ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Χίος, 2010
ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ
1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................... 3
2
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ........................................................................................................................ 3
3
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ................................................................... 3
4
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ................................................................ 4
α) ∆ιδακτικό έργο............................................................................................................ 4
β) Επιβλέψεις ∆ιδακτορικών και ∆ιπλωµατικών ............................................................ 5
γ) Εκπαιδευτικό έργο....................................................................................................... 6
5
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ..................................................................................................... 7
6
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ..................................................................................................... 10
7
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ............................................................................................. 11
α) Επιτροπές – Αξιολογήσεις. ....................................................................................... 11
β) Συµµετοχή σε Επιστηµονικά Σωµατεία-Συλλόγους. ................................................ 11
γ) Κριτής και Σύµβουλος Σύνταξης σε Επιστηµονικά Περιοδικά ................................ 12
δ) Μέλος Οργανωτικών και Επιστηµονικών Επιτροπών Συνεδρίων ............................ 12
8
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ .......................................................................................................... 13
α) ∆ιατριβές ................................................................................................................... 13
β) Βιβλία - Ερευνητικές Μονογραφίες.......................................................................... 13
γ) Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια - Εκπαιδευτικές Σηµειώσεις ............................................. 14
δ) Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά µε κρίση ............................................................ 15
ε) Άρθρα σε συλλογικούς τόµους µε κρίση .................................................................. 16
στ) Εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων µε κρίση ......................................................... 18
9
ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
α) Μελέτες ...................................................................................................................... 22
10 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - Συµµετοχή µε ανακοίνωση ............................................. 24
11 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Π. ΤΣΑΡΤΑ ........................................................ 29
2
1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
:
:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX
:
:
E - MAIL
:
ΤΣΑΡΤΑΣ
ΠΑΡΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Μιχάλων 8, 82100 Χίος
Γραφ.: (22710) 35321, 35322, (210) 6911390
Οικία: (210) 6914808
Φαξ: (22710) 35399, (210) 6911390
[email protected]
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
:
:
:
:
1956
Κάιρο Αιγύπτου
Έγγαµος µε δύο παιδιά
Αγγλικά, Γαλλικά
2
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
1987
1980
1979
3
: ∆ιδακτορική διατριβή στο τµήµα Κοινωνιολογίας της ΠΑΣΠΕ µε τίτλο:
«Οικονοµικές και Κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο νοµό
Κυκλάδων -και ιδιαίτερα στα νησιά Ίος και Σέριφος- στην περίοδο 1950-1980».
: ∆ιπλωµατική Εργασία στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΠΑΣΠΕ
µε τίτλο:
«Η Κοινωνική και Οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού Κυκλάδων µετά τον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο».
: Α.Β.Σ. Πειραιά, Τµήµα Οικονοµικό.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2004 - σήµερα
:
2004 - σήµερα
:
2007 - σήµερα
2004 - 2008
2000 - 2004
:
:
:
2000 - 2004
:
2000 - σήµερα
:
1998 - 1999
:
Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Σχεδιασµό, ∆ιοίκηση και Πολιτική του
Τουρισµού»
∆ιδάσκων στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
∆ιδάσκων στον Τµήµα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τµήµα ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο ∆ιατµηµατικό
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Σχεδιασµό, ∆ιοίκηση και
Πολιτική του Τουρισµού»
Μέλος ΣΕΠ και Συντονιστής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ∆ιοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουρισµού του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου.
Ερευνητής Γ΄ βαθµίδας στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής
3
1996 - 1999
:
1996 - 1998
:
1996 - 1998
:
1988 - 1996
1982 - 1987
:
:
4
Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
∆ιδάσκων (Π.∆. 407) στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Επιστηµονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή ∆ιοίκησης και
Οικονοµίας, Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Ερευνητής ∆΄ βαθµίδας στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής
Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ.
Ερευνητής ∆΄ βαθµίδας στο ΕΚΚΕ.
Επιστηµονικός συνεργάτης στο ΕΚΚΕ.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
α) ∆ιδακτικό έργο
1999- σήµερα
: Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
∆ιδασκόµενα µαθήµατα :
1. Η επιχείρηση και το περιβάλλον της
2. Η επιχείρηση στην ελληνική οικονοµία
3. Τουριστικό µάρκετινγκ
4. Κοινωνιολογία του τουρισµού (1999-2000)
5. ∆ιοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
6. Τουριστική οικονοµική
7. Φυσικός και Οικονοµικός Σχεδιασµός του Τουρισµού.
2000 – σήµερα
Μέλος ΣΕΠ και Συντονιστής στη Θεµατική ενότητα Τουριστικός
Τοµέας (∆ΤΕ 51) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ∆ιοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων
του
Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστηµίου.
∆ιδασκόµενα µαθήµατα:
1. Οικονοµική του Τουρισµού και Οργάνωση των Τουριστικών
Ταξιδιών,
2. Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον τουρισµό,
3. Πολιτική και Κοινωνιολογία της Τουριστικής Ανάπτυξης,
4. Πληροφορική στον Τουρισµό.
2004 - 2008
∆ιδάσκων (Π.∆. 407/1980) στο Τµήµα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου
Πανεπιστηµίου. Μάθηµα : Τουριστική Γεωγραφία.
1998 - σήµερα
∆ιδάσκων στο Μεταπτυχιακό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα στο
«Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» στο Τµήµα
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ∆ιδασκόµενα
µαθήµατα:
1. Κοινωνιολογία του Τουρισµού
2. Τουρισµός και Κοινωνική Ανάπτυξη
3. Τουριστικό Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς
4. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστηµών
5. Οργάνωση και ∆ιοίκηση του Τουρισµού και των Τουριστικών
Επιχειρήσεων και ∆ιαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων στον
Τουριστικό τοµέα.
1996 - 1999
: ∆ιδάσκων (Π.∆. 407/1980) στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Μαθήµατα :
4
1. Η επιχείρηση και το περιβάλλον της
2. Η επιχείρηση στην ελληνική οικονοµία
3. Τουριστικό µάρκετινγκ
4. Κοινωνιολογία του τουρισµού
5. ∆ιοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
6. Τουριστική οικονοµική.
1996 – 1999
: Επιστηµονικός συνεργάτης στο τµήµα Τουριστικών επιχειρήσεων
του ΤΕΙ Αθηνών.
Μάθηµα: Σεµινάριο Τελειοφοίτων.
1990 – 1991
: Καθηγητής Κοινωνιολογίας στη Σχολή Ξεναγών Αθηνών. Μάθηµα:
Ελληνική Κοινωνία.
1991 – σήµερα : Καθηγητής σε σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης τα οποία
χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και διοργανώθηκαν από της
ακόλουθους φορείς: ΕΕ∆Ε, ΙΝΕ (ΓΣΕΕ), ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΕΟΤ, ΕΕΤΑΑ,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ΕΜΠ, ΚΕ∆ΚΕ, ΕΟΜΜΕΧ στα µαθήµατα:
Εισαγωγή στον τουρισµό
Τουριστικό µάρκετινγκ
Ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού
Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη
Κοινωνικές, Οικονοµικές και Περιβαλλοντικές Επιδράσεις του
Τουρισµού.
β) Επιβλέψεις ∆ιδακτορικών και ∆ιπλωµατικών
1999 – σήµερα : Επιβλέπων σε 2 διδακτορικές διατριβές στο Τ.∆.Ε
1999 – σήµερα : Επίβλεψη 30 ∆ιπλωµατικών Εργασιών στο ∆ιατµηµατικό
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και
Πολιτική του Τουρισµού» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
1999 – σήµερα : Επίβλεψη 45 ∆ιπλωµατικών Εργασιών στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
1997 – σήµερα : Μέλος τριµελών επιτροπών επίβλεψης διδακτορικών διατριβών στο
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2), στο
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός,
∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» (7), στον τοµέα
Πολεοδοµίας του ΕΜΠ (3), στο τµήµα Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου (1), στο τµήµα Οικονοµικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστηµίου (1), στο τµήµα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (1), στο Τµήµα Ιστορίας
του Ιονίου Πανεπιστηµίου (1).
1997 – σήµερα : Επίβλεψη 32 διπλωµατικών εργασιών στο Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου.
1997 – 1998
: Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών (2) στο Τ.∆.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας.
5
γ) Εκπαιδευτικό έργο
20008-σήµερα
: Μέλος της Advisory Committee του Department of Tourism
Management του ΤΕΠΑΚ (Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου)
2002 – σήµερα : Μέλος της οµάδας διδασκόντων του Τ∆Ε του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου η οποία υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, πρόγραµµα
Αναµόρφωσης Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τ.∆.Ε.
2006 - 2007
: Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιαµόρφωσης του Προγράµµατος
Σπουδών στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
2001 – 2008
: Μέλος της οµάδας διδασκόντων του Τ∆Ε του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου η οποία υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, πρόγραµµα
Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τ.∆.Ε.
1997 – σήµερα : Μέλος της οµάδας διδασκόντων του Τ∆Ε του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου η οποία σε συνεργασία µε τα τµήµατα Περιβάλλοντος,
Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, υλοποιεί ∆ιατµηµατικό
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στο: «Σχεδιασµό, ∆ιοίκηση και Πολιτική
Τουρισµού».
1997 – 2000
: Μέλος οµάδας διδασκόντων του Τ∆Ε του Πανεπιστηµίου Αιγαίου η
οποία υλοποίησε, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, προγράµµατα
Εκπαίδευσης από Απόσταση στον Τουρισµό (Aegean Dolphin).
1997 – 1999
: Εκπαιδευτικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) (συντονιστής και καθηγητής σεµιναρίων
επαγγελµατικής κατάρτισης στον τουρισµό).
1997 – 1999
: Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος για την επιστηµονική επιµέλεια του
εκπαιδευτικού υλικού του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη
∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουρισµού του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (∆ΤΕ).
1997 – 1998
: Μέλος της οµάδας διαµόρφωσης προγράµµατος σπουδών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου (ΕΑΠ) του µεταπτυχιακού
διπλώµατος ειδίκευσης στον τουρισµό.
1997 – 1998
: Μέλος της οµάδας διδασκόντων του Τ∆Ε του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου η οποία σε συνεργασία µε το τµήµα Οικονοµικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Πειραιά υλοποίησε, στο πλαίσιο
του ΕΠΕΑΕΚ, πρόγραµµα για την «Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµό
των Προγραµµάτων Σπουδών».
1997 – 1998
: Εκπαιδευτικός συνεργάτης της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων
(ΣΤΕ) (συντονιστής σεµιναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης στον
τουρισµό).
1994 – 1995
: Εκπαιδευτικός συνεργάτης του ΟΑΕ∆ (καθηγητής στο πρόγραµµα
Euroqualification).
1990 – 1992
: Εκπαιδευτικός συνεργάτης στη διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΕΟΤ
(συντονιστής και καθηγητής σεµιναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης,
συντονιστής και καθηγητής στα προγράµµατα «Αρχιπέλαγος» και
«Al-Tour»).
6
5
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ1
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1. 2010
2. 2009
3. 2009
4. 2009
5. 2008
6. 2008
7. 2008
8. 2007 –
2008
9. 20062008
10. 2006 –
2007
Μέλος Ερευνητικής οµάδας MARE NOSTRUM – A Heritage along the
Phoenician maritime routes and historic port-cities of the Mediterranean
Sea της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Euromed Heritage IV. (υπό εκπόνηση
έργο)
Ερευνητής στην οµάδα εκπόνησης του έργου: «Εκτίµηση Φέρουσας
Ικανότητας Τουρισµού στη Νήσο Κω» που έχει αναλάβει να εκπονήσει το
Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) και
χρηµατοδοτείται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου «Η σηµασία του Τουρισµού για την
ελληνική οικονοµία / κοινωνία & προτάσεις πολιτικής για την τουριστική
ανάπτυξη» που έχει αναλάβει να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηµατοδοτείται
από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου «Ανάπτυξη του Οικοτουρισµού σε
συνδυασµό µε της ειδικές µορφές τουρισµού της περιοχές της Υπάτης και
του Καϊάφα» που εκπόνησε το ΕΤΕΜ και χρηµατοδοτείται από την
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου: «Οδηγός Τουρισµού της Υπαίθρου
για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Φορέας Ανάθεσης:
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), Αθήνα.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος στη συγγραφή του εγχειριδίου µε τίτλο:
«Οδηγός αντιµετώπισης τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων:
Τουρισµός και Περιβάλλον», που εκπόνησε το ΕΤΕΜ σε συνεργασία µε το
Κοινωφελές Ίδρυµα «Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση WWF – Ελλάς»
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου «Καταστατική Μελέτη Αθηναϊκού
Τουρισµού – Από την Προ-Ολυµπιακή στη Μετα-Ολυµπιακή περίοδο: Η
επίδραση των Ολυµπιακών Αγώνων και η Υφιστάµενη Κατάσταση, οι
Στρατηγικές Προτεραιότητες, Οι προοπτικές – Προκλήσεις και οι
Επόµενες ∆ράσεις για την Επόµενη 5ετία (2008 – 2012)» που εκπόνησε το
ΕΤΕΜ για λογαριασµό της Εταιρείας Τουριστικής και Οικονοµικής
Ανάπτυξης Αθηνών (Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α).
Συντονιστής (Rapporteur) της Οµάδας εργασίας Β1 για τη διερεύνηση του
θεσµικού πλαισίου τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα,
στα πλαίσια του Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος «Mediterranean Standard for
Sustainable Tourism» (ME.S.S.T) – Μεσογειακό Πρότυπο για τον
Τουρισµό της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, Πρόγραµµα
Archimed.
Ερευνητής στην Οµάδα Εκπόνησης του Έργου: «Επιµέτρηση και
συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων του Τουρισµού σε
1
Τα παραδοτέα όσων ερευνητικών έργων ολοκληρώθηκαν (Ερευνητικές εκθέσεις, CDs, Βιβλία, Εγχειρίδια)
βρίσκονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή σε Βιβλιοθήκες ((Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ, ΕΜΠ,
ΕΟΤ) στους Φορείς Ανάθεσης και σε Βάσεις ∆εδοµένων.
7
11. 2006 –
2007
τοπικές κοινωνίες σε Κύπρο και Ελλάδα». ΕΚΚΕ-Πανεπιστήµιο Αιγαίου –
Cyprus College.
Ερευνητής στην Οµάδα Εκπόνησης του Προγράµµατος του Ιδρύµατος
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου µε τίτλο «Προσδιορισµός και
Ανάπτυξη Μοντέλων ∆ιοίκησης Μικροµεσαίων Ξενοδοχειακών και
Επισιτιστικών Επιχειρήσεων.
Αξιολόγηση της Επαγγελµατικής και
Ακαδηµαϊκής Κατάρτισης των Εργαζοµένων στην Κύπρο» αναφορικά µε
τµήµα του έργου που έχει αναληφθεί από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (ΕΚΚΕ).
12. 2006 –
2007
Ερευνητής στην Οµάδα Μελέτης: Προσδιορισµός και ανάπτυξη µοντέλων
διοίκησης µικροµεσαίων επιχειρήσεων ξενοδοχειακών και επισιτιστικών
επιχειρήσεων. Αξιολόγηση της επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής
κατάρτισης των εργαζοµένων στην Κύπρο. ΕΚΚΕ
13. 2006Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο Πρόγραµµα Allways Tourism της
2007
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε
τον HATTA µε συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
και του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.
14. 2005 Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος µε τίτλο «Μεσογειακό
2007
Παρατηρητήριο για τον Βιώσιµο Τουρισµό (MEDOCC)», το οποίο
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας OMEDITOUD και χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο
15. 2004 – Ερευνητής της Οµάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράµµατος
2006
«HERMES» (Harnessing Employment, Regional Mobility and
Entrepreneurship in Southeastern Europe) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο
Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΙΑΠΑ∆) του
Παντείου Πανεπιστηµίου. Το πρόγραµµα στοχεύει στην ενδυνάµωση της
απασχόλησης,
της
περιφερειακής
κινητικότητας
και
της
επιχειρηµατικότητας στην νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Τουρκία,
Βουλγαρία και Κύπρος).
16. 2004 – Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος «ISTOS»- Καινοτοµία για
2007
τον αειφορικό τουρισµό και της υπηρεσίες στο Ν. Αιγαίο».
17. 2004 –
2006
18. 2002 –
2005
19. 2002 –
2004
20. 2000 –
2003
Ερευνητής της Οµάδας του Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, «Ενίσχυση
Έρευνας Οµάδων στα Πανεπιστήµια. Η γυναικεία εργασία στις ατοµικές,
οικογενειακές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον Τουρισµό: Οι περιπτώσεις
της Μυκόνου και της Λέσβου» που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ» που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος : Democratic Participation
in Urban Governance (DEMOS) που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο
Αιγαίου.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος: Ανάπτυξη ηγετικών και
διοικητικών προσόντων ιδιοκτητών και στελεχών µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων (Κοινοτική Πρωτοβουλία LEONARDO DA VINCI) που
υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
8
21. 1996 –
2002
22. 20012003
23. 1998 –
2000
24. 1997 –
2000
25. 1997 –
2000
26. 1997 –
2000
27. 1996 –
2000
28. 1997 –
1999
29. 1995 –
1998
Ερευνητής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
(ΙΑΑΚ) του ΕΚΚΕ το οποίο σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο και
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας πραγµατοποίησε ερευνητικό πρόγραµµα
χρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΘΟ. Τίτλος: «Κοινωνικός και
οικονοµικός Άτλας της Ελλάδας» (Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: M.
Sivignon και Θ. Μαλούτας).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο «Πρόγραµµα Αξιοποίησης Περιουσίας
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, Έργο: 10 Μελέτες Ειδικών και
Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού οι οποίες εκπονήθηκαν για
λογαριασµό της FUJI BANK και αποτέλεσαν τµήµα των
παρεχόµενων της την Ε.Τ.Α. Α.Ε υπηρεσιών στο πλαίσιο της
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ.
Επιστηµονικός
υπεύθυνος
ερευνητικού
προγράµµατος
χρηµατοδοτούµενου από τον ΕΟΤ το οποίο υλοποιήθηκε στο ΕΚΚΕ.
Τίτλος: «Εσωτερικός τουρισµός: τάσεις και προοπτικές».
Ερευνητής στην οµάδα του τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας του
ΕΜΠ η οποία υλοποίησε ερευνητικό πρόγραµµα (επιστηµονική
υπεύθυνος: Σ. Αυγερινού-Κολώνια) χρηµατοδοτούµενο από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Τίτλος: «Συµβολή Προγραµµάτων Αστικού Τουρισµού στην
Ανάπτυξη-Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων: η περίπτωση της Αθήνας».
Ερευνητής στην οµάδα του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου η οποία ανέλαβε την εκπόνηση ερευνητικού
προγράµµατος
(επιστηµ.
Υπεύθυνος:
Μ.
Στογιαννίδου)
χρηµατοδοτούµενο από την Επιτροπή Ερευνών. Τίτλος: «Οικογενειακές
στρατηγικές απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης στον Τουριστικό Τοµέα
της Χίου».
Ερευνητής στην οµάδα του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστηµίου του Αιγαίου η οποία υλοποίησε ερευνητικό πρόγραµµα το
οποίο χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ. Τίτλος: «Προσδιορισµός
των αναγκών των χρηστών του γραφείου διασύνδεσης-σταδιοδροµίας του
Πανεπιστηµίου του Αιγαίου».
Ερευνητής του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ το οποίο σε συνεργασία µε το τµήµα
Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ υλοποίησε ερευνητικό πρόγραµµα
(επιστηµονικοί
υπεύθυνοι:
Ε.
Παναγιωτάτου,
Χ.
Κασίµης)
χρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Τίτλος: «Παραθεριστική κατοικία
στην Ελλάδα».
Ερευνητής στην οµάδα του τοµέα Πολεοδοµίας – Χωροταξίας του ΕΜΠ
η οποία υλοποίησε ερευνητικό πρόγραµµα (επιστηµονική υπεύθυνος: Σ.
Αυγερινού-Κολώνια)
χρηµατοδοτούµενο
από
τον
Οργανισµό
Ρυµοτοµικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Τίτλος:
«∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων αειφορικής (βιώσιµης) ανάπτυξης και
χωροθέτησης του Τοµέα του Τουρισµού στην Αττική».
Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος
(επιστηµονική
υπεύθυνος:
Αικ.
Μιχαλοπούλου)
το
οποίο
χρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ του ΕΠΕΤ ΙΙ,
Μέτρο 1.5 και είχε φορέα ανάδοχο το ΕΚΚΕ και φορέα χρήστη τη ΓΓΝΓ.
Τίτλος: «Ελληνοβαλκανικές σχέσεις: οι επιδράσεις της ξενοφοβίας στην
9
30. 1990 –
1998
31. 1991 –
1994
32. 1991 –
1994
33. 1988 –
1990
34. 1987 –
1990
35. 1982 –
1990
6
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Β. Ελλάδας-Μακεδονίας».
Επιστηµονικός υπεύθυνος (σε συνεργασία µε Ε. Μανώλογλου)
ερευνητικού προγράµµατος το οποίο συγχρηµατοδοτήθηκε από τον ΕΟΤ
και το ΕΚΚΕ. Τίτλος: «Ο τουρισµός ως παράγοντας κοινωνικής
αλλαγής».
Επιστηµονικός υπεύθυνος (σε συνεργασία µε Μ. Θανοπούλου)
ερευνητικού προγράµµατος το οποίο ανατέθηκε από το ΚΕΓΜΕ
(κοινοτική πρωτοβουλία NOW) και χρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Τίτλος: «Αποτίµηση της λειτουργίας των γυναικείων αγροτουριστικών
συνεταιρισµών».
Ερευνητής στην οµάδα (επιστηµονική υπεύθυνος: Κ. Κασιµάτη) η οποία
υλοποίησε ερευνητικό πρόγραµµα του Κέντρου Κοινωνικής
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής της ΠΑΣΠΕ το οποίο
χρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και τη Γ.Γ. Ισότητας. Τίτλος: « Η
γυναικεία απασχόληση στον τουριστικό τοµέα: διερεύνηση της αγοράς
εργασίας και επισήµανση προοπτικών».
Επιστηµονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος το οποίο
υλοποιήθηκε από το ΕΚΚΕ και συγχρηµατοδοτήθηκε από τον ΕΟΤ και το
ΕΚΚΕ. Τίτλος: «Κοινωνικές επιπτώσεις του Τουρισµού της νοµούς
Κερκύρας και Λασιθίου».
Επιστηµονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος το οποίο
υλοποιήθηκε από το ΕΚΚΕ και συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΚΚΕ και
το ΥΠΕΘΟ. Τίτλος: «Τουρισµός και αγροτική πολυδραστηριότητα».
