δικαιούχων - Greveniotis.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010501
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Έλατος,ο
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
103740023
ΒΑΣΔΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
053446029
ΜΠΑΣΔΡΑΓΙΑΝ
ΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
ΠΕ1
5,00
ΥΕ1
5,00
ΠΕ2
20,18
ΥΕ2
20,18
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
5,52
5,52
441,60
0,00
441,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
38,81
38,81
2.050,00
0,00
2.050,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 1 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020201
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Έξαρχος,ο
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
122080151
ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
143715520
ΜΑΧΤΣΙΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
62,40
105320036
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ
ΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΕΣΤΩΡ
211
18,80
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
68,55
68,55
61,06
61,06
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
47,40
19,45
19,45
9,78
9,78
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18,80
4,57
4,57
12,89
12,89
3.359,40
0,00
3.359,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 2 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010702
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Αγάπη,η
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
208,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
1.042,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
648,00
0,00
648,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16,56
1.285,60
0,00
1.285,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,15
75,00
0,00
75,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
068116770
ΚΑΤΣΑΜΠΕΛΙΔ
ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
211
0,32
0,32
2,20
2,20
208,00
0,00
122052698
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
211
0,66
0,66
12,21
12,21
1.042,80
068110635
ΝΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ\ΝΟΣ
211
6,48
6,48
068117102
ΤΟΡΛΑΚΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
4,28
4,28
16,56
045351262
ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
0,63
0,63
0,15
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 3 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050101
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Αγιος Γεώργιος,ο
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
033518235
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
212
053463106
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
075285310
ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
051160529
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
033736331
ΠΕ1
14,20
ΥΕ1
10,64
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
13,58
13,58
17,28
17,28
3.933,25
660,00
3.273,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
4,86
4,86
16,54
16,54
1.160,10
0,00
1.160,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
2,65
2,65
5,64
5,64
631,60
0,00
631,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
212
25,50
16,50
13,76
13,76
22,81
22,81
4.261,60
990,00
3.271,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
27,90
21,90
9,37
9,37
17,80
17,80
4.371,95
660,00
3.711,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
041450666
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
212
4,48
4,48
291,20
0,00
291,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
036765774
ΚΙΟΥΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΩΜΑ
212
4,33
4,33
281,45
0,00
281,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
144434780
ΚΙΟΥΡΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΘΩΜΑ
212
3,36
3,36
218,40
0,00
218,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103735399
ΚΙΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
212
3,07
3,07
1.085,55
0,00
1.085,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,86
8,86
Σελίδα 4 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
063829165
058013944
074918179
ΚΟΤΣΑΜΠΟΥΓΙ
ΟΥΚ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΝΤΕΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
212
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
212
54,00
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
212
7,65
32,70
32,70
59,05
59,05
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
54,00
22,39
22,39
6,18
6,18
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,65
12,70
12,70
105,20
105,2
0
2.295,50
0,00
2.295,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 5 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060201
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Αλατόπετρα,η
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
033471810
ΠΑΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
32,85
ΥΕ1
28,35
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
3.613,50
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
495,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
3.118,50
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 6 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010301
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Αμυγδαλέαι,αι
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
168,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
137,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
754,00
0,00
754,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,75
380,00
0,00
380,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,60
128,00
0,00
128,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
024220421
ΒΑΓΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
2,10
2,10
168,00
0,00
024220433
ΒΑΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
1,72
1,72
137,60
058025642
ΓΑΤΟΥ
ΧΑΤΣΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
7,70
7,70
103721101
ΓΚΕΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
4,75
103739221
ΓΚΙΛΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
1,60
1,38
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
1,38
ΥΕ2
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 7 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060301
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Αναβρυτά,τα
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
058591572
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
20,25
ΥΕ1
18,75
ΠΕ2
1,62
ΥΕ2
1,62
ΠΕ3
0,09
ΥΕ3
0,09
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
2.396,70
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
165,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
2.231,70
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 8 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010203
