ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.01.10 08:33:18
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
36327
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2083
31 Δεκεμβρίου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7650
(1)
Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών
από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθα−
ριστών/στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους
Καλλικρατικούς Δήμους...........................................................
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1
Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθα−
ριστών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας Διό
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους
Καλλικρατικούς Δήμους........................................................... 2
Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθα−
ριστών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους
Καλλικρατικούς Δήμους. ...................................................... 3
Μεταφορά των καθαριστών/τριών με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους
Ν. Τρικάλων. ........................................................................................ 4
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ1 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138Α)
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγ−
χος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»,
αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρακάτω
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονά−
δων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, στους Δήμους Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μάνδρας − Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής με την ίδια
σχέση εργασίας σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις,
ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και
το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως:
1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
1
ΡΟΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΩΡΕΣ
2ο & 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
10ο Δ.Σ. & 10ο ΝΗΠΙΑ−
ΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
3
ΜΠΟΥΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
4
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
7ο Δ.Σ. & 7ο ΝΗΠΙΑΓΩ−
ΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
5
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΤΙΛΛΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ
4ο Δ.Σ. & 4ο ΝΗΠΙΑΓΩ−
ΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
6
ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
5ο Δ.Σ. & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩ−
ΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
36328
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7
ΣΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
9ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
8
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΛΗΡΗΣ
9ο Δ.Σ. & 9ο ΝΗΠΙΑΓΩ−
ΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
9
ΜΑΥΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
(Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
1
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΠΩΛΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ
4ο Γ/ΣΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2
ΓΚΟΓΚΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
3
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΙΩΒΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
4
ΛΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Γ/ΣΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Α/Α
5
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
6
ΤΟΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Γ/ΣΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
7
ΣΑΒΒΙΔΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΡΙΚΗ
4ο Γ/ΣΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΗΣ
1,5 ΩΡΑ
6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ
6ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2
ΜΗΤΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ
3
ΧΗΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ
8ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
5
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
7ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
6
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
10ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
7
ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
9ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
8
ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ−
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
9
ΚΟΥΜΠΕΛΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ
11ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
10
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
11
ΔΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1,5 ΩΡΑ
8o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
12
ΚΑΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1,5 ΩΡΑ
3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΖΙΑΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο ΓΕΛ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο ΕΠΑΛ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
3
ΚΑΛΑΘΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο ΣΕΚ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
4
ΚΑΠΑΝΤΑΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
4ο Γ/ΣΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
36329
5
ΛΙΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΩ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο ΓΕΛ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
6
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο Γ/ΣΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
7
ΜΟΙΡΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο ΓΕΛ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
8
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
4ο Γ/ΣΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
9
ΤΖΗΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Γ/ΣΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
10
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
3. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ − ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
(Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
1,5 ΩΡΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΙΛΛΙΩΝ
ΒΙΛΛΙΑ
2
ΜΠΕΧΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
1,5 ΩΡΕΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
3
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
4ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
4
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
Δ.Σ. ΕΡΥΘΡΩΝ
ΕΡΥΘΡΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
(Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΜΑΡΟΥΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο Γ/ΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
2
ΜΕΪΝΤΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
Γ/ΣΙΟ & Λ.Τ.
ΒΙΛΛΙΩΝ
ΒΙΛΙΩΝ
3
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο Γ/ΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
4
ΣΑΜΠΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
Γ/ΣΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΕΡΥΘΡΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
4. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
(Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
1
ΜΠΕΘΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΩΡΕΣ
3ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
2
ΜΠΕΛΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Δ.Σ.