Ερευνητής στην οµάδα απασχόλησης του ΕΚΚΕ (επιστηµονική
υπεύθυνος: Κ. Κασιµάτη) η οποία διεξήγαγε στην περίοδο αυτή δέσµη
ερευνών µε κεντρικό άξονα: «Κοινωνικά χαρακτηριστικά της
απασχόλησης».
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2009 – σήµερα
2000 - 2003,
2007 - σήµερα
2001 – 2003
2007 - σήµερα
2007- 2009
2002- 2009
2002-2003
2001-2003
1999 - σήµερα
1999-2000
: Πρόεδρος Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος
Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
: Μέλος Συγκλήτου Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Μέλος Κοσµητείας Σχολής Επιστηµών ∆ιοίκησης
: Πρόεδρος Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου
: ∆ιευθυντής του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού»
: Μέλος Επιτροπής Μετεγγραφών Τ.∆.Ε.
: Πρόεδρος Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου
Αιγαίου.
: Μέλος πολλών Επιτροπών Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου
: Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος Socrates/Erasmus
10
1997-1999
7
: Μέλος ∆.Σ. Ε.Κ.Κ.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
α) Επιτροπές – Αξιολογήσεις.
2009 - 2010
: Υπεύθυνος της Οµάδας Έργου της Συγκλήτου για την Αξιολόγηση
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
2002 - 2004
: Μέλος της Οµάδας Τουρισµός – Πολιτισµός του Προγράµµατος
Τεχνολογική Προοπτική ∆ιερεύνηση της Γ.Γ.Ε.Τ.
2002 - 2003
: Μέλος της Επιτροπής διαµόρφωσης των ποιοτικών προδιαγραφών
Αγροτοτουρισµού – Υπουργείο Ανάπτυξης.
2001 - σήµερα : Αξιολογητής – Κριτής του Κυπριακού Συµβουλίου Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού της Κύπρου.
2001 - 2003
: Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής και της Οµάδας Συγκρότησης
της Λευκής Βίβλου µε θέµα «Τουρισµός και βιώσιµη ανάπτυξη στη
Μεσόγειο», Blue Plan, Νίκαια
2002
: Αξιολογητής Ερευνητικών Προγραµµάτων (Κύπρος)
1998-99 & 2001 : Αξιολογητής για λογαριασµό της Ε.Ε. σε προγράµµατα τουριστικής
ανάπτυξης στη Βουλγαρία, τη Σλοβενία και τη Ρωσία.
1995
: Μέλος Επιστηµονικής Επιτροπής για τη Μελέτη των προβληµάτων
του Ελληνικού τουρισµού (Ε.Ο.Τ.).
1993 - 1996
: Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής δηµοσίευσης αποτελεσµάτων
ερευνών (συγχρηµατοδότηση Ε.Κ.Τ.-Ε.Κ.Κ.Ε.) που διενεργήθηκαν
στο ΕΚΚΕ µε θέµα: «∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην
Ελλάδα: κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων
πολιτικής».
1994 - 1995
: Επιστηµονικός συνεργάτης ΕΜΠ στα πλαίσια του προγράµµατος
PETRA.
1993
: Επιστηµονικός Συνεργάτης του Ιδρύµατος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.
1990 - 1991
: Επιστηµονικός Συνεργάτης σε Πρόγραµµα Ανάπτυξης Πολιτιστικού
Τουρισµού στη Χίο (∆ήµος Χίου).
1988-1999
: Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Οµάδας Τουρισµού η οποία
λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
β) Συµµετοχή σε Επιστηµονικά Σωµατεία-Συλλόγους.
2009 - σήµερα
1994 – σήµερα
1992 – σήµερα
1990 – σήµερα
1990 – σήµερα
: Μέλος του TRC (Tourism Research Center) ∆ιεθνής Ερευνητική
Οµάδα Ακαδηµαϊκών του Τουρισµού.
: Research Committee on International Tourism που λειτουργεί στα
πλαίσια του ISA
: Μεσογειακή Ένωση Κοινωνιολόγων του Τουρισµού.
: International Sociological Association (ISA).
: Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων.
11
1990 – σήµερα
2000 – σήµερα
2000 – σήµερα
1998 – σήµερα
: Working Group on International Tourism που λειτουργούσε στα
πλαίσια του ISA.
: Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS)
: Council on Hotel Restaurant and Institutional Education (CHRIE)
: World Leisure and Recreation Association (WLRA).
γ) Κριτής και Σύµβουλος Σύνταξης σε Επιστηµονικά Περιοδικά
1.
Annals of Tourism Research
2.
Editor in Chief in Tourismos – An International Multidisciplinary
Journal of Tourism
3.
Journal of Sustainable Tourism
4.
Tourism and Hospitality Management
5.
Νέοι, Έγκληµα και Κοινωνία
6.
Anatolia
7.
Tourism Today
8.
ΤΟΠΟΣ
9.
Γεωγραφίες
10. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
11. Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών
12. Guest Editor, Περιοδικό Anatolia Τεύχος 12,1,2001.
δ) Μέλος Οργανωτικών και Επιστηµονικών Επιτροπών Συνεδρίων
2005
2004
2003
2003
2003
2001
1994
1992
: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργανώνει ο Σύνδεσµος Ελλήνων
Επαγγελµατιών Οργανωτών Συνεδρίων (ΣΕΠΟΣ), µε τίτλο
«Συνεδριακός Τουρισµός: Μια δυναµική παράµετρος για την
ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισµού στην Μεταολυµπιακή Εποχή»
: Ο Heliotopos διοργάνωσε το 1st International Meetings Industry
Conference: Challenges in the New Global Environment
: Συνέδριο που διοργανώνουν τα Τµήµατα Περιβάλλοντος και
Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε τίτλο :«Λιγότερο
Ευνοηµένες Περιοχές (Less Favored Areas-LFA’s) και Στρατηγικές
Ανάπτυξης: Οικονοµικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές
∆ιαστάσεις και Μηχανισµοί Υποστήριξης».
: Συνέδριο που διοργανώνει το European Federation of the International
Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education µε τίτλο
:«Educating for tomorrow’s Tourism»
: Συνέδριο που διοργανώνει το ∆ΠΜΣ Σχεδιασµός ∆ιοίκηση και
Πολιτική του Τουρισµού, µε τίτλο : «Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη
και Περιβάλλον»
: Συνέδριο που διοργάνωσε το ∆ΠΜΣ Σχεδιασµός ∆ιοίκηση και
Πολιτική του Τουρισµού, µε τίτλο :«Τουρισµός σε Νησιωτικές
περιοχές και Ειδικούς Προορισµούς»
: Συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΚΚΕ µε θέµα: «Γήρανση και
Κοινωνία»
: Συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο Νίκαιας µε θέµα: «Ο
12
∆ιεθνής Τουρισµός ανάµεσα στην παράδοση & τον
εκσυγχρονισµό».
: Συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΚΚΕ, µε θέµα: «Η κοινωνική έρευνα
στην Ελλάδα σήµερα»
: Συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Ελλήνων Περιφερειολόγων
µε θέµα: «Αποκέντρωση : προϋπόθεση για την ανάπτυξη».
1989
1983
8
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
α) ∆ιατριβές
∆ιδακτορική ∆ιατριβή
1.
Π. Τσάρτας (1987), Οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Τουριστικής
Ανάπτυξης στο νοµό Κυκλάδων -και ιδιαίτερα στα νησιά Ίος και Σέριφος- την
περίοδο 1950-1980, ΠΑΣΠΕ, Τµήµα Κοινωνιολογίας, σελ. 322.
∆ιπλωµατική Εργασία
2.
Π. Τσάρτας (1980), Η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του νοµού Κυκλάδων
µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ΠΑΣΠΕ, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ
132.
β) Βιβλία - Ερευνητικές Μονογραφίες
3.
1.
4.
2.
5.
3
6.
4
7.
5
8.
6.
9.
7.
10. 8.
Τσάρτας Π., Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη: χαρακτηριστικά, διερευνήσεις,
προτάσεις, Εκδόσεις Κριτική (υπό έκδοση, φθινόπωρο 2010)
Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίµπα Ε., Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές
Τουρισµού: ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισµού, Εκδόσεις Κριτική
(υπό έκδοση, φθινόπωρο 2010)
Tsartas P., Skanavi K., Stavrinoudis Th., Vatzaka A., Goumas A., Kyriakaki A.,
Svoronou H., (2006) “Local Agenda 21 in two islands of South Aegean Region
Τσάρτας Π., Σκαναβή Κ., Σταυρινούδης Θ., Βατζάκα Α., Γκούµας Α.,
Κυριακάκη Α., Σβορώνου Ε., (2006) «Μεθοδολογικός Οδηγός για τη σύνταξη
Τοπικών Ατζέντα 21 σε νησιά».
Χ. Κοκκώσης – Π. Τσάρτας, (2001) Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και
Περιβάλλον, σειρά ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα σελ. 287.
Π. Τσάρτας, Ε.Μανώλογλου, Α.Μάρκου σε συνεργασία µε Ε. Άλισον, Ι. Σαγιά
(2001), Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και τάσεις ζήτησης Εσωτερικού Τουρισµού,
ΕΚΚΕ-ΕΟΤ, Αθήνα.
Π. Τσάρτας (επιµέλεια), Σ. Αυγερινού – Κολώνια, Ο. Ιακωβίδου κ.α. (2000),
Τουριστική Ανάπτυξη: Πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις, ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα,
σελ. 211
Ε. Μανώλογλου, Π. Τσάρτας, Α. Μάρκου, Β. Παπλιάκου (1999), Ο τουρισµός ως
παράγοντας κοινωνικής αλλαγής, ΕΚΚΕ / Εξάντας, Αθήνα.
13
11. 9.
12. 10.
13. 11.
14. 12.
15. 13.
16. 14.
17. 15.
Αικ. Μιχαλοπούλου, Π. Τσάρτας, Μ. Γιαννησοπούλου, Π. Καφετζής, Ε.
Μανώλογλου (1998), Μακεδονία και Βαλκάνια - Ξενοφοβία και Ανάπτυξη, ΕΚΚΕ
/ Αλεξάνδρεια, Αθήνα, σελ. 639.
C. Mihalopoulou, P. Tsartas, M. Yiannisopoulou, P. Kafezis, E. Manologlou
(1998), Macedonia and the Balkans: Xenophobnia and Development, National
Center of Social Research – Alexandria, Athens, p. 120 (Αγγλόφωνη συνοπτική
έκδοση)
P. Tsartas (1998), La Grèce: du tourisme de masse au tourisme alternatif,
Editions L’ Harmattan, Série: Tourisme et Sociétés, Paris
Π. Τσάρτας (1996), Ταξίδια, Τουρίστες, Τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
στον τουρισµό, Εξάντας, Αθήνα.
Κ. Κασιµάτη, Μ. Θανοπούλου, Π. Τσάρτας (1995), H γυναικεία απασχόληση
στον Τουριστικό Τοµέα. ∆ιερεύνηση της αγοράς και προοπτικές, ΚΕΚΜΟΚΟΠ,
ΠΑΣΠΕ, Αθήνα.
Π. Τσάρτας, Κ. Θεοδωρόπουλος, Ρ. Καλοκάρδου-Κραντονέλλη, Ε.
Μανώλογλου, Κ. Μαρούντας, Π. Παππάς, Ν. Φακιολάς, Ε. Τσακίρη (1995),
Κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού στους νοµούς
Κερκύρας και Λασιθίου, ΕΚΚΕ / ΕΟΤ, Αθήνα.
Π. Τσάρτας (1991), Τουρισµός και αγροτική πολυδραστηριότητα. Μελέτη για τα
χαρακτηριστικά της απασχόλησης, ΕΚΚΕ, Αθήνα.
Π. Τσάρτας (1989), Κοινωνικές και Οικονοµικές επιπτώσεις της τουριστικής
ανάπτυξης στο νοµό Κυκλάδων -και ιδιαίτερα στα νησιά Ίος και Σέριφος- στην
περίοδο 1950-1980, ΕΚΚΕ, Αθήνα.
γ) Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια - Εκπαιδευτικές Σηµειώσεις
18. 1.
19. 2.
20. 3.
21. 4.
22. 5.
23. 6.
24. 7.
25. 8.
Π. Τσάρτας, (2005), «Ανάπτυξη και Κοινωνιολογία του Τουρισµού», Εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο στα αγγλικά στο πλαίσιο του Προγράµµατος Tempus σελ. 120
Π. Τσάρτας, (2003), «Εκπαιδευτικές Τεχνικές στον Τουρισµό», Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο, Εθνικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Υπουργείου
Εργασίας, σελ 35.
Χ. Κοκκώσης, Π. Τσάρτας (1999), Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισµό,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ΠΑΤΡΑ, σελ. 302.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας (1999), Πολιτική και κοινωνιολογία της Τουριστικής
Ανάπτυξης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα σελ. 211.
Π. Τσάρτας σε συνεργασία µε Μ. Σωτηριάδη (1998), Ξενοδοχειακό Μάνατζµεντ,
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (Distance Learning), ΕΕ∆Ε-ΠΟΞ (στο πλαίσιο της
κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT), σελ. 115.
Π. Τσάρτας (1992), Κοινωνιολογία του Τουρισµού, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για το
διακρατικό πρόγραµµα AL-TOUR, ΕΟΤ, Αθήνα, σελ. 98.
Π. Τσάρτας (1992), Σεµινάρια Τουρισµού, Εκπαιδευτικές Σηµειώσεις, Αθήνα, σελ.
210.
Π. Τσάρτας (1990), Ελληνική Κοινωνία, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για το µάθηµα της
Κοινωνιολογίας στη Σχολή Ξεναγών Αθηνών - Αθήνα, σελ. 90.
14
δ) Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά µε κρίση
26.
1.
Papatheodorou A., Tsartas P., Koutoulas D., Prountzou E., (2010) Understanding
the tour operators’ point of view for effectively marketing a tourist destination: The
case of Athens, Tourism Today.
27.
2.
Pappas, N. & Tsartas, P. (2009) Tourism Development and Impacts: Lessons from
the Island of Rhodes, Greece. Acta Turistica, 21(2), p. 184-209.
28.
3.
29.
4.
30.
5.
P. Tsartas, D. Lagos, T. Stavrinoudis (2008) “Integrated Coastal Tourism Zone
Management in Greece”. JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM, Vol.6,
Issue 1, 2008.S
P. Tsartas, D. Lagos (2007) “Regional structuring of tourism employment in
Greece”. ASIAN JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY
MANAGEMENT RESEARCH, Vol.1, Issue 1, 2007, p.139-149.
P. Tsartas, D. Lagos (2007) “Critical Evaluation of the Greek Tourism Policy”,
(paper in TOURISM ECONOMICS). (Υπό κρίση).
31.
6.
32.
7.
33.
8.
34.
9.
35.
10.
36.
11.
37.
12.
38.
13.
39.
14.
40.
15.
Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., (2006) «Η εφαρµογή των αρχών της Τοπικής
Ατζέντας 21 για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη λιγότερο ευνοηµένων περιοχών.
Η περίπτωση των µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους». Στο «Αειχώρος» τόµος
5, τεύχος 1, σ.38 – 57.
Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., «Ευρωπαϊκή διεύρυνση. Ευκαιρίες και απειλές για
τους ελληνικούς τουριστικούς προορισµούς και τις ελληνικές τουριστικές
επιχειρήσεις». (Υπό δηµοσίευση στο περιοδικό «Γεωγραφίες).
P. Tsartas, D. Lagos, "Critical appraisal of regional tourism development and policy
in Greece". JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT,
Vol. 2, No. 1, 2004, , pp 15-31
P. Tsartas, Tourism Development in Greek insular and coastal areas: socio-cultural
changes and crucial policy issues, Journal of Sustainable Tourism, Issues 2 and 3,
Fall 2003, p.p. 116 - 133.
E. Manologlou, A. Markou, P. Tsartas, (2004), Geothermal energy sources for water
production. Socio-economic effects and people’s wishes on Milos island: A case
study, Energy Policy, p.p. 20 - 35.
P. Dionyssopoulou, D. Lagos, P. Tsartas (2003), European Union Policy Framework
on Cultural Tourism, Tourism Today, Vol.: No 3, Issue No 1, p. 1-17, Autumn
2003.
L. Maroudas, P. Tsartas, (υπό έκδοση 2005), Alternative Tourism and Regional
Development in Greece, Studies in Regional and Urban Planning, p. 1-13.
Ε. Μανώλογλου, Π. Τσάρτας, Α. Μάρκου, Β. Μεϊδάνης, (2002), Ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας: Κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η
περίπτωση της Μήλου, Κείµενα Εργασίας 2002/1, Ινστιτούτο Αστικής και
Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Ε.Κ.Κ.Ε. Αθήνα, σελ. 1-61.
P. Tsartas, E. Manologlou, A. Markou, (2001) Domestic Tourism in Greece and
Special Interest Destinations: The Role of Alternative Forms of Tourism,
ANATOLIA, Vol. 12, No1, Summer 2001, p. 35-45.
Π. Τσάρτας (1998), Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισµού σε
15
41.
16.
42.
17.
43.
18.
44.
19.
45.
20.
46.
21.
47.
22.
48.
23.
49.
24.
50.
25.
51.
26.
52.
27.
µικρά αστικά κέντρα µε τουριστική ανάπτυξη, Περιοδικό ΤΟΠΟΣ, Τεύχος 15, σελ.
109-124.
Π. Τσάρτας (1998), «Κοινωνικότητα και τουρισµός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε
διαφορετικούς τύπους τουρισµού», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.χ. 96-97,
Β΄, Γ΄, σελ. 111-132.
P. Tsartas (1998), «Un cadre d’analyse des relations sociales et des caractéristiques
de la rencontre touristes - autochtones: le cas de la Grèce,» Revue de
Tourisme/Tourism Review, No. 4, p. 47-55.
Μ. Θανοπούλου, Π. Τσάρτας (1995), «Μία πρόταση για το ρόλο που διαδραµατίζει
ο τουρισµός στην κοινωνικοποίηση της νεολαίας: η περίπτωση της Ίου και της
Σερίφου», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.χ. 86, σελ. 114-128.
Π. Τσάρτας (1995), «Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στα χαρακτηριστικά και τις
αναζητήσεις των σύγχρονων τουριστών», Σύγχρονα Θέµατα (Αφιέρωµα Τουρισµός:
Κοινωνικές Ταυτότητες και Χώρος), Απρίλιος-Ιούνιος 1995, Τεύχος 55,σελ. 40-47.
Π. Τσάρτας (1994), «Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισµού:
το ζήτηµα των εναλλακτικών µορφών τουρισµού», Οικονοµικά Χρονικά,
(Αφιέρωµα) τ.χ. 77, σελ.8-10.
P. Tsartas (1992), «Social and Economic Impacts of tourist development on the
islands of Serifos and Ios, Greece», Annals of Tourism Research, 19, 3, USA, p.
516-533.
P. Tsartas (1992), “Local Community and Organization of Tourist Resources:
Groups and Intermediate Social Structure between the formal and informal: The
Greek case”, Paolo Guidicini and Asterio Savelli (editors) “Local intermediate
Groups and Structures for a change of image in the Tourist System”, στο Sociologia
Urbana e Rurale, No 38, σελ. 199-204.
M. Thanopoulou, P. Tsartas (1991), «Tourism and Environment in Greece: which
Sociology?» Problems of Tourism, Vol.XIV, p. 23-28.
Π. Τσάρτας (1988), «Σχεδίασµα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισµού στο νοµό
Κυκλάδων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 70, σελ. 191-210.
Π. Τσάρτας (1988), «Κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε δύο
οµάδες πληθυσµού: Νέοι - Γυναίκες, στοιχεία από µία έρευνα στα νησιά Ίος και
Σέριφος», Σύγχρονα Θέµατα (Αφιέρωµα), σελ. 27-32.
P. Tsartas (1988), «Different types of tourist development in different groups of
islands in the Cyclades: Causes and consequences», Sociologia Urbana e Rurale,
No. 26, p. 167-180.
Π. Τσάρτας (1987), «Κοινωνικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού στις
αναπτυσσόµενες χώρες», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 66, σελ. 144-158.
ε) Άρθρα σε συλλογικούς τόµους µε κρίση
53. 1.
54. 2.
Tsartas P., Moutafi V., (2009) “The Sociology of Tourism: European Aspects, The
Greek Case” for the Sociology and Anthropology of Tourism in Continental Europe,
editors: Graham Dann and Giuli Liebman Parrinello, published by Elsevier Limited.
Π. Τσάρτας, ∆. Λαγός « Η πολιτική του ελληνικού τουρισµού µέσα από τα
αναπτυξιακά προγράµµατα». Άρθρο στο συλλογικό τόµο ‘Μελέτες προς τιµήν του
16
55. 3.
56. 4.
57. 5.
καθηγητή Στέργιου Μπαµπανάση «Οικονοµικά συστήµατα, αναπτυξιακές πολιτικές
και στρατηγικές των επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσµιοποίησης», σελ. 733761. Επιµέλεια έκδοσης: Β. Αγγελής – Λ. Μαρούδας. Εκδόσεις Παπαζήση –
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Αθήνα 2006.
Π. Τσάρτας, Μ. Στογιαννίδου, Θ. Σταυρινούδης, «Οι λιγότερο ευνοηµένες περιοχές
ως τουριστικοί προορισµοί: ζητήµατα οργάνωσης και διαχείρισης», Στον τόµο
"Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοηµένες περιοχές", Εκδόσεις Gutenberg,
2004, σελ. 12.
Επιµέλεια: Ι. Σπιλάνης, Θ. Ιωσηφίδης, Α. Κίζος
E. Allison, E. Manologlou, P. Tsartas (2004), «Amount and Use of Free Time», στο
D. Haralabis (ed.), Social Trends in Greece 1960-1990, Mc. Gill-Queen’s University
Press.
M. Sivignon, P. Tsartas, (2003), “Les activites touristiques”, in M. Sivignon, F.
Auriac, O. Deslondes, Th. Maloutas, Atlas de la Grece, CNRS – GDR, Libergeo et
la Documentation Francaise, Collection Dynamiques du territoire, RECLUS, p.p.
168 – 170.
58. 6.
M. Sivignon, P. Tsartas, (2003), “L’ offer et l’ accueil touristiques”, in M. Sivignon,
F. Auriac, O. Deslondes, Th. Maloutas, Atlas de la Grece, CNRS – GDR, Libergeo
et la Documentation Francaise, Collection Dynamiques du territoire, RECLUS, p.p.
170 – 172.
59. 7.
M. Sivignon, P. Tsartas, (2003), “Les touristes”, in M. Sivignon, F. Auriac, O.
Deslondes, Th. Maloutas, Atlas de la Grece, CNRS – GDR, Libergeo et la
Documentation Francaise, Collection Dynamiques du territoire, RECLUS, p.p. 172
– 174.