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ανθρακιά,η
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
074935570
ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ
ΣΠΥΡΙΝΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
211
068099270
ΓΡΑΒΑΝΗ
ΔΕΣΠΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
3,45
3,45
076124117
ΖΙΩΓΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
1,00
1,00
1,19
055569258
ΚΑΤΣΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
20,25
17,25
1,37
1,37
053275470
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
25,05
16,95
15,57
15,57
056804549
ΣΤΕΦΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
211
051765426
ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
4,80
117,00
117,00
2,68
2,68
ΥΕ3
4,80
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
384,00
0,00
384,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
345,00
0,00
345,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,19
195,20
0,00
195,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,14
1,14
2.518,60
330,00
2.188,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13,05
13,05
4.255,50
891,00
3.364,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,32
1,32
105,60
0,00
105,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 9 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51080302
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ανοιξις,η
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
049156681
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
072991406
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
212
047356204
ΧΟΥΣΚΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΟΜΕΡ
212
ΠΕ1
36,90
42,90
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
36,90
42,90
1,80
1,80
3,87
3,87
4,57
4,57
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4.059,00
0,00
4.059,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
477,05
0,00
477,05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 10 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011002
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ασπρόκαμπος,ο
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
122082170
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
053012290
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
070310401
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
041450654
ΚΙΖΗΡΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
103713451
ΚΙΖΗΡΙΔΟΥ
103719770
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1,86
1,86
2,88
2,88
373,20
0,00
373,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,96
2,96
4,77
4,77
3.391,75
330,00
3.061,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
2,61
2,61
169,65
0,00
169,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
212
17,86
17,86
1.017,00
0,00
1.017,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
40,30
40,30
1.097,85
0,00
1.097,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΛΙΑΚΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
2,71
2,71
232,15
0,00
232,15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051113368
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗ
Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
212
4,09
4,09
882,05
0,00
882,05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103734305
ΝΙΚΟΥ
ΕΡΜΙΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
212
8,25
8,25
536,25
0,00
536,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
041452912
ΝΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
1,37
1,37
89,05
0,00
89,05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24,75
21,75
3,51
2,93
3,51
2,93
Σελίδα 11 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103706552
ΝΙΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
1,82
1,82
118,30
0,00
118,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058591013
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
212
12,45
12,45
2,09
2,09
1,04
1,04
1.646,10
0,00
1.646,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074917214
ΤΣΙΑΚΜΑΚΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
28,50
24,60
12,73
12,73
26,23
26,23
4.500,00
339,40
4.160,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122062618
ΦΩΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
Σ
212
11,55
11,55
0,46
0,46
4,40
4,40
1.602,50
0,00
1.602,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 12 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020202
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Βάρης,ο
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
112305650
ΒΗΤΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
103744808
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
103744359
ΛΙΑΚΟΥ
ΒΑΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ
211
9,00
078186938
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
211
39,00
112321951
ΜΠΕΜΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΥ
211
061816727
ΝΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
211
57,75
122083743
ΝΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
211
18,75
118439534
ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
19,01
100552203
ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ
ΛΕΩΝΟΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
9,78
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
7,83
7,83
626,40
0,00
626,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,25
1,25
3,68
3,68
419,40
0,00
419,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,00
7,79
7,79
5,48
5,48
2.207,40
0,00
2.207,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
39,00
2,28
2,28
1,28
1,28
4.488,40
0,00
4.488,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,71
2,71
216,80
0,00
216,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
48,75
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18,75
2.062,50
0,00
2.062,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19,01
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,78
782,40
0,00
782,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 13 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103739811
ΤΣΙΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
1,70
1,70
3,65
3,65
462,00
0,00
462,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 14 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010401
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Βατόλακκος,ο
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
262,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.230,85
0,00
1.230,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,98
1.044,40
0,00
1.044,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,14
5,14
540,10
0,00
540,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,80
2,80
3.086,00
0,00
