εκδηλώση ενδιαφεροντος για την προμηθεια

ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
ΔΕΥΑΡ
Δ ΗΜΟΤΙΚΗ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΔΡΕΥΣΗΣ Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ ΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ – 85100 ΡΟΔΟΣ -----•----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: [email protected]
Ρόδος 01/ 12/2011
Αρ. πρωτ.: 5995
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς, έχοντας υπ όψη:
Α) Τη με αριθ. 60/2011 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, για έγκριση της μελέτης της
προμήθειας και της διαδικασίας διαγωνισμού.
Β) το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2011 της Επιχείρησης.
Γ) Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ έτους 2011, της ΔΕΥΑΡ, στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση 80.000,00€ στον Κωδικό Εξόδων 250102 «Υλικά Μηχανολογικού».
Δ) Τις διατάξεις :
1. Του Ν. 1069/80
2. Του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
3. Της 11389/93 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ)
4. Τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ
Ε) Τη με αριθ. 101/2011 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, για εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά
από άγονο διαγωνισμό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού
Ισχύος και Αυτοματισμού», προϋπολογισμού 59.779,90 €, χωρίς τον ΦΠΑ.
Οι προς προμήθεια ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι
ΟΜΑΔΑ Α
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ- ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
1
2
3
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 6Α
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 10Α
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 16Α
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
€
ΔΑΠΑΝΗ
€
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜ
10
0,30
3,00
ΤΕΜ
20
0,30
6,00
ΤΕΜ
20
0,30
6,00
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 20Α
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 25Α
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 35Α
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 50Α
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 63Α
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 80Α
Ασφάλεια τήξης(φυσίγγι βιδωτής)τύπου Do,NEOZED
ονομαστικής εντάσεως 100Α
Ασφαλειοθήκη η βάση της ασφάλειας,πώμα,μήτρα,
τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής εντάσεως 16A/380V
Ασφαλειοθήκη η βάση της
ασφάλειας,πώμα,μήτρα,τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής
εντάσεως 63A/380V
Ασφαλειοθήκη η βάση της
ασφάλειας,πώμα,μήτρα,τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής
εντάσεως 100A/380V
Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής
εντάσεως 6Α.
Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής
εντάσεως 10Α.
Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής
εντάσεως 16Α.
Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής
εντάσεως 20Α.
Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής
εντάσεως 25Α.
Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής
εντάσεως 32Α.
Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής
εντάσεως 40Α.
Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια)
ονομαστικής εντάσεως 3Χ10Α
Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια)
ονομαστικής εντάσεως 3Χ16Α
Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια)
ονομαστικής εντάσεως 3Χ20Α
Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια)
ονομαστικής εντάσεως 3Χ25Α
Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια)
ονομαστικής εντάσεως 3Χ32Α
Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια)
ονομαστικής εντάσεως 3Χ40Α
Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός,μεγέθους 00
μαχαιρωτών ασφαλειών τύπου ΝΗ ονομαστικής
εντάσεως 160Α/500V
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
00 Ονομαστικής εντάσεως 35Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
00 Ονομαστικής εντάσεως 50Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
00Ονομαστικής εντάσεως 63Α.
ΤΕΜ
50
0,30
15,00
ΤΕΜ
60
0,30
18,00
ΤΕΜ
80
0,40
32,00
ΤΕΜ
12
0,60
7,20
ΤΕΜ
12
0,60
7,20
ΤΕΜ
30
2,50
75,00
ΤΕΜ
6
2,50
15,00
ΤΕΜ
18
2,50
45,00
ΤΕΜ
18
2,80
50,40
ΤΕΜ
12
7,50
90,00
ΤΕΜ
30
3,60
108,00
ΤΕΜ
60
3,60
216,00
ΤΕΜ
60
3,60
216,00
ΤΕΜ
30
3,60
108,00
ΤΕΜ
30
3,60
108,00
ΤΕΜ
30
3,60
108,00
ΤΕΜ
20
7,00
140,00
ΤΕΜ
12
15,00
180,00
ΤΕΜ
12
15,00
180,00
ΤΕΜ
20
15,00
300,00
ΤΕΜ
12
15,00
180,00
ΤΕΜ
12
15,00
180,00
TEM
6
20,00
120,00
ΤΕΜ
6
37,50
225,00
ΤΕΜ
40
2,60
104,00
ΤΕΜ
40
2,60
104,00
ΤΕΜ
40
2,60
104,00
2
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
00 Ονομαστικής εντάσεως 80Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
00 Ονομαστικής εντάσεως 100Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
00 Ονομαστικής εντάσεως 125Α
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
00 Ονομαστικής εντάσεως 160Α
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
01 Ονομαστικής εντάσεως 35Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
01 Ονομαστικής εντάσεως 50Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
01 Ονομαστικής εντάσεως 63Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
01 Ονομαστικής εντάσεως 80Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
01 Ονομαστικής εντάσεως 100Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
01 Ονομαστικής εντάσεως 125Α.
Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ
01 Ονομαστικής εντάσεως 160Α.
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής
έντασης 20Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής
έντασης 25Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής
έντασης 40Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής
έντασης 63Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής
έντασης 80Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής
έντασης 100Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής
έντασης 125Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής
έντασης 160Α
Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής
εντάσεως 16Α
Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής
εντάσεως 25Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό
χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ100Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό
χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ125Α
Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό
χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ160Α
Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής
εντάσεως 25Α
Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής
εντάσεως 40Α
Διακόπτης μεταγωγής διπολικός ονομαστικής εντάσεως
25Α
Διακόπτης μεταγωγής διπολικός ονομαστικής εντάσεως
40Α
Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με
βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 14Α
ΤΕΜ
40
2,60
104,00
ΤΕΜ
40
2,60
104,00
ΤΕΜ
30
3,50
105,00
ΤΕΜ
30
3,50
105,00
ΤΕΜ
20
4,80
96,00
ΤΕΜ
20
4,80
96,00
ΤΕΜ
20
4,80
96,00
ΤΕΜ
20
4,80
96,00
ΤΕΜ
20
4,80
96,00
ΤΕΜ
20
4,80
96,00
ΤΕΜ
20
4,80
96,00
ΤΕΜ
4
7,80
31,20
ΤΕΜ
10
7,80
78,00
ΤΕΜ
10
10,50
105,00
ΤΕΜ
10
15,00
150,00
ΤΕΜ
6
16,20
97,20
ΤΕΜ
6
18,00
108,00
ΤΕΜ
2
26,00
52,00
ΤΕΜ
12
64,50
774,00
ΤΕΜ
6
7,60
45,60
ΤΕΜ
6
8,50
51,00
ΤΕΜ
5
34,60
173,00
ΤΕΜ
5
40,50
202,50
ΤΕΜ
5
65,00
325,00
ΤΕΜ
5
4,50
22,50
ΤΕΜ
5
5,50
27,50
ΤΕΜ
5
7,80
39,00
ΤΕΜ
5
8,50
42,50
ΤΕΜ
8
34,00
272,00
3
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
60
61
62
Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με
βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 26Α
Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με
βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 34Α
Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με
βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 70Α
ΤΕΜ
8
70,00
560,00
ΤΕΜ
6
115,00
690,00
ΤΕΜ
8
153,00
1.224,00
63
Μπουτόν ράγας μονοπολικό ονομαστικής εντάσεως 16Α
ΤΕΜ
8
8,50
68,00
64
Ενδεικτικές λυχνίες ράγας
ΤΕΜ
70
2,30
161,00
ΤΕΜ
12
41,80
501,60
ΤΕΜ
12
62,50
750,00
ΤΕΜ
8
62,50
500,00
ΤΕΜ
8
112,00
896,00
ΤΕΜ
6
167,00
1.002,00
ΤΕΜ
20
13,80
276,00
ΤΕΜ
50
5,50
275,00
ΤΕΜ
35
5,00
175,00
ΤΕΜ
25
5,00
125,00
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής
3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για
βοηθητικές επαφές.Ονομαστικής εντάσεως 25Α.
Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής
3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για
βοηθητικές επαφές.Ονομαστικής εντάσεως 35Α.
Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής
3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για
βοηθητικές επαφές.Ονομαστικής εντάσεως 40Α.
Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1NC
(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου) με υποδοχή για
βοηθητικές επαφές.Ονομαστικής εντάσεως 63Α.
Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC
(ηλεκτρονόμοι η ρελέ) με υποδοχή για βοηθητικές
επαφές.Ονομαστικής εντάσεως 80Α.
Αυτόματοι διπολικοί διακόπτες εντολής (ηλεκτρονόμοι η
ρελέ) ονομαστικής εντάσεως 2Χ20Α.
Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ
λυχνίας)ονομαστικής τάσης 230V
Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ
λυχνίας)ονομαστικής τάσης 24V
Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ λυχνίας)
ονομαστικής τάσης 110V
74
Βάση οχταπολικού ρελέ λυχνίας εντολών 230V.
ΤΕΜ
25
2,30
57,50
75
Βάση οχταπολικού ρελέ λυχνίαςεντολών 24V.
ΤΕΜ
35
2,30
80,50
76
Βάση δεκατετραπολικού ρελέ λυχνίας εντολών 24V.
ΤΕΜ
25
3,30
82,50
77
Πρεσοστάτης ονομαστικής πίεσης 3-7bar
ΤΕΜ
6
30,00
180,00
ΤΕΜ
30
3,00
90,00
ΤΕΜ
40
4,50
180,00
ΤΕΜ
40
40,00
1.600,00
ΤΕΜ
20
15,00
300,00
ΤΕΜ
50
28,00
1.400,00
ΤΕΜ
5
600,00
3.000,00
ΤΕΜ
6
440,00
2.640,00
78
79
80
81
82
83
84
Ρευματοδότης ασφαλείας επίτοιχος τύπου σούκο
ονομαστικής εντάσεως 16Α.
Ρευματοδότης ασφαλείας πίνακα τύπου σούκο
ονομαστικής εντάσεως 16Α.
Αυτόματοι διακόπτες χρονοκαθυστέρησης ράγας
ονομαστικής έντασης 10Α.
Αυτόματοι οχταπολικός διακόπτης χρονοκαθυστέρησης
ράγας με μπουτόν. Ονομαστικής έντασης 10Α.
Χρονοδιακόπτες αναλογικοί 24-ωρου προγράμματος
ονομαστικής έντασης 10Α.
Ομαλός εκκινητής ηλεκτροκινητήρα (softstarter)
ονομαστικής ισχύος 40KW.
Ομαλός εκκινητής ηλεκτροκινητήρα (softstarter)
ονομαστικής ισχύος 22KW.
85
Μετασχηματιστής Εντασης ράγας 200/5.
ΤΕΜ
10
5,50
55,00
86
Ραβδοειδής γειωτής χαλύβδινος ηλεκτρολυτικώς
επιχαλκωμένος.
ΤΕΜ
20
15,00
300,00
4
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
87
88
89
Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτρόδιου γείωσης.
Αμπερόμετρο αναλογικό πλήρες με μετασχηματιστές
έντασης.Κλίμακας 40-100Α
Αμπερόμετρο αναλογικό πλήρες με μετασχηματιστές
έντασης.Κλίμακας 100-200Α
ΤΕΜ
40
2,00
80,00
ΤΕΜ
8
14,00
112,00
ΤΕΜ
8
14,00
112,00
90
Βολτόμετρο πίνακα κίνησης.Κλίμακας τάσεως 0-400V.
ΤΕΜ
8
9,50
76,00
91
Επιτηρητής στάθμης ράγας (ρελέ FS1)
ΤΕΜ
50
22,50
1.125,00
92
Επιτηρητής ασυμμετρίας φάσεων ράγας (ρελέ FC3)
ΤΕΜ
50
28,00
1.400,00
ΤΕΜ
12
25,00
300,00
ΤΕΜ
12
42,00
504,00
ΤΕΜ
12
42,00
504,00
ΤΕΜ
12
42,00
504,00
ΤΕΜ
12
42,50
510,00
93
94
95
96
97
Διακόπτης προστασίας υπερέντασης κινητήρων
(θερμικό)με κέντρο 3Α
Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης
κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 22Α
Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης
κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 25Α
Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης
κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 35Α
Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης
κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 40Α
98
Πλωτήρας ON-OFF (FLOTER) αντλιοστασίων λυμάτων.
ΤΕΜ
50
19,00
950,00
99
Πλωτήρας ON-OFF (FLOTER) δεξαμενών ύδρευσης.
ΤΕΜ
50
9,80
490,00
100
Ωρομετρητής λειτουργίας κινητήρα τύπου ράγας.
ΤΕΜ
30
39,00
1.170,00
101
Ακίδα στάθμης
ΤΕΜ
25
6,70
167,50
102
Ηλεκτρονικό ελέγχου πίεσης νερού πιεστικού
(watercontrol)
ΤΕΜ
8
38,00
304,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΑΓΩΓΟΙ -ΣΩΛΗΝΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Εύκαμπτος τριπολικός αγωγός τύπου H03VV-F (πρώην
NYLHY) ονομαστικής διατομής 3Χ0,75mm2.
Εύκαμπτος τετραπολικός αγωγός τύπου H03VV-F (πρώην
NYLHY) ονομαστικής διατομής 4Χ0,75mm2.
Εύκαμπτος τριπολικός αγωγός τύπου H05VV-F (πρώην
NYMHY) ονομαστικής διατομής 3Χ1,5mm2.
Εύκαμπτος τετραπολικός αγωγός τύπου H05VV-F (πρώην
NYMHY) ονομαστικής διατομής 4Χ1,5mm2.
Εύκαμπτο πολυπολικό καλώδιο με αρίθμηση
ονομαστικής διατομής 8x1,5mm2
Εύκαμπτο πολυπολικό καλώδιο με αρίθμηση
ονομαστικής διατομής 18Χ1mm2
Ομοαξονικό καλώδιο κεραίας 75Ω.
Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF
ονομαστικής διατομής 1Χ1,0mm2.
Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF
ονομαστικής διατομής 1Χ1,5mm2.
Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF
ονομαστικής διατομής 1Χ2,5mm2.
Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF
ονομαστικής διατομής 1Χ10mm2.
32.214,40
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
€
ΔΑΠΑΝΗ
€
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
m
600
0,40
240,00
m
200
0,50
100,00
m
400
0,70
280,00
m
200
0,90
180,00
m
100
2,50
250,00
m
200
3,20
640,00
m
100
0,30
30,00
m
500
0,20
100,00
m
200
0,20
40,00
m
200
0,30
60,00
m
200
1,50
300,00
5
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF
ονομαστικής διατομής 1Χ16mm2.
Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF τύπου
F ενισχυμένο ονομαστικής διατομής 1,5mm2
Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF τύπου
F ενισχυμένο ονομαστικής διατομής 2,5mm2
Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM
ονομαστικής διατομής 3Χ1,5mm2
Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM
ονομαστικής διατομής 3Χ2,5mm2
Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM
ονομαστικής διατομής 3Χ4,5mm2
Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM
ονομαστικής διατομής 3Χ6mm2
Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην
NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ1,5mm2.
Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην
NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ2,5mm2.
Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην
NYA (rm)ονομαστικής διατομής 1Χ4mm2.
Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην
NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ6mm2.
Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην
NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ10mm2.
Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην
NYA(rm)ονομαστικής διατομής 1Χ16mm2.
Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VVU πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ10mm2.
Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VVU πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ16mm2.
Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VVU πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ25mm2.
Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VVU πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ35mm2.
Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VVU πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ6mm2.
Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VVU πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ10mm2.
Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VVU πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ16mm2.
Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC
διαστάσεων 75X75mm.
Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC
διαστάσεων 100X100mm.
Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC
διαστάσεων 300X200mm.
Σκαφάκι στεγανό διπλό πλήρες με λάμπες φθορίου,
μήκους 1,5μ.
