ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.12.21 08:47:36
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
2557
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Φύλλου 396
10 Δεκεμβρίου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
(2)
Αριθμ. 2/82445/0022
Έγκριση πλήρους απασχόλησης και καθορισμός μηνιαί−
ας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου−
λίου της ΕΥΑΘ (Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης) Παγίων.
Υπουργείο Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
»
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
»
Ναυτιλίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
»
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
»
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
»
»
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων . . . . . . . 6
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . 7
Περιφέρειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(1)
Με την αριθμ. 3240/29−11−2010 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 55−57 και 77 του π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) όπως ισχύει, διορίζεται, από 29.11.2010,
ο Ιωσήφ Καραγιαννόπουλος του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. Σ
085574), στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, με βαθμό
Γ΄ και Μ.Κ. 16 κατηγορίας ΔΕ.
Στον ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επι−
δόματα και προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων της
αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 4811/9−12−2010).
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ.2876/7.10.2009 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 2234/Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του Π.Δ.24/2010 (ΦΕΚ
56Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων
και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 221 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν.2937/2001, Κεφ.Β΄, άρθρο 22 Β
«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επι−
χειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πι−
στωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 169 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1283/1982 (ΦΕΚ
114 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.9 του Ν.2469/1997
(ΦΕΚ 38 Α΄) και αυτές του άρθρου 8 παρ. 14 του
Ν.2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ
232 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του
Ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57Α).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 και 6 και των άρ−
θρων 2 και 3 του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνικής
Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40Α΄).
2558
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
8. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ.4 & 5 του
Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη −μέλη
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
(ΦΕΚ 65 Α΄).
9. Την αριθμ.Δ16γ/01/436/Γ/12.7.2010 απόφαση «Διορι−
σμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων» (ΦΕΚ 243/ΥΟΔΔ/14.7.10).
10. Την αριθμ.2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408Β) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κώ−
δικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού της ΕΥΑΘ Παγίων, ύψους
δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (18.150,00 €)
για το οικον. έτος 2010 (14−7−2010 έως 31−12−2010), όπου
έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 51.240,00 € στον ΚΑΕ
0284 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.
Σχετική πίστωση θα προβλεφθεί και για τα επόμενα
οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα πλήρους απασχόλησης στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Παγίων,
Αθανασίου Αλέξανδρο του Αθανασίου, Καθηγητή Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Dr/MBA International Management, με ΑΔΤ Λ
431163 και ΑΦΜ 015219645, για όλα τα θέματα της αρμοδιό−
τητας του και καθορίζουμε τη μηνιαία αμοιβή του στο ποσό
των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00 €) μεικτά.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 14−7−2010,
ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση συγκρότησης του
Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Παγίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
Αριθμ. 2/82486/0022
Έγκριση πλήρους απασχόλησης και καθορισμός μηνιαί−
ας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ.2876/7−10−2009 απόφαση Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2234/Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Π.Δ. 189/2009
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2744/1999 «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχε−
τεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 222/Α).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 4 του Π.Δ/τος
155/2001 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία
Παγίων της ΕΥΔΑΠ του άρθρου 4 του Ν.2744/1999» (ΦΕΚ
127/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1283/1982 (ΦΕΚ 114
Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
6 παρ. 10 του Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν.2469/
1997(ΦΕΚ 38 Α΄) και αυτές του άρθρου 8 παρ.14 του Ν.
2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του
Ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 & 6 και των άρ−
θρων 2 και 3 του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνικής
Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ. 4 & 5 του
Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
(ΦΕΚ 65 Α΄).
10. Την αριθμ. Δ16γ/335/14/373/Γ/14−06−2010 απόφαση
«Συγκρότηση και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/15−6−10).