60. 8.
P. Tsartas, D. Lagos, “Hotel Management and Tourism Policy in Greece: A Critical
Assessment” in Tourism and Hospitality in 21est Century (Editors Mukesh Ranga,
Ashish Chandra), pp 202-224, Published by Discovery Publishing House, New
Delhi 2003
61. 9.
P. Tsartas, D. Lagos, (2003) "Hotel Management and Tourism Policy in Greece: A
critical assessment", Tourism & Hospitality management in 21st Century, Journal Of
Hospitality and Tourism
P. Tsartas (2003), Tourism Development in Greek Insular and Coastal Areas: Sociocultural changes and Crucial Policy Issues in B. Breamwell and B. Lane (editors),
Mediterranean Tourism: Socio-Cultural Change, Environmental Impacts and Policy
Responses Channel View Publications Clevedon, p. 1-34.
Π. Τσάρτας, (2003) Τουριστική ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός : κριτική ανάλυση
τεσσάρων παραδειγµάτων και προτάσεις πολιτικής, στο Τιµητικός τόµος
Καθηγήτριας Λ. Νικολάου, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πειραιάς, σελ. 1-31.
Π. Τσάρτας (2000), Κριτική Αποτίµηση των παραµέτρων Συγκρότησης των
Χαρακτηριστικών της Μεταπολεµικής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Π. Τσάρτας
(επιµέλεια), Τουριστική Ανάπτυξη: πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις, Σ. ΑυγερινούΚολώνια, Γ.Ζαχαράτος, Ο. Ιακωβίδου κ.α. ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα σελ. 189-211.
E. Allison, E. Manologlou, P. Tsartas (2004), «Vacation Patterns», στο D. Haralabis
(ed.), Social Trends in Greece 1960-1990, Mc. Gill-Queen’s University Press.
P. Tsartas (2000), «Environmental and cultural tourism resources: problems and
implications for their management» στο J. Van der Sraaten, H. Briassoulis (eds),
Tourism and Environment: Regional Economic and Policy, KLUWER
62. 10.
63. 11.
64. 12.
65. 13.
66. 14.
17
PUBLISHERS.
67. 15. Diverse modalita di svilaggio turistico nei diversi gruppi delle isole Cicladi cause e
conseguenge in P. Guidicini e A. Savelli (editors)
“Strategie di comunita nel turismo mediterraneo”
Franco Angeli editori, Milano, Italy,1999
68. 16. Λ. Μαρούδας – Π. Τσάρτας, (1997), Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού στα µικρά
και αποµονωµένα νησιά του Αιγαίου: Από την αποµόνωση στην αειφορική
ανάπτυξη, Η επιχείρηση στην αυγή του 21ου αιώνα, Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Σχολή
Επιστηµών της ∆ιοίκησης.
69. 17. Π. Τσάρτας (1997), «Θεωρία της Κοινωνιολογίας του Τουρισµού: Προσεγγίσεις και
προβλήµατα», στο Ι. Λαµπίρη-∆ηµάκη (εισαγωγή και επιµέλεια), Η Κοινωνιολογία
στην Ελλάδα σήµερα, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Αθήνα, σελ. 467-476.
70. 18. Π. Τσάρτας, Μ. Θανοπούλου, Ε. Μανώλογλου, Α. Μάρκου (1996),
«Αποβιοµηχανοποιηµένες περιοχές και ζητήµατα κοινωνικού αποκλεισµού», στο ∆.
Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ε. Φρονίµου (επιµέλεια), ∆ιαστάσεις του
Κοινωνικού Αποκλεισµού στην Ελλάδα, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ. 224-250.
71. 19. Π. Τσάρτας (1995), «Αειφορική ανάπτυξη και τουρισµός: προβληµατισµοί και
προτάσεις για ένα διαφορετικό τύπο τουριστικής ανάπτυξης», στο Κ. Λάσκαρις
(επιµέλεια), Sustαinable Development, θεωρητικές προσεγγίσεις µιας κρίσιµης
έννοιας, Παπασωτηρίου-ΕΜΠ (Ελληνική έκδοση), Αθήνα, σελ.135-176.
P. Tsartas (1996), «Sustainable development: theoretical approaches of a crucial
notion» στο C. Laskaris (editor), Παπασωτηρίου ΕΜΠ (Αγγλική έκδοση του ίδιου),
Αθήνα, σελ. 121-156.
72. 20. Π. Τσάρτας (1995), «Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής
ανάπτυξης: διεπιστηµονική προσέγγιση», στο Κ. Λάσκαρις (επιµέλεια), Ανάπτυξη
και σχεδιασµός: Κείµενα για την ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση, ΕΜΠ, Αθήνα, σελ.115122.
73. 21. Π. Τσάρτας (1993), «Τουριστική ανάπτυξη: περιβαλλοντικές, κοινωνικές και
οικονοµικές επιπτώσεις», στο Κ. Λάσκαρις (επ. υπεύθυνος), Περιβαλλοντική κρίση:
µεθοδολογικές και ειδικές προσεγγίσεις, ΕΜΠ - Σύγχρονη Εποχή (Ελληνική έκδοση)
Αθήνα, σελ. 365-404.
P. Tsartas (1993), «Tourism development: environmental and social economic
impacts», στο C. Laskaris (editor), Environmental Crisis: Methodological and
Specific Approaches, Synchroni Epochi, (Αγγλική έκδοση), Αθήνα, σελ. 365-404.
74. 22. Π. Τσάρτας (1992), «Κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της συνάντησης
Τουρισµού και Γεωργίας», στο Κ. Κουτσόπουλος (επιµέλεια), Ανάπτυξη και
Σχεδιασµός: ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση, Παπαζήσης-ΕΜΠ, Αθήνα, σελ. 273-294.
στ) Εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων µε κρίση
75.
1.
76.
2.
Skoultsos S., Tsartas P., “Event tourism: Statements and Questions about its
impacts on rural areas’, 4th International Scientific Conference "Planning for the
Future – Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism,
Travel & Hospitality", Rhodes, 3-5 April 2009.
Tsartas P., Stavrinoudis Th., Arvanitis P., Gkoumas A., Vasileiou M. (2008)
“Lessons for Sustainability from the Cooperation of the Tourism industry with
18
77.
3.
78.
4.
79.
5.
80.
6.
81.
7.
82.
8.
83.
9.
84.
10.
85.
11.
86.
12.
87.
13.
the Local Government and Tourism Experts”. 11-14 October 2008, 26th
EuroCHRIE Conference in Dubai, United Arab Emirates.
Christou E., Stavrinoudis Th., Tsartas P., Vasileiou M. (2007) “Wellness tourism
in Greece: Trust on spa brands and spa brand loyalty. 1st Biannual International
Conference: Strategic developments in services marketing”. 27-29 September
2007, Chios – Greece. University of the Aegean, University of Glasgow, Greek
Marketing Academy.
Tsartas P., Pappas N., “Urban Tourism Impacts and Development: The case of
Rhodes”, Cutting Research in Tourism, University of Surrey, 6 - 9 June 2006.
Tsartas P., Goumas A., Stavrinoudis Th., (2006) “Seeking for change and
sustainability in tourism management. Evaluating the opinion of professional
stakeholders regarding local tourism development. The case of Paros, Greece”.
24th EuroCHRIE Congress in Thessaloniki “In search of excellence for
tomorrow’s tourism, travel and hospitality”.
Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., (2006) «Ευρωπαϊκή διεύρυνση. Ευκαιρίες και
απειλές για τον ελληνικό τουρισµό και τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις».
∆ιακρατικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος “HERMES”. Ρόδος, 6
Μαϊου 2006.
Π. Τσάρτας, ∆. Λαγός, «Η ελληνική τουριστική πολιτική µπροστά στις διεθνείς
εξελίξεις». Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Πολιτιστικό περιβάλλον και
τουρισµός: Ο ρόλος του αρχιτέκτονα». Έκδοση Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
Αθήνα 2006, σελ. 386-397.
P. Tsartas, D. Lagos, “The development of yacht tourism in the North and South
Aegean Regions”. Presentation in the International tourism congress on Coastal
& Marine tourism, (organized by Dokuz Eylul University and Oregon State
University – USA), November 15-18, 2005, Cesme, Turkey. Book of Abstracts,
pp.187-196.
P. Tsartas, D. Lagos, P. Kaldis, A. Goumas, “Special Interest Tourism:
Researching and Teaching a ‘new’ product of Tourism market”. Presentation in
Euro – Chrie international tourism congress, Paris, 26-30 October 2005
(Proceeding on CD-ROM)
Π. Τσάρτας, Ελ. Γκρίµπα, «Χαρακτηριστικά Ελλήνων καταναλωτών
Επαγγελµατικού Τουρισµού», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσµου Ελλήνων
Επαγγελµατιών Οργανωτών Συνεδρίων (ΣΕΠΟΣ) µε τίτλο: Συνεδριακός
Τουρισµός. Μια δυναµική παράµετρος για την ανάπτυξη του Ελληνικού
Τουρισµού στην Μεταολυµπιακή εποχή, 14 – 15 Ιανουαρίου 2005, Αθήνα
P. Tsartas, S. Zagkotsi, (2005) “Social and Professional Mobility in the Region of
Chalkidiki (Greece): Research Findings and Implications”, 5th Mediterranean
Conference: Tourism beyond the Coastline: New Trends in Tourism and the
Social Organization of Space, 22-24 September, Thessaloniki, Greece.
Π. Τσάρτας, Ελ. Γκρίµπα, «Μεθοδολογία διερεύνησης των χαρακτηριστικών των
επαγγελµατικών ταξιδιών ελλήνων τουριστών (2003 – 2004)», 1st International
Meetings Industry Conference: Challenges in the New Global Environment,
Heliotopos, 19 – 21 Νοεµβρίου 2004, Αθήνα
P. Tsartas, S. Zagkotsi, A. Kontis, A. Kyriakaki, “Social and Professional
Mobility in Touristic Areas of Greece: A Critical Appraisal of Research Findings
(1974-2004)”, The 2004 Conference: “Borderless Frontiers, Implications for
Tourism in the New and Enlarged European Union”, Intercollege Cyprus, Leeds
19
Metropolitan University United Kingdom, 10-11 December 2004, Nicosia,
Cyprus
P. Tsartas, S. Zouganeli, “Greece as a Tourism Destination: A critical assessment
on Marketing Policies 1970 – 2000”, Εισήγηση στο ∆ιεθνές Συνέδριο Tourism:
State of the Art II, University of Strathclyde in Glasgow, 27 – 30 June 2004
P. Tsartas, M. Stogiannidou, S. Zagkotsi, (under publication 2005), “Social and
Labor Mobility in Touristic Areas: Theoretical and Empirical Implications”,
Interim Symposium of the Research Committee on International Tourism (RC50), “Understanding Tourism – Theoretical Advances”, University of Aegean
and International Sociological Association, 13-16 May 2004, Mytilini, Greece
Π. Τσάρτας, Ε. Μανώλογλου, Α. Μάρκου, «Geothermal energy as a factor of
sustainable tourism development: A case study for Milos Island”, 2ο ∆ιεθνές
Επιστηµονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το ∆ΠΜΣ «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και
Πολιτική του Τουρισµού» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 2 – 5 Οκτωβρίου 2003,
Χίος
P. Tsartas, Tourism Culture and Regional Economic Development, prospects and
implications στο ∆ιεθνές Συνέδριο «Culture and Regional Economic
Development: Cultural, Political and Social Perspectives, University of Thessaly
- Centre for European Studies, Volos.
D. Lagos, P. Tsartas, E. Stamatiou, (Book of Abstracts 2002) «Tourism policy
and tourist development planning“, Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο XVI AESOP
CONGRESS “Planning in Border Regions” University of Thessaly, July 10-15,
2002.
P. Tsartas, D. Lagos, “Small Hotel Firms in the Tourism and Hospitality Sector
of Greece”. ∆ηµοσίευση στα Πρακτικά του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου
(σε ηλεκρονική µορφή) µε θέµα “Small Firms in the Tourism and Hospitality
Sectors” που οργανώθηκε από το Leeds Metropolitan University στο Leeds της
Αγγλίας στις 12/09/02, Leeds 2002
88.
14.
89.
15.
90.
16.
91.
17.
92.
18.
93.
19.
94.
20.
∆. Λαγός, Π. Τσάρτας, «Η Ελληνική Τουριστική Πολιτική µπροστά στις διεθνείς
εξελίξεις», Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο του ΤΕΕ – Καβάλα 20-23/09/01.
95.
21.
96.
22.
97.
23.
98.
24.
99.
25.
Π. Τσάρτας, «Οι Ελληνικές Τουριστικές Πόλεις: από την οµογενοποίηση στην
ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς», Συνέδριο Περιοδικού ΤΟΠΟΣ
µε θέµα: Χώρος και Περιβάλλον: παγκοσµιοποίηση, διακυβέρνηση,
βιωσιµότητα, Πάντειο Πανεπιστήµιο.
Π. Τσάρτας, «Τουρισµός σε προστατευόµενες περιοχές. Μορφές και
παραδείγµατα ανάπτυξης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ∆ιεθνές
Συµπόσιο, ΕΚΒΥ – ΕΟΤ, 2001, Σητεία Κρήτη, σ. 1-10.
P. Tsartas, Th. Stavrinoudis, (2002), “Tourism and Leisure Relations and Future
Trends” 1st International Conference on Tourism, Recreation and Leisure,
Research Institute for Tourism, p. 77-80. Athens.
P. Tsartas, Th. Stavrinoudis (2002), «Archeological – historic groupings and
cultural tourism: semantic boundaries, management issues and promotion
models», International Conference on Archeology and Environment in
Dodecanese «Research and Cultural Tourism, University of the Aegean,
Department of Mediterranean Studies, Rhodes, p. 1-7.
P. Tsartas, (2002), Tourism Education in Greece: Characteristics, problems and
required changes in the era of internationalization στο ∆ιεθνές Συνέδριο της
20
100. 26.
101. 27.
102. 28.
103. 29.
104. 30.
105. 31.
106. 32.
107. 33.
108. 34.
109. 35.
110. 36.
EUROCHRIE, Barcelona, Οκτώβριος 2002, Πρακτικά σε ηλεκτρονική µορφή,
p.1-8.
P. Tsartas and G. Zacharatos, (2002) The postgraduate programme on Tourism of
the Greek Open University: characteristic features and implementation, στο
∆ιεθνές Συνέδριο του Department of Tourism, University of Zagreb, µε θέµα:
Rethinking of Education and Training for Tourism (Πρακτικά σε ηλεκτρονική
µορφή, p. 1-8).
Π. Τσάρτας, (2002), «Πολιτικές Ανάπτυξης του Οικοτουρισµού: ∆ιεθνείς
Εµπειρίες, ∆ιεθνές Συνέδριο W.T.O. – Ε.Ο.Τ., Θεσσαλονίκη (πρακτικά σε
ηλεκτρονική µορφή) p.1-8.
Π. Τσάρτας (2002), Η συµβολή της Ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
στην Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη: Η Ελληνική περίπτωση, στο Συνέδριο
«Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ, Ηγουµενίτσα, (Πρακτικά σε ηλεκτρονική µορφή p. 1-8).
P. Tsartas, S. Avgerinou (2001), “The Contribution of Multithematic urban
tourism trails to the development of cities: the case of Athens” Travel and
Tourism Research Association, Stockholm, Sweden (Πρακτικά ∆ιεθνούς
Συνεδρίου σε ηλεκτρονική µορφή), p. 1-13.
P. Tsartas, E. Manologlou, A. Markou (2001), «Domestic Tourism and special
interest destinations: trends and perspectives: The case of Greece» στο ∆ιεθνές
Συνέδριο «Tourism on islands and Specific destinations, University of the
Aegean, Interdepartmental Program of Postgraduate Studies in Tourism Planning,
Management and Policy, p.p 1 - 12.
G. Zacharatos, P. Tsartas (2000), “Sustainable Tourism Development in the
Greek Islands: the role of Tourism Research and Tourism Higher Education, στο
∆ιεθνές Συνέδριο “Sustainable Development in the Islands and the Roles of
Research and Higher Education” University of the Aegean, Prelude et al,
Rhodes, (cd-rom).
L. Maroudas, P. Tsartas (2000), Parameters of Sustainable development and
Alternative Tourism in Small and Less Developed islands of the Aegean στο
∆ιεθνές Συνέδριο «Sustainable Development in the Islands and the Roles of
Research and Higher Education» University of the Aegean, Prelude, Rhodes.Π..
Τσάρτας (2000), «Πολιτιστικές ανταλλαγές και Αγροτοτουρισµός» στο ∆ιεθνές
Συνέδριο: Ο Αγροτουρισµός και η συµβολή του στη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς των χωρών της Ευρώπης, Υπουργείο Γεωργίας-UNESCO,
Πλωµάρι, Λέσβος, 1997.
S. Avgerinou-Kolonias, P. Tsartas (1998), International Conference: Tourism and
Culture in sustainable Development EMP-UNESCO, «The contribution of
Urban-Cultural Tourism to the sustainable development of the Historical Center
of Athens», (Πρακτικά συνεδρίου σε ηλεκτρονική µορφή), p. 1-15.
Π. Τσάρτας (1995), «Πρόγραµµα ανάπτυξης Πολιτιστικού Τουρισµού στη Χίο»,
ΤΕΕ, Τουρισµός και Περιβάλλον, Τεχνικά Χρονικά, 5, σελ. 87-90.
P. Tsartas (1993), “International Trends of Tourism Development in the
Mediterranean area and its impacts on traditional and historic settlements:
Problems and Dilemmas” ‘International Conference: The impact of Tourism on
Traditional and Historic Settlements in the countries of the Mediterranean and
Southern Europe’, Ministry of the Environment, UNESCO, International
Conference, Thessaloniki, σελ. 132-135.
21
111. 37.
112. 38.
113. 39.
114. 40.
9
Π. Τσάρτας (1993), «Η συµβολή της µαζικής τουριστικής ανάπτυξης στην
δηµιουργία µιας νέας επαγγελµατικής διάρθρωσης στην Ίo», στο Η Κοινωνική
Έρευνα στην Ελλάδα σήµερα, Πρακτικά Συνεδρίου, EKKE, Αθήνα, σελ. 532-541.
P. Tsartas (1993), «The Necessity of the Environmental Education in the context
of the new Tourist realities», στo C. Laskaris (ed.), Proceedings of the Scientific
Meeting: Aspects of Environmental Education and Practice in Modern Greece,
National Polytechnic School, σελ. 50-57.
Π. Τσάρτας (1992), «Κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της τουριστικής
ανάπτυξης», στο Πολιτιστική παράδοση και τουριστική ανάπτυξη, Πρακτικά
Συνεδρίου, ΕΤΠΑ-ΚΕ∆ΚΕ, σελ. 27-31.
P. Tsartas, (1989), «Seeking ways to control the social changes brought about by
tourism: a case study of the island of Serifos, Greece», International
Geographical Union, Commission of Geography of Tourism and Leisure, σελ.
197-200.
ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
α) Μελέτες2
115. 1.
116. 2.
117. 3.
118. 4.
119. 5.
120. 6.
Α. Παπαθεοδώρου, Π. Τσάρτας, ∆. Λαγός, ∆. Κούτουλας (2010) «Ανανέωση
Στοιχείων Τράπεζας Τουριστικών ∆εδοµένων, ∆ιεξαγωγή Πρωτογενούς Έρευνας
στα Ξενοδοχεία της Αθήνας και Εκπόνηση Έκθεσης για τον Τουρισµό της Αθήνας»,
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΟΑΑ, Αθήνα (υπό εκπόνηση)
Μέλος της Ερευνητικής οµάδας εκπόνησης του έργου: «Σχέδιο Τουριστικού
Μάρκετινγκ για το Νοµό Ευβοίας» που εκπόνησε το ΕΤΕΜ και χρηµατοδοτείται
από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
Π. Τσάρτας, Σταυρινούδης Θ., Παπαθεοδώρου Α., Σιγάλα Μ., (2006) «Μελέτη των
τουριστικών τάσεων και της εξέλιξης του κλάδου των τουριστικών γραφείων στην
ελληνική παγκόσµια αγορά. Εντοπισµός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
σύγχρονων τουριστικών γραφείων», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
EQUAL.
Π. Τσάρτας, ∆. Λαγός, Ε. Χρήστου, Θ. Σταυρινούδης (2005). «Εκπόνηση µελέτης
για την ανάπτυξη των ειδικών προϊόντων “Wellbeing and Pampering στην Κύπρο».
Ανάδοχοι ΡΕΜΑΚΟ - Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Αναθέτουσα Αρχή: Κυπριακός
Οργανισµός Τουρισµού.
Π. Τσάρτας, ∆. Λαγός, Ι. Σπιλάνης κ.α (2005). Συµµετοχή στο πρόγραµµα “ISTOS
– Καινοτοµία για τον αειφόρο τουρισµό και τις υπηρεσίες στον Νότιο Αιγαίο».
Αναληφθέν έργο: Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων µικροµεσαίων τουριστικών
επιχειρήσεων της ∆ράσης 7.3: Πιλοτικές εφαρµογές καινοτοµίας στον τουρισµό»).
Φορείς υλοποίησης Επιµελητήρια Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου.
Π. Τσάρτας, Ι. Σπιλάνης, ∆. Λαγός, Ε. Χρήστου, Θ. Σταυρινούδης (2005),
Εκπόνηση µελέτης για την τουριστική ανάπτυξη της Κέρκυρας. Αναληφθέν έργο
«εκτίµηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας περιοχών της Κέρκυρας».
2
Τα παραδοτέα -σε µορφή έντυπη ή ηλεκτρονική- βιβλίων, εκθέσεων ή CD, βρίσκονται στους Φορείς
Ανάθεσης, σε Βιβλιοθήκες και σε Βάσεις ∆εδοµένων.
22
121. 7.
122. 8.
123. 9.
124. 10.
125. 11.
126. 12.
127. 13.
128. 14.
129. 15.
130. 16.
131. 17.
132. 18.
133. 19.
134. 20.
135. 21.
136. 22.
137. 23.
138. 24.
139. 25.
140. 26.
PLANET A.E, Αθήνα.
Σ. Φωτίου, Α. Μέξα, Π. Τσάρτας, Κ. Παρπαΐρης, Α. Μιχαηλίδης, Α. Θεοχάρους,
«Μελέτη υπολογισµού της Φέρουσας Ικανότητας και εκτίµησης δυνατότητας
ανάπτυξης ολοκληρωµένου τουριστικού προϊόντος για τις περιοχές της υπαίθρου»,
Αναθέτουσα Αρχή: Γραφείο Προγραµµατισµού Κύπρου, 2004 - 2005
Σ. Φωτίου, Π. Τσάρτας, Β. Κουρκουτά (2004), «Κατευθυντήριες γραµµές για τα
σχέδια διαχείρισης επισκεπτών σε περιοχές εφαρµογής της Κ.Π. LEADER+». BAC
A.E. – Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κ.Π. LEADER+.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, ∆. Λαγός σε συνεργασία µε ΟΜΑΣ Ε.Π.Ε.,
Α. Κοτζαµπόπουλο, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου,
(2002-2003).