Σκαφάκι στεγανό διπλό πλήρες με λάμπες φθορίου,
μήκους 1,2μ.
m
200
2,00
400,00
m
300
0,20
60,00
m
200
0,30
60,00
m
200
0,70
140,00
m
200
1,20
240,00
m
100
1,80
180,00
m
100
2,60
260,00
m
300
0,30
90,00
m
800
0,30
240,00
m
100
0,50
50,00
m
100
0,80
80,00
m
100
1,30
130,00
m
100
2,20
220,00
m
400
4,50
1.800,00
m
400
7,20
2.880,00
m
100
10,50
1.050,00
m
200
13,30
2.660,00
m
300
3,50
1.050,00
m
300
5,80
1.740,00
m
300
9,50
2.850,00
ΤΕΜ
40
2,20
88,00
ΤΕΜ
40
3,50
140,00
ΤΕΜ
30
17,70
531,00
ΤΕΜ
35
43,00
1.505,00
ΤΕΜ
35
30,00
1.050,00
37
Σειρήνες ειδοποίησης ονομαστικής τάσης 230V
ΤΕΜ
25
12,00
300,00
38
Φάρος ειδοποίησης 230V
ΤΕΜ
20
6,50
130,00
39
Λυχνιολαβές(ντουί) κοχλιωτά (βιδωτά) κοινά Ε27.
ΤΕΜ
50
0,50
25,00
40
Λαμπτήρες οικονομίας ονομαστικής ισχύος 11W.
ΤΕΜ
50
2,80
140,00
6
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο
μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 16mm2
Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο
μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 25mm2
Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο
μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 35mm2
Kλεμοσειρά με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής
διατομής καλώδιο 1,5 - 4mm2
Kλεμοσειρά με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής
διατομής καλώδιο 4 - 6mm2
Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για
ονομαστικής διατομής καλώδιο 2,5 - 6,0mm2
Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για
ονομαστικής διατομής καλώδιο 6 - 10mm2
Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για
ονομαστικής διατομής καλώδιο 16mm2
Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για
ονομαστικής διατομής καλώδιο 35mm2
Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για
ονομαστικής διατομής καλώδιο 50mm2
ΤΕΜ
50
1,10
55,00
ΤΕΜ
50
1,20
60,00
ΤΕΜ
50
1,30
65,00
ΤΕΜ
50
0,20
10,00
ΤΕΜ
60
0,30
18,00
ΤΕΜ
60
0,40
24,00
ΤΕΜ
60
0,50
30,00
ΤΕΜ
20
1,10
22,00
ΤΕΜ
20
2,30
46,00
ΤΕΜ
20
5,00
100,00
51
Κανάλια (καλωδιόδρομοι) μεταλλικά πλάτους 20εκ.
m
40
3,50
140,00
52
Κανάλι πλαστικό για πίνακα διαστάσεων 40Χ40mm.
m
40
3,30
132,00
53
Κανάλι πλαστικό για πίνακα διαστάσεων 60Χ40mm.
m
40
6,00
240,00
m
200
1,50
300,00
m
200
1,40
280,00
m
200
2,20
440,00
m
200
2,90
580,00
54
55
56
57
Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) τύπου C.B.X
εξωτερικής θωράκισης εξωτερικής διαμέτρου 29mm.
Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με
ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής
διαμέτρου 26,5mm.
Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με
ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής
διαμέτρου 35mm.
Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με
ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής
διαμέτρου 40mm.
58
Ηλεκτρολογική μονωτική ταινία .
ΤΕΜ
200
0,70
140,00
59
Ταινία ηλεκτρολογική 3Μ.
ΤΕΜ
80
9,00
720,00
60
Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 25
ΤΕΜ
100
0,40
40,00
61
Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 35
ΤΕΜ
100
0,60
60,00
62
Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 50
ΤΕΜ
100
0,80
80,00
63
Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 2,5 ΘΗΛΥΚΟΙ
ΤΕΜ
200
0,10
20,00
64
Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 2,5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ
ΤΕΜ
200
0,10
20,00
65
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 1,5 mm2.
100ΤΕΜ
3
1,10
3,30
66
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 2,5 mm2.
100ΤΕΜ
3
1,40
4,20
67
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 4 mm2
100ΤΕΜ
3
1,80
5,40
68
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 6 mm2
100ΤΕΜ
2
2,60
5,20
7
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
69
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 10 mm2
100ΤΕΜ
2
3,70
7,40
70
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 16 mm2
100ΤΕΜ
2
5,20
10,40
71
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 25 mm2
100ΤΕΜ
2
10,70
21,40
72
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 35 mm2
100ΤΕΜ
1
13,00
13,00
73
Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 50 mm2
100ΤΕΜ
1
19,00
19,00
74
Μπάρα χαλκού πίνακα διάτρητη για ονομαστικής
διατομής αγωγό 25 - 50 mm2 μήκους 1,7μέτρων
ΤΕΜ
6
66,50
399,00
75
Δεματικά πλαστικά μήκους 15cm
100ΤΕΜ
20
2,10
42,00
76
Δεματικά πλαστικά μήκους 40cm
100ΤΕΜ
5
6,00
30,00
ΤΕΜ
81
0,10
8,10
ΤΕΜ
150
0,20
30,00
ΤΕΜ
150
0,20
30,00
ΤΕΜ
150
0,30
45,00
ΤΕΜ
115
0,50
57,50
ΤΕΜ
115
0,70
80,50
ΤΕΜ
1
41,40
41,40
77
78
79
80
81
82
83
Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής
διατομής 6mm
Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής
διατομής 10mm
Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής
διατομής 16mm
Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής
διατομής 25mm
Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής
διατομής 35mm
Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής
διατομής 50mm
Πρέσα ακροδεκτών για ονομαστικής διατομής αγωγό 650mm
84
Πένσα ηλεκτρολόγου 1KV
ΤΕΜ
8
23,00
184,00
85
Κόφτης καλωδίων 1KV
ΤΕΜ
8
22,10
176,80
86
Σετ κατσαβίδια με μόνωση σε όλο το στέλεχος 1KV
ΤΕΜ
5
56,80
284,00
87
Αμπεροτσιμπίδα -Πολύμετρο
ΤΕΜ
5
16,40
82,00
88
Μέγγερ
ΤΕΜ
1
54,90
54,90
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B
27.565,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α&Β
59.779,90
ΦΠΑ 16%
9.564,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
69.344,68
 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης μετά από κατάθεση
έγγραφων κλειστών προσφορών, στο Πρωτόκολλο της επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ
2ο χιλ. Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου τηλ. 22410 45300 έως την 6η Δεκεμβρίου 2011
ημέρα Τρίτη. Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του
προσφέροντος και την ένδειξη «Προσφορά Ηλεκτρολογικού Υλικού Ισχύος και
Αυτοματισμού».
8
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
 Οι προσφορές θα κατατίθενται και στην επιτροπή διαγωνισμού την 7η Δεκεμβρίου 2011
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.μ.μ, οπότε και θα ξεκινήσει δημόσια το άνοιγμα των
προσφορών.
 Στον φάκελλο προσφοράς θα υπάρχουν:
 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) για την άσκηση του
επαγγέλματος.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντας ότι οι προσφορές θα ισχύουν για
χρονικό διάστημα (5) μηνών, για το οποίο θα υπογραφεί και η αντίστοιχη σύμβαση.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του χρόνου παράδοσης (Ο χρόνος παράδοσης
ορίζεται σε 7 εργάσιμες ημέρες το πολύ, μετά από κάθε έγγραφη παραγγελία της
υπηρεσίας).
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για συμφωνία των προσφερόμενων προιόντων με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
 Η επιλογή θα γίνει ανα ομάδα για το σύνολο των αναφερόμενων σε αυτές προιόντων
 O προμηθευτής ή οι προμηθευτές που θα επιλεγούν θα προσκομίσουν, για την υπογραφή
της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 10% της αντίστοιχης
συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι οι συμφωνία με τις κάτωθι
αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να προβεί σε αντικατάσταση της συγκεκριμένης παρτίδας με υλικά που να
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές.