11. Την αριθμ.2672/3.12.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώ−
δικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού της Εταιρείας Παγίων ΕΥ−
ΔΑΠ, ύψους είκοσι δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (22.100,00
€) για το οικον. έτος 2010 (15−6−2010 έως 31−12−2010),
όπου έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 60.000,00 € στον
ΚΑΕ 0211 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2010. Σχετική
πίστωση θα προβλεφθεί και για τα επόμενα οικονομικά
έτη, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα πλήρους απασχόλησης στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Παγίων ΕΥΔΑΠ, Σταυρακάκη Μηνά του Κωνσταντίνου,
Οικονομικό Σύμβουλο, Διδάσκοντα ΑΕΙ, με ΑΔΤ Χ 855933
και ΑΦΜ 026041266, για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας
του και καθορίζουμε τη μηνιαία αμοιβή του στο ποσό των
τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.400,00 €) μεικτά.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 15−6−2010,
ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση συγκρότησης του
Δ.Σ. της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(3)
Με την αριθμ. 55325/7534/6−12−2010 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
που εκδόθηκε σύμφωνα με ης διατάξεις του άρθρου
55 παρ. 3 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98/Α΄), αποσπάται
από 10−10−2010 στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη,
ο Πεπαρίδης Δημήτρης του Γεωργίου, (Α.Τ.: ΑΒ 042776),
μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
(ΓΕΝ) του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ΑΜ.87105).
Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά
οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ−ΥΠΟΙΑΝ: 4338/7−12−2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Αριθμ. τ.τ 5737
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληρο−
φόρησης και Πολιτισμού − Εθνικό Κέντρο Χαρτών και
Χαρτογραφικής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρτοθήκη»
(Ε.Κ.Ε.Π.Π−Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 4 του Ν.2466/1997 «Σύσταση νομικού προ−
σώπου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρ−
τογραφικής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρτοθήκη» (ΦΕΚ 30
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3489/2006
«Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 205 Α΄).
• Των Π.Δ 167/2005 και 358/86 για τον Οργανισμό και
τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης
αντίστοιχα (ΦΕΚ 220 Α΄ και 158 Α΄).
• Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ΠΔ 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
• Του ΠΔ 185/2009 για τη μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και την υπαγωγή του στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης (ΦΕΚ 213 Α΄).
• Του ΠΔ 96/2010 για τη μεταφορά των αρμοδιοτή−
των, θέσεων και προσωπικού της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας − Θράκης από το Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο
Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας (ΦΕΚ Β΄ 170/28−9−2010).
• Την αριθμ. 406/17−1−2008 απόφαση του Υπουργού
Μακεδονίας − Θράκης, για τη λειτουργία και τις αρμο−
διότητες του Δ.Σ. ως οργάνου διοίκησης και διαχείρισης
των υποθέσεων και της περιουσίας του Ε.ΚΕ.Π.Π.−Ε.ΚΕ.
Χ.ΧΑ.Κ. (ΦΕΚ 118 Β΄).
2559
• Την ανάγκη συγκρότησης νέου Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Π.Π.−
Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευ−
ρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και
Πολιτισμού − Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογρα−
φικής Κληρονομιάς− Εθνική Χαρτοθήκη» (Ε.Κ.Ε.Π.Π−Ε.ΚΕ.
Χ.ΧΑ.Κ) από τους:
1. Λιβιεράτο Ευάγγελο του Γερασίμου, Καθηγητή Χαρ−
τογραφίας Α.Π.Θ., ως Πρόεδρο (AT: Σ 333141).
2. Λυσαρίδη Γεώργιο του Χαραλάμπους, Μαθηματικό
Εκπαιδευτικό (ΑΤ: ΑΗ 199251).
3. Τόλια Γεώργιο του Χαριλάου−Βασιλείου, Δρ. Ιστο−
ρίας Χαρτογράφησης (AT: Ρ 630741).
4. Κουσουλάκου Αλεξάνδρα του Ιωάννη, Αναπλ. Καθη−
γήτρια Α.Π.Θ−Τοπογράφο Μηχανικό (AT: AZ 189750).
5. Δεληγιάννη Έλσα του Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγήτρια
του Τμήματος Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ − Νομικό (AT: Φ 162994).
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι
τριετής, αρχόμενη από τη δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Με την αριθμ. 55319/7530/6−12−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
55, 56, 57, και 88 του Π. Δ. 63/2005, διορίζεται στο Πο−
λιτικό Γραφείο αυτού, η Νίνα − Μαρία Πασχαλίδου του
Λαζάρου, με ΑΔΤ ΑΙ 037644 σε θέση Ειδικού Συνεργάτη
με Μ.Κ. 10° της ΔΕ Κατηγορίας.
