Diak 11-2014.pdf

Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η
7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Δουνδουλάκη Μαρία
ΤΗΛ.
: 2810/ 368802
FAX
: 2810- 214481
Ηράκλειο 6-6-2014
Δ/ΞΗ
11/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 70.670,67€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ
1413.
Κριτήριο
Κατακύρωσης
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Τεχνικές
Προδιαγραφές
Ημερομηνία δημοσίευσης στην
Εφημ. της Κυβερ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ημερομηνία δημοσίευσης στον
Ημ. Τύπο 6-6-2014
1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
2.ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
3.ΠΑΤΡΙΣ
6-6-2014
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν.
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφ. Κνωσσού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8-7-2014
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ
10:00π.µ.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Έχοντας υπόψη
Α. τις διατάξεις:
1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
2. Π.∆. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ∆.Υ.ΠΕ. και άλλες
Α
διατάξεις (ΦΕΚ 256 )»
4. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις .
Τις διατάξεις
του Ν.∆.
3329/05
«Εθνικό
Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Το Π.∆. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
6. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού»
7. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές
8. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
9. Την υπάριθμ. 35130/739/11-8-2010 Υπουργική απόφαση «αύξηση των χρηματικών ποσών
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεση έργων».
10. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
11. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66/Α//11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή
ασφάλειας και άλλες διατάξεις».
12. του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την
οδηγία 89/665 ΕΟΚ».
13. Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων
στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
14. του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ
129/τ.Α/3-8-2010).
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 3567/10-5-2012, Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού ΥΚΑ για «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2012……»
2. τη με αριθμ. 5805/8-8-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 ….»
3. την με αριθμό 6881/3-10-12 εγκύκλιο της ΕΠΥ με θέμα « Οδηγίες Εκτέλεσης κι Εφαρμογής
του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012,
πιστώσεις 2012 & 2013.
4. Την υπ’ αριθμ. 8238/2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με τη τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 5805/2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας για τον ορισμό φορέων διενέργειας για την
υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2012.
5. Την υπ’ αριθμ. 14-11-11/2013 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της ΕΠΥ σχετικά με τη
τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2012.
6. Την με α.π. 445/28-01-2013 Εγκύκλιο της ΕΠΥ επικαιροποίησης των κρατήσεων
7. Την υπ’ αριθμ. 5572/5-11-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας ΦΕΚ 2809 Β/5-11-2013 περί
παράτασης του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012
8. Την με αριθμ. 1093/30/18-10-2013 Απόφαση
ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του
διαγωνισμού.
9. Την με αρ. 200/1-8-2013 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων
εκτέλεσης των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012.
10. Την με αριθμ. 1093/30/18-10-2013 Απόφαση
ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
διαγωνισμού.
11. Το γεγονός ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν σε κοινή δημόσια διαβούλευση από
26-5-2014 έως 3-6-2014 και δεν υπήρξαν παρεμβάσεις - σχόλια από εταιρείες.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Δημοσίου Ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για
τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιµή.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 70.670,67€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑΕ 1413, βάση του ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013.
Άρθρο 1ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στις παραπάνω τρεις οικονομικές
εφημερίδες επίσης θα αναρτηθεί στη ∆ι@ύγεια.
Η Διακήρυξη 11/2014, θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.venizeleio.gr
(Διακηρύξεις Διαγωνισμών) απ’ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά. Συνημμένο το ηλεκτρονικό
αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς µε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6
Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007 «καταχώρηση
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2007) όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3801/09 άρθρο 46 (ΦΕΚ 163 Α/ 4-9-09), οι
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και
επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που θα
ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών»
Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε μέρος ή στο σύνολο, των
υλικών του διαγωνισμού του συνημμένου πίνακα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Άρθρο 2ο
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών από την επιτροπή
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται µε απόφαση Διοικητή.
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:
α) Τα µέλη της επιτροπής
β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον
συμμετέχουν µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά τους παραστατικό
εκπροσώπησης).
Άρθρο 3ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) Συνεταιρισμοί
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 4ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του
1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται:
• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημοσίου
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί µε αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθινή
και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
. Ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :
η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή
αντιπρόσωπο του, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της,
εφόσον αυτή αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία
ή με αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό
έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ. Ευνόητα, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται στην
αναθέτουσα αρχή ως τη λήξη της οριζόμενης από τη δξη προθεσμίας.
Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες
και δεν λαμβάνονται υπόψιν.
Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα.
Επίσης η υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής
σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους
διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ,ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα
Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε.
Άρθρο 5ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από:
Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO
CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων.