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Γ. ∆ιονυσοπούλου σε συνεργασία µε ΟΜΑΣ ΕΠΕΕΤΑΜ, (2002-2003), Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Γ. Σπιλάνης, Θ. Σταυρινούδης σε συνεργασία µε
SALFO, ENVIPLAN, (2002-2003), Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Σ. Ζαγκότση, Α. Κυριακάκη, ∆. Γκούβης κ.α. Μελέτη
για την απασχόληση στον Τουρισµό (Υποκλάδοι Ξενοδοχείων, Πρακτορείων,
Εστίασης), (2001-2002), ΣΕΤΕ.
Τσάρτας Π., Λαγός ∆., ∆ιονυσοπούλου Π., (2001), Θαλάσσιος τουρισµός, CSF
AE.-Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Τσάρτας Π., Λαγός ∆. Γκρίµπα Ε., (2001), Επαγγελµατικός τουρισµός, CSF AE. Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Τσάρτας Π., Λαγός ∆. Χαµάκος Γ., (2001), Θεµατικός τουρισµός, CSF AE. -Ε.Τ.Α.
Α.Ε.
Τσάρτας Π., Λαγός ∆., Μάστορα Κ., (2001), Θερµαλιστικός – Ιαµατικός τουρισµός,
CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός ∆., Σταυρινούδης Θ.,(2001), Τουρισµός
Αλλοδαπών, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Ζαχαράτος Γ. , Τσάρτας Π., Λαγός ∆. Τσιλιµπώκος, Κ.Κυριακάκη Α., Γκούβης ∆.,
(2001), Εσωτερικός τουρισµός, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Τσάρτας Π., Λαγός ∆. Γκούβης ∆., (2001), Χειµερινός τουρισµός, CSF AE. -Ε.Τ.Α.
Α.Ε.
Τσάρτας Π., Λαγός ∆., Ζαγκότση Σ., (2001), Πολιτιστικός τουρισµός, CSF AE. Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Τσάρτας Π., Λαγός ∆. Κυριακάκη Α., (2001), Οικοτουρισµός τουρισµός, CSF AE. Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Τσάρτας Π., Λαγός ∆., Τριχάς Ν.,(2001), Νέες τεχνολογίες και τουρισµός, CSF AE.
-Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Π. Τσάρτας, Ι. Σταµατιάδης, σε συνεργασία µε Integration ΕΠΕ, ∆υνατότητες
απασχόλησης επαναπατριζόµενων Ποντίων γυναικών στον Τουριστικό Τοµέα,
(1999), Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON.
∆. Οικονόµου, Π. Τσάρτας σε συνεργασία µε ΥΠΟ∆ΟΜΗ, Μελέτη Ανάπτυξης
Ορεινής Πελοποννήσου, (1999), ΥΠΕΘΟ.
Τ. Αδαµακόπουλος, Π. Τσάρτας, ∆. Καραγιάννης, κ.ά (1997), Μελέτη ανάπτυξης
ορεινού τουρισµού στο νοµό Φωκίδας, Α και Β φάση, ΕΕΤΑΑ- Νοµαρχία Φωκίδας,
σελ. 270.
Λ. Βασενχόβεν, Ηλ. Κορλιούρος, Π. Τσάρτας, Κ. Χατζηµπίρος, κ.ά. (1997), Τοπική
23
141. 27.
142. 28.
143. 29.
144. 30.
145. 31.
146. 32.
147. 33.
148. 34.
149. 35.
150. 36.
151. 37.
152. 38.
ανάπτυξη, ανάδειξη τοπικών πόρων και προστασία φυσικού και ιστορικού
Περιβάλλοντος: η περιοχή της Βόνιτσας, Τοπικό αναπτυξιακό πρόγραµµα περιοχής
Βόνιτσας, ΕΜΠ-∆ήµος Βόνιτσας.
Γ. Ζαχαράτος, ∆. Κούτουλας, Β. Κατσίκη, Π. Τσάρτας (1997), Αναλυτική Μελέτη
για την Τουριστική Πολιτική της Νοµαρχίας Αθηνών.
Γ. Ζαχαράτος, Γ. ∆ραγασάκης, Π. Τσάρτας, Ε. Μανώλογλου, Γ. Γούλατης, κ. ά.
(1995), ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων και µορφών τουριστικής συνεργασίας µε τη
Ρωσία και άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣ∆, Κέντρο Έρευνας και ΤεκµηρίωσηςΙnfogroup, Αθήνα.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Κοµίλης, Π. Τσάρτας, Ρ. Καλοκάρδου, κ.ά. (1995), Τουριστική
ανάπτυξη του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, ΤΕ∆Κ νοµού Αιτωλοακαρνανίας (κοινοτική
πρωτοβουλία Euroform).
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά (1994), Μελέτη σκοπιµότητας ίδρυσης
Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης για την ανάδειξη στελεχών σε Βαλκανικές και
Ανατολικές χώρες, ΕΟΤ- Planet Integration, Αθήνα.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά (1994), Σύγκριση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη επαγγελµατικών ειδικοτήτων στον τοµέα του
τουρισµού, ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΟΤ-Ανάδοχος Planet Integration, Αθήνα.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά (1994), ∆ιερεύνση σκοπιµότητας
ίδρυσης ειδικών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης (αγροτικός, ορεινός, θρησκευτικός,
πολιτιστικός τουρισµός), ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΟΤ-Ανάδοχος Planet Integration,
Αθήνα.
Π. Τσάρτας, Μ. Θανοπούλου (1993), Αποτίµηση της λειτουργίας των γυναικείων
αγροτουριστικών συνεταιρισµών, ΚΕΓΜΕ (πρόγραµµα Now), Αθήνα.
Α. Ανυφαντή, Σ. Βαρβαρέσος, Γ. Ζαχαράτος, Π. Κοµίλης, Ρ. Καλοκάρδου, Μ.
Χατζηνικολάου, Π. Τσάρτας, Χ. Πετρέας, Α. Χριστίδου (1993), «Τουρισµός» Β΄
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΠΟΞ-ΕΛΑΝΕΤ, Αθήνα.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, ∆. Τσιφόρος, κ.ά (1993), Ειδική χωροτακτική µελέτη
παράκτιας ζώνης Ιονίου πελάγους νοµών Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, Αθήνα, τοµ. Α
και Β.
Γ. Ζαχαράτος, Ρ. Καλοκάρδου, Τ. Κοµίλης, Π. Τσάρτας, Ε. Χατζηνικολάου (1992),
Η χρονοµεριστική µίσθωση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, ΕΤΒΑ, Αθήνα.
Γ. Σπιλάνης, Π. Τσάρτας, Π. Μπουµπάρης, (1991), Πρόγραµµα Ανάπτυξης
Πολιτιστικού Τουρισµού στη Χίο, ECTARC-ΤΕ∆Κ Χίου, Ελληνικά - Αγγλικά.
Τσεκούρας και συνεργάτες, Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονέλλης, Π. Τσάρτας (1991),
Μεταβολή του προτύπου µαζικού τουρισµού: Νέες Μορφές Τουρισµού, ΕΤΒΑ,
Αθήνα.
10 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - Συµµετοχή µε ανακοίνωση
1.
(2009) 4th International Scientific Conference "Planning for the Future – Learning from the
Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", 3-5 April, Rhodes,
Greece.
24
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
(2008) 26th EuroCHRIE Conference in Dubai, “Lessons for Sustainability from the
Cooperation of the Tourism industry with the Local Government and Tourism Experts”. 1114 October, United Arab Emirates.
(2007) 1st Biannual International Conference: Strategic developments in services marketing”,
“Wellness tourism in Greece: Trust on spa brands and spa brand loyalty. 27-29 September,
Chios – Greece. University of the Aegean, University of Glasgow, Greek Marketing
Academy.
(2006) “Urban Tourism Impacts and Development: The case of Rhodes”, Cutting Research in
Tourism, University of Surrey, 6 - 9 June.
(2006) 24th EuroCHRIE Congress in Thessaloniki “In search of excellence for tomorrow’s
tourism, travel and hospitality”, “Seeking for change and sustainability in tourism
management. Evaluating the opinion of professional stakeholders regarding local tourism
development. The case of Paros, Greece”.
(2006) ∆ιακρατικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος “HERMES”, «Ευρωπαϊκή
διεύρυνση. Ευκαιρίες και απειλές για τον ελληνικό τουρισµό και τις ελληνικές τουριστικές
επιχειρήσεις», 6 Μαϊου, Ρόδος.
(2006) ∆ιεθνές Συνέδριο «Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισµός: Ο ρόλος του αρχιτέκτονα,
«Η ελληνική τουριστική πολιτική µπροστά στις διεθνείς εξελίξεις».. Έκδοση Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας, Αθήνα.
(2005) International Tourism Congress on Coastal & Marine tourism, “The development of
yacht tourism in the North and South Aegean Regions”, organized by Dokuz Eylul,
University and Oregon State University – USA, November 15-18, Cesme, Turkey.
(2005) Euro – Chrie International Tourism Congress, “Special Interest Tourism: Researching
and Teaching a ‘new’ product of Tourism market”, 26-30 October, Paris.
(2005) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσµου Ελλήνων Επαγγελµατιών Οργανωτών Συνεδρίων
(ΣΕΠΟΣ) µε τίτλο: Συνεδριακός Τουρισµός. Μια δυναµική παράµετρος για την ανάπτυξη
του Ελληνικού Τουρισµού στην Μεταολυµπιακή εποχή, «Χαρακτηριστικά Ελλήνων
καταναλωτών Επαγγελµατικού Τουρισµού», 14 – 15 Ιανουαρίου, Αθήνα.
(2005) 5th Mediterranean Conference: Tourism beyond the Coastline: New Trends in
Tourism and the Social Organization of Space, “Social and Professional Mobility in the
Region of Chalkidiki (Greece): Research Findings and Implications”, 22-24 September,
Thessaloniki, Greece.
(2004) 1st International Meetings Industry Conference: Challenges in the New Global
Environment, «Μεθοδολογία διερεύνησης των χαρακτηριστικών των επαγγελµατικών
ταξιδιών ελλήνων τουριστών (2003 – 2004)», Heliotopos, 19 – 21 Νοεµβρίου, Αθήνα
(2004) The 2004 Conference: “Borderless Frontiers, Implications for Tourism in the New
and Enlarged European Union”, “Social and Professional Mobility in Touristic Areas of
Greece: A Critical Appraisal of Research Findings (1974-2004)”, Intercollege Cyprus, Leeds
Metropolitan University, United Kingdom, 10-11 December 2004, Nicosia, Cyprus.
(2004) ∆ιεθνές Συνέδριο Tourism: State of the Art II, “Greece as a Tourism Destination: A
critical assessment on Marketing Policies 1970 – 2000”, University of Strathclyde in
Glasgow, 27 – 30 June.
(2004) Interim Symposium of the Research Committee on International Tourism (RC-50),
“Understanding Tourism – Theoretical Advances”, “Social and Labor Mobility in Touristic
Areas: Theoretical and Empirical Implications”, University of the Aegean and International
Sociological Association, 13-16 May 2004, Mytilini, Greece.
(2003) 2ο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το ∆ΠΜΣ «Σχεδιασµός,
∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, «Geothermal energy as
a factor of sustainable tourism development: A case study for Milos Island, 2 – 5
25
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Οκτωβρίου, Χίος.
∆ιεθνές Συνέδριο «Culture and Regional Economic Development: Cultural, Political and
Social Perspectives», “Tourism Culture and Regional Economic Development, prospects and
implications”, University of Thessaly - Centre for European Studies, Volos.
(2002) ∆ιεθνές συνέδριο XVI AESOP CONGRESS “Planning in Border Regions” (Book of
Abstracts 2002) «Tourism policy and tourist development planning“, University of Thessaly,
July 10-15.
(2002) “Small Hotel Firms in the Tourism and Hospitality Sector of Greece”. ∆ηµοσίευση
στα Πρακτικά του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου (σε ηλεκρονική µορφή) µε θέµα
“Small Firms in the Tourism and Hospitality Sectors” που οργανώθηκε από το Leeds
Metropolitan University στο Leeds της Αγγλίας στις 12/09/02, Leeds.
«Η Ελληνική Τουριστική Πολιτική µπροστά στις διεθνείς εξελίξεις», Εισήγηση σε διεθνές
συνέδριο του ΤΕΕ – Καβάλα 20-23/09/01.
(2002) Συνέδριο Περιοδικού ΤΟΠΟΣ µε θέµα: Χώρος και Περιβάλλον: παγκοσµιοποίηση,
διακυβέρνηση, βιωσιµότητα, «Οι Ελληνικές Τουριστικές Πόλεις: από την οµογενοποίηση
στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς», Πάντειο Πανεπιστήµιο.
(2002) 1st International Conference on Tourism, Recreation and Leisure, “Tourism and
Leisure Relations and Future Trends”, Research Institute for Tourism, Athens.
(2002) International Conference on Archeology and Environment in Dodecanese «Research
and Cultural Tourism, «Archeological – historic groupings and cultural tourism: semantic
boundaries, management issues and promotion models», University of the Aegean,
Department of Mediterranean Studies, Rhodes.
(2002) ∆ιεθνές Συνέδριο EUROCHRIE, «Tourism Education in Greece: Characteristics,
problems and required changes in the era of internationalization», Barcelona, Οκτώβριος
2002.
(2002) ∆ιεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Department of Tourism, University of Zagreb,
µε θέµα: Rethinking of Education and Training for Tourism.
Τίτλος ανακοίνωσης: The postgraduate programme on Tourism of the Greek Open University :
characteristic features and implementation, (σε συνεργασία µε Γ. Ζαχαράτο).
26.
(2002), ∆ιεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το WTO-ΕΟΤ, Θεσσαλονίκη
Τίτλος ανακοίνωσης: «Πολιτικές Ανάπτυξης του Οικοτουρισµού: ∆ιεθνείς Εµπειρίες».
27.
(2001) «Τουρισµός σε προστατευόµενες περιοχές. Μορφές και παραδείγµατα ανάπτυξης
στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ∆ιεθνές Συµπόσιο, ΕΚΒΥ – ΕΟΤ, Σητεία
Κρήτη.
(2001) ∆ιεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το Centre for
European Studies, µε θέµα “Culture and Regional Economic Development: Cultural,
Political and Social Perspectives”, Βόλος.
Τίτλος ανακοίνωσης: «Tourism Culture and Regional Economic Development, prospects and
implications»
28.
29.
(2001) ∆ιεθνές Συµπόσιο, που διοργάνωσε το ΕΚΒΥ – ΕΟΤ, Σητεία Κρήτη,
Τίτλος ανακοίνωσης: «Τουρισµός σε προστατευόµενες περιοχές. Μορφές και παραδείγµατα
ανάπτυξης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».
30.
(2001), ∆ιεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Travel and Tourism Research Association,
Stockholm, Sweden.
Τίτλος ανακοίνωσης: “The Contribution of Multithematic urban tourism trails to the
development of cities: the case of Athens” (σε συνεργασία µε Σ. Αυγερινού).
26
31.
(2000) 1st International Conference on Tourism, Recreation and Leisure, που διοργάνωσε το
Ι.Τ.Ε.Π., Αθήνα.
Τίτλος ανακοίνωσης: “Tourism and Leisure Relations and Future Trends” (σε συνεργασία µε
Θ. Σταυρινούδη).
32.
∆ιεθνές Συνέδριο “Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and
Higher Education” που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου στη Ρόδο.
Τίτλος ανακοίνωσης: “Sustainable Tourism Development in the Greek Islands: the role
of Tourism Research and Tourism Higher Education, (σε συνεργασία µε Γ. Ζαχαράτο).
33.
(2000), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
στη Χίο, µε θέµα «Τουρισµός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισµούς».
Τίτλος ανακοίνωσης: Domestic Tourism and special interest destinations: trends and
perspectives: The case of Greece.
34.
(1998), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το τµήµα Γεωγραφίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του ΕΜΠ στην Αθήνα µε θέµα: «Tourism and culture for sustainable
development».
Τίτλος ανακοίνωσης: The contribution of urban -cultural tourism to the sustainable
development of the historical center of Athens, (σε συνεργασία µε Σ. Αυγερινού-Κολώνια).
35.
(1998), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου σε συνεργασία µε
Prelude International τη Ρόδο µε θέµα: «Sustainable development in the islands and the roles
of research and higher education».
Τίτλος ανακοίνωσης: Parameters of sustainable development and alternative tourism in
small and less developed islands of the Aegean, (σε συνεργασία µε Λ. Μαρούδα).
36.
(1998), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου σε συνεργασία µε
Prelude International τη Ρόδο µε θέµα: «Sustainable development in the islands and the roles
of research and higher education».
Τίτλος ανακοίνωσης: Sustainable tourism development in the Greek islands and the role of
tourism research and education, (σε συνεργασία µε Γ. Ζαχαράτο).
37.
(1997), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγροτικής
Κοινωνιολογίας στα Χανιά µε θέµα: «Local responses to global integration: Towards
a new era of rural restructuring».
Τίτλος: εισήγησης Agricultural sites as tourism resources: the implications for
«touristic» countries and regions, (σε συνεργασία µε Ε. Μανώλογλου).
38.
(1997), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία µε
την UNESCO στο Πλωµάρι της Λέσβου µε θέµα: «Agrotourism and contribution in
the preservation of the cultural heritage of the European Countries».
Τίτλος ανακοίνωσης: Πολιτιστικές ανταλλαγές και Αγροτουρισµός.
39.
(1996), Ηµερίδα που διοργάνωσε το ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ στη Σύρο µε θέµα: «Σύγχρονες
όψεις του αστικού και αγροτικού χώρου: κοινωνική µορφολογία, κινητικότητα και
κοινωνικότητα».
Τίτλος ανακοίνωσης: Τουριστική ανάπτυξη: νέα δεδοµένα και τάσεις.
40.
(1995), Συνέδριο που διοργάνωσε ο δήµος Βόνιτσας σε συνεργασία µε το ΕΜΠ στη
27
Βόνιτσα µε θέµα: «Νότιος Αµβρακικός: οικονοµική ανάπτυξη και περιβαλλοντική
προστασία».
Τίτλος ανακοίνωσης: ∆ιεθνείς τάσεις τουριστικής ζήτησης: η σηµασία τους στην
επιλογή ενός βιώσιµου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης στον Αµβρακικό.
41.
(1994), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το London School of Economics στο
Λονδίνο µε θέµα: «Greece prospects for modernization».
Τίτλος ανακοίνωσης: Social economic and environmental impacts of tourism on the
socio-economic development process of Greek society.
42.
(1994), Ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ στην Αθήνα µε θέµα: «Τουρισµός και
περιβάλλον: Επιλογές για βιώσιµη ανάπτυξη».
Τίτλος ανακοίνωσης: Πρόγραµµα ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισµού στη Χίο.
43.
(1993), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το ΥΠΕΧΩ∆Ε στη Θεσσαλονίκη µε θέµα:
«The impact of tourism on traditional and historical settlements in the countries of the
Mediterranean and Southern Europe».
Τίτλος ανακοίνωσης: ∆ιεθνείς τάσεις ανάπτυξης του τουρισµού στο χώρο της
Μεσογείου και επιπτώσεις στους παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισµούς της
Μεσογείου: προβλήµατα και διλήµµατα.
44.
(1993), ∆ιεθνής ηµερίδα που διοργάνωσε το ΕΜΠ στην Αθήνα µε θέµα: «Aspects of
environmental education and practice in modern Greece».
Τίτλος ανακοίνωσης: The necessity of the environmental education in the context of
the new tourist realities.
45.
(1992), Ηµερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας και Τεκµηρίωσης στην Αθήνα
µε θέµα: «Απασχόληση στον αγροτικό χώρο».
Τίτλος ανακοίνωσης: Συµπληρωµατικές και εναλλακτικές µορφές απασχόλησης στον
αγροτικό χώρο και ιδιαίτερα στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
46.
(1992), ∆ιεθνές συνέδριο που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και η ΚΕ∆ΚΕ µε θέµα: « Πολιτιστική παράδοση και τουριστική
ανάπτυξη».
Τίτλος ανακοίνωσης: Κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της τουριστικής
ανάπτυξης.
47.
(1992), ∆ιεθνές συνέδριο Κοινωνιολογίας του Τουρισµού που διοργάνωσε το
Πανεπιστήµιο της Νίκαιας στη Νίκαια της Γαλλίας µε θέµα: «Le tourisme
internationale entre tradition et modernitι».
Τίτλος ανακοίνωσης: Identité et Mobilité aux deux groupes des acteurs sociaux du
tourisme en Grèce: les touristes et les autochtones.
48.
(1991), ∆ιεθνές συνέδριο της Μεσογειακής Ένωσης Κοινωνιολογίας του Τουρισµού
στη Ραβέννα της Ιταλίας µε θέµα: «Local intermediate groups and structures for a
change of image in the tourist system».
Τίτλος ανακοίνωσης: Local community and organization of touristic resources: the
Greek case.
49.
(1990), Παγκόσµιο συνέδριο Κοινωνιολογίας στη Μαδρίτη.
Τίτλος ανακοίνωσης: Sociological theory of tourism: issues and subjects under
28
consideration.
50.
(1990), Παγκόσµιο συνέδριο Κοινωνιολογίας στη Μαδρίτη.
Τίτλος ανακοίνωσης: Tourism and environment in Greece: which Sociology? (σε
συνεργασία µε Μ. Θανοπούλου).
51.
(1989), Συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΚΚΕ στην Αθήνα µε θέµα: «Η κοινωνική
έρευνα στην Ελλάδα σήµερα».
Τίτλος ανακοίνωσης: Η συµβολή της µαζικής τουριστικής ανάπτυξης στη δηµιουργία
µίας νέας επαγγελµατικής διάρθρωσης στην Ίο.
52.
(1988), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς στο Βόλο µε
θέµα: «Νέοι και ύπαιθρος».
Τίτλος ανακοίνωσης: Κοινωνικοποίηση των νέων και τουρισµός: η περίπτωση της Ίου
και της Σερίφου, (σε συνεργασία µε Μ. Θανοπούλου).
53.
(1988), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από την International Geographical
Union-Commission of Geography of Tourism and Leisure στο Klangefurt της
Αυστρίας µε θέµα: «Tourism and social change».
Τίτλος ανακοίνωσης: Seeking ways to control the social changes brought about by
tourism: a case from the island of Serifos, Greece.
54.