Ο ανωτέρω διορισμός λήγει αυτοδίκαια με την κατά
οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του παραπάνω
Υπουργού.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ−ΥΠΟΙΑΝ: 4336/6−12−2010).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(4)
Αριθμ. 112685
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για το έργο, «Υπηρεσί−
ες Συμβούλου − Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Γραμ−
ματείας Υδάτων στην κατάρτιση Σχεδίων διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας», προϋπο−
λογισμού 599.808,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και με αρ. έργου: 2010ΣΕ07580068 της ΣΑΕ 075/8.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.05) «Κωδικοποίηση
2560
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτού.
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημό−
σιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
4. Τον Ν. 3199/03 «Προστασία και διαχείριση των
υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000» σε συνδυασμό με την ΚΥΑ
οικ.49139/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1695) «Οργάνωση της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως συμπληρώθηκε
με την ΚΥΑ 7575/24.02.2010 (ΦΕΚ Β΄ 183).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι−
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
45/τ. Α΄/9.03.1999) και ιδιαίτερα τα άρθρα 13 έως 15 για
τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επι−
τροπής.
6. Την αρ. Δ17γ/07/45/ΦΝ 439.4/13.03.2007 απόφαση Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 447/τ.Β΄/03.04.2007) για τα αποφαινόμενα
και γνωμοδοτούντα όργανα του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των εποπτευ−
ομένων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέ−
λεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του
Ν. 3316/2005 και την με αρ. Δ1γ/04/61/ΦΝ 439.4/17.04.2007
Εγκύκλιο 10 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη δημοσίευση της προ−
αναφερθείσας υπουργικής απόφασης.
7. Το Νόμο 3833/2010, «Προστασία της εθνικής οικονο−
μίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσι−
ονομικής κρίσης», σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών ορ−
γάνων (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ).
8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010), «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
9. Την αρ. Ε.Γ.Υ/112419/15−10−2010 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. με
την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη της μελέτης «Υπη−
ρεσίες Συμβούλου − Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων στην κατάρτιση Σχεδίων Διαχεί−
ρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας»,
εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, όπως
αυτά συντάχθηκαν από την Δ/νση Υποστήριξης και Ανά−
πτυξης της Ε.Γ.Υ. και ορίστηκαν ως Προϊσταμένη Αρχή
η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. και ως
Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/νση Προστασίας της Ε.Γ.Υ.
10. Την Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού η
οποία απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερί−
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με το οικ. 112424/18−10−
2010 έγγραφο της Δ/νσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης
της Ε.Γ.Υ.
11. Την Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού
ανάθεσης της μελέτης, η οποία απεστάλη για δημο−
σίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Τύπο
και στο Τ.Ε.Ε. με τα οικ. 112449/21−10−2010, οικ. 112450/21−
10−2010 και οικ. 112451/21−10−2010 έγγραφα της Δ/νσης
Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. αντίστοιχα.
12. Το αρ. .29933/29−11−2010 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. με το
οποίο ορίζονται ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του
στην επιτροπή διαγωνισμού.
Και επειδή
α) Η προς ανάθεση σύμβαση κρίνεται πολύπλοκη,
απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και η προς συγκρότηση
Επιτροπή Διαγωνισμού είναι σκόπιμο να αποτελείται
κατ’ εξαίρεση από πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 21 του Ν. 3316/2005.
β) To TEE δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα υποδεί−
ξεως εκπροσώπου εντός της προθεσμίας που ορίζεται
στο άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3316/2005, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδει−
ξη αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση
της μελέτης, «Υπηρεσίες Συμβούλου − Τεχνική υποστή−
ριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην κατάρτιση
Σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών
της χώρας», που αποτελείται από τους:
Τακτικά μέλη:
α) Παντελή Παντελόπουλο του Δημητρίου, ΠΕ Πο−
λιτικών Μηχανικών με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΗ
030444) ως Πρόεδρο.
β) Μαρία Γκίνη του Θεοδώρου, ΠΕ Τοπογράφων Μη−
χανικών−MSc Υδρολολογίας με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ.
