Ιανουάριος - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
PORT PAYE
ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α΄
Άργους Ορεστικού
Αρ. Αδ. 1
ΕΛΛΑΣ - HELLAS
ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ
Έτος 22ο Ιανουάριος 2012 - Ιστορική, Πολιτισµική Μηνιαία Εφηµερίδα Άργους Ορεστικού - Αριθ. φύλλου 249 - Τιµή 0,20 ευρώ - Κωδικός 1190
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗ∆ΑΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
Αλεξάνδρου Σωτ. Μπακαΐµη,
πρώην καθηγητού των Ελληνικών Σχολών Κων/πόλεως
Τον αγιώτατον πατριαρχικόν, αποστολικόν και Oικουµενικόν της ΚΠόλεως
θρόνον κατά την µακραίωνα ιστορικήν, πλην ουχί σπανίως δεινώς χειµασθείσαν, πορείαν αυτού διηκόνησαν, ηγλάισαν και εγέραραν µεγάλοι Οικουµενικοί
Πατριάρχαι καταλιπόντες µνήµην αγήρω και αγαθήν (εν τη ευρεία της λέξεως
σηµασία), προεξαρχόντων πάντοτε των µεγάλων πατέρων της Εκκλησίας Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόµου και Ιερού Φωτίου. Από των
µέσων του παρελθόντος (εικοστού) αιώνος και µέχρι της αναρρήσεως εις τον
Πατριαρχικόν θρόνον του από Χαλκηδόνος Βαρθολοµαίου του Ιµβρίου το Οικουµενικόν Πατριαρχείον διηκόνησαν µετά θερµής αφοσιώσεως και ζηλωτής
αυταπαρνήσεως, πάντοτε δε θεοφιλώς και θεαρέστως, οι µακαριστοί και αοίδιµοι Πατριάρχαι Αθηναγόρας (1948-1972) και ∆ηµήτριος (1972-1991). Ο πρώτος, ο ηπειρωτικής καταγωγής Αθηναγόρας (εκ Βασιλικού Πωγωνίου
Ιωαννίνων ορµώµενος) διεκρίνετο διά τα µεγάλα οράµατα και τα µεγάλα «βήµατά» Του. Κυρίαρχον δε όραµα καθ’ όλην την διάρκειαν της ευκλεούς Αυτού
Πατριαρχίας υπήρξεν η αποκατάστασις των δεσµών µεταξύ Ορθοδόξου και
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, η σύσφιγξις των µεταξύ των δεσµών και εν τέλει
η ένωσις αυτών εις το κοινόν ποτήριον. Ο δεύτερος, ο µακαριστός και αοίδιµος ∆ηµήτριος Α΄, διεκρίνετο κυρίως διά την αφοσίωσίν Του εις την εκκλησιαστικήν παράδοσιν του Φαναρίου και διά την απλότητα, σεµνότητα και
ταπεινότητα του χαρακτήρος Του. Υπήρξεν κατά κοινήν οµολογίαν απλός, σεµνός και ταπεινός όσον ολίγοι Οικουµενικοί Πατριάρχαι. * Εν έτει σωτηρίω
1991, του Οικουµενικού Πατριάρχου ∆ηµητρίου µετά εικοσαετή ως έγγιστα
Πατριαρχίαν εκδηµήσαντος εις Κύριον, θεία συνάρσει και ευδοκία και οµοθύµω διαγνώµη και αποφάσει της αγίας και ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού
Πατριαρχείου εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν θρόνον ανήλθεν ο από Χαλκηδόνος Βαρθολοµαίος, κατά κόσµον ∆ηµήτριος Αρχοντώνης, εκ της παιπαλοέσσης και πολυπάθου Ίµβρου ορµώµενος. Εις το πρόσωπον της Α.
Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουµενικού Πατριάρχου Βαρθολοµαίου συνενούνται αρµονικώς όλαι αι αρεταί των προκατόχων του Αθηναγόρου και ∆ηµητρίου µετά των εκ γενετής-φυσικών Αυτού χαρισµάτων. Πεπροικισµένος
θεόθεν διά ζηλωτών αρετών και σπανίων ικανοτήτων και παιδιόθεν τυχών
παρά των ευσεβών γονέων Του υποδειγµατικής ανατροφής, λιπαράς δε µορφώσεως ευµοιρήσας εν τη γενετείρα Αυτού, εν τη κατά Χάλκην Ιερά Θεολογική Σχολή του Οικουµενικού Πατριαρχείου και ακολούθως εν Εσπερία και
κάτοχος πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών γενόµενος, καθ’ όλην την διαρρεύσασαν εικοσαετίαν κατευθύνει το σκάφος της Ορθοδοξίας λίαν επιτυχώς και
τελεσφόρως, την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν πεπνυµένως και
µετά πυρώδους ζήλου διακονών και τους µεταξύ Εκκλησιών και δογµάτων δεσµούς συσφίξας και περί της εν Κων/πόλει περιλειποµένης οµογενείας πατρικώς µεριµνών και εις αγώνας αποφασιστικούς αποδυόµενος προς
διασφάλισιν και κατοχύρωσιν της εν Βασιλεύουση εκκλησιαστικής περιουσίας, πάντοτε, πανταχού και προς πάντας πατρικώς και προσηνώς φερόµενος. Αλλά, λόγου γενοµένου περί του χαρακτήρος, των αρετών και
ικανοτήτων του σήµερον θεοφιλώς και θεαρέστως οιακοστροφούντος την
θείαν ολκάδα της καθ’ άπασαν την οικουµένην Ορθοδοξίας Βαρθολοµαίου,
θεωρούµεν ενταύθα σκόπιµον ίνα ιδιαζόντως υπογραµµίσωµεν την καθοριστικήν συµβολήν της γενετείρας Αυτού εις την διαµόρφωσιν του χαρακτήρος
Του. Πράγµατι, η παρά των ευσεβών γονέων Του εξαίρετος ανατροφή και η
κατά Χριστόν παιδεία ης έτυχεν παρά των πρώτων εν Ίµβρω διδασκάλων Του
διερµόρφωσαν θεµελιωδώς το αδαµάντινον ήθος Του. Το άγονον της γενετείρας Του εξ ετέρου και αι συνθήκαι διαβιώσεως Τον εδίδαξαν εκ παίδων τας
αρετάς της φιλεργίας και ολιγαρκείας, τα δε πετρώδη βουνά της εκράτυναν
τον χαρακτήρα Του, «ατσάλωσαν» την θέλησίν Του και Τον εξόπλισαν δι’ υποµονής, επιµονής και γρανιτώδους αντοχής. Τέλος, τα απειράριθµα ταπεινά
εξωκκλήσια της φιλοθρήσκου γενετείρας Του Του ενεφύσησαν εκ παιδικής
ηλικίας ευσεβόφρονα αφοσίωσιν προς την Ορθοδοξίαν. Τούτων ένεκα η Α.Θ.
Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος τρέφει απεριόριστον
αγάπην προς την γενέτειράν Του και κατ’ έτος δις τουλάχιστον την επισκέπτεται προς προσκύνησιν, έµπλεως αναµνήσεων και ισχυρών συγκινήσεων.
Εξ ίσου βαθείαν συγκίνησιν αισθάνεται ο Παναγιώτατος επισκεπτόµενος την
γεραράν και µεγαλώνυµον Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, εν τη οποία και ο ίδιος
εδιδάχθη επισταµένως τα θεολογικά και λοιπά Γράµµατα. Γνωρίζων δε όσον
ουδείς άλλος την προσφοράν της εις το Οικουµενικόν Πατριαρχείον και την
συµβολήν της εις την συνέχισιν της ανά την οικουµένην προσφοράς του, άµα
τη αναρρήσει Του εις τον Πατριαρχικόν θρόνον ήρξατο αγωνιζόµενος σθεναρώς και ανενδότως προς πάσαν κατεύθυνσιν διά την επαναλειτουργίαν της.
Ευχόµεθα διακαώς και διαπύρως όπως ως τάχος εορτάσωµεν άπαντες πανευφροσύνως τα θυρανοίξια της περιπύστου ταύτης Σχολής. Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος παρά τον φόρτον των
φροντίδων και εργασιών Του διά καθαρώς εκκλησιαστικά θέµατα, µεριµνά και
φροντίζει παραλλήλως και δι’ άλλα εξόχως σοβαρά ζητήµατα, ως το της προστασίας του περιβάλλοντος. Υπό την αιγίδα Του και δι’ ευχών και ευλογιών
Του διωργανώθησαν κατά καιρούς λίαν επιτυχώς επιστηµονικά συνέδρια και
άλλαι συναφείς εκδηλώσεις, συµµετασχόντων πολλών ειδικών επιστηµόνων.
∆ιό εν δικαίω ο Παναγιώτατος επονοµάζεται πράσινος Πατριάρχης! Η ∆υτική
Μακεδονία ηυτύχησε ίνα πολλάκις υποδεχθή τον Παναγιώτατον και δεχθή
τας θεοπειθείς Αυτού ευχάς και ευλογίας. Επεσκέφθη η Α.Θ. Παναγιότης δύο
φοράς την πόλιν των Γρεβενών, τα Αηδόνια της θεοσώστου αυτής Επαρχίας
προς αποκάλυψιν της προτοµής του αειµνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίµου του Οικουµενικού θρόνου, ωσαύτως τας Μητροπόλεις Καστορίας και
Φλωρίνης, την ιστορικήν και µεγαλώνυµον Τσοτύλιον Σχολήν προσκλήσει και
παρακλήσει του Συνδέσµου Φοιτησάντων εν τη Τσοτυλίω Σχολή, υπέρ της
οποίας πολλάκις πολυειδώς και πολυτρόπως εξεδήλωσε το πατρικόν Αυτού
ενδιαφέρον, την κωµόπολιν Νεαπόλεως και το Βογατσικόν Καστορίας, προσεχώς δε, θεού ευδοκούντος και τα πράγµατα ευοδούντος, πρόκειται να επισκεφθή την ιστορικήν κωµόπολιν Σιατίστης, έδραν της παλαιφάτου
Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης και του νεοσυστάτου ∆ήµου Βοΐου. Σας
αναµένοµεν, Παναγιώτατε, µετ’ ευφροσύνης και βαθυτάτης συγκινήσεως. Εν
ταις χαλεπαίς ηµέραις τας οποίας διερχόµεθα και βιούµε, µόνη καταφυγή και
παρηγορία παραµένει η Εκκλησία, µάλιστα δε η Μήτηρ Αγία του Χριστού Εκκλησία και πρωτίστως η σεπτή και θεοπρόβλητος Κορυφή της Ορθοδοξίας, η
Υµετέρα Θειοτάτη και βαθυσέβαστος Παναγιότης. Σήµερον, Παναγιώτατε,
είπερ ποτέ και άλλοτε, έχοµεν ανάγκην της παρουσίας και της ευλογίας της
Υµετέρας Παναγιότητος. Σήµερον η Υµετέρα Παναγιότης, είπερ τις και άλλος,
αποτελεί δια τον αγωνιώντα και δεινώς δοκιµαζόµενον ελληνικόν λαόν την
µόνην ελπίδα και την µόνην παρηγορίαν. Ο λόγος της Υµετέρας Παναγιότητος είναι σπόρος δυνάµενος ίνα βλαστήση ελπίδα, αισιοδοξίαν και ανακούφισιν. Αλλ’ επειδή ουδείς λόγος εξαρκέσει προς, έστω και αδροµερή,
καταγραφήν των απειραρίθµων θαυµασίων, θεοφιλών και θεαρέστων έργων
και επιτευγµάτων του Παναγιωτάτου κατά την εικοσαετή Αυτού ευκλεά Πατριαρχίαν, αναγκάζοµαι ίνα «καταστρέψω» ενταύθα τον λόγον µου, κατακλείων αυτόν δι’ ευχών και δεήσεων υπέρ υγείας και µακροηµερεύσεως του
Παναγιωτάτου Πατριάρχου του Γένους ηµών. Κατασπαζόµενος, όθεν, εκ προσώπου των απανταχού της Οικουµένης αποφοίτων της Τσοτυλίου Σχολής την
χαριτόβρυτον δεξιάν του Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχου και συγχαίρων Αυτώ εγκαρδίως επί τω πανευφροσύνω και χαροποιώ γεγονότι της
συµπληρώσεως εικοσαετούς ευκλεούς Πατριαρχίας, εύχοµαι εκµυχιαιτάτων,
όπως Κύριος ο Θεός, ο της Εκκλησίας ∆οµήτωρ και ∆οτήρ παντός αγαθού,
σκέπη και ευλογή και αύξη και προάγη και κατευοδή τα έργα Αυτού, δωρούµενος Αυτώ έτη ως πλείστα, υγιεινά και τρισόλβια επ’ αγαθώ της Μητρός Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας της εν τη Βασιλευούση περιλειποµένης οµογενείας,
µεθ’ απάντων των εν αυτή ιερών και λοιπών καθιδρυµάτων, και προς δόξαν
συµπάσης. Γένοιτο.
ΣΕΛΙ∆Α 2
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ΄αρίθµ 16/2011 πρακτικό της τακτική συνεδρίασης του ∆.Σ στις
21-12-2011.
Σήµερα στις 21-12-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από
την υπ΄αρίθµ. 15322/17-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους και Προέδρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων ('Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010)
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Έκδοση ψηφίσµατος
Αριθµός απόφασης : 209/2011
Μετά ο πρόεδρος αφού εισηγήθηκε πάνω στο θέµα της περίληψης έδωσε το
λόγο στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο και Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Ορεστίδος κ. Χατζηκυριακίδη ο οποίος ζήτησε από το
σώµα της έκδοση ψηφίσµατος για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» αναλύοντας διεξοδικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το εν λόγω πρόγραµµα
όπως είναι η χρηµατοδότηση, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Χατζηκυριακίδη ,
οµόφωνα
Αποφασίζει
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ορεστίδος
Λαµβάνοντας υπόψη ότι :
1. Το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πιο επιτυχηµένα κοινωνικά προγράµµατα, που παρέχουν οι ∆ήµοι όπως και ο δικός µας κατά την τελευταία δεκαετία .
2. Στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που εξυπηρετεί κατ’ οίκον 100.000 και
πλέον ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, απασχολούνται 4.000 εργαζόµενοι, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, οικιακής βοήθειας και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης συµβάλλοντας µε τρόπο
ουσιαστικό στο κοινωνικό κράτος και στις προνοιακές δοµές της χώρας.
3. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει ουσιαστικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρηµάτων (περιορισµός αλόγιστης συνταγογράφησης φαρµάκων και
άσκοπων διακοµιδών σε Νοσηλευτικές Μονάδες), στην αποφυγή εγκλεισµού
ηλικιωµένων σε Ιδρύµατα και στην παραµονή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, παρέχοντας προς αυτούς αξιοπρεπή διαβίωση.
4. Στις δύσκολες στιγµές που περνάει η χώρα µας, το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι» λειτουργεί ως αντισταθµιστικό µέτρο απέναντι στη φτώχια, στην
ανέχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό.
5. Ενδεχόµενη κατάργηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα έχει
ολέθριες συνέπειες τόσο για τους ηλικιωµένους και τα ΑΜΕΑ, που χωρίς τη
βοήθειά που τους παρέχει το πρόγραµµα θα µείνουν στο έλεος της τύχης, όσο
και για τους εργαζόµενους σε αυτό, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην ανεργία.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
1. Να εξασφαλιστεί από την Πολιτεία η σταθερή και µόνιµη χρηµατοδότηση
των προγραµµάτων κοινωνικών δοµών που εκτελούν οι ∆ήµοι.
2. Η Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της εργασίας των
χιλιάδων απασχολούµενων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και για νοµοθετική ρύθµιση που να προβλέπει τη στελέχωση των νέων Κοινωνικών Υπηρεσιών που συστήθηκαν στους ∆ήµους µε το έµπειρο προσωπικό που
εργάζεται τόσο στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» όσο και στα υπόλοιπα
προγράµµατα κοινωνικών δοµών.
Το ανωτέρω Ψήφισµα να διαβιβαστεί:
1. Στον Υπουργό Εσωτερικών.
2. Στο Σωµατείο των Εργαζοµένων του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι.
3. Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενηµέρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 209/2011.
Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Σωκράτης Μπουρινάρης
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ
• Ο ∆ήµος για τη διάρκεια του χειµώνα ανακοινώνει
• Ρίξε τη στάχτη στον κήπο κι όχι στον κάδο.
• Στο χωράφι βελτιώνει το χώµα
• Στον κάδο το πληρώνεις σε βάρος και σε κίνδυνο φωτιάς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η προβληµατική λήψη τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές του Άργους Ορεστικού οφείλεται σε βλάβη της κεραίας που εκπέµπει από το λόφο Αγίου Αθανασίου Καστοριάς, περιοχή στην οποία δε µπορεί ο δήµος µας να παρέµβει,
παρόλο το ενδιαφέρον.
Με την υποχώρηση των καιρικών συνθηκών η βλάβη θα αποκατασταθεί, όπως
σε επικοινωνία µας διαβεβαίωσαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Καστοριάς.
ΝΠ∆∆ Οργανισµός Παιδείας, Αθλητισµού,
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Πολιτισµός και ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη στο Άργος,
ένας χρόνος δηµιουργικός
Τον Ιανουάριο του 2011 ολοκληρώθηκε η µεταφορά της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, στο νέο κτήριο - παλιό 1ο ∆ηµοτικό όπου συστεγάζεται µε το ∆ηµοτικό
Ωδείο.
Και οι δύο αυτοί θεσµοί απλώνονται και κατακτούν έδαφος στο χώρο του πολιτισµού.
Η Βιβλιοθήκη αναθερµαίνει την επαφή της µε το κοινό και κερδίζει αναγνώστες εφαρµόζοντας την πολιτική της προσέλκυσης και της συµµετοχής στα
προγράµµατά της των ίδιων των αναγνωστών, παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών,
εθελοντών.
Στις δραστηριότητές της επιδιώκει συνεργασίες µε τοπικούς και άλλους φορείς της επικράτειας όπως στην τρίµηνη έκθεση, «50 χρόνια Αστερίξ» Μάρτιος
– Μάιο 2011 στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους για την οργάνωση της
οποίας συνεργάστηκε µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, µε το Γαλλικό Ινστιτούτο και τις εκδόσεις Μαµούθ κόµικς. Σκοπός της έκθεσης ήταν η
προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Άργους Ορεστικού αλλά και η αναγνωσιµότητα του παγκοσµίως γνωστού κόµικ µε τους Γαλάτες ήρωες που αντιστέκονται στους Ρωµαίους κατακτητές.
Τον Μάη 8,9 και 10 του µηνός η Βιβλιοθήκη συµµετείχε στο πρόγραµµα του
γραφείου Σχολικών Συµβούλων Α/θµιας Εκπαίδευσης νοµού Καστοριάς «Η
φαντασία πάει σχολείο» µε οικονοµική στήριξη και έτσι τα σχολεία του δήµου
και η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη υποδέχτηκε πολλούς συγγραφείς παιδικών βιβλίων.
Με αυτόν τον τρόπο προωθήθηκε η φιλαναγνωσία από εκπαιδευτικούς και Βιβλιοθήκη.
Τον Αύγουστο, δοκιµάσαµε µια νέα δράση, την αφήγηση παραµυθιού στον
χώρο της Βιβλιοθήκης για µικρές ηλικίες από αναγνώστες - αφηγητές εκπαιδευτικούς, γονείς, συγγραφείς, καλλιτέχνες όλους σε εθελοντική βάση. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να καταξιώσει την αφήγηση παραµυθιού ως µια
άµεση και πολυσήµαντη επικοινωνία µεταξύ αφηγητή και παιδιών και ως µια
λειτουργία θετική στην ψυχική εξέλιξής τους. Μέχρι σήµερα οι 19 αδιάλειπτες
αφηγήσεις από εξαιρετικούς αφηγητές προσέλκυσαν µεγάλο αριθµό παιδιών
που έρχονται ση Βιβλιοθήκη µε τους γονείς τους και ευχαριστιούνται την οµαδική συµµετοχή και το δραµατοποιηµένο ζωντάνεµα των παραµυθιών. Η συνεπής και µε αφοσίωση παρακολούθηση των παραµυθιών ήταν έκπληξη για
εµάς, όπως και η πρόθυµη ανταπόκριση των αφηγητών που γοητεύουν τα
παιδιά. Τους είµαστε ευγνώµονες γι’ αυτό. Έτσι κάθε ∆ευτέρα στις 7 στη βιβλιοθήκη εκτοξεύονται οι αριθµοί δανεισµών και το ποιο σπουδαίο, οι µικροί
κερδίζουν µια νέα σχέση µε το βιβλίο αλλά και µε τη βιβλιοθήκη.
Και κάτι για τους δηµότες µε ενδιαφέρον στα ιστορικά θέµατα. Στις 12 Νοέµβρη µε αφορµή τον εορτασµό της απελευθέρωσης της πόλη µας από τον Οθωµανικό ζυγό – γι αυτό και η επιλογή της ηµεροµηνίας είχε τον συµβολισµό της
– αφιερώσαµε µια ηµέρα στην παρουσίαση του βιβλίου «Ηµερολόγιο 1919 –
1920» του Φίλιππου Στεφ. ∆ραγούµη (..φαίνεται πως εκτύπησαν τον Ίωνα) .
Οµιλητές ήταν : ο Μάρκος Φ. ∆ραγούµης, µουσικολόγος – συγγραφέας, ο
Ραυµόνδος Αλβανός, ιστορικός και ο Νώντας Τσίγκας, γιατρός – συγγραφέας.
Τα ηµερολόγια αυτά παρουσιάζουν επιστηµονικό ενδιαφέρον ως ιστορική
πηγή για την πολιτική και διπλωµατική σκηνή των αρχών του 20ου αι., την ιστορία του γλωσσικού ζητήµατος αλλά και για την λογοτεχνική αξία τους. Για την
τοπική κοινωνία που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση είχε ιδιαίτερη σηµασία
εξαιτίας της καταγωγής της οικογένειας του ∆ραγούµη από το Βογατσικό.
Το ∆εκέµβρη 7,8,9 και 10 του µηνός η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη οργάνωσε την 5η
Έκθεση Βιβλίου στον ευχάριστο και καλαίσθητο χώρο του φουαγιέ του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου σε συνεργασία µε τους βιβλιοπώλες της πόλης. Την επισκέφτηκαν τα τέσσερα πρωινά όλα τα σχολεία του ∆ήµου. Το απόγευµα στις
παράλληλες εκδηλώσεις που έγιναν - παιχνίδια ανάγνωσης, παραµύθια και
παράσταση της Ειρήνης του Αριστοφάνη - πύκνωναν οι επισκέπτες που διασκέδαζαν συγχρόνως σε ένα χώρο µε θέµα και το ντεκόρ το βιβλίο. Το τετραήµερο που µεταµόρφωσε το Άργος σε πόλη του βιβλίου, έκλεισε µε την
παρουσίαση του βραβευµένου έργου του Ισίδωρου Ζουργού «Ανεµώλια» από
τον ίδιο το συγγραφέα και τον Νώντα τον Τσίγκα γιατρό – συγγραφέα.
Άλλη µια παράλληλη δραστηριότητα στο χώρο της Βιβλιοθήκης παρουσιάστηκε την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου. Η Άννα Γιαννοπούλου, θεατρολόγος,
έκανε την πρώτη της εµφάνιση µε τη δραµατοποίηση του βιβλίου « Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Κι αυτό προς µεγάλη ικανοποίηση παιδιών και γονιών.
Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη τµήµα τώρα του ΝΠ∆∆ ΟΠΑΠΚΑ του δήµου Ορεστίδος διαµορφώνει µε αυτόν τον τρόπο την πολιτική της, µε τη συν-µετοχή δηλ.
των ίδιων των αναγνωστών, των παιδιών, των γονέων, και των εκπαιδευτικών,
στις δράσεις της. Και όποιο προϊόν παράγεται από αυτήν την διαδικασία το
καρπώνονται οι ίδιοι οι συµµετέχοντες που είναι συγχρόνως συνεργάτες και
κοινωνοί του έργου της.