(1987), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το τµήµα Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστηµίου της Μπολώνια στην Μπολώνια µε θέµα: «Tourism and cultural
communication».
Τίτλος ανακοίνωσης: Different types of tourism development in different groups of
islands in the Cyclades: cases and consequences.
55.
(1987), ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής µε θέµα:
«Κοινωνική αλλαγή στην ανθρώπινη συµπεριφορά».
Τίτλος ανακοίνωσης: Τουρισµός και κοινωνική αλλαγή.
11 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Π. ΤΣΑΡΤΑ
Αναφορές στη δηµοσίευση:
Τσάρτας (1987), Οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Τουριστικής
Ανάπτυξης στο νοµό Κυκλάδων -και ιδιαίτερα στα νησιά Ίος και Σέριφος- την
περίοδο 1950-1980, ΠΑΣΠΕ, Τµήµα Κοινωνιολογίας.
1.
Σπυροπούλου Θ.(2003), «Ειδικότητες και Εκπαίδευση του Ανθρώπινου
∆υναµικού στον Μαζικό Τουρισµό, ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.- Α∆Ε∆Υ, Νέες Τεχνολογίες,
Οργάνωση της Εργασίας και ο Σχηµατισµός των Ειδικοτήτων
2.
Andriotis, K. and Vaughan, D.R. (2003). The tourism workforce and policy:
Exploring the assumptions using Crete as the case study. Current Issues in
Tourism.
29
3.
Andriotis, K. (2002), Scale of Hospitality Firms and Local Economic
Development. Evidence from Crete. Tourism Management, 23(4), pp. 333-341.
4.
Γαλανή – Μουτάφη Β., «Έρευνες για τον Τουρισµό στην Ελλάδα και την Κύπρο:
µια ανθρωπολογική προσέγγιση , Προποµπός, 2002, σ. 150-151.
5.
∆αµιανάκος Σ., «Από τον Χωρικό στον Αγρότη: Η Eλληνική Αγροτική Κοινωνία
απέναντι στην παγκοσµιοποίηση, ΕΞΑΝΤΑΣ, EKKE, 2002, σελ. 429.
6.
Τουρλιώτη Π. (2002) «Τουρισµός και Περιβάλλον: η Κοινωνική ∆ιάσταση:
Προσεγγίζοντας τις αντιλήψεις των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών»,
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµ. Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη.
7.
Mediterranean Tourism: Facets of socioeconomic development and cultural
change, (Y. Apostolopoulos, Ph. Loukissas and L. Leontidou editors), Routledge,
London, 2001, p. 78. 79. 307.
8.
Λογοθέτης Μιλτ., «∆ίκαιο της Τουριστικής Βιοµηχανίας», ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ,
Αθήνα, 2001, σελ. 330.
9.
Αγγελίδης Μ., «Χωροταξικός
ΤΡΟΧΑΛΙΑ, Αθήνα 2000.
10.
Andriotis, K. (2000) Local Community Perceptions of Tourism as a
Development Tool: The Island of Crete. PhD thesis. Bournemouth, Bournemouth
University, p.45 x 2, 55, 235, 240.
11.
Papadimitriou L. “Traveling on screen: Tourism and the Greek film musical“
Journal of Modern Greek Studies,18 (1): 95-104 May 2000
12.
Helen Briassoulis, «Σχεδιασµός τουριστικής ανάπτυξης: χαρακτηριστικές
προσεγγίσεις” Τουριστική Ανάπτυξη: Πολυ-Επιστηµονικές Προσεγγίσεις, Π.
Τσάρτας, επιµ. έκδοσης, Εξάντας, Αθήνα (2000)
13.
Helen Briassoulis, «Sustainable Tourism and the Question of the Commons: The
Case Of The Islands», Πρακτικά ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου
«Τουρισµός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισµούς», Χίος 14-16
∆εκεµβρίου 2000 (σε CD-rom)
14.
Christou, E. & Karamanidis, I. (1999) Enhancing competitiveness in the
hospitality industry: revisiting Porter’s generic competitive marketing strategies
in Greece, The Tourism Review, Vol.54, No1., 42-52.
15.
Σ. Παπαδάκη-Τζεδάκη, Ενδογενής Τουριστική Ανάπτυξη: ∆ιαρθρωµένη ή
Αποδιαρθρωµένη Τοπική Ανάπτυξη, Παπαζήσης, 1999, σελ. 132, 385, 393, 601.
16.
Buhalis D.,“Tourism on the Greek Islands: Issues of Peripherality,
Competitiveness and Development, International Journal of Tourism Research,
(1999), No 1, p. 358.
17.
∆έφνερ, Α. (1999) “Πολιτιστικός Τουρισµός και ∆ραστηριότητες Ελεύθερου
Χρόνου: Η Επίδραση στις Λειτουργίες των Πόλεων”, στο ∆. Οικονόµου και Γ.
Πετράκος (επιµέλεια) Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων: ∆ιεπιστηµονικές
Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Gutenberg/ Πανεπιστηµιακές
Εκδόσεις Θεσσαλίας, Αθήνα/ Βόλος, 1999, σελίδες 145-150.
18.
Γ. Σχίζας, Ο Τουρισµός δεν είναι µόνον συνάλλαγµα, ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ,
Ιούλιος–Αύγουστος, 1999, σελ. 41.
Σχεδιασµός
και
Βιώσιµη
Ανάπτυξη»,
30
19.
Γ. Σχίζας, « Ο Άλλος Τουρισµός», ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ, Αθήνα 1998, σελ. 10.
20.
A. Ballis, D. Tsamboulas, S. Kapros «Transport Infrastructure and Tourism
Product: The case study of the Greek islands of the Aegean sea» στο First
International Scientific Congress, «Tourism and Culture for Sustainable
Development», Athens May 19 to 21, 1998
21.
Buhalis D., “Tourism in Greece: Strategic analysis and challenges for the new
millennium”, CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D’ETUDES
TOURISTIQUES, Aix en Provence, 1998, Série J, Volume 18, p. 23. 48.
22.
Harry Coccossis, Tourlioti Polina, «The social and cultural impacts of tourism to
the host societies», στο First International Scientific Congress, «Tourism and
Culture for Sustainable Development», Athens May 19 to 21, 1998
23.
Λαγός ∆ηµήτριος, "Ο Τουρισµός ως Παράγοντας Προώθησης της
Περιφερειακής Ανάπτυξης". ∆ηµοσίευση στην Επιθεώρηση Αστικών και
Περιφερειακών Μελετών ΤΟΠΟΣ. Τεύχος 14/1998, σελ. 47-65
24.
Epitropoulos M.F.G. The political Economy of Tourism in Karpathos Greece:
synthesizing class and state, 1998, Ph.D. thesis, p. 14.
25.
Τουριστική Βιβλιογραφία, «1924-1997 73 χρόνια Επιστηµονικής Τουριστικής
Βιβλιογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα», Ειδική έκδοση του περιοδικού
«Τουριστική Αγορά»,1997, σελ. 60.
26.
Βαρβαρέσος Στ., Τουρισµός: Οικονοµικές Προσεγγίσεις, 1997, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ,
σ. 294.
27.
Λύτρας Π., Λαϊνός Σ., Κουµέλης Θ., «Λεξικό Τουριστικών Όρων»
INTERBOOKS, Αθήνα, 1997, σελ. 231.
28.
Αυγερινού-Κολώνια Σ., «Θέµατα ανάπτυξης του χώρου και χωροταξικού
σχεδιασµού», Ε.Μ.Π., Τοµέας Πολεοδοµίας Χωροταξίας, 1997, Αθήνα.
29.
Βαΐου Ντ. Και Χατζηµιχάλης Κ., «Με την Ραπτοµηχανή στην Κουζίνα και τους
Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, Περιφέρειες και άτυπη εργασία», ΕΞΑΝΤΑΣ,
Αθήνα 1997, σελ. 55, 228.
30.
Λαγός ∆ηµήτριος, “Οι Οικονοµικές Επιπτώσεις του Τουρισµού στη
Περιφερειακή Ανάπτυξη", Αθήνα 1996, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ΠΑΝΤΕΙΟ
Πανεπιστήµιο”.
31.
Βογιατζάκη Μ., «Νέα Τουριστικά χωριά: οργανωµένη µεταφορά πληθυσµού και
παραγωγικών δραστηριοτήτων, µεθοδολογική προσπάθεια αντιµετώπισης
πολεοδοµικών και αρχιτεκτονικών προβληµάτων», Εισήγηση δηµοσιευµένη στα
Πρακτικά του Συνεδρίου : Τουρισµός και Περιβάλλον στις νησιωτικές
περιφέρειες, Ηράκλειο, Κρήτη, 1996, σελ. 212, 215.
32.
Damianakos S., “Le paysan grec: Défits et Adaptations face à la société moderne,
Paris, L’HARMATTAN, 1996, p. 444, 445.
33.
Μαλκίδης Φ.,«Ο ρόλος της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
περίπτωση της Σαµοθράκης», Εισήγηση δηµοσιευµένη στα Πρακτικά του
Συνεδρίου: Τουρισµός και Περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρειες, Ηράκλειο,
Κρήτη, 1996, σελ. 218-220.
34.
Μοδινός Μ., «Η ανάγκη υιοθέτησης ενός εναλλακτικού µοντέλου τουρισµού»,
31
Εισήγηση δηµοσιευµένη στα Πρακτικά του Συνεδρίου: Τουρισµός και
Περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρεις, Ηράκλειο, Κρήτη, 1996, σελ.254.
35.
Κατσούλης Χ., «∆ιεθνής Τουρισµός, Ανάπτυξη και Περιβάλλον και ο µακρύς
δρόµος προς έναν “ήπιο” τουρισµό» Εισήγηση δηµοσιευµένη στα Πρακτικά του
Συνεδρίου: Τουρισµός και Περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρειες, Ηράκλειο,
Κρήτη, 1996, σελ. 292.
36.
Τεντοκάλη Χ., Κατσαβουνίδου Γ., Κούρτη Π., Μελισσουργός Γ., «Λαδάδικα:
πώς η “αναβίωση” εκτοπίζει τον ‘έρωτα’» Εισήγηση δηµοσιευµένη στα
Πρακτικά του Συνεδρίου: Τουρισµός και Περιβάλλον στις νησιωτικές
περιφέρεις, Ηράκλειο, Κρήτη, 1996, σελ.386.
37.
Χ. Κάτσικας, Γ. Καββαδίας, «Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000:
Εκπαιδευτικοί, Μαθητές και Σχολική Πραγµατικότητα, GUTENBERG, 1996,
σελ. 72, 75, 190.
38.
Leontidou L.«Postmodernism and the City - Mediterranean Versions», Urban
Studies, 30 (6): 949-965 Jun 1993.
39.
Μανώλογλου Ε., (1993), «Εγχειρίδιο Αγροτουρισµού», ΕΟΤ, σελ. 23, 90.
40.
Λύτρας Π., «Τουριστική Ψυχολογία» INTERBOOKS, Αθήνα 1993, σελ. 442.
41.
Helen Briassoulis, “TOURISM IN GREECE” στο Tourism in Europe: Structures
and Developments, Επιµέλεια έκδοσης: W.Pompl and P. Lavery, CAB
International, 1993
42.
Ιακωβίδου Ο., «Απασχόληση στον τουρισµό: ∆ιέξοδος για τον αγροτικό
πληθυσµό», Επιθεώρηση Κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 83, σελ. 33, 47, Αθήνα
1991.
43.
Λαγός ∆ηµήτριος “Η αναγκαιότητα διεπιστηµονικής προσέγγισης της
τουριστικής
ανάπτυξης”.
∆ηµοσίευση
στα
Πρακτικά
του
1ου
∆ιαπανεπιστηµιακού ∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα “Η ∆ιεπιστηµονική
Προσέγγιση της Ανάπτυξης” που οργανώθηκε από το ΕΜΠ. Εκδόσεις
Παπαζήσης, Αθήνα 1990, σελ.446-456.
44.
Βαρβαρέσος Στ. (1998), Τουρισµός: έννοιες, µεγέθη, δοµές - Η Ελληνική
πραγµατικότητα, Προποµπός, Αθήνα, σ. 85, 258.
P. Tsartas (1992), «Social and Economic Impacts of tourist development on the
islands of Serifos and Ios, Greece», Annals of Tourism Research, 19, 3, USA, p.
516-533.
45.
Yeşiltaş M. (2009). Obstacles to the tourism development in Kyrgyzstan.
Journal ‘Sosyal Bilimler Dergisi’, Vol. 22, pp. 239-248.
46.
Williams, S. (2009). Tourism Geography, A New Synthesis.
Routledge. London.
47.
Woosnam, K. M. (2008). ‘Identifying with tourists: examining the emotional
solidarity residents of Beaufort County, South Carolina have with tourists in their
community.’ Dissertation submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for
Edition 2.
32
the Degree Doctor of Philosophy Parks, Recreation and Tourism Management.
Graduate School of Clemson University
48.
Huttasin, N. (2008). Perceived Social Impacts of Tourism by Residents in the
OTOP Tourism Village,Thailand, Asia Pacific Journal of Tourism Research,
Vol. 13, No. 2, pp. 175 – 191.
49.
Karn, P. K.( 2007), Tourism Industry and Environment in Nepal. Green Field Journal of Himalayan College of Agricultural Sciences & Technology, Vol. 5,
No. 1. pp. 83-95.
50.
Capítulo V: el desarrollo de maspalomas como fenómeno socio- económico.
Research Report. http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX0123104-173733/mast2de2.pdf.
51.
Grobler, J. H. F. (2006). Community Perceptions Of Tourism In The Tshivhase
Area, Limporo Province. Submitted as partial requirement for the Degree
Magister Artium in Heritage and Cultural Tourism Studies (Coursework).
University Of Pretoria.
52.
Furió-i-Blasco E. (2006). Economía y Cultura. Research
http://hal.inria.fr/docs/00/11/96/39/PDF/economia_y_cultura.pdf
53.
Harrison, D. (2007). Towards Developing a Framework for Analysing Tourism
Phenomena: A Discussion. Current Issues in Tourism, Vol. 10, No. 1, p. 61 - 86.
54.
Hoggart K.(2005). Inequalities at the core: A Discussion of Regionality in the EU
and UK, in Phillips, M.(ed.) Contested Worlds An Introduction to Human
Geography. Ashgate Publishing Limited, p. 212, 450.
55.
Gerea, C.(2005). Globalization and Tourism. Romania Case. Journal ‘Amfiteatru
Economic, Vo. 17. pp. 71-78.
56.
Costa, J. A.(2005). Empowerment and Exploitation: Gendered Production and
Consumption in Rural Greece, Consumption Markets & Culture, Vol. 8, No. 3, p.
313 - 323.
57.
Bramwell B. (2004). The Policy Context for Tourism and Sustainability in
Southern Europe's Coastal Regions in in Bramwell, B.(Ed.). Coastal Mass
Tourism Diversification and Sustainable Development in Southern Europe.
Channel View Publications, p. 35, 47.
58.
Incirlioğlu, E. O., Çulcuoglu, G. (2004). Complexity of Socio-spatial
Transformations Through Tourism: A Mediterranean Village, Kaleköy, Journal
of Tourism and Cultural Change, Vol. 2, No. 1, pp. 24 – 45
59.
Andriotis, K.(2004), Problems of Island Tourism Development: The Greek
Insular Regions, in Bramwell, B.(2004). Coastal Mass Tourism Diversification
and Sustainable Development in Southern Europe. Channel View Publications,
p. 114-132.
60.
Bramwell B., (2004). Mass Tourism, Diversification and Sustainability in
Southern Europe's Coastal Regions in Bramwell, B.(Ed.). Coastal Mass Tourism
Diversification and Sustainable Development in Southern Europe. Channel View
Publications, p. 1-31.
61.
Buhalis, D., Deimezi, O.(2004). eTourism Developments in Greece: Information
Report.
33
Communication Technologies adoption for the strategic management of the
Greek tourism industry. School of Management Tourism Research. This paper is
posted at Surrey Scholarship Online. http://epubs.surrey.ac.uk/tourism/12
62.
Tosun, C., Timothy, D. J. (2003). Arguments for Community Participation in the
Tourism Development Process. The Journal Of Tourism Studies, Vol. 14, No. 2.
63.
Fagence, M. (2003), Tourism and local society and culture in Singh S.,Timothy,
D. J., Dowling R. K. (2003). Tourism in destination communities. Cambridge,
CABI Publishing , p. 59, 78.
64.
Ryan, C.(2003), Recreational tourism: demand and impacts. Channel View
Publications, p.271, 288,353.
65.
Christou, E. (2002) Effect of corporate image and reputation on guests' loyalty in
hospitality firms. 57th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel,
Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. Orlando,
U.S.A.: I-CHRIE.
66.
Sharpley, R., Telfer, D.J. (2002). Tourism and development: concepts and
issues. Channel View Publications, p.73,388.
67.
Τουρλιώτη Π. (2002) «Τουρισµός και Περιβάλλον: η Κοινωνική ∆ιάσταση:
Προσεγγίζοντας τις αντιλήψεις των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών»,
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµ. Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη.
68.
Lindberg, S., Pettersson-Löfquist, P. (2001). Seaweed and/or Tourists? Studying
Conflicts over Natural Resource Use in East Zanzibar. Working paper for the
workshop about Managing Common Resources - What is the solution? 10-11
September 2001 at Lund University.
69.
Buhalis, D. (2001). Tourism in Greece: Strategic Analysis and Challenges.
School of Management Tourism Research. This paper is posted at Surrey
Scholarship Online. http://epubs.surrey.ac.uk/tourism/3
70.
M. Kousis 2001 "Tourism and the Environment in Corsica, Sardinia, Sicily and
Crete," in D. Ioannides, Y. Apostolopoulos and Sevil Sonmez (eds)
Mediterranean Islands and Sustainable Tourism Development, London:
Continuum
71.
Alemán P., Molero F.(2000). Actitud social sobre el turismo y medio ambiente.
Proceedings of I Congreso Internacional sobre Turismo y Mediterráneo. 2000
Almeria. http://www.ual.es/Congresos/Turismo-Mediterraneo/panel2-5.pdf
72.
Sharpley, R.(2000). The influence of the accommodation sector on tourism
development: lessons from Cyprus. International Journal of Hospitality
Management, Vol. 19, No.3, p. 275-293.
73.
M. Kousis, (2000), "Tourism and the Environment: A Social Movements
Perspective" Annals of Tourism Research 27(2): 468- 489.
74.
Constantia Anastasiadou, Tourism’s Social Impacts on Peripheral Islands with
Diversified Economies, Πρακτικά ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου
«Τουρισµός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισµούς», Χίος 14-16
∆εκεµβρίου 2000 (σε CD-rom)
75.
Seán Damer, Between God and Mammon: The Origins of Tourism on Symi,
34
Πρακτικά ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου «Τουρισµός σε νησιωτικές
περιοχές και ειδικούς προορισµούς», Χίος 14-16 ∆εκεµβρίου 2000 (σε CD-rom).
76.
Andriotis, K. (2000). Local Community Perceptions of Tourism as a
Development Tool: The Island of Crete. PhD thesis. Bournemouth, Bournemouth
University, p. 11, 110.
77.
Apostolopoulos, Y., Sönmez, S.F.,(1999). From Farmers and Shepherds to
Shopkeepers and Hoteliers: Constituency- differentiated Experiences of
Endogenous Tourism in the Greek Island of Zakynthos. International Journal Of
Tourism Research, Vol. 1, pp. 413-427.
78.
Buhalis D., “Tourism on the Greek Islands: Issues of Peripherality,
Competitiveness and Development, International Journal of Tourism Research,
(1999), No 1.
79.
Szivas, E. and Riley, M. (1999), “Tourism employment during economic
transition”, Annals of Tourism Research, Vol.26, No. 4, pp. 747-771.
80.
Stonich, C. S. (1998), “Political ecology of tourism”, Annals of Tourism
Research, Vol. 25, No. 1, pp. 25-54.
81.
Epitropoulos M.F.G. The political Economy of Tourism in Karpathos Greece:
synthesizing class and state, 1998,PhD thesis, p. 14.
82.
Buhalis D., “Tourism in Greece: Strategic analysis and challenges for the new
millennium”, CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D’ETUDES
TOURISTIQUES, Aix en Provence, 1998, Série J, Volume 18.
83.
O’Harra G, Barrett H, The destination life cycle: international tourism in Peru
SCOTTISH GEOGRAPHICAL MAGAZINE, 113 (2): 66-73 AUG 1997
84.
Williams Allan, “Tourism and Uneven Development in the Mediterranean”, King
R., Proudfoot L., Smith B., (ed.) “The Mediterranean Environment and Society”,
ARNOLD 1997, p. 223.
85.
Gilbert, D. and Clark, M. (1997), “An exploratory examination of urban tourism
impact, with reference to residents attitudes, in the cities of Canterbury and
Guilford” CITIES 14 (6): 343-352.
86.
Kalogeropoulou H., “Cultural Tourism in Greece”, Richards, G. (ed.) (1996)
Cultural Tourism in Europe, Wallingford: CAB International, p.p. 192, 195.
87.
Brohman, J. (1996), “New directions in tourism for third world development”,
Annals of Tourism Research, Vol. 23, No. 1, pp. 48-70.
88.
Boissevain J (ed). (1996), Coping with Tourists: European Reactions to Mass
Tourism, Berghahn Books, Oxford, p. 10-25.
89.
Zarkia K. (1996) “Philoxenia Receiving Tourists –but not Guests– on Greek
island “, Boissevain J (ed). (1996), Coping with Tourists: European Reactions to
Mass Tourism, Berghahn Books, Oxford, p. 173.
90.
Burton, R. (1995), "Travel Geography", Longman, (chapter 12: The use of
cultural resources for tourism).
91.
Komilis P. (1994) “Tourism and sustainable regional Development“, Seaton A.
V. Tourism “The State of the Art”, Willey and Sons, Chichester, p. 66, 73.
35
92.
O'Hare, G., Barrett, H. (1997). The destination life cycle: International tourism in
Peru. Scottish Geographical Journal, Vol.113, No. 2, pp. 66 –73.
93.
Williams, S. (1998). Tourism Geography. Edition 1. Routledge. London, p. 205.
94.
Ozen H.(1994). ‘A model for the study of the impact of growth of tourism on
historic sites in Santa Fe, New Mexico, and San Antonio. Texas.’ Dissertation in
land use planning, management. and design. Submitted in partial fulfillment of
the requirements for the degree of doctor of philosophy. Texas Tech University.
95.
Getz, D. (1993). Impacts of Tourism on Residents' Leisure: Concepts, and a
longitudinal case study of Spey Valley, Scotland. The Journal Of Tourism
Studies, Vol. 4, No. 2
P. Tsartas et al. (1995) The Social Impacts of Tourism on Corfu and Lasithi
Prefectures, Athens: National Centre for Social Research and Greek Tourism
Organization
96.