1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ-ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΗΣ
1.1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ
Θα χρησιμοποιηθούν για ονομαστικές εντάσεις έως 100 Α. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από
την βάση, την μήτρα, τον δακτύλιο, το σώμα και το φυσίγγιο. Όλα τα μέρη θα είναι κατασκευασμένα
από πορσελάνη. Η βάση θα είναι κατά DIN 49510 μέχρι 49523 και 49325, το πώμα κατά DIN
49360 και 49514, το συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49360, 49515 και VDE 0635, 0636. Η
ονομαστική τάση τους θα είναι 500V.
1.2. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ
1.2.1. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ
Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19.
Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να
διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.
Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
Προδιαγραφές που
Ονομαστικό
Ελάχιστο
Μέγιστο
Ρεύμα στο οποίο
καλύπτουν τη
ρεύμα ΙΝ
ρεύμα
ρεύμα δοκιμής επενεργούν τα μαγνητικά
χαρακτηριστική τους
δοκιμής
Τύπος L ή Η
μέχρι 10Α
1.5 ΙΝ
1.9 ΙΝ
3ΧΙΝ (Η)
VDΕ 0641
πάνω απο
1.4 ΙΝ
1.75ΙΝ
5ΧΙΝ (Ι)
CEE ΡUΒL.19
10Α
CΕΕ ΡUΒL.19 G.
6 εως 32Α
1.05ΙΝ
1.35ΙΝ
10ΧΙΝ
Επεξηγήσεις
α. Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής
Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει.
β. Μέγιστο ρεύμα δοκιμής
9
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν'
ανοίξει.
Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση
από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισμού
έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH.
1.3. ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
1.3.1. ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Θα είναι σύμφωνα με VDΕ 0660, τριπολικοί xωνευτοί, για τοποθέτηση στους πίνακες Χ.Τ. με
ικανότητα διακοπής 6 φορές τουλάxιστον, της ονομαστικής έντασης και τάση λειτουργίας τουλάxιστον
500 V.
Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 3ΝΡ4 ή 3ΝΡ5 ανάλογα με την περίπτωση.
1.3.2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ W (ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ)
Ο αυτόματος τριπολικός ασφαλειοδιακόπτης θα χρησιμοποιηθή για την ασφάλιση ηλεκτρικής
γραμμής.θα διακόπτει αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος.
θαπεριλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας
απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα.
Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύμφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης
3000Α/380V.
Διακόπτει το κύκλωμα όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονομαστική του
ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο 20.000-αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο.
Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισμένες, θα έχει πλάτος μέχρι:
 μονοπολικός 17,5mm.
 διπολικός 35mm και
 τριπολικός 32,5mm.
Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα.
Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο και στην έξοδό του ακροδέκτη για αγωγούς ως
10mm2
1.4. ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
1.4.1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ
Θα είναι τάσεως 500Vac κατά DIN-43620 και οι μεν προστασίας γραμμών κατά VDE-0636,0660, και οι προστασίας κινητήρων και τηλεχειριζόμενων διακοπτών κατά VDE-0660 ρεύματος
βραχυκυκλώσεως μεγαλύτερου των 100ΚΑ σε 660Vac.
Οι χαρακτηριστικές καμπύλες των ασφαλειών προστασίας γραμμών θα είναι κλάσης gL κατά VDE0636 και της προστασίας κινητήρων κλάσεως αΜ κατά VDE-0660.
Το εύτηκτο στοιχείο θα περικλείεται σε κεραμικό υλικό. Οι βάσεις των ασφαλειών αποτελούνται
από ισχυρές επάργυρες επαφές με ειδικά ελατήρια που εξαφανίζουν υψηλές δυνάμεις επαφής.
Θα συνοδεύονται απαραιτήτως από διαχωριστικά φάσεων και μονωτική χειρολαβή για την
τοποθέτηση και αφαίρεση των ασφαλειών.
1.5. ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ
1.5.1. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ
(ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ)
Θα είναι διαστάσεων και μορφής όπως οι μικροαυτόματοι κατά VDE-0632 από ειδικό πλαστικό
υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708) κλάσης μόνωσης Β κατά VDE-0110 τάσης 380V
τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ' ευθείας ενσφήνωση (κούμπωμα, snap-on) σε μεταλλική υποδοχή
(ράγα) 35mm κατά DΙΝ-46277/3 ή θα μπορούν να στερεωθούν και με βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή.
Να είναι κατάλληλοι για χειροκίνητο χειρισμό (ενεργοποίηση απενεργοποίηση )φορτίων σε
τριπολική σύνδεση 3P ονομαστικής έντασης διακοπής έως 160Α.
1.6. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
1.6.1. ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 0-1-2
Αυτοί θα είναι ονομαστικής τάσεως 220V, τριών θέσεων (Α.Ο.Χ.) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε
πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώματα. Οι διακόπτες θα περιλαμβάνουν το χειριστήριο και τη
μετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγμένα τα γράμματα των θέσεων.
10
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
Θα καταλαμβάνει το πλάτος ενός στοιχείου και θα είναι κατάλληλος για την εκ περιτροπής
τροφοδότηση δύο διαφορετικών καταναλωτών (π.χ κύρια και εφεδρική αντλία. Τρόπος λειτουργίας
αυτόματη χειροκίνητη)
1.7. ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
1.7.1. ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ
α. Ο θερμομαγνητικός διακόπτης θα προστατεύει τον κινητήρα από:
υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης.
 υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.
 στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δρομέας δεν περιστρέφεται.
 λόγω διακοπής της τάσης μιας φάσης.
β. θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
 χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας μορφής ΙΙΙ σύμφωνα με VDΕ 0660/Ι.
 τάση μόνωσης: τουλάχιστον 500V, ΑC.
 κλάση μόνωσης: C/VDΕ 0110.
 περιοχή και κλίμακα ρύθμισης: να περιέχει το ονομαστικό ρεύμα του κυκλώματος.
 μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40° C.
Ο Θερμομαγνητικός θα οδηγεί σε απόζευξη του κυκλώματος και θα είναι εφοδιασμένος με(1)
Περιστροφικό διακόπτη με θέσεις 0-1.
1.8. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΑΓΑΣ
1.8.1. ΜΠΟΥΤΟΝ
Τα μπουτόν θα είναι κατάλληλα για στερέωση σε πόρτα πίνακα με επίπεδα κομβία και θα φέρουν
βοηθητική επαφή για σύνδεση ενδεικτικής λυχνίας.
1.9. ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ
1.9.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ
Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις
με τους αυτόματους διακόπτες, ονομαστικής τάσης 250V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς
πίνακες κίνησης.
1.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ-ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ
1.10.1. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (PEΛΕ) 9A ΕΩΣ 95Α (AC-3)
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς
IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 0660, BS 5424, NFC 63110). Προαιρετικά μπορεί να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL/JIS.Oi τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος
χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. H ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz).
H ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC ή DC. Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι
διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα (ΤΗ).
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής έντασης από 9 έως 95 A (AC3) ή 25
έως 125 A (AC1). θα διατίθενται σε 2,3 ή 4 πόλους. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.85 έως 1.1 της ονομαστικής τάσης.
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ελέγχου θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον
δέκα εκατομμυρίων χειρισμών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από 5 έως 55°C.
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε, να είναι δυνατή η
στήριξη τους με κλίση ± 30 σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης.
Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται μπλοκ βοηθητικών επαφών (με lth=10 Α)
μετωπικά ή πλευρικά, καθώς επίσης και μπλοκ χρονικών επαφών.
1.11. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΝΤΟΛΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΕ).
1.11.1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΕ)
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 0660, BS 4794, NFC
63-140).
11
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC, ενώ τα
όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Ονομαστική τάση μόνωσης:
690 V. Η ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC. Όλοι οι
βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα
(ΤΗ).
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης 10 A. θα διατίθενται με
έως και 14 επαφές (συνδυασμός Α και Κ).
Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι Ο, 5 έως 1,1 της ονομαστικής
τάσης.Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής
τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων χειρισμών.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55°C.