Για το ∆Σ
Η Πρόεδρος
Άννα Κουτλεµάνη – Ζάρµπου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΣΕΛΙ∆Α 3
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΕΔΡΑ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ)
ΝΟΜΟΣ 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228/2.11.2011)
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κέντρα Αποκατάστασης,
Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
Σύµφωνα µε τον Νόµο:
1-.Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο
Αποθεραπείας Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόµων µε
Αναπηρίες» Καστοριάς, καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και µετονοµάζεται σε «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» και εντάσσεται στο Νοσοκοµείο Καστοριάς.
2-.Ενισχύονται οι υπηρεσίες αποκατάστασης (άρθρο 10).
3-. Αναβαθµίζεται η λειτουργία τους, γιατί τώρα δίνεται η δυνατότητα
να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν και δοµές, που µέχρι την ισχύ
του νέου Νόµου, ελλείψει γιατρών, δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν.
Αναφορικά µε το Κέντρο µας, ενώ είχαν εξασφαλισθεί όλες οι
άλλες προ:ποθέσεις για την πλήρη και υποδειγµατική του λειτουργία:
άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, πλούσιος εξοπλισµός, ικανός αριθµός υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων και θα µπορούσε το Κέντρο να
αναπτύξει όλες τις λειτουργίες του, δεν κατέστη τούτο εφικτό εξαιτίας της ελλείψεως του επιστηµονικού προσωπικού, δηλ. των ιατρών.
Με δεδοµένο ότι υφίσταται Μονάδα 18 κλινών πλήρως ανεπτυγµένη, µε
την εξασφάλιση των ιατρών, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως Μονάδα Ηµερήσιας Φροντίδας ή και Κλειστής ακόµη Νοσηλείας.
Τώρα όµως, µε την ένταξη του Κέντρου στο Νοσοκοµείο δίδεται
αυτή η δυνατότητα. Η Μονάδα των 18 κλινών είναι έτοιµη. Γιατροί από
το Νοσοκοµείο µπορούν να διατεθούν, µε υπεύθυνο, ως ο Νόµος ορίζει,
γιατρό Φυσίατρο που οργανικά ανήκει στο Νοσοκοµείο (Κ.Υ.). Συµπερασµατικά υπάρχει η δυνατότητα και µπορεί να λειτουργήσει. Η
έναρξη λειτουργίας εναπόκειται στη βούληση των ιθυνόντων.
Υπάρχει όµως η βούληση για την ορθή, κατά το Νόµο λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ;Τα γεγονότα
των ηµερών δεν το επιβεβαιώνουν. Τι επ’ αυτού σκέπτεται ο διοικητής
του Νοσοκοµείου; Επιθυµεί την αναβάθµιση των λειτουργιών του Κέντρου ή θα οδηγήσει στην υποβάθµιση ένα Κέντρο που θεωρείται πανελληνίως ως πρότυπο;
Τι σκέπτεται και για τη λειτουργία των Τµηµάτων:
Ψυχολογίας
Διαιτολογίας-Διατροφής
Φυσικοθεραπείας
Εργοθεραπείας
Λογοθεραπείας
Κοινωνικής Εργασίας
Μελετήθηκε ποιο προσωπικό, κατά Κατηγορία- Κλάδο – ειδικότητα
απαιτείται, για να
αναπτυχθούν οι λειτουργίες του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης;
δυστυχώς όχι. Το Νοσοκοµείο βρέθηκε απροετοίµαστο
να υποδεχθεί στους κόλπους του το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.
Αν εκτιµούµε λάθος, προχωρήστε, κύριε διοικητά του Νοσοκοµείου, στην εκτέλεση του Νόµου, θέτοντας σε λειτουργία όλες τις δοµές
που προβλέπονται, γιατί, ως αποδεικνύεται, το µόνο από την εφαρµογή
του Νόµου που µέχρι σήµερα κατορθώθηκε, είναι η µετακίνηση προσωπικού από το Κέντρο στο Νοσοκοµείο.
Λάβετε υπόψη σας, ότι ο νέος Νόµος δεν ήρθε για να καταργήσει ή υποβαθµίσει τη λειτουργία των πρώην Κέντρων Αποθεραπείας
αλλά για να ενισχύσει, επαυξήσει και ποιοτικά να αναβαθµίσει τη λειτουργία τους.
Παραµένουµε σοβαρά προβληµατισµένοι και ανήσυχοι, γιατί ,
κατά πληροφορίες µας, άπραγοι όντες, αφήσατε και παρήλθαν οι δύο
µήνες από της ισχύος του Νόµου µέχρι την εφαρµογή του (2 Νοεµβρίου
έως 31 Δεκεµβρίου 2011), και δεν έγινε καµιά προεργασία, ώστε να τύχει
εφαρµογής. Ως φαίνεται το µόνο που εφαρµόσατε ήταν η µείωση του
προσωπικού του Κέντρου. Αν και αυτό, λόγω πλεονάζοντος προσωπικού, µετά από τη σχετική µελέτη που έπρεπε να προηγηθεί, επεβάλετο
να γίνει, κανείς δεν φέρει αντίρρηση, µε την προ:πόθεση όµως ότι θα
είχε διασφαλιστεί η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου.
Κατά την άποψή µου, και δεν πρέπει να τύχει αµφισβήτησης,
έπρεπε ο διοικητής του Νοσοκοµείου, ως ο µόνος υπεύθυνος και αρµόδιος, στο διάστηµα των δύο µηνών που όριζε ο Νόµος για την εφαρµογή του, να θελήσει να ενηµερωθεί για την µέχρι ισχύος του νόµου
λειτουργία του Κέντρου, τις δοµές που ανέπτυξε, για τον γενικότερο
στρατηγικό σχεδιασµό, τους στόχους που έχουν τεθεί, ώστε να προαχθεί το παραγόµενο έργο. Κάτι τέτοιο δυστυχώς, δεν έχει γίνει. Εκτός και
αν µονοµερώς ενηµερώθηκε από κάποιους, που δεν ήσαν και οι πλέον
αρµόδιοι.
Έπρεπε να συναντηθεί µε τα υπεύθυνα όργανα διοίκησης του
Κέντρου, την διοικήτρια του Κέντρου, γιατί όχι και µε τους προγενέστερους διοικητές που υπηρέτησαν στο Κέντρο, µε τους εργαζόµενους
στο Κέντρο, µε τους Συλλόγους των Α µε Α, και όχι µόνον µε κάποιους
σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, µε αποτέλεσµα να µορφώσει µερικώς και όχι
πλήρως την εικόνα λειτουργίας του Κέντρου και των δυνατοτήτων που
παρέχονται, ώστε ενηµερωµένος απολύτως να προχωρήσει στις αποφάσεις του.
Έπρεπε ακόµη, πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις του, να έχει συναντήσεις και µε το δήµαρχο του Δήµου της Ορεστίδος στην έδρα του
οποίου βρίσκεται το Κέντρο, µε τους άλλους δηµάρχους των Ο.Τ.Α. του
Νοµού, τον αντιπεριφερειάρχη του Νοµού, αρµοδίους για τον στρατηγικό σχεδιασµό λειτουργίας των Κοινωνικών δοµών εντός του Νοµού,
γιατί το Κέντρο δεν ανήκει µόνον στο Άργος Ορεστικό αλλά είναι Κέντρο όλου του Νοµού και ενδιαφέρει όλους πάσχοντες, εργαζοµένους,
άρχοντες και αρχοµένους, να τους ενηµερώσει για τις σκέψεις και προθέσεις του και ύστερα πλήρως και σφαιρικά ενηµερωµένος, να προβεί
στις όποιες ενέργειές του, εξασφαλίζοντας και τη συναίνεσή τους, για
να µην υπάρξουν οι όποιες τριβές.
Το κυρίαρχο πρόβληµα, ως διαπιστώνεται, εντοπίστηκε στο πλεονάζον προσωπικό του Κέντρου, που δεν θεωρείται ως πλεονάζον,
αφού διορίστηκε για να καλύψει οργανικά τις ανάγκες του Κέντρου,
γιατί µε την ολοκλήρωση των λειτουργιών του, κατά τον ισχύοντα Οργανισµό , το προσωπικό που διορίστηκε ήταν απαραίτητο. Αν µάλιστα
υπήρχαν οι γιατροί και ετίθεντο σε λειτουργία οι Μονάδες: Ηµερήσιας
Φροντίδας-Κλειστής Νοσηλείας και Φιλοξενίας των ΑµεΑ,, µε την επέκταση των κατ’ οίκον επισκέψεων, τη λειτουργία προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως σχεδιαζόταν από την προηγούµενη διοίκηση, για
να καλυφθεί και ο τοµέας της Κοινωνικής Υποστήριξης, τότε το προσωπικό δεν θα πλεόναζε και όλες οι ειδικότητες στην ειδικότητά τους
θα είχαν αξιοποιηθεί και λόγος σήµερα δεν θα γινόταν. Τότε και η µαγείρισσα και οι τραπεζοκόµοι και οι πρακτικοί νοσοκόµοι θα είχαν το
αντικείµενό τους. Δεν έµειναν όµως αργοί, όπως σκόπιµα θέλουν κάποιοι να παρουσιάσουν, αξιοποιήθηκαν σε άλλες ειδικότητες που έλειπαν (καθαρίστριες, οδηγοί αυτοκινήτων, ενώ νοσηλευτές και άλλων
ειδικοτήτων υπάλληλοι, µε πρόταση του τότε διοικητή του Κέντρου
προς τον διοικητή του Νοσοκοµείου, χωρίς να προηγηθεί αίτηµα του
Νοσοκοµείου, µετακινήθηκαν, µε έγκριση της Υγειονοµικής Περιφέρειας, σε Μονάδες του Νοσοκοµείου Καστοριάς). Δεν ήσαν, λοιπόν, οι
υπάλληλοι του Κέντρου αργόσχολοι. Δεν υπήρξαν ποτέ τεµπέληδες,
όπως αφήνεται να υπονοηθεί. Πάντα µε προθυµία και αυξηµένο ζήλο
εκτελούσαν τα όποια καθήκοντα τους είχαν ανατεθεί. Δεν φέρουν
αυτοί την ευθύνη αν δεν µπορούσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντα της
ειδικότητάς τους! Ας µας πουν, µε ποιο προσωπικό λειτούργησε και λειτουργεί ακόµη το Περιφερειακό Ιατρείο Μεσοποταµίας;
Αν διορίστηκαν και ειδικότητες υπαλλήλων που άµεσα δεν µπορούσαν να αξιοποιηθούν, στην ειδικότητά τους, ήταν, γιατί στοχευµένα καταβάλλονταν προσπάθειες επί της δικής µου διοικήσεως για την
ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου και παράλληλα το διορισµό
του απαιτουµένου προσωπικού, ώστε άµεσα να αναπτύξουµε όλες τις
λειτουργίες του. Και ήµασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Όλα σήµερα θα
λειτουργούσαν άριστα.
Προς ενηµέρωση , αναφέρω ότι οι αρχικές κατασκευαστικές
µελέτες των υπολειπόµενων Μονάδων προς ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου είχαν επικαιροποιηθεί, και η υπόσχεση του τότε Περιφερειάρχη είχε εξασφαλισθεί και η θετική θέση του Υπουργού Υγείας
κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο µας για την ένταξη στο 4ο ΕΣΠΑ
ανέγερσης των Μονάδων είχε διατυπωθεί. Και ήµασταν σε πολύ καλό
επίπεδο. Όλα έβαιναν καλώς.
Τώρα, τι µέλλει γενέσθαι; Να γίνουν οι επαφές που θεωρούνται
αναγκαίες για ενηµέρωση και λήψη των σχετικών αποφάσεων. Να
τεθεί χρονοδιάγραµµα για την ανάπτυξη όλων των λειτουργιών εντός
του Κέντρου.
Με την υποστήριξη και τη βοήθεια των τοπικών αρχών, να προταθεί το έργο επέκτασης κατασκευής των υπολειπόµενων Μονάδων του
Κέντρου, προς ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου για ένταξή του
στο 4ο ΕΣΠΑ. Οι σχετικές µελέτες υπάρχουν, ίσως χρήζουν επαναεπικαιροποίησης, ώστε να αναπτυχθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του
Κέντρου, να αξιοποιηθεί το προσωπικό, για να επαυξηθεί και ποιοτικά
να αναβαθµισθεί το παρεχόµενο έργο, για να αποδοθούν στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους µας, στα Άτοµα µε Αναπηρίες, αυτά που
η ευνοµούµενη Κοινωνία, η δηµοκρατία µας τους οφείλει.
Δικαιολογηµένη, κύριε διοικητά του Νοσοκοµείου, η ανησυχία
του δηµάρχου της Ορεστίδος, περί της τύχης λειτουργίας του πρώην
ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ Άργους Ορεστικού. Και άλλοι θεσµικοί παράγοντες ίσως
έπρεπε να ανησυχήσουν.
Η αναταραχή που προκλήθηκε από παραλήψεις που έγιναν, θα
συντελέσει στο να ληφθούν αποφάσεις που τελικά θα αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα.
Είµαι βέβαιος, κύριε διοικητά του Νοσοκοµείου, ότι στις προθέσεις σας δεν είναι το κλείσιµο του Κέντρου ή η µετατροπή του σε ένα
απλό Φυσικοθεραπευτήριο αλλά η αναβάθµιση των λειτουργιών του,
όπως ο Νόµος ορίζει. Αφουγκραστείτε και άλλους, που γνωρίζουν και
κατέχουν το θέµα.
Βασίλειος Αβραµίδης
πρώην διοικητής ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
¶PIN
ΣΕΛΙ∆Α 4
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
A¶O
100
XPONIA
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1912
5. Ελλάδα: Επιβεβαιώνεται η προσχώρηση στην επανάσταση όλων των Βενιζελικών, οι οποίοι και αποδέχτηκαν τη µετατροπή της Εκτελεστικής Επιτροπής σε επαναστατική.
5. Ελλάδα: Επαναλαµβάνεται η έκδοση της << Εκκλησιαστικής Αλήθειας>>,
οργάνου του Οικουµενικού Πατριαρχείου ,της οποίας η κυκλοφορία είχε απαγορευθεί από το Στρατοδικείο.
6. Το Νέο Μεξικό είναι από σήµερα η 47η πολιτεία των ΗΠΑ.
7. Στρατεύµατα των ΗΠΑ αποβιβάστηκαν στην Ονδούρα προς προστασία των
αµερικανικών συµφερόντων στη διάρκεια της εξέγερσης.
10. Νέα Υόρκη: Το πρώτο υδροπλάνο του κόσµου ,βάσει σχεδίων του Γκλεν
Κούρτις, έκανε την παρθενική του πτήση στο Χαµµοντσπορτ.
12. Ελλάδα: Σύµφωνα µε τηλεγραφικές πληροφορίες,η χολέρα στη Φιλιππιάδα
και την Πρέβεζα βρίσκονται σε ύφεση. Σηµειώθηκαν συνολικά εννιά κρούσµατα.
15. Ελλάδα: Μεγάλες καταστροφές από τις σεισµικές δονήσεις στη Ζάκυνθο
και την Κεφαλλονιά. Ο αριθµός των νεκρών και των τραυµατιών υπερβαίνει
τους 35. Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι παραµένουν στο ύπαιθρο.
17. Ο Ρόµπερτ Σκοτ έφτασε στον Νότιο Πόλο ένα µόλις µήνα µετά τον
Αµούνδσεν.
22. Ελλάδα: Υπογράφηκε πρωτόκολλο µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων για
σύµπραξη κατά τις προσεχείς εκλογές στην Τουρκία.
22. Ελλάδα: Πέθανε ο καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστηµίου Τιµ. Αργυρόπουλος, από τους ιδρυτές του << Παρνασσού>> και πρόεδρός του επί εικοσαετία.
26. Ελλάδα: Εξαιτίας της συνεχιζόµενης βίας στη Μακεδονία, η Πύλη κήρυξε
το στρατιωτικό νόµο στις περιφέρειες εκείνες, όπου δρουν οι βουλγαρικές
συµµορίες.
29. Ελλάδα: Μέλη της επαναστατικής κυβέρνησης της Κρήτης επισκέφθηκαν
τους προξένους των Μ. ∆υνάµεων και τους ανακοίνωσαν τον καταρτισµό της
επαναστατικής κυβέρνησης. Οι πρόξενοι απάντησαν ότι δεν µπορούν να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση αυτήν πριν λάβουν σχετικές διαταγές από τις κυβερνήσεις τους.
ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
12 Ιανουαρίου. Στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη νέας Γερµανικής
βουλής ( Ράιχσταγ), οι Σοσιαλδηµοκράτες αύξησαν τις 43 έδρες τους ( 1907)
σε 110 και αναδείχτηκαν το ισχυρότερο κόµµα. Οι συντηρητικοί και το Κέντρο, που υποστήριζαν τον Καγκελάριο Τεο µπαλντ φον Μπέτµαν- Χόλλβεγκ
περιορίστηκαν σε 148 έδρες και έτσι δεν µπορούν να διατηρήσουν την ισχύ
τους χωρίς την υποστήριξη των Φιλελευθέρων.
ΑΠΕΡΓΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
12 Ιανουαρίου. Άγριες συµπλοκές σηµειώθηκαν στο Λόρενς, της Μασσαχουσέττης, µεταξύ των απεργών στα υφαντουργεία βάµβακος και µαλλιού και της
αστυνοµίας. Η απεργία έχει ως αίτηµα την αύξηση των ηµεροµισθίων κατά
25% ( το σηµερινό ηµεροµίσθιο είναι 56 σεντς) και τη µείωση της εβδοµαδιαίας
εργασίας από 56 σε 54 ώρες. Μεταξύ των απεργών περιλαµβάνονται και παιδιά ηλικίας 14 ετών, που επίσης διαδήλωσαν και συγκρούστηκαν µε τα κυβερνητικά όργανα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Η <<ΠΡΟΙΚΑ>> ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Το πώς ήταν οι άνθρωποι πριν από την επέµβασή του το περιγράφει ο
ίδιος ο Προµηθέας στον << ∆εσµώτη>>: << Πρώτα ήταν σαν µωράκι κι αυτός
τους προίκισε µε τη λογική και τη σκέψη. Οι άνθρωποι << έβλεπαν και δεν
έβλεπαν>>, << άκουγαν και δεν άκουγαν κι ούτε πλινθόκτιστα σπίτια είχαν
ούτε να δουλεύουν το ξύλο γνώριζαν, αλλά << τρύπωναν σαν τα µερµήγκια σ
ανήλιαγες σπηλιές>>. ∆εν ήξεραν για τις εποχές και πορεύονταν στην τύχη.
Ο Προµηθέας ήταν που τους δίδαξε την Ανατολή και τη ∆ύση, το αλφάβητο και
τους αριθµούς, το όργωµα της γης και τη ναυσιπλοϊα. Κι ο ίδιος τους έµαθε τη
δηµιουργία και χρήση των φαρµάκων, τη µαντική τέχνη, την εξήγηση των ονείρων αλλά και τη εξόρυξη των µετάλλων.
Στην ευχή του χορού, ύστερα από όλα αυτά, ο ήρωας να λυθεί και να
αναµετρηθεί µε τον ∆ία << ως ίσος προς ίσο>>, ο Προµηθέας απάντησε: <<
∆εν είναι ακόµα γραµµένο από την Μοίρα να λυθώ από τα δεσµά επειδή η
τέχνη είναι πολύ πιο αδύνατη από την ανάγκη>>. Στην απάντηση του χορού,
ποιος κυβερνά την ανάγκη, ο Προµηθέας παρατήρησε: << Η Μοίρα η Τρίµορφη
και οι Ερινύες>>. Ο χορός απόρησε αν ο ∆ίας είναι πιο αδύνατος από αυτές
κι ο Προµηθέας εξήγησε ότι ούτε ο αρχηγός των θεών << µπορεί να ξεφύγει
από το πεπρωµένο του>>.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
Αρχικά, η λευκή ψήφος σήµαινε την αθωωτική. Στη συνέχεια, την ουδέτερη. Στις µέρες µας, την απαξίωση. Ψηφίζω λευκό, γιατί δεν µου κάνει κανείς. Ο πρώτος που ποινικοποίησε την ουδετερότητα, ήταν ο σοφός Σόλων.
Ένας από του ς ονοµαστούς νόµους του, επέβαλε στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων σε όποιον δεν έπαιρνε θέση σε περίπτωση επανάστασης. Ποια θα
ήταν η θέση του κάθε πολίτη ( υπέρ ή κατά της επανάστασης) για το νόµο
δεν είχε σηµασία. Απαιτούσε όµως κάθε πολίτης να εκδηλωθεί. Και ο νόµος
αυτός είναι που οδήγησε τους Αθηναίους στην πολιτικοποίηση µε άµεσο επακόλουθο τη γέννηση της δηµοκρατίας. Άλλωστε, το επίθετο λευκός, εκτός
από τη δήλωση χρώµατος, σηµαίνει και φωτεινός, λαµπρός. Σηµαίνει και διαφανής, καθαρός, ωραίος. Το << λευκό ήµαρ>> ήταν για τους αρχαίους η <<
µέρα χαράς>>. Αντίθετα, όταν η λέξη λευκός είχε να κάνει µε άνθρωπο, συνήθως σήµαινε τον χλοµό αλλά και δειλό, τον άνανδρο: << Ουδέν λευκών ανδρών όφελος>> αναφέρει αρχαία παροιµία. Μια ακόµη σηµασία του <<
λευκός>> ήταν και ο << γυµνός>> µε το ρήµα λευκόω να σηµαίνει ξεγυµνώνω.
Όλα αυτά οδήγησαν στη δηµιουργία των επιθέτων κρινόλευκος και χιονόλευκος που παραπέµπουν στο απαλό άσπρο δέρµα της παρθένας, δηµιουργώντας ερωτηµατικά για τον ρατσισµό της λογοτεχνίας που συνδέει την <<
παρθένα οµορφιά>> µε το λευκό.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ Η ΟΡΕΣΤΙΣ ‘’
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, ‘’η κοπή
της βασιλόπιτας’’ για τα µέλη του Συλλόγου και τα µέλη των λειτουργούντων
τµηµάτων του, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 ,στις
8:30 το βράδυ, στην Ταβέρνα «ΣΑΜΑΜΙ∆Η».
Παρακαλούµε, όσοι επιθυµούν να παραστούν, να µας το δηλώσουν,
µέχρι την Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου 2012,. για να γίνει από µέρους του
∆.Σ.σωστή και καλή προετοιµασία.
Η χωρητικότητα του Κέντρου είναι καθορισµένη και περιορισµένη.
Τιµή µενού κατ’ άτοµο 12 ευρώ .(στην τιµή συµπεριλµβάνεται το φαγητό και
η αµοιβή της µουσικής ορχήστρας, ενώ. τα ποτά βαρύνουν τον καθένα).
Τηλέφωνα συνεννόησης: Συλλόγου 24670 /42 382,προέδρου,Βασιλείου Αβραµίδη 42 819,αντιπροέδρου,Γεωργίου Πασχαλόπουλου 697 479 78 36, γραµµατέα, Φιλίτσας Τεζαψίδου-Τσιάρα 697246 31 75, ταµία, Ιωάννη Πλίτση, 693
719 69 60, µελών:Κων/νου Αδάµ, 697 670 82 36,Σοφίας ΧατζηµπεριάδουΚώτση 41 016, Μιχαήλ ∆όµνας 693 230 01 88, Μαρία Ναλπαντίδου-Καραµανίδου 697 630 49 22, Κων/νου Σκραπαρλή 698 600 74 09
Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τ. Κ. ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ
Από την Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου, πληροφορηθήκαµε την
κοίµηση του Ιερέα Ηλία Τζία, την οποία και αναδηµοσιεύοµε.
Συλλυπούµαστε του οικείους του και ευχόµαστε
ο Μέγας Θεός να τον αναπαύει, κατάσσοντάς τον
µετά των ∆ικαίων και Αγίων
‘’Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 εκοιµήθη εν Κυρίω ο αγαπητός µας Ιερέας
Ηλίας Τζίας σε ηλικία 83 ετών και εκηδεύτη την εποµένη στο Άργος Ορεστικό.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσαν όλοι οι συγγενείς και φίλοι του.
Ο παπά Ηλίας υπήρξε καλός οικογενειάρχης, εργατικός, σεµνός και έντιµος.
Ήταν καλόκαρδος και αγαπητός, µε αγνά αισθήµατα και ευγένεια ψυχής.