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
& 1ο και 3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
3
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
9ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
4
ΠΙΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο Δ.Σ. & 1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
5
ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο Δ.Σ.ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
6
ΚΑΡΑΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΛΗΡΗΣ
7ο Δ.Σ. & 7ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
7
ΚΑΛΛΙΟΥΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ
4ο Δ.Σ. & 4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
8
ΔΟΥΣΕΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο Δ.Σ .ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
9
ΚΑΡΔΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3 ΩΡΕΣ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
36330
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
1
ΔΑΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο ΓΕΛ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
2
ΚΟΡΕΣΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΗΡΗΣ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
3
ΜΠΡΑΒΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο Γ/ΣΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
4
ΡΗΓΑ
ΤΕΡΕΖΑ
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
5
ΧΑΤΖΗ − ΠΙΠΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο Γ/ΣΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
6
ΜΑΝΩΛΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ
1ο Γ/ΣΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
5. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
(Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ
Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ
ΦΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
3ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
& 3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
1ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
& 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
4
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
5
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
6ο Δ.Σ.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
6
ΤΖΙΡΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΛΗΡΕΣ
4ο Δ.Σ.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ,
8ο & 10ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
7
ΤΕΜΠΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
4ο Δ.Σ.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
8
ΣΚΟΥΡΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
7ο Δ.Σ.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
9
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
10
ΜΗΛΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
1ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
& 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
11
ΜΕΣΙΤΣΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
1ο Δ.Σ.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
12
ΚΟΥΡΣΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
7ο Δ.Σ.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
13
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
& 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
14
ΖΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
9ο Δ.Σ.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
15
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ
5ο Δ.Σ.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
16
ΚΕΦΙΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3,5 ΩΡΕΣ
5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
17
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3,5 ΩΡΕΣ
1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΣΤΑΜΟΥ−
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΑΓΑΘΗ
2
ΣΕΦΕΡΛΗ
3
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
36331
(Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΜΠΑΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
3ο ΓΕΛ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
2
ΖΩΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ−
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΛΗΡΗΣ
ΓΕΛ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΖΕΦΥΡΙ
3
ΚΑΜΠΟΛΗ
ΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
2o Γ/ΣΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
4
ΜΩΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ &
Λ.Τ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
5
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ−
ΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο ΣΕΚ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
6
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο ΓΕΛ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
7
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
2ο Γ/ΣΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
8
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο Γ/ΣΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
9
ΤΕΜΠΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1ο Γ/ΣΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
10
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
1η ΕΠΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
11
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗ
Γ/ΣΙΟ − Λ.Τ.
ΦΥΛΗΣ
ΦΥΛΗΣ
12
ΜΠΑΛΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΕΡΙΚΗ
Γ/ΣΙΟ & Λ.Τ.
ΦΥΛΗΣ
ΦΥΛΗΣ
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ελευσίνα, 14 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010
Αριθμ. 115803/6306
(2)
Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υπο−
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαρι− ψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και
στών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας Διό Βίου δημοτικές εκλογές», αποφασίζουμε:
Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρα−
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρα−
τικούς Δήμους.
κάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
των σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 περ. στ 1 του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, στο Δήμο Ορεστίδος, με την ίδια σχέση εργασίας,
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1και 259 του Ν. 3852/2010 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαι−
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της δευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2
ΔΕΛΛΙΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΩΜΑΣ
3
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες Εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
πλήρη
4ο Δ.Σ Αργούς
Ορεστικού
Ορεστίδος
Μερική 1,5
4ο Νηπ. Άργους
Ορεστικού
Ορεστίδος
πλήρη
2ο Δ.Σ Άργους
Ορεστικού
Ορεστίδος
36332
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4
ΒΑΛΔΟΥΜΑ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
πλήρη
1ο Γυμν. Άργους
Ορεστικού
Ορεστίδος
5
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πλήρη
E.E.E.E.K. Άργους
Ορεστικού
Ορεστίδος
6
ΖΟΥΠΑ
ΘΕΟΔΟΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
πλήρη
Γ.Ε.Λ Άργους
Ορεστικού
Ορεστίδος
7
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
πλήρη
ΕΠΑΛ Άργους
Ορεστικού
Ορεστίδος
8
ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ
Πλήρη
Γ.Ε.Λ Άργους
Ορεστικού
Ορεστίδος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καστοριά, 9 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
F
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ
Αριθμ. 115447/6281
(3)
Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαρι− και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτι−
στών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου κές εκλογές», αποφασίζουμε:
Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρα−
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρα−
τικούς Δήμους.
κάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του σκευμάτων, στο Δήμο Καστοριάς, με την ίδια σχέση
εργασίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις,
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3852/2010 ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». ακολούθως:
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες Εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Μερική 2
5ο Νηπ. Καστοριάς
Καστοριάς
Μερική 3,5
Δ.Σ. Πενταβρύσου −
Τσάκωνης
Αγίας Τριά−
δας
Δ.Σ.
