Chromatic Tuner/Metronome/Tone Gen.)
25,00 €
WMT-556
METRONOME/TUNER (Chromatic Tuner/Metronome/Tone Gen.)
27,50 €
WMT-568C
METRONOME/TUNER (Chromatic Tuner/Metronome/Tone Gen.)
30,00 €
WMT-568T
METRONOME/TUNER (Intonation Trainer)
30,00 €
WMT-573
METRONOME/TUNER (Pen, Metronome, Tuner, Clock, Alarm)
30,00 €
WMT-520C
CHROMATIC TUNER
18,50 €
WMT-523
CHROMATIC TUNER [Chromatic Clip-on Tuner/Microphone]
20,00 €
WMT-552C
CHROMATIC TUNER
25,00 €
WMT-552GB GUITAR & BASS TUNER
20,00 €
WMT-552V
CHROMATIC TUNER [Violin/Viola/Cello/Bass]
20,00 €
WST-550G
DIGITAL TUNER Guitar Universal Clip-on Tuner (Automatic LED)
18,50 €
WST-550VM DIGITAL TUNER Violin/Mandoline Universal Clip-on Tuner
18,50 €
WST-550C
DIGITAL TUNER Chromatic Clip-on Tuner (Automatic LED)
25,00 €
WST-500A
DIGITAL TUNER (Violin)
20,00 €
WST-510C
CHROMATIC TUNER
25,00 €
WMT-520GB GUITAR & BASS TUNER
22,00 €
DM-8LT
METRONOME
55,00 €
DM-8LS
METRONOME
58,00 €
MT-202
METRONOME/TUNER
35,00 €
IMT-204
METRONOME/TUNER
40,00 €
DMT-8LT3
METRONOME/TUNER
65,00 €
IMT-301
METRONOME/TUNER
DCT-8L3
DIGITAL AUTO TUNER
22,00 €
DCT-8M
DIGITAL CHROMATIC TUNER
27,00 €
IMT-103
DIGITAL VIOLIN / CHROMATIC TUNER
25,00 €
IMT-203
DIGITAL VIOLIN / CHROMATIC TUNER / THERMO-HYGRO
35,00 €
IMT-500
DIGITAL TUNER CLIP STYLE
37,50 €
IMP-100
MICROPHONE FOR TUNER
8,50 €
YHMT-99
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (πυραμίδα)
THERMO-HYGRO METER (5 in 1)
65,00 €
40,00 €
Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α
ΠΕΝΤΑΛ
ΚΛΕΙΔΙΑ
LM 3
MD 6
CD 2
FZ 2
FL 2
HG 5
AS 3
MF 6
AB 3
FB 2
PH 2
CH 2
CO 2
OD 2
PT 5
Nux-07
Live Mate
Digital Delay
Digital Chorus Delay
Vintage Fuzz
Vintage Flanger
Modern High Gain
Modern Amplifier Simulator
Digital Multi EFX
Router Switcher
Modern Freq. Booster
Vingage Phaser
Vintage Chorus
Vintage Compressor
Vintage Overdrive
Pedal Tuner
PEDAL Multi-effects
KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 35G - 350
KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 35G - 420
KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 35G - 620
KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 35G - 1800-2M
KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 35AR - 510P-P
KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 35AR - 510QC-KM
KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 35AR - 510C-P
KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 40G - 2000
Οι τιμές εμπεριέχουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
NAIL KITS 1
MF01SAV Microfiber Cloth Savarez
MF01COR Microfiber Cloth Corelli
84,00 €
90,00 €
70,00 €
37,50 €
45,00 €
35,00 €
42,00 €
75,00 €
38,00 €
38,00 €
45,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
47,50 €
300,00 €
15,00 €
17,00 €
34,00 €
70,00 €
190,00 €
225,00 €
235,00 €
55,00 €
22,00 €
9,50 €
9,50 €
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΝΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ
ΚΑΠΟΤΑΣΤΑ
ΜΑΝΙΒΕΛΕΣ
SLIDE
HUMIDIFIER
CORROSION
PEDAL
Τηλ.: 2103221786 - Fax: 213222742
13
Θ Η Κ Ε Σ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΜΠΑΣΣΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
WESTERN
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΜΠΑΣΣΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΜΠΑΣΣΟΥ
12ΧΟΡΔΗΣ
14
MOD. 8001 SN
CLASSIC BLACK
345,00 €
MOD. 8001 SH
CLASSIC BORDEAUX
345,00 €
MOD. 8002 XLC
HIGHTECH CARBON
650,00 €
MOD. 8002 XLA
HIGHTECH BRUSHED ALUMINIUM
650,00 €
MOD. 8002 XLT
HIGHTECH TWEED
650,00 €
MOD. 8002 XLSP
HIGHTECH SPRING
650,00 €
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
1981
PROFFESSIONAL
130,00 €
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
1881
GIG BAG Protector
80,00 €
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
1811
EFFECTIVE ¾
45,00 €
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
1882
GIG BAG
85,00 €
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
1812
EFFECTIVE
60,00 €
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
1883
GIG BAG
80,00 €
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
1813
EFFECTIVE
60,00 €
ΗΛ. ΜΠΑΣΣΟΥ
1884
GIG BAG
85,00 €
ΗΛ. ΜΠΑΣΣΟΥ
1814
EFFECTIVE
60,00 €
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASSIC
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASSIC
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASSIC
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASSIC
ΚΙΘΑΡΑΣ CLASSIC
ΚΙΘΑΡΑΣ WESTERN
ΚΙΘΑΡΑΣ WESTERN
ΚΙΘΑΡΑΣ WESTERN
ΚΙΘΑΡΑΣ ELECTRIC
ΚΙΘΑΡΑΣ ELECTRIC
ΚΙΘΑΡΑΣ BASS EL.