Στην σύζυγο του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του, εκφράζουµε τα ειλικρινά µας συλλυπητήρια.’’
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΣΕΛΙ∆Α 5
ΟΡΕΣΤΙΣ
∆εσµοί αίµατος
(Το φετινό καλοκαίρι είχα την τύχη να συναντηθώ εδώ, στο
Άργος Ορεστικό, µε το συµπατριώτη µας σε αποστρατεία
αξιωµατικό κύριον Κων/νο Πισιώτη, ο οποίος, µετά από αρκετά χρόνια επισκέφτηκε την ιδιαίτερη πατρίδα του. Είναι γιος του Αριστοτέλη και της Ελευθερίας εγγονός του Ντίνα Πισιώτη αρχιτσέλιγκα της
Γράµµουστας, εγγονός του Χρήστου Τυπάδη, πρώτου φαρµακοποιού του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας τότε).
Μεταξύ των άλλων, πληροφορήθηκα ότι συµµετείχε ως αξιωµατικός του ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος στον πόλεµο της Κορέας και του ζήτησα να
µου γράψει κάτι από τις αναµνήσεις του και πρόθυµα µου έστειλε το άρθρο
που ακολουθεί. Όπως µας πληροφορεί «το ΕΣΕΛ κατά την περίοδο 1950-53
έδωσε 3 µεγάλες µάχες. Η µάχη του ‘’ HARRY’’ ήταν η σηµαντικότερη σε απώλειες και οφέλη. Ήταν η µάχη του ΣΚΛΗΡΟΥ ΤΡΥΓΩΝΟΥ, όπως αναφέρεται
στην Στρατιωτική Ιστορία και έχει καταγραφεί στην ‘’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΤΑ
ΗΜΕΡΕΣ της 27 Ιουνίου 2003 ,στο ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ’’ τεύχος 23 Ιούλιος 2003).
Βασίλης Αβραµίδης
Μια φιλία που ξεκίνησε πριν από 55 χρόνια στο πεδίο της µάχης και ζει έως
σήµερα χάρη στα τραύµατά της.
‘’Στον πόλεµο, φίλος σου είναι αυτός στα χέρια του οποίου αφήνεις τη ζωή
σου ‘’.
από τον Ηλία Μαγκλίνη
Μάιος 2009
Υποτίθεται ότι φίλος «κολλητός» είναι αυτός που βλέπεις πιο συχνά
από κάθε άλλον. ∆εν ισχύει πάντα αυτό. Υπάρχουν και φιλίες εξ αποστάσεως,
οι οποίες όµως αποδεικνύονται πιο ανθεκτικές στο διάβα του χρόνου. Παράδειγµα µια φιλία που κρατάει µισό και πλέον αιώνα ανάµεσα σε έναν Έλληνα
και έναν Αµερικανό: τον Κωνσταντίνο Πισιώτη και τον Μάρτιν Μάρκλεϊ. Η
µοίρα τους έφερε να δοκιµαστούν σκληρά στα νιάτα τους, να γνωριστούν και
να «κολλήσουν», µολονότι τους χωρίζουν πολλές χιλιάδες µίλια .
Από τις 10 µέχρι τις 16 Ιουνίου του 1953, περίπου ενάµιση µήνα πριν
από το τέλος του πολέµου της Κορέας, τρία τάγµατα του 15ου Αµερικανικού
Συντάγµατος συγκρούστηκαν διαδοχικά µε τέσσερις µεραρχίες των Κινέζων
«Εθελοντών» του Μάο. Οι απώλειες και από τις δύο πλευρές ήταν τεράστιες.
Ύστερα από επτά ηµέρες αλλεπάλληλων µαχών οι Αµερικανοί µέτρησαν διακόσιους πενήντα νεκρούς και τετρακόσιους τραυµατίες. Οι απώλειες των Κινέζων ήταν σχεδόν διπλάσιες.
Νωρίς το πρωί της 16Ης Ιουνίου η αµερικανική διοίκηση αποφάσισε να στείλει το τέταρτο και τελευταίο τάγµα του 15ου Συντάγµατος, το ελληνικό, το
οποίο έδωσε τη δική του µάχη πάνω στο Χάρι της νύχτα της 17ης προς 18η
Ιουνίου 1953. Ο διοικητής του ελληνικού τάγµατος, συνταγµατάρχης Κουµανάκος, διέταξε τους άνδρες του 3ου Λόχου να ανεβούν στο λόφο. ∆ιοικητής
του 3ου Λόχου ήταν ο λοχαγός Κωνσταντίνος Σαλτσάς και υποδιοικητής ο
υπολοχαγός Κωνσταντίνος Πισιώτης. Ο τελευταίος τραυµατίστηκε σοβαρά τη
νύχτα της κινεζικής επίθεσης.
Παραδόξως την ύπαρξη του Κων. Πισιώτη ανακάλυψα από τον Μάρτιν Μάρκλεϊ, ο οποίος επίσης είχε τραυµατιστεί πάνω στο ύψωµα Χάρι. Επικοινωνούσα ηλεκτρονικά µε τον Μάρκλεϊ, του ζητούσα πληροφορίες για τις µάχες
στην Κορέα κι εκείνος µου µίλησε εγκωµιαστικά για τον Κων. Πισιώτη, µου
έδωσε το τηλέφωνο του Έλληνα βετεράνου, τονίζοντας ότι είχαν γίνει φίλοι
το 1953.
Πώς ξεκίνησε αυτή η φιλία; Ο Κων. Πισιώτης τραυµατίστηκε από θραύσµα χειροβοµβίδας στο σαγόνι, έφερε όµως επιπλέον ένα σοβαρό τραύµα στο στήθος. Λίγες εβδοµάδες µετά τη µάχη του Χάρι, είχε αρχίσει σιγά-σιγά να
συνέρχεται στο στρατιωτικό νοσοκοµείο του Τόκιο. Μια µέρα, η αδελφή νοσοκόµα που τον φρόντιζε του σύστησε έναν Αµερικανό τραυµατία, επίσης βετεράνο των µαχών, στο Χάρι.
Ο Κων. Πισιώτης τον θυµάται σήµερα ως έναν ψηλό, αδύνατο άντρα, που
µόλις που έβλεπε από το ένα µάτι του. Οι δυο µαχητές έγιναν αχώριστοι καθ’
όλη τη µακρά διάρκεια της νοσηλείας τους στην Ιαπωνία. « Εγώ δεν µπορούσα
να περπατήσω», µου ξοµολογήθηκε ο Κων. Πισιώτης, όταν τον είδα στο σπίτι
του στην Ανάβυσσο. «Ήµουν φοβερά εξαντληµένος. Είχα ένα σοβαρό αιµάτωµα στο στήθος και, λόγω του τραύµατος στην κάτω σιαγόνα, µπορούσα να
τραφώ µόνον µε καλαµάκι. Ο Μάρκλεϊ δεν έβλεπε σχεδόν καθόλου. Τυφλός
αυτός, κουτσός εγώ, κόβαµε βόλτες στο νοσοκοµείο. Εκείνος µε κρατούσε
όρθιο, εγώ του έδειχνα το δρόµο. Έτσι παρηγορούσαµε ο ένας τον άλλον».
Ο Μάρκλεϊ ήταν λοχαγός πεζικού, διοικητής του λόχου «Κινγκ». Ανέβηκε µε
τους άνδρες του στο Χάρι στις 6 Ιουνίου 1953. Τη νύχτα της 10ης Ιουνίου µονάδες της 74ης Κινεζικής Μεραρχίας εξαπέλυσαν επίθεση µε περίπου 3.600
άνδρες. Επιτιθέµενοι κατά κύµατα και υπό τους ήχους πολεµικής σάλπιγγας,
σφυρίχτρας και αλαλαγµών («στην αρχή σου πάγωναν το αίµα», θυµάται ο
Κων. Πισιώτης), οι Κινέζοι εισχώρησαν στα χαρακώµατα των Αµερικανών, προκαλώντας πανδαιµόνιο. Νωρίς την εποµένη, µετά την ενίσχυση δύο ακόµα
λόχων, οι Αµερικανοί εξανάγκασαν τους Κινέζους σε σύµπτυξη. Το ίδιο σκηνικό θα επαναλαµβανόταν κάθε βράδυ έως τις 17 Ιουνίου.
Το πρωινό της 11ης Ιουνίου, από τους 140 άνδρες του λόχου του Μάρκλεϊ, λιγότεροι από 20 µπορούσαν να αποχωρήσουν περπατώντας. Την προηγούµενη νύχτα, ο Μάρκλεϊ αµυνόταν στο σταθµό διοίκησης µαζί µε τους
υπολοχαγούς Ρίτσαρντς και Σαµ Μπακ. Ύστερα από µαζική έφοδο, οι Κινέζοι
εξουδετέρωσαν µε χειροβοµβίδες τους Ρίτσαρντς και Μάρκλεϊ, ,οι
οποίοι έπεσαν τραυµατισµένοι. Ο Σαµ Μπακ σκότωσε µε την αραβίδα του 1520 Κινέζους, προτού πέσει και αυτός τραυµατισµένος. ∆εν έχασε τελείως τις
αισθήσεις του. Αλλά κατάφερε να προσποιηθεί τον νεκρό. Οι Κινέζοι τους
έψαξαν όλους. Τη στιγµή εκείνη ο Μάρκλεϊ άρχισε να συνέρχεται κι ένας Κινέζος τον πυροβόλησε.
Αφού οι Κινέζοι έφυγαν, ο Μπακ σύρθηκε ως τους δύο πεσµένους αξιωµατικούς. Ο Ρίτσαρντς είχε πεθάνει, όµως ο
Μάρκλεϊ ανέπνεε. Ο Μπακ παρατήρησε ότι το ένα µάτι του
λοχαγού του κρεµόταν στο µάγουλό του. Πήρε το βολβό και τον απόθεσε
στην εσοχή του µατιού, αφού τον καθάρισε όπως-όπως. «Έως σήµερα, αναρωτιέµαι πώς και γιατί το έκανα», έγραψε πολλά χρόνια µετά ο Μπακ. Το απίστευτο όµως είναι ότι ο Μάρτιν δεν έχασε τελείως την όρασή του». Γι’ αυτή
του την πράξη ο Σαµ Μπακ τιµήθηκε µε τον Αργυρό Αστέρα πολλά χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2003.
Ρώτησα τον Μάρκλεϊ αν θα µπορούσε µε κάποιον τρόπο να περιγράψει την εµπειρία εκείνης της νύχτας. «Ήταν µια κόλαση και για µας αλλά και
για τους Έλληνες. Η µάχη µε την οποία κλείνει η ‘’∆ιάσωση του στρατιώτη
Ράιαν‘’ µου έφερε πολλές δυσάρεστες µνήµες από ύψωµα Χάρι, κυρίως οι
σκηνές µάχης σώµα µε σώµα…».
Τον Αύγουστο του 2002, ο Μάρτιν Μάρκλεϊ δέχτηκε ένα δέµα από το
Εθνικό Κέντρο Προσωπικών Αρχείων των ΗΠΑ, µε παλαιά στρατιωτικά έγγραφα που τον αφορούσαν. Μεταξύ αυτών, βρήκε µια επιστολή του Γ. Κουµανάκου, διοικητή τότε του ελληνικού τάγµατος στην Κορέα, µε ηµεροµηνία
13 Σεπτεµβρίου 1953. Σύµφωνα µε αυτήν, ο Μάρτιν Μάρκλεϊ γινόταν «επίτιµο
µέλος του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώµατος και θα µπορούσε να φοράει το
ελληνικό εθνόσηµο στη στολή του». Τον Ιούνιο του 2003, τιµήθηκε από την
αµερικανική κυβέρνηση µε τον Χαλκούν Αστέρα για τη δράση του εκείνη τη
νύχτα.
Στο νοσοκοµείο του Τόκιο, πάντως γεννήθηκε µια πολύ ιδιαίτερη ανδρική φιλία. Η συντροφιά ενός προς τον άλλον ήταν ένα βάλσαµο, όχι µόνο
για τους πόνους του κορµιού, µα και εκείνους της ψυχής. Έως σήµερα, ο Μάρκλεϊ αρνείται να µιλήσει µε λεπτοµέρειες για τη µάχη του Χάρι - µόνο για τους
συντρόφους του µιλάει και για τον Έλληνα τραυµατία στο νοσοκοµείο του
Τόκιο. Όσο για τον τελευταίο, είδε τον λοχία του, το «δεξί του χέρι», τον Πρόδροµο Ουζούνογλου, να πεθαίνει στην αγκαλιά του. «Είναι από αυτά τα γραµµένα της µοίρας», θυµάται σήµερα ο Κων. Πισιώτης. «Εκείνη τη νύχτα, οι
Κινέζοι εξαπέλυσαν τρεις επιθέσεις», προσθέτει. «Πολλοί κατάφεραν να
µπουν στα χαρακώµατά µας, όχι όµως στην έκταση που είχε συµβεί µε τους
Αµερικανούς τις προηγούµενες νύχτες». Οι Έλληνες αξιωµατικοί ήταν έµπειροι από τις µάχες του Εµφυλίου και είχαν φροντίσει για τις οχυρώσεις τους.
« Στη δεύτερη επίθεση τραυµατίστηκα. Έδινα διαταγές µε νοήµατα, αιµορραγούσα και δεν µπορούσα να µιλήσω. Τότε, αλλάξαµε θέσεις µε τον Ουζούνογλου. Με φώναξαν µετά να µου πουν ότι είχε χτυπηθεί. Ένας Κινέζος µπήκε
στα χαρακώµατα, έπεσε πάνω στον Ουζούνογλου µε µια χειροβοµβίδα. Σκοτώθηκε ο Κινέζος αλλά τραυµατίστηκε βαριά και ο δικός µας. Πήγα, τράβηξα
από πάνω του τον Κινέζο και τον πήρα στην αγκαλιά µου. το µόνον που πρόλαβε να πει ήταν: «Τη µάνα µου…». Μετά ξεψύχησε. Αφού γύρισα από την
Κορέα, πήγα και βρήκα τη µάνα του στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι
κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ όσο ζω».
Κάπου εδώ η διήγηση σταµατάει. «Αν ήµουν στη δική του θέση, όπου
και ήµουν αρχικά, µπορεί να είχα σκοτωθεί εγώ», σχολιάζει σκεφτικός ο Κων.
Πισιώτης και σωπαίνει.
Τη νύχτα της 17ης προς 18η Ιουνίου του 1953, ο ελληνικός 3ος
Λόχος έχασε πέντε άνδρες, ενώ είχε και δεκαεννιά τραυµατίες. Έχοντας δει
τι πάθαιναν οι Αµερικανοί τις προηγούµενες νύχτες, όταν διατάχθηκαν να
ανεβούν στο λόφο («Χάρο», τον έλεγαν), πήγαν όλοι και εξοµολογήθηκαν.
«Ήµασταν αποφασισµένοι ότι δεν θα επιστρέφαµε», λέει ο Κων. Πισιώτης.
«Μας έσωσε το ότι ενισχύσαµε τις αµυντικές µας θέσεις και τις οχυρώσεις –
και ότι τη νύχτα της 16ης Ιουνίου, οι Κινέζοι δεν επιτέθηκαν. Αυτό µας έδωσε
το χρόνο να ενισχύσουµε την άµυνά µας».
Σήµερα, ο Κων. Πισιώτης ανταλλάσσει επιστολές και κάρτες µε τον
Μάρκλεϊ, κάποτε µιλάνε και στο τηλέφωνο. Κάθε τόσο λένε να συναντηθούν
είτε εδώ είτε εκεί, αλλά η ταλαιπωρία του ταξιδιού είναι αποτρεπτική για την
ηλικία τους. ο Μάρκλεϊ ζει ήσυχα µε τη γυναίκα του κάπου στη Μινεάπολη. Ξυπνάει κατά τις πέντε το πρωί και µπαίνει στο ∆ιαδίκτυο. Ο Κων. Πισιώτης ζει
µε τη γυναίκα του στην Ανάβυσσο. Ξυπνάει και αυτός κάθε πρωί αλλά για να
πάει για ψάρεµα.
Τους χωρίζει µισή ήπειρος και ένας ωκεανός. Τους ενώνει, όµως, ένας
καψαλισµένος λόφος κάπου στην Κορέα. Και βέβαια, οι φίλοι και οι σύντροφοι που έχασαν εκείνη τη νύχτα._
•
•
•
•
•
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Χηµικός Μηχανικός
Εργαστήριο αναλύσεων νερού- λυµάτων
στο Άργος Ορεστικό
Συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων
(µελέτη-επίβλεψη λειτουργίας)
Περιβαλλοντικές µελέτες
Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001
Υπεύθυνος παραγωγής-ποιότητας
Βιοµηχανιών έτοιµου σκυροδέµατος
Γ.Φώτα 21, 522 00 Άργος Ορεστικό
Τηλ. 24670 44 087
Κιν. 6945 90 22 34
Mail: [email protected]
ΣΕΛΙ∆Α 6
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α
Σ ΤΑΥ Ρ ΟΛ Ε Ξ Ο Α ΡΙΘΜΟΣ 2 4 9
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑΡΗΤΑ- ΓΝΩΜΙΚΑ
<< Την ξενιτιά την ορφάνια
την πίκρα, την αγάπη τα τέσσερα τα ζύγισα. Βαρύτερο
είναι τα ξένα…>>.
<< Ο σοφός ποτέ δεν κλαίει
για τα δεινά πού χουν έρθει.
Αγωνίζεται να εµποδίσει να
έρθουνε κι άλλα που θα φέρουν πένθος και κλάµατα.
Και να καλέσει άλλα που θα
φέρουν χαρά και γέλια…>>.
Σαίξπηρ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ- ΑΡΙΘΜΟΣ 249- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
0ΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Παρουσιασµένα, εµφανισµένα.
2. Κράτος της Ασίας- Λαός της Νιγηρίας κοντά στη συµβολή
των ποταµών Νίγηρα και Καντούνα.
3. Χηµική ουσία λιπαρής υφής.
4. … Ο Τροµερός, Τσάρος της Ρωσίας- ∆ενδροστοιχία.
5. Γράµµα του αλφαβήτου µας- Ξενόφερτος χρυσός- Αναµορφωτής της Ιαπωνίας.
6. Πόλη της Ιταλίας- Γνωστά σήµατα.
7. Υπάρχουν και εκλεκτοί ( καθ.).
8. ∆ιπλό κουτσοµπολεύει- Και τα δοµικά αναφέρονται.
9. Παύλος…, Θεατρικός συγγραφέας και µεταφραστής ( µε
άρθρο)
10. Μάρκα σοκολάτας- Στο ζωροαστρισµό η θεότητα της φωτιάς, γιος του Θεού Αχούρα Μάζντα.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ονοµασία τριών λόγων του ∆ηµοσθένη.
2. Μεγάλη Ασιατική χερσόνησος- Ένα απορρυπαντικό.
3. Ηρωίδα του Ζολά- Πόλη της Γαλλίας στη Νορµανδία, πρωτεύουσα του νοµού Σεν- Μαριτίµ.
4. Έγκυρη Ευρωπαϊκή, οικονοµική, εφηµερίδα.
5. Χέλµουντ…, Παλιός Γερµανός ποδοσφαιριστής- Αρχικά
αποστράτων.
6. Γένος λεπιδόπτερων εντόµων( αντίστροφα)- Όργανο µιας
των αισθήσεων (καθ.).
7. Μοναχικά, χωρίς παρέα- Μέτρα αποστάσεων.
8. Προνοµιούχο τέτοιο διαµέρισµα- Ένας Λουδοβίκος.
9. Άφωνα νήπια- Ερωτοτροπία, φλερτ ( αντίστροφα).
10. Ασταµάτητος , αδιάκοπος- ∆ιαρρέει τη Βέρνη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
<< Είτε από σίδερο, είτε από
ατσάλι, είτε από διαµάντι
είναι φτιαγµένος ο άνθρωπος, πάντα υπάρχει και λίγο
άχυρο µέσα του…>>.
<< Οι γκρινιάρηδες παραπονούνται γιατί τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. Οι
λογικοί χαίρονται που τα αγκάθια βγάζουν τριαντάφυλλα…>>.
<< Αν οι δύσκολες περιστάσεις µας βρουν κοντά στο
θεό, τότε θα βρούµε το θεό
µέσα στι δύσκολες περιστάσεις…>>.
<< Ο πλούτος είναι σύνθεση
και γινόµενο πολλών παραγόντων. Η πιο φτωχή πλευρά
του πλούτου είναι το
χρήµα…>>.
<< Μπορείς να δίνεις χωρίς
να αγαπάς, αλλά δεν µπορείς να αγαπάς χωρίς να δίνεις…>>.
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ- ΑΡΙΘΜΟΣ 248- ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΕΛΑ- ΑΦΑΝΤΑ.- 2. ΠΑΡΑΦΩΝΙΕΣ.- 3. ΙΦ- ΡΗ- ΟΚ.- 4. ΚΑΜΙΝΑ∆ΑΣ.- 5. ΑΓΑ∆ΩΡ- ΡΑΣ.6. ΡΙΓΑ- ΦΑΚΑ.- 7. ΠΕΚ- ΤΡΑΓΟΣ.- 8. ΙΤΑΜΗ- ΚΟΣΑ.- 9. ΛΑΣ- ΟΥ.- 10. ΣΑΪΣΣΑΛΙ.ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ.- 2. ΛΑΦΑΓΙΕΤ.- 3. ΑΡ- ΜΑΓΚΑΛΙ.- 4. ΑΡΙ∆Α- ΜΑΣ.- 5. ΑΦΗΝΩ- ΤΗΣ.- 6.
ΦΩ- ΑΡ.- 7. ∆ΟΝΑ- ΦΑΚΟΣ.- 8. ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ.- 9. ΤΕ- ΣΑΚΟΣ.- 10. ΑΣΑ- ΣΑΣΑΡΙ.ΛΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ.- 2. ΑΙΑ- ΡΕΑΛ- ΚΙΤΣΟΣ.- 3. ΤΑ- ΝΙΡΒΑΝΑΣ- ΑΝΙ.- 4. ΕΛΑΤΑ- ΑΝΑΛΑΤΑ.- 5. ΣΕ- ΕΝΑΤΑ- ΟΚΑ.- 6. ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ- ΡΑ.- 7. ΤΑΕ- ΤΟ- ΙΛΙΑ- ΡΙΣ.- 8. ΣΑΡΜΑ∆ΕΣΑΝΟΙ.- 9. ΑΡΙΑ- ΙΝΤΑ- ΟΝΤΕΡ.- 10. ΑΣΤΑΤΟΙ- ΑΚΙ.- 11. ΤΑ- ΙΡ- ΑΥΤΟ- ΑΚ.- 12. ΕΛΕΝΑΣΧΙΡΟΣΙΜΑ.- 13. ΠΑΛΑΤΙ- ΟΑΣΗ.- 14. ΕΝΟ- ΑΡΗΣ- ΟΕ- ΣΟΝ.- 15. ΣΑΣΙ- ΟΛ- ΑΝ- ΣΗΜΑ.ΚΑΘΕΤΑ:
1.
ΠΑΤΕΡΙΤΑΣΑ- ΤΕΠΕΣ.- 2. ΡΙΑΛ- ΣΑΑΡ- ΑΛΑΝΑ.- 3. ΩΑ- ΑΣΤΕΡΙΑ- ΕΛΟΣ.- 4. ΝΤΕΪΜΑΣΙΝΑ.- 5. ΟΡΙΑ- 0ΤΑ- ΤΡΑΤΑ.- 6. ΧΕΡ- ΕΦΟ∆ΙΑ- ΣΙΡΟ.- 7. ΡΑΒΙΝΟ- ΕΝΤΑ- ΗΛ.- 8. ΟΛΑΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ.- 9. ΝΑΤΑΛ- ΑΙΤΙΑ.- 10. ΙΚΑΝΑ- ΙΑ- ΟΡΣΟΝ.- 11. ΑΪΣΑ- ΙΑΝΟΣ- ΟΗΕ.- 12. ΤΤΛΟΚ- ΟΝ- ΟΣ.- 13. ΙΣΑΑΚ- ΡΙΤΑ- ΙΩΣΗ.- 14. ΚΟΝΤΑΡΙ- ΕΚΑΜ- ΟΜ.- 15. ΑΣΙΑ- ΑΣΤΡΙΚΑ- ΝΑ.
