προχειρος_διαγωνσμος_neuro_id

ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.09 11:08:18
EEST
Reason:
Location: Athens
15PROC002702289 2015-04-09
Αριθ. Πρωτ. :1078/09-4-2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ενός συστήματος FISH με ανάστροφο μικροσκόπιο (CPV 38500000-0) και
σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης (CPV 302000000-1)
Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων σχετικών με την κατανόηση και
διάγνωση νευροανοσολογικών παθήσεων» (NeuroID, αρ. 3257), που χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ( ΕΠΑΝ-ΙΙ ), Άξονας
Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
(ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007–2013.
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 3257
ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #28.455,28 ευρώ €# πλέον Φ.Π.Α
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής) 6
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2015
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Προμήθεια ενός συστήματος FISH με ανάστροφο
μικροσκόπιο (CPV 38500000-0) και σύστημα
ψηφιακής αρχειοθέτησης (CPV 302000000-1)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 127, 11521, ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την σύναψη σύμβασης
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
28.455,28 ευρώ εκτός ΦΠΑ
6.544,72 ευρώ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Έως 30/09/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
9/04/2015
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ
17/04/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/04/2015 και ώρα 15:00μ.μ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 127, 11521, ΑΘΗΝΑ
27/04/2015 και ώρα 11:00
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................... 5
ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................................................................ 5
ΑΡΘΡΟ 3 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ........................................................................................................... 6
ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ............................................................................................................... 7
ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ......................................................... 7
ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................... 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ................................................................................... 7
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................. 7
Η προμήθεια ενός συστήματος FISH για εφαρμογές φθορισμού:.......................................................... 8
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................. 8
ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ....................................................................................................... 8
ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ........................................................................................................ 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .................................................... 8
ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................. 8
ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................. 9
ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ......................................................... 9
ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................. 9
ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ....................................................... 10
ΑΡΘΡΟ 16 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................11
ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .......................................................................................... 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................. 11
ΑΡΘΡΟ 18 - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................... 11
ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................... 12
ΑΡΘΡΟ 20 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................................................ 12
ΑΡΘΡΟ 21 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ....................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 22 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................. 13
ΑΡΘΡΟ 23 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ .................................................................................. 13
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ΑΡΘΡΟ 24 - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ ............................................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 25 - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ .....................14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................14
ΑΡΘΡΟ 26 - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................................. 14
ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..................................................................................... 14
ΑΡΘΡΟ 28 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................. 14
ΑΡΘΡΟ 29 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................ 15
ΑΡΘΡΟ 30 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................ 15
ΑΡΘΡΟ 31 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................... 15
ΑΡΘΡΟ 32 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ...15
ΑΡΘΡΟ 33 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .................................................................................................................... 16
ΑΡΘΡΟ 34 - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ................................................................................................. 16
ΑΡΘΡΟ 35 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ........................................................................................ 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................... 17
ΑΡΘΡΟ 36 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................... 17
ΑΡΘΡΟ 37 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ................................................................................. 17
ΑΡΘΡΟ 38 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .................................................................................................. 17
ΑΡΘΡΟ 39 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ .......................................................................................... 17
ΑΡΘΡΟ 40 - ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ............................................................................................ 18
ΑΡΘΡΟ 41 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................... 18
ΑΡΘΡΟ 42 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................ 18
ΑΡΘΡΟ 43 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ...................................................................................... 19
ΑΡΘΡΟ 44 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ............................................................................................................... 19
ΑΡΘΡΟ 45 - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................ 19
ΑΡΘΡΟ 46 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.................................................... 20
ΑΡΘΡΟ 47 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ................................................................................................... 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ...................................................................................................................................... 21
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ................................................................................................................ 21
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................................................................................................................... 23
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης
€28.455,28, εκτός ΦΠΑ 23%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Το δημοπρατούμενο αντικείμενο εντάσσεται στο Έργο με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων
σχετικών με την κατανόηση και διάγνωση νευροανοσολογικών παθήσεων» (NeuroID, αρ. 3257),
που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
(ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας
Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα Αρχή: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127
115 21 Αθήνα.
Αρμόδιος Αναθέτουσας Αρχής: Ο κος Αναστάσιος Μαΐδης είναι ο αρμόδιος υπάλληλος της
Αναθέτουσας Αρχής για να παρέχει τις σχετικές με το Διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας:
210-6478847, φαξ 210-6440171, e-mail: [email protected])
Απόφαση Προκήρυξης Διαγωνισμού: Η από 10-6-2014 απόφαση της 6 ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής με την οποία αποφασίστηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα
με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα.
Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται το
δημοπρατούμενο αντικείμενο στον Ανάδοχο.
Διαγωνισμός: Ο προκηρυσσόμενος με την παρούσα πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Διακήρυξη : Η παρούσα που περιέχει τους όρους και τη διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Δημοπρατούμενο Αντικείμενο: Το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης προμήθειας, όπως αυτό
περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα.
Έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης αποτελούν η Διακήρυξη και το σχέδιο σύμβασης με
τα παραρτήματα αυτών.
Επιτροπή Διαγωνισμού: Η αρμόδια για τη διενέργεια όλων των σταδίων του διαγωνισμού ειδική
τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό με την με Α.Π. 3017/16-10-2014 απόφαση του
Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.
Επιτροπή Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την
ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του
παραδοτέου της Σύμβασης.
Εκπρόσωπος Προσφέροντος: Ο υπογράφων την προσφορά, είτε ο ίδιος ο προσφέρων είτε ο νόμιμος
εκπρόσωπός του είτε πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα για τον σκοπό αυτό. Σε
περίπτωση κοινοπραξίας, ο Εκπρόσωπος πρέπει να είναι πρόσωπο εξουσιοδοτημένο συμβολαιογραφικά
από όλα τα μέλη αυτής.
Προϊόν/Προϊόντα: Το φυσικό αντικείμενο της Προμήθειας, όπως αυτό/αυτά αναλυτικά
περιγράφεται/περιγράφονται στην παρούσα.
Προκήρυξη: Η παρούσα που περιέχει τους όρους και τη διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία συμμετέχει στο Διαγωνισμό και
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Προϋπολογισμός: Η προεκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή αξία της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., πέρα
από το ποσό της οποίας οι προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, σχέδιο της οποίας
αποτελεί τμήμα της Διακήρυξης.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η Σύμβαση.
Ερμηνευτικός Κανόνας Διακήρυξης: Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας
περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της
Προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και ιδιαίτερα
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 160), όπως ισχύει,
2. του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
258), όπως ισχύει,
3. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»(ΦΕΚ Α΄19)
όπως ισχύει.
4. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής,
5. του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α' 150), όπως ισχύει, μόνο στο βαθμό
που δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της παρούσας διακήρυξης,
6. του ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
7. του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (ΦΕΚ Α΄ 173),
8. του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202) περί κατάθεσης παραβόλου για την υποβολή
ενστάσεων,
9. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄112),
10. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄222),
11. της με ΑΠ 4013/Γ/717/14.6.2013 απόφασης επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας δυνητικού
Δικαιούχου για πράξεις έργων ΕΣΠΑ.
