ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210-6463800 - Κιν. 6972009908
Ονοματεπώνυμο: MARASIGAN JOSE
Ημερομηνία: 27/02/13
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Σάκχαρο
Ευρεθείσα τιμή
: 105.1 mg/dl
Τιμές αναφοράς
65 - 115
Ουρία
: 30 mg/dl
12 - 48
Κρεατινίνη
: 1.06 mg/dl
0,50 - 1,60
SGOT
: 36 U/L
5 - 38 ενήλικες
5 - 48 παιδιά 1-3 ετών
SGPT
: 37 U/L
5 - 43 ενήλικες
5 - 33 παιδιά 1-3 ετών
γ-GT
: 43 U/L
10 - 45
Φωσφατάση αλκαλική
: 101 U/L
39 - 117 ενήλικες
97 - 390 παιδιά
Ασβέστιο ολικό
: 9.50 mg/dl
8.8 - 10.8 ενήλικες
8.4 - 10.0 ενήλικες >50
ετών
8.6 - 11.0 παιδιά
Φωσφόρος
: 2.96 mg/dl
2.70 - 4.50 ενήλικες
3.40 - 6.20 παιδιά
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210-6463800 - Κιν. 6972009908
Ονοματεπώνυμο: MARASIGAN JOSE
Ημερομηνία λήψεως: 27/02/13
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
WBC
Λευκά αιμοσφαίρια
NEUT% Ουδετερόφιλα %
LYM% Λεμφοκύτταρα %
MON% Μονοπύρηνα %
EOS% Ηωσινόφιλα %
BAS% Βασεόφιλα %
NEUT# Ουδετερόφιλα #
LYM# Λεμφοκύτταρα #
MON# Μονοπύρηνα #
ΜΕΤΡΗΣΗ
6.8 K/μl
49.4 %
40.7 %
7.6 %
2.1 %
0.2 %
3.4 K/μl
2.8 K/μl
0.5 K/μl
Φ.Τ
Ιστόγραμμα WBC:
2.0 - 7.7
1,5 - 4.0
0.1 - 1.5
Ιστόγραμμα RBC:
4.0 - 9.5
40 - 75
20 - 40
2 - 10
1-6
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
RDW
Ερυθρά αιμοσφαίρια
5.07 M/μl
14.8 g/dL
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
45.8 %
90.0 fl
Μέσος όγκος ερυθρών
Μέση περιεκτικότης αιμοσφαιρίνης29.3 pgr
Μέση πυκνότης αιμοσφαιρίνης
32.4 %
11.1 %
Εύρος κατανομής ερυθρών
4,5 - 6,3
13.5 - 18.0
39 - 52
80 - 90
28 - 34
32 - 36
Ιστόγραμμα PLT:
11 - 16
PLT
PDW
MPV
Αιμοπετάλια
Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων
150 - 450
9.0 - 17.0
6.0 - 11.0
258 K/μl
15.8 fl
9.2 fl
ΤΥΠΟΣ ΛΕΥΚΩΝ
Ουδετερόφιλα % :
Λεμφοκύτταρα %:
Μονοκύτταρα % :
Ηωσινόφιλα % :
Βασεόφιλα %
:
Ραβδοπύρηνα % :
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
Μεταμυελοκύτταρα %:
Μυελοκύταρα %
:
Προμυελοκύταρα % :
Βλαστες %
:
Ατυπα %
:
Εμπύρηνα ερυθρά
:
Υποχρωμία
:
Ανισοκ/ρωση :
Μικροκ/ρωση :
Μακροκ/ρωση :
Ποικιλοκ/ρωση:
Στοχοκ/ρωση :
Σφαιροκ/ρωση:
Πολυχρ/φιλία :
Σχιστοκ/ρωση :
Βασ. στίξη
:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (Τ.Κ.Ε.).......10 mm (1η ώρα)
Φ.Τ. 4 - 10
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210-6463800 - Κιν. 6972009908
Ονοματεπώνυμο: MARASIGAN JOSE
Ημερομηνία: 27/02/13
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
TSH - Θυρεοτρόπος ορμόνη
Ευρεθείσα τιμή
: 1.02 μIU/ml
Τιμές αναφοράς
0,27- 4,20
Τ3 - Τριιωδοθυρονίνη
: 1,4 ng/ml
0,8 - 1,9
Τ4 - Θυροξίνη
: 8,4 μg/dl
5 - 12
PTH - Παραθορμόνη
: 30.2 pg/ml
10 - 65
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210-6463800 - Κιν. 6972009908
Ονοματεπώνυμο: MARASIGAN JOSE
Ημερομηνία: 27/02/13
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ευρεθείσα τιμή
Ανοσοσφαιρίνη IgA
: 4.02 gr/lit
Τιμές αναφοράς
0.70 - 4.00 ενήλικες
Ανοσοσφαιρίνη IgG
: 22.52 gr/lit
6.80 - 18.00
Ανοσοσφαιρίνη IgM
: 0.78 gr/lit
0.40 - 3.70 ενήλικες
Συμπλήρωμα C3
: 122.9 mg/dl
90-200
Συμπλήρωμα C4
: 59.2 mg/dl
20 - 80
ΑΝΑ (Αντιπυρηνικά αντισώματα) : 1/80 Αρνητικό
< 1/160 Αρνητικό
Αnti - DNA
: Αρνητικό IU/ml
0 - 5,0
Anti - ENA
: Αρνητικό
ASTO Ποσοτική
: 77.1 IU/ml
< 200
CRP ποσοτικό
: 0.30 mg/dl
< 0,5
RA - TEST Ποσοτικό (RF)
: 3.1 IU/ml
< 18
Αnti SCL-70
: Αρνητικό
< 0.80 Αρνητικό
0.80 - 1.20 Οριακό
> 1.20 Θετικό
αντι-CCP
: 1.4 U/ml
< 5,0
< 0.8 Αρνητικό
0.8-1.2 Οριακό
> 1.2 Θετικό (antigen
mixture: nRNP, Sm, SSA, SS-B, Scl-70, Jo-1,
CENP-B)
Ο ΙΑΤΡΟΣ