µε το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχο ορισμένων προτύπων
εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους
οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα
στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη –
µέλη.
Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν
εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα
µέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Tα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
Άρθρο 6ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως
προσφορές μέχρι 7-7-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00µµ στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου
του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης, κτήριο πρώην Πανεπιστημίου
Κρήτης).
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμης δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό .
2.Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην
αρμόδια
Υπηρεσία,
μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης.
4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος
άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
4.1.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, µε αντίγραφο .Όλα τα έγγραφα της
προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση
στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο
πρόσωπο επί ποινή απόρριψης.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα
είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή, θα συνοδεύονται µε τα prospectus
και λοιπά στοιχεία που ορίζει
διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένασυνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, µε τις ενδείξεις «κύρια
προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς» Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξη εκτός και αν αναφέρει ρητά στην
προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή,
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς.
4.2.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράμματα.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
3.Ο αριθμός της διακήρυξης
4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5.Στοιχεία του αποστολέα
4.3. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία, ως εξής:
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά Τα τεχνικά, το
δελτίο αποστολής των δειγμάτων, καθώς
και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα τεχνικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται
επί ποινή απόρριψης μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
μορφή (CD ή DVD) µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, µε την βοήθεια του οποίου μπορείτε να
υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και
να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.
Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2. Τεχνική Προσφορά,
3.Οικονοµική Προσφορά.
*Το CD ή DVD της οικονομικής και τεχνικής
προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε
περίπτωση µη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα.
Μέσα στο φάκελο των οικονομικών να υπάρχει η οικονομική προσφορά σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
4.3.1. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου
4.3.2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.
4.3.3. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει
επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται
να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.
5.1. Επισημαίνεται ότι:
5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.3 . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
5.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε
ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του
συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα µε τα
παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
ζητήθηκαν.
Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων
της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα
αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθμηση.
Άρθρο 7ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 365 ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια
υπηρεσία.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά µματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται
στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα µε τα
παραπάνω λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µμονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την
επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται επίσης και παραδίδεται
στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από
την επιτροπή.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο
διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, µόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστεί
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής και θα αξιολογηθούν οι
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
οικονομικές προσφορές. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής
αξιολόγησης θα υποβληθεί στο ∆.Σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
6. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερώνονται και θα υπογράφονται συμβάσεις µε τους
μειοδότες.
Άρθρο 9ο
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1) Δήλωση χώρας καταγωγής των προσφερομένων ειδών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να
δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
1α) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην
προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο
προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η
ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.
Επίσης να κατατεθεί έγγραφη δήλωση του Εργοστασίου κατασκευής , με την οποία θα δηλώνεται
ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ
του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
Προσφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Στην
περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον ανάδοχο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3)
μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών του
φορέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. Η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του
τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιαδήποτε λόγο ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται
απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 10ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Στην οικονομική προσφορά , θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή , η τιμή και ο κωδικός του
υλικού αν υπάρχει στοτρέχον Παρατηρητήριο τιμών καθώςκαι ο κωδικός GMDN.
Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του
άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος
παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της
προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι
ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.
Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον
ΦΠΑ.
Η προσφερόμενη τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης όπως
ζητείται στη διακήρυξη (ανά τεμάχιο, σετ κ.λ.π. ) επί ποινή απόρριψης.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε
συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις
σχετικά µε τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της
προσφοράς του.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή είναι
ανώτερη από την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών,
όργανο.
Άρθρο 11ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την τελική επιλογή του ανάδοχο λαμβάνεται υπόψη:
1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 12ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, µε
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει :
Α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την
ποσότητα που θα καθορίζεται στη
διακήρυξη.
Β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
Δ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία
είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να
χρησιμοποιηθεί το υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.
Ε. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών µε κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς
που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται
υποχρεωτικά.
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισμός ολοκληρώνεται µε διαπραγμάτευση της τιμής.
Εφόσον κατά την κατακύρωση προκύψει ότι η αξία των ειδών βάσει των ζητουμένων
ποσοτήτων είναι μικρότερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης μπορεί να γίνει επαύξηση
των ζητουμένων ποσοτήτων έως και 30% μέσα στα όρια της προϋπολογισθείσας δαπάνης .
Άρθρο 13ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν :
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης ανάδοχο εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία
παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, µε την απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά,
οι παρακάτω κυρώσεις :
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχο είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση,
είτε µε διενέργεια διαγωνισμού, είτε µε διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του Π.∆ 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχο. Ο
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα
προμήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός
του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου
οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του ανάδοχο από το σύνολο των προμηθειών των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995.
Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού
Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε
ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα
αναφερόμενα στο Π.∆ 118.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι
της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου ανάδοχο γίνεται µε
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται µε το
προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 14ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωστοποιείται η κατακυρωτική απόφαση του ∆.Σ.
και αποστέλλεται η σχετική σύμβαση στους μειοδότες στους οποίους κατακυρώθηκε η
προμήθεια των ειδών.
Άρθρο 15ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση
αποστέλλεται σχετική σύμβαση .
ή
ανάθεση
προμήθειας,
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα
που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από
το αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
από τη σύμβαση.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει δώδεκα ( 12) μήνες με δικαίωμα των Νοσοκομείων
για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και
τιμές.
Το Νοσοκομείο αν χρειαστεί μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μετά από σύμφωνη γνώμη
του Προμηθευτή. Η παράταση στο σύνολο της δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της
σύμβασης (12 μήνες) με τους ίδιους όρους και τιμές.
Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται η παραδιδόμενη ποσότητα η οποία δεν θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία πού προβλέπει η σύμβαση ή πού προκύπτει
από την σύμβαση κατά αναλογία.
Για παραγγελίες που δόθηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου
παρατάσεως της και δεν εκτελέστηκαν, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη
του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης ο δε
προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος
Άρθρο 16ο
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα
παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου µε δαπάνες του χωρίς να
μπορεί να αξιώσει καμία αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.
Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς
συμπληρωματική αμοιβή.
Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης
ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.
Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.∆. 118/07.
Άρθρο 17ο
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα είδη θα παραδίδονται από τον Προμηθευτή τμηματικά μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική
παραγγελία του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις ανάγκες του, στις αποθήκες του Νοσοκομείου,
με βάσει την ισχύουσα σ’ αυτό διαδικασία , με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή .
Οι παραδόσεις θα γίνονται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της
παραγγελίας.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, θα
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα µε το Π∆ 118/07.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 18ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ να
αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό
προμήθεια είδους.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Άρθρο 19ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Σύμφωνα µε τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους οι κρατήσεις που πρέπει να
παρακρατούνται από τις υπηρεσίες είναι : Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% , 2,40% Χ.ΜΤΠΥ, ΟΨΥ 2%, Φόρος
εισοδήματος 4% και 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Άρθρο 20ο
ΓΕΝΙΚΑ
Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2286/95 και του Π.∆. 118/07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση
κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ- ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Δ/ξης Αυτής.
Επίσης θα πρέπει να δηλώσουν
Α)Ονομασία είδους εργοστασίου κατασκευής
Β) Τη συσκευασία του είδους – υλικού
Γ) τον κωδικό του είδους εργοστασίου παραγωγής
Δ) ISO Εταιρείας-Προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα)
Ε) ISO Εργοστασίου (στην Ελληνική γλώσσα)
ΣΤ) CE-MARK (στην Ελληνική γλώσσα)
Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφούνται με την Υπουργική απόφαση
ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 <<περί συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΦΕΚ32Β/16/01/01 >> όπως ισχύει αυτή με τις
τροποποιήσεις της.