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να είναι
δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30° σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης, καθώς και με
οποιαδήποτε κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς μείωση της απόδοσης τους.
1.12. ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 3-7bar
1.12.1. ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ
θα είναι ηλεκτρονικού τύπου και θα έχει την δυνατότητα να επιτηρεί συνεχώς την πίεση σε αγωγό
του δικτύου.Θα διαθέτει τις ανάλογες μεταγωγικές επαφές ώστε να μπορεί να ενεργοποιήσει η να
απενεργοποίηση ηλεκτροβάνα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι:
Ονομαστική τάση: 230 V.
Περιοχή ρύθμισης: 3-7bar.
Βοηθητικές επαφές: δύο μεταγωγικές/10Α.
Ονομαστική τάση επαφών: 230 V.
1.13. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Η ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ
1.13.1. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι 16Α/250V.
Οι ακροδέκτες των ρευματοδοτών θα είναι κατασκευασμένοι με μορφή βύσματος.
Ολοι οι ρευματοδότες θα είναι στεγανοί ορισμένοι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και
ορισμένοι για επίτοιχη τοποθέτηση. Ολοι θα είναι με πλευρικές επαφές γειώσεως τύπου SCHUKO. Οι
στεγανοί ρευματοδότες θα είναι εφοδιασμένα με κάλυμμα.
1.14. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1.14.1. ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ
α. Προβλέπονται χρονικοί ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. Σε
λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτρομηχανικοί με σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι όμως αν έχουν
συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) μικρότερο των 100% θα απομονώνονται από το κύκλωμα
χειρισμού μετά την εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρονόμοι που λειτουργούν σε DC θα
μπορούν να παραμένουν διεγερμένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστημα.
β. Οι χρονικοί ηλεκτρονόμοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC.
Ονομαστική τάση μόνωσης:
Για λειτουργία σε ΑC : 500 V
Για λειτουργία σε DC : 250 V
Ονομαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α.
Ονομαστική ένταση : τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V.
Διάρκεια ζωής: Με σύγχρονο κινητήρα 100.000 χειρισμούς. Ηλεκτρονικοί 10Χ106 χειρισμούς.
Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR):
με σύγχρονο κινητήρα: 20%.
ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί : 100%.
Ακρίβεια επανάληψης:
Με σύγχρονο κινητήρα : ±0,5 SΕC.
Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί : ±1%.
Χρόνος αποκατάστασης :
12
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
Με σύγχρονο κινητήρα 100 ΜS.
Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευματικοί : 60 ΜS.
1.15. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
1.15.1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Ο χρονοδιακόπτης θα είναι μονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A με ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας
απο την διακοπή ρεύματος. Θα είναι προγράμματος με ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθμισης 1/4 ώρας.
Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα εντός του πίνακα.
1.16. ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
1.16.1. OΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (soft starters) - ΓΕΝΙΚΑ
Χρησιμοποιούνται σε κινητήρες εναλλασσόμενοu ρεύματος, για μείωση των ρευμάτων εκκίνησης
καθώς και των μηχανικών δονήσεων που προκύπτουν από την εκκίνηση ή το σταμάτημα ενός
κινητήρα, στη γραμμή παραγωγής.
Διασφάλιση ποιότητας
Ο ομαλός εκκινητής θα έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών σύμφωνα με τις
Προδιαγραφές Εξοπλισμού για Ηλεκτρολογικό-Βιομηχανικό Έλεγχο.
Ο κατασκευαστής θα πιστοποιείται με ISO 9002.
α. Γενική περιγραφή
Ο ομαλός εκκινητής θα παραδίδεται από τον κατασκευαστή κατάλληλος για εγκατάσταση σε πίνακα.
Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε περιβάλλον με βαθμό μόλυνσης 3. Όλα τα
εξαρτήματα ισχύος δεν θα πρέπει να είναι προσιτά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της
συντήρησης.
Ο ομαλός εκκινητής θα χρησιμοποιεί μία γέφυρα με θυρίστορς με τουλάχιστον δύο θυρίστορς ανά
φάση για ρύθμιση της εκκίνησης και της παύσης των τυπικών βιομηχανικών κινητήρων. Η ομαλή
εκκίνηση με περιορισμό ρεύματος θα γίνεται από ράμπα τάσης ως προς τον χρόνο των θυρίστορς. Τα
θυρίστορς θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μία ομαλή και ευσταθής ράμπα
επιτάχυνσης, ανεξάρτητα του φορτίου του κινητήρα.
Ο ομαλός εκκινητής θα ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή που συνεχώς θα παρακολουθεί το
ρεύμα και τη λειτουργία των θυρίστορς του εκκινητή.
Όλα τα μεγέθη του ομαλού εκκινητή θα χρησιμοποιούν την ίδια μονάδα ελέγχου.
β. Στοιχεία κινητήρα
Ο ομαλός εκκινητής θα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με σύγχρονο κινητήρα με τα στοιχεία ισχύoς
(ΗΡ), ονομαστικoύ ρεύματος (Α), τάσης (V).
γ. Ονομαστικά μεγέθη
Ο ομαλός εκκινητής θα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0o έως
o
40 C.
Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα κυμαίνεται από -25o έως 70o C.
Ο ομαλός εκκινητής θα μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα όρια -15% έως +10% της ονομαστικής
τάσης ενώ θα προσαρμόζεται αυτόματα στα 50 ή 60 Ηz.
Ο ομαλός εκκινητής θα μπορεί να τροφοδοτήσει 300% του ονομαστικού πλήρους φορτίου για 60
sec, σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Τα θυρίστορς θα έχουν ελάχιστη ονομαστική τάση PIV (ανάστροφης πολικότητας) ίση με 1400 V.
δ. Ρυθμίσεις
Όλες οι λειτουργίες διαλόγου, μονάδες ένδειξης, τηλελειτουργίες, κλεμοσειρές, διακόπτες και
ποτενσιόμετρα ρύθμισης θα είναι προσιτά από την μονάδα ελέγχου. Θα εμποδίζεται η έκθεση των
καρτών της μονάδας ελέγχου ή των μονάδων ισχύος κατά τις συνήθεις ρυθμίσεις.
Οι ενδείξεις διαλόγου θα παρέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες συνθήκες:
 Ομαλός εκκινητής, έτοιμος για εκκίνηση.
 Εκκίνηση/σταμάτημα κινητήρα.
 Ομαλός εκκινητής σε πλήρη τάση.
 Προειδοποίηση θερμικού σφάλματος.
 Θερμικό σφάλμα (υπερφόρτιση).
 Εσωτερικό σφάλμα στον ομαλό εκκινητή.
13
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0

Σφάλμα τροφοδοσίας ισχύος.
Θα χρησιμοποιούνται μικροδιακόπτες ρύθμισης (dip-switches) για την ρύθμιση του ομαλού
εκκινητή, για τις επιλογές:
 Χειροκίνητος ή αυτόματος επανοπλισμός.
 Ελεύθερο ή ρυθμιζόμενο σταμάτημα.
 Σταμάτημα με ράμπα επιβράδυνσης ή φρενάρισμα με έγχυση συνεχούς ρεύματος.
 Ενίσχυση τάσης (ενεργοποιημένη ή ανενεργή) στην εκκίνηση.




Θα χρησιμοποιούνται ποτενσιόμετρα για ρυθμίσεις των παραμέτρων λειτουργίας, όπως:
Ρύθμιση ρεύματος πλήρους φορτίου του κινητήρα από 50 έως 100% του ονομαστικού ρεύματος
του ρυθμιστή.
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης με ρύθμιση από 2 έως 5 φορές το ονομαστικό ρεύμα του
κινητήρα.
Ρυθμιζόμενη ράμπα τάσης από 1 έως 30 sec.
Ράμπα επιβράδυνσης ή έγχυση συνεχούς ρεύματος με ρυθμιζόμενο χρόνο από 2 έως 60 sec.