12. Το φύλλο αξιολόγησης της πρότασης και το από 25.06.14 εγκεκριμένο από το Γενικό Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας με
θέμα «Τα αποτελέσματα οριστικής διαμόρφωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
προτάσεων που εγκρίθηκαν από την Ελληνο-Ισραηλινή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής
Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015»
13. Την απόφαση της 6ης Συνεδριάσεως/ 10-6-2014 του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π για την διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο
πλαίσιο του έργου «NeuroID»
ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο Διαγωνισμός διεξάγεται με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν
τη σύναψη συμβάσεων: της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της
προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του
περιβάλλοντος και της βιώσιμης και της αειφόρου ανάπτυξης.
Όλοι οι προσφέροντες αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις επαγγελματικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης
ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την παρούσα ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες και
απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των Εγγράφων της σύμβασης μέχρι και την
24/4/2015 και ώρα 15.00 μ.μ, από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα),
Γραφείο Προμηθειών, (υπεύθυνος κος Α. Μαΐδης, τηλ.: 210-6478847, φαξ: 210-6440171). Η παραλαβή
θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε με ταχυμεταφορική (courier)
μετά από συμπλήρωση σχετικού εντύπου της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παραλαβής των εγγράφων μέσω
ταχυμεταφορικής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή
παράδοσή τους.
Τα Έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(http://www.pasteur.gr)
Οι παραλήπτες των Εγγράφων της σύμβασης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το παραληφθέν αντίτυπο
από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων.
Εφόσον, διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, οφείλουν να το γνωρίσουν έγγραφα στην αναθέτουσα
αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο των Εγγράφων της σύμβασης μέχρι και την 17/4/2015.
Έγγραφη απάντηση αποστέλλεται σε όλες μαζί τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν, με φαξ ή με e-mail,
μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν
επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Βασ. Σοφίας 127,
115 21 Αθήνα) την 27/4/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η προμήθεια ενός συστήματος FISH για εφαρμογές φθορισμού:.
Το σύστημα «F.I.S.H.» θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα:
•
•
Ανάστροφο μικροσκόπιο, αυτόνομης λειτουργίας, κατάλληλο για παρατήρηση όλων των τύπων
παρασκευασμάτων (slides, Petridishes, multiWells, κλπ), με κατάλληλους αντικειμενικούς
φακούς για τεχνικές BrightField, PhaseContrast και Fluorescence.
Σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης εικόνας και βίντεο σε υπολογιστή, με χρήση ψυχόμενης
κάμερας μικροσκοπίας.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει το αντικείμενο της Σύμβασης στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 28.455,28 €, εκτός Φ.Π.Α
23%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 6.544,72 €.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» ( ΕΠΑΝ-ΙΙ ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση
της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που
είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες
ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
2. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής, υπό
τις κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις:
2.1. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές οι οποίοι αποτελούν
την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
2.2. Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προμηθευτή στην
κοινοπραξία, καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα
προμηθεύσει στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.
2.3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί έως πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
2.4. Σε περίπτωση κατά την οποία εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της κοινοπραξίας δεν είναι δυνατό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η προαναφερθείσα ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
2.5. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο ως άνω περιπτώσεις είναι δυνατό να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους. Σε περίπτωση ωστόσο που η σύμβαση κατακυρωθεί σε κοινοπραξία
προμηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την κατάρτιση συμβολαιογραφικού
εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον του ποσοστού συμμετοχής κάθε μέλους της
κοινοπραξίας σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο
καθένας, το (τυχόν διαφορετικό) ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της
δημοπρατούμενης σύμβασης, το μέλος της κοινοπραξίας που αναλαμβάνει τον συντονισμό και τη
διοίκησή της (leader), καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού:
1. Εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 ΠΔ 60/2007 ή για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.
2 εδ. α περ. (1) ΠΔ 118/2007 είτε κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης του Άρθρου 14 είτε κατά το
χρόνο κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης περί κατακύρωσης της σύμβασης.
2. Εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43παρ. 2ΠΔ 60/2007 είτε
κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης του Άρθρου 14 είτε κατά το χρόνο κοινοποίησης σε αυτόν της
απόφασης περί κατακύρωσης της σύμβασης.
Κοινοπραξία προμηθευτών αποκλείεται από τον Διαγωνισμό, όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις
ανωτέρω περιπτώσεις στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο προσφέρων πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής,
χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας, προκειμένου να δικαιούται να αναλάβει την
δημοπρατούμενη σύμβαση. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προμηθευτών τις κάτωθι ελάχιστες
προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα τουλάχιστον μέλος της κοινοπραξίας.
1. Να ασκεί εμπορικό (ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό ή συναφές) επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή και να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
2. Να δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ή προμήθειας του εν λόγω συστήματος του
Διαγωνισμού.
3. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία
τοποθετούν μέσα στον κύριο φάκελο προσφοράς:
1. Δήλωση (Νο Ι) ότι δεν βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού
κατά το Άρθρο 12 της παρούσας και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω προ της οριστικής κατακύρωσης
της Σύμβασης. Επίσης, δηλώνουν τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεοι καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών.
2. Παραστατικό/ά εκπροσώπησης, σε περίπτωση που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο
(όπως ενδεικτικά: ΦΕΚ σύστασης ΑΕ με τις τελευταίες τροποποιήσεις, καταστατικό προσωπικών
εταιριών με τις τελευταίες τροποποιήσεις κλπ).
3. Δήλωση (Νo II) ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συμμετοχής του Άρθρου 13 της
παρούσας και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας, προ της
οριστικής κατακύρωσης της Σύμβασης.
4. Δήλωση της χώρας καταγωγής του προσφερόμενου προϊόντος σύμφωνα με του Άρθρο 40 της
παρούσας.
Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) και αποκτούν βέβαιη
χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτές ημερομηνία.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινός ανάδοχος), εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης με βεβαίωση παραλαβής ή με φαξ, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
Απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης ( Άρθρο 12 ):
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη
ποινική καταδίκη για τα αδικήματα του Άρθρου 12 του παρόντος.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), με ημερομηνία
έκδοσης προγενέστερης της ως άνω ειδοποίησης καθώς και υπεύθυνη δήλωση με αναφορά των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι υπόχρεος.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερης της ως άνω
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ειδοποίησης.
4. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία και
κατάσταση που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
του και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
5. Ειδικά για την περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, πέρα από τα παραπάνω, και
πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει και ότι δεν εκκρεμεί
και δεν έχει υπαχθεί σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού
Κώδικα ή άλλη ανάλογη διαδικασία και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ανοίγματος τέτοιας διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού
περί μη υποβολής σε διαδικασία εκκαθάρισης αφορά μόνο στις ΑΕ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά επαγγελματικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας
( Άρθρο 13 ):
6. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου ή μητρώου της έδρας του, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
σε αυτό, το ειδικό επάγγελμα που ασκεί κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
7. Βεβαίωση τράπεζας ή αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού της επιχείρησης ή εκκαθαριστικό
σημείωμα (για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση έκδοσης
ισολογισμών) ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή του μικρότερου κατ’
ανάγκη χρονικού διαστήματος, εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση τριών κατά νόμο ισολογισμών.
8. Περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος/των προσφερόμενων προϊόντων, σχέδια τεχνικών
λεπτομερειών και τεχνικών προδιαγραφών.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων υποβάλλεται επίσης:
1. Συμφωνητικό, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται η
σύσταση της κοινοπραξίας, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της κοινοπραξίας σε αυτήν, το
ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το (τυχόν
διαφορετικό) ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης, το
μέλος της κοινοπραξίας που αναλαμβάνει τον συντονισμό και τη διοίκηση της κοινοπραξίας (leader),
καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας έναντι της αναθέτουσας αρχής.
2. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της κοινοπραξίας από την οποία να προκύπτει η έγκριση
συμμετοχής του μέλους τόσο στην κοινοπραξία, όσο και στον εν θέματι διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 16 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σε περίπτωση που οι έλληνες πολίτες είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά μη
2.
3.
4.
5.
πτώχευσης, μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας αυτής.
Τα νομικά πρόσωπα είναι υπόχρεα για την προσκόμιση τόσο των δικαιολογητικών που αφορούν τα
φυσικά πρόσωπα, όσο και των δικαιολογητικών που συνοδεύονται με την ένδειξη «μόνο τα νομικά
πρόσωπα».
Οι αλλοδαποί προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι (ανάλογα με το εάν αποτελούν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) στην προσκόμιση όλων των ως άνω απαιτούμενων δικαιολογητικών ή ισοδύναμων
εγγράφων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους.
Η αναφορά σε καταστάσεις «πτώχευσης» και «εκκαθάρισης» για τους έλληνες προσφέροντες
επεκτείνεται και σε όλες τις ανάλογες με τις ανωτέρω καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να
βρίσκονται οι αλλοδαποί υποψήφιοι.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
-
φυσικά πρόσωπα,
διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε.,
ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε.,
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
6. Τα δικαιολογητικά του Άρθρου 15 προσκομίζονται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.
7. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει
όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη-μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18 - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές αποστέλλονται – υποβάλλονται στην Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής (υπόψη κας
Μαρίας Αποστολάκη) με οποιονδήποτε τρόπο. Παραλαμβάνονται με απόδειξη και πρέπει να περιέλθουν
σε αυτήν μέχρι την 24/4/2015 και ώρα 15:00 μ.μ., με ευθύνη του προσφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε
αιτία. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπροθέσμως στην Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται στους
προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από
την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, παραδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών και κρατούνται μέχρι
την ημερομηνία αποσφράγισης. Σημειώνεται ότι οι προσφορές πρέπει να είναι αναλυτικές ανά κατηγορία
είδους και ότι επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα ή το σύνολο των ειδών του
Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες, σε δύο (2) αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος φέρει εξωτερικά τις ακόλουθες με ευκρίνεια αναγραφόμενες ενδείξεις:
1. τη λέξη «Προσφορά»
2. τον πλήρη τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
3. τον αριθμό της διακήρυξης και τον πλήρη τίτλο αυτής με αναφορά στο συγκεκριμένο έργο
4. την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. τα στοιχεία του προσφέροντος.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του
με το δεύτερο αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτή να μονογράφεται από τον προσφέροντα.
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, δύο επιμέρους σφραγισμένοι
υποφάκελοι, με τις ακόλουθες ενδείξεις: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και Φάκελος Οικονομικής
Προσφοράς. Οι ως άνω υποφάκελοι περιέχουν τα στοιχεία που ορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα της
παρούσας και φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «παράρτημα προσφοράς» και τις λοιπές εξωτερικές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στην παρούσα και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα. Όλες οι σελίδες των
προσφορών πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο. Σε περίπτωση έλλειψης ορισμένων υπογραφών,
αυτές αναπληρώνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας προμηθευτών, στους φακέλους πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
όλων των μελών της κοινοπραξίας.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις πρέπει να
αναφέρονται και ανακεφαλαιωτικά, στην αρχή της κάθε προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο
πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Οι προσφορές πρέπει να είναι αναλυτικές ανά κατηγορία είδους.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό
πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο προσφέρων είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στα Έγγραφα της σύμβασης.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν
ζητούνται εγγράφως από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες καλούνται εγγράφως να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος και του Άρθρου 14
εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της σχετικής πρόσκλησης. Η παροχή διευκρινίσεων αφορά μόνο ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση (λ.χ. παράλειψη
μονογραφής, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών και της αίτησης συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των Εγγράφων της Σύμβασης που δεν επιφέρουν έννομες
συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής
σήμανση αντιγράφων και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται από το νόμο ή τα έγγραφα της
σύμβασης),είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Η συμπλήρωση ή
διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση και συμπλήρωση, ακόμη και με
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς είναι σφραγισμένος και περιέχει το κυρίως σώμα της τεχνικής
προσφοράς με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το προσφερόμενο προϊόν ανταποκρίνεται στις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί ακολουθώντας τη δομή των τεχνικών προδιαγραφών, σε
αντιστοιχία με τις δύο ομάδες (Α΄ και Β΄) των κριτηρίων αξιολόγησης, και να συνοδεύεται από τα
ακόλουθα ιδίως παραστατικά:
1. Τα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών (Prospectus) που επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται
επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο παραγωγής –όχι από τοπικούς αντιπροσώπους- και να
συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος
και να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. Προσφορές που δεν
είναι σύμφωνες με τα παραπάνω απορρίπτονται. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προϊόντος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να
συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν διευκρινίσεις
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 19 της παρούσας, αν αυτή περιέχει ασάφειες, ήσσονος
σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που
μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση και συμπλήρωση δεν πρέπει
να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς ή τη μεταβολή στην κατάταξη των
προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια της ανάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 21 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς είναι σφραγισμένος και περιέχει την οικονομική προσφορά του
προσφέροντος, στην οποία αναγράφεται η τιμή μονάδας, καθώς και η συνολική τιμή του προσφερόμενου
προϊόντος. Η συνολική τιμή της προσφοράς αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση
λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Εάν όμως το σύνολο των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει
σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να
απορριφθεί στο σύνολό της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς μπορεί να
καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να συμπληρώσουν/διευκρινίσουν εγγράφως το περιεχόμενο της
οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 19 της παρούσας, αν αυτή περιέχει
ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση και συμπλήρωση
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς ή τη μεταβολή στην κατάταξη
των προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια της ανάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 22 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο ίσο με άλλες εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η παράταση
αυτή είναι υποχρεωτική για τους προσφέροντες. Μετά όμως τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου
παράτασης, το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού ματαιώνεται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση και αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Στη
δεύτερη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους προσφέροντες, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να
απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο. Η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται μόνο με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Σε περίπτωση που η κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης υποχρεωτικής παράτασης, η κατακύρωση δεσμεύει
τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Στην περίπτωση ωστόσο αυτή ο προσφέρων
δεν δικαιούται να υποβάλλει νέα οικονομική προσφορά.
Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε
περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε
δικαίωμα για κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 23 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 24 - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές, για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Τα τιμολόγια θα
εκδίδονται σε ευρώ και το τίμημα θα καταβάλλεται σε ευρώ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή
δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει
όρο αναπροσαρμογής των τιμών απορρίπτεται επίσης ως απαράδεκτη. Οι τιμές σε ευρώ αφορούν στην
παράδοση του προϊόντος/των προϊόντων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι δασμοί, φόροι, λοιπές
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις κλπ, εκτός ΦΠΑ, βαρύνουν τους προμηθευτές.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
Οι τιμές δίνονται χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά, σε ιδιαίτερη στήλη, ως ποσοστό επί τοις %.
Σε περίπτωση αναγραφής εσφαλμένου ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 25 - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική. Όλα τα σχετικά έγγραφα, προσφορές,
δικαιολογητικά κλπ υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά έγγραφα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά και φέρουν υποχρεωτικά την επισημείωση της
Σύμβασης της Χάγης (Apostille). Κατ’ εξαίρεση, τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική. Τα εγχειρίδια
και τα Prospectus που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε
στην αγγλική γλώσσα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26 - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα
επιμέρους κριτήρια ανάθεσης που συνθέτουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
κατατάσσονται σε δύο ομάδες: Ομάδα Α΄: Τεχνικές προδιαγραφές και Ομάδα Β΄: Τεχνική αξιοπιστία και
υποστήριξη.
Η Ομάδα Α΄ έχει συντελεστή βαρύτητας 70% και μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης την συμφωνία του
προσφερομένου συστήματος με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
Η Ομάδα Β΄ έχει συντελεστή βαρύτητας 30% και επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης (Β1) εγκατάσταση,
εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, (Β2) τον χρόνο παράδοσης του συστήματος και (Β3) εγγύηση
καλής λειτουργίας κατόπιν της εγκατάστασης. Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους (service,
διάγνωση, ανταλλακτικά, αντικατάσταση) συμπεριλαμβανομένων της εργασίας και των εξόδων
μετακίνησης όπως εξειδικεύονται κατωτέρω στο Άρθρο 28.
ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα γίνεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Άρθρο 6 της παρούσας σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία:
Α. Αποσφράγιση κυρίως φακέλου
Καταχωρούνται οι προσφέροντες και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Ελέγχεται η
ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Εάν κατά
τη διαδικασία ελέγχου προκύψει ανάγκη απόρριψης προσφορών, η Επιτροπή τεκμηριώνει τους λόγους
απόρριψης στο πρακτικό της. Οι φάκελοι τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές στο στάδιο αυτό δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων-προσφυγών ή τη δήλωση παραίτησης των διαγωνιζομένων
από την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων/μέσων.
Β. Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών
Σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση που διενεργείται αυθημερόν αμέσως μετά το πέρας της δημόσιας
συνεδρίασης της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών.
Αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών και τα στοιχεία τους, εκτός από τα prospectus,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή και κρατείται για περαιτέρω αξιολόγηση.
Στην ίδια συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών και προχωρεί στη
βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης
που περιγράφονται στην παρούσα. Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψει ανάγκη απόρριψης
προσφορών, η Επιτροπή τεκμηριώνει τους λόγους απόρριψης στο πρακτικό της. Το πρακτικό αυτό και το
πρακτικό που συντάσσεται κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστέλλονται μαζί με τις απορριφθείσες
προσφορές στο αρμόδιο όργανο προς επικύρωση και για την έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με φαξ. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες τεχνικές
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες,
μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων-προσφυγών ή τη δήλωση παραίτησης των
διαγωνιζομένων από την άσκηση ανάλογων μέσων.
ΑΡΘΡΟ 28 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ομάδα Α΄: Τεχνικές προδιαγραφές
Συντελεστής 70%
Συμφωνία του προσφερομένου προϊόντος με τις
τεχνικές προδιαγραφές
70%
Ομάδα Β΄: Τεχνική αξιοπιστία και υποστήριξη
Συντελεστής 30%
Β1 Εγκατάσταση,
υποστήριξη
10%
εκπαίδευση
και
τεχνική
Β2 Χρόνος παράδοσης υλικού
10%
Β3 Εγγύηση καλής λειτουργίας
10%
Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης και των δύο ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100
βαθμούς. Σε περίπτωση που υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης η
τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την Διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, η
τεχνική προσφορά απορρίπτεται. Όταν ο χρόνος εγγύησης του συστήματος είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο εγγύησης που ορίζεται τότε η προσφορά βαθμολογείται από 100 έως 110 .
ΑΡΘΡΟ 29 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Αρμόδιος της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνει εγγράφως τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς για την ημερομηνία, ώρα και τόπο, όπου θα πραγματοποιηθεί η
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών και τα στοιχεία τους μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Ελέγχεται αρχικά η ορθότητα και η πληρότητα τους. Εν
συνεχεία, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά μικρότερου
λόγου Λ, όπου Λ= Κ/Β και όπου Κ είναι η τιμή προσφοράς και Β η τεχνική βαθμολογία σύμφωνα με τα
κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μικρότερο Λ. Στην βάση αυτού
του λόγου η Επιτροπή εισηγείται τον προσωρινό ανάδοχο, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς
στην οποία περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την τεχνική
της βαθμολογία.
Σε περίπτωση που υπάρξουν ισοδύναμες προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο
ή περισσότερων προσφερόντων, η κατακύρωση γίνεται στην προσφορά με την ανώτερη τεχνική
βαθμολογία, βάσει της σχετικής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.
Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψει ανάγκη απόρριψης προσφορών, η Επιτροπή τεκμηριώνει τους
λόγους απόρριψης στο πρακτικό της.
Η Επιτροπή χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαμηλές τις προσφορές που είναι μικρότερες του 85% της
διαμέσου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Σε ανάλογη περίπτωση
ζητά από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς του. Εάν και
μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
προσφορά απορρίπτεται.
Το πρακτικό αποστέλλεται μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές στο αρμόδιο όργανο προς επικύρωση
και για την έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με φαξ.
ΑΡΘΡΟ 30 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι. Οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές που την συνοδεύουν
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης προσφορές που είναι αόριστες,
ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες
δοκιμές επίδοσης και επίδειξης. Η απόρριψη της προσφοράς γίνεται από το αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 31 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εφόσον παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα υποβληθέντα στοιχεία, δικαιολογητικά ή κείμενα προσφορών, σε όλη την διάρκεια της
διαδικασίας του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Άρθρα 19, 20 και 21 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 32 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης με βεβαίωση παραλαβής ή με
φαξ, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στον πρόεδρο της Επιτροπής, τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του Άρθρου 15 του παρόντος.
Ο Αρμόδιος της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνει εγγράφως τους προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές για την ημερομηνία, ώρα και τόπο, όπου θα
πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Όσοι
δικαιούνται να παρευρίσκονται, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν
τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό είτε την απόφασή της περί της ανακήρυξης
του προσωρινού ως οριστικού αναδόχου, είτε της απόρριψής του, αναλύοντας και τους ακριβείς λόγους
απόρριψης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο το/α πρακτικό/ά της προς
επικύρωση και για την έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται
στους προσφέροντες με φαξ. Η ανακοίνωση της απόφασης στον ανάδοχο δεν συνοδεύεται με πρόσκληση
σύναψης σύμβασης και δεν οδηγεί στην σύναψη της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αυτά
αποδειχθούν ανεπαρκή, η Επιτροπή εισηγείται την κλήση για προσκόμιση δικαιολογητικών με σκοπό την
κατακύρωση του επόμενου κατά σειρά κατάταξης προσφέροντα.