3.086,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,24
1,87
1,87
145,55
0,00
145,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,28
0,28
9,69
9,69
725,85
0,00
725,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,25
1,25
4,64
4,64
426,60
0,00
426,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΕ2
ΥΕ2
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
051277523
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
212
0,20
0,20
3,73
3,73
262,45
0,00
053689680
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
212
15,22
15,22
1,58
1,58
1.500,00
059290503
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
212
7,31
7,31
13,33
13,33
046380704
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212
6,33
6,33
4,98
122060072
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑΡΑΣΙΟΣ
212
2,06
2,06
061546250
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΝΙΚΗ
212
068113545
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
212
0,24
053599267
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
058591420
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
212
26,40
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
26,40
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 15 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
033339800
ΚΑΡΑΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
14,22
14,22
28,54
28,54
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
062359190
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
212
0,20
0,20
11,94
11,94
796,10
0,00
796,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103746760
ΚΙΒΡΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
212
1,35
1,35
5,41
5,41
899,15
0,00
899,15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103730828
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
212
19,51
19,51
7,72
7,72
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,75
3,75
Σελίδα 16 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010101
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Γρεβενά,τα
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
122062944
HOXHA
ELVIRA
ENGEL
211
13,00
13,00
103746562
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
211
48,00
48,00
029769076
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
46,66
46,66
50,66
074918561
ΑΠΑΤΖΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
1,28
1,28
056440577
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
211
103742956
ΒΛΑΜΙΔΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
211
058591295
ΒΛΑΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
30,82
30,82
045353243
ΒΟΥΒΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
4,00
4,00
042837686
ΒΡΑΚΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
3,45
74,80
ΥΕ1
ΠΕ2
1,83
ΥΕ2
1,83
3,45
74,80
ΠΕ3
0,15
ΥΕ3
0,15
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.625,00
0,00
1.625,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
50,66
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,06
4,06
452,80
0,00
452,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,10
2,10
547,50
0,00
547,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,30
1,30
104,00
0,00
104,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30,16
30,16
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
400,00
0,00
400,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 17 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
041221894
ΓΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
211
6,47
6,47
517,60
0,00
517,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068115041
ΓΚΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
211
5,14
5,14
411,20
0,00
411,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103718575
ΓΚΑΤΖΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
16,30
16,30
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103740533
ΓΚΑΤΖΙΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
2,20
2,20
ΒΑΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
211
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
103718890
068110395
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
Σ
29,70
27,90
0,25
0,25
240,00
0,00
240,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,02
3,02
241,60
0,00
241,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,48
9,48
6,39
6,39
1.389,60
0,00
1.389,60
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19,37
19,37
20,43
20,43
4.767,00
198,00
4.569,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,89
1,89
6,11
6,11
677,80
0,00
677,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,96
6,96
452,40
0,00
452,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,79
0,79
230,20
0,00
230,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051161108
ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
058007009
ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
079803156
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥ
ΛΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
055496735
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
052214210
ΖΑΚΑΗΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
3,88
3,88
252,20
0,00
252,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103736950
ΖΙΩΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
9,34
9,34
747,20
0,00
747,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122076186
ΖΙΩΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
211
22,15
22,15
0,96
0,96
9,52
9,52
3.383,80
0,00
3.383,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
033690778
ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
1,95
0,00
8,86
8,86
2,72
2,72
1.318,10
214,50
1.103,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103715179
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
7,22
7,22
1,66
1,66
0,90
0,90
1.032,20
0,00
1.032,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068113822
ΙΤΤΗ
ΛΥΒΙΑΝΤΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
43,50
43,50
4.785,00
0,00
4.785,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
041452635
ΚΑΛΥΒΑ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
040788194
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
103735535
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
103726993
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
027268618
ΚΑΡΕΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
82,80
122065252
ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
068111785
ΚΑΤΣΑΠΕΛΙΔΟ
Υ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
103724730
ΚΑΦΕΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1,67
1,67
2,26
2,26
180,80
0,00
180,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,67
4,67
408,60
0,00
408,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,07
4,07
325,60
0,00