Τα ρελέ εξόδου θα παρέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις καταστάσεων:
Αφόπλιση λόγω σφάλματος ή ομαλή εκκίνηση.
Προειδοποίηση θερμικού.
Τέλος εκκίνησης (η ράμπα τάσης είναι πλήρης και το ρεύμα κάτω από 130% του ρεύματος
πλήρους φορτίου).
 Φρενάρισμα (για ρύθμιση του ρελέ εάν προδιαγράφεται αυτή η λειτουργία).
Οι προαναφερθείσες λειτουργίες των ρελέ πρέπει να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
ε. Προστασία
Θα περιλαμβάνεται ένα σύστημα θερμικής προστασίας ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή, που θα
υπολογίζει συνεχώς την αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα και του ομαλού εκκινητή και θα
παρέχει:
Προειδοποίηση υπερφόρτισης που θα δείχνει με αλλαγή της κατάστασης της επαφής ρελέ ότι ο
κινητήρας έχει ξεπεράσει την ονομαστική αύξηση θερμοκρασίας κατά 110%. Η προειδοποίηση θα
ανακοινώνεται, χωρίς να οδηγεί σε απόζευξη του κινητήρα.
Συνθήκη θερμικής υπερφόρτισης που θα σταματά τον κινητήρα εάν η αύξηση θερμοκρασίας
υπερβαίνει το 120% της θερμικής ικανότητας του κινητήρα.
Αποθήκευση της θερμικής κατάστασης ακόμα και μετά από αποσύνδεση της τροφοδοσίας ή
γεφύρωση των διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος, μέσω ενός αναλογικού ηλεκτρονικού κυκλώματος με
μία χρονική σταθερά ρυθμιζόμενη με τη χρονική σταθερά ψύξης.
Ο ομαλός εκκινητής θα έχει προστασία έναντι απώλειας φάσης, ασυμμετρίας φάσεων και έλλειψης
τάσης.
στ. Δυνατότητες ελέγχου
Το βοηθητικό κύκλωμα του ομαλού εκκινητή θα είναι τελείως ανεξάρτητο του κυκλώματος ισχύος,
ενώ θα προσαρμόζεται στα 230 ή 400 V.
Ο ομαλός εκκινητής θα δέχεται ρύθμιση είτε μέσω μονάδων ελέγχου (μπουτόν, διακόπτες επιλογής
κ.ο.κ.) που θα συνδέονται άμεσα στη μονάδα ή θα προέρχονται από εξωτερικά ρελέ.
1.17. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
1.17.1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ Χ.Τ
Θα είναι κατά VDE 0414 με συντελεστή υπερφορτίσεως το πολύ 5, τάσεως 800V κλάσεως
ακριβείας 0,5 ή 1 (σύμφωνα με τα σχέδια), κλάσεως μονώσεως Ε (μέχρις 1200°C συνεχώς) κατά VDE
0110 και ικανότητας υπερφορτίσεως τουλάχιστο 20%. Η ένταση του δευτερεύοντος θα είναι 5Α. Η
ισχύς των μετασχηματιστών θα είναι ανεξαρτήτως οργάνων που θα τροφοδοτούν 10VA κατ’ ελάχιστο.
1.18. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ
1.18.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Τα όργανα μέτρησης θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πίνακες και θα είναι κλάσης 1,5 κατά
DIN-43780 και επιπλέον θα πληρούν τις προδιαγραφές VDE-0410/DIN-57410, DIN-43700 και



14
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
DIN-43802. Θα είναι διαστάσεων 144x144mm γενικώς πλην αμπερομέτρων επί μέρους κυκλωμάτων
τα οποία θα είναι 96x96mm. Η τάση δοκιμής τους θα είναι τουλάχιστο 2KV/50HZ.
Θα έχουν δυνατότητα μόνιμης υπερφορτίσεως 20 % και επιπλέον τα βολτόμετρα 100% επί 1 min
και τα αμπερόμετρα 4900%, 300% 2 min και 100% επί 10 min τουλάχιστο.
Θα έχουν ιδιοκατανάλωση τα μεν βολτόμετρα 5 VΑ το πολύ, τα δε αμπερόμετρα 1 VA το πολύ. Τα
αμπερόμετρα θα τροφοδοτούνται από μετασχηματιστές εντάσεως εξόδου (δευτερεύοντος) 5Α και
κλάσης ακρίβειας 1, μέσω διακόπτη αμπερομέτρου 4-θέσεων (O-R-S-T).
Θα είναι κατάλληλα για εναλλασσόμενη τάση, 30-65Hz, με χωριζόμενο πλαίσιο, κλάσης ακρίβειας1,5 και συστήματος μέτρησης στρεφομένου σιδήρου.
Τεχνικά στοιχεία
Αμπερόμετρο
Βολτόμετρο
Περιοχή μέτρησης:
βλ. σχέδιο
0-250 V
Iδιοκατανάλωση (VA)
2
5
μικρότερη των:
Υπερφόρτιση διαρκώς σε
πολλαπλάσιο της περιοχής
μέτρησης μεγαλυτέρων
1,18
1,18
των:
Υπερφόρτιση σε
περιορισμένη διάρκεια
χρόνου σε πολλαπλάσιο
40/1sec
1,8/60sec
της περιοχής μέτρησης:
4/120sec
2/540sec
Για σύνδεση με
μετασχηματιστή έντασης
βλ. σχέδιο
(Α)
Αμπερόμετρα
Το αμπερόμετρο θα είναι όργανο στρεφομένου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 60Ηz,
βιομηχανικού τύπου, κλάση 1,5, κατάλληλο για κατακόρυφη τοποθέτηση σε πίνακα με τετράγωνη
πλάκα διαστάσεων 144x144mm.
Το πεδίο μέτρησης θα είναι σε διάφορες περιπτώσεις ανάλογο με την χρήση, όπως:
0 - 600Α
0 - 1000Α
0 - 1500Α
0 - 2000Α
Η σύνδεση του αμπερομέτρου γίνεται μέσω μετασχηματιστή έντασης 600/5Α ή 1000/5Α ή
2000/5Α.
Λοιπά χαρακτηριστικά:
έδραση: μέσω ημιαξόνων.
ιδιοκατανάλωση: 0,1-1VA.
υπερφόρτιση: συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος
50-πλή επί 1sec.
4-πλή επί 2-3min.
2-πλή επί 10min.
Βολτόμετρα
Το βολτόμετρο θα είναι όργανο στρεφομένου σιδήρου, βιομηχανικού τύπου, κλάσης 1,5, κατάλληλο για
κατακόρυφη στήριξη σε πίνακα, με τετράγωνη πλάκα διαστάσεων 144x144mm.
Η περιοχή μετρήσεως θα είναι 0-500V.
Το βολτόμετρο θα είναι εφοδιασμένο και με μεταγωγικό διακόπτη 7-θέσεων (εντός, 3-φασικές τάσεις
και 3-πολικές τάσεις).
Λοιπά χαρακτηριστικά:
έδραση: μέσω ημιαξόνων.
15
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
ιδιοκατανάλωση : 1-5VA.
υπερφόρτιση: συνεχώς 20% της ονομαστικής τάσης
2-πλή επί 1min.
1.19. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ
1.19.1. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ο επιτηρητής τάσης θα είναι ηλεκτρονικού τύπου και θα επιτηρεί συνεχώς τη τάση του δικτύου
των τριών φάσεων έναντι του ουδέτερου, θα έχει ενσωματωμένο ποντεσιόμετρο για ρύθμιση της
περιοχής λειτουργίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι:
Ονομαστική τάση: 3 x 380/220 V.
Περιοχή ρύθμισης: 160-240V.
Βοηθητικές επαφές: δύο μεταγωγικές/10Α.
Ισχύς ζεύξης: 1100VA.
Ονομαστική τάση επαφών: 220 V.
1.20. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ (ΘΕΡΜΙΚΟ).
1.20.1. ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΜΙΚΑ) 0.1 ΕΩΣ 93 A
Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC
947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών -μελών (NFC 63-650, VDE 0660).
Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL. Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι
660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να είναι από Ο έως 400 Hz. θα
πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα.
Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα
(ΤΗ).
Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά.
Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους, θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις
ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 947-4 (κλάση ενεργοποίησης 10, 20).
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25° έως 55°C.
Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30° σε σχέση με την κανονική θέση
στήριξης.
Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να στηρίζονται απευθείας κάτω από τον
τηλεχειριζόμενο διακόπτη αέρος (ρελέ ισχύος), ή με ειδικό εξάρτημα να μπορούν να στηριχθούν
ανεξάρτητα από το ρελέ ισχύος.
Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν:
 ρύθμιση.
 εύκολη και ακριβή ρύθμιση.
 δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές.
 προστατευτικό κάλυμμα.
 επιλογέα θέσης "χειροκίνητου επανοπλισμού" και θέση "αυτόματου επανοπλισμού" το ίδιο θερμικό
θα πρέπει να παρέχει κατ' επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας σε χειροκίνητο ή αυτόματο
επανοπλισμό.
 κλείδωμα του επιλογέα.
 σηματοδότηση της ενεργοποίησης.
 λειτουργία "επανοπλισμού", ανεξάρτητη από την λειτουργία "start".
 λειτουργία "stop".
 χωριστή λειτουργία "stop".
 δυνατότητα μανδάλωσης του "stop" (εφ" όσον ζητηθεί).
 λειτουργία "test".
 εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου.
 προσομοίωση ενεργοποίησης του θερμικού.
1.21. ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ON-OFF
1.21.1. ΠΛΩΤΗΡΑΣ
Πλωτήρας (φλοτέρ) διακόπτης on-off κατάλληλος για διακοπή η επαναλειτουργία συσκευής
ανάλογα με την στάθμη του ύδατος.
16
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
Οι υπό προμήθεια πλωτήρες θα είναι κατάλληλοι για αντλιοστάσια αποχέτευσης η δεξαμενών
ύδρευσης, ονομαστικής τάσης 230V και έντασης 10 Α.
1.22. ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
1.22.1
ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα εντός πίνακα για την μέτρηση των ωρών λειτουργίας
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ ενός κινητήρα)για την επιβεβαίωση της περιόδου εγγύησής
του, η για τον προγραμματισμό της συντήρησής του. Θα είναι κατάλληλος για παράλληλη σύνδεση στο
φορτίο η στο πηνίο του ηλεκτρονόμου ελέγχου της λειτουργίας του μηχανήματος.
1.23. ΑΚΙΔΑ ΣΤΑΘΜΗΣ
1.23.1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ
Ηλεκτρόδιο εντολής κατάλληλο για ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου στάθμης ύδατος.
1.24. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
1.24.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ.
Ηλεκτρονικό εντολής κατάλληλο για ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου στάθμης ύδατος.
2. ΑΓΩΓΟΙ –ΣΩΛΗΝΕΣ- ΚΑΝΑΛΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2.1. ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ H03VV-F (πρώην NYL)
2.1.1. ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ H03VV-F (πρώην NYL)
Τα καλώδια τύπου "ΝΥL" θα έχουν θερμοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύμφωνα με
ΕΛΟΤ 563.5(HD 21.5)., τον πίνακα III άρθρο 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών και τους
Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0233 και DIN 47705.
Ονομαστικής τάσεως 300/300V
2.2. ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ H05VV-F(πρώην NYMHY)
2.2.1 ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Η05VV-F
Τα καλώδια τύπου "ΝΥΜΗΥ" θα έχουν θερμοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύμφωνα
με ΕΛΟΤ 563.5 (HD 21.5)., τον πίνακα III άρθρο 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών και
τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0233 και DIN 47705.
Ονομαστικής τάσεως 300/500V
2.3. ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75Ω
2.3.1.ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ
Εσωτερικός αγωγός:
χαλκός διαμέτρου 0,85 mm
Μόνωση:
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαμέτρου 4,6 mm
Εξωτερικός αγωγός :
μπλεντάζ χαλκού και αλουμινίου διαμέτρου 5,5 mm
Εξωτερική επένδυση:
μαύρο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαμέτρου 6,5 mm
Απόσβεση:
f = 50 MHz, 6,4 dB/100 m
f = 100 MHz, 9,0 dB/100 m
f = 200 MHz, 12,7 dB/100 m
f = 300 MHz, 15,8 dB/100 m
f = 450 MHz, 19,5 dB/100 m
f = 800 MHz, 27,9 dB/100 m
Σύνθετη αντίσταση:
75 Ω
Ακτίνα κάμψης:
> 10 mm
Εύρος θερμοκρασίας:
- 25°C έως + 85°C
2.4. ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Η07V-K (πρώην NYAF)
2.4.1 ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Η07V-K(ΛΕΠΤΟΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)
Τα καλώδια τύπου "ΝΥAF" θα έχουν θερμοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύμφωνα με
ΕΛΟΤ 563.3 (HD 21.3)., τον πίνακα III άρθρο 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών και
τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0233 και DIN 47705.
Ονομαστικής τάσεως 450/750V
2.5. ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ A05VV-U (πρώηνNYM)
2.5.1. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05W-U ή -R. A05W-U ή -R (πρώην "ΝΥΜ").
17
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
Τα καλώδια τύπου "ΝΥΜ" θα έχουν θερμοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύμφωνα με
ΕΛΟΤ 563.4., τον πίνακα III άρθρο 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών και τους
Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0233 και DIN 47705.
2.6. ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ HO7V-R (πρώην NYArm)
2.6.1. ΑΓΩΓΟΙ ΤΥΠΟΥ H07V-U ή H07V-R ή H07V-K. (πρώην "ΝΥΑ")
Οι αγωγοί τύπου "ΝΥΑ" θα έχουν θερμοπλαστική μόνωση και θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με
ΕΛΟΤ 563.3, τον πίνακα III, άρθρο 135 κατηγορία 1α των Ελληνικών κανονισμών και τους
Γερμανικούς κανονισμούς VDE0283 ή με B.S. 6004/84.
Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Εφ' όσον η διατομή του είναι μέχρι 4mm2 ο αγωγός θα είναι
μονόκλωνος αλλιώς θα είναι πολύκλωνος από συρματίδια ανοπτημένου χαλκού.
Η μόνωση του θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η ικανότητα φόρτισης του αγωγού για μια
συγκεκριμένη διατομή, θα είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που δίνουν οι κανονισμοί Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (άρθρο.126 πίνακας Ι). Γενικά, ο αγωγός θα είναι σύμφωνος με τους
Γερμανικούς Κανονισμούς VDE-0250.
2.7. ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ J1VV-U (πρώην NYY)
2.7.1. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ
Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι ανάλογα
με την διατομή τους με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα
είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με το VDE-0271.
Θα είναι σύμφωνα με ΕΛΟΤ 843/85 και ισχύει ο πιν. Ill του αρθρ. 135 των Κ.Ε.Η.Ε.
2.8. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
2.8.1. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον
τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο θα χρησιμοποιούνται διαστάσεων σύμφωνα με το
τεύχος της επιμέτρησης.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διαμέτρου μικρότερης από 75 mm.
Tα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό.
2.9. ΣΚΑΦΑΚΙ ΛΑΜΠΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ
2.9.1. ΣΚΑΦΑΚΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
Ρεγκλέττα (σκαφίδιο) που περιλαμβάνει τα όργανα αφής. Το σκαφίδιο θα είναι κατασκευασμένο
απο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαμμένο σε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής,
χρώματος λευκού. Στο σκαφίδιο θα στερεωθούν όλα τα εξαρτήματα αφής των λαμπτήρων και θα
συνδεθούν πλήρως.
Το σκαφίδιο θα φέρει κοχλία γείωσης.
Το φωτιστικό θα είναι απόλυτα στεγανό με υψηλή αντοχή στην υγρασία, χημικές αναθυμιάσεις,
μηχανικές καταπονήσεις, θα είναι κλάσης μόνωσης II κατά VDE 0710 και προστασία ΙΡ44 κατά DFN
40050.