SC-CG
SC-CG
SC-CG
SC-CG
CG-100C
SC-WG
CW-100W
LCW-1200
SC-EG
CCE-101
SC-EB
4/4
3/4
1/2
1/4
4/4
ΒΙΟΛΙ
ΒΙΟΛΙ
VC-01
VC-02SQ
BLACK 4/4
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
CLASSIC GUITAR CASE
MOD. YH-1001
CLASSIC GUITAR CASE
MOD. YH-SGCCS-50
110,00 €
CLASSIC GUITAR CASE
MOD. YH-SGCCS-50ND
140,00 €
ELECTRIC GUITAR BAG
MOD. YH-10 EGB
45,00 €
BASS GUITAR BAG
MOD. YH-10 BGB
50,00 €
12 STRING GUITAR CASE MOD. YH-10 09-1
100,00 €
www.panasmusic.gr
(ΑΦΡΟΛΕΞ)
(ΑΦΡΟΛΕΞ)
(ΑΦΡΟΛΕΞ)
(ΑΦΡΟΛΕΞ)
(ΒΑΛΙΤΣΑ)
(ΑΦΡΟΛΕΞ)
(ΒΑΛΙΤΣΑ)
(ΒΑΛΙΤΣΑ)
(ΑΦΡΟΛΕΞ)
(ΒΑΛΙΤΣΑ)
(ΑΦΡΟΛΕΞ)
16,00
16,00
16,00
16,00
70,00
16,00
70,00
70,00
16,00
70,00
16,00
30,00
50,00
97,00 €
Οι τιμές εμπεριέχουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Β Ι Β Λ Ι Α
ΣΟ ΛΟ Κ Ι Θ Α ΡΑ
ALBINONI
ADAGIO (ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ)
4.50
ALBENIZ-GRANADOS
TORRE BERMEJA-DANZA No 10
4.50
Α. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ETUDES DE STYLE
13.00
Α. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
VARIATIONS LULLY LULLA
13.00
Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΜΠΑΣ
12.50
Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
12.50
J. S. BACH
THE LUTE WORKS - ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
22.50
J. S. BACH
LUTE SUITE No 1 - ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
8.50
J. S. BACH
CELLO SUITE No 2 - ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
8.50
J. S. BACH
CELLO SUITE No 1 και Nο 2 - Π. AΔAM
8.50
Γ. BOYTΣINAΣ
MOYΣIKH ΓIA KIΘAPA
13.50
M. CARCASSI
25 ΣΠΟΥΔΕΣ Op. 60 (EVANGELOS & LISA)
13.50
R. CHIESA
ΕΥΚΟΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ
14.00
R. CHIESA
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
28.00
Β. ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΛΩΝ ΜΕΛΩΔΙΩΝ
16.00
Κ.ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ
ΚΙΘΑΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
14.00
Ι. ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ
ΕΝΑΣ ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ
6.00
Ι. ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ
Μ. I. G. E. O!