325,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,60
2,60
283,00
0,00
283,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
82,80
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΝΑΙ
4,80
4,80
528,00
0,00
528,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
2,10
2,10
211
3,75
3,75
0,35
0,75
0,78
0,35
0,75
0,78
4,50
4,50
669,00
0,00
669,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,99
2,43
606,85
36,40
570,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 18 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103736292
ΚΑΦΕΤΖΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
211
3,15
068111030
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
211
056700828
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
16,80
14,10
075667790
ΚΟΡΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
211
24,15
19,35
061817054
ΚΟΤΛΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
211
4,55
103724011
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
103748230
ΚΡΙΚΕΛΗ
ΖΩΙΤΣΑ
ΘΩΜΑΣ
211
1,00
058031673
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
028779508
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔ
ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
211
107724063
ΛΑΛΛΟΥ
ΖΩΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
122054317
ΛΙΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
211
2,82
103719547
ΛΙΑΚΟΥ
ΒΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
058301051
ΜΑΛΕΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
103718262
ΜΑΛΕΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
2,55
051821926
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
20,40
074997965
ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
211
058013747
ΜΑΤΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
103717382
ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
211
068117650
ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
103741068
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
143706386
ΜΗΤΣΙΟΥ
103739859
56,00
3,15
5,27
5,27
1.826,50
0,00
1.826,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,74
2,74
178,10
0,00
178,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,86
0,00
2.236,80
685,80
1.551,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.656,50
528,00
2.128,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,55
364,00
0,00
364,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,80
6,80
591,45
0,00
591,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
4,92
4,92
493,60
0,00
493,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,11
0,11
3,50
3,50
291,00
0,00
291,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,78
4,78
120,81
120,8
1
1.295,60
0,00
1.295,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,59
3,59
233,35
0,00
233,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,82
14,73
14,73
1.256,40
0,00
1.256,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,19
9,19
2,35
2,35
1.107,00
0,00
1.107,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
0,00
1,92
1,48
153,60
35,20
118,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,55
3,31
3,31
611,50
0,00
611,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16,20
4,70
4,70
6,69
6,69
3.626,80
462,00
3.164,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,90
2,90
0,21
0,21
303,65
0,00
303,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,05
2,05
164,00
0,00
164,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14,00
1,65
1,65
211
14,83
14,83
26,25
26,25
1.496,60
0,00
1.496,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
2,00
2,00
2,37
2,37
389,60
0,00
389,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
2,38
2,38
0,16
0,16
248,40
0,00
248,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΙΜΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
1,71
1,37
136,80
27,20
109,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051113320
ΜΠΟΖΟΒΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
4,30
4,30
3.528,50
3.184,
50
344,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051766275
ΝΙΚΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
10,17
10,17
813,60
0,00
813,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28,95
56,00
14,00
0,00
Σελίδα 19 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
058022627
ΝΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
068112180
ΝΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
211
068117415
ΝΤΙΝΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
211
072186731
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΙ
211
103748402
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
103702621
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
211
54,75
54,75
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
1,20
1,20
ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
211
3,65
3,65
103741959
103741437
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤ
Η
ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔ
ΟΥ
15,45
0,00
6,20
6,20
826,20
0,00
826,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,20
9,20
0,80
0,80
984,00
0,00
984,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,47
9,47
61,75
61,75
3.088,90
1.699,
50
1.389,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,10
0,10
9,61
9,61
778,80
0,00
778,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,20
1,20
96,00
0,00
96,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,20
0,20
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,60
2,60
340,00
0,00
340,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
530,00
0,00
530,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,10
8,10
046379975
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,14
0,14
1,16
1,16
106,80
0,00
106,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
033419731
ΠΟΥΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
0,35
0,35
4,32
4,32
380,60
0,00
380,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
076124688
ΡΙΓΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103725911
ΡΟΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
103741241
ΣΕΙΡΗΝΙΩΤΗ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
1,26
053598603
ΣΕΙΡΗΝΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
042837268
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
033685375
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
103736464
ΣΙΩΜΟΥ
045133191
70,50
70,50
2,52
2,52
201,60
0,00
201,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,26
1,33
1,33
232,40
0,00
232,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,96
0,96
0,94
0,94
171,20
0,00
171,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
19,66
19,66
20,58
20,58
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
211
23,65
23,65
32,54
32,54