Μεσοποταμίας
Μεσοποτα−
μίας
Μερική 1
Νηπ. Χιλιοδένδρου
Αγίας Τριά−
δας
Πλήρη
Δ.Σ. Κολοκυνθούς
Μεσοποτα−
μίας
Νηπ. Κορησού
Αγίων
Αναργύρων
Μερική 1
Νηπ. Πολύκαρπης
Μακεδνών
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πλήρη
6ο Δ.Σ. Καστοριάς
Καστοριάς
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
Μερική 4
Δ.Σ. Κορησού
Αγίων
Αναργύρων
ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Μερική 3
Δ.Σ. Πολύκαρπης
Μακεδνών
ΜΕΣΗΜΕΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μερική 1,5
2ο Νηπ. Καστοριάς
Καστοριάς
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2
ΓΑΝΤΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3
ΖΥΜΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πλήρη
4
ΘΕΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
5
ΘΩΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
6
ΚΑΖΑΜΙΑ
ΓΑΒΡΙΕΛΑ−
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μερική 1,5
7
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
8
ΚΛΑΨΑ−ΚΥΡΙΑ−
ΛΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
9
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
10
11
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
36333
12
ΜΗΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΙΖΟΣ
Πλήρη
1ο Δ.Σ. Μανιακών
Αγίας
Τριάδας
13
ΜΗΛΙΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
Πλήρη
1ο Δ.Σ. Μανιακών
Αγίας
Τριάδος
14
ΜΟΡΑΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πλήρη
Δ.Σ. Μαυροχωρίου
Μακεδνών
15
ΜΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
Μερική 2,5
Δ.Σ. Βασιλειάδας
Αγίων
Αναργύρων
16
ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Πλήρη
2ο Δ.Σ. Μανιακών
Αγίας Τριά−
δας
17
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
Μερική 2
8ο Νηπ. Καστοριάς
Καστοριάς
18
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Μερική 2
Δ.Σ. Κλεισούρας
Κλεισούρας
19
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Μερική 3
Νηπ. Ποριάς
Αγίας
Τριάδας
20
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
πλήρη
4ο Δ.Σ. Καστοριάς
Καστοριάς
21
ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΡΠΑΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
πλήρη
Δ.Σ. Δισπηλιού
Μακεδνών
22
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
Μερική 1
Νηπ. Λεύκης
Αγίας
Τριάδας
23
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πλήρη
5ο Δ.Σ. Καστοριάς
Καστοριάς
24
ΤΕΡΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μερική 1,5
Δ.Σ.
Αγίας Κυριακής
Μεσοποτα−
μίας
25
ΤΖΕΛΑ−
ΤΖΕΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Πλήρη
1ο Δ.Σ
Μανιακών
Αγίας Τριά−
δας
26
ΤΣΙΝΤΖΙΦΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Πλήρη
7ο Δ.Σ. Καστοριάς
Καστοριάς
27
ΦΑΡΤΣΑΛΑ
ΒΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μερική 2,5
3ο Νηπ. Καστοριάς
Καστοριάς
28
ΧΟΥΣΜΕΚΕΡΙΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ειδικό Δ.Σ.
Καστοριάς
Καστοριάς
29
ΧΡΙΣΤΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΙΟΣ
Πλήρη
8ο Δ.Σ. Καστοριάς
Καστοριάς
30
ΒΕΛΛΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πλήρη
Γυμνάσιο
Κορησού
Αγίων
Αναργύρων
31
ΔΕΜΙΡΗ−
ΤΡΥΦΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
Πλήρη
1ο Γυμνάσιο
Καστοριάς
Καστοριάς
32
ΙΩΑΝΝΟΥ−
ΤΣΙΝΤΖΗΦΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Πλήρη
3ο Γυμνάσιο
Καστοριάς
Καστοριάς
33
ΚΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Πλήρη
Εσπερινό ΓΕΛ
Καστοριάς
Καστοριάς
34
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ−
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πλήρη
2ο ΓΕΛ
Καστοριάς
Καστοριάς
35
ΚΡΑΒΑΙΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Πλήρη
4ο Γυμνάσιο
Καστοριάς
Καστοριάς
36
ΝΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πλήρη
1ο ΓΕΛ
Καστοριάς
Καστοριάς
37
ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Πλήρη
ΕΠΑΛ
Καστοριάς
Καστοριάς
38
ΣΑΡΥΠΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πλήρη
ΕΠΑΛ
Καστοριάς
Καστοριάς
39
ΣΙΓΓΕΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πλήρη
Γυμνάσιο Γάβρου
Κορεοτείων
Μερική 4
36334
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
40
ΣΤΑΜΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Πλήρη
ΓΕΛ
Μεσοποταμίας
Μεσοποταμίας
41
ΤΖΑΝΑ
ΜΑΡΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πλήρη
Γυμνάσιο
Μαυροχωρίου
Μακεδνών
42
ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πλήρη
Γυμνάσιο
Οινόης
Μεσοποταμίας
43
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Μερική 3,5
Γυμνάσιο
Πενταβρύσου
Αγίας
Τριάδας
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καστοριά, 9 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
F
Αριθμ. 13242/194564
(4)
Μεταφορά των καθαριστών/τριών με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους Ν. Τρικάλων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ.