Θα είναι κατασκευασμένο ειδικά να δέχεται ρεγκλέττα των δύο λαμπτήρων φθορισμού με όλα τα
όργανα αφής και λειτουργίας και θα αποτελεί με αυτή πλήρες φωτιστικό σώμα.
Θα φέρει ανακλαστήρα από αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
θα είναι κατάλληλο για ανάρτηση από την οροφή, ήτοι θα καρφώνεται στην οροφή ή θα κρεμιέται με
αλυσίδες, εάν το ύψος του χώρου είναι αντίστοιχα μικρό ή μεγάλο. Η σχετική εντολή θα δίνεται από
την επίβλεψη.
2.10. ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.10.1.ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σειρήνα ειδοποίησης κατάλληλη για τοποθέτηση εσωτερικά η εξωτερικά αντλιοστασίου ύδρευσης η
αποχέτευσης με ονομαστική τάση λειτουργίας 230V AC.
Η υπό προμήθεια σειρήνα θα είναι κυκλική ή τετραγωνική με πλαστικό περίβλημα με υψηλή
μηχανική αντοχή και με κατάλληλες υποδοχές ώστε να είναι δυνατή η ανάρτησή της σε τοίχο η σε
οροφή.
2.11. ΦΑΡΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
18
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
2.11.1.ΦΑΡΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Φάρος ειδοποίησης κατάλληλος για τοποθέτηση εσωτερικά η εξωτερικά αντλιοστασίου ύδρευσης η
αποχέτευσης με ονομαστική τάση λειτουργίας 230V AC.
O υπό προμήθεια φάρος θα είναι κυκλικός με πλαστικό περίβλημα με υψηλή μηχανική αντοχή και
με κατάλληλες υποδοχές ώστε να είναι δυνατή η ανάρτησή του σε τοίχο η σε οροφή.
2.12. ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ).
2.12.1. ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ
Ο λαμπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος με λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής, περιστροφικού τύπου
ασφαλείας με ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική κεφαλή που θα εξέρχεται στη θέση
λειτουργίας του λαμπτήρα.
Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωμένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση από
ηλεκτρικό τόξο κατά την έναυση των λαμπτήρων. Ο κάλυκας του λαμπτήρα θα είναι G13.
2.13. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.13.1.ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
Θα είναι από γυαλί με λυχνιολαβή Ε27, για λυχνίες οικονομίας 11W με εσωτερική επάλειψη με
ειδικό φωσφορικό επίχρισμα, Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για θερμοκρασίες μέχρι 2500°C
Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC.
Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι μεγαλύτερος των 4 min.
2.14. ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ (ΜΟΥΦΕΣ).
2.14.1. ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ
Ο θερμοσυστελλόμενος μανδύας θα είναι κατάλληλος για στεγανή σύνδεση πολυπολικών καλωδίων
διατομών ανάλογων με το τεύχος της προμέτρησης.
Θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό πλαστικό υλικό που θα έχει την ιδιότητα να συρρικνώνεται
όταν θερμαίνεται ελαφρά με φλόγα καμινέτου. Καθώς συστέλλεται θα προσκολλιέται μόνιμα επάνω
στη μόνωση του αγωγού και θα αποκαθίσταται η συνέχεια της μόνωσης.
Στα πολυπολικά καλώδια θα αποτελείται από ένα κομμάτι μεγάλης διαμέτρου (που προορίζεται να
καλύπτει τον εξωτερικό μανδύα )και από κομμάτια μικρότερης διαμέτρου, ισάριθμα με τους αγωγούς
του καλωδίου.
2.15. ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ
2.15.1.ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ
Συνδέσεις(κλέμενς) με πολλαπλούς βιδωτούς ακροδέκτες για αγωγούς ανάλογης διατομής με το
τεύχος του προυπολογισμού.
Η μόνωσή τους θα είναι κατασκευασμένη από Βακελίτη.
2.16. ΚΑΝΑΛΙΑ
2.16.1. ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
α)Οι σχάρες καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα με διατρήσεις
επιμήκεις, ώστε να μπορούν να δεθούν επάνω στην σχάρα τα καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες
(straps) σε περίπτωση που η σχάρα δεν είναι οριζόντια. Το πάχος της λαμαρίνας δεν θα είναι
μικρότερο από 1,25mm για σχάρες πλάτους 200mm και 1,50mm για σχάρες πλάτους από 250500mm..
β)τα κλειστά κανάλια καλωδίων πίνακα Θα είναι κατάλληλα για την όδευση και διευθέτηση των
αγωγών σε βιομηχανικούς χώρους και την τακτοποίηση των αγωγών στο εσωτερικό των ηλεκτρικών
πινάκων διανομής με πλάτος ανάλογο με την αναφορά που γίνεται στο τεύχος του προυπολογισμού.
2.17. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΟΣ)
2.17.1. ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (Σπιράλ).
Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι από σκληρό πλαστικό PVC με αντοχή σε θερμοκρασία από
-5° έως +60 °C, κατάλληλοι για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, ελαφρού η ενισχυμένου
τύπου CBX , θα είναι τυποποιημένων ονομαστικών διαμέτρων σύμφωνα με την αναφορά που γίνεται
στο τεύχος του προυπολογισμού.
2.18. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.18.1. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
19
ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0
Κοινή ηλεκτρολογική μονωτική ταινία από ειδικό ελαστικό πλαστικό παρέμβυσμα κατάλληλη για
μόνωση και μηχανική προστασία των υπό ένωση αγωγών πιστοποιημένη από ΕΛΟΤ.
2.19. ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ 3M
2.19.1. ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ 3M
Ηλεκτρολογική μονωτική ταινία τύπου 3Μ από ειδικό ελαστικό πλαστικό παρέμβυσμα κατάλληλη
για μόνωση και μηχανική προστασία των υπό ένωση αγωγών πιστοποιημένη από ΕΛΟΤ.
2.20. ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ
2.20.1. ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ)
Η ισοδυναμική γέφυρα πίνακα θα αποτελείτε από το πλαστικό κάλυμμα και από τον ορειχάλκινο
επινικελωμένο ζυγό.
Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον επτά βιδωτούς ακροδέκτες για υποδοχή αγωγού 2,5-25mm2.
2.22. ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
2.22.1. , ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ)
Η ισοδυναμική γέφυρα πίνακα θα αποτελείτε από το πλαστικό κάλυμμα και από τον
ορειχάλκινο επινικελωμένο ζυγό.
Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον επτά βιδωτούς ακροδέκτες για υποδοχή αγωγού 2,5-25mm2.
2.23. ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ)
2.23.1. ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Υλικό για ομαδοποίηση αγωγών κατάλληλο για εσωτερική η εξωτερική χρήση ανθεκτικό σε
χημικές αλλοιώσεις (γράσο, πετρέλαιο,λάδι κ.λ.π)με θερμοανθεκτικότητα από -40….+110βαθμούς
κελσίου κατασκευασμένο από άχρωμο πολυαμίδιο μήκους ανάλογου της αναφοράς στο τεύχος του
προυπολογισμού.
2.24. ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ)
2.24.1. . ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ
Σωληνωτός σύνδεσμος ηλεκτρικής σύνδεσης με ισχυρή συμπίεση, διατομής ανάλογης με την
αναφορά στο τεύχος του προϋπολογισμού.
Η συμπίεση θα γίνεται με ειδική πρέσα ώστε η σύνδεση να παρουσιάζει αμελητέα αντίσταση στη
ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
το γραφείο Προμηθειών κ. Ζούρδη Τσαμπίκα ή κ. Γιώτας Παναγιώτης, προσερχόμενοι όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ, 2ο χιλ. Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου,
Γραφείο Προμηθειών, στο τηλέφωνο 22410-45318 και φαξ 22410-45329.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ www.deyar.gr, στον Πίνακα
Ανακοινώσεων της επιχείρησης και θα αποσταλεί στο ΕΒΕΔ.
-
Ο –
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
20