Galani-Moutafi, V. (2004). Tourism Research On Greece, A Critical Overview.
Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 1, pp. 157–179.
97.
Andriotis, K. (2003). Tourism in Crete: A Form of Modernisation', Current Issues in
Tourism, Vol. 6, No. 1, pp. 23 – 53.
98.
Pappas, N., City of Rhodes: Residents' Perspectives toward Tourism Impacts. Paper
presented at EAP tourism conference.
99.
Σπυροπούλου Θ., «Ειδικότητες και Εκπαίδευση του Ανθρώπινου ∆υναµικού στον
Μαζικό Τουρισµό, (υπό έκδοση) ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.- Α∆Ε∆Υ, Νέες Τεχνολογίες,
Οργάνωση της Εργασίας και ο Σχηµατισµός των Ειδικοτήτων.
100. Θανοπούλου Μ., «Ισότητα Αµοιβών Ανδρών και Γυναικών στον Τουριστικό Τοµέα.
Εµπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήµανση προοπτικών»,
ΚΕΘΙ, 2003, σελ. 134.
101. Andriotis, K. and Vaughan, D.R. (2003). The tourism workforce and policy:
Exploring the assumptions using Crete as the case study. Current Issues in Tourism.
102. Briassouli Helen, Crete: Endowed By Nature, Privileged By Geography, Threatened
By Tourism, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 11, No. 1 (2003).
103. Τουρλιώτη Π. (2002) «Τουρισµός και Περιβάλλον: η Κοινωνική ∆ιάσταση:
Προσεγγίζοντας τις αντιλήψεις των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών»,
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµ. Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη.
104. ∆αµιανάκος Σ., «Από τον Χωρικό στον Αγρότη: Η Eλληνική Αγροτική Κοινωνία
απέναντι στην παγκοσµιοποίηση, ΕΞΑΝΤΑΣ, EKKE, 2002, σελ. 429.
105. Αυγερινού-Κολώνια Σ. «Ο τουρισµός και παραθερισµός στις παράκτιες περιοχές της
Κέρκυρας, αρνητικός συντελεστής ή παράγοντας βιώσιµης ανάπτυξης;» Πρακτικά Β’
Συνεδρίου για τη ∆ιαχείριση βελτίωση παράκτιων Ζωνών ΕΜΠ-Εργαστήριο
Λιµενικών Έργων, Αθήνα 25-28 Νοεµβρίου 2002.
36
106. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, (2002), σ. 128, 130.
107. Andriotis, K. 2002b. Residents’ Satisfaction or Dissatisfaction with Public Sector
Governance. The Cretan Case. Tourism and Hospitality Research: The Surrey
Quarterly Review. 4(1): 53-68.
108. Andriotis, K.(2001). Tourism Planning and Development in Crete: Recent Tourism
Policies and their Efficacy, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 9, No. 4, pp. 298316.
109. Χ. Κάτσικας – Γ. Καββαδίας, Η ελληνική Εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000:
Andriotis, K. (2001), Tourism Planning and Development in Crete. Recent Tourism
Policies and their Efficacy. Journal of Sustainable Tourism. 9(4), pp. 298-316.
110. ∆έφνερ, Α. (1999) “Πολιτιστικός Τουρισµός και ∆ραστηριότητες Ελεύθερου
Χρόνου: Η Επίδραση στις Λειτουργίες των Πόλεων”, στο ∆. Οικονόµου και Γ.
Πετράκος (επιµέλεια) Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων: ∆ιεπιστηµονικές
Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής, GUTENBERG, Πανεπιστηµιακές
Εκδόσεις Θεσσαλίας, Αθήνα/ Βόλος, 1999, σελίδες 145-150.
111. Εκπαιδευτικοί, Μαθητές και Σχολική πραγµατικότητα, GUTENBERG, 1999, σελ. 75,
190.
112. Andriotis, K. (2000). Local Community Perceptions of Tourism as a Development
Tool: The Island of Crete. PhD thesis. Bournemouth, Bournemouth University.
113. Olga Christopoulou, Ioannis Papadopoulos, «Role And Evolution Of Winter Tourism
Demand In The Development Of Greek Mountain Areas: The Case Of Pertouli SkiCenter», International Scientific Conference, “Tourism on Islands and Specific
Destinations”, Chios, December 14-16, 2000.
114. Σ. Παπαδάκη-Τζεδάκη, Ενδογενής Τουριστική Ανάπτυξη: ∆ιαρθρωµένη ή
Αποδιαρθρωµένη Τοπική Ανάπτυξη, Παπαζήσης, 1999, σελ.132, 147, 358, 389, 601.
115. Christou, E. & Karamanidis, I. (1999) Enhancing competitiveness in the hospitality
industry: revisiting Porter’s generic competitive marketing strategies in Greece, The
Tourism Review, Vol.54, No1., 42-52.
116. Harry Coccossis – Tourlioti Polina, «Τhe social and cultural impacts of tourism to the
host societies», στο First International Scientific Congress, «Tourism and Culture for
Sustainable Development», Athens May 19 to 21, 1998.
117. E. Kourliouros, «Spatial Planning of Tourism Development in Greece: Existing
Counter-Sustainability Practices and Potential Alternatives», στο First International
Scientific Congress, «Tourism and Culture for Sustainable Development», Athens
May 19 to 21, 1998.
118. E. Kourliouros & N. Soulakellis, «The Potential Contribution of GIS and Remote
Sensing in Managing Land-Use Dynamics for Sustainable Tourist Development in
Greek Islands: The Case of Lesvos», στο First International Scientific Congress,
«Tourism and Culture for Sustainable Development», Athens May 19 to 21, 1998.
119. Epitropoulos M.F.G. The political Economy of Tourism in Karpathos Greece:
synthesizing class and state, 1998, Ph.D. Thesis, p. 14.
120. Γ. Σχίζας, «Ο Άλλος Τουρισµός», ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ, Αθήνα 1998, σελ. 53.
121. Χρήστου Ευάγγελος, στο Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, INTERBOOKS, 1998, σελ.
37
334.
122. Βαΐου Ντ. Και Χατζηµιχάλης Κ., «Με την Ραπτοµηχανή στην Κουζίνα και τους
Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, Περιφέρειες και άτυπη εργασία», ΕΞΑΝΤΑΣ,
Αθήνα 1997, σελ. 55, 228.
123. Lafazani D. E. (1997), «Tourism and Migration in Marginal Mediterranean Areas:
Corsica-France, and Lesvos and Chios-Greece», working paper through fieldwork
funded by the European Commission - D.G. p. 97.
124. Τουριστική Βιβλιογραφία, «1924-1997 73 χρόνια Επιστηµονικής Τουριστικής
Βιβλιογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα», Ειδική έκδοση του περιοδικού ¨Τουριστική
Αγορά¨,1997, σελ. 65.
125. Χατζηµιχάλης Κ. και Βαΐου Ντ., «Με την Ραπτοµηχανή στην Κουζίνα και τους
Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, Περιφέρειες και άτυπη εργασία», ΕΞΑΝΤΑΣ,
Αθήνα 1997, σελ. 228.
126. Damianakos S.,“Le paysan Grec: Dιfits et Adaptations face ΰ la sociιtι moderne, Paris,
L’HARMATTAN, 1996, p. 414, 445.
127. Φακιολάς Ν, (1993), Παιδεία και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ιονίου, Λόγος και
Πράξη, ΟΛΜΕ, τευχ. 50, σελ. 94.
Π. Τσάρτας (1996), Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
στον Τουρισµό, Εξάντας, Αθήνα
128. Avdimiotis, S., Bonarou, C., Dermetzopoulos, A. Karamanidis, I. , Mavrodontis,
T., Kelessidis,
V.,
Kalonaki,
E.
(2009).
Global
SWOT
Analysis.
TOUREG Project, Deliverable D.2.1 by the Department of Tourism Management of th
e Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.Greece
129. Kariotis, G., Panagiotopoulos, E., Kariotou, G., Karanikolas, N.(2007) Creation of a
digital interactive tourist map with the contribution of G.P.S. and G/I.S. technology to
visualization of the information. Paper presented at the XXIII International
Cartographic Conference. 4-10 August Moscow 2007, Russia
130. Terkenli, T.S., Bellas, M. L., Jenkins, L. D. (2007). Τourism impacts on local life:
socio-cultural continuity and change in Crete. Aegean Geographical Journal, Vol. 16,
pp. 37-52.
131. Panagiotopoulos, E., Kariotis, G., Kariotou, G.,Karanikolas, N. The impact on tourism
marketing of the use of interactive digital maps through the contribution of g.p.s. and
g.i.s.
technologies
to
combined
information.
Research
Report.
http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/documents/doc/THEME
132. Spilanis I., Kizos T., Karampela S., Vayanni H., (2006). A tourism typology for the
greek islands. Paper presented at the Interantional conference of trends, impacts and
policies on tourism development. Hellenic Open University. Heraklion – Crete, 15-18,
June 2006.
133. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων «Ελληνική Οικονοµία και
Τουρισµός», Τεύχος 15, Μάιος 2003, σελ. 351-365.
38
134. Κουτσούρης Α. «Αγροτουρισµός και Αγροτική Ανάπτυξη», Πρακτικά 2ης Γεωπονικής
Εβδοµάδας (υπό έκδοση, ΓΠΑ)
135. Παρταλίδου Μ., Ιακωβίδου Ο.,«Η ποιότητα ως προϋπόθεση ανάπτυξης του αγροτικού
τουρισµού», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108-109, Β’-Γ’ 2002.
136. Λύτρας Π., Ανάλυση παραγόντων επιρροής και εµπειρική διεύρυνση των εσωτερικών
τουριστικών ροών στην Ελλάδα, ΤΟΠΟΣ, Τεύχος 18-19, 2002, σελ. 108.
137. Terkenli Th., “Landscapes of tourism: towards a global cultural economy of space“
Tourism Geographies 4 (3), 2002, σελ. 227-254.
138. ∆ιονυσοπούλου Π., « ∆ιαδικασίες Συγκρότησης µιας Τουριστικής πολιτικής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος, 2002.
139. Κούτουλας ∆. (2002), «Ο θεωρητικός προσδιορισµός του τουριστικού προϊόντος ως
βασική προϋπόθεση του τουριστικού µάρκετινγκ», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος.
140. Gospodini A., «Urban design, urban space morphology, urban tourism: An emerging
new paradigm concerning their relationship», Eur Plan Stud 9 (7): 925-934 Oct 2001
141. Λαγός ∆. "Η Τουριστική Αστικοποίηση ως µια νέα µορφή χωρικής ανάπτυξης".
∆ηµοσίευση στην Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος,
ΤΟΠΟΣ. Τεύχος 17/2001, σελ. 125-146.
142. Μ. Κούση, 2000 'Τουρισµός και Περιβάλλον: Η Τοπική Κοινωνική διαµαρτυρία στην
Κρήτη, στο Π. Τσάρτας (επιµέλεια) Τουριστική Ανάπτυξη: Πολυεπιστηµονικές
προσεγγίσεις, ΕΞΑΝΤΑΣ 2000.
143. Helen Briassoulis, «Sustainable Tourism and the Question of the Commons: the case
of the islands», Πρακτικά ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου «Τουρισµός σε
νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισµούς», Χίος 14-16 ∆εκεµβρίου 2000 (σε CDrom)
144. Κάρκα Λ., Προβλήµατα και ανταγωνισµοί κατά την άσκηση της µεταλλευτικής
δραστηριότητας - H κοινωνικο-χωρική διάσταση, Εισήγηση στο Συνέδριο «Ορυκτός
Πλούτος», Μήλος 2000.
145. Stelios Varvaressos, “The tourist development in mountainous Lefkada. A case of a
specific insular destination for development of alternative activities”, International
Scientific Conference, “Tourism on Islands and Specific Destinations”, Chios,
December 14-16, 2000.
146. Gospodini A., «Urban Design, Urban Space Morphology, Urban Tourism; An
emerging new paradigm concerning their relationship», International Scientific
Conference, “Tourism on Islands and Specific Destinations”, Chios, December 14-16,
2000.
147. Dr. Pericles N. Lytras, “The Blending Of Tourism And Athletism In The Development
Of Island Regions And Specific Destinations”, International Scientific Conference,
“Tourism on Islands and Specific Destinations”, Chios, December 14-16, 2000.
148. Adamos M. Adamou, Alexandros I. Argirokastritis, «Adoption Of The Sensitive
Region Aiming To Its Sustainable Tourism Development», International Scientific
Conference, “Tourism On Islands And Specific Destinations”, Chios, December 14-16,
2000.
39
149. Ζαχαράτος Γ., “Package Tour” ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, 2000, Αθήνα, σελ. 327.
150. Σφακιαννάκης Μ., «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού», ΕΛΛΗΝ, 2000.
151. Γκιόσος Ι., Παπαδηµητρίου ∆., Συναδινός Π., «Μεγάλες ∆ιοργανώσεις: η περίπτωση
των Ολυµπιακών Αγώνων», Ε.Α.Π., ∆ιοίκηση Τουρισµού και Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Πάτρα, 1999, σελ. 93.
152. Κοκκώσης Χ., «Τουρισµός και Περιβάλλον» στο Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον
Τουρισµό, Ε.Α.Π., ∆ιοίκηση Τουρισµού και Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πάτρα, 1999,
σελ. 154.
153. Ζαχαράτος Γ., “Τουριστική Πολιτική ” στο Πολιτική και Κοινωνιολογία του
Τουρισµού, Ε.Α.Π. ∆ιοίκηση Τουρισµού και Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πάτρα,
1999, σελ. 31.
154. Σ. Παπαδάκη-Τζεδάκη, Ενδογενής Τουριστική Ανάπτυξη:
Αποδιαρθρωµένη Τοπική Ανάπτυξη, Παπαζήσης, 1999, σελ. 601.
∆ιαρθρωµένη
ή
155. ∆έφνερ, Α. (1999) “Πολιτιστικός Τουρισµός και ∆ραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου:
Η Επίδραση στις Λειτουργίες των Πόλεων”, στο ∆. Οικονόµου και Γ. Πετράκος
(επιµέλεια) Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων: ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις
Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Gutenberg/Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας,
Αθήνα/Βόλος,1999, σελ.145-150.
156. Harry Coccossis – Tourlioti Polina, «The social and cultural impacts of tourism to the
host societies», First International Scientific Congress, «Tourism and Culture for
Sustainable Development», Athens May 19 to 21, 1998
157. Ηγουµενάκης Ν., Κραβαρίτης Κ., Λύτρας Π., Εισαγωγή στον Τουρισµό,
INTERBOOKS, 1998, σελ. 206,210,283,302,304,326.
158. Βαρβαρέσος Στ. (1998), Τουρισµός: έννοιες, µεγέθη, δοµές - Η Ελληνική
πραγµατικότητα, Προποµπός, Αθήνα, σ. 262.
159. Τουριστική Βιβλιογραφία, «1924-1997 73 χρόνια Επιστηµονικής Τουριστικής
Βιβλιογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα», Ειδική έκδοση του περιοδικού ¨Τουριστική
Αγορά¨,1997, σελ. 60.
160. Βαρβαρέσσος Σ., «Τουρισµός: Οικονοµικές προσεγγίσεις», ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, 1997,
σελ. 293.
161. Ρούπας Β., Λαλούµης ∆., «∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων», Σταµούλης, Αθήνα
σελ. 536.
162. Αυγερινού-Κολώνια Σ., «Ο ρόλος του τουρισµού στη διατήρηση και την ανάπτυξη
των ιστορικών πόλεων» στο Π. Τσάρτας (επιµέλεια), Τουριστική Ανάπτυξη:
πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις, ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα.
163. Αυγερινού-Κολώνια Σ., «Θέµατα ανάπτυξης του χώρου και χωροταξικού
σχεδιασµού», Ε.Μ.Π., Τοµέας Πολεοδοµίας Χωροταξίας, 1997, Αθήνα.
164. Βαρβαρέσσος Στ., Σωτηριάδης Μ., «Καταναλωτική Συµπεριφορά Τουριστών:
αναγκαιότητα ολοκληρωµένων προσεγγίσεων», σελ. 387.
40
P. Tsartas, La Grèce: du tourisme de masse au tourisme alternatif Paris,
Harmattan, 1998
165. Spilanis, I. (2003). « Livre blanc » Tourisme et développement durable en
Méditerranée La Grèce. Université d’Egée.
166. P. M. Delladetsimas and Kotsambopoulos (2002) M, “Greece Knowledge Intensive
Services and Economic Development” óôï Peter Wood (edited), “Consultancy and
Innovation The Business Service Revolution in Europe”, Routledge London, p. 246281.
167. Αυγερινού-Κολώνια Σ. «Ο τουρισµός και παραθερισµός στις παράκτιες περιοχές της
Κέρκυρας, αρνητικός συντελεστής ή παράγοντας βιώσιµης ανάπτυξης;» Πρακτικά
Β’ Συνεδρίου για τη ∆ιαχείριση βελτίωση παράκτιων Ζωνών ΕΜΠ-Εργαστήριο
Λιµενικών Έργων, Αθήνα 25-28 Νοεµβρίου 2002.
168. Λαγός ∆ηµήτριος “Η ελληνική τουριστική πολιτική µπροστά στις διεθνείς
εξελίξεις”. Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο του ΤΕΕ – Καβάλα 20-23/09/01, σε
συνεργασία µε Π. Τσάρτα.
169. Οι χωρικές δυναµικές του τουρισµού στην Ελλάδα (1961-1998). Πρακτικά
∆ιηµερίδας Παντείου C.N.R.S., Μάρτιος 2000, στο «Η Ελλάδα µπροστά στην τρίτη
χιλιετία, χώρος, οικονοµία, κοινωνία τα τελευταία 40 χρόνια», Έκδοση Παντείου
Πανεπιστηµίου-ΤΟΠΑ-Nanterre, Αθήνα 2001.
170. Maroudas L., Kyriakaki A., «The perspectives of Ecotourism Development in Small
Islands of the South Dodecanese», in Anatolia 12 (1), 2001, p.71 (Special Issue:
Tourism Development on Islands and Specific Destinations).
171. Maroudas L., Kyriakaki A., «Relations and interactions between Local Development
and Ecotourism in Isolated Insular Areas», International Scientific Conference,
“Tourism on Islands and Specific Destinations”, Chios, December 14-16, 2000.
172. Ζαχαράτος Γ., Package Tours, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, 2000, σ. 327.
173. Σπιλάνης Γ., «Τουρισµός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: η περίπτωση των νησιών του
Αιγαίου» στο Π. Τσάρτας (επιµέλεια) Τουριστική Ανάπτυξη: Πολυεπιστηµονικές
προσεγγίσεις, ΕΞΑΝΤΑΣ 2000, σελ. 187.
174. Avgerinou-Colonia S. «La villégiature en tant que facteur de mutation des regions
rurales en Grèce», στο La tradizione costruttive mediterranea-Recherche CITTAM
2000, Universita di Napoli Federico II-Centro Inderpartimentale di Ricerca per lo
Studio delle Technice Tradizionali dell’Area Mediterranea-CITTAM Luciano
Editore-Napoli.
175. Avgerinou-Colonia S. «Les itinéraires contemporains en Méditerranée. Le tourisme
et son impact sur les villes et villages historiques helléniques, στο Cahiers
scientifiques de l’Université d’Artois. Les Méditerranées dans le monde, Artois
Presses Université, 12/1999.
176. Avgerinou-Colonia S. «Le bon usage de Patrimoine et le développement durable
d’Athènes - Patrimoine et Tourisme urbain» Παγκόσµιο Επιστηµονικό Συµπόσιο
ICOMOS µε θέµα “Le bon usage du patrimoine”, Οκτώβρης 1999, Μεξικό.
41
Π. Τσάρτας (1991), Τουρισµός και αγροτική πολυδραστηριότητα. Μελέτη για τα
χαρακτηριστικά της απασχόλησης, ΕΚΚΕ, Αθήνα
177. Σπυροπούλου Θ., «Ειδικότητες και Εκπαίδευση του Ανθρώπινου ∆υναµικού στον
Μαζικό Τουρισµό, (υπό έκδοση) ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.- Α∆Ε∆Υ, Νέες Τεχνολογίες,
Οργάνωση της Εργασίας και ο Σχηµατισµός των Ειδικοτήτων.
178. Θανοπούλου Μ., «Ισότητα Αµοιβών Ανδρών και Γυναικών στον Τουριστικό
Τοµέα. Εµπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήµανση
προοπτικών», ΚΕΘΙ, 2003, σελ. 134.
179. Τουρλιώτη Π. (2002) «Τουρισµός και Περιβάλλον: η Κοινωνική ∆ιάσταση:
Προσεγγίζοντας τις αντιλήψεις των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών»,
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµ. Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη.
180. ∆έφνερ Α., «Σχεδιασµός για τον Ελεύθερο Χρόνο (Τουρισµός-ΠολιτισµόςΑθλητισµός), Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Τµ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν. Θεσσαλίας, Βόλος 2002, σελ. 162.
181. ∆αµιανάκος Σ., «Από τον Χωρικό στον Αγρότη: Η Eλληνική Αγροτική Κοινωνία
απέναντι στην παγκοσµιοποίηση, ΕΞΑΝΤΑΣ, EKKE, 2002, σ. 393.
182. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, 2002, σ. 126 – 127.
183. Μαραβέγιας Ν., σε συνεργασία µε Μέρµηγκα Γ. και Τζιρίτη Χ., «Βιβλιογραφικός
Οδηγός σε θέµατα Ελληνικής Αγροτικής Οικονοµίας και Κοινωνίας»,
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ-ΕΘΙΑΓΕ, 2001, σελ. 248.
184. Apostolopoulos C.,”The influence of agritourism and its parallel activities on the
differentiation of the rural system in disadvantaged areas in Greece”,4th European
Farming Systems Symposium: Systems Research and Extension into the next
millennium: Environmental, agricultural and socio-economic issues, Volos, Greece,
3-7 April, 2000,p. 379-386.
185. Loumou A, Giourga C, Dimitrakopoulos P, Koukoulas S. «Tourism contribution to
agro-ecosystems conservation: The case of Lesbos Island, Greece», Environmental
Management, 26 (4): 363-370 Oct. 2000
186. Βαρβαρέσος Στ., Τουριστική Ανάπτυξη και ∆ιοικητική Αποκέντρωση, 1999,
ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, σ. 220.
187. Λαγός ∆ηµήτριος, "Ο Τουρισµός ως Παράγοντας Προώθησης της Περιφερειακής
Ανάπτυξης". ∆ηµοσίευση στην Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών
Μελετών ΤΟΠΟΣ. Τεύχος 14/1998, σελ. 47-65.
188. Τουριστική Βιβλιογραφία, «1924-1997 73 χρόνια Επιστηµονικής Τουριστικής
Βιβλιογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα», Ειδική έκδοση του περιοδικού
¨Τουριστική Αγορά¨,1997, σελ. 60.