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών ή την ολοκλήρωση
της εκδίκασης αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 36 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 33 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση
ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή σε
κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως (Γνωμ.
Νομ. Συμβ. του Κράτους 205/91 )
ΑΡΘΡΟ 34 - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, και ειδικότερα σε
κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, των
εγγράφων που κατατίθενται και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο κατά τη
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και όχι σε
άλλη χρονική στιγμή. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε έγγραφα προσφορών τα οποία οι υποψήφιοι έχουν
δικαιολογημένα χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά.
ΑΡΘΡΟ 35 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να
αποφασίσει:
α. Τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
β. Τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
γ. Τη ματαίωση του Διαγωνισμού σε περίπτωση που ουδείς προσφέρων δεν προσκομίσει ή δεν
προσκομίσει με επάρκεια τα δικαιολογητικά ποιοτικής επάρκειας του Άρθρου 15 της παρούσας.
δ. Την οριστική ματαίωση του Διαγωνισμού σε περίπτωση που:
- η Αναθέτουσα Αρχή δεν χρειάζεται πλέον το προϊόν είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το προϊόν,
- συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 36 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση για την υπογραφή
της Σύμβασης. Υποχρεούται δε να προσκομίσει:
- την προβλεπόμενη στο Άρθρο 37 της παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης,
- έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει την Σύμβαση, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
είναι εταιρεία ή κοινοπραξία. Η Σύμβαση καταρτίζεται στη βάση του σχεδίου που αποτελεί μέρος των
Εγγράφων της σύμβασης, αφού συμπληρωθεί με τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου. Δεν χωρεί
διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης που επισυνάπτεται στην διακήρυξη, ούτε με οποιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση
κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται φαξ στον αλλοδαπό
προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος
στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
την αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 37 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, το
ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του συστήματος που θα
του κατακυρωθεί (χωρίς ΦΠΑ), με χρόνο ισχύος ένα (1) έτος.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε κράτος-μέρος της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από
επίσημη μετάφραση σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
εκατέρωθεν απαιτήσεων.
ΑΡΘΡΟ 38 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας του
προϊόντος και εντός ενενήντα (90) ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών
και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ. Επί της
καθαρής αξίας του τιμολογίου ή των τιμολογίων διενεργείται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, καθώς και
κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Επίσης, διενεργείται παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.
ΑΡΘΡΟ 39 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της. Περιλαμβάνει την παράδοση του συστήματος που περιγράφεται στο Άρθρο
7 της παρούσας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παραλαβής, για την
ακριβή ημερομηνία παράδοσης του συστήματος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την
παράδοση.
Η προθεσμία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) ημέρες,
εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως και αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης. Η ακριβής διάρκεια της παράτασης υπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η σχετική απόφαση της οποίας κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
Παράταση τυχόν τμηματικών προθεσμιών υπόκειται στην ίδια ως άνω διαδικασία έγκρισης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης της
Σύμβασης για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών ενημερώνοντας εγκαίρως τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει εγγράφως μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, όταν η
εκτέλεσή της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται στο πεδίο ευθύνης
του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη, λεπτομερή
στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του. Το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία αποφασίζει αν δικαιολογείται μετάθεση και το χρονικό διάστημα αυτής, είτε για το μέλλον είτε με
αναδρομική ισχύ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το προϊόν, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το λόγο αυτό
με σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το Άρθρο 27 του ΠΔ
118/2007.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 40 - ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρουν.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Εάν διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με
την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Πριν και
μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη
της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας
του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να
εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση,
απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 41 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η δυνατότητα τροποποίησης προβλέπεται ρητά από
συμβατικό όρο και δεν είναι ουσιώδης είναι δυνατόν να τροποποιούνται επιμέρους όροι της Σύμβασης
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης αν διαφοροποιεί
ουσιωδώς το χαρακτήρα της Σύμβασης, ιδίως αν: α) εισάγει όρους που, αν αποτελούσαν μέρος της
αρχικής διαδικασίας ανάθεσης, θα είχαν οδηγήσει στη συμμετοχή διαφορετικών ή επιπλέον υποψηφίων ή
στην αποδοχή άλλης προσφοράς, β) αλλάζει την οικονομική ισορροπία της Σύμβασης κατά τρόπο που
δεν προβλέπεται στη Σύμβαση, και γ) επεκτείνει σημαντικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 42 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του από τη σύμβαση,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς προηγούμενη έγκριση, την απαίτησή του για την καταβολή του
συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 43 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επί ευκαιρία της εκτέλεσης της
σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 44 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεώνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά στην αναθέτουσα αρχή και να
προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει
εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 45 - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά την προς τούτο
όχληση της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη στο Άρθρο
12 της παρούσας.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του ή για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση αυτής στον Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός
εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά
από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά
έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν
το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα τη σύμβαση και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες
του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία
που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του
τμήματος της Σύμβασης που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 46 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που τυχόν του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με
τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του,
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα
τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την
Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία
της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή
λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της
κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα
εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και
μετά τη λήξη αυτής. Οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις της ρήτρας του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν
για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ΑΡΘΡΟ 47 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Ανάστροφο μικροσκόπιο
Το σύστημα «F.I.S.H.» θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα:
• Ανάστροφο μικροσκόπιο, αυτόνομης λειτουργίας, κατάλληλο για παρατήρηση όλων των τύπων
παρασκευασμάτων (slides, Petridishes, multiWells, κλπ), με κατάλληλους αντικειμενικούς
φακούς για τεχνικές BrightField, PhaseContrast και Fluorescence.
• Σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης εικόνας και βίντεο σε υπολογιστή, με χρήση ψυχόμενης
κάμερας μικροσκοπίας.
Το μικροσκόπιο θα πρέπει να φέρει εξαρτήματα οπτικής, τύπου UIS (Universal Infinity System) και να
περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Κορμό ανάστροφου μικροσκοπίου, για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με
ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης (αδρής-λεπτής ρύθμισης - 1μm/διαβάθμιση), με εύρος
εστίασης τουλάχιστον 9.5mm, με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22, με αδιάβροχη
προστασία (Waterproof Protection) κάτω από τους φακούς, με διαιρέτη δέσμης φωτός
(πρίσμα) 0-100%, 50-50%, 100-0%, με ροοστάτη εντάσεως φωτισμού (στο εμπρόσθιο μέρος)
και κουμπί προεπιλεγμένης ρύθμισης για φωτογράφηση, με σύστημα αυτόματης ρύθμισης του
φωτισμού (Light Manager) κατά την εναλλαγή των φακών, με διακόπτη On/Off, με εργαλείο
ρυθμίσεων και συναρμολόγησης.
