ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής και Εφορευτικών

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.21 11:25:41
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση
Πόλη
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
email
:
:
:
:
:
:
ΑΔΑ: 6Κ4Υ9-ΩΜΧ
Κομοτηνή : 20-10-2014
Αρ. Πρωτ.: Φ.30/10226
Τέρμα Σισμάνογλου
69100 Κομοτηνή
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
25310 83511
2531083555
[email protected]
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής και Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές αιρετών
εκπροσώπων Δ.Π.Ε. Καβάλας».
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 του Π.Δ 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄/03-01-2003) « Σύνθεση , συγκρότηση
και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
2. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.350 / 42 / 148986 / Δ1 / 18-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΖ9Υ9-ΘΨΠ) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπ/σης»
3. Την με αριθ. πρωτ. Φ.31.1/10387/09-10-2014 εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Καβάλας.
Αποφασίζουμε
Συγκροτούμε τη Νομαρχιακή Επιτροπή και τις Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογών της 5ης
Νοεμβρίου 2014 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Καβάλας, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ, ως
εξής:
Α.- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κουράκος Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
2. Μπάης Κυριάκος, αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Διευθυντής του ΔΣ
Αμυγδαλεώνα, με βαθμό Β’.
3. Λιόγκας Ιωάννης, δάσκαλος αποσπασμένος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Καβάλας, με βαθμό Β’.
ΑΔΑ: 6Κ4Υ9-ΩΜΧ
Β.- ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Β1. 1η τριμελής εφορευτική επιτροπή
1. Σταμπουλή Μελπομένη, Δ/ντρια του 16ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της
τον Γεωργόπουλο Νικόλαο, Δ/ντή του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας.
2. Παπαδόπουλος Ευάγγελος, Δ/ντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, ως τακτικό Μέλος με
αναπληρώτριά του την Μητράκου Ευαγγελία, Δ/ντρια του 8ου Δ.Σ. Καβάλας.
3. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, Διευθυντής του Δ.Σ. Νέας Καρβάλης ως τακτικό Μέλος με αναπληρωτή του τον
Δημητριάδη Σπυρίδωνα, Διευθυντή του 7ου Δ.Σ. Καβάλας.
Στην αρμοδιότητα της ανωτέρω εφορευτικής επιτροπής υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
στα παρακάτω δημοτικά σχολεία: 2ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο Δ.Σ. Καβάλας, 1ο και 2ο Δ.Σ. Κρηνίδων,
Δ.Σ. Φιλίππων, Δ.Σ. Αμισιανών, Δ.Σ. Αντιφιλίππων, Δ.Σ. Ελαιοχωρίου, 1ο Δ.Σ. Ελευθερούπολης, Δ.Σ.
Αγιάσματος – Πηγών, Δ.Σ. Γραβούνας – Γέροντα – Ζαρκαδιάς- Πέρνης , Δ.Σ. Ερατεινού – Πετροπηγής –
Ποντολίβαδου και Δ.Σ. Κεραμωτής και νηπιαγωγεία: 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο Νηπ/γείο Καβάλας,
1ο Ειδικό Νηπ/γείο Καβάλας, Νηπ/γείο Δάτου, Νηπ/γείο Ζυγού, Νηπ/γείο Φιλίππων, Νηπ/γείο Ακροποτάμου,
Νηπ/γείο Αμισιανών, Νηπ/γείο Αντιφιλίππων, Νηπ/γείο Γαληψού,
Νηπ/γείο Δωματίων, Νηπ/γείο
Ελαιοχωρίου, 1ο Νηπ/γείο Ελευθερούπολης, Νηπ/γείο Ερατεινού, Νηπ/γείο Ζαρκαδιάς, Νηπ/γείο Κεραμωτής,
Νηπ/γείο Λεκάνης, Νηπ/γείο Νέας Καρυάς, Νηπ/γείο Νέου Ξεριά και Νηπ/γείο Πέρνης.
Β2. 2η τριμελής εφορευτική επιτροπή
1. Ιωαννίδης Αναστάσιος, Δ/ντής του 15ου Δ.Σ. Καβάλας, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Γκράνα
Κωνσταντίνο Δ/ντη του 21ου Δ.Σ. Καβάλας.
2. Βλαστάρης Κωνσταντίνος, Δ/ντης του 2ου Δ.Σ. Καβάλας, ως τακτικό Μέλος με αναπληρωτή του τον
Αντωνίου Λάζαρο Δ/ντρης του 13ου Δ.Σ. Καβάλας.
3. Σαραντίδης Απόστολος, Δ/ντης του 17ου Δημ. Σχ. Καβάλας ως τακτικό Μέλος με αναπληρωτή του το
Στεφάνου Νικόλαο εκπαιδευτικό ΠΕ 11 αποσπασμένο στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, ύστερα από πρόταση
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας.
Στην αρμοδιότητα της ανωτέρω εφορευτικής επιτροπής υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
στα παρακάτω δημοτικά σχολεία:12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19, 20ο Δ.Σ. Καβάλας, 1ο Ειδικό Δ.Σ.