(Α.Δ.Τ. Ν 145357) ως μέλος.
γ) Σπύρο Τασόγλου του Αγαθάγγελου ΠΕ Γεωλόγων
με ΣΑΧ στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ 653518) ως μέλος.
δ) Θεόδωρο Πλιάκα του Νικολάου ΠΕ Χ.Β.Φ.Φ με Α΄
βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΙ 003211) ως μέλος.
ε) Φώτιο Φωτόπουλο του Σταύρου, Πολιτικό Μηχανικό
(Α.Δ.Τ. Π 325632) ως εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.
Με αναπληρωματικά μέλη, τους:
α) Ελεήμονα Τηλιγάδα του Ευθυμίου, ΠΕ Τοπογράφων
Μηχανικών με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ν 087244)
αποκλειστικά ως αναπληρωτή Προέδρου.
β) Χρίστο Χαραλάμπους του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΙ
632267) ως μέλος.
γ) Γεώργιο Αρβανιτίδη του Βασιλείου, ΠΕ Χ.Β.Φ.Φ. με
Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΕ 546538) ως μέλος.
δ) Παναγιώτα Πούλου του Χρήστου, ΠΕ Χημικών Μηχα−
νικών με Σ.Α.Χ. στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ξ 297221), ως μέλος.
ε) Δημήτριο Γαλάνη του Χρήστου, Χημικό Μηχανικό
(Α.Δ.Τ. ΑΒ 007594) ως εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. που ανα−
πληρούν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε
από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν
ή κωλύονται (εκτός από τον εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. ο
αναπληρωτής του οποίου είναι καθορισμένος).
2. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελέσει η Γα−
ρυφαλλιά Μήθη του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικών−Λογιστικών
με Α΄ β στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΑ 119592), με αναπληρώτρια
την Χριστίνα Κωτσάκη του Κωνσταντίνου ΔΕ Διοικητι−
κών−Λογιστικών στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ν 047314).
3. Στα μέλη της Επιτροπής και στην γραμματέα δεν
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση
σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3833/2010, «Προστα−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
σία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», με εξαίρεση
τους ιδιώτες μέλη της επιτροπής, στους οποίους κα−
θορίζεται αποζημίωση ίση με 40 ευρώ/συνεδρίαση και
μέχρι σαράντα (40) συνεδριάσεις ετησίως. Η αμοιβή
αυτή θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2010ΣΕ07580000
«Υπηρεσίες Συμβούλου − Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων στην κατάρτιση Σχεδίων διαχεί−
ρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας»
της ΣΑΕ 075/8.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(5)
Με την Φ.908/153187/Η/2.12.2010 κοινή απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με την ΠΥΣ
328/94 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/30.08.1994), την ΠΥΣ 474 (ΦΕΚ 214/
τ.Α΄/07.12.1994), τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47
και της παρ. 2 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄/22.4.2005), αποσπάται από 10.10.2010 στο Πολιτικό
Γραφείο της Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Φωτεινής Γεννηματά, η Ευ−
ανθία Δημητροπούλου του Ηλία (Α.Δ.Τ. Ξ 370335), υπάλ−
ληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, κατηγορίας ΔΕ της Εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε
προσωρινή ομοιόβαθμη θέση αποσπασμένου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων: 27046/3.12.2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
Αριθμ. 149579/Α2
Συμπλήρωση απόφασης περί διορισμού των μελών του
Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησια−
στικής Εκπαίδευσης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: των άρθρων 20 παρ.6, 21, παρ.5, 22
και 24 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α), όπως το τελευταίο
άρθρο αντικαταστάθηκε με τις παρ.4 και 5 του άρθρου
39 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και
2. Το υπ’αριθμ. 2848/22−9−2010 έγγραφο της Ιεράς Αρ−
χιεπισκοπής Κρήτης, αποφασίζουμε:
Στην αριθ. 105651/Α2/2010 (ΦΕΚ 310 τ.ΥΟΔΔ) υπουργική
απόφαση που αφορά στον διορισμό των μελών του
Εποπτικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Εκκλησι−
αστικής Εκπαίδευσης, προστίθεται ως αναπληρωτής
2561
του Γεωργίου Στριλιγκά του Εμμανουήλ, ο Δημήτριος
Χουρδάκης του Εμμανουήλ (ΑΔΤ Λ 977929), εκπαιδευ−
τικός κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Νοεμβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
(6)
Με τη αριθμ. 57813/6251/3−12−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του
π.δ. 63/2005, διακόπτεται, από 1−12−2010, η απόσπαση
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του υπαλλήλου του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Χρήστου Δραγώτη
του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 250785).