• Ορθοστάτη, για φωτιστική πηγή ισχύος 100W, με 4 υποδοχείς (τύπου Swing), με διάφραγμα της
φωτεινής δέσμης (FS), με ρυθμιζόμενο φορέα για συμπυκνωτή (κίνηση 88mm), με δυνατότητα
κλίσης 30ο, με φίλτρο διάχυσης (Frosted) και εξισορρόπησης (DayLight) του λευκού χρώματος.
• Φωτιστική πηγή, ισχύος 12V/100W, με συλλεκτικό φακό επικέντρωσης, με2 λυχνίες αλογόνου
(προκεντραρισμένες) και συσκευή τροφοδοσίας, με πρόσθετο ροοστάτη για την ένταση του
φωτισμού.
• Διοφθάλμια κεφαλή (τύπου Siedentopf), με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22, με κλίση
45°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 50-76mm, με ρυθμιζόμενη διόπτρα ±5 στον ένα
σωλήνα.
• Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22, με
πρόσθετη ρυθμιζόμενη εστίαση ό ένας εξ αυτών.
• Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y), με διαστάσεις κίνησης τουλάχιστον
114x75mm, με δυνατότητα ρυθμιζόμενης κίνησης 50x50mm (ελεγχόμενη με τερματικές βίδες),
με κεραμική επίστρωση Black Armide (ανθεκτική στη τριβή), με θέση για υποδοχέα δείγματος
156x190mm, με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με προστασία μηχανικών ρυθμίσεων κίνησης, με
ενσωματωμένες βαθμονομημένες κλίμακες κατά τους άξονες x-y, με μέγιστο φορτίο 1000gr.
• Υποδοχέα δειγμάτων, για ένα Petri Dish 35mm, με μηχανισμό επαναληπτικής θέσης.
• Υποδοχέα δειγμάτων, για ένα πλακίδιο (76x25).
• Υποδοχέα δειγμάτων, για Microtiter Plates.
• Συμπυκνωτή με μεγάλη απόσταση εργασίας 73mm, με αριθμητικό άνοιγμα 0.3, με ρυθμιστικά
κεντραρίσματος και διαφράγματος, με 4 θέσεις φίλτρων και φίλτρα αντιθέτου φάσεως για
φακούς 10x-20x-40x.
• Yποδοχέα αντικειμενικών φακών, με 6 θέσεις, με καταγραφή ψηφιακού βήματος κίνησης
(Encoded Step) για κάθε φακό, με αυτόματη ρύθμιση του φωτισμού κατά την εναλλαγή των
φακών, με υποδοχέα (Slider) για φίλτρο ή αναλυτή πόλωσης.
• Αντικειμενικούς φακούς, με εύρος πεδίου τουλάχιστον 22, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
o Αχρωματικός, μεγέθυνσης 4x, με απόσταση εργασίας 18.5mm και αριθμητικό άνοιγμα
0.10.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
Αχρωματικός, μεγέθυνσης 10x, με απόσταση εργασίας 10.6mm και αριθμητικό άνοιγμα
0.25, κατάλληλος για αντίθεση φάσης.
o Ημι-αποχρωματικός, μεγέθυνσης 20x, με μεγάλη (LWD) μεταβλητή απόσταση εργασίας
6.6-7.8mm και αριθμητικό άνοιγμα 0.45, κατάλληλος για αντίθεση φάσης.
o Αχρωματικός, μεγέθυνσης 40x, με μεγάλη (LWD) απόσταση εργασίας 2.2mmκαι
αριθμητικό άνοιγμα 0.55, κατάλληλος για αντίθεση φάσης.
Σύστημα οπτικής, για προσπίπτοντα φωτισμό, με 8 περιστρεφόμενες θέσεις για φίλτρα
οπτικής, με καταγραφή ψηφιακού βήματος κίνησης (Encoded Step), με φωτοφράχτη (Shutter),
κατάλληλος για φωτεινό/σκοτεινό πεδίο και φθορισμό (BF/DF/FL).
Προσαρμογέα για προσπίπτοντα ψυχρό φωτισμό με οπτική ίνα, με ρυθμιστικά επικέντρωσης
και διάφραγμα της φωτεινής δέσμης (AS, FS), με υποδοχέα για πολυθέσιο ειδικό φορέα
φίλτρων (διεγέρσεως, εκπομπής), κατάλληλος για φωτεινό/σκοτεινό πεδίο και φθορισμό
(BF/DF/FL).
Φωτιστική πηγή, με λυχνία εκκένωσης Metal Halide, ισχύος 130W, χωρίς ρυθμίσεις
κεντραρίσματος, με 2000 εγγυημένες ώρες διάρκεια ζωής, με οθόνη ενδείξεων LCD, με
ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού 7 θέσεων (100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%, 0%) και οδηγό
οπτικών ινών, τύπου λαδιού, με μήκος τουλάχιστον 1.5m.
Φίλτρο φθορισμού Green (BandPass, WideBand Blue Excitation, Ion Coated), διάταξης κύβου,
με οπτικά στοιχεία EX=BP460-495, BS=DM505, EM=BA510-550.
Φίλτρο φθορισμού Orange (BandPass, WideBand Green Excitation, Ion Coated), διάταξης
κύβου, με οπτικά στοιχεία EX=BP530-550, BS=DM570, EM=BA575-625.
Κάλυμμα προστασίας (2x1m) για το μικροσκόπιο και τις περιφερειακές συσκευές.
Καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος όλων των συσκευών και εργαλεία συναρμολόγησης αυτών.
o
•
•
•
•
•
•
•
Β. Σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης
Το σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης εικόνας και βίντεο σε υπολογιστή, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
παρακάτω:
• Ψηφιακή έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας, ψυχόμενη (Peltier Cooling Ta-10°C), με ανάλυση
τουλάχιστον 3.3 MegaPixels, με αισθητήρα CCD 1/2", με ανάλυση εικόνας 2048x1536 Pixels, με
βάθος χρώματος 10bit RGB, με χρόνους έκθεσης από 1.6msec έως 17.9min (με1μs
διαβάθμιση), με προβολή σε πραγματικό χρόνο 30fps, με ενσωματωμένο φίλτρο IR, με
προσαρμογέα C-mount, με ψηφιακή θύρα FireWire (IEEE1394A) και λογισμικό ελέγχου (TWAIN
Driver), συμβατή με διεθνή λογισμικά ανάλυσης εικόνας όπως MatLab, MetaMorph, ImageProPremier, LabView.
• Λογισμικό, για συστήματα ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας, με δυνατότητα ελέγχου
ψηφιακών καμερών, με δυνατότητα λήψης - αποθήκευσης - ανάκτησης εικόνων και κινούμενης
εικόνας (Video, Time-Lapse), με δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων (φίλτρα, ρυθμίσεις RGB,
LUT), με δυνατότητα βαθμονόμησης του συστήματος (μικρόμετρα, χιλιοστά), με δυνατότητα
μέτρησης βασικών μορφομετρικών παραμέτρων (μήκος) από το χρήστη, με δυνατότητα
σύνθεσης εικόνων φθορισμού (Composition).