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;
Ένας από τους πιο φηµισµένους Ιταλούς οξύφωνους.
Γεννήθηκε στη Νεάπολη. Αρχικά τραγουδούσε σε εκκλησιαστική χορωδία. Η πρώτη του επιτυχία ήταν το 1898 στο Μιλάνο στο ρόλο του Λόρι στην όπερα << Φεντόρα>> του
Ουµπέρτο Τζιορντάνο, ενώ το 1902 η εµφάνισή του στην
όπερα << Λα Μποέµ>> του Πουτσίνι τον καθιέρωσε ως µεγάλο καλλιτέχνη.
Έπειτα τραγούδησε στη Σκάλα του Μιλάνου, στο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου και στην Μετροπόλιταν Όπερα
της Νέας Υόρκης. Η τελευταία εµφάνισή του ήταν το ∆εκέµβριο του 1920 στην Μετροπόλιταν Όπερα. Η σπάνια σε µέταλλο, ωραία, δυνατή, καθαρή και ζεστή φωνή του τον
οδήγησαν στα µεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσµου, όπου
είχε λαµπρή καλλιτεχνική σταδιοδροµία, αφού αγαπήθηκε
από το πλατύ φιλότεχνο κοινό. Ονοµάστηκε << Βασιλιάς των
τενόρων>> και θεωρείται ο µεγαλύτερος της εποχής του.
Το 1987 ως αναγνώριση της µεγάλης αξίας του τιµήθηκε ( µε µεγάλη καθυστέρηση) µε το βραβείο Γκράµι για την
καλλιτεχνική του προσφορά, ενώ το 1990 ιδρύθηκε στη Νέα
Υόρκη Μουσείο µε το όνοµά του.
Γεννήθηκε το 1873 και πέθανε το 1921.
Για ποιον πρόκειται;
ΧΙΟΥΜΟΡ
Ένας χειρουργός ξυπνά τη
νύχτα από έναν πελάτη:
Τρέξτε, γιατρέ. Η
γυναίκα µου έχει κρίση
σκωληκοειδίτιδας.
Αδύνατον, απαντά ο
γιατρός. Της έκανα πέρυσι
εγχείρηση και τη βγάλαµε.
Είδατε ποτέ στη ζωή σας
άνθρωπο µε δυο σκωληκοειδείς αποφύσεις;
Και σεις, γιατρέ,
δεν είδατε ποτέ άνδρα να
αλλάζει γυναίκα;
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
∆υο ποδηλάτες ξεκίνησαν
ταυτόχρονα να διατρέξουν
µια απόσταση. Ο Α΄ που
έτρεχε τα 1000 µέτρα σε 3
λεπτά, τερµάτισε 2 λεπτά
γρηγορότερα από τον Β΄,
που έτρεχε τα 1000 µέτρα
σε 3 λεπτά και 20 δεύτερα.
Πόσο ήταν το µήκος της
απόστασης;
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
Βραδιάζει
Τώρα, καθώς το πλιότερο από το νήµα της ζωής
Αξιώθηκα και τύλιξα στο στρογγυλό κουβάρι του
- Χωρίς να ξέρω από δω πόσο µου αποµένει
Γιατί απ’ ολοσκότεινη καταπακτή ανεβαίνειΌποτε λάχει και σωθεί ,βαριά θα στενάξω.
Κι αν ακόµα µου κοπεί πιο γρήγορα από κείνα,
Που ‘ χει συνήθειο ο καιρός ν’ αφήνει στους ανθρώπους,
Μικρός θαν’ ο καηµός µου.
Θα πω ο ήλιος έτυχε, προτού καλά βραδιάσει,
Να σκεπαστεί από σύννεφο περαστικό στο δρόµο του
Ή ήταν µια απ’ τις µικρές του χειµώνα,
Που νύχτωσε όταν έδειχνε τις πέντε το ρολόι
Σε τέτοια ταξιδέµατα τα βλέφαρα δεν πρέπει
Να χύνουν βρύσες δάκρυα για ‘κείνον π’ αλαργεύει.
Μα µόνο για το χωρισµό, γι αυτούς που αποµένουν,
Όπου πονούν γιατ’ έχασαν την ακριβή τους συντροφιά.
Ή γιατί έχουν πέτρινη µπροστά τους ανηφόρα
Και ήταν ταξιδευτής ραβδί π’ ακόµα βάσταγε
- Βοήθειά τους πολύτιµη. Κι αυτός εκείνες τις στιγµές,
Αν το µπορούσε θα ‘βανε όλα τα δυνατά του
Να µην ανέβει το σκαρί που ‘ρθε σαν κλέφτης στα κρυφά,
Σα µια σκιά στα σκοτεινά, χωρίς προτού να ρωτηθεί
Αν ήρθε η ώρα του η καλή.
Θανάσης Μητάδης
Από τη συλλογή << Η απουσία της σιγής>>
ΣΕΛΙ∆Α 15
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Έτσι είναι γνωστά επτά µνηµειώδη
έργα της αρχαιότητος, περίφηµα για το µέγεθος και την καλλιτεχνική τους
αξία. Τα εξής:
1.- το χρυσελεφάντινο άγαλµα του ∆ία στην Ολυµπία
2.- ο κολοσσός της Ρόδου
3.- ο φάρος της Αλεξάνδρειας
4.- ο Ναός της Αρτέµιδος στην Έφεσο
5.- το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
6.- οι κρεµαστοί κήποι της Βαβυλώνας και
7.- η πυραµίδα του Χέοπα στην Αίγυπτο
ΤΟ ΧΡΥΣΕΛΑΦΑΝΤΙΝΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ήταν το τελειότερο και µεγαλοπρεπέστερο έργο του µεγαλύτερου γλύπτη
της αρχαιότητος Φειδία, για το οποίο ένα επίγραµµα έλεγε: ‘’ Ή ο Φειδίας ανέβηκε στον ουρανό και είδε το θεό ή ο ∆ίας κατέβηκε στη γη και έδειξε στο Φειδία τη µορφή του ‘’.
Κατά τον Παυσανία είχε ύψος περίπου 40 ποδών (13 µ.) και τον παρουσίαζε καθισµένο σε θρόνο, µεγαλοπρεπή, στολισµένο ολόκληρο µε γλυπτές παραστάσεις από σκηνές των αγώνων του.
Ήταν κατασκευασµένο από χρυσάφι και ελεφαντόδοντο. Τα µαλλιά
του σχεδόν άγγιζαν την οροφή του ναού και έτσι το άγαλµα έδινε την εντύπωση πως ακόµη και το πιο ευρύχωρο περιβάλλον ήταν ανίκανο να περιλάβει το µεγαλείο του κορυφαίου
των θεών.
Ο θεός κρατούσε τη Νίκη
στο δεξί του χέρι και το σκήπτρο
στο αριστερό.
Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ
Ήταν το µεγαλύτερο από
όλα τα αγάλµατα της αρχαιότητος. Κατασκευαστής του ήταν ο
καλλιτέχνης Χάρης από τη Λίνδο,
το κατασκεύασαν δε οι Ρόδιοι σε
ανάµνηση του γεγονότος ότι πολέµησαν µε γενναιότητα και γλύτωσαν την πόλη τους από την
πολιορκία του ∆ηµητρίου του Πολιορκητή (305-304 π.Χ.).
Το άγαλµα ήταν χάλκινο
και παρίστανε το θεό Ήλιο. Είχε
ύψος 32 µέτρα και στηριζόταν µε
τα δύο σκέλη ανοιχτά στους βραχίονες του λιµανιού της Ρόδου.
Κάτω απ’ αυτό περνούσαν τα
πλοία.
Το έργο έπεσε από σεισµό το 222 π.Χ. και καταστράφηκε ολοσχερώς από άλλο σεισµό το 657 µ.Χ. . Τα κοµµάτια του πουλήθηκαν
ως µέταλλο από τους Σαρακηνούς.
Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Πυρσοφόρος πύργος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που κτίστηκε
επί Πτολεµαίου Α΄ του Σωτήρα, του Πτολεµαίου B΄του Φιλάδελφου πιθανότατα, µεταξύ 296 και 280 π.Χ.
Κατασκευάστηκε πάνω σε σκόπελο της νησίδας Φάρου της πόλης ( η
οποία επιχωµατώθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο και ενώθηκε µε την Αλεξάνδρεια) για να διευκολύνει την προσέγγιση των πλοίων κατά τη διάρκεια της
νύχτας.
Κατασκευαστής του ήταν ο Κνίδιος Σώστρατος που, σύµφωνα µε τον
Λουκιανό, χάραξε το όνοµά του βαθύτερα στη λιθοδοµή του Φάρου, αφήνοντας το βασιλικό όνοµα στο ασβεστοκονίαµα που θα αλλοιωνόταν πρώτο.
Η ανέγερσή του στοίχισε 800 ασηµένια τάλαντα. Ήταν κατασκευασµένος µε λευκή πέτρα και το ύψος του έφτανε το 12 µέτρα, ενώ η φλόγα
του, την ανάκλαση της οποίας ενίσχυαν φύλλα ορύχαλκου, ήταν ορατή σε
απόσταση 30 µιλίων. ∆ιέθετε πολλούς ορόφους, ενώ η την κορυφύ του κοσµούσε ένα περιστρεφόµενο άγαλµα του Ποσειδώνα.
Το έτος 1280 µ.Χ. καταστράφηκε ολοσχερώς από σεισµό.
Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ
Η Έφεσος, πόλη της Μικράς Ασίας, κτισµένη στην παραλία, απέναντι
και ΒΑ από τη Σάµο, έγινε ξακουστή από τον περίφηµο Ναό της Αρτέµιδος
στο Αρτεµίσιο.
Από τις ανασκαφές που έγιναν αποδείχτηκε ότι ο Ναός ανοικοδοµήθηκε επανειληµµένως. Τον 6ο π.Χ. αιώνα άρχισε η κατασκευή του περίφηµου,Ιωνικού ρυθµού,Ναού σε σχέδια του Χερσίφρονα και Μεταγένη. Είχε
µήκος 109 µέτρα και πλάτος 55 µε 8 διπλούς κίονες στις στενές πλευρές του
και 20 διπλούς κίονες στις µακρές. Περατώθηκε δε τον 5ο π.Χ. αιώνα από τους
αρχιτέκτονες Πανιώνιο, Εφέσιο και ∆ηµήτριο.
Το 356 π.Χ. τον έκαψε ο Ηρόστρατος, σύµπτωση, τη βραδιά που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος.
ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Στην Αλικαρνασσό, αρχαία αποικία των Τροιζινίων στα παράλια της
Μικράς Ασίας, πατρίδα του ιστορικού Ηροδότου, είχε κτιστεί το περίφηµο
Μαυσωλείο (ανάκτορο του Βασιλιά Μαύσωλου), ένα από τα επτά θαύµατα της
αρχαιότητος. Κατασκευάστηκε τον 4ο π. Χ. αιώνα προς τιµή του Μαύσωλου
(377-353 π. Χ.), σατράπη τη Καρίας.
Το µεγαλόπρεπο µνηµείο σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Σάτυρο
και Πυθέα και η γλυπτική διακόσµηση ανατέθηκε σε τέσσερις από τους µεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής, τον Σκόπα, τον Λεωχάρη, τον Τιµόθεο και
τον Βρύαξη.
Το κτίριο έφερε τετράκλινη στέγη, µε µορφή βαθµιδωτής πυραµίδας,
στην κορυφή της οποίας δέσποζε ένα τέθριππο άρµα.
ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ
Η Βαβυλώνα αρχαία πόλη
ήταν πρωτεύουσα της Βαβυλωνίας χώρας της Μεσοποταµίας,
ανάµεσα στους ποταµούς Τίγρη
και Ευφράτη. Στην αρχαιότητα
είχε αναπτύξει σπουδαιότατο πολιτισµό. Φηµιζόταν για τα πελώρια
κάστρα µε τους 316 πύργους, για
τους πανύψηλους ναούς και τα
αξιοθέατα βασιλικά κάστρα, για
το µεγάλο εξωτερικό τείχος που
είχε µήκος παραπάνω από 16 χιλιόµετρα.
Από τις πύλες της, τις οποίες
ο Ηρόδοτος υποστήριζε ότι ήταν
εκατό, διακρίνεται σήµερα η, αναστηλωµένη πλέον, πόλη της
Αστάρτης, η οποία εντυπωσιάζει
µε τις διαστάσεις της και το διάκοσµό της, τον οποίο αποτελούν
ιερά ζώα (δράκοντες και ταύροι).
Σε µικρή απόσταση από την
πύλη σώζονται τα ερείπια τεράστιων οικοδοµών, τα οποία ελευθέρωσαν από τις προσχώσεις
Γερµανοί αρχαιολόγοι. Πιστεύεται
γενικά ότι τα οικοδοµήµατα αυτά
στήριζαν τις ταράτσες στις
οποίες, χάρη στο παχύ στρώµα χώµατος που είχε µεταφερθεί εκεί, ήταν φυτεµένοι οι Κρεµαστοί Κήποι. Η δηµιουργία τους αποδίδεται στον Ναβουχοδονόσορα Β΄ και βρισκόταν στο µεγάλο ανάκτορο, του οποίου τα ερείπια
καταλαµβάνουν σηµαντική έκταση (περίπου 300χ200 µ.).
Στην πόλη αυτή το έτος 323 π.Χ. άφησε την τελευταία του πνοή ο
Στρατηλάτης ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ.
ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΤΟΥ ΧΕΟΠΑ
Στην Αρχαία Αίγυπτο χρησιµοποιούσαν τις πυραµίδες για τάφους,
στην αρχή µόνον των Φαραώ, αργότερα όµως και ιδιωτών.
Από τις 80 σωζόµενες πυραµίδες είναι οι τρεις µεγάλες της Γκίζας:
του Χέοπα, του Χεφρήνου και του Μυκερίνου, φαραώ της 4ης δυναστείας
(2600 – 2480 π.Χ.). Η µεγαλύτερη είναι του Χέοπα. Σύµφωνα µε την περιγραφή του Ηροδότου έχει ύψος 138 µέτρα, πλευρά βάσης 227 µέτρα και όγκο
2.582.576 κυβικά µέτρα.
Χρειάστηκαν 10 χρόνια για να προετοιµαστεί το έδαφος και τα θεµέλια και 20 χρόνια για να κτιστεί. Χρησιµοποιήθηκαν 2.300.000 ογκόλιθοι γι’
αυτό το καταπληκτικό οικοδόµηµα, καθένας από τους οποίος ζύγιζε γύρω
στους 2,5 τόνους. Εργάστηκαν συνολικά 100.000 άνδρες.
Το µνηµείο είναι αριστούργηµα τεχνικής επιδεξιότητας και µηχανικής
ικανότητας. Το ερώτηµα για το πώς κτίστηκε η πυραµίδα δεν έχει βρει ικανοποιητική απάντηση.
Η πυραµίδα του Χέοπα είναι το µοναδικό από τα επτά θαύµατα της
αρχαιότητας που διασώθηκε.Θωµάς Ν. Τσιάγγος
ΣΕΛΙ∆Α 8
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
KOINΩNIKA
ΓΑΜΟΙ:
Τέλεσαν τους γάµους τους οι:
- Τερψόπουλος ∆ηµήτριος του Βασιλείου µε την Παρασχάκη Ειρήνη του Αρσενίου, στις 3/1/2012, στο ∆ηµαρχείο
- Γαλµπάδης ∆ηµήτριος του Νικολάου µε την Αγγελίδου Παρασκευή του Ρόδη,
στις 26/12/201, στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου, στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάγκας
- Σπύρου Γεώργιος του Θεµιστοκλή µε την Balyuk Valentyna του Μιχαήλ, στις
12/1/2012
- Θέος Φώτιος του Νικολάου µε την Ανανιάδου Κυριακή του Χρήστου,στις
14/1/2012, στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου
- Χαλκιάς ∆ηµήτριος µε την Μπέτζιου Γεωργία,στις 15/1/2012, στον Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής
Θερµά συγχαρητήρια
ΘΑΝΑΤΟΙ:
Απεβίωσαν οι:
- Μανωλίου Βασίλειος του Θωµά, ετών 86, στις 29/12/2011
- Κώτσιας Θεοχάρης του Χρήστου,ετών 84,στις 29/12/2011
- Κυρκώτσιου Νικόλαος του Ανέστη,ετών 83,στις 5/1/2012
- Αποστολίδου Στεργιανή του Ευθυµίου, ετών 53,στις 11/1/2012
- Τζίας Ηλίας του Ιωάννη,ετών 81,στις 15/1/2012
- Σπυρόπουλος Μιλτιάδης του Πολυχρόνη,ετών 84,στις 15/1/2012
- Γρόσιου Ευαγγελή χήρα Χρήστου, ετών 94, στις 19/1/2012
Ο Θεός να τους αναπαύει µετά των δικαίων
∆ΩΡΕΕΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙ∆Α
-Στη ∆ράµα, στη µνήµη της θείας τους Αθανασίας
συζύγου Χρήστου Λιλίτση
οι κληρονοµοι Γεωργίου Λιλίτση
Ο Θεός να την αναπαύει
-Λεωνίδας Πισιώτης (Θες/κη)
-Παναγιώτης Σαµαράς (Τορόντο)
-Κληρονόµοι Γεωργίου Λιλίτση, συµπατριωτών µας
100,00
360,00
100,00
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Κώστογλου Σµαραγδή (Κως), Μπουρνούτος Κων/νος,Λιάππας Χρήστος,Μεθυµάκη Ηρώ (Αθήνα),Απατσίδης Θέµης,Κυριαζίδης Πολύβιος,Κώτσης Ευάγγελος,Γιδάς Γεώργιος,Γαβαλίδης Ανέστης (Κιλκίς),Κασιµίδης Θεµιστοκλής
(Θες/κη),Βόδας Κων/νου Νικόλαος, Ζέζος Πέτρος (Λήµνος), Κουτλεµάνη ∆ωροθέα (Τορόντο),Τσιάγγος Θωµάς, Κωνσταντινίδης Σταύρος,Κωνσταντινίδης
Οδυσσέας (Θες/κη),Κωνσταντινίδης Παναγιώτης (Αθήνα), Οικονοµίδης Γεώργιος (Καστοριά),Σιδερά Ευαγγελία,Παντουλάρη Εύη,Γιδάς Γεώργιος,Μπαλατσούκας
Αγησίλαος,Μαπαλατσούκας
Παναγιώτης,Τσουµαρόπουλος
Αλέξανδρος, Αδαµόπουλος Γεώργιος, Πισιώτας Γεώργιος (Γερµανία), Τσιάγγου Στυλιανή,Μανούσης Θέµης,Βιτούλα Βασιλική,Μανούσης Μιλτιάδης, Κοτσάνης Πασχάλης,Κοτσάνης Ιπποκράτης (Θες/κη), Αποστολίδης Πάνος,
Γουδής Βασίλειος, Κατσέλα Καλλιόπη, Πισιώτης Λεωνίδας (Θες/κη),Σαµαράς
Παναγιώτης (Τορόντο),Σανταλίδης Ιωάννης, Τοτονίδης Θεόδωρος(Τασµάνια),Τοτονίδης Παρασκευάς (Τασµάνια),Τοτονίδης Γεώργιος,
Θερµά ευχαριστούµε
∆ωρητές για την έκδοση του βιβλίου Ιστορίας
Η Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας
από την Ερευνητική Οµάδα Ιστορικών
Χατσέρας Ι. ∆ηµήτριος, Αβραµίδης Βασίλειος, Κώτση Σοφία, Μαγγιλιώτης Κοσµάς, Σικαβίτσας Νικόλαος (Μελβούρνη), Βουίτσης Παναγιώτης (Μαυροχώρι),
Πισιώτης Κων/νος (Αθήνα), Ράκκου Ιωάννης (ΗΠΑ), Κυργιάννης Στέργιος (Λάρισα),Παπαδόπουλος Κων/νος (Θες/κη), Πληκαδίτης Αθανάσιος, Τσολάκης
Φώτιος, Τσιάγγος Θωµάς, Σιδερά Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Ευγενία, Τσαούσης ∆ηµήτριος, ∆ράσκας Μιχαήλ, Τάµπας Κώστας (Μόντρεαλ),Φιλίππου
Ιωάννης, Σµυρνιού-Παπαθανασίου Βιολέτα (Θες/κη), Μήλιος Σωκράτης
(Θες/κη), Αδάµ Κων/νος, Κωνσταντινίδης Σταύρος, Τουκνίδας Σωκράτης
(Αθήνα), ∆ούµας Βασίλειος (ΗΠΑ), Μαγγιλιώτης Χρήστος (Θες/κη), Παπασταύρος Χρυσόστοµος, Νικηφορίδης Λάζαρος, Πολυξένη και Μαριάνθη Ζαχαριάδου, Νίκη Βασιλείου-Ρούντες του Ιωάννη(Μπαρµπαγιάννη) και της
Σοφίας (Μελβούρνη), Γεώργιος Γιδάς, Καραφώτη Ευδοξία (Θες/κη), Πισιώτης
Χρήστος (Αθήνα),
Θερµές-θερµές ευχαριστίες
ΣΤΗΝ ΦΙΌΠΤΩΧΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
Η Κ. Βασιλική Βιτούλα στη µνήµη του πατέρα της Θωµά Αντωνιάδη, 100,00 e
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευχαριστεί
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΡΓΕΣΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘’ Ο ΟΡΕΣΤΗΣ ‘’
ΠΡΟΣ: όλα τα µέλη του Συνδέσµου
Αγαπητοί συµπατριώτες,
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας µας αυτής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εύχεται στον καθένα χωριστά και στα µέλη των οικογενειών σας υγεία, ευτυχία,
πρόοδο και ευηµερία στην πατρίδα µας.
Παράλληλα µε τις ευχές µας έχουµε την τιµή να σας πληροφορήσουµε και
για τα παρακάτω θέµατα:
1) Το κόψιµο της βασιλόπιτας: η εκδήλωση θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2012,
ηµέρα Κυριακή και ώρα 6 µ.µ. στην αίθουσα της Οµοσπονδίας ∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσ/κης (Βενιζέλου 30-4ος όροφος).
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί µε τραγούδια της χορωδίας µας µε µαέστρο τη
Σοφία Νάτσιου.
Επιθυµία του ∆.Σ. είναι στην εκδήλωση να παρευρεθεί όσο το δυνατόν µεγάλος αριθµός Συµπατριωτών µας και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι.
2) Χοροεσπερίδα: ο καθιερωµένος ετήσιος χορός του Συνδέσµου θα πραγµατοποιηθεί εφέτος στην αίθουσα του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Θεσσαλονίκης
(Μ.Αλεξάνδρου 12-παραλία, τηλ. 2310-859 369), στις 18 Φεβρουαρίου 2012,
ηµέρα Σάββατο και µε ώρα έναρξης 8 µ.µ.
Τιµή κατ’ άτοµο 20 ευρώ. ∆ηλώσεις συµµετοχής στα µέλη του ∆.Σ. και στα
τηλέφωνα:
α) Ιορδάνης Τσινικλίδης (πρόεδρος) κιν. 6936 722 380
β) Σταύρος Τσουµπέκος (γ. γραµµατέας) κιν. 6981 330 577
γ)Καλυψή Κιούκα (αντιπρόεδρος) σταθ. 2310 834 045
δ) Θωµαή Καραµανίδου (µέλος) σταθ. 2310 305 936
3)Εκδροµές: Αποφασίστηκε να γίνουν δύο (2) εκδροµές,
µία ηµερήσια και µία 5ήµερη. Η πραγµατοποίησή τους, φυσικά, εξαρτάται κι από τις δηλώσεις συµµετοχής.
Η ηµερήσια θα πραγµατοποιηθεί τον Απρίλιο 2012 µε προορισµό την
Έδεσσα, τη Βεργίνα τη Νάουσα και τον άγιο Νικόλαο της Νάουσας, όπου και
θα καταλύσουµε για µεσηµεριανό φαγητό.
Η 5/ήµερη εκδροµή θα γίνει τον Μάιο του 2012 και θα αφορά, κυρίως, τα παράλια της Μ.Ασίας.
