αποδοχη της παραιτησης των τακτικων και αναπληρωματικων μελων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης
Από το πρακτικό της 9 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.
η
Πράξη 51
Ιθάκη, σήμερα 9 Μαρτίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δ. Ιθάκης, μετά την αρ. 1301/5-3-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Προεδρεύοντος Συμβούλου κ. Ο. Κωστόπουλου, δεύτερου στη σειρά εκλογής και λόγω
απουσίας της πρώτης στη σειρά εκλογής Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Ε. Ραυτοπούλου, που
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010
και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του τα 12 και
ονομαστικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ (Προεδρ/σα)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ
ΟΜΗΡΟΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
.
Παρών ο Δήμαρχος Ιθάκης Ιωάννης Κασσιανός.
ο
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκη Παναγιωτοπούλου εισηγούμενη το 2 θέμα ημερήσιας
διάταξης (Αποδοχή της παραίτησης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής, της κατηγορίας της μειοψηφίας και εκλογή νέων.) αναφέρει :
< Με την αρ. πρωτ. 940/14-2-2013 επιστολή τους προς το Δήμο Ιθάκης τα τέσσερα μέλη του Δημοτικού
Συνδυασμού ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ της μείζονος αντιπολίτευσης κ.κ. Αθανάσιος Λιβιτσάνης , Διονύσιος Στανίτσας,
Σπύρος Κανδηλιώτης και Ιωάννης Μαρμάρης
δήλωσαν ότι παραιτούνται από τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αξιώματα στα οποία είχαν ορισθεί.
Ο ορισμός των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης έγινε σύμφωνα με την αρ. 09/2010
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς περί ανακήρυξης των επιτυχόντων συμβούλων με
τη σειρά των σταυρών προτίμησης στις Δημοτικές Εκλογές του 2010, λόγω δύο άκαρπων εκλογών, ως
κατωτέρω :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΜΗΡΟΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ (μειζ. μειοψ.)
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ (μειζ. μειοψ.)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ (μειζ. μειοψ.)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ (μειζ. μειοψ.)
Σύμφωνα με το Κεφ. Δ΄ παρ. 3.2, εδ. 3 της αρ. 41/71351/14-12-2010 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών ,
Αποκέντρωσης και Ηλ.Διακυβέρνησης «….Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη,
μόνο σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών ανά κατηγορία…..», και στη
παρούσα περίπτωση έχουν δώσει παραίτηση και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της μειοψηφίας.
(άρθρο 72, παρ. 3 του ν. 3852/2010)
Συνεπώς καλούμαστε να προβούμε στην εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής της κατηγορίας της μειοψηφίας, για το διάστημα έως 31-8-2014 με μυστική
ψηφοφορία, αφού πρώτα το Συμβούλιο κάνει αποδεκτή την παραίτηση των ανωτέρω μελών, κάτι που
έγινε ομόφωνα αποδεκτό.
Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά δύο τακτικά μέλη και επίσης δύο αναπληρωματικά μέλη που θα
προέρχονται από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των
Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των
υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της
μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, θα είναι όσοι
εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για
όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια
περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με
σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο
πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. >
Η Πρόεδρος κάλεσε αρχικά τους Συμβούλους της μειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα
για το αξίωμα του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια ανακοινώθηκε το όνομα
ενός (1) υποψήφιου και μετά την ολοκλήρωση της εκλογής η Πρόεδρος ανακοίνωσε το όνομα του κ.
ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ, υποψηφίου τακτικού μέλους της μειοψηφίας που εκλέχθηκε ομόφωνα από το
σύνολο των μελών της μειοψηφίας.
Για τη θέση του δεύτερου τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω εξαντλήσεως των μελών
της μειοψηφίας, αυτή θα καλυφθεί από την πλειοψηφία.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι δεν
ορίζεται ειδική διαδικασία για την ανάδειξη των υποψηφίων της πλειοψηφίας, όπως γίνεται για την εκλογή
των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και επομένως δεν προβλέπεται να έχουν εκλεγεί εκ
των προτέρων, σε χωριστή ψηφοφορία από τους συμβούλους της παράταξής τους. Υποψήφιοι της
πλειοψηφίας επομένως, στη φάση αυτή, μπορεί να είναι περισσότεροι από τις θέσεις των μελών που
αντιστοιχούν σε αυτήν.
Στο σημείο αυτό εκ μέρους της πλειοψηφίας προτάθηκε για τακτικό μέλος ο κ. Μ. Λιβάνης ο οποίος επειδή
τυγχάνει ήδη αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσε ότι παραιτείται από
αναπληρωματικό μέλος, κάτι που έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τα παρόντα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να θέσει υποψηφιότητα για τακτικό μέλος.
Στη συνέχεια ο κ. Λιβάνης εκλέχθηκε ομόφωνα υποψήφιος από το σύνολο των παρόντων μελών της
πλειοψηφίας.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής με μυστική ψηφοφορία, των δύο (2) τακτικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας ανακοινώθηκε το αποτέλεσμά της από το Προεδρείο
σύμφωνα με το οποίο και οι δύο υποψήφιοι (Μ. Λιβάνης και Ε. Μαυροκέφαλος) εκλέγονται ομόφωνα και
από τους δώδεκα (12) παρόντες Συμβούλους.
Νέα αναπληρωματικά μέλη δεν εκλέγονται λόγω εξαντλήσεως των υποψηφίων που μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα σύμφωνα με το νόμο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
Αποφασίζει
Εγκρίνει το ανωτέρω αποτέλεσμα της διεξαχθείσας μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο
εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Λιβάνης και Ε. Μαυροκέφαλος ως νέα τακτικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας της παρούσης
Δημοτικής Αρχής.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