189. Damianakos S. (1997), «The ongoing quest for a model of Greek agriculture»
Sociologia Ruralis, Vol. 37, No. 2, p. 208-210.
190. Χατζηµιχάλης Κ. και Βαΐου Ντ., «Με την Ραπτοµηχανή στην Κουζίνα και τους
Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, Περιφέρειες και άτυπη εργασία», ΕΞΑΝΤΑΣ,
Αθήνα 1997, σελ. 55, 228.
191. Λύτρας Π., Λαϊνός Σ., Κουµέλη Θ., Λεξικό Τουριστικών Όρων, 1997,
42
INTERBOOKS, s. 231.
192. Yangou D., Apostolopoulos C. (1996), «Rural women and the development of
agrotourism: the case of Petra, Journal of Rural Cooperation, No. 24, 2, p. 143,
155.
193. Damianakos S., “Le paysan Grec: Defits et Adaptations face a la société moderne,
Paris, L’HARMATTAN, 1996, p. 389. 416.
194. Λαγός ∆ηµήτριος, "Τουριστική Ανάπτυξη και ∆οµηµένο Περιβάλλον".
∆ηµοσίευση στα Πρακτικά ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα
“Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στο πλαίσιο της ενωµένης
Ευρώπης” που οργανώθηκε από το Σύνδεσµο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ)
και το επιστηµονικό περιοδικό ΤΟΠΟΣ. Έκδοση ΣΕΠ-ΤΟΠΟΣ. Αθήνα 1996,
Τόµος ΙΙΙ, σελ.214-227.
195. Λαγός ∆ηµήτριος, “Οι Οικονοµικές Επιπτώσεις του Τουρισµού στη Περιφερειακή
Ανάπτυξη", Αθήνα 1996, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήµιο”.
196. Λύτρας Π., Τουριστική Ψυχολογία, INTERBOOKS, Αθήνα, 1993, σ. 442.
197. Μανώλογλου Ε., (1993), «Εγχειρίδιο Αγροτουρισµού», ΕΟΤ, σελ. 20, 90.
Χ. Κοκκώσης – Π. Τσάρτας, (2001) Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και
Περιβάλλον, σειρά ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα
198. Michalena, E., Tripanagnostopoulos, Y., (2010).Contribution of the solar energy
in the sustainable tourism development of the Mediterranean islands. Renewable
Energy, Vol. 35 (2010), pp. 667–673
199. Zografos, G., Deffner, A. (2009), Dramatic changes in the continuously evolving
tourist destinations: the Case of Paralia in Pieria, Tourismos: an international
multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 4, No. 2, pp. 129-147
200. Tsartas P., Spilanis I., Kizos A., Vagiani E., Arvanitis P., Gkoumas A.
(2007).Tourism and Sustainability, Research Report, MEDOCC, University of
the Aegean, School of Business Administration, Laboratory for Tourism
Research & Studies, Chios, 2007.
201. Christopoulou, O., Arabatzis, G., Polyzos, S. (2007). Ski–resort and regional
development: profile of visitors and appraisal of demand in Parnassos
ski –resort. Tourism Today, Vol. 7, Autumn 2007. pp. 150- 167.
202. Zografos, G., Deffner, A. (2007). How does a mega event affect the hosting
country’s tourism development? The case of Greece and the 2004 Olympics.
Paper presented at Joint Congress of the European Regional Science Association
(47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue
Française, 44th Congress), PARIS,August 29th - September 2nd, 2007
203. Koutoulas, D. (2006). Analysing destination performance for tourism marketing
purposes: The case of Rhodes. Tourism Today, Vol. 6, Autumn 2006. pp.144160.
43
204. Aravossis, G. K. (2005). Sustainable development and its impact to investment
planning and entrepreneurship. Research Report HELECO ’05, Athens.
http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_aravosis.pdf
205. Aravossis, K. G.(2004), Sustainable development and its impact to
entrepreneurship and investments, Paper presented at the 2nd International
Conference on Waste Management and the Environment “Waste Management
2004, 29/09 – 01/10/2004, Rhodes Island, Greece.
206. Papakonstantinidis: “Sensitization and involvement the community- A rural
tourism application of the win-win-win model” – Review of Economic Sciencesissue 6/2003
207. Γαλανή - Μουτάφη Β., ό.π., (2002) Προποµπός, σ. 199-200.
208. Τουρλιώτη Π., (2002) «Τουρισµός και Περιβάλλον: η Κοινωνική ∆ιάσταση:
Προσεγγίζοντας τις αντιλήψεις των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών»,
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµ. Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη.
209. ∆ιονυσοπούλου Π., «∆ιαδικασίες Συγκρότησης µιας Τουριστικής πολιτικής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµ.
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Χίος, 2002.
210. Κοκκώσης Χ., «Τουρισµός και Βιώσιµη Ανάπτυξη σε Τοπικό και Περιφερειακό
Επίπεδο: η περίπτωση του οικοτουρισµού», ανακοίνωση στο ∆ιεθνές Συνέδριο :
Πολιτικές Ανάπτυξης του Οικοτουρισµού: ∆ιεθνείς Εµπειρίες, Ε.Ο.Τ. – W.T.O.,
Θεσσαλονίκη, 2002.
211. Παπακωνσταντινίδης Λ. «Αγροτουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη» Εκπαιδευτικές
Σηµειώσεις για το µάθηµα «Τουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη» ΣΤ εξαµήνου,
Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Σ∆Ο- ΤΕΙ Καλαµάτας.
«Ελληνοβαλκανικές σχέσεις: οι επιδράσεις της ξενοφοβίας στην οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη της Β. Ελλάδας-Μακεδονίας»
212. Λαφαζάνη ∆., ∆ιδακτικό Εγχειρίδιο – Σηµειώσεις, Τµήµα Γεωγραφίας
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 2000-2001.
213. Πρόντζας Ε., ∆ιδακτικές Σηµειώσεις (Σεµινάριο: Αγροτικός Βαλκανικός χώρος),
Τµήµα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστηµίου, 1999-2000.
214. Κίνηση Πολιτών κατά του Ρατσισµού, Θρησκευτική Ελευθερία και ∆ηµοκρατία,
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, Αθήνα, 2000, σ. 96.
215. Γκιζέλης Γ., «Ρατσισµός, Ξενοφοβία και Ελληνική Κοινωνία», Επετηρίς του
Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδηµία Αθηνών, Τόµος 5, σ.14.
216. Γκέφου-Μαδιανού ∆., «Πολιτισµός και Εθνογραφία: από τον Εθνογραφικό
Ρεαλισµό στην Πολιτισµική Κριτική, Ελληνικά Γράµµατα, σ. 182, 470.
44
Tsartas P. et.al. (2000), Quality characteristics and demand trends of Domestic
Tourism, Institute of Urban and Agricultural Sociology
217. Θανοπούλου Μ., «Ισότητα Αµοιβών Ανδρών και Γυναικών στον Τουριστικό
Τοµέα. Εµπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήµανση
προοπτικών», ΚΕΘΙ, 2003, σελ. 134.
218. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., (2002), Προποµπός, σ. 186.
219. Vasilis A. Angelis, Eleftherios D. Katarelos, «A method evaluating the prospects
of a destination to attract alternative forms of tourism», International Scientific
Conference, “Tourism on Islands and Specific Destinations”, Chios, December
14-16, 2000
Π. Τσάρτας (1988), «Σχεδίασµα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισµού στο νοµό
Κυκλάδων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ.70, σελ. 191-210
220. Καραγιάννης Στ., Παπαηλιάκης Θ., «Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας», Ιούλιος–
∆εκέµβριος 2002, “The influence of Tourist Development on the social ethics of
the local community of Hersonissos Municipality on the island of Crete”, σελ.
147.
221. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., 2002, Προποµπός, σ. 100-101.
222. Λαγός ∆ηµήτριος “Οι Οικονοµικές Επιπτώσεις του Τουρισµού στη
Περιφερειακή Ανάπτυξη", Αθήνα 1996, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ΠΑΝΤΕΙΟ
Πανεπιστήµιο”.
223. Λαγός ∆ηµήτριος, "Τουριστική Ανάπτυξη και ∆οµηµένο Περιβάλλον".
∆ηµοσίευση στα Πρακτικά ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα
“Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στο πλαίσιο της ενωµένης
Ευρώπης” που οργανώθηκε από το Σύνδεσµο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ)
και το επιστηµονικό περιοδικό ΤΟΠΟΣ. Έκδοση ΣΕΠ-ΤΟΠΟΣ. Αθήνα 1996,
Τόµος ΙΙΙ, σελ.214-227.
224. Economou D. “New forms of geographical inequalities and spatial problems in
Greece” Environment and planning D-Society & Space, 11 (5): 583-598, 1993.
Τσάρτας (1998), «Ο Τουρισµός ως παράγων κοινωνικής αλλαγής», ΕΞΑΝΤΑΣΕΚΚΕ
225. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., (2002), Προποµπός, σ. 143-144.
226. Λαγός ∆ηµήτριος "Η Τουριστική Αστικοποίηση ως µια νέα µορφή χωρικής
ανάπτυξης". ∆ηµοσίευση στην Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασµού
και Περιβάλλοντος, ΤΟΠΟΣ. Τεύχος 17/2001, σελ. 125-146,
227. Lagos Dimitrios “The special and alternative forms of tourism: their contribution
to the development of Greek islands and special destinations” σε συνεργασία µε
45
Ε. Γκρίµπα, ∆ηµοσίευση στα Πρακτικά του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου
(σε ηλεκτρονική µορφή) µε θέµα “Tourism on islands and specific destinations”
που οργανώθηκε από το Aegean University, Interdepartmental Program of Post
Graduate Studies in Tourism Planning, Management and Policy, Chios 2000.
228. Helen Briassoulis, «Sustainable Tourism And The Question Of The
Commons:The Case Of The Islands», Πρακτικά ∆ιεθνούς Επιστηµονικού
Συνεδρίου «Τουρισµός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισµούς», Χίος
14-16 ∆εκεµβρίου 2000 (σε CD-rom)
Π. Τσάρτας (1998), Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισµού σε
µικρά αστικά κέντρα µε τουριστική ανάπτυξη, Περιοδικό ΤΟΠΟΣ, Νουµ. 15.
229. Λαγός ∆ηµήτριος "Η Τουριστική Αστικοποίηση ως µια νέα µορφή χωρικής
ανάπτυξης". ∆ηµοσίευση στην Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασµού
και Περιβάλλοντος, ΤΟΠΟΣ. Τεύχος 17/2001, σελ. 125
Π. Τσάρτας (1995), «Αειφορική ανάπτυξη και τουρισµός: προβληµατισµοί και
προτάσεις για ένα διαφορετικό τύπο τουριστικής ανάπτυξης», στο Κ. Λάσκαρις
(επιµέλεια), Sustainable Development, θεωρητικές προσεγγίσεις µιας κρίσιµης
έννοιας, Παπασωτηρίου-ΕΜΠ (Ελληνική έκδοση), Αθήνα.
230. Κουτσούρης Α. «Αγροτουρισµός και Αγροτική Ανάπτυξη», Πρακτικά 2ης
Γεωπονικής Εβδοµάδας (υπό έκδοση, ΓΠΑ)
231. Κ. Sapountzaki, A. Melone, M. L. Venuta and A. Koutsouris “Coastline tourism
development and inland impoverishment: how to arrest such unsustainable
processes? The cases of Aegean Islands and Italian coastline”, ανακοίνωση στο
The Fourth Conference of European Urban and Regional Studies: (Re)placing
Europe: economies, territories and identities, Autonomous University of
Barcelona, Ισπανία, 4 – 7 July 2002.
232. ∆έφνερ Α., «Σχεδιασµός για τον Ελεύθερο Χρόνο (Τουρισµός-ΠολιτισµόςΑθλητισµός), Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Τµ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν. Θεσσαλίας, Βόλος 2002, σελ. 158.
233. Lagos Dimitrios, “An integrated total quality strategy to endogenous tourism
development”. Εισήγηση στο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο Financial
Engineering, e-Commerce, Supply Chain, and Strategic of Development που
Οργάνωσαν The Journal of Optimization, European Research Studies Journal,
Foreign Policy Greek Edition στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς στις 12-14/06/2002 σε
συνεργασία µε Π. Κούρτη.
234. Βασενχόφεν Λ., Σαπουντζάκη Π,. Πάγκα Ν., «∆ασική γη γεωργική γη και
τουριστική /παραθεριστική ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου:µια προσπάθεια
εξοµάλυνσης των διαταραγµένων σχέσεων», Εισήγηση στο Συνέδριο ∆άση-
46
Χωροταξία – Τουρισµός, Ρόδος, 2001.
235. Adamos M. Adamou, Alexandros I. Argirokastritis, “Adoption Of The Sensitive
Region Aiming To Its Sustainable Tourism Development”, International
Scientific Conference, “Tourism On Islands And Specific Destinations”, Chios,
December 14-16, 2000.
236. Βαρβαρέσος Στ., Τουριστική Ανάπτυξη και ∆ιοικητική Αποκέντρωση, 1999,
ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, σ. 220.
237. Lagos Dimitrios, “Special Interest Tourism and Sustainable Development”
∆ηµοσίευση στα Πρακτικά (σε ηλεκτρονική µορφή) του Παγκοσµίου
Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα “Τουρισµός και πολιτισµός στην αειφόρο
ανάπτυξη” που οργανώθηκε από τον Τοµέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού
Σχεδιασµού, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 1921/5/1998.
238. Lagos Dimitrios , “Tourism and Sustainable Development at Regional Level: The
case of Greek Island Regions”. ∆ηµοσίευση στα Πρακτικά του ∆ιεθνούς
Επιστηµονικού Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική µορφή) µε θέµα "Sustainable
Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education"
που οργανώθηκε από το Κέντρο PRELUDE International, το Πανεπιστήµιο
Αιγαίου, το ΕΜΠ, το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και το Πανεπιστήµιο
Κύπρου στις 30/4 -4/5/1998.
a.
Koutsouris & D. Gaki, The quest for a sustainable future: Alternative tourism as
the lever of development, στο First International Scientific Congress, «Tourism
and Culture for Sustainable Development», Athens May 19 to 21, 1998.
239. Alex Koutsouris “The quest for a sustainable future: Alternative tourism as the
lever of development”, στο Rural Tourism Management: Sustainable Options.
Eds: D. Hall and L. O’Hanley, Leisure & Tourism Management Dept., SAC
Auchincruive, Ayr, Scotland, 1998: 287 - 307.
240. E. Kourliouros & N. Soulakellis, «The Potential Contribution of GIS and Remote
Sensing in Managing Land-Use Dynamics for Sustainable Tourist Development
in Greek Islands: The Case of Lesvos», στο First International Scientific
Congress, «Tourism and Culture for Sustainable Development», Athens May 19
to 21, 1998.
241. Ε. Kyritsis, D. Zikos, C. Intzidou, “Ecotourism in the Greek Internet. Criticism
and Perspectives for Special Areas”, óôï First International Scientific Congress,
«Tourism and Culture for Sustainable Development», Athens May 19 to 21,
1998.
242. Αυγερινού-Κολώνια Σ. «Πολιτιστικές τουριστικές διαδροµές: δρόµοι διαλόγου
και ανάπτυξης», Σύγχρονα Θέµατα, Τεύχος 55, Ιούνιος 95.
Π. Τσάρτας (1987), «Κοινωνικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού στις
αναπτυσσόµενες χώρες ΕΚΚΕ Τεύχος 66, Αθήνα.
243. Καραγιάννης Στ., Παπαηλιάκης Θ., «Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας», Ιούλιος–
∆εκέµβριος 2002, “The influence of Tourist Development on the social ethics of
the local community of Hersonissos Municipality on the island of Crete”, σελ.
47
147.
244. Ιακωβίδου Ο., «Απασχόληση στον τουρισµό: ∆ιέξοδος για τον αγροτικό
πληθυσµό», Επιθεώρηση Κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 83, σελ. 34, 67, Αθήνα
1991.
245. Λαγός ∆. “Η αναγκαιότητα διεπιστηµονικής προσέγγισης της τουριστικής
ανάπτυξης”. ∆ηµοσίευση στα Πρακτικά του 1ου ∆ιαπανεπιστηµιακού
∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα “Η ∆ιεπιστηµονική Προσέγγιση της
Ανάπτυξης” που οργανώθηκε από το ΕΜΠ. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 1990,
σελ.446-456.
Π. Τσάρτας (2000), Κριτική Αποτίµηση των παραµέτρων Συγκρότησης των
Χαρακτηριστικών της Μεταπολεµικής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Π. Τσάρτας
(επιµέλεια), Τουριστική Ανάπτυξη: πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις, Σ.
Αυγερινού-Κολώνια, Γ.Ζαχαράτος, Ο. Ιακωβίδου κ.α. ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα, σελ.
189-211.
246. Avdimiotis, S., Bonarou, C., Dermetzopoulos, A. Karamanidis, I., Mavrodontis,
T., Kelessidis, V., Kalonaki, E. (2009). Global SWOT Analysis
TOUREG Project, Deliverable D.2.1 by the Department of Tourism Managemen
t of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
247. Christopoulou, O., Arabatzis, G., Polyzos, S. (2007). Ski–resort and regional
development: profile of visitors and appraisal of demand in Parnassos
ski –resort. Tourism Today, Vol. 7, Autumn 2007. pp. 150- 167.
248. Galani-Moutafi, V. (2004). Tourism Research On Greece, A Critical
OverviewAnnals of Tourism Research, Vol. 31, No. 1, pp. 157–179.
249. Spilanis, I. (2003). « Livre blanc » Tourisme et développement durable en
Méditerranée La Grèce. Université d’Egée.
250. Τουρλιώτη Π. (2002) «Τουρισµός και Περιβάλλον: η Κοινωνική ∆ιάσταση:
Προσεγγίζοντας τις αντιλήψεις των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών»,
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµ. Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη
251. Σκάγιαννης, Π. (2002) “Ο Σχεδιασµός του Τουρισµού, των Υποδοµών
Μεταφορών και η Περιβαλλοντική Προστασία στις Παράλιες Περιοχές της
Μαγνησίας: τοπικά συµφέροντα και προσδοκίες”. ΤΟΠΟΣ (τ.18-19), σελ. 111.
Αθήνα.
252. Lagos Dimitrios, “An integrated total quality strategy to endogenous tourism
development”. Εισήγηση στο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο Financial
Engineering, e-Commerce, Supply Chain, and Strategic of Development που
Οργάνωσαν The Journal of Optimization, European Research Studies Journal,
Foreign Policy Greek Edition στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς στις 12-14/06/2002 σε
συνεργασία µε Π. Κούρτη.
253. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός (2002), σ. 102.
48
Tsartas P., “Social and environmental implications of tourism, inter-disciplinary
approach” (Greek), Development and planning-texts for the interdisciplinary
approach, European Social Fund, Athens 1994 (p. 115-122)
254. Zikos D., Kyritsis E., “The Importance of Eco-Tourism Management at the Local
Level. The Case of Alonnisos”, International Scientific Conference, “Tourism On
Islands And Specific Destinations”, Chios, December 14-16, 2000.
255. N. Athanassopoulou, S. Dassaklis, G. Achilleos, K. Koutsopoulos, “Spatial
Analysis of the Tourist Infrastructure in Greece” στο First International Scientific
Congress, «Tourism and Culture for Sustainable Development», Athens May 19
to 21, 1998.
256. Å. Kyritsis, D. Zikos, C. Intzidou, “Ecotourism in the Greek Internet. Criticism
and Perspectives for Special Areas”, στο First International Scientific Congress,
«Tourism and Culture for Sustainable Development», Athens May 19 to 21, 1998
Tsatras P. "Different types of Tourism development in different groups of islands
in the Cyclades: Causes and consequences” Sociologia Urbana E Rurale n. 26,
1988.
257. Arsenis, K. I.(2006). Triggering Collective Self-awareness in Local Societies: A
New Approach to Push for the Protection of Greece’s Landscape, Environment
and Cultural Heritage. Paper presented at the International Conference on
Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas.
Naxos 2006.
258. Galani-Moutafi, V. (2004). Tourism Research On Greece, A Critical
Overview.Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 1, pp. 157–179.
259. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, (2002).
260. Dr A. Ballis, D. Tsamboulas, Dr. S. Kapros «Transport Infrastructure and
Tourism Product: The case study of the Greek islands of the Aegean sea» στο
First International Scientific Congress, «Tourism and Culture for Sustainable
Development», Athens May 19 to 21, 1998.
Tsartas P. (1992) Interdisciplinary Approach to Tourism-Agriculture: A Critical
Analysis of the One-Way Development Road. In Koutsopoulos, C. ed., (1992) op.
cit.
261. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, (2002), σελ. 127-128
262. E. Kourliouros, «Spatial Planning of Tourism Development in Greece: Existing
Counter Sustainability Practices and Potential Alternatives», στο First
International Scientific Congress, «Tourism and Culture for Sustainable
49
Development», Athens May 19 to 21, 1998.
263. E. Kourliouros & N. Soulakellis, «The Potential Contribution of GIS and Remote
Sensing in Managing Land-Use Dynamics for Sustainable Tourist Development in
Greek Islands: The Case of Lesvos», στο First International Scientific Congress,
«Tourism and Culture for Sustainable Development», Athens May 19 to 21, 1998.
TSARTAS, P. (1998) Un cadre d' analyse des relations sociales et des
caractéristiques de la recontre touristes - autochtones: le cas de la Grèce, Revue
de Tourisme (AIEST), 4/98, pp. 47-55.
264. Christou, E. (2000) Supervised Work Experience for Graduate Trainees: the meat
in the sandwich. 55th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel,
Restaurant & Institutional Education Convention & Exhibition). New Orleans,
USA: I-CHRIE.
265. Christou, E. & Karamanidis, I. (1999) “Enhancing competitiveness in the
hospitality industry: revisiting Porter’s generic competitive marketing strategies
in Greece”, The Tourism Review, Vol.54, No1. 42-52.
266. Χρήστου Ευάγγελος, στο Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, INTERBOOKS, 1999
Tsartas, P., Manologlou, E. and Markou, A. (2001) Domestic tourism in Greece
and special interest destinations: the role of alternative forms of tourism.
Anatolia, Vol.12, No.1.
267. Hovardas, T., Poirazidis, K. (2006). Evaluation of the Environmentalist
Dimension of Ecotourism at the Dadia Forest Reserve (Greece). Environmental
Management, Vol. 38, pp. 810–822.
268. Galani-Moutafi, V. (2004). Tourism Research On Greece, A Critical Overview
Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 1, pp. 157–179.