∆ηλώσεις συµµετοχής για τις παραπάνω εκδροµές στον πρόεδρο το Συνδέσµου κ. Ιορδάνη Τσινικλίδη ή τον γεν.γραµµατέα κ. Σταύρο Τσουµπέκο.
4) Συνδροµή: ο Σύνδεσµος στηρίζεται µόνο στα µέλη του και απ’ αυτά προσδοκά την οικονοµική και ηθική συµπαράσταση,ώστε να πορευθεί απρόσκοπτα
και να επιτελέσει το µεγαλειώδες έργο του, που είναι η προβολή της ιδιαιτέρας µας πατρίδας, το Άργος Ορεστικό.
5) Χορωδία: η Χορωδία του Συνδέσµου µας αποτελείται από 50 µέλη και µαζί
µε τους εν Θεσσαλονίκη Φλωρινιώτες είµαστε οι µοναδικοί εκ των 72 Σωµατείων ∆υτικοµακεδόνων Θεσ/κης που διαθέτουµε Χορωδία.
Η Χορωδία όµως αυτή, για να τη διατηρήσουµε, απαιτεί αρκετά έξοδα και χρειάζεται οικονοµική ενίσχυση.
Η Χορωδία µας, υπό την διεύθυνση ικανών Μαέστρων, έχι πραγµατοποιήσει
αρκετές εµφανίσεις µε µεγάλη επιτυχία. Μεταξύ των εµφανίσεων αυτών ξεχωρίζουν: α) έλαβε µέρος σε τρία (3) ∆ιαβαλκανικά Φεστιβάλ Χορωδιών στο
΄Αργος Ορεστικό, β) εµφανίστηκε επανειληµµένα σε συναυλίες στηνΑίθουσα
τελετών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,γ) έδωσε συναυλία στην Κύπρο
κατά την εκεί επίσκεψή της.
Και τέλος πραγµατοποίησε και πλείστες άλλες τόσο εντός όσο και εκτός Θεσσαλονίκης.
Η παρουσία σας στις εκδηλώσεις του Συνδέσµου και ιδιαίτερα των νέων, όπως
κατ’ επανάηψη τονίσαµε, ενισχύει την προσπάθειά µας για καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσµου.
Με πατριωτικούς χαιρετισµούς
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ο Πρόεδρος
ο Γεν. Γραµµατέας
Ιορδάνης Τσινικλίδης Σταύρος Τσουµπέκος
Γεώργιος Ε. Αποστολίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &
Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ.
MSc στην Οικονοµική Επιστήµη ΠΑ.ΜΑΚ.
Τεχνικό Γραφείο Η/Μ Μελετών & Έργων
Κολοκοτρώνη 10-12 - Καστοριά 521 00
Τηλ.24670 26510, κιν. 6974 324 859
e-mail: [email protected]
ΣΕΛΙ∆Α 9
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
∆ηµήτριος Ι. Χατσέρας
Καθηγητής Καρδιολογίας
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Ως «παχυσαρκία « ορίζεται η κατάστασις κατά την οποίαν επέρχεται
υπερβολική συσσώρευσις λίπους εις τον λιπώδη ιστόν.
Ως πασύσαρκον θεωρείται το άτοµον το σωµατικόν βάρος του οποίου
υπερβαίνει το 20% του ιδανικού τοιούτου, ως τούτο εξάγεται εκ σταθερών πινάκων, εµφαινόντων το µέσον βάρος µεγάλου αριθµού φυσιολογικών ατόµων
του αυτού ύψους και της αυτής ηλικίας.
Αιτιολογικοί παράγοντες παχυσαρκίας είναι:
1. γ ε ν ε τ ι κ ο ί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
Η παχυσαρκία,ιδία επί παιδιών, είναι οικογενής (κληρονοµική). Εάν εις
γονεύς είναι παχύσαρκος. Το 40-50% περίπου των τέκνων θα αναπτύξουν παχυσαρκίαν και η αναλογία αυξάνει εις 70-80% εάν αµφότεροι οι γονείς είναι
παχύσαρκοι.
2. η α υ ξ η µ έ ν η π ρ ό σ λ η ψ ι ς τ ρ ο φ ή ς
Επικρατεί η λαϊκή αντίληψις ότι ορισµένοι των παχύσαρκων λαµβάνουν ολίγην τροφήν και το βάρος τους αυξάνει, ενώ άλλα φυσιολογικού βάρους λαµβάνουν µεγάλες ποσότητες τροφής και διατηρούν το βάρος τους
σταθερόν. Αυτή η εκτίµηση είναι απολύτως εσφαλµένη και η εξήγηση του
«φαινοµένου» υπάρχει εις την κακήν εκτίµηση της ποσότητας της προσλαµβανόµενης τροφής και της φυσικής δραστηριότητος του ατόµου.
Τα παχύσαρκα άτοµα λαµβάνουν συνήθως µεγάλες ποσότητες τροφής και υποβάλλονται σε ελαττωµένη φυσική δραστηριότητα ή αδυνατούν να
εκτιµήσουν αµφότερα ορθώς.
Εις µικράν οµάδα ατόµων, είναι δυνατόν, η παχυσαρκία να είναι «αντιδραστική», υπό την έννοιαν ότι η λήψις τροφής χρησιµεύει στο άτοµο αυτό
ως υποκατάστατο κάποιας ικανοποιήσεως, την οποίαν το άτοµο στερείται. Η
ερµηνεία αυτή υποστηρίζεται υπό ψυχαναλυτών. Ως παράδειγµα αναφέρεται
η παχυσαρκία γυναικών κατά την κλιµακτήριον, οπότε αφενός µεν η αναπαραγωγική περίοδος της γυναικός έχει λήξει, αφετέρου δε τα παιδιά της συνήθως αποµακρύνονται της πατρικής οικίας, µε αποτέλεσµα αυτή να θεωρεί
τον µητρικόν ρόλον λίαν περιωρισµένον εις την βιολογική και κοινωνικήν
σφαίραν.
3. µ υ ϊ κ ή ά σ κ η σ ι ς
Η ελάττωσις της µυϊκής άσκήσεως, ως συµβαίνει κατά το γήρας ή ακινητοποίηση κάποιου ατόµου επί µακρόν, λόγω καταγµάτων κ.λ.π. χωρίς ελάττωση της προσλήψεως τροφής, συµβάλλει εις την εµφάνισιν παχυσαρκίας.
4.µ ε τ α β ο λ ι κ ο ί κ α ι ε ν δ ο κ ρ ι ν ι κ ο ί π α ρ ά γ ον τ ε ς
Παρά την ευρέως διαδιδοµένην λαϊκήν αντίληψιν, η παχυσαρκία, εις
το πλείστον των περιπτώσεων, δεν οφείλεται σε κάποια ενδοκρινική διαταραχή. Βέβαια υπάρχουν και παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν παχυσαρκίαν.
α. Υποθυρεοειδισµός (υπολειτουργία του θυροειδούς αδένος).
α. Σύνδροµον CUSHING (υπερλειτουργία του φλοιού των επινεφριδίων).
γ. υπολειτουργία του προσθίου λοβού της υποφύσεως και υπογοναδισµός
δ. παχυσαρκία και σακχαρώδης διαβήτης. Οι παχύσαρκοι εµφανίζουν ηυξηµένην συχνότητα σακχαρώδους διαβήτου.
Υπερβολική παχυσαρκία δυνατόν να προκαλέσει σηµεία και συµπτώµατα καρδιακής και αναπνευστικής ανεπαρκείας προφανώς εκ µηχανικών
λόγων.
Η παχυσαρκία ελαττώνει το ανώτατον όριον ζωής και προδιαθέτει
προς όλας τας παθήσεις. Θάνατοι από όλα τα αίτια επισυµβαίνουν συχνότερον και σε νεώτερες ηλικίες επί παχυσάρκων παρά επί του υπολοίπου πληθυσµού. Όσον µεγαλύτερος είναι ο βαθµός της παχυσαρκίας, τόσον
µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος προώρου θανάτου. Οι στατιστικές αυτές παρατηρήσεις εξήχθησαν από µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως των ΗΠΑ,
και πρέπει να λαµβάνεται υ’ όψιν ότι οι εταιρείες αυτές επιλέγουν τις περιπτώσεις µε προσοχή, γεγονός το οποίον σηµαίνει ότι µεγάλου βαθµού παχυσαρκία θα παρουσιάζουν πολύ µεγαλυτέραν θνησιµότητα από ό,τι
παρουσιάζεται εις τους πίνακας των στατιστικών.
Ως αδρόν γενικόν συµπέρασµα ισχύει ότι το όριον ελαττώνεται κατά
2% περίπου, δι’ αύξησιν του σωµατικού βάρους κατά 1 χιλγρ. άνωθεν του ιδανικού βάρους. Αναλυτικότερα, οι θάνατοι εκ σακχαρώδους διαβήτου είναι τετράκις συχνότεροι επί παχυσάρκων από ό,τι επί του υπολοίπου πληθυσµού, οι
θάνατοι εκ κιρρώσεως του ήπατος είναι δύο φορές συχνότεροι, ενώ εκ στεφανιαίας νόσου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου µία και ηµίσειαν
φοράν συχνότεροι. Άλλες παθολογικές καταστάσεις οι οποίες είναι συχνότεραι επί παχυσαρκίας είναι η υπέρτασις, η οστεοαθρίτις και οι παθήσεις των
χοληφόρων οδών. Οι επιπλοκές της κυήσεως (τοξιναιµία, αιµορραγίες, δυσχέρειες θηλασµού, λοιµώξεις ουροφόρων οδών κ.λ.π.) είναι συχνότερες επί
παχυσάρκων γυναικών.
Μεγαλύτερον ωσαύτως κίνδυνον εµφανίζουν οι παχύσαρκοι, οσάκις
πρόκειται να υποβληθούν εις χειρουργικήν επέµβασιν, τόσον προγραµµατισµένην όσον και επέιγουσαν, καθόσον οι µετεγχειριτικές επιπλοκές, ιδίως η
θροµβωτική νόσος, τυγχάνουν συχνότερες και βαρυτέρας προγνώσεως επ’
αυτών. Εξ όλων των γνωστών αιτίων θανάτου µόνον η αυτοκτονία και η φυµατίωσις είναι ολιγότερον συχναί επί παχυσάρκων.Εξάλλου, οι παχύσαρκοι
παρουσιάζουν ηυξηµένην συχνότητα κιρσών κάτω άκρων, εκζέµατος και µονιλιάσεως των έξω γεννητικών οργάνων.
Θεραπευτικώς αντιµετωπίζοµε την παχυσαρκία δι’ αυξήσεως της φυσικής δραστηριότητος και διαίτης.Ο όρος «φυσική δραστηριότης» προτιµάται
του όρου «µυϊκή άσκησις», διότι υποδηλοί συνεχή φυσικήν άσκησιν και όχι
απλώς την εκτέλεσιν µιας παιδιάς ή µυϊκής ασκήσεως δι’ ολίγην ώραν την
ηµέραν. Επί παραδείγµατι, βάδισιν επί ηµίσειαν ώραν ηµερησίως προκαλεί
απώλειαν βάρους ηµίσεως χιλιογράµµου τον µήνα. Επίσης δέον να τονισθεί
ότι τυγχάνει εσφαλµένη η αντίληψις ότι η αύξησις της φυσικής δραστηριότητος ατόµου τινός συνεπάγεται αύξησιν της ορέξεως και κατά συνέπειαν αύξησιν της ποσότητος της προσλαµβανόµενης τροφής.
Η αύξησις της φυσικής δραστηριότητος εν τω συνόλω της είναι δύσκολος δια τον ασθενή, λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι οι ανέσεις του σύγχρονου
πολιτισµού τείνουν να ελαττώσουν την φυσικήν δραστηριότητα του ατόµου
αντί να την αυξήσουν.
∆ια το όρου δίαιτα δεν νοείται µία βραχείας διαρκείας αλλαγή της
τροφής, αλλά µία συνεχής αλλαγή του είδους και της ποσότητος αυτής, ως
και των συνηθειών διατροφής. Η βάσις της διαίτης είναι ο ολικός περιορισµός
των θερµίδων εις 800-1000 περίπου ηµερησίως. Έχουν προταθεί κατά καιρούς
διάφορα σχήµατα διαίτης.
Τρόφιµα επιτρεπόµενα δια περιορισµένη χρήσιν.
Λιπαρά: βούτυρον, έλαιον,διάφορα λίπη,λιπαρά κρέατα, λιπαραί σάλτσαι, καρυκεύµατα, τηγανητά, ελαιώδεις καρποί (αµύγδαλα, καρύδια).
Υδατάνθρακες: σάκχαρα, γλυκά, άρτος, µπισκότα, γεώµηλα, κοµπόστα, ρύζι,
φασόλια και µπιζέλια ξηρά, φακαί, κάστανα.
Τρόφιµα επιτρεπόµενα: κρέατα εσχάρας, ψάρι άπαχα, αυγά, γάλα, τυρί.
Λαχανικά ωµά ή σούπα (καρότα, πράσινα φασόλια, µαρούλια, ραδίκια, σπανάκι, λάχανο, σέλινο, τοµάτα, αγκινάρες κ.λ.π.). Όλα τα φρούτα εκτός των λιπαρών.
Ποτά: καταργείται η µπύρα, χορηγείται ύδωρ, ολίγον κρασί και καφές.
Επί παχυσαρκίας χρησιµοποιούνται ορισµένα φάρµακα τα οποία προορίζονται να υποβοηθήσουν την δίαιτα και όχι να υποκαταστήσουν ταύτην.
Η δίατα επί του παρόντος τυγχάνει ο ακρογωνιαίος λίθος της όλης
θεραπευτικής αγωγής.-
χαιρόµαστε και συγχαίρουµε
Ο συµπατριώτης µας Χρήστος Τογκαρίδης του Γεωργίου και της Καίτης, από την παιδική και εφηβική του ηλικία διακρινόταν για την αγάπη
του προς τη µουσική και την πίστη του στο Θεό και τη θρησκευτική του
ευλάβειά. Από µαθητής ακόµη του Δηµοτικού παρακολουθούσε µαθήµατα µουσικής στη Φιλαρµονική του Δήµου µας. Σύντοµα εντάχθηκε
στη Φιλαρµονική Ορχήστρα και διακρίθηκε ως ο πρώτος δεξιοτέχνης
του µουσικού οργάνου που έπαιζε (κορνέτα). Ιδιαίτερα όµως τον έτερπε
η εκκλησιαστική µουσική.
Έτσι, ενώ ακόµη ήταν φοιτητής σε πανεπιστηµιακή σχολή της Ιταλίας,
παρακολούθησε µαθήµατα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και
έψαλε ερασιτεχνικά στους εκεί ορθόδοξους ιερούς ναούς. Όταν επέστρεψε από την Ιταλία, συνέχισε να δίδει το παρόν σε εκκλησιαστικές
χορωδίες της Θεσσαλονίκης. Με δάσκαλο τον πρωτοψάλτη του Ιερού
Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κύριον Πατρώνο, φιλοµαθής
και καλλίφωνος, σύντοµα διακρίθηκε και αναγνωρίστηκε το ταλέντο
του, ώστε να υποδειχθεί, προφανώς από το δάσκαλό του, και να αναλάβει ως πρωτοψάλτης του χορού των ιεροψαλτών στο αριστερό ψαλτήρι.
Κάθε Κυριακή, ο Χρήστος Τογκαρίδης από τη θέση του ιεροψάλτη µετέχει ενεργά στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας, υµνολογώντας τον
΄Υψιστο. Όταν ο παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. κ. Άνθιµος αρχιερατεύει στον Ι.Ν. της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης και η ΕΤ3
µεταδίδει τη Θεία Λειτουργία, µας δίνετε η δυνατότητα να απολαύσοµε
το δικό µας Χρήστο. Αν µάλιστα βρεθούµε στη Θεσσαλονίκη, έχοµε την
ευκαιρία να εκκλησιαστούµε στον Ι.Ν. που ψάλλει ο Χρήστος µας και
να τον ακούσοµε.
Αγαπητέ Χρήστο, χαιρόµαστε µαζί µε τους οικείους σου κι εµείς. Ευχόµαστε ο Μέγας Θεός να σου χαρίζει υγεία και δύναµη, για να υµνολογείς και να δοξάζεις το Όνοµά Του. Να είσαι πάντα ευτυχής!
Με αγάπη
Βασίλης Αβραµίδης
ΣΕΛΙ∆Α 10
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Μέρες ξεχωριστές και ιδιαίτερης σηµασίας
για όλον τον χριστιανικό κόσµο. Ο Σωτήρας
µας Χριστός, εκεί στη Βηθλεέµ, στο ταπεινό
σπήλαιο, στη φτωχική φάτνη, περιβαλλόµενος από τα ζώα που ήταν σταβλισµένα, γεννήθηκε και έλαµψε ο σπήλαιο από ουράνιο
φώς, ενώ έχαιρε όλη η φύσις και άγγελοι
ανεβοκατέβαιναν από τον ουρανό στη γη,
υµνολογώντας τη Γέννηση του Θεανθρώπου.
Μέγα το γεγονός, ο Ύψιστος έλαβε σάρκα και
οστά, έγινε ένα µε µάς, για να µας απελευθερώσει από τα δεσµά της δουλείας, και απολυτρωµένους από το προπατορικό αµάρτηµα,
να µας οδηγήσει κοντά στο Θεό.
Κάθε χρόνο σε ανάµνηση του γεγονότος
γιορτάζοµε τη Γέννηση του Σωτήρος. Έτσι κι
εφέτος όλοι οι πιστοί Χριστιανοί κατέκλυσαν
τους ιερούς ναούς και µε κατάνυξη βίωσαν τα
γεγονότα των Μεγάλων Ηµερών. Οι ιερείς και
των δικών µας ναών λαµπροφορεµένοι µε τα
ιερά τους άµφια τέλεσαν τις ηµέρες αυτές τη
θεία λειτουργία, οι καλλικέλαδοι ιεροψάλτες
µας έψαλλαν τους ύµνους των ηµερών, οι πιστοί µετάλαβαν των αχράντων µυστηρίων.
Οι νοικοκυρές έστρωσαν τα καλά στρωσίδια
στα σπίτια τους, µαγείρεψαν, λόγω των ηµερών, ό, τι καλύτερο είχαν, για να ευχαριστήσουν την οικογένειά τους. Όλα κύλησαν
όµορφα και ωραία. Άραγε για όλους… Είχαν
όλοι την οικονοµική δυνατότητα… Πόσοι σκεφτήκαµε τους αδύναµους… Πόσοι δώσαµε τη
βοήθειά µας … ∆είξαµε την αγάπη µας προς
κάθε πάσχοντα συνάνθρωπό µας …
Κοντά σε όλα τα θρησκευτικά γεγονότα των
ηµερών, όπως κάθε χρόνο, κάθε τόπος σύµφωνα µε τις παραδόσεις και τα έθιµά του παρουσίασε τις εορταστικές εκδηλώσεις του.
Στο Άργος Ορεστικό:
α)ο Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΟΡΕΣΤΙΣ», την
Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου 2011 παρουσίασε τη
χριστουγεννιάτικη γιορτή του, στο κτίριο δωρεάς ∆αµανού Θ. ∆ούµα, όπου µόνιµα στεγάζεται. Μετά το χαιρετισµό του προέδρου του
Συλλόγου Βασιλείου Αβραµίδη και τη σύντοµη αναφορά του στο γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού, τις ευχές που
αντηλλάγησαν, η Χορωδία µας, υπό τη διεύθυνση της µαέστρου µας κυρίας Ναταλί Σερόβα-Χολοπούλου, έψαλε τα Κάλαντα και
άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στη συνέχεια όλοι οι χορωδοί και οι κυρίες του χορευτικού του Συλλόγου γεύτηκαν τα εκλεκτά
εδέσµατα που ετοίµασαν και παρέθεσαν οι
χορωδοί και οι κυρίες του χορευτικού. Προσκλήσεις δεν εστάλησαν. Παρέστησαν ο κύριος
∆ηµήτριος
Χατσέρας,
οµότιµος
καθηγητής Ιατρικής, µέλος του Συλλόγου µας
και µέλος της πρώτης ανδρικής χορωδίας
µας, καθώς και ο συντάκτης της εφηµερίδας
µας κύριος Ιωάννης Ουζούνης και αυτός
πρώην µέλος της χορωδίας µας. Ήταν οµολογουµένως µια επιτυχηµένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
β) το απόγευµα της Παρασκευής 23 ∆εκεµβρίου, παρουσίασε µε επιτυχία στα µέλη του,
τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του, το ΚΕ.Φ.Ο.
Άργους Ορεστικού, στο νέο του χώρο στο
Κτίριο δωρεάς ∆αµιανού Θ. ∆ούµα, όπου τη
µέρα αυτή µεταφέρθηκε.
γ) το βράδυ της Παρασκευής, 23/12/2011, η
Χορωδία της Ορεστίδος έψαλε τα κάλαντα
και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στον
κεντρικό δρόµο της πόλεώς µας, µε κατάληξη
στο δηµαρχείο της πόλεώς µας, όπου η Χο-
αραµονή Πρωτοχρονιάς
Ο Μορφωτικός Σύλλογος «
Η
ΟΡΕΣΤΙΣ», θέλοντας να γιορτάσει τον ερχοµό
του νέου έτους 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου, στο κτίριο δωρεάς ∆αµιανού
∆ούµα,
οργάνωσε
το
πρωτοχρονιάτικο γλέντι για τα µέλη του,
όπως τον παλιό καιρό. Η ιδέα ρίχτηκε λίγες
µέρες πριν κι ενώ δεν αναµενόταν η πραγµατοποίηση, εκδηλώθηκε η επιθυµία από λίγα
µέλη, στη συνέχεια τηλεφωνικά ενηµερώθηκαν χορωδοί και µέλη του χορευτικού, πάρθηκε η απόφαση και οργανώθηκε µια
ανεπανάληπτη βραδιά. Όσοι συµµετείχαν
έκαµαν την ετοιµασία τους σε εδέσµατα, τα
προσκόµισαν, εξασφαλίστηκε και µουσική ορχήστρα, και όπως γίνεται αντιληπτό περάσαµε µια υπέροχη βραδιά.
Αν κάποια µέλη της χορωδίας ή του χορευτικού µας δεν ενηµερώθηκαν, αναζητήθηκαν,
ίσως δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία, δεν
υπήρχε λόγος ούτε πρόθεση εξαίρεσης κανενός.
ε) το απόγευµα της 1ης Ιανουαρίου έγινε η
παρέλαση των οργανωµένων Οµάδων Καρναβαλιστών. Παρά τις δυσµενείς οικονοµικές
συνθήκες που βιώνουµε και εξ αυτού της
κακής ψυχικής διάθεσης όλων µας, υπήρξε
συµµετοχή και µπορούµε να ισχυρισθούµε
ότι το καρναβάλι σηµείωσε επιτυχία.
ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι
ρωδία µας είπε τα κάλαντα και στο δήµαρχό µας κύριον Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, δόθηκαν προς το δήµαρχο από τον
πρόεδρο του Συλλόγου οι ευχές των ηµερών, τις οποίες ανταπέδωσε και ο δήµαρχος, υποσχεθείς τη στήριξη του έργου
του Συλλόγου, στο µέτρο του δυνατού. Παρέστησαν ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κύριος Σωκράτης Μπουρινάρης, η αντιδήµαρχος κυρία Μελίκα Σανταλίδου, η πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού κυρία Άννα Κουτλεµάνη.
την ίδια βραδιά τα κάλαντα έψαλαν και οµάδες παιδιών από
σχολεία της πόλεώς µας, από τους άλλους Συλλόγους ( Εύξεινο Λέσχη, Ροδάνη, Αργεστών), καθώς και παιδιά από µεµονωµένες οµάδες.
δ) την παραµονή της Πρωτοχρονιάς αναβίωσε το πατροπαράδοτο έθιµο του καρναβαλιού. Παρέες καρναβαλιών (µπουλούκια) ξεχύθηκαν στους δρόµους της πόλεώς µας,
χορεύοντας µε πολύ κέφι,υπό τους ήχους λαϊκών µουσικών
ορχηστρών. Στις 12 τα µεσάνυχτα, εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήµατα, περιορισµένα ως ήταν φυσικό σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές, δόθηκαν οι ευχές από το δήµαρχο προς
όλους που κατέκλυσαν τον κεντρικό δρόµο µπροστά από το
∆ηµαρχείο. Το γλέντι συνεχίστηκε µέχρι τις πρωινές ώρες της
1ης Ιανουαρίου 2012.