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΒΑΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
211
2,65
2,65
265,00
0,00
265,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΤΕΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
0,37
0,37
3,82
3,82
342,60
0,00
342,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103705113
ΣΛΙΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,35
0,35
0,20
0,20
51,00
0,00
51,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103712233
ΣΠΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
22,20
22,20
5,23
5,23
2.965,00
0,00
2.965,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103724649
ΣΠΑΝΟΥ
ΒΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
22,35
19,95
2.458,50
264,00
2.194,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103738550
ΣΠΑΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ
211
16,66
16,66
1,00
1,00
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103700443
ΣΠΑΝΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
0,30
0,30
5,51
5,51
470,80
0,00
470,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
059424988
ΣΠΑΝΟΥΔΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
211
38,31
38,31
84,47
84,47
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 20 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
122050700
ΣΠΑΧΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
046979890
ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
047681418
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
103712915
ΤΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
068110703
5,89
0,20
0,20
700,00
0,00
700,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
2,45
1,65
196,00
64,00
132,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
5,71
5,71
716,75
0,00
716,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
14,62
14,62
7,50
7,50
1.492,40
0,00
1.492,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
ΙΣΑΑΚ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
211
0,51
0,51
85,50
85,50
1.210,20
0,00
1.210,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
045351495
ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
211
37,83
32,21
11,80
11,80
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
056701235
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,40
0,40
8,40
8,40
712,00
0,00
712,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
024246370
ΤΣΕΠΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
7,05
7,05
1,37
1,37
814,60
0,00
814,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103741658
ΤΣΙΑΛΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
3,40
3,40
0,55
0,55
384,00
0,00
384,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103740902
ΤΣΙΜΝΙΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
0,41
0,41
32,80
0,00
32,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
072187487
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣ
211
3,89
3,89
1.460,20
66,00
1.394,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
042837096
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
211
4,58
4,58
366,40
0,00
366,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103718643
ΧΑΡΙΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
2.002,00
0,00
2.002,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103722472
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
053598627
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟ
Υ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
17,40
11,70
043451683
ΧΑΤΖΗΛΙΟΥ
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
10,00
6,00
103710774
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
8,85
8,85
8,70
18,20
8,10
1,92
5,89
1,92
18,20
2,02
2,02
0,30
0,30
226,00
0,00
226,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,29
5,29
18,89
18,89
3.219,80
627,00
2.592,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.100,00
440,00
660,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.047,50
0,00
2.047,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,50
0,50
12,54
12,54
Σελίδα 21 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου
0,00
808,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
184,60
0,00
184,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΒΡΑΑΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
32,35
32,35
18,04
18,04
1.500,00
0,00
058015869
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
3,87
3,87
6,49
6,49
808,85
061817238
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
212
2,84
2,84
077996114
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
212
5,46
ΥΕ3
ΟΧΙ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
5,46
ΠΕ3
ΟΧΙ
103701520
039283084
ΥΕ2
1.500,00
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
22,05
ΠΕ2
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΝΟΜΑ
22,05
ΥΕ1
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΠΕ1
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
076831660
ΜΕΤΡΟ
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
4,00
4,00
6,17
6,17
3.226,55
0,00
3.226,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,70
2,70
6,60
6,60
798,00
0,00
798,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,20
5,20
22,14
22,14
1.904,60
0,00
1.904,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,70
9,70
11,48
11,48
1.394,00
0,00
1.394,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103712510
ΝΤΟΚΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
212
068110487
ΠΕΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
212
13,00
13,00
8,76
8,76
7,64
7,64
2.805,20
0,00
2.805,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051113111
ΧΑΤΖΕΛΕΥΘΕΡΙ
ΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΣΗΦ
212
4,75
4,25
16,05
16,05
8,09
8,09
2.022,50
55,00
1.967,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 22 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070200
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Αγίου Κοσμά
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
058022824
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
122075221
ΛΑΖΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
075666387
ΤΖΑΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
068112757
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
1,30
ΥΕ2
1,30
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
0,20
0,20
146,00
0,00
146,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,60
0,60
48,00
0,00
48,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,40
0,40
32,00
0,00
32,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΘΩΜΑΣ
211
5,52
5,52
678,80
0,00
678,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 23 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010200
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Αγίων Θεοδώρων
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