.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ
ΜΜ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
TEM
M3
M4
TEM
TEM
TEM
KG
TEM
TEM
24
12
9
15
31
6
10
43
7
3,5
25
25
1
4
10
3,98
15
3,06
84,00
300,00
225,00
15,00
124,00
60,00
39,80
645,00
21,42
TEM
100
0,23
23,00
TEM
TEM
TEM
Λ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM
TEM
ΤΕΜ
TEM
TEM
TEM
TEM
TEM
25
10
74
25
16
7
7
165
13
15
26
20
80
40
4,25
4,25
23,58
2,04
2,03
9,76
16
19
5,69
5
2,03
8,5
1,9
6
106,25
42,50
1.744,92
51,00
32,48
68,32
112,00
3.135,00
73,97
75,00
52,78
170,00
152,00
240,00
TEM
360
30,89
11.120,40
200261
23031
23924
210338
31353
ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Συσκευασία
ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΑ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΑΣΤΑΡΙ (5 κιλών)
ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ: ΩΧΡΑ
ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ
ΓΑΖΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ 10 cm
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ - TEMAXIA
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ
1KG
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΩΧΡΑ 1KG
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 5lt
ΝΕΦΤΙ (ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ)
ΠΙΝΕΛΑ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ ΝΟ. 2
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ
ΠΛΕΓΜΑ Τ 92
ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΗ 2,5lt
ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑ ΑΠΛΟ
ΣΠΡΕΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ Ν' 2,5
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ 20KG
ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ 3"
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΛΕΥΚΟ 15KG
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΡ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 4 CM
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ: ΜΙΝΙΟ ΓΚΡΙ
ΓΑΖΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ
ΤΕΜ
TEM
KG
ΤΕΜ
ΤΕΜ
20
50
40
19
6
7,32
2,2
16,26
1
5,3
146,40
110,00
650,40
19,00
31,80
210339
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ
ΠΤΥΣΟΜΕΝΑ 6 ΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜ
12
13,41
160,92
210340
ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ
ΤΕΜ
60
3,41
204,60
48016
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΖΑΜΙΟΥ
ΤΕΜ
110
25,809
2.838,99
23367
ΠΙΝΕΛΑ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ ΝΟ. 1.5
ΤΕΜ
60
0,65
39,00
23369
ΠΙΝΕΛΑ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ ΝΟ. 2.5
ΤΕΜ
60
1,95
117,00
24284
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΤΕΜ
15
1,6
24,00
210781
ΠΛΕΓΜΑ Τ 139
ΤΕΜ
25
25
625,00
33007
23820
23822
31335
33009
31337
23898
31338
31344
23027
31350
31356
31358
31369
23368
31346
33050
31375
107248
31377
171119
31381
23390
34842
31383
Τιμή Μονάδας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Περιγραφή
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
31374
ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΕΜ
16
4,08
65,28
210782
ΣΙΔΕΡΑ Φ 14
KG
95
2,5
237,50
211351
ΣΙΔΕΡΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ
KG
33
5,6
184,80
23382
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
TEM
11
1,22
13,42
29863
ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΕΜ
18
0,81
14,58
23387
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ SET 4 TEM
TEM
17
1,25
21,25
36237
ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
TEM
20
2,27
45,40
23926
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗTIKO ΣΚΟΥΡΙΑΣ
KG
170
16,9
2.873,00
23931
ΣΤΟΚΟΙ: ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
KG
210
0,447
93,87
23391
ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ 1"
TEM
40
1,06
42,40
210337
ΤΑΙΝΙΑ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΗ
TEM
22
2
44,00
23815
ΤΣΙΜΕΝΤΑ
TEM
15
6
90,00
31388
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ
TEM
11
1,72
18,92
31390
TEM
13
4,9
63,70
31391
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΩΧΡΑ
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ
TEM
70
39,84
2.788,80
31244
ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΜ
70
1,08
75,60
23378
ΡΟΛΑ ΝΤΟΥΚΟΥ MEΓΑΛΑ
ΤΕΜ
36
7
252,00
171117
ΤΕΜ
35
0,98
34,30
33533
ΡΟΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦ.
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΕΜ
36
0,975
35,10
23935
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ: ASTARI
KG
155
171,49
26.580,95
23857
ΠΛΕΓΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Μ2
20
10
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
200,00
57.455,82
13.214,84
70.670,66
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ................
Κατάστημα
................. ......
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)
Ημερομηνία έκδοσης .....
ΕΥΡΩ..................
Προς 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)
…………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας , υπέρ
της
εταιρείας…………………………….Δ\νση ……
Προς
…………………………………………….
……
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης,
που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …../….)προς κάλυψη
αναγκών του ….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
……….ΕΥΡΩ αυτής .
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά
ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .......................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου
δηλ να αναγράφει ότι λήγει δύο(2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό
προμήθεια είδους.
όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η
7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(Συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Δ/νση Λεωφ. Κνωσσού
Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την …………. του μηνός …………………………………., οι
υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Π.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφ.
Κνωσσού, με την επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν.
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Διοικήτρια
………………………………………………….και από το άλλο μέρος η Εταιρεία………………
Δ/νση ………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ
…………………………… , ΔΟΥ …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
………………………………………………… πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ
……………………………………………. και του πρακτικού του Δ.Σ……………………………, ο
οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν,
συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,
για την προμήθεια που κατακυρώθηκε με την απόφαση …………………………………. του
Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού
που διενεργήθηκε την ………………σύμφωνα με τους όρους της Δ/ΞΗΣ 11/2014.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του,
αναθέτει την προμήθεια του είδους στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής ‘΄Προμηθευτή΄΄ ο οποίος
αναλαμβάνει την προμήθεια που θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβαση, τους
οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε
(τους όρους αυτούς)και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι ,κατά την προς τούτο, ρητή
δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις
κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη .
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
2. Π.∆. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ∆.Υ.ΠΕ. και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256Α)»
4. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις Τις διατάξεις του Ν.∆. 3329/05
«Εθνικό σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Το Π.∆. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
6. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού»
7. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
8. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
9. Την υπάριθμ. 35130/739/11-8-2010 Υπουργική απόφαση «αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεση έργων».
10. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
11. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66/Α//11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή
ασφάλειας και άλλες διατάξεις».
12. του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της
σύναψης
συμβάσεων δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών,
σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ».
13. Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010)..
Άρθρο 1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ
Ο πίνακας των ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας,
σύμφωνα µε την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Κατάσταση κατακυρωθέντων ειδών ακολουθεί στο τέλος της σύμβασης.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 2
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει δώδεκα ( 12) μήνες με δικαίωμα των Νοσοκομείων
για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και
τιμές.
Το Νοσοκομείο αν χρειαστεί μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μετά από σύμφωνη γνώμη
του Προμηθευτή. Η παράταση στο σύνολο της δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της
σύμβασης (12 μήνες) με τους ίδιους όρους και τιμές
Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται η παραδιδόμενη ποσότητα η οποία δεν θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία πού προβλέπει η σύμβαση ή πού προκύπτει
από την σύμβαση κατά αναλογία.
Για παραγγελίες που δόθηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου
παρατάσεως της και δεν εκτελέστηκαν, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη
του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης ο δε
προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος
Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση στο
προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την
Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές
ρυθμίσεις.
Άρθρο 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή είναι αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή απόδοση
του υλικού, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη χρήση του. Σε περίπτωση που κατά τη
χρησιμοποίηση των υλικών παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές
προδιαγραφές του, το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.
Επίσης τα είδη που θα παραδίδονται κάθε φορά, σύμφωνα µε τις παραγγελίες του
Νοσοκομείου, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού καθώς και στους όρους προσφοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.∆. 118/07, άρθρο 27.
Άρθρο 4
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, τμηματικά μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική
παραγγελία του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις ανάγκες του, στις αποθήκες του Νοσοκομείου,
με βάσει την ισχύουσα σ’ αυτό διαδικασία , με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή .
Οι παραδόσεις θα γίνονται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.
Οι παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 µ.µ.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει,
τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του
Π.∆.118/07.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 5
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των εκάστοτε Υπουργείων. Η
πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές του Νοσοκομείου και ύστερα από έλεγχο των
τιμολογίων, ως προς τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο Π.∆. 118/07 άρθρ.35 και στο Ν. 2955/01.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 6
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις. Σύμφωνα µε
τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους οι κρατήσεις που πρέπει να
παρακρατούνται από τις υπηρεσίες είναι : Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% , 2,40% Χ.ΜΤΠΥ, ΟΨΥ 2%, Φόρος
εισοδήματος 4% και 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
Άρθρο 7
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ να
αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό
προμήθεια είδους.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Άρθρο 8
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Προμηθευτή να
εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε
απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και
οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.
Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει εκχώρησης των τιμολογίων του και
εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να
αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις
τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του
παραπάνω νόμου ,µετους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 9
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της
κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.
Άρθρο 10
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα
παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου µε δαπάνες του χωρίς να
μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.
Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης
ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.
Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.∆. 118/07.
Άρθρο 11
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και µε τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί µε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού
ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που
ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες, μπορεί µε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Με τη λήξη του συμβατικού
χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής,
μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς
να παραδώσει το υλικό.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποία προσκομίστηκε. 5. Ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης-αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, μπορεί ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού
χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Τόπος παράδοσης των υλικών όπως θα ορίζει και η σύμβαση είναι οι αποθήκες του
Νοσοκομείου µας.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 12
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
1 Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε µε τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των
τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :
Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 12 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του
μεγίστου προβλεπόμενου από το άρθρο 12 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον
υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων Α και Β προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειάς του
σε βάρος του αποκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για
εκπρόθεσμη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις
βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, µε απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση και του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση
ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
φόρτωσης – παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου
παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση
από το λαβείν του προμηθευτή, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το προστίμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα µέλη της ένωσης.
Ανήκει στη Δ/ξη 11/2014.
Άρθρο 13
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρ.34 του Π∆ 118/07.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν :
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
4. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται µε
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται µε το
προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 14
ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική
γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά
που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του
Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία,
παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται
µόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει, µε
την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση) προς
τους Οίκου του εξωτερικού που εκπροσωπεί. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2)
αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