στ) την επόµενη ηµέρα, 2 Ιανουαρίου 2012,
τηρήθηκε το έθιµο «ΠΑΤΕΡΙΤΣΑ». Τρεις παρέες γυναικών των Συλλόγων « ΟΡΕΣΤΙΣ»,
«ΡΟ∆ΑΝΗ» και «ΑΡΓΕΣΤΑΙ», έδωσαν το
παρόν. Η συµµετοχή σε άτοµα ικανοποιητική
µεν, αλλά για µια ακόµη χρονιά διαπιστώνουµε την απροθυµία για συµµετοχή περισσότερων παρεών! Κρίµα …
ζ) τα Θεοφάνεια, µετά τη θεία λειτουργία και
την τέλεση της ακολουθίας του Μεγάλου
Αγιασµού, λαµπροφορεµένοι οι ιερείς των
ναών της πόλεώς µας Λεωνίδας Μπάρδος,
Παύλος Γιαννάκης και Πασχάλης Μουτζίκης,
µε το Σταυρό για τον αγιασµό των υδάτων,
µε την εικόνα της βαπτίσεως του Ιησού, µε
τα εξαπτέρυγα, συνοδεία των ιεροψαλτών οι
οποίοι έψαλαν ύµνους της Βαπτίσεως, τη Φιλαρµονική του ∆ήµου,του δηµάρχου κυρίου
Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, του προέδρου
του ∆.Σ. κυρίου Σωκράτη Μπουρινάρη, της
επικεφαλής της µείζονος πλειοψηφίας του
∆.Σ. κυρίας Σταυροπούλου Μαρίας, των αντιδηµάρχων και µελών του ∆.Σ., εκπροσώπων
των στρατιωτικών και αστυνοµικών αρχών
και άλλων φορέων, εν ποµπή, µ ε τ έ β η σ αν
στον ποταµό Αλιάκµονα για την κατάδυση
του Σταυρού και των αγιασµό των υδάτων.
Πλήθος κόσµου ακολούθησε την ποµπή και
κατέκλυσε την παλαιά και νέα γέφυρα του
Αλιάκµονα. Στις όχθες του ποταµού ανέµεναν οι νέοι, έτοιµοι να πέσουν στα κρύα
νερά, για να πιάσουν το Σταυρό.
Μετά τη σύντοµη ακολουθία, ο ιερεύς Πατήρ
Λεωνίδας έρριψε το Σταυρό στα νερά του
Αλιάκµονα, οι νέοι ρίχτηκαν στα νερά. Τυχερός στάθηκε ο …. Που έπιασε το Σταυρό. Το
έθιµο τηρήθηκε. Η δύναµη που πηγάζει και η
χάρη που αντλούµε από το Σταυρό να είναι
µαζί µας .Με τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
7 Ιανουαρίου 2012, έκλεισε το εορτολόγιο
των ηµερών. Και του χρόνου όλοι παρόντες,
για να συνεορτάσουµε εν Χριστώ τις Άγιες
Ηµέρες.-
Η ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 1878
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΟΡΕΣΤΙΣ
Νικ. Γ. Δασκαλάκη, φιλολόγου
Η επαναστατική κινητοποίηση του Ελληνισµού της Μακεδονίας συνεχίσθηκε µε το µεγαλειώδες κίνηµα του 1878.
Το 1878 µετά το νικηφόρο ρωσοτουρκικό πόλεµο, οπότε υπογράφτηκε η
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, µε την οποία παραχωρούνταν όλη σχεδόν
η Μακεδονία στους Βουλγάρους, σύσσωµος ο ελληνικός πληθυσµός της
Μακεδονίας όλες οι ελληνόφωνες, σλαβόφωνες, βλαχόφωνες και αλβανόφωνες Κοινότητες ξεσηκώθηκαν και µε δηµοψηφίσµατα προς την
Υψηλή Πύλη και διαµαρτυρίες προς τις Μεγάλες Δυνάµεις το Πατριαρχείο και η Ελληνική Κυβέρνηση διεκδίκησαν την ένωσή τους µε την Ελλάδα, διετράνωσαν την εθνική τους ταυτότητα και αξίωσαν τη
µαταίωση των αποφάσεων της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, πράγµα
που έγινε µε το Συνέδριο του Βερολίνου τον ίδιο χρόνο.
Η Χρούπιστα στο σκληρό και εξοντωτικό αυτόν αγώνα έχει αξιόλογη
συµµετοχή και σηµαντική προσφορά. Η δραστηριότητά της εντάσσεται
στους γενικότερους σχεδιασµούς για την επιτυχία του κοινού σκοπού.
Έτσι οι σπουδαιότεροι αρχηγοί των δυτικοµακεδόνων ανταρτών Βασίλειος Ζούρκας, Νικόλαος Νταλίπης και Νικόλαος Καρδίτσας µε 300 άνδρες στα Κορέστια επιχειρούν αλλεπάλληλες επιθέσεις κατά των
τουρκικών σωµάτων.
Το βουλγαρικό κοµιτάτο προσπάθησε µε αίµα, µε τροµοκρατία και µε
απατηλά κηρύγµατα για δήθεν αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, να αποσπάσει µια µερίδα από τους σλαβόφωνους Έλληνες της Μακεδονίας
και να τους καταστήσει όργανά του.
Πολύ µεγάλη και βαθειά απήχηση στην ψυχή του πληθυσµού είχαν οι
υποσχέσεις για ελευθερία, ύστερα µάλιστα από την αφόρητη κατάσταση, που είχαν δηµιουργήσει σε βάρος του πληθυσµού οι βιαιοπραγίες και αυθαιρεσίες τουρκικών αποσπασµάτων και ιδιαίτερα των
ατάκτων Τουρκαλβανών και των αιµοβόρων ληστρικών συµµοριών.
Σηµαντική ήταν η προσφορά των εντοπίων στις περιοχές πληροφοριών.
άλογα, µουλάρια και γα9δούρια, κάρα, πήγαιναν στα παζάρια της Φλώρινας, Καστοριάς, Κα9λαρίων, της Χρούπιστας, όπου γίνονταν οι συναντήσεις και µεταφέρονταν οι πληροφορίες προφορικά ή γραπτά προς
τους αντάρτες.
Ο πρώτες ενέργειες της βουλγαρικής προπαγάνδας για εκβουλγαρισµό
των πληθυσµών της Μακεδονίας άρχισαν από το 1860 και συστηµατοποιήθηκε µετά τη Βουλγαρική Εξαρχία (1870) και προπάντων µετά το
Σχίσµα (1872).
Από τότε λοιπόν αρχίζει ο Μακεδονικός Αγώνας, που πέρασε από πολλές φάσεις, ωσότου εµφανισθούν τα πρώτα ένοπλα τµήµατα των
Βουλγάρων µε τις οργανώσεις (1893 και 1895).
Το 1867 παρουσιάζεται στην Καστοριά, η πρώτη σοβαρή οργάνωση σε
αντίδραση στα σχέδια των Βουλγάρων µε σηµαντική δράση.
Είναι η Νέα Φιλική Εταιρεία, που την ίδρυσαν ο Αναστάσιος Πηχεών και
οι συνεργάτες. Ο περιβόητος για την απληστία και τη θηριωδία του λήσταρχος Αµπετίν έχοντας την προστασία του κα9µακάµη της Καστοριάς Σελήµπεη και τη συνεργασία του µεγάλου εµπόρου του Δηµοσίου
Οµέρ Αγά κατόρθωσε να εξοπλίσει πολεµικό υλικό, όπως διέδιδε, να καταδιώξει τα ελληνικά σώµατα, που δρούσαν στο Βίτσι και στο Γράµµο.
Αντί όµως να στραφεί εναντίον των ανταρτών επιδόθηκε σε ανηλεή
λήστευση της επαρχίας.
Στις 4 Ιουλίου 1878, ηµέρα αγοράς στη Χρούπιστα, επιτήδειοι διέδωσαν
ότι επίκειται ληστρική επιδροµή στην πόλη. Η φήµη αυτή είχε άµεσο
αντίκτυπο στην αγορά, της οποίας πωλητές και αγοραστές κατελήφθηκαν από µεγάλο πανικό και έσπευσαν να αποµακρυνθούν εγκαταλείποντας αφύλακτα τα εµπορεύµατά τους. Έτσι η αγορά διαλύθηκε
και εµπορεύµατα έµειναν στη διάθεση των επιτηδείων. Ευτυχώς η εµφάνιση τµήµατος στρατού απέτρεψε την ολοκληρωτική διαρπαγή των
εµπορευµάτων τους. Ήταν όµως τόσο µεγάλος ο πανικός ώστε πολλοί
χριστιανοί κατέφυγαν στην Καστοριά, ενώ οι χωρικοί για κάποιο διάστηµα χρόνου δεν τόλµησαν να µεταβούν στην αγορά της Χρούπιστας.
Ο περιβόητος για την απληστία και τη θηριωδία του λήσταρχος Αµπεντίν έχοντας την προστασία του κα9µακάµη της Καστοριάς Σελή µπέη
και τη συνεργασία του Καζήµπεη και του µεγαλοφυλέτη του Δηµοσίου
Οµέρ Αγά κατόρθωσε να εξοπλίσει τη συµµορία του µε όπλα «Μαρτίνι»
και να εφοδιασθεί µε 3-4 φορτία πολεµικού υλικών µε σκοπό όπως διέδιδε, να καταδιώξει τα ελληνικά σώµατα, που δρούσαν στο Βίτσι και
στο Γράµµο. Αντί όµως να στραφεί κατά των ανταρτών επιδόθηκε σε
καταλήστευση της επαρχίας.
Κατά τα µέσα Ιουλίου του 1878 και µέρα µεσηµέρι µπήκε στη Χρούπιστα
και µετά από επανωτούς πυροβολισµούς για εκφοβισµό των κατοίκων
συνέλαβε και απήγαγε τρεις από τους ευπορότερους κτηνοτρόφους της
πόλεως.
Οι τοπικές αρχές απέφυγαν να αντιδράσουν. Αυτό ανέλαβε να κάνει ο
Ζούρκας, που είχε ληµέρι και ορµητήριο στην περιοχή Πρεσπών.
Μόλις πληροφορήθηκε τα συµβάντα στη Χρούπιστα έσπευσε σε καταδίωξη της συµµορίας του Αµπεντίν και διάσωση των απαχθέντων τσε-
ΣΕΛΙ∆Α 12
λιγκάδων. Σε συµπλοκή που ακολούθησε άνδρες του Ζούρκα σκότωσαν
6 Οθωµανούς. Δεν έγινε γνωστό όµως η τύχη των απαχθέντων. Ο Ζούρκας την 1η Αυγούστου έστειλε επιστολή στο µουδίρη της Χρούπιστας µε
την οποία του γνωστοποιούσε ότι άνθρωποι του έχοντας πολύ ανάγκη
από τρόφιµα παραβίασαν στο Ζελεγκόσδι την αποθήκη και αφαίρεσαν
2000 οκάδες σταριών.
Με την επιστολή που έφερε τις υπογραφές των οπλαρχηγών Ζούρκα και
Μπέλλου επιδιωκόταν η αποσόβηση του βέβαιου κινδύνου, να αντιδράσουν οι Τούρκοι και ανηλεώς να λεηλατήσουν το χωριό, συνήθιζαν σε
παρόµοιες περιστάσεις.
Ο οπλαρχηγός Μαλάµος ζήτησε από τους κατοίκους της Χρούπιστας
4000 οθωµανικές λίρες, για να µπορέσει να ντύσει και υποδήσει τους
άνδρες του, που φρόντιζαν για την ασφάλεια του τόπου και την προστασία των αδικηµένων.
Η κατάσταση αυτή επικρατούσε στη Χρούπιστα και στα χωριά της
µέχρι το τέλος του 1878, κατάσταση σκληρή, αφόρητη για τους Χριστιανικούς πληθυσµούς.
Στις 17 Αυγούστου τουρκαλβανική συµµορία συνέλαβε στη Γράµµουστα, κακοποίησε και καταλήστευσε οµάδα Βογατσιωτών, που επέστρεφε στην πατρίδα τους από την Κορυτσά. Για αντεκδίκηση οι
επαναστάτες συνέλαβαν στη Ζάνια µερικούς Οθωµανούς από τη Χρούπιστα και µεταξύ αυτών το µέλος του τοπικού δικαστηρίου Χασάν Ταχτατζή, περιβόητο για τη θρησκοµανία το και τον αντιχριστιανικό του
φανατισµό, τον κακοποίησαν, τον κράτησαν όµηρο και διαπραγµατεύονταν την τύχη του µε την απελευθέρωση γυναικοπαίδων από τη
Λάγγα, τα οποία οι αρχές κρατούσαν στην Καστοριά.
Στα τέλη Οκτωβρίου του 1878 ένα σώµα ανταρτών έδωσε έξω από τη
Χρούπιστα πεισµατώδη µάχη µε τακτικό και άτακτο τουρκικό στρατό
2000 ανδρών.
Από τους αντάρτες σκοτώθηκαν 3 και άλλοι τόσοι τραυµατίστηκαν από
δε τους Τούρκους έπεσαν νεκροί περί τους 50 τραυµατίσθηκαν δε πάνω
από 20.
Οι Τούρκοι σε αντεκδίκηση προερχόµενοι από τη Βλάστη µε αποσπάσµατα βασιβουζούκων αποκεφάλισαν 4 Βογατσιώτες αθώους, τους
οποίους κατηγόρησαν ως συνενόχους. Αποκεφάλισαν και τρεις άλλους
Χριστιανούς, που όργωναν τα χωράφια τους και τα κεφάλια τους τα
µετέφεραν, για να δηµιουργήσουν πανικό στη Λειψίστα (Εράτυρα).
Η µανία των Τούρκων δεν είχε όρια. Τρανή απόδειξη µεταξύ των άλλων
είναι το παρακάτω γεγονός. Μέσα σε µια µέρα δολοφόνησαν, καθώς
επέστρεφαν από την αγορά της Χρούπιστας η Αγόρω, η Ζωή και η Γιαννούλα από το Βιδιλούτσι (Δαµασκηνιά), η γριά Ζήσαινα και η 18χρονη
νύφη της από το Λιµπίσοβο (Α9-Λιάς) ο Φώτης και ο Πασχάλης από το
Νιστίµι (Νόστιµο), ο Χρυσόστοµος, η Ζωίτσα από τη Σταρίτσανη (Λακώµατα).
Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Η κάθε µορφής βία έθεταν σε κίνδυνο τους ανθρώπους, που έντροµοι έσπευδαν σε ασφαλέστερα µέρη,
όπως έκαναν και οι ιερείς, παπα-Βασίλης, από τη Σταρίτσανη και ο
παπα-Νικόλαος από τη Δόλιανη µη µπορώντας πια να υποµείνουν τις
καταπιέσεις και τις φαυλότητες των βουλγαρικών συµµοριών, αναγκάσθηκαν να καταφύγουν στη Χρούπιστα.
Η κατάσταση που επικρατούσε στα τέλη του 1878 ήταν σκληρή και
αφόρητη για τους Χριστιανικούς πληθυσµούς. Αυτή την κατάσταση
διετραγωδεί και επισηµαίνει σε επιστολή του προς τον Έλληνα Πρόξενο
της Θεσσαλονίκης ο Α. Πηχεών υπογραφόµενος ως Πορφύριος.
Γενικά τα γεγονότα του 1878 στη Δυτική Μακεδονία έστω και το αντίκρυµά τους και συντέλεσαν έστω και κατ’ ολίγον στην τροποποίηση του
άρθρου 60 της συνθήκης του Αγ. Στεφάνου στο Συνέδριο του Βερολίνου, απέτρεψε τον εκβουλγαρισµό της Μακεδονίας, αφετέρου δε παραχώρησε στην επιστολή του από τη Χρούπιστα την 9 Νοεµβρίου 1878
στον Έλληνα Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη ο Πηχεών υπογραφόµενος µε
το ψευδώνυµο Πορφύριος διεκτραγώδησε την κατάσταση και επισηµαίνει τους κινδύνους ως εξής: «Οι Χριστιανοί κάτοικοι των µερών
τούτων εις τοιαύτην κατάστασιν περιήλθον, ώστε ου µόνον ρωσοβουλγαρικής συµµορίας, αλλά και ενδοσινικάς συµµορίας, µε ανοικτάς
αγκαλάς θέλουσί δεχθή αύται προκηρύξουσι την από του υπάρχνοντος
ζυγού απελευθέρωσιν. Πάντες είχαν εστραµµένα τα βλέµµατα τους
προς την ελευτέραν Ελλάδαν ως προς πολικού αστέρι και από αυτής
απολέσαντες τας περιουσίας προσβαλλόµενοι καθ’ εκάστου των οικογενειακών τιµών και βλέποντες τας εαυτών γυναίκας και θυγατέρας
ατιµαζοµένας από των ατάκ των στιφών κινδυνεύοντες δε πάσαν στιγµήν και αυτών των ζώων, στρέφουσε, απανταχόσε, τα βλέµµατα, όπως
ίδωσί που σωτηρίαν. κυκλοφορησάσης δε επ’ εσχάτων των ηµερών της
φήµης, ότι ρωσοβουλγαρικαί συµµορίαι προελαύνουν προς νότον του
Σκάρδου και Ορβήλου προς απελευθέρωσιν των Χριστιανών, εναγώνιοι
προσβλέπουσι προς την στιγµήν εκείνων καθ’ ούνοι µέλλουσι να φθάσουσι και ενταύθα. Αι προς αυτούς γινόµενοι παρατηρήσεις ότι ο σλαβικός ζυγός έσται αφορηκότερος του νυν ουδεµίας τυγχάνωσιν
ακροάσεως προς αυτούς. Εις ολικήν απόγνωσιν περιήλθον οι κάτοικοι
των µερών αυτών, αφού ο πολικός αυτών αστήρ εσβήσθη.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΣΕΛΙ∆Α 16
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
<<ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ>>. Εγκάρδιες και ολόθερµες οι ευχές µας. Ο νέος
χρόνος που µόλις έκανε τα πρώτα του βήµατα να είναι για όλους και όλες καλύτερος από τον προηγούµενο, ο οποίος ήταν για όλους µας δύσκολος. Πολύ
δύσκολος.
Πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου. Το κρύο δριµύτατο. Παγωνιά,
<<τσίκνα>>. Ο Ιανουάριος είναι πράγµατι στα µέρη µας ο πιο δύσκολος µήνας
του χρόνου. Μεγάλος στη διάρκειά του και <<παγωµένος>>.
Τελείωσαν οι πολλές- απανωτές γιορτές. Επανήλθαµε όλοι µας στον
κανονικό ρυθµό της ζωής µας. Είναι γεγονός ότι οι γιορτινές ηµέρες είναι
ηµέρες χαράς, αγάπης οικογενειακής θαλπωρής αλλά και ηµέρες κεφιού και
ξεφαντώµατος. Ηµέρες << φυγής>> από την δύσκολη πραγµατικότητα και για
εµάς τους µεγάλους σε ηλικία ηµέρες περισυλλογής.
Ο ∆εκέµβριος, τον οποίο πρόσφατα αφήσαµε, είχε δύο << πρόσωπα>> ως προς τα καιρικά του φαινόµενα. Το πρώτο δεκαπενθήµερό του
ήταν σχετικά ήπιο, το δεύτερο όµως… κυριολεκτικά παγωµένο, πολικό το
ψύχος. Και οι παγωνιές συνεχίζονται , τα καλοριφέρ δουλεύουν ασταµάτητα
ενώ η τιµή του πετρελαίου… υπερίπταται.
Στο διάστηµα των γιορτινών ηµερών υπάρχουν πολλά τοπικά έθιµα, τα
οποία έχουµε χρέος να τα τηρούµε. Έστω κι αν υπάρχουν πολλές δυσκολίες,
όπως φέτος. Παρ όλα αυτά όµως τα τηρήσαµε.
Την Τετάρτη το βράδυ, 14 ∆εκεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ΑΓΑΠΗΣ από τον Σύλλογο Εστιάσεως- ∆ιασκεδάσεως
της πόλης µας στην πλατεία Ιωάννου Ζάχου ( κεντρική πλατεία). Υπήρχε
πλούσιος µπουφές µε µεγάλη ποικιλία γλυκών καθώς και ψησταριά µε σουβλάκια και λουκάνικα. Όλα δωρεάν. Προσφορά του Συλλόγου. Στη διάρκεια
της εκδήλωσης µαζεύτηκαν αρκετά τρόφιµα ( γι αυτό έγινε η εκδήλωση) για
τους αναξιοπαθούντες πολίτες της πόλης µας. Μια αξιέπαινη ενέργεια αλληλεγγύης και ανθρωπιάς του Συλλόγου τον οποίο και συγχαίρουµε θερµά.
Την Τετάρτη το απόγευµα,21 ∆εκεµβρίου, έπεσαν τα πρώτα χιόνια.
Περίπου δέκα εκατοστά µέσα στην πόλη. Στη συνέχεια το χιόνι πάγωσε καθώς
η θερµοκρασία έπεσε στους µείον - 10 βαθµούς!
Την Πέµπτη το βράδυ, 22 ∆εκεµβρίου, µέσα σε µια ζεστή και χαρούµενη γιορτινή ατµόσφαιρα, η << Ορεστίδα>> διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη
γιορτή για τους χορωδούς αλλά και φίλους του Συλλόγου. Η εκδήλωση έγινε
στα γραφεία του Συλλόγου, στο κτίριο δωρεάς του αείµνηστου ∆αµιανού
∆ούµα.
Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα µας τα είπαν τα µικρά παιδιά, τα σχολεία, η Φιλαρµονική του ∆ήµου µας και η χορωδία της << Ορεστίδος>>, η
οποία κάθε χρόνο συµµετέχει ενεργά σε όλα τα τοπικά έθιµα.
Όπως τα θέλει η παράδοση ήταν τα φετινά Χριστούγεννα. Χιονισµένα.
Το ψύχος όµως ήταν έντονο παρά την ηλιοφάνεια. Ήλιος µε<< δόντια>> που
λέµε.
Χορωδοί και φίλοι της <<Ορεστίδος>> υποδέχτηκαν τον καινούριο
χρόνο στα γραφεία του Συλλόγου. Υπήρχαν πλούσια εδέσµατα τα οποία έφεραν οι συµµετέχοντες, δηµοτική ορχήστρα και ιδιαίτερα ζεστή, φιλική ατµόσφαιρα. Το κέφι ήταν αµείωτο και κράτησε µέχρι τις πρωινές ώρες.
Παραµονή πρωτοχρονιά αντήχησαν << τα’ άργανα>> στους δρόµους
της πόλης. Όχι πολλές οι φετινές παρέες. Το << αντέτι>> όµως έγινε και η
παράδοση συνεχίστηκε.
Με πυροτεχνήµατα, τα οποία ήταν σαφώς λιγότερα από προηγούµενες χρονιές, υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της πόλης µας, στον πεζόδροµο, τον
καινούριο χρόνο. Παρά το δριµύ ψύχος η προσέλευση των κατοίκων ήταν µεγάλη.
Καλό σε γενικές γραµµές ήταν το φετινό τριήµερο Αργείτικο καρναβάλι. Το απόγευµα της πρωτοχρονιάς έγινε η καθιερωµένη παρέλαση των
καρναβαλιών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, η οποία είχε κατακλυστεί από πλήθη
κόσµου. Την παρέλαση άνοιξε η ∆ηµοτική αρχή. Την εκδήλωση τίµησαν µε
την παρουσία τους ο βουλευτής της Ν.∆. κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας και ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος ∆ακής.
Την εποµένη της πρωτοχρονιάς είχαµε το έθιµο της <<πατερίτσας>>.