• Προσαρμογέας φωτογράφησης, τύπου C-mount, με φακό μεγέθυνσης 0.5x, με ρυθμιζόμενη
εστίαση.
Καθηγ. Α. Αντωνιάδης
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΞΙΑΣ: ……..
ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23%
Για την προμήθεια ενός συστήματος FISH με ανάστροφο μικροσκόπιο (CPV 38500000-0) και
σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης (CPV 302000000-1)
Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων σχετικών με την κατανόηση και
διάγνωση νευροανοσολογικών παθήσεων» (NeuroID, αρ. 3257)
Στην Αθήνα σήμερα, την …........................................................... του έτους 2015, ημέρα
………………………………………………………..….., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:
- το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Βασ. Σοφίας 127, ΤΚ 115 21) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Καθ. Α. Αντωνιάδη, και που στο εξής χάριν συντομίας θα
καλείται «Αναθέτουσα Αρχή», και
- η εταιρεία με την επωνυμία «.......» που εδρεύει στην …………., οδός …., ΤΚ ….. , ΑΦΜ ……, Δ.Ο.Υ.
…., τηλ:….. φαξ:
, που συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της
από τον .............. (όνομα και ιδιότητα) και που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος»
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
14. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 160), όπως ισχύει,
15. του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
258), όπως ισχύει,
16. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»(ΦΕΚ Α΄19)
όπως ισχύει.
17. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής,
18. του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α' 150), όπως ισχύει, μόνο στο βαθμό
που δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της παρούσας διακήρυξης,
19. του ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
20. του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (ΦΕΚ Α΄ 173),
21. του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202) περί κατάθεσης παραβόλου για την υποβολή
ενστάσεων,
22. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄112),
23. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄222),
24. της με ΑΠ 4013/Γ/717/14.6.2013 απόφασης επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας δυνητικού
Δικαιούχου για πράξεις έργων ΕΣΠΑ.
25. Το φύλλο αξιολόγησης της πρότασης και το από 25.06.14 εγκεκριμένο από το Γενικό Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας με
θέμα «Τα αποτελέσματα οριστικής διαμόρφωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
προτάσεων που εγκρίθηκαν από την Ελληνο-Ισραηλινή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής
Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015»
26. Την απόφαση της 6ης Συνεδριάσεως/ 10-6-2014 του Δ. Σ. του Ε.Ι.Π για την διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο
πλαίσιο του έργου «NeuroID»
λαμβάνοντας υπόψη:
ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να προμηθευτεί τα Προϊόντα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2
της παρούσας,
ότι ο Ανάδοχος πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που ορίζει η Διακήρυξη και με βάση αυτά
υπέβαλε την Προσφορά του, η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξη,
ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχτηκε την Προσφορά του Αναδόχου,
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη συνέχεια:
Διακήρυξη: 3/2015
Προϊόν/Προϊόντα: Το φυσικό αντικείμενο της Προμήθειας, όπως αυτό/αυτά αναλυτικά
περιγράφεται/περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Προμήθεια: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η παρούσα
υλοποίηση από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 της
παρούσας.
Προσφορά: Η με αριθμό ....................... προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και οικονομική) που
συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί με αυτήν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο.
Σύμβαση: Η παρούσα σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου για την εκτέλεση της
προμήθειας, σύμφωνα με την Διακήρυξη και την Προσφορά.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα
Αρχή σε εκτέλεση της παρούσας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην Προσφορά.
Τεκμηρίωση: Όλο το υλικό, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, που τυχόν συνοδεύει τα παραδοτέα
(εγχειρίδια χρήσης και οδηγιών, τεχνικά δελτία, τεχνικές εκθέσεις κ.α.).
Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αποδέχεται την Προμήθεια των κατωτέρω
αναλυτικά περιγραφόμενων Προϊόντων:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔ
ΠΟΣΟΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΦΠΑ
ΕΙΔΟΣ
ΕΣ
ΜΕΤΡΗΣ
ΑΣ
Α/Α
ΤΑ
ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
23%
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΗΣ
ΧΩΡΙΣ
Α
ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στην έδρα της, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
ώρες, παρουσία εκπροσώπου της.
Η Αναθέτουσα Αρχή συνδράμει τον Ανάδοχο στην επικοινωνία του με άλλους φορείς, δημόσιους ή
ιδιωτικούς, που τυχόν εμπλέκονται στην εκτέλεση της παρούσας, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, με τήρηση βέβαια όλων
διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις με προσοχή, επιμέλεια και σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης του, τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ο Ανάδοχος διασφαλίζει και εγγυάται την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνική
άποψη και εξασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση και λειτουργία αυτών.
Ο Ανάδοχος διαθέτει προς εκτέλεση της παρούσας το πλέον κατάλληλο, έμπειρο και εξειδικευμένο
προσωπικό, το οποίο δεν συνδέεται με την Αναθέτουσα Αρχή με σχέση εργασίας ή έργου και κατά
συνέπεια ουδόλως την επιβαρύνει με υποχρεώσεις για καταβολές μισθών, αμοιβών, αποζημιώσεων,
ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας, τα έγγραφα, κάθε σχετική
επικοινωνία του με την Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει κάθε πληροφορία που τεθεί υπόψη του στο
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, ακόμη και εάν αφορά γενικότερα τους χώρους ή τα διάφορα
συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αυστηρώς εμπιστευτικά («άκρως απόρρητες πληροφορίες»). Ο
Ανάδοχος υποχρεούται κατά συνέπεια να μην αποκαλύπτει, διοχετεύει ή γνωστοποιεί σε τρίτα μέρη
οποιαδήποτε πληροφορία πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας και να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά
στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι, συνεργάτες του κλπ είναι εν γνώσει των
υποχρεώσεων εχεμύθειας, συμφωνούν με αυτές και εγγυώνται την τήρησή τους.
Παράβαση της ως άνω συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου επιφέρει κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος αποζημίωσης της Αναθέτουσας
Αρχής.
Ο Ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της
κατακύρωσης της Σύμβασης δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα
εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης και
μετά τη λήξη αυτής. Οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις της ρήτρας του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν
για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των παραδοτέων Προϊόντων μέχρι την οριστική
παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Υποχρεούται δε σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε
πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή τον κίνδυνο φέρει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών ή βλαβών σε πρόσωπα, πράγματα ή εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
του προσωπικού της ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα Προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στη Σύμβαση και στην Διακήρυξη και θα στερούνται οποιωνδήποτε νομικών και
πραγματικών ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή,
ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και
ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από
την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική
βλάβη που προξενεί σε αυτήν, με υπαιτιότητα του ίδιου ή των προστηθέντων του ή των τυχόν
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
υπεργολάβων του, ακόμη και λόγω ελαφριάς αμέλειας, κατά ή με την ευκαιρία της εκτέλεσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία και ηθική
βλάβη που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως από την
χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων, εργοστασιακών ή εμπορικών
σημάτων κλπ.
Εν προκειμένω αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως
την παροχή αποδεικτικών στοιχείων, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, δικαστικής ή εξώδικης,
με τρίτους, η οποία συνδέεται με την εκ μέρους του μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του από τη σύμβαση,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς προηγούμενη έγκριση, την απαίτησή του για την καταβολή του
Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της σύμβασης λαμβάνει χώρα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παραλαβής,
για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης του συστήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
την παράδοση.