(Αριθμ. απόφ. απόσπασης: 6468/761/3−3−2010 ΦΕΚ 112/
Υ.Ο.Δ.Δ/29−03−2010).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(7)
Αριθ. 121557 οίκ.
Τροποποίηση απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς
γνωμοδοτικού Συμβουλίου επί αιτήσεων επανεισόδου
στη χώρα δικαστικώς απελαθέντων αλλοδαπών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 3 του Π.Κ. όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του
ν.3090/02 (ΦΕΚ 329Α) «Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης
και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες
διατάξεις».
2. Την αριθμ. 1412/12−02−2008 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 80) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Συγκρότηση τρι−
μελούς γνωμοδοτικού Συμβουλίου επί αιτήσεων επανει−
σόδου στη χώρα των δικαστικώς απελαθέντων αλλοδα−
πών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 50620/20−6−2008,
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 283) 144780/31−12−2008 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 553) και
8519/12−2−2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 55) όμοιες.
3. Τις αποφάσεις αριθμ. 86312/18−8−2010 και 118153/24−11−
2010 με τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στο Τμήμα Ειδικών
Ποινικών Υποθέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασί−
ας σε Ποινικές Υποθέσεις της Δ/νσης Απονομής Χάριτος
και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας οι υπάλληλοι Μα−
ρία Καϊάφα και Νίκη Καραγκιαούρη, τροποποιούμε:
Την αριθ. 1412/12−02−2008 (ΦΕΚ 80/25−2−2008 τ. ΥΟΔΔ)
υπουργική απόφαση συγκρότησης του τριμελούς Γνω−
2562
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
μοδοτικού Συμβουλίου επί αιτήσεων επανεισόδου στη
χώρα των δικαστικώς απελαθέντων αλλοδαπών, όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 50620/20−6−2008, 144780/31−
12−2008 και 8519/12−2−2010 όμοιες και ορίζουμε ως Γραμ−
ματείς του ανωτέρω Συμβουλίου: α) την Μαρία Καϊάφα
του Γεωργίου (με ΑΔΤ ΑΕ 233782, υπάλληλο στο Τμήμα
Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων και Διεθνούς Δικαστικής
Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις, της Δ/νσης Απο−
νομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας,
ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση της Νίκης Κορί−
ζη, η οποία μετακινήθηκε από την ανωτέρω Διεύθυνση
και β) την Νίκη Καραγκιαούρη του Κων/νου (με Α.Δ.Τ.
Μ 035991), υπάλληλο του Τμήματος Ειδικών Ποινικών
Υποθέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας, της
Δ/νσης Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής
Συνεργασίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατά−
σταση της Αικατερίνης Γιαννακογιώργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2010
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(8)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Με την αριθμ. 20168/12−11−10 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που εκδόθηκε σύμφω−
να με το άρθρο 99 του Α.Ν. 2039/39 διορίζονται οι:
α) Αθανάσιος Μουίκης του Γερασίμου, έμπορος, με
ΑΔΤ Τ364447, με πενταετή θητεία,
β) Γεράσιμος Βεργωτής του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλ−
ληλος, ΑΔΤ Ρ686103, με πενταετή θητεία,
γ) Νικόλαος Μανεσιώτης του Θεμιστοκλέους, ιδιωτικός
υπάλληλος, ΑΔΤ ΑΖ577304, με τριετή θητεία,
δ) Θεόδωρος Γαβριηλίδης του Αναστασίου, δικηγόρος,
ΑΔΤ Γ117197, με τριετή θητεία,
ε) Άννα Παπαντωνίου του Αναστασίου, εφοπλιστής,
ΑΔΤ Λ379478, με τετραετή θητεία και
στ) Λίλιαν Βεργωτή του Στεφάνου, οικοκυρά, ΑΔΤ
Ν533966 μετετραετή θητεία, ως μέλη» του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του ιδρύματος «Γεωργίου και Μαρής
Βεργωτή».