269. Mena, M. (2004). Developing the Operational Definition and MeasurementTools
for Domestic Tourism in the Philippines. Paper presented at the Ninth National
Convention on Statistics, Manila, 2004
270. Spilanis, I., Vayanni, H.(2003). Sustainable tourism: utopia or necessity? The
role of new forms of tourism in the Aegean Islands. Journal Of Sustainable
tourism, Vol. 00, No. 0.
271. Spilanis, I. (2003). « Livre blanc » Tourisme et développement durable en
Méditerranée La Grèce. Université d’Egée.
272. Christou, E. (2002) Effect of corporate image and reputation on guests' loyalty in
hospitality firms. 57th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel,
Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. Orlando,
U.S.A.: I-CHRIE.
50
273. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, (2002) σελ. 289.
Zacharatos, G., Kritikos, A. and Tsartas, P. (1994) Comparisons of Educational
Systems and Personnel Certification Procedures for the Development of
Professional Competencies in Tourism at European Union Member States.
Athens: Planet & Integration Report for the National Tourism Organisation of
Greece
274. Christou, E. (2002) Revisiting competencies for hospitality management:
contemporary views of the stakeholders, Journal of Hospitality & Tourism
Education, Vol.14, No.1.
275. Sigala, M. & Christou, E. (2001) Use of multimedia in European hospitality
education. International Conference & Workshop: Use of Information
Technologies in Tourism Education. Montreal, Canada: University of Quebec &
World Tourism Organisation
276. Christou, E. (2000) Supervised Work Experience for Graduate Trainees: the meat
in the sandwich. 55th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel,
Restaurant & Institutional Education Convention & Exhibition). New Orleans,
USA: I-CHRIE.
277. Christou, E. (2000) An innovative holistic approach for quality in hospitality
education: the HEQM model. Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel,
Restaurant and Institutional Education) Autumn Conference: Hospitality
Education & Hospitality Industry, A Perfect Couple in the New Millennium.
Maastricht, The Netherlands: Hogeschule Maastricht.
278. Christou, E. (1999) Hospitality management education in Greece: overview and
qualitative assessment, Tourism Management, Vol.20, No.6.
279. Christou, E. & Karamanidis, I. (1999) Hospitality management competencies
revisited: industry and graduates contemporary perspectives. Joint
CHME/EuroCHRIE Conference: The Service Firm Life Cycle. Guildford, U.K.:
University of Surrey.
Κ. Κασιµάτη, Μ. Θανοπούλου, Π. Τσάρτας (1995), H γυναικεία απασχόληση στον
Τουριστικό Τοµέα. ∆ιερεύνηση της αγοράς και προοπτικές, ΚΕΚΜΟΚΟΠ,
ΠΑΣΠΕ, Αθήνα, σελ. 470.
280. Σπυροπούλου Θ., «Ειδικότητες και Εκπαίδευση του Ανθρώπινου ∆υναµικού
στον Μαζικό Τουρισµό, (υπό έκδοση) ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.- Α∆Ε∆Υ, Νέες Τεχνολογίες,
Οργάνωση της Εργασίας και ο Σχηµατισµός των Ειδικοτήτων.
281. Andriotis, K. and Vaughan, D.R. (2003). The tourism workforce and policy:
Exploring the assumptions using Crete as the case study. Current Issues in
Tourism.
51
282. Θανοπούλου Μ., «Ισότητα Αµοιβών Ανδρών και Γυναικών στον Τουριστικό
Τοµέα. Εµπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήµανση
προοπτικών», ΚΕΘΙ, 2003, σελ. 134.
283. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, 2002, σελ. 109-111.
284. Mediterranean Tourism: Facets of socioeconomic development and cultural
change, (Y. Apostolopoulos, Ph. Loukissas and L. Leontidou editors), Routledge,
London, 2001, p. 78. 79. 307.
285. Pericles N. Lytras, «The blending of tourism and athletism in the devepopment of
island regions and specific destinations», International Scientific Conference,
“Tourism On Islands And Specific Destinations”, Chios, December 14-16, 2000.
286. Βαρβαρέσος Στ., Τουριστική Ανάπτυξη και ∆ιοικητική Αποκέντρωση, 1999,
ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, σ. 293.
287. Epitropoulos M.F.G. The political Economy of Tourism in Karpathos Greece:
synthesizing class and state, PhD thesis, 1998, p. 14.
288. Τουριστική Βιβλιογραφία, «1924-1997 73 χρόνια Επιστηµονικής Τουριστικής
Βιβλιογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα», Ειδική έκδοση του περιοδικού
«Τουριστική Αγορά», 1997, σελ. 68.
Zacharatos, G., Kalokardou, R., Komilis, P., Tsartas, P., and Hatzinikolaou, E.
(1992) Timesharing in Europe and Greece. Existence situation and prospects.
E.T.B.A.. (In Greek)
289.
Theodoros A. Stavrinoudis, «The impact of Timeshare on the tourism
development of specific destinations», International Scientific Conference,
“Tourism On Islands And Specific Destinations”, Chios, December 14-16,
2000.
290.
Τουριστική Βιβλιογραφία, «1924-997 73 χρόνια Επιστηµονικής Τουριστικής
Βιβλιογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα», Ειδική έκδοση του περιοδικού
¨Τουριστική Αγορά¨,1997, σελ. 68.
Maroudas L. and Tsartas P., 1997, “Alternative Forms of Tourism in Small and
Isolated Islands of the Aegean: from Isolation to Sustainable Development”, in:
University of the Aegean, Business School, The Enterprise in the Dawn of 21st
Century, Chios, pp.201-216.
291. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, (2002), σελ. 283-284
292. Maroudas L., Kyriakaki A., Relations and interactions between Local
Development and Ecotourism in Isolated Insular Areas, International Scientific
Conference, “Tourism on Islands and Specific Destinations”, Chios, December
14-16, 2000.
52
Π. Τσάρτας (1995), “Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στα χαρακτηριστικά και τις
αναζητήσεις των σύγχρονων τουριστών”, Σύγχρονα Θέµατα (Αφιέρωµα,
Τουρισµός: Κοινωνικές Ταυτότητες και Χώρος), Απρίλιος-Ιούνιος 1995, Τεύχος
55, σελ. 40-47.
293. ∆ιονυσοπούλου Π., « ∆ιαδικασίες Συγκρότησης µιας Τουριστικής πολιτικής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος,
2002.
294. Γ. Σχίζας, «Ο Άλλος Τουρισµός», ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ, Αθήνα 1998, σελ. 86, 119.
Maroudas L. and Tsartas P., 1998, “Parameters of Sustainable Development and
Alternative Tourism in Small and Less Developed Islands of The Aegean”, Paper
presented at the International Congress: “Sustainable Development in the Islands
and the Roles of Research and Higher Education”, Rhodos, Greece, 30/4-4/5/1998.
295. Maroudas L., Kyriakaki A., Relations and interactions between Local
Development and Ecotourism in Isolated Insular Areas, International Scientific
Conference, “Tourism on Islands and Specific Destinations”, Chios, December
14-16, 2000
Π. Τσάρτας (1995), «Πρόγραµµα ανάπτυξης Πολιτιστικού Τουρισµού στη Χίο»,
ΤΕΕ, Τουρισµός και Περιβάλλον, Τεχνικά Χρονικά, 5, σελ. 87-90.
296. Σφακιαννάκης Μ., «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού», ΕΛΛΗΝ, 2000.
Π. Τσάρτας (1988), «Κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε δύο
οµάδες πληθυσµού: Νέοι - Γυναίκες, στοιχεία από µία έρευνα στα νησιά Ίος και
Σέριφος», Σύγχρονα Θέµατα (Αφιέρωµα), σελ. 27-32.
297. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, (2002), σ. 149-150.
298. ∆έφνερ, Α. (1999) “Πολιτιστικός Τουρισµός και ∆ραστηριότητες Ελεύθερου
Χρόνου: Η Επίδραση στις Λειτουργίες των Πόλεων”, στο ∆. Οικονόµου και Γ.
Πετράκος (επιµέλεια) Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων: ∆ιεπιστηµονικές
Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Gutenberg/ Πανεπιστηµιακές
Εκδόσεις Θεσσαλίας, Αθήνα/ Βόλος, 1999, σελίδες 145-150.
53
Π. Τσάρτας, Μ. Θανοπούλου (1993), Αποτίµηση της λειτουργίας των γυναικείων
αγροτουριστικών συνεταιρισµών, ΚΕΓΜΕ (πρόγραµµα Now), Αθήνα, σελ. 180.
299. Iakovidou O., Partalidou M., “Rural Tourism as a strategy for the sustainable
development of mountainous areas: The Greek case”, στο Συνέδριο “Innovative
structures for the sustainable development of Mountainous areas”, Thessaloniki,
Aristotle University, School of Agriculture, 8-9 November 2002.
300. Iakovidou O., “Women’s Agrotourist Cooperatives in Greece: Key Elements for
their Successful Operation”, Journal of Rural Cooperation, 30 (1) 2002 : 13-24
301. Iakovidou O., Koutsouris A., Partalidou M., “The development of rural tourism
in Greece, through the initiative LEADER II: the case of northern and central
Chalkidiki” NEW MEDIT, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and
Environment, Vol. I- N. 4/2002, p. 32.
302. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, 2002, σ. 287-288.
303. Γιδαράκου Ισαβέλλα, «Ενδογενής ανάπτυξη της υπαίθρου και γυναικεία
απασχόληση στην Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέλος του Εικοστού
Αιώνα», (επιµέλεια Χ. Κασίµης – Λ. Λουλούδης), ΕΚΚΕ-ΠΛΕΘΡΟΝ, σελ. 214.
304. Iakovidou O., Partalidou M., “Quality directions in rural tourism in Greece”,
International Conference “New Directions in Managing Rural Tourism and
Leisure: Local impacts, global trends”, 5-8 September 2001, Scotland U.K.
305. Iakovidou O., Emmanouilidou M., Stavrakas Th., Simeonidou P., Chrisostomidis
G-D., (2001) “Trends of Tourism Market for Agro-Tourism”, Anatolia, Vol. 12,
Number 2, p.p. 165-179.
306. Μαραβέγιας Ν., σε συνεργασία µε Μέρµηγκα Γ. και Τζιρίτη Χ.,
«Βιβλιογραφικός Οδηγός σε θέµατα Ελληνικής Αγροτικής Οικονοµίας και
Κοινωνίας», ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ-ΕΘΙΑΓΕ, 2001, σελ. 136.
307. Ιακωβίδου Ο., «Αγροτοτουρισµός : Το µικρό όµορφο και θηλυκό πρόσωπο στον
Τουρισµό», στο Π. Τσάρτας (επιµέλεια) Τουριστική ΑνάπτυξηΠολυεπιστηµονικές Προσεγγίσεις, ΕΞΑΝΤΑΣ, 2000, σελ., 80.
308. Gidarakou I.”Young women's attitudes towards agriculture and women's new
roles in the Greek countryside: A first approach” J Rural Stud 15 (2): 147-158
Apr 1999.
309. Τουριστική Βιβλιογραφία, «1924-1997 73 χρόνια Επιστηµονικής Τουριστικής
Βιβλιογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα», Ειδική έκδοση του περιοδικού
¨Τουριστική Αγορά¨,1997, σελ. 68.
Τσεκούρας και συνεργάτες, Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονέλλης, Π. Τσάρτας
(1991), Μεταβολή του προτύπου µαζικού τουρισµού: Νέες Μορφές Τουρισµού,
ΕΤΒΑ, Αθήνα, σελ. 500.
310. Σπυροπούλου Θ., «Ειδικότητες και Εκπαίδευση του Ανθρώπινου ∆υναµικού
54
στον Μαζικό Τουρισµό, (υπό έκδοση) ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.- Α∆Ε∆Υ, Νέες Τεχνολογίες,
Οργάνωση της Εργασίας και ο Σχηµατισµός των Ειδικοτήτων.
311. Γκιόσος Ι., Παπαδηµητρίου ∆., Συναδινός Π., «Μεγάλες ∆ιοργανώσεις: η
περίπτωση των Ολυµπιακών Αγώνων», Ε.Α.Π., ∆ιοίκηση Τουρισµού και
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πάτρα, 1999, σελ. 93.
312. Τουριστική Βιβλιογραφία, «1924-1997 73 χρόνια Επιστηµονικής Τουριστικής
Βιβλιογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα», Ειδική έκδοση του περιοδικού
¨Τουριστική Αγορά¨,1997, σελ. 76.
313. Μανώλογλου Ε., (1993), «Εγχειρίδιο Αγροτουρισµού», ΕΟΤ, σελ. 9, 14, 15 &
90.
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Σ. Ζαγκότση, ∆. Γκούβης κ.α. Μελέτη για την
απασχόληση στον Τουρισµό (υποκλάδοι Ξενοδοχείων, Πρακτορείων, Εστίασης),
ΣΕΤΕ (2001-2002).
314. Θανοπούλου Μ., «Ισότητα Αµοιβών Ανδρών και Γυναικών στον Τουριστικό
Τοµέα. Εµπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήµανση
προοπτικών», ΚΕΘΙ, 2003.
P. Tsartas (1992), “Local Community and Organization of Tourist Resources:
Groups and Intermediate Social Structure between the formal and informal: The
Greek case”, Paolo Guidicini and Asterio Savelli (editors) óôï International
Conference “Local intermediate Groups and Structures for a change of image in
the Tourist System”, στο Sociologia Urbana e Rurale, No 38, σελ. 199-204.
315. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., (2002), Προποµπός
P. Tsartas : Seeking ways to control the social changes brought about by tourism:
a case from the island of Serifos, Greece. ∆ιεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από
την International Geographical Union-Commission of Geography of Tourism and
Leisure στο Klangefurt της Αυστρίας µε θέµα: «Tourism and social change»
(1988).
316. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός 2002
Π. Τσάρτας (1993), «Η συµβολή της µαζικής τουριστικής ανάπτυξης στην
δηµιουργία µιας νέας επαγγελµατικής διάρθρωσης στην Ίo», στο Η Κοινωνική
Έρευνα στην Ελλάδα σήµερα, Πρακτικά Συνεδρίου, EKKE, Αθήνα, σελ. 532-541.
55
317. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός (2002). Σελ. 153.
Π. Τσάρτας, Μ Θανοπούλου, (1995), «Μία πρόταση για το ρόλο που
διαδραµατίζει ο τουρισµός στην κοινωνικοποίηση της νεολαίας: η περίπτωση της
Ίου και της Σερίφου», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.χ. 86, σελ. 114-128.
318. Γαλανή – Μουτάφη Β., ό.π., Προποµπός, (2002). Σελ. 153.
319. Καραγιάννης Στ., Παπαηλιάκης Θ., «Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας», Ιούλιος–
∆εκέµβριος 2002, “The influence of Tourist Development on the social ethics of
the local community of Hersonissos Municipality on the island of Crete”, σελ.
147.
320. Ζαχαράτος Γ., “Τουριστική Πολιτική ” στο Πολιτική και Κοινωνιολογία του
Τουρισµού, Ε.Α.Π. ∆ιοίκηση Τουρισµού και Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Πάτρα, 1999, σελ. 31.
Π. Τσάρτας, «Συµβολή Προγραµµάτων Αστικού Τουρισµού στην ΑνάπτυξηΑνάπλαση Ιστορικών Κέντρων: η περίπτωση της Αθήνας». Ερευνητικό
πρόγραµµα του τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ (επιστηµονική
υπεύθυνος: Σ. Αυγερινού-Κολώνια). χρηµατ/νο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
321. Αυγερινού Κολώνια Σ., «Πολιτιστικές τουριστικές διαδροµές και αειφόρος
ανάπτυξη της Αθήνας, ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο «Τουρισµός σε
νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισµούς» Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος 1417 ∆εκεµβρίου, 2000.
322. Avgerinou Kolonia S., “The contribution of multi-thematic urban Tourism trails
to the development of cities: The case of Athens, Συνέδριο Travel & Tourism
Research, Association in Europe Creating and managing growth, April 22-25,
Sweden.
Π. Τσάρτας, «∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων αειφορικής (βιώσιµης) ανάπτυξης
και χωροθέτησης του Τοµέα του Τουρισµού στην Αττική» Ερευνητικό
πρόγραµµα του τοµέα Πολεοδοµίας - Χωροταξίας του ΕΜΠ (επιστηµονική
υπεύθυνος: Σ. Αυγερινού-Κολώνια).
323. Αυγερινού Κολώνια Σ., «Πολιτιστικές τουριστικές διαδροµές και αειφόρος
ανάπτυξη της Αθήνας, ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο «Τουρισµός σε
νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισµούς» Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος 1417 ∆εκεµβρίου, 2000.
324. Avgerinou Kolonia S., “The contribution of multi-thematic urban Tourism trails
to the development of cities: The case of Athens, Συνέδριο Travel & Tourism
Research, Association in Europe Creating and managing growth, April 22-25,
56
Sweden.
Π. Τσάρτας (1992), «Κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της συνάντησης
Τουρισµού και Γεωργίας», στο Κ. Κουτσόπουλος (επιµέλεια), Ανάπτυξη και
Σχεδιασµός: ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση, Παπαζήσης-ΕΜΠ, Αθήνα, σελ. 273294.
325. ∆έφνερ Α., «Σχεδιασµός για τον Ελεύθερο Χρόνο (Τουρισµός-ΠολιτισµόςΑθλητισµός), Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Τµ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν. Θεσσαλίας, Βόλος 2002, σελ. 162.
Tsartas, Paris (2003) 'Tourism Development in Greek Insular and Coastal
Areas: Sociocultural Changes and Crucial Policy Issues', Journal of Sustainable
Tourism, 11: 2, 116 — 132
326. Archer, B., Cooper, C., Ruhanen, L. (2005). The positive and negative impacts of
tourism. In Theobald, Global tourism.Third Edition. Elsevier.
327. Kizos, T., Iosifides, T. (2007).The Contradictions of Agrotourism Development
in Greece: Evidence from Three Case Studies. South European Society & Politics.
Vol. 12, No. 1, March 2007, pp. 59–77
328. Cabezas, P. IEST 5004, Sustainable Tourism for Coastal Councils. Final
Report.Research Report, http://www.ies.unsw.edu.au/Zoldsite/current/Research
Papers/FinalReportSustainableTourismPC.doc
329. Triantafyllopoulos, N.(2006), Family and landed property relations regarded as
social capital, Paper presented at ERSA conference 2006
330. Koutsouris, A.(2009). Social learning and sustainable tourism development; local
quality conventions in tourism: a Greek case study, Journal of Sustainable
Tourism, Vol. 17, No. 5, pp. 567 — 581.
331. König, D. (2007). Linking agriculture to tourism in Sierra Leone - a preliminary
research. Master Thesis. GRIN Verlag, pp. 27,29,108,162.
332. Triantafyllopoulos, N. (2007). Mutations et Pratiques d’Alienation des Proprietes
Foncieres Rurales en Grece. New Medit. Vol.4, pp.36-44.
Tsartas P., (1996) ‘Sustainable Development and Tourism: Engrossment and
Suggestions for a Different Method of Development of Tourism’, Sustainable
Development: Theoretical Approaches of a Crucial Concept, (edited by Laskari
K., PETRA II )
57
333. Aravossis, G. K. (2005). Sustainable development and its impact to investment
planning and entrepreneurship. Research Report HELECO ’05, Athens.
http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_aravosis.pdf
334. Fotiadis, A., (2009).’The role of tourism in rural development through a
comparative analysis of a Greek and a Hungarian rural tourism area’. PhD Thesis.
University of Pecs, Faculty of Business and Economics.
Manologlou, E., Tsartas, P., Markou A.,(2004) Geothermal energy sources for
water production socioeconomic effects and people's wishes on Milos island a
case study, Energy Policy 32, pp. 623–633.
335. Faulin, J.,Lera, F., Pintor, J. M. , García J., (2006).The outlook for renewable
energy in Navarre: An economic profile. Energy Policy. Vol. 34, No. 15, Pages
2201-2216.
336. Kaldellis, J.K., Kondili, E.M.(2007). The water shortage problem in the Aegean
archipelago islands: cost-effective desalination prospects. Desalination, Vol. 216,
No. 1-3, Pages 123-138.
337. Mourik, R., Feenstra, C.F.J., Raven, R.(2007). Examples for the enhancement of
societal acceptance in sustainable energy projects on islands and in small
communities. Energy Research Center of the Netherlands. Research Report.
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07059.pdf
338. Borobia, J.M.P., López, F.L., Ortega, J.G., Fajardo, J.F.(2008) . Energía eólica y
empleo: el caso de navarra como paradigma. Tribuna de Economía. No. 829.
Tsartas, P. (1989) Socioeconomic Impacts of TourismDevelopment inCyclades
Regionwith Special Reference on Ios and Serifos Islands During 1950–1980 (in
Greek). Athens: National Centre for Social Research
339. Buhalis, D. (2001). Tourism in Greece: Strategic Analysis and Challenges.
School of Management Tourism Research. This paper is posted at Surrey
Scholarship Online. http://epubs.surrey.ac.uk/tourism/3
340. Andriotis, K. and Vaughan, D.R. (2003). The tourism workforce and policy:
Exploring the assumptions using Crete as the case study. Current Issues in
Tourism, Vol.7, No. 1, pp. 66-87.
341. Galani-Moutafi, V. (2004). Tourism Research On Greece, A Critical Overview.
Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 1, pp. 157–179.
342. Pappas, N., City of Rhodes: Residents' Perspectives toward Tourism Impacts.
Paper presented at EAP tourism conference.
343. Fotiadis, A., (2009).’The role of tourism in rural development through a
comparative analysis of a Greek and a Hungarian rural tourism area’. PhD
Thesis. University of Pecs, Faculty of Business and Economics.
58
344. Arsenis, K. I.(2006). Triggering Collective Self-awareness in Local Societies: A
New Approach to Push for the Protection of Greece’s Landscape, Environment
and Cultural Heritage. Paper presented at the International Conference on
Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas.
Naxos 2006.
Tsartas, P., and M. Thanopoulou. 1994 Women’s Agrotouristic Cooperatives in
Greece: A Study Assessing theirFunction (in Greek). Athens: Research Center
for Mediterranean Women.
345. Kizos, T., Iosifides, T. (2007).The Contradictions of Agrotourism Development
in Greece: Evidence from Three Case Studies. South European Society &
Politics. Vol. 12, No. 1, March 2007, pp. 59–77
346. Galani-Moutafi, V. (2004). Tourism Research On Greece, A Critical
Overview.Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 1, pp. 157–179.
347. Ziomas, D., Ketsetzopoulou M., Bouzas, N.(2001). Social enterprises responding
to welfare needs, in Borzaga, C., Defourny, J.,The Emergence of Social
Enterprise. London, Routledge, pp. 148.
348. Borzaga, C., Santuari, A., Servizi sociali e nuova occupazione: l’esperienza delle
nuove
forme
di
imprenditorialità
sociale
in
europa.http://www.infogenossenschaft.it/pub/volumeIita.pdf.
59