138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων
και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο−
τικές εκλογές».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 65586/30−11−2010 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης που αφορά την «Μεταφορά κα−
θαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους».
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8850/26−11−2010 έγγραφο της
Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρα−
κάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/−στριών
σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, στους Δήμους, με την ίδια σχέση εργασίας, σε
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευ−
τικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως:
Στον Δήμο Τρικκαίων οι παρακάτω:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Ώρες Εργασίας
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ
1
ΓΕΛΑΔΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
15ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
& ΝΗΠ.
ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ
2
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΗΜ. ΣΧ.
και ΝΗΠ.
ΜΕΓΑΡΧΗΣ
3
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
17ο Δ.Σ.
& ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
4
ΚΟΚΚΩΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
27ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
5
ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ.Σ. ΜΕΓ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
6
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
9ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
7
ΚΥΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
33ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
ΦΑΛΩΡΕΙ−
ΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
36335
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8
ΜΑΓΚΟΥΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
6ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
9
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΕΙΔ. Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
10
ΜΠΑΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
11
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑ−
ΣΧΟΛΗΣΗΣ
28ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
12
ΜΠΛΑΝΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
12ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
13
ΝΤΟΥΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
31ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
14
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
32ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
15
ΠΑΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
10ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
16
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ.Σ. & ΝΗΠ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
17
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
18
ΡΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
19
ΣΙΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
30ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
20
ΤΑΡΑΤΟΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
20ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
και ΝΗΠ.
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
21
ΤΣΙΩΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
13ο Δ.Σ.
& ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
22
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
35ο Δ.Σ. και 24ο
ΝΗΠ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
23
ΣΚΡΑΠΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
7ο Δ.Σ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
24
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ.Σ και ΝΗΠ.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙ−
ΔΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
25
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ−
ΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
26
ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΡΙΝΟΥ
ΚΟΖΙΑΚΑ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
27
ΓΙΑΚΙΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
6ο ΓΕΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
28
ΘΑΝΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4ο ΓΕΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
29
ΙΑΚΩΒΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
5ο ΓΕΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
30
ΚΑΤΣΙΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
31
ΚΑΤΣΙΑΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
32
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙ−
ΔΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
36336
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
34
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
35
ΠΡΕΒΕΝΤΑ−
ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΓΕΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
36
ΣΑΜΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
37
ΣΚΟΥΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
38
ΤΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
39
ΤΣΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
40
ΤΣΙΟΥΜΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
41
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
42
ΦΑΣΟΥΛΑ−
ΓΕΡΟΜΙΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
43
ΧΛΕΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2ο ΓΕΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
44
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2 ΩΡΕΣ
18ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
45
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
22ο Δ.Σ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
46
ΓΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
26ο ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
47
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΑΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΕΓ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
48
ΓΚΟΤΖΙΑ− ΝΟΥΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΣΠΑΘΑΔΩΝ
ΠΑΡΑΛΗ−
ΘΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
49
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4 ΩΡΕΣ
25ο, 12ο, 8ο
ΝΗΠ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
50
ΓΚΟΥΘΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
5ο, 28ο
ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
51
ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
ΝΗΠ.
ΑΓΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
και ΜΠΑΡΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
52
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
ΝΗΠ.
ΖΗΛΕΥΤΗΣ
53
ΖΩΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
23ο ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
54
ΚΑΚΙΑ−ΚΛΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
/ 3 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. & ΝΗΠ.
ΒΑΛΤΙΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΚΑ−
ΣΤΡΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
ΚΑΛΛΙΔΕΝ−
ΔΡΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
36337
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
55
ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
ΝΗΠ. ΜΕΓ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΜΕΓ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
56
ΚΛΙΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ
ΜΕΓ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
57
ΚΟΜΚΑΪΤΕ− ΚΑΤΣΑ−
ΡΟΥ
ΖΙΤΑ
ΑΝΤΑΝΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
ΝΗΠ. ΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ
58
ΚΟΥΤΣΙΜΠΥΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ. & ΝΗΠ.