Με την αριθμ. 20170/12−11−10 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Ν. 2039/39 διορίζονται
οι: Γεράσιμος Βερώνης του Αθανασίου, συνταξιούχος
ναυτικός με ΑΔΤ ΑΕ 302978 και Διονύσιος Μαρμάρης
του Ιωάννη, συνταξιούχος ναυτικός με ΑΔΤ Δ 026105 ως
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Γεωρ−
γίου και Πολυξένης Γράτσου στην θέση των παραιτηθέ−
ντων Κωνσταντίνου Καραβία και Ιωάννη Κανδηλιώτη.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Β. ΚΥΠΡΙΩΤΗ − ΤΣΑΚΑ
Με την αρ. 5022/30−11−2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε κατό−
πιν της από 5−10−2010 γνωμοδότησης του Περιφερεια−
κού Συμβουλίου Εθν. Κληροδοτημάτων, διορίζεται στο
Δ.Σ. του Ιδρύματος Νικολάου Εμμ. Φαφούτη, ο Σπυρί−
δωνας Αγγελάκης του Ιωάννη με αριθμό ταυτότητας
844 Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, Λιμενάρχης Αγίου
Νικολάου Κρήτης, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση
του πρώην Λιμενάρχη Ιωάννη Μελισσουργάκη του Εμ−
μανουήλ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της
συστατικής πράξης του Ιδρύματος και του άρθρου 99
παρ.4 του Α.Ν.2039/39 καθώς και της αριθ. 1021540/448/
Α0006/5−3−2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάστηκαν στον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης οι αρμοδιότητες
εποπτείας Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων της Κρήτης
(ΦΕΚ 282/7−3−2002/τ.Β΄).
Κατά τα λοιπά το Δ.Σ. του Ιδρύματος παραμένει ως
έχει, ως προς την υπόλοιπη σύνθεσή του.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 18654
Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.
3386/2005 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 61/2002 «Σύσταση της Δ/νσης
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευ−
σης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 52 τ.Α΄/19−
3−2002).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 2 και 3 του Ν.
3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπη−
κόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ
212/τ.Α΄/23−08−2005), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3536/07.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.
2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9−3−1999).
5. Τις αριθμ. οικ.15888/05/εγκ.26/1−9−2005 και Α.Π. 19470/
εγκ.30/20−10−2005 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α.
6. Την αριθμ. οικ. 19217/27−12−2007 απόφασή μας, περί
«Σύσταση της Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 2 του
ν. 3386/2005 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 17/17.01.2008).
7. Τα αριθμ. 1983/Δ1.680/08−03−2010, 50/22−01−2010,
Β111099/10−03−2010, 11/03−02−2010, 881/18−03−201, 100/02−
02−2010, 1438/12−02−2010, 68/05−08−2010, 1544/18−11−2010,
έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης/Δ/νσης Προσωπικού, της Ένωσης Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, του ΟΑΕΔ, του Εργατικού
Κέντρου Ν. Φθιώτιδας, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη−
ρίων Ελλάδας, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της Πανελλήνιας Ένωσης
Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, της Ένωσης πλοιοκτητών
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
Γρι−Γρι Αιγαίου και Ιονίου πελάγους, της Πανελλήνιας
Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, αντίστοιχα καθώς
και το έγγραφο 22742/10/29−10−2010 του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γεν. Γραμ. Πληθυσμού και Κοιν. Συνοχής, για τον ορισμό
των εκπροσώπων τους, που θα συμμετέχουν ως τακτι−
κά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω Επιτροπή,
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 2 του
Ν. 3386/2005 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με
έδρα τη Λαμία, αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Μίχα Γεώργιο του Ιωάννη, με ΑΔΤ Η543644, Προϊστά−
μενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας, ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Σταμοβλάση
Ηλέκτρα του Ευσταθίου, με ΑΔΤ ΑΗ479565, Προϊσταμένη
του Τμήματος Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης Ν. Φθιώτιδας της ίδιας υπηρεσίας.