Η προθεσμία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) ημέρες,
εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως και αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης. Η ακριβής διάρκεια της παράτασης υπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η σχετική απόφαση της οποίας κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
Παράταση τυχόν τμηματικών προθεσμιών ακολουθεί υπόκειται στην ίδια ως άνω διαδικασία έγκρισης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης της
Σύμβασης για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών ενημερώνοντας εγκαίρως τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει εγγράφως μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, όταν η
εκτέλεσή της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται στο πεδίο ευθύνης
του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη, λεπτομερή
στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του. Το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία αποφασίζει αν δικαιολογείται μετάθεση και το χρονικό διάστημα αυτής, είτε για το μέλλον είτε με
αναδρομική ισχύ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το προϊόν, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που το Προϊόν/τα Προϊόντα παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας
εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υπόσχεται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εκτός των λοιπών
τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων, χρηματικό ποσό ως ποινική ρήτρα υπολογιζόμενο ως
εξής:
α. Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 1/4 της κατ’ άρθρο 9 εγκριθείσας παράτασης ή μετάθεσης,
ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας των Προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση από 1/4 μέχρι το 1/2 της κατ’ άρθρο 9 εγκριθείσας παράτασης ή μετάθεσης, ποσοστό
3% επί της συμβατικής αξίας των Προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό
του χρόνου παράτασης/μετάθεσης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα, αυτό λογίζεται ως
ολόκληρη ημέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/2 της κατ’ άρθρο 9 εγκριθείσας παράτασης ή μετάθεσης
ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας των Προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων Προϊόντων, χωρίς ΦΠΑ, και συμψηφίζονται με το Συμβατικό Τίμημα. Εάν τα Προϊόντα
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την πλήρη και ακώλυτη χρήση των
Προϊόντων που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, η ποινική ρήτρα υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας των Προϊόντων.
Εφόσον με την κατ’ άρθρο 11 απόφαση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου, παρέχεται σε αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει το Προϊόν/τα Προϊόντα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του εις βάρος του προκηρυσσόμενου νέου διαγωνισμού, η οφειλόμενη για την εκπρόθεσμη παράδοση
ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του Συμβατικού Τιμήματος, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος Ανάδοχος παραδώσει το Προϊόν/τα Προϊόντα, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα
αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από την κατά τα ανωτέρω ποινική ρήτρα,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού ή παραταθέντος/μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την
προσκόμιση του Προϊόντος/των Προϊόντων, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη της ποινικής ρήτρας και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται κατόπιν συμψηφισμού με
παρακράτηση από το Συμβατικό Τίμημα ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση Αναδόχου με την μορφή της κοινοπραξίας, η ποινική ρήτρα και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα Προϊόντα
εντός της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν κατ’ άρθρο 9
εγκριθείσας παράτασης ή μετάθεσης.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της
Αναθέτουσας Αρχής, ή
β. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του Προϊόντος/των Προϊόντων μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του Διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή
αντικατάσταση απορριφθέντος Προϊόντος γίνεται δεκτή.
Η κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου έχει τις ακόλουθες έννομες συνέπειες:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που
είχαν λάβει μέρος στον Διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού,
είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Αναθέτουσας Αρχής ή τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση
κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
γ. Κατάπτωση ποινικής ρήτρας ίσης με το 10% της αξίας των Προϊόντων, για τα οποία ο Ανάδοχος
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να τα παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος
αυτού.
Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
καταλογισμό ποσό.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το τίμημα της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #.......................# Ευρώ εκτός ΦΠΑ 23%.
Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της
σύμβασης. Το Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνει αφενός την αμοιβή του Αναδόχου, αφετέρου όλα τα
σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας έξοδα του, ιδίως για μέσα, υλικά και αμοιβές του προσωπικού ή
οιουδήποτε άλλου τρίτου ήθελε χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για τις ανάγκες της παρούσας. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης ή αμοιβής στον
Ανάδοχο δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας των
εκάστοτε παραδιδόμενων προϊόντων και εντός ενενήντα (90) ημερών από την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή αυτών και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Όλες οι πληρωμές
γίνονται σε ευρώ. Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου ή των τιμολογίων διενεργείται κράτηση 0,10%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν.
4013/2011, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Επίσης, διενεργείται παρακράτηση προκαταβολής
φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» ( ΕΠΑΝ-ΙΙ ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της
Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συστήνει προς
το σκοπό αυτό η Αναθέτουσα Αρχή. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται αμέσως μετά την παράδοση των
Προϊόντων στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής. Η οριστική παραλαβή συντελείται δέκα (10) ημέρες
μετά από την προσωρινή παραλαβή. Η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα
Αρχή το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών
από τη σύνταξή του. Κατά τη διαδικασία παραλαβής στην οποία καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο Ανάδοχος, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα της Σύμβασης δεν
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, να εκφράσει εγγράφως και αιτιολογημένα τις απόψεις
της και να τις αποστείλει άμεσα στον Ανάδοχο. Ανάλογα με την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί
να θέτει και ρητή προθεσμία συμμόρφωσης του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει υπόψη του τις ανωτέρω απόψεις και να καταβάλει κάθε προσπάθεια,
ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεση της Σύμβασης. Προς τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει άμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της
πορείας εκτέλεσης της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν ο Ανάδοχος δεν εκτελεί την Σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Όταν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
αδεία λειτουργιάς του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Όταν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του ή για αδίκημα που αναφέρεται στο Άρθρο 12 της Διακήρυξης.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με
την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, έκτος εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεώρει την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την λύση της Σύμβασης δυνάμει καταγγελίας της Αναθέτουσα Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά
από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά
έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν
το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του
θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
των Προϊόντων που έχουν παραδοθεί προσηκόντως και εμπροθέσμως καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε άλλη
ζημία που υπέστη από την πλημμελή ή την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Παράλληλα με την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα, η
Αναθέτουσα αρχή δύναται να κηρύξει και τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11
της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και
δεν αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
παραλαβή σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο Ανάδοχος διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ή
αποθετική ζημία έχει υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της παρούσας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος
υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη
παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχειά. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει
εντός δέκα (10) ήμερων από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη της παρούσας ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια
ακυρότητα δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων της σύμβασης, οι δε συμβαλλόμενοι καταβάλουν
κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην ανατραπεί η λογική και
οικονομική ισορροπία της σύμβασης.
ΑΔΑ: ΩΥΖ546ΨΧ6Τ-Ε01
15PROC002702289 2015-04-09
Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της
παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά.
Η υπογραφή της παρούσας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει.
Τα υπογράφοντα την παρούσα σύμβαση μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.
ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας τα μέρη θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή της.
Σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια με έδρα την
Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Καταρτίστηκε δε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφτηκε από τους
εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Από δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν η Αναθέτουσα Αρχή
και ο Ανάδοχος αντίστοιχα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ
Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