6.00
J.DOWLAND - Π.ΑΔΑΜ
23 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΛΑΟΥΤΟ
16.00
ΛΙΖΑ ΖΩΗ
GUITAR SCALES
17.00
Σ. ZANNAΣ
THEME AND VARIATIONS
6.50
Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
1ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
13.00
Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
2ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
13.00
Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
3ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
13.00
Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
20 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
16.00
Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
15 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΦΑΜΠΑΣ
16.00
Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΦΑΜΠΑΣ
16.00
Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
12.50
Γ. KAZAΣOΓΛOY
4 MINIATUREN
7.50
Λ. ΚΑΝΑΡΗΣ
ΣΟΝΑΤΑ
9.00
Δ. KAΨΩMENOΣ
NYXTEPINO
4.00
Δ. KAΨΩMENOΣ
ΠPEΛOYΔIO
4.00
Ι. ΚΟΛΑΝΙΑΝ
6 ΑΡΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
12.50
N. KOSHKIN
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ
9.00
N. KOSHKIN
SONATA
12.50
Γ. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΣΟΥΙΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΓΚΡΙΜΜ
12.00
Ν. ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ
9 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
12.00
Ν. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ
15.00
Ν. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
16.00
Ν. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
22 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ
16.00
Ν. MAYPOYΔHΣ
ΛOΓOΣ EPΩTIKOΣ (φωνή - κιθάρα)
17.50
Γ. ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΑΡΠΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
22.00
Γ. ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΜΙΚΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 1ο
15.00
Γ. ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΜΙΚΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2ο
15.00
Γ. ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΜΙΚΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 3ο
15.00
Γ. ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΥΪΤΑ
12.00
Γ. ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΗ ΣΟΥΪΤΑ
12.00
Γ. ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ
12.00
Γ. ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ
12.50
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
DEBUTTO - MEΘOΔOΣ
22.00
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ RECITAL ΓΙΑ ΣΟΛΟ ΚΙΘΑΡΑ
18.50
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ RECITAL ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΙΘΑΡΕΣ (Βιβλίο Δασκάλου)12.50
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
CONCERT STUDIES Vol. 1 (Προκαταρκτική)
17.50
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
CONCERT STUDIES Vol. 2 (Κατωτέρα)
17.50
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
CONCERT STUDIES Vol. 3 (Μέση)
17.50
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
CONCERT STUDIES Vol. 4 (Ανωτέρα)
17.50
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ No. 1 ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
15.00
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
15.00
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 3 ΑΡΠΙΣΜΑΤΑ
15.00
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 4 ΣΥΖΕΥΞΕΙΣ
15.00
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 5 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
15.00
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 6 ΜΠΛΟΥΖ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
6.00
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 7 ΠΕΝΤΑΦΘΟΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
6.00
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 8 ΜΕΙΖ.-ΕΛΑΣΣ. ΚΛΙΜΑΚΕΣ
10.00
Κ Ι Θ Α Ρ Α Σ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ
Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ
Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ
MUDARA
Ν. ΝΤΡΕΛΑΣ
Θ. ΠANAΓOΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Χ. ΣΑΜΑΡΑΣ
F. SOR
Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΣΕΡΓΙΔΗΣ
F. TARREGA
Κ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ
Κ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ
Κ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ
Κ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ
Κ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ
Θ. ΤΣΙΑΤΑΣ
Δ. ΦΑΜΠΑΣ
Δ. ΦΑΜΠΑΣ
Δ. ΦΑΜΠΑΣ
Δ. ΦΑΜΠΑΣ
Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
K. ΧΑΤΖOΠOYΛOΣ
2 Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
EVANGELOS & LIZA
EVANGELOS & LIZA
EVANGELOS & LIZA
EVANGELOS & LIZA
EVANGELOS & LIZA
Λ. ΚΑΝΑΡΗΣ
Δ. KAΨΩMENOΣ
Δ. ΛΑΓΙΟΣ
Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ
Κ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ
3 Κ Ι Θ Α Ρ Ε Σ
B. MΠOYNTOYNHΣ
Γ. M. KAZAΣOΓΛOY
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 9 XPΩMATIKEΣ. ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο. 10 ΤΕΝΟΥΤΕΣ
COLOUR SUITE 1, 2
COLOUR SUITE 3, 4
COLOUR SUITE 5, 6
COLOUR SUITE 7, 8
RECITAL No. 1 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No. 2 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No. 3 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No. 4 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No. 5 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No. 6 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No. 7 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No. 8 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No. 9 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
RECITAL No.10 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ON THE ROCKS
SUMMARIES
COCTAIL
ΜΕΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ( 1, 2 Κιθάρες) + CD
ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
FANTASIA - ROMANESCA (ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ)
ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
15 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
NADIR
10 SKETCHES
ETUDES
WISHES FOR A BEAUTIFUL LIFE
SLAVE STORY
ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
50 MINUETTOS (EVANGELOS - LIZA)
ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
MUSIC FOR GUITAR
22 COMPOSITIONS (EVANGELOS - LIZA)
ΤΕΥΧΟΣ 1ο
ΤΕΥΧΟΣ 2ο
ΤΕΥΧΟΣ 3ο
ΤΕΥΧΟΣ 4ο
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ 1ο
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ 2ο
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ 3ο
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ 4ο
ΤΕΥΧΟΣ 1ο ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 3ο ΦΑΜΠΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 4ο ΦΑΜΠΑΣ
3 EΛΛHNIKA ΣKITΣA
14.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
17.00
6.00
11.50
11.50
11.50
16.00
10.00
4.50
6.50
12.50
6.00
6.00
4.00
7.00
4.00
6.00
16.50
0.00
6.00
16.50
12.50
12.50
12.50
12.50
15.00
11.00
16.50
16.50
16.50
16.50
14.50
14.50
14.50
14.50
7.00
BAROQUE MUSIC
SPANISH MUSIC
BACH 2 ΚΙΘΑΡΕΣ
ROMANTIC MOMENTS
BAROQUE IMPRESSIONS
VARIATIONS on “Thalassaki”
SUITE
ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΒΑ
ΜΕΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ( 1, 2 Κιθάρες) + CD
ALBUM 2 ΚΙΘΑΡΕΣ (EVANGELOS & LIZA)
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
7.50
16.50
16.00
20.00
TSIFTETELI
HOMMAGE A PAUL HINDEMITH
11.00
7.50
Τηλ.: 2103221786 - Fax: 213222742
15
panas music
. - . 39 - . 2103221786 - Fax. 2103222742
www.panasmusic.gr