1. Διενέργεια κλήρωσης.pdf - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
SCHOOL OF SOCIAL,
POLITICAL AND ECONOMIC
SCIENCES
DEPARTMENT
OF ECONOMICS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. 25310 39824-5-6
FAX. 25310 39830
E-mail: [email protected]
UNIVERSITY CAMPUS
GR-69100 KOMOTINI-GREECE
TEL. +30 2531 39824-5-6
FAX. +30 2531039830
E-mail: [email protected]
Κοµοτηνή 20.11.2014
Αριθµ.Πρωτ.369
Προς
Την Πρυτανεία
Του ∆.Π.Θράκης
Ενταύθα
Η Συνέλευση του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης στην αριθµ.10/06.11.2014 συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, β) τις διατάξεις του άρθρου 38 του π.δ.118/2007, γ) το µε
αριθµ.πρωτ.Α7589/22.05.2007 του Αντιπρύτανη του ∆.Π.Θ. και δ) εν αναµονή του εγγράφου
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆.Π.Θ. για τη Συγκρότηση Επιτροπών
Παραλαβής και Προχείρων ∆ιαγωνισµών πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και
εκτελέσεως µικροεργασιών, αποφάσισε να διενεργήσει δηµόσια κλήρωση στην Κοµοτηνή για
την συγκρότηση των ακόλουθων επιτροπών:
1) Επιτροπή προχείρων διαγωνισµών για την προµήθεια οργάνων, ειδών, υλικών
και εκτελέσεως µικροεργασιών για τις ανάγκες του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών.
2) Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και
εκτελέσεως µικροεργασιών για τις ανάγκες του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών.
3) Επιτροπή καταστροφής και διαγραφής αχρήστων οργάνων, ειδών και υλικών
κινητών πραγµάτων του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών.
Ειδικότερα τα µέλη που θα µπουν στην κληρωτίδα για την κλήρωση τριών τακτικών και τριών
αναπληρωµατικών µελών είναι τα ακόλουθα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π.
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ∆.Π.Θ.
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1.
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
2.
ΧΙΟΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
3.
ΑΞΑΡΛΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.
∆ΡΥΜΠΕΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Πληροφορίες: κα Όλγα Αναγνωστοπούλου
Τηλ. :2531039826
Fax
:2531039830
E-mail: [email protected]
ΒΑΘΜΙ∆Α
Information: Ms Olga Anagnostopoulou
tel
: +30 2531039826
Fax
: +30 2531039830
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
5.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
6.
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.
ΧΑΖΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
9.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10.
ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
11.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
12.
ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
13.
ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
14.
ΒΛΑ∆ΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
15.
ΓΑΛΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
16.
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
17.
ΠΟΥΦΙΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
18.
ΠΡΑΓΓΙ∆ΗΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
19.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
20.
ΤΣΙΝΤΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
του ∆ΠΘ
A/A
1.
2.
3.
4.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
∆Ε ∆ιοικητικού
∆Ε ∆ιοικητικού
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
Η κλήρωση θα γίνει την ∆ευτέρα 01.12.2014 και ώρα 11:30 είναι δηµόσια και θα διενεργηθεί
στο Τµήµα Γραφείο Συνεδριάσεων του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, στην
Πανεπιστηµιούπολη Κοµοτηνής, 4ο χλµ. Κοµοτηνής Ασωµάτων Τ.Κ. 69100.
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος,
Ευάγγελος ∆ρυµπέτας, Αναπλ.Καθηγητής
Πληροφορίες: κα Όλγα Αναγνωστοπούλου
Τηλ. :2531039826
Fax
:2531039830
E-mail: [email protected]
Information: Ms Olga Anagnostopoulou
tel
: +30 2531039826
Fax
: +30 2531039830