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΛΗ−
ΘΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
59
ΚΡΙΚΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
ΝΗΠ. ΜΕΓ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΦΑΛΩ−
ΡΕΙΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
60
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. &ΝΗΠ.
ΦΩΤΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΔΕΝ−
ΔΡΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
61
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. ΕΞΑΛΟΦΟΥ
ΚΑΛΛΙΔΕΝ−
ΔΡΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
62
ΛΑΣΠΑ−ΣΟΥΡΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
1ο ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
63
ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ. &ΝΗΠ.
ΛΟΓΓΟΥ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙ−
ΔΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
64
ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. & ΝΗΠ.
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ
ΦΑΛΩ−
ΡΕΙΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
65
ΜΠΙΛΑ−ΛΑΡΙΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. &ΝΗΠ.
ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΗ−
ΘΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
66
ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ− ΒΡΑ−
ΝΤΖΑ
ΘΩΜΑΊΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
29ο ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
67
ΜΠΟΥΡΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
3ο ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
68
ΜΠΡΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2 ΩΡΕΣ
Δ.Σ.
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
69
ΜΠΡΙΚΑ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
31ο ΝΗΠ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
70
ΠΑΓΩΝΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4 ΩΡΕΣ
26ο Δ.Σ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
71
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. και ΝΗΠ. ΓΕ−
ΝΕΣΙΟΥ
ΚΟΖΙΑΚΑ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
72
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. και ΝΗΠ.
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΔΕΝ−
ΔΡΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙ−
ΔΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
36338
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
73
ΠΡΕΜΕΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
27ο ΝΗΠ. ΤΡΙΚΑ−
ΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
74
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. ΜΕΓ. ΚΕΦΑ−
ΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΦΑΛΩ−
ΡΕΙΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
75
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. ΡΑΞΑΣ
ΠΑΡΑΛΗ−
ΘΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
76
ΣΤΕΦΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΦΑΙΔΡΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
/ 4 ΩΡΕΣ
25ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ−
ΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
77
ΤΣΙΑΝΑΚΑ
ΑΣΗΜΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
/ 1 ΩΡΑ
29ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ−
ΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
78
ΨΑΡΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΔΙΑ−
ΛΕΚΤΟΥ
ΦΑΛΩ−
ΡΕΙΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙ−
ΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ
Στον Δήμο Καλαμπάκας οι παρακάτω:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
1
ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ.Σ.
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
2
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΛ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑ−
ΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
3
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΛ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑ−
ΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
4
ΜΟΚΑ
ΕΛΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑ−
ΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑ−
ΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
5
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΛ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑ−
ΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
6
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3,5 ώρες
Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ
ΚΛΕΙΝΟ−
ΒΟΥ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
7
ΑΝΤΩΝΙΟΥ−
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
/ 1 ΩΡΑ
1ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
8
ΑΥΓΕΡΗ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4 ΩΡΕΣ
Δ.Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
9
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. &ΝΗΠ.
ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ
10
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΘΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ
11
ΓΚΟΥΓΚΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ. και ΝΗΠ. ΓΑ−
ΒΡΟΥ
ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
12
ΔΩΡΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
13
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΑΠΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ. ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ
ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
36339
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
14
ΖΤΟΥΠΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΤΥΜΦΑΙΩΝ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
15
ΚΑΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
2ο &5ο ΝΗΠ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
16
ΚΑΛΟΥΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
17
ΚΗΡΥΚΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑ−
ΣΧΟΛΗΣΗΣ
3,5 ΩΡΕΣ
4ο Δ.Σ. ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
18
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
4ο Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
19
ΜΑΝΘΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4 ΩΡΕΣ
1ο Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
20
ΜΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4 ΩΡΕΣ
2ο Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
21
ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
22
ΜΠΟΥΧΩΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΑΙΩΝ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
23
ΝΑΤΣΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ.
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
24
ΝΤΑΓΚΑΛΑ−ΣΙΑΦΑΚΑ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3,5 ΩΡΕΣ
3ο Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
25
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ−
ΛΟΥ−
ΤΣΙΟΥΚΑ
ΔΑΦΝΩ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ
ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
26
ΡΑΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
27
ΣΓΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ.
ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
28
ΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
3ο ΝΗΠ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
29
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. και ΝΗΠ.
ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ
30
ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4 ΩΡΕΣ
2ο Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
31
ΧΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
32
ΨΑΡΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.. ΒΥΤΟΥΜΑ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
33
ΨΥΡΡΑ−ΤΟΥΛΑ
ΦΡΟΣΩ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ. &ΝΗΠ.
ΒΛΑΧΑΒΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
36340
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
34
ΝΤΡΟΥΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ώρες
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΠΕΛΙΩΝ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
35
ΤΣΑΓΙΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ώρες
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
και ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΜΑΛΑΚΑ−
ΣΙΟΥ
ΚΑΛΑ−
ΜΠΑΚΑΣ
Στον Δήμο Φαρκαδόνας οι παρακάτω:
ΕΙΔΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΣ
1
ΛΥΤΡΟΣΥΓΓΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ.Σ.
ΖΑΡΚΟΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
2
ΤΣΙΟΥΦΗ−
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2ο Δ.Σ.
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
3
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΖΑΡΚΟΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
4
ΓΚΑΤΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΛ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
5
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΛ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
6
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ και ΝΗΠ.
ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
7
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
8
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
9
ΖΗΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
10
ΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
11
ΜΗΧΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. & ΝΗΠ.
ΝΟΜΗΣ
ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
12
ΜΠΟΣΙΩΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
2ο ΝΗΠ.
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
13
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2 ΩΡΕΣ
Δ.Σ.
ΚΛΟΚΟΤΟΥ
14
ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΘΩΜΑΊΤΣΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1,5 ΩΡΑ
Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
15
ΠΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3 ΩΡΕΣ
Δ.Σ.
ΚΡΗΝΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
16
ΤΖΙΦΟΥ
ΠΑΤΡΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ.
ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
17
ΧΡΙΣΤΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
ΝΗΠ.
ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
36341
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Στον Δήμο Πύλης οι παρακάτω:
ΕΙΔΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΜΠΟΝΗ−
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ
ΡΕΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ.Σ. και ΝΗΠ.
ΠΥΛΗΣ
2
ΚΑΝΑΤΑ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
3
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
4
ΜΠΑΤΣΕΛΑ−
ΜΠΑΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
5
ΝΤΟΒΟΡΗ−
ΚΟΥΚΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΗΚΗΣ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ
ΠΥΛΗΣ
6
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. και ΝΗΠ.
ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ
7
ΖΙΩΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. &ΝΗΠ.
ΦΙΛΥΡΑΣ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ
ΠΥΛΗΣ
8
ΙΑΚΩΒΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. &ΝΗΠ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩ−
ΡΙΟΥ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ
ΠΥΛΗΣ
9
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΩΡΑ
Δ.Σ. και ΝΗΠ.
ΚΟΡΥΦΗΣ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ
ΚΟΙΝ.
ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΠΥΛΗΣ
10
ΚΡΑΒΑΡΗ
ΚΑΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. ΦΗΚΗΣ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ
ΠΥΛΗΣ
11
ΛΑΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2,5 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. και ΝΗΠ.
ΕΛΑΤΗΣ
ΑΙΘΗΚΩΝ
ΠΥΛΗΣ
12
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. ΞΥΛΟΠΑ−
ΡΟΙΚΟΥ
ΚΟΖΙΑΚΑ
ΠΥΛΗΣ
13
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0,5 ΩΡΑ
Δ.Σ. και ΝΗΠ.
ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΓΟΜΦΩΝ
ΠΥΛΗΣ
14
ΤΣΙΟΥΝΗ
ΑΓΟΡΩ
ΗΛΙΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2 ΩΡΕΣ
Δ.Σ. & ΝΗΠ.
ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ
ΚΟΖΙΑΚΑ
ΠΥΛΗΣ
15
ΜΠΡΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3,5 ΩΡΕΣ
ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01−01−2011.
Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Tρίκαλα, 10 Δεκεμβρίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
36342
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο
25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
•
•
Ετήσια έκδοση
Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Β΄
300 €
Ƚ
Γ΄
50 €
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
30 €
-
Α.Α.Π.
Ƚ
30 €
Ε.Β.Ι.
Ƚ
¦
-
¦
Α.Ε.∆.
Ƚ
¦
-
∆.∆.Σ.
200 €
¦
20 €
¦
¦
100 €
¦
Υ.Ο.∆.∆.
50 €
¦
¦
∆΄
110 €
30 €
¦
Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ
Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
•
Έντυπη μορφή
Α΄
225 €
Β΄
320 €
Τεύχος
Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €
Γ΄
65 €
∆.∆.Σ.
225 €
Υ.Ο.∆.∆.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
∆΄
160 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Α.Π.
160 €
Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..
•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.
•
•
Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
ƫǏNJdžƸDŽNJǓƺLjƸnjƸLJƸǂƸǀǘDŽƫƛƠƢǐLjDŽƾNJƾǂ
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02020833112100016*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]