Τρείς όλες κι όλες οι γυναικείες παρέες. Μία εξ αυτών η της << Ορεστίδος>>,
η οποία κάθε χρόνο δηλώνει παρούσα και συµµετέχει ενεργά στην διατήρηση
του τοπικού εθίµου. Και όχι µόνο…
Υπό βροχή αλλά και µε κάθε επισηµότητα, λαµπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη γιορτάσαµε φέτος τα ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. Μετά τη θεία λειτουργία
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, κλήρος, επίσηµοι και πλήθος πιστών
µετέβησαν στον Αλιάκµονα για την κατάδυση του Τιµίου Σταυρού στα νερά
του ποταµού. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν εµπόδισαν του πιστούς να
κατακλύσουν τις δυο γέφυρες και τους χώρους πέριξ αυτών, ούτε και τους
τολµηρούς νέους να πέσουν στα παγωµένα νερά του Αλιάκµονα.
Συχνά- πυκνά αναφέρεται ότι η πολιτεία κακώς πληρώνει υπέρογκα
ποσά ενοικίων για τη στέγαση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών της, ενώ υπάρχουν
κρατικά κτίρια αναξιοποίητα που παραµένουν άδεια. Το θέµα είναι γνωστό,
συχνά το αναφέρουν οι αρµόδιοι, αλλά… δυστυχώς, τίποτα δεν γίνεται. Μια
αόρατη δύναµη σταµατά τα πάντα. Με τέτοια νοοτροπία πλήρους αδιαφορίας
από τους… << αρµοδίους>> πώς να µη φτάσουµε εδώ που φτάσαµε;
Την ώρα που οι πολίτες της χώρας καθηµερινά βιώνουν την µεγάλη οικονοµική κρίση και µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού οδηγούνται στη φτώχεια και την εξαθλίωση, 117 πρώην βουλευτές των δύο µεγάλων κοµµάτων
εξουσίας, ζητούν µε προσφυγή τους στα δικαστήρια να λάβουν αναδροµικά
και µάλιστα έντοκα πολλές χιλιάδες ευρώ έκαστος!.. Η θρασύτητα, η προκλητικότητα και η<< παχυδερµία>> σε όλο της το µεγαλείο!.. Να τους χαιρόµαστε…
Ένα έγκληµα ερωτικού πάθους συγκλόνισε το Νοµό µας αλλά και όλη
τη χώρα. Φοιτήτρια των ΤΕΙ Καστοριάς δολοφονήθηκε άγρια από το φίλο της,
ο οποίος στη συνέχεια την πέταξε στη λίµνη! Μια απάνθρωπη πράξη που υποβιβάζει τον άνθρωπο σε κτήνος.
Όλοι µας γνωρίζουµε ότι η σηµαία µας αποτελείται από εννιά παράλληλες οριζόντιες λωρίδες µπλε και άσπρες και έναν σταυρό. Πόσοι όµως γνωρίζουµε ότι ο αριθµός εννιά στις λωρίδες δεν είναι τυχαίος; Λοιπόν, ο αριθµός
εννιά στις λωρίδες δεν είναι τυχαίος. Αντιστοιχεί στις εννιά συλλαβές του
συνθήµατος που συγκλόνισε τις ψυχές των Ελλήνων στην Εθνεγερσία του
1821. << Ε- ΛΕΥ-ΘΕ-ΡΙ-Α-Η- ΘΑ-ΝΑ-ΤΟΣ>>.
Πολύ συχνά ο αγαπητός και καλός µου φίλος Αργύρης Τσιάγγος, µου
δίνει αξιόλογα έντυπα κείµενα για αξιοποίησή τους. Αργύρη, για µια ακόµη
φορά σ’ ευχαριστώ και να είσαι βέβαιος ότι κάθε τι αξιόλογο θα δηµοσιεύεται.
- ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ;
- ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ;
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΕΒΑΛΕΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ ;
Αγαπητοί µας, αφού σας ευχαριστήσουµε για την υποστήριξη που µας
παρέχετε, π α ρ α κ α λ ο ύ µ ε όλους, να καταβάλετε τη συνδροµή σας
το συντοµότερο.
Δυστυχώς οικονοµική ενίσχυση δεν δεχόµαστε από κανένα κρατικό
φορέα ούτε και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στηριζόµαστε µόνον στις δικές σας δωρεές και συνδροµές.
Είναι ο µοναδικός οικονοµικός µας πόρος για την έκδοση της εφηµερίδας και ταυτόχρονα για την επιβίωση του Συλλόγου µας.
Τα ταχυδροµικά τέλη έχουν αυξηθεί και ο αριθµός των φύλλων της
εφηµερίδας στο εσωτερικό που τυγχάνουν του µειωµένου τέλους έχει
περιορισθεί στις 400. Πέραν του αριθµού αυτού καταβάλλεται ολόκληρο το ποσόν.
Βασίλης Αβραµίδης
Θωµάς Τσιάγγος και Γιάννης Ουζούνης
στο πρωτοχρονιάτικο παραδοσιακό γλέντι.
Λόγω, λοιπόν, επιπλέον οικον. Επιβαρύνσεως είµαστε υποχρεωµένοι να
προβούµε στον περιορισµό των συνδροµητών, διαγράφοντας αυτούς
που δεν εξόφλησαν τη συνδροµή τους.
Με λύπη µας το γράφουµε, αυτό είναι το τελευταίο φύλλο που αποστέλλεται σ’ αυτούς που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Την Κυριακή 18 Δεκεµβρίου 2011 και ώρα 5.00 µ.µ. , στα πλαίσια των
εργαστηρίων τοπικής ιστορίας που πραγµατοποιεί το Μακεδονικό Μουσείο Καστοριάς, παρουσιάστηκε στον ίδιο χώρο η εισήγηση – έρευνα µε
θέµα: «Αναζητώντας αφανείς Καστοριανούς Μακεδονοµάχους» από
οµάδα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Άργους Ορεστικού αποτελούµενη από τους: Μπεροπούλη Γιώργο, Πετροπούλου Μαρία,
Μπίζιο Γιώργο και Καζακλάρη Καίτη.
Μέσα στη ζεστή και κατάµεστη από κόσµο αίθουσα του Μακεδονικού
Μουσείου ξαναζωντάνεψαν µε ποικίλους τρόπους (αφηγήσεις, προβολές βίντεο και φωτογραφιών, δραµατοποιήσεις κ.τ.λ.) µνήµες, θύµησες και εικόνες µιας αλλοτινής εποχής , της εποχής του Μακεδονικού
Αγώνα, που όµως δεν είναι τόσο µακριά µας (χρονικά) και τόσο µακρινά µας ( συναισθηµατικά και βιωµατικά για κάποιους).
Παρουσιάστηκαν επιλεκτικά, µέσα από το πλήθος των γηγενών Μακεδονοµάχων, πληροφορίες και συγκλονιστικά ντοκουµέντα από τη ζωή
και τη δράση των ακολούθων αφανών πρωταγωνιστών του Μακεδονικού αγώνα: Παγουνόπουλος Χαράλαµπος (Νόστιµο), Κουρκούλης Αθανάσιος ή Σλιάχας (Βογατσικό), Παπαδήµος Δηµήτριος ή
Οικονόµος(Βογατσικό), Σέλιος (Μελάνθιο), Ιατρού Αθανάσιος (Βογατσικό), Παπαθανάσης (Σκαλοχώρι), Διαµαντίδης Γρηγόριος (Άγιος Νικόλαος) και Μαλεγκάνος Βασίλειος (Καστοριά). Επίσης παρουσιάστηκε
µέσα από µαρτυρίες και η εξόντωση του κοµιτατζή Κωνστάντωφ στον
Άγιο Ηλία. Οι καστοριανοί Μακεδονοµάχοι που παρουσιάστηκαν δεν
επιλέχθηκαν τόσο µε κριτήριο το µέγεθος της προσφοράς ή το τραγικό
του θανάτου τους αλλά προσπαθώντας να αναδειχθεί ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα της προσφοράς του τόπου µας στο Μακεδονικό
Αγώνα.
Συγχαρητήρια στους εξαίρετους δασκάλους µας για την αρουσίαση του θέµατος, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, ροβάλλοντας
τους Ήρωες Μακεδονοµάχους της εριοχής µας.
Μέσα απ΄όλη την παρουσίαση όλοι µας διαπιστώσαµε πως κατά τη
διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα όχι µόνο οι 680 επώνυµοι καστοριανοί, µέχρι σήµερα, Μακεδονοµάχοι και οι περισσότεροι από 3.000 επώνυµοι στην περιφέρεια της Μακεδονίας αλλά και οι απλοί εκατοντάδες
µα και χιλιάδες πολίτες, χιλιάδες κληρικοί και αξιωµατικοί διέθεσαν
τη ζωή τους σε ένα αγώνα ιερό, σκληρό, άγριο και µανιασµένο. Σε έναν
αγώνα χωρίς κανόνες και µεγαλοψυχίες, σε έναν «ιερό πόλεµο» όπου ο
φανατισµός, το µίσος και η παντελής περιφρόνηση προς την ανθρώπινη υπόσταση του «εχθρού» περίσσευε.
Τέλος όλοι νιώσαµε πως οι γηγενείς Μακεδόνες ήρωες βγήκαν από την
λησµονιά στην οποία είχαν βυθιστεί και ανέτρεψαν τη λανθασµένη εντύπωση πως ο Μακεδονικός αγώνας υπήρξε αγώνας των λίγων και όχι
των πολλών, πως ο Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε αγώνας των ανθρώπων από τη νότια Ελλάδα και όχι των γηγενών.
Στον επίλογο θυµηθήκαµε όσα είχε πει ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος κ. Χριστόδουλος για τη Μακεδονία µας: «Η Μακεδονία θα σώσει
την Ελλάδα γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει και η
Μακεδονία είναι αυτή που κρατά ψηλά τα λάβαρα. Με τέτοιες ιστορίες,
αναµνήσεις, µε την ιστορική µνήµη καθάρια, χωρίς σκοπιµότητες,
χωρίς υπολογισµούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς υπαγορεύσεις. Γι
αυτό καλό θα ήτανε όλοι οι Έλληνες να έρχονται από καιρού εις καιρό
στη Μακεδονία και να προσέχουν πού πατάνε γιατί σε κάθε βήµα µπορεί να πατήσεις χώµα ιερό. Μπορεί να πατήσεις έναν τάφο, µπορεί να
πατήσεις ένα λείψανο. Είναι διάσπαρτος ο τόπος από θυσία. Αυτή η
θυσία µας δίνει ζωή, αυτή η θυσία µας συντηρεί και είναι το αντίδοτο
της παγκοσµιοποίησης που θέλει όλα να τα ισοπεδώσει. Να µη µιλάµε
για αγώνες, να µη µιλάµε για πολέµους, να µη µιλάµε για θυσίες…
ΣΕΛΙ∆Α 13
Στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Καστοριάς
Σήµερα, 18 Δεκεµβρίου 2011, στη ζεστή και φιλόξενη αίθουσα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα όσοι είχαµε την τύχη (δηλαδή επιλέξαµε) να
είµαστε εκεί είδαµε κι ακούσαµε θαυµαστά πράγµατα:
-Το πρώτο θαύµα ήταν η γεµάτη αίθουσα, που διαψεύδει όσους πιστεύουν πως παραµονές Χριστουγέννων ο κόσµος περί άλλα τυρβάζει
και άλλα τον απασχολούν.
-Είδαµε την πανηγυρική δικαίωση της ψυχής του Μουσείου, του κ. Χρυσόστοµου Παπασταύρου, που επιµένει να ανοίγει δρόµους, να φωτίζει
σκοτάδια και να δίνει µαθήµατα αισιοδοξίας σε καιρούς ιδιαίτερα
απαισιόδοξους.
-Είδαµε όµως και τη δύναµη της συνεργασίας: τέσσερις δασκάλους,
µια οµάδα δυνατή -Καζακλάρη Καίτη, Μπεροπούλη Γιώργο, Μπίζιο
Γιώργο, Πετροπούλου Μαρία- να συνεργάζονται στην παρουσίαση ενός
θέµατος -«Αναζητώντας Καστοριανούς Αφανείς Ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα»- και να µας εκπλήσσουν µε τα πραγµατικά πολλά και πολύ
σηµαντικά στοιχεία που κατάφεραν να συγκεντρώσουν σίγουρα µε
πολύ ψάξιµο, πολλή δουλειά και πολλή µελέτη.
-Η εισηγητική οµάδα παρουσίασε στο κοινό υλικό σπάνιο: κείµενα δυνατά , σπάνιες φωτογραφίες και πολλές ντόπιων Μακεδονοµάχων ως
χτες τελείως αγνώστων στη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων
αυτής της περιοχής, όπου «πρέπει να προσέχουµε πού πατάµε, γιατί σε
κάθε σηµείο της µπορεί να υπάρχουν τάφοι Ελλήνων που πολέµησαν
ηρωικά γι’ αυτήν», όπως ακούσαµε χαρακτηριστικά από τα χείλη του
Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και δακρύσαµε µαζί του.
-Είδαµε ακόµα να παρελαύνουν στην οθόνη αµέτρητα βιβλία –τα εξώφυλλά τους-, όλα αναφερόµενα αποκλειστικά στο νοµό µας. Προσωπικά αιφνιδιάστηκα-δεν περίµενα µε τίποτα να είναι τόσα πολλά.
Ξαφνικά θυµήθηκα όλους αυτούς που περιφρονούν τους µικρού βεληνεκούς, τους τοπικούς συγγραφείς- πολλοί από αυτούς ήταν δάσκαλοιπου αφιέρωσαν χρόνο και δυνάµεις, καταφέρνοντας τελικά να αφήσουν πίσω τους όλα αυτά τα στοιχεία που δε θα τα είχαµε εµείς οι σηµερινοί στη διάθεσή µας αλλιώς. Τους ευχαριστούµε γι’ αυτό το τόσο
σπουδαίο έργο τους, λιγοστεύει το σκοτάδι µας για µιαν εποχή η απόσταση από την οποία θα µας εµπόδιζε να γνωρίζουµε.
-Θα µπορούσα να πω περισσότερα εξαιτίας του ενθουσιασµού µου,
αλλά σταµατώ εδώ. Ένα πράγµα µόνο θα ‘θελα να ξέρουν οι συνάδελφοί µου-εισηγητές της σηµερινής εκδήλωσης: πως η σηµερινή τους παρουσία αποτελεί µιαν απάντηση πως οι περικοπές στο µισθό του
καθενός µας και η οικονοµική µας εξαθλίωση δεν εµποδίζουν το δηµιουργικό δάσκαλο να αντλεί τη χαρά µέσ’ από το δρόµο της δηµιουργίας. Γιατί η πνευµατική χαρά είναι η ανώτερη απ’ όλες τις χαρές που
µπορεί να νιώσει ο άνθρωπος και αυτό ισχύει πάντα: και στους καιρούς
της αφθονίας των υλικών αγαθών, αλλά και στον καιρό της έλλειψής
τους, στο φτωχό και γεµάτο ανασφάλεια σήµερά µας…
Σόνια Ευθυµιάδου-Παπασταύρου
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερµά συγχαρητήρια στην αγαπηµένη µας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΟΥ
του Νικολάου και της Γλυκερίας που επάξια πήρε το πτυχίο από το
τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Της ευχόµαστε ολόψυχα υγεία , καλή σταδιοδροµία και τύχη στη ζωή
της.
οι γονείς: Νίκος Μπουτσιάδης-Γλυκερία Κοτσάνη
η αδελφή:Τριανταφυλλιά Μπουτσιάδου.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερµά συγχαρητήρια στην αγαπηµένη µας εγγονή Νίκη Αποστολίδου του
Παναγιώτη και της Αθηνάς που τελείωσε επιτυχώς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων», το οποίο
διοργανώνεται σε συνεργασία του ∆.Π.Θ. και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Της ευχόµαστε ολόψυχα Υγεία, Καλή Σταδιοδροµία και τύχη στη ζωή της !
ο παππούς και η γιαγιά
Πασχάλης και Κατίνα Κοτσάνη
(αγαπητή µας Νίκη, δέξου και τα δικά µας συγχαρητήρια. Καλώς να σταδιοδροµήσεις).
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Η ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 1878
ΟΡΕΣΤΙΣ
Νικ. Γ. Δασκαλάκη, φιλολόγου
Η επαναστατική κινητοποίηση του Ελληνισµού της Μακεδονίας συνεχίσθηκε µε το µεγαλειώδες κίνηµα του 1878.
Το 1878 µετά το νικηφόρο ρωσοτουρκικό πόλεµο, οπότε υπογράφτηκε η
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, µε την οποία παραχωρούνταν όλη σχεδόν
η Μακεδονία στους Βουλγάρους, σύσσωµος ο ελληνικός πληθυσµός της
Μακεδονίας όλες οι ελληνόφωνες, σλαβόφωνες, βλαχόφωνες και αλβανόφωνες Κοινότητες ξεσηκώθηκαν και µε δηµοψηφίσµατα προς την
Υψηλή Πύλη και διαµαρτυρίες προς τις Μεγάλες Δυνάµεις το Πατριαρχείο και η Ελληνική Κυβέρνηση διεκδίκησαν την ένωσή τους µε την Ελλάδα, διετράνωσαν την εθνική τους ταυτότητα και αξίωσαν τη
µαταίωση των αποφάσεων της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, πράγµα
που έγινε µε το Συνέδριο του Βερολίνου τον ίδιο χρόνο.
Η Χρούπιστα στο σκληρό και εξοντωτικό αυτόν αγώνα έχει αξιόλογη
συµµετοχή και σηµαντική προσφορά. Η δραστηριότητά της εντάσσεται
στους γενικότερους σχεδιασµούς για την επιτυχία του κοινού σκοπού.
Έτσι οι σπουδαιότεροι αρχηγοί των δυτικοµακεδόνων ανταρτών Βασίλειος Ζούρκας, Νικόλαος Νταλίπης και Νικόλαος Καρδίτσας µε 300 άνδρες στα Κορέστια επιχειρούν αλλεπάλληλες επιθέσεις κατά των
τουρκικών σωµάτων.
Το βουλγαρικό κοµιτάτο προσπάθησε µε αίµα, µε τροµοκρατία και µε
απατηλά κηρύγµατα για δήθεν αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, να αποσπάσει µια µερίδα από τους σλαβόφωνους Έλληνες της Μακεδονίας
και να τους καταστήσει όργανά του.
Πολύ µεγάλη και βαθειά απήχηση στην ψυχή του πληθυσµού είχαν οι
υποσχέσεις για ελευθερία, ύστερα µάλιστα από την αφόρητη κατάσταση, που είχαν δηµιουργήσει σε βάρος του πληθυσµού οι βιαιοπραγίες και αυθαιρεσίες τουρκικών αποσπασµάτων και ιδιαίτερα των
ατάκτων Τουρκαλβανών και των αιµοβόρων ληστρικών συµµοριών.
Σηµαντική ήταν η προσφορά των εντοπίων στις περιοχές πληροφοριών.
άλογα, µουλάρια και γα9δούρια, κάρα, πήγαιναν στα παζάρια της Φλώρινας, Καστοριάς, Κα9λαρίων, της Χρούπιστας, όπου γίνονταν οι συναντήσεις και µεταφέρονταν οι πληροφορίες προφορικά ή γραπτά προς
τους αντάρτες.
Ο πρώτες ενέργειες της βουλγαρικής προπαγάνδας για εκβουλγαρισµό
των πληθυσµών της Μακεδονίας άρχισαν από το 1860 και συστηµατοποιήθηκε µετά τη Βουλγαρική Εξαρχία (1870) και προπάντων µετά το
Σχίσµα (1872).
Από τότε λοιπόν αρχίζει ο Μακεδονικός Αγώνας, που πέρασε από πολλές φάσεις, ωσότου εµφανισθούν τα πρώτα ένοπλα τµήµατα των
Βουλγάρων µε τις οργανώσεις (1893 και 1895).
Το 1867 παρουσιάζεται στην Καστοριά, η πρώτη σοβαρή οργάνωση σε
αντίδραση στα σχέδια των Βουλγάρων µε σηµαντική δράση.
Είναι η Νέα Φιλική Εταιρεία, που την ίδρυσαν ο Αναστάσιος Πηχεών και
οι συνεργάτες. Ο περιβόητος για την απληστία και τη θηριωδία του λήσταρχος Αµπετίν έχοντας την προστασία του κα9µακάµη της Καστοριάς Σελήµπεη και τη συνεργασία του µεγάλου εµπόρου του Δηµοσίου
Οµέρ Αγά κατόρθωσε να εξοπλίσει πολεµικό υλικό, όπως διέδιδε, να καταδιώξει τα ελληνικά σώµατα, που δρούσαν στο Βίτσι και στο Γράµµο.
Αντί όµως να στραφεί εναντίον των ανταρτών επιδόθηκε σε ανηλεή
λήστευση της επαρχίας.
Στις 4 Ιουλίου 1878, ηµέρα αγοράς στη Χρούπιστα, επιτήδειοι διέδωσαν
ότι επίκειται ληστρική επιδροµή στην πόλη. Η φήµη αυτή είχε άµεσο
αντίκτυπο στην αγορά, της οποίας πωλητές και αγοραστές κατελήφθηκαν από µεγάλο πανικό και έσπευσαν να αποµακρυνθούν εγκαταλείποντας αφύλακτα τα εµπορεύµατά τους. Έτσι η αγορά διαλύθηκε
και εµπορεύµατα έµειναν στη διάθεση των επιτηδείων. Ευτυχώς η εµφάνιση τµήµατος στρατού απέτρεψε την ολοκληρωτική διαρπαγή των
εµπορευµάτων τους. Ήταν όµως τόσο µεγάλος ο πανικός ώστε πολλοί
χριστιανοί κατέφυγαν στην Καστοριά, ενώ οι χωρικοί για κάποιο διάστηµα χρόνου δεν τόλµησαν να µεταβούν στην αγορά της Χρούπιστας.
Ο περιβόητος για την απληστία και τη θηριωδία του λήσταρχος Αµπεντίν έχοντας την προστασία του κα9µακάµη της Καστοριάς Σελή µπέη
και τη συνεργασία του Καζήµπεη και του µεγαλοφυλέτη του Δηµοσίου
Οµέρ Αγά κατόρθωσε να εξοπλίσει τη συµµορία του µε όπλα «Μαρτίνι»
και να εφοδιασθεί µε 3-4 φορτία πολεµικού υλικών µε σκοπό όπως διέδιδε, να καταδιώξει τα ελληνικά σώµατα, που δρούσαν στο Βίτσι και
στο Γράµµο. Αντί όµως να στραφεί κατά των ανταρτών επιδόθηκε σε
καταλήστευση της επαρχίας.
Κατά τα µέσα Ιουλίου του 1878 και µέρα µεσηµέρι µπήκε στη Χρούπιστα
και µετά από επανωτούς πυροβολισµούς για εκφοβισµό των κατοίκων
συνέλαβε και απήγαγε τρεις από τους ευπορότερους κτηνοτρόφους της
πόλεως.
Οι τοπικές αρχές απέφυγαν να αντιδράσουν. Αυτό ανέλαβε να κάνει ο
Ζούρκας, που είχε ληµέρι και ορµητήριο στην περιοχή Πρεσπών.
Μόλις πληροφορήθηκε τα συµβάντα στη Χρούπιστα έσπευσε σε καταδίωξη της συµµορίας του Αµπεντίν και διάσωση των απαχθέντων τσελιγκάδων. Σε συµπλοκή που ακολούθησε άνδρες του Ζούρκα σκότωσαν
6 Οθωµανούς. Δεν έγινε γνωστό όµως η τύχη των απαχθέντων. Ο Ζούρκας την 1η Αυγούστου έστειλε επιστολή στο µουδίρη της Χρούπιστας µε
την οποία του γνωστοποιούσε ότι άνθρωποι του έχοντας πολύ ανάγκη
από τρόφιµα παραβίασαν στο Ζελεγκόσδι την αποθήκη και αφαίρεσαν
2000 οκάδες σταριών.
Με την επιστολή που έφερε τις υπογραφές των οπλαρχηγών Ζούρκα και
Μπέλλου επιδιωκόταν η αποσόβηση του βέβαιου κινδύνου, να αντιδράσουν οι Τούρκοι και ανηλεώς να λεηλατήσουν το χωριό, συνήθιζαν σε
παρόµοιες περιστάσεις.
Ο οπλαρχηγός Μαλάµος ζήτησε από τους κατοίκους της Χρούπιστας
4000 οθωµανικές λίρες, για να µπορέσει να ντύσει και υποδήσει τους
άνδρες του, που φρόντιζαν για την ασφάλεια του τόπου και την προστασία των αδικηµένων.