Καβάλας, 2ο και 3ο Δ.Σ. Ελευθερούπολης, Δ.Σ. Ελευθερών, Δ.Σ. Κοκκινοχώματος, Δ.Σ. Μελισσοκομείου, 1ο
Δ.Σ. Νέας Περάμου, Δ.Σ. Κεχρόκαμπου, Δ.Σ. Λεκάνης, Δ.Σ. Νέας Καρυάς, 1ο Δ.Σ. Χρυσούπολης και
νηπιαγωγεία: 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο Νηπ/γεία Καβάλας, 1ο και 2ο Νηπ/γεία Νέας Καρβάλης,
1ο Νηπ/γειο Κρηνίδων, Νηπ/γειο Παληού, 2ο, 3ο και 4ο Νηπ/γεια Ελευθερούπολης, Νηπ/γειο Ελευθερών,
Νηπ/γείο Καραβαγγέλη, Νηπ/γειο Κάριανης, Νηπ/γειο Κοκκινοχώματος, Νηπ/γείο Μεσορόπης, Νηπ/γείο Νέας
Ηρακλείτσας, 1Ο Νηπ/γείο Νέας Περάμου, Νηπ/γείο Πετροπηγής, Νηπ/γείο Πηγών, 1ο, 2ο και 3ο Νηπ/γεία
Χρυσούπολης.
ΑΔΑ: 6Κ4Υ9-ΩΜΧ
Β3. 3η τριμελής εφορευτική επιτροπή
1. Γαϊτανίδου Αθανασία, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Καβάλας ως Πρόεδρο με αναπληρωτή της τον Κυριαζίδη
Αναστάσιο, Δ/ντή του 18ου Δ.Σ. Καβάλας.
2. Κελέση Δήμητρα, Δ/ντρια του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Καβάλας, ως τακτικό Μέλος με αναπληρωτή του τον
Γιαζκουλίδη Πέτρο, Δ/ντη του 20ου Δ.Σ. Καβάλας.
3. Χαρσούλας Ιωάννης, Δ/ντης του Δ.Σ. Παλαιοχωρίου ως τακτικό Μέλος με αναπληρωτή του την
Θεοδωρούδη Παγώνα, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Ελευθερούπολης, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας.
Στην αρμοδιότητα της ανωτέρω εφορευτικής επιτροπής υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
στα παρακάτω δημοτικά σχολεία: 21ο, 22ο, 24ο, 25ο Δ.Σ. Καβάλας, Δ.Σ. Ζυγού, Δ.Σ. Αμυγδαλεώνα, Δ.Σ.
Νέας Καρβάλης, Δ.Σ. Παληού, 2ο Δ.Σ. Νέας Περάμου, Δ.Σ. Οφρυνίου, 1ο και 2ο Δ.Σ. Παγγαίου, Δ.Σ.
Παλαιοχωρίου, Δ.Σ. Ποδοχωρίου, 2ο, 4ο και 5ο Δ.Σ. Χρυσούπολης, Δ.Σ. Χρυσοχωρίου.
21ο, 22ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο Νηπ/γεία Καβάλας, 1ο και 2ο Νηπ/γεία Αμυγδαλεώνα, 2Ο Νηπ/γείο
Κρηνίδων, Νηπ/γείο Λυδίας, 2ο και 3ο Νηπ/γεία Νέας Περάμου, Νηπ/γείο Ορφανίου, Νηπ/γείο Οφρυνίου, 1ο
και 2ο Νηπ/γεία Παγγαίου, Νηπ/γείο Παλαιοχωρίου, Νηπ/γειο Παραλίας Οφρυνίου, Νηπ/γείο Πλατανότοπου,
Νηπ/γείο Ποδοχωρίου, 4ο και 5ο Νηπ/γεία Χρυσούπολης, Νηπ/γείο Χρυσοχωρίου.
Β4. 4η τριμελής εφορευτική επιτροπή
1. Παπαλαζάρου Μαρία, Δ/ντρια του 1ου
Δ.Σ. Θάσου ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της το
Χατζηαργυρόπουλο Ποσειδών, Δ/ντης του Δ.Σ. Πρίνου.
2. Βρύζας Ευάγγελος, Δ/ντης του 2ου Δ.Σ. Θάσου ως τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του το Δαούτη
Δημήτριο Δ/ντη του Δ.Σ. Λιμεναρίων.
3. Καβάζη Γεώργιο Δ/ντη του Δ.Σ. Παναγίας, ως τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Μαυρομάτη
Γεώργιο Δ/ντη του Δ.Σ. Καλλιράχης, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας
Στην αρμοδιότητα της ανωτέρω εφορευτικής επιτροπής υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Θάσου
Οι εκλογές για όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, θα διεξαχθούν στο 12ο
Δημοτικό Σχολείο Καβάλας- Δημοτικό Σχολείο Πρίνου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠAIΘ Δ/νση Προσωπικού Τμήμα Ε΄
2. Δ/νση Π.Ε. Καβάλας για ενημέρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των σχολείων της
αρμοδιότητάς σας.