2. Μελεμενή Γεώργιο του Ηλία, με ΑΔΤ Π247243, Προϊ−
στάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς
Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανασίου
Βασίλειο του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ Ξ984635, Προϊστάμενο του
Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Φθιώτιδας.
3. Ράπτη Χρήστο του Σπυρίδων, με ΑΔΤ 1681977, εκ−
πρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε., Νομαρχιακό Σύμβουλο Φθιώτιδας,
πολιτικός συνταξιούχος ως τακτικό μέλος, με αναπλη−
ρωτή τον Ρίζο Παναγιώτη του Χρήστου, με ΑΔΤ Χ982112,
επίσης Νομαρχιακό Σύμβουλο Φθιώτιδας, συνταξιούχο
του Δημοσίου.
4. Τσικνή Ειρήνη του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΗ476892,
εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Δ/κού −
Οικ/κού με Α΄ βαθμό, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ−
τρια τη Λουλάκη Παπαδιά του Παναγιώτη, συνταξιούχο
της ίδιας υπηρεσίας, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,
με βαθμό Α΄.
5. Ζγούρο Βασίλη του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ Σ982619,
Αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας, υπάλ−
ληλο του ΕΛΤΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον
Κουτσοχάνο Γιώργο του Αθανασίου, με ΑΔΤ Κ924365,
Αναπλ. Γραμματέα του ίδιου φορέα, οικοδόμο.
2563
6. Αλέξανδρο Διαμαντάρα του Αγγέλου, με ΑΔΤ Τ987003,
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθ/δας, έμπορο, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή το Παναγιώτη Αγνιάδη του Ιωάννη,
με ΑΔΤ Ρ273764, Γεν. Γραμ. της Κεντρ. Ένωσης Επιμελη−
τηρίων και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
7. Καρόπουλο Χρήστο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ
ΑΖ980619, εκπρόσωπο της ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ, Διευθυντή της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαϊωάννου Δημήτριο του
Σπυρίδων, με ΑΔΤ ΑΖ475786, συνταξιούχο.
8. Καρακάξη Αριστείδη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΖ985188,
εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέ−
σης Αλιείας, φοροτεχνικό, ως τακτικό μέλος, με ανα−
πληρωτή τον Κούτσουρη Βασίλειο του Ιωάννη, με ΑΔΤ
ΑΕ988409, ναυτικό.
9. Παραλέκα Χρήστο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ461072,
εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέ−
σης Αλιείας, για λογαριασμό της Ένωσης Πλοιοκτητών
Γρι−Γρι Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, ναυτικό, με ανα−
πληρωτή τον Ηλιόπουλο Ιωάννη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ
ΑΕ 483202, ναυτικό.
Εισηγήτρια, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται η Λιόλιου
Σωτηρία του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΗ978250, υπάλληλος
της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης, με αναπληρώτρια την Καραγιάννη
Δήμητρα του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΗ978250, υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο Κουλός Κων−
σταντίνος του Γεωργίου,με ΑΔΤ ΑΗ980703, υπάλληλος
της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
με αναπληρώτρια την Κοροκύθα Ελένη του Κων/νου, με
ΑΔΤ ΑΒ191021, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 17 Νοεμβρίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2564
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο
25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
•
•
Ετήσια έκδοση
Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
Ƚ
30 €
-
Β΄
300 €
Ƚ
30 €
Ε.Β.Ι.
Ƚ
¦
-
Γ΄
50 €
¦
¦
Α.Ε.∆.
Ƚ
¦
-
Υ.Ο.∆.∆.
50 €
¦
¦
∆.∆.Σ.
200 €
¦
20 €
∆΄
110 €
30 €
¦
¦
¦
100 €
Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ
Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
•
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
10 €
Α΄
225 €
Β΄
320 €
Γ΄
65 €
∆.∆.Σ.
225 €
Υ.Ο.∆.∆.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
∆΄
160 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Α.Π.
160 €
Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
2.250 €
Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..
•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.
•
•
Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏNJdžƸDŽNJǓƺLjƸnjƸLJƸǂƸǀǘDŽƫƛƠƢǐLjDŽƾNJƾǂ
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*14003961012100008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]