Η κατάσταση αυτή επικρατούσε στη Χρούπιστα και στα χωριά της
µέχρι το τέλος του 1878, κατάσταση σκληρή, αφόρητη για τους Χριστιανικούς πληθυσµούς.
Στις 17 Αυγούστου τουρκαλβανική συµµορία συνέλαβε στη Γράµµου-
ΣΕΛΙ∆Α 14
στα, κακοποίησε και καταλήστευσε οµάδα Βογατσιωτών, που επέστρεφε στην πατρίδα τους από την Κορυτσά. Για αντεκδίκηση οι επαναστάτες συνέλαβαν στη Ζάνια µερικούς Οθωµανούς από τη
Χρούπιστα και µεταξύ αυτών το µέλος του τοπικού δικαστηρίου Χασάν
Ταχτατζή, περιβόητο για τη θρησκοµανία το και τον αντιχριστιανικό
του φανατισµό, τον κακοποίησαν, τον κράτησαν όµηρο και διαπραγµατεύονταν την τύχη του µε την απελευθέρωση γυναικοπαίδων από τη
Λάγγα, τα οποία οι αρχές κρατούσαν στην Καστοριά.
Στα τέλη Οκτωβρίου του 1878 ένα σώµα ανταρτών έδωσε έξω από τη
Χρούπιστα πεισµατώδη µάχη µε τακτικό και άτακτο τουρκικό στρατό
2000 ανδρών.
Από τους αντάρτες σκοτώθηκαν 3 και άλλοι τόσοι τραυµατίστηκαν από
δε τους Τούρκους έπεσαν νεκροί περί τους 50 τραυµατίσθηκαν δε πάνω
από 20.
Οι Τούρκοι σε αντεκδίκηση προερχόµενοι από τη Βλάστη µε αποσπάσµατα βασιβουζούκων αποκεφάλισαν 4 Βογατσιώτες αθώους, τους
οποίους κατηγόρησαν ως συνενόχους. Αποκεφάλισαν και τρεις άλλους
Χριστιανούς, που όργωναν τα χωράφια τους και τα κεφάλια τους τα
µετέφεραν, για να δηµιουργήσουν πανικό στη Λειψίστα (Εράτυρα).
Η µανία των Τούρκων δεν είχε όρια. Τρανή απόδειξη µεταξύ των άλλων
είναι το παρακάτω γεγονός. Μέσα σε µια µέρα δολοφόνησαν, καθώς
επέστρεφαν από την αγορά της Χρούπιστας η Αγόρω, η Ζωή και η Γιαννούλα από το Βιδιλούτσι (Δαµασκηνιά), η γριά Ζήσαινα και η 18χρονη
νύφη της από το Λιµπίσοβο (Α9-Λιάς) ο Φώτης και ο Πασχάλης από το
Νιστίµι (Νόστιµο), ο Χρυσόστοµος, η Ζωίτσα από τη Σταρίτσανη (Λακώµατα).
Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Η κάθε µορφής βία έθεταν σε κίνδυνο τους ανθρώπους, που έντροµοι έσπευδαν σε ασφαλέστερα µέρη,
όπως έκαναν και οι ιερείς, παπα-Βασίλης, από τη Σταρίτσανη και ο
παπα-Νικόλαος από τη Δόλιανη µη µπορώντας πια να υποµείνουν τις
καταπιέσεις και τις φαυλότητες των βουλγαρικών συµµοριών, αναγκάσθηκαν να καταφύγουν στη Χρούπιστα.
Η κατάσταση που επικρατούσε στα τέλη του 1878 ήταν σκληρή και
αφόρητη για τους Χριστιανικούς πληθυσµούς. Αυτή την κατάσταση
διετραγωδεί και επισηµαίνει σε επιστολή του προς τον Έλληνα Πρόξενο
της Θεσσαλονίκης ο Α. Πηχεών υπογραφόµενος ως Πορφύριος.
Γενικά τα γεγονότα του 1878 στη Δυτική Μακεδονία έστω και το αντίκρυµά τους και συντέλεσαν έστω και κατ’ ολίγον στην τροποποίηση του
άρθρου 60 της συνθήκης του Αγ. Στεφάνου στο Συνέδριο του Βερολίνου, απέτρεψε τον εκβουλγαρισµό της Μακεδονίας, αφετέρου δε παραχώρησε στην επιστολή του από τη Χρούπιστα την 9 Νοεµβρίου 1878
στον Έλληνα Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη ο Πηχεών υπογραφόµενος µε
το ψευδώνυµο Πορφύριος διεκτραγώδησε την κατάσταση και επισηµαίνει τους κινδύνους ως εξής: «Οι Χριστιανοί κάτοικοι των µερών
τούτων εις τοιαύτην κατάστασιν περιήλθον, ώστε ου µόνον ρωσοβουλγαρικής συµµορίας, αλλά και ενδοσινικάς συµµορίας, µε ανοικτάς
αγκαλάς θέλουσί δεχθή αύται προκηρύξουσι την από του υπάρχνοντος
ζυγού απελευθέρωσιν. Πάντες είχαν εστραµµένα τα βλέµµατα τους
προς την ελευτέραν Ελλάδαν ως προς πολικού αστέρι και από αυτής
απολέσαντες τας περιουσίας προσβαλλόµενοι καθ’ εκάστου των οικογενειακών τιµών και βλέποντες τας εαυτών γυναίκας και θυγατέρας
ατιµαζοµένας από των ατάκ των στιφών κινδυνεύοντες δε πάσαν στιγµήν και αυτών των ζώων, στρέφουσε, απανταχόσε, τα βλέµµατα, όπως
ίδωσί που σωτηρίαν. κυκλοφορησάσης δε επ’ εσχάτων των ηµερών της
φήµης, ότι ρωσοβουλγαρικαί συµµορίαι προελαύνουν προς νότον του
Σκάρδου και Ορβήλου προς απελευθέρωσιν των Χριστιανών, εναγώνιοι
προσβλέπουσι προς την στιγµήν εκείνων καθ’ ούνοι µέλλουσι να φθάσουσι και ενταύθα. Αι προς αυτούς γινόµενοι παρατηρήσεις ότι ο σλαβικός ζυγός έσται αφορηκότερος του νυν ουδεµίας τυγχάνωσιν
ακροάσεως προς αυτούς. Εις ολικήν απόγνωσιν περιήλθον οι κάτοικοι
των µερών αυτών, αφού ο πολικός αυτών αστήρ εσβήσθη.
Αναφορά Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού
και Λακκωµάτων
23 Αυγούστου 1903
[ ΑΥΕ 1903, ΑΑΚ/Ε΄, Προξενείο Μοναστηρίου]
( το κείµενο µας δόθηκε από τον συνεργάτη της εφηµερίδας µας,
φιλόλογο καθηγητή κ. Νικόλαο Δασκαλάκη)
Τολµητίαι, άνανδροι και δολοφόνοι, όργανα του µη έχοντος συνείδησιν
ουδεµιάς προσωπικής και ατοµικής ελευθερίας δολοφονικού Βουλγαρικού Κοµιτάτου, ετόλµησαν επ’ εσχάτων να καταπατήσωσι φυσικούς
και ηθικούς νόµους σεβαστούς καθ’ άπαντας τους αιώνας εν απάσαις
ταις χώραις της υφηλίου εν οιωδήποτε βαθµώ πολιτισµού και υφ’ οιανδήποτε κυβερνητικήν µορφήν και., αφού εβεβήλωσαν τας αιµοχαρείς χείρας των δια του αίµατος αθώων προκρίτων ελληνικών και
ορθοδόξων κοινοτήτων, ιερεών, διδασκάλων, παρθεναγωγών και ανηλίκων αρρένων και θηλέων,όπως δηµιουργήσωσι ψευδεπανάστασιν
κατά του καθεστώτος χάριν των ιδιοτελών σκοπών των, υπό το κράτος
της αιµοσταγούς δολοφόνου λόγχης κατώρθωσαν να συµπαρασύρωσιν ακουσίως εις τα όρη ελληνικούς αγροτικούς πληθυσµούς ως συµµεριζοµένους δήθεν ιδιοτελών και οπισθοβούλων σκοπών του
Κοµιτάτου. Καθήκον όθεν επιβάλλεται εις ηµάς τους ορθοδόξους πληθυσµούς, ους η βία δεν κατώρθωσε να παρασύρη, όπως αποκηρύξωµεν και σιγµατίσωµεν τους κακοήθεις τούτους επιδροµείς και
διαµαρτυρηθώµεν κατά τε των βδελυρών και αποτροπαίων πράξεων
και ιδιοτελών σχεδίων του δολοφόνου Κοµιτάτου.
Τη 23 Αυγούστου 1903
Κοινότης Κωµοπόλεως
Κοινότης Σταριτσάνης
Χρουπίστης
Έπονται 4 σφραγίδες των συνοικιών Χρουπίστης και Σταριτσάνης και
64 υπογραφαί.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΟΡΕΣΤΙΣ
ΣΕΛΙ∆Α 11
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ Η ΟΡΕΣΤΙΣ ‘’
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Κοιµήσεως Θεοτόκου 1
Τηλ.φαξ: 24670 42 382
ΠΑΙΞΤΕ ΣΚΑΚΙ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΠΑΙΞΕΙ ΣΚΑΚΙ, ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΣ.
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε. Σ. Ο.), ΑΠΟ ΤΟ 1984.
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε. Σ. Ο. ΔΕΛΤΙΟΥ
ΣΚΑΚΙΣΤΗ.
ΟΣΟΙ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ, ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΛΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΟΥΜΑ, ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 5:30-6:30΄ µ. µ.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 5:30µ.µ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
470 τ.µ., άρτιο και δοµήσιµο, στο κέντρο
στην οδό Γράµµου,
κοντά στον Βρεφονηπιακό Σταθµό
τηλ. Συλλόγου : 24670 42 382
Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α Χ. Σ Α Μ Α Ρ Α
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
τ. Ιατρός Πανεπιστηµιακής ∆ερµατολογικής
Κλινικής Νοσοκοµείου ‘’ Αττικόν ‘’
• Επεµβατικη & Αισθητική ∆ερµατολογία
• Παιδοδερµατολογία
• ∆ερµατοσκόπηση
• Εφαρµογές Laser
Λεωφ. Μαραθώνος 79, Άνοιξη – 14569
Τηλ./fax: 210 800 4446, kin. 6932 488660
email: [email protected]
το Ιατρείο λειτουργεί από έτους
συµβεβληµένη µε τα Ταµεία (ΟΠΑ∆-ΙΚΑ κ.ά.)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΟΡΕΣΤΙΣ
Η ΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΣΕΛΙ∆Α 7
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής
Του κ. Τριαντάφυλλου Φελούκα
Ένας από τους δώδεκα µαθητές του Χριστού, γιος του Ζεβεδαίου
Θεολόγου τ. Γυµνασιάρχου
(αναδηµοσίευση από το περιοδικό Ελληνοχριστιανική Αγωγή . ∆εκέµβριος και αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου. Ο αγαπηµένος µαθητής του Κυρίου.
2011)
Είναι ο συγγραφέας του τέταρτου Ευαγγελίου της Καινής ΔιαΗ δηµιουργία του ανθρώπου κατ’ εικόνα του Θεού ήταν η πρώτη κοινωνία του
ανθρώπου µε τον Θεό και το ξεκίνηµα για την οµοίωσή του µε Αυτόν. Με την θήκης, τριών Καθολικών Επιστολών και της Αποκάλυψης.
Σύµφωνα µε την παράδοση ο Ιωάννης µε πολύ ζήλο και ενθουπαρακοή του όµως ο άνθρωπος αποµακρύνθηκε από την κοινωνία της θείας
ζωής, δηλαδή από την κοινή ζωή που ζούσε µε τον Θεό και πορεύτηκε προς σιασµό κήρυξε τη Θρησκεία του Ναζωραίου σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα στην Έφεσο.
το θάνατο.
Επί αυτοκράτορος Δοµετιανού συνελήφθη,βασανίστηκε και
Για να επανέλθει ο άνθρωπος στην µετά του Θεού κοινωνία, ο Υιός
και Λόγος του Θεού σαρκώνεται, σταυρώνεται και ανασταίνεται. Έτσι αναδη- εξορίστηκε στην Πάτµο, όπου µέσα σε ένα σπήλαιο έγραψε το Προφηµιουργείται ο άνθρωπος και ζει εκ νέου µετά του Θεού. Χρειασθήκαµε Θεό ο τικό Βιβλίο, που ονοµάζεται «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ».
Κοιµήθηκε σε ηλικία 100 ετών.Η Εκκλησία µας γιορτάζει τη
οποίος σαρκώθηκε και νεκρώθηκε για να ζήσουµε: « Εδεήθηµεν Θεού σαρκουµένου και νεκρουµένου, ίνα ζήσωµεν», λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολό- µνήµη του στις 8 Μα9ου.
γος!
∆εν µπορούσε λοιπόν ο άνθρωπος να έρθει στο Θεό και ήρθε ο Θεός
στον άνθρωπο. Ο αιώνιος Λόγος και Γυιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της
Ο Α - ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΑΜΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ
Αγίας Τριάδος, έγινε αληθινός άνθρωπος, ένας από εµάς, γιάτρεψε και ζωο(ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ)
γόνησε την ανθρώπινη φύση µας παίρνοντάς την όλη µέσα στον εαυτό Του.
Αυτό οµολογούµε σε κάθε Θ. Λειτουργία µε το Σύµβολο της Πίστεως, το «Πι- Τα τσέρα (1) του Α9- Γιάννη, που απλώνουν τα γέρικα κλωνάρια τους
στεύω». Ο Κύριος Ιησούς, που έλαβε σάρκα από την Παρθένο, είναι κοντά µας πάνω από το οµώνυµο γραφικό ξωκλήσι και το κοιµητήρι του παλιού
σε κάθε στιγµή, ο σύντροφός µας, ο Ένας από την Τριάδα και συγχρόνως ένας χωριού, αιώνες τώρα στέκονται στο σαράκι του χρόνου. Μεγαλωµένα
από εµάς, ο Θεός µας κι ο αδερφός µας.
σε µια τοποθεσία που κρατάει ανάγλυφες τις κοσµογονικές ανασταΗ σάρκωση του Λόγου είναι η δευτέρα κοινωνία του Θεού µε το δη- τώσεις του γήινου φλοιού από τις ώρες της Δηµιουργίας, είναι δεµένα
µιούργηµά Του. Εδώ η θεία Αγάπη και φιλανθρωπία του Θεού είναι απέραντη µε την ιστορία του τόπου και µε την πίστη των ανθρώπων στο φτωχό
και η συγκατάβασή Του προς τους ανθρώπους άπειρη.
και πολύπαθο Άγιο.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας µας τονίζουν ότι ο σκοπός της σαρκώσεως
Οι πανάρχαιες αυτές βελανιδιές στη συνείδηση των κατοίκων της
του Χριστού είναι να συµµετάσχει ο άνθρωπος στη θεία ζωή. Ο άγιος Συµεών περιοχής κρατούν µια ιδιαίτερα τιµητική θέση και θεωρούνται, κατά
ο Νέος θεολόγος γράφει σχετικά: ποιος άλλος είναι ο σκοπός της σαρκώσεως κάποιο τρόπο, ιερά δέντρα. Οι προσκυνητές και, κυρίως, οι Τραντάδες,
του Θείου Λόγου … παρά να µας καταστήσει κοινωνούς των ιδικών Του µετέ- που οι ρίζες τους κρατούν από το παλιό χωριό, αναθυµούνται κάθε
χοντας αυτός στα ιδικά µας; ∆ιότι ο Υιός του Θεού έγινε υιός του ανθρώπου χρόνο απολείτουργα του Α9- Γιάννη µε τρυφερή διάθεση παλιές ιστογια τούτο το σκοπό: για να καταστήσει τους ανθρώπους υιούς του Θεού. Γι ρίες, όπως η παρακάτω).
αυτό άγιος Συµεών υµνεί αδιάκοπα τη θεία Αγάπη, η οποία έκαµε τον άνθρωπο
Όταν οι χωριανοί µας, πολύ πριν από τον πόλεµο, ήθελαν να χτίσουν
οίκο και ένοικο του ∆ηµιουργού.
για τις ανάγκες του χωριού και για τους ξενοµερίτες το γνωστό στους
Λαβών σάρκα δέδωκας ηµίν Πνεύµα Σου Θείον
παλαιότερους Αµιλικό, είπαν στους «πριονάδες» Σιαντίνα και Ράτζη να
και οίκος είς γεγόναµεν ∆αυίδ, οι πάντες,άµα…
πάνε στον Α9- Γιάννη και να «βγάλουν» από τα τσέρα του τον κερεστέ
τουτέστι πάντες συγγενείς, αδελφοί Σου οι πάντες…
(2) που απαιτούνταν.
και οίκον έκαστον ποιείς και ενοικείς εις πάντας
Πήραν κι αυτοί ένα πρωί τα σύνεργά τους κι ανηφόρησαν στο Γκοτς.
και Οίκος πάσι γίνη Σύ, και εν Σοί ενοικούµεν
Μόλις έφτασαν, επισήµαναν τα καλύτερα δέντρα κι άρχισαν αµέσως
είς, Σώτερ, έκαστος ηµών ετά Σού όλος όλου,
τη δουλεία µε τσεκούρες και πριόνια. Και καθώς σωριάζονταν καταγής
και µεθ’ ενός εκάστου Σύ µόνου µόνος τυγχάνων.
φαρδιά πλατιά τα αιωνόβια τσέρα, ανάστα όλο το βουνό!
Με απλά λόγια, ο Κύριος παίρνει σάρκα κι εµείς λαµβάνουµε θείον
Δούλεψαν την πρώτη µέρα δούλεψαν και τη δεύτερη ως το γιόµα. Και
Πνεύµα. Οι πάντες γινόµαστε µία οικογένεια, όλοι συγγενείς και αδελφοί του το δειλινό, επιστρέφοντας από την Κυδωνιά µε τις µπούκλες γεµάτες
Χριστού. Ο καθένας µας γίνεται κατοικητήριον του Θεού και ο Θεός κατοικη- νερό ο Γούσιας, παιδί του Γιάννη Ράτζη, πριν καλά καλά σταµατήσει,
τήριον για όλους µας. Ο καθένας µας µπορεί να είναι µε το Χριστό ολοκλη- άρχισε να τους διηγείται ότι εκεί που έπαιζε, στου Σιουτάκα τα δέντρα,
ρωτικά και για τον καθένα ο Χριστός είναι εντελώς δικός του, κατάδικός του. νύσταξε και είδε στον ύπνο του τον Α9- Γιάννη µε τα άσπρα γένια και τη
Ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, έγινε άνθρωπος για να ενώσει « το τέλος ροζιασµένη πατερίτσα του. Τον πλησίασε ο Άγιος, τον κοίταξε στα
µε την αρχή», δηλαδή τον άνθρωπο µε τον Θεό. Για πρώτη φορά µια ανθρώ- µάτια και αργά αργά του είπε τα εξής : « Τράβα καλό παιδί, και πες
πινη καρδιά κτυπά σε τέλεια ενότητα µε τη ν καρδιά του Θεού. Για πρώτη φορά στους «πριονάδες»ότι µου έκοψαν τα καλύτερα τσέρα δεν θέλω να κόµια τέλεια αγάπη για το ∆ηµιουργό-Πατέρα κάνει µια ανθρώπινη καρδιά να ψουν άλλα και να µε ξεστολίσουν να πάρουν γρήγορα τα σύνεργά τους
κτυπά. Για πρώτη φορά µια καρδιά ανθρώπου κτυπά µε τέλεια αγάπη προς και να φύγουν, το καλό που τους θέλω».
τους ανθρώπους. Υπέρτατη τελείωση του ανθρώπινου προορισµού στο πρόΑυτά είπε ο σεβάσµιος γέροντας στο παιδί και χάθηκε µονοµιάς από
σωπο του Χριστού. Αυτή η τελείωση διαρκεί και θα διαρκέσει για πάντα, όπως µπροστά του. Αυτά είπε καταλεπτώς κι εκείνο στους δικούς του. Μα ο
και ο Θεάνθρωπος θα ζει αιωνίως. Στον Ιησού, τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο Σιαντίνας δεν έδωσε σηµασία.
παραµένει χαραγµένη η κλήση κάθε ανθρώπου.
Συνέχισαν, λοιπόν, να κόβουν και να βγάζουν «γκριντιές, δοκάρια,
Για κάθε πιστό ενσωµατωµένο µε τη χάρη και το έλεος του Χριστού πέταβρα (3)» και άλλα πολλά. Δεν πέρασε όµως πολλή ώρα και χωρίς να
στην αγία Εκκλησία Του, που είναι οντολογικά και πραγµατικά το Θεανθρώπινο το καταλάβουν κατρακύλησε ένα «τρουπί»(4). Έκανε να προφυλαχτεί ο
Σώµα του Ιησού Χριστού, πραγµατοποιείται – κυρίως µε το Μυστήριο της Θ. Γιάννης ο Ράτζης, µα το ξύλο τον πέτυχε και του ΄σπασε το πόδι. Τι να
Ευχαριστίας – η κοινωνία Θεού και ανθρώπου.κάµουν τώρα; Κόβουν βιαστικά δυο «λουµάκια»(5), δένουν σ’ αυτά ένα
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!
Silk oil Σ τ ε φ α ν ί α Η λ ι ά δ ο υ
στο Α Ρ Γ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Κ Ο
Με αγορά καυσίµων κίνησης αξίας
πενήντα (50) ευρώ, πλένοµε και κερώνοµε
∆ΩΡΕΑΝ
το αυτοκίνητό σας
τηλ. 24670 43 129
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ,
600 τ.µ.,γωνιακό, εντός σχεδίου πόλεως, επί των οδών
Αριστοφάνη -Ανακρέοντος, απέναντι από το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο και 3ο Νηπ/γείο, µε εξαιρετική θέα προς την κοιλάδα του Αλιάκµονα και το Γράµµο,
στην τιµή των 52.000,00 ευρώ.
τηλ.συνεννόησης: 693 616 2971
στρωσίδι που είχαν µαζί τους, τον ξάπλωσαν σιγά σιγά επάνω και, παρατώντας τα σύνεργα όπως όπως, µε το πρόχειρο φοείο στους
ώµους,τον φέρνουν κατα9δρωµένοι στο χωριό.
«Καλά σας έλεγε το παιδί, αλλά εσείς που να καταλάβετε1»έλεγε και
ξανάλεγε η Τσίλω, η γυναίκα του Ράτζη, σαν άκουσε από το παιδί πως
έγινε το κακό. Και συνέχισε : «Αντί να πάρετε τα εργαλεία και να φύγετε, εσείς το δικό σας…….Απόκαµε κι ο Α9- Γιάννη κι έγινε ό,τι
έγινε……»
Πέρασαν δυο τρεις µέρες – ο Γιάννης πήγαινε στο καλύτερο- και η
γυναίκα του ανηφόρισε στο ξωκλήσι. Άναψε τα καντήλια, σταυροκοπήθηκε δεητικά κι ύστερα πήρε τα σύνεργα και γύρισε στο χωριό.
Από τότε κι ύστερα κανένας δεν έκοψε τσέρα απ’ τον Α9- Γιάννη. Το
µόνο που έκαµαν µετά από λίγες µέρες, ήταν να πάρουν τα «βγαλµένα
ξύλα» και ν’ αφήσουν τα υπόλοιπα δέντρα να στεφανώνουν το γραφικό
ξωκλήσι. Να τα βλέπουν οι νεότεροι και να θυµούνται το παλιό χωριό,
που το χάλασαν οι Αρβανιτάδες τον καιρό της σκλαβιάς τότε που το
πολύπαθο Γένος µας «τράβηξε των παθών του το τάραχο».
ΑΡΗΣ ΣΩΤ. ΜΠΑΚΑ ΜΗΣ
1. τσέρος : είδος βελανιδιάς.
2. κερεστές (τουρκ. Kereste): οικοδοµήσιµη ξυλεία.
3. πέτραβα : µακρόστενα ξύλα που χρησίµευαν ως υποστηρίγµατα σε
πατώµατα και στέγες
4. τρουπί (το): κυλινδροµικό τµήµα κορµού δέντρου.
5. λουµάκι (το): βελανιδιά νεαρής ηλικίας.