058025598
ΓΑΛΑΝΗ
ΠΑΣΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
211
103738598
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
103739130
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
103739337
ΛΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
8,70
8,70
103738783
ΛΟΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
24,60
24,60
068115563
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
211
053560219
ΠΗΛΙΤΖΙΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
211
33,36
046380913
ΤΣΕΤΣΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
2,45
074936660
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
ΥΕ2
ΠΕ3
0,60
12,45
ΥΕ3
0,60
12,45
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
48,00
0,00
48,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.369,50
0,00
1.369,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,30
0,30
2,69
2,69
245,20
0,00
245,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,68
0,68
79,97
79,97
2.170,60
0,00
2.170,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,73
7,73
3.324,40
0,00
3.324,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,50
0,50
40,00
0,00
40,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
33,36
58,19
58,19
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,45
14,87
14,87
1.249,00
0,00
1.249,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,04
5,04
403,20
0,00
403,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 24 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050200
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Αηδονίων
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
117935821
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
212
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
212
44,90
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
90,00
051951327
122070495
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
0,70
0,70
0,20
0,20
83,00
0,00
83,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
44,90
12,09
12,09
2,88
2,88
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
90,00
21,90
21,90
4,80
4,80
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 25 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060200
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Αλατόπετρας
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
143703974
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
50,80
ΥΕ1
39,40
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
666,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
4.334,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 26 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010300
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Αμυγδαλεών
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
058000881
ΓΚΕΚΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
033690373
ΔΡΟΒΑΤΖΗΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
211
103717068
ΖΕΜΠΙΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
040789720
ΖΕΜΠΙΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
051821650
ΖΕΜΠΙΛΗΣ
051764478
ΠΕ1
4,50
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
4,50
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4,15
4,15
827,00
0,00
827,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,59
0,59
107,20
0,00
107,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
2,27
2,27
181,60
0,00
181,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
2,35
2,35
188,00
0,00
188,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
12,31
12,31
1.301,95
0,00
1.301,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
211
5,36
5,36
428,80
0,00
428,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051160660
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
211
072186835
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
058300320
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,60
6,65
2,55
10,65
2,55
0,00
0,60
6,65
15,92
15,92
33,71
33,71
1.780,50
0,00
1.780,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,19
0,19
1,42
1,42
132,60
0,00
132,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,10
5,10
11,01
11,01
2.540,10
1.171,
50
1.368,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 27 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
122080821
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,60
0,60
6,49
6,49
579,20
0,00
579,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
046980250
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
2,00
2,00
10,24
10,24
4.814,20
3.795,
00
1.019,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103713101
ΚΑΡΕΤΣΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
2,25
2,25
180,00
0,00
180,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
055569166
ΚΑΤΣΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
0,91
0,91
4,81
4,81
475,80
0,00
475,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103740453
ΚΙΟΥΡΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
5,29
5,29
8,74
8,74
1.228,20
0,00
1.228,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122053068
ΚΟΥΡΕΛΛΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
1,78
1,78
5,13
5,13
2.799,40
528,00
2.271,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058046219
ΛΙΑΚΑ
ΜΕΡΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
3,04
3,04
243,20
0,00
243,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
140280851
ΛΙΑΚΑ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
0,20
0,20
1,00
1,00
100,00
0,00
100,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051113079
ΛΙΑΚΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
1,95
1,95
5,69
5,69
917,20
0,00
917,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103722670
ΜΠΟΥΡΕΛΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
2,29
2,29
183,20
0,00
183,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
038802585
ΝΤΙΝΟΠΑΠΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
5,43
5,43
454,40
0,00
454,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058007347
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
211
2,40
2,40
192,00
0,00
192,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
041451257
ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
211
3,00
3,00
490,00
0,00
490,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
063838475
ΡΟΤΣΙΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
5,43
5,43
434,40
0,00
434,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103709634
ΡΟΤΣΙΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
211
8,11
8,11
698,80
0,00
698,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068945940
ΣΕΙΡΗΝΙΩΤΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
3,52
3,52
281,60
0,00
281,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068110531
ΣΙΩΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
211
10,68
10,68
1.361,00
0,00
1.361,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103738642
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
211
3,98
3,98
318,40
0,00
318,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051111861
ΤΣΙΑΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
211
32,50
32,50
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
34,50
20,10
0,00
15,30
0,20
2,50
0,50
4,76
4,76
0,20
2,50
0,50
Σελίδα 28 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060300
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Αναβρυτών
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
056805325
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
64,70
ΥΕ1
64,70
ΠΕ2
2,53
ΥΕ2
2,53
ΠΕ3
3,34
ΥΕ3
3,34
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
5.000,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 29 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010400
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Βατολάκκου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
101602699
ΚΑΡΑΠΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
212
024246080
ΝΕΡΚΙΖΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
212
103728415
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
212
0,30
038802782
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
2,47
1,48
ΥΕ2
1,48
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
23,24
23,24
1.049,90
0,00
1.049,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,18
9,18
596,70
0,00
596,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,30
3,90
3,90
283,50
0,00
283,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,47
4,95
4,95
568,75
0,00
568,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 30 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Γρεβενών
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.310,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
703,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.170,00
0,00
1.170,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
280,50
0,00
280,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
075405765
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΗΛΙΑΣ
211
5,50
5,50
18,65
18,65
1.310,00
0,00
058301155
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
Σ ΚΟΡΑΒ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
0,86
0,86
7,72
7,72
703,60
103701624
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
3,78
3,78
9,90
9,90
103739560
ΚΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
103728998
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
074575676
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
211
103707886
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
068111910
ΝΤΟΒΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
211
075670708
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΥΛΟΣ
211
20,40
ΠΕ2
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
2,55
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
2,55
20,40
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
1,36
1,36
5,34
5,34
563,20
0,00
563,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11,05
11,05
27,28
27,28
3.665,00
0,00
3.665,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,09
0,09
3,38
3,38
279,40
0,00
279,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,23
2,23
178,40
0,00
178,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,05
1,05
235,00
0,00
235,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,51
1,51
Σελίδα 31 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
053445082
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡ
ΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
211
0,10
0,10
11,37
11,37
919,60
0,00
919,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122061019
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
211
1,50
1,50
2,34
2,34
337,20
0,00
337,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122095613
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
1,05
1,05
84,00
0,00
84,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
047131330
ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
858,00
0,00
858,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,80
7,80
Σελίδα 32 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51040200
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Δασοχωρίου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
107717324
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΥ
211
071096580
ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
211
107704132
ΖΑΡΖΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
21,00
13,80
1,00
071095429
ΖΑΡΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
30,72
24,16
039326525
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
211
35,60
35,60
071095767
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
020434456
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
071075930
ΛΙΛΕΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
071076925
ΛΟΥΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
2,70
ΥΕ1
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
557,00
0,00
557,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,68
3,68
294,40
0,00
294,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
0,50
0,50
2.450,00
792,00
1.658,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,07
1,07
2,24
2,24
3.665,40
721,60
2.943,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,58
5,58
16,93
16,93
3.336,00
0,00
3.336,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,77
7,77
2,73
2,73
995,40
0,00
995,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
2,15
2,15
172,00
0,00
172,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
2,60
2,60
208,00
0,00
208,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
1,75
1,75
1.073,00
693,00
380,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,40
1,00
ΠΕ3
2,00
0,00
1,00
ΥΕ2
2,00
6,30
2,70
ΠΕ2
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
2,40
Σελίδα 33 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
061805381
ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
061805774
ΜΠΑΚΑΒΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
057475286
ΜΠΑΚΑΒΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
211
076291558
ΜΠΑΚΑΒΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
071096242
ΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
071096499
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛ
ΑΣ
107700540
5,82
6,10
6,10
7,51
7,51
1.851,00
0,00
1.851,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,99
0,99
2,44
2,44
294,20
0,00
294,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,30
6,30
10,76
10,76
3.405,00
792,00
2.613,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
5,83
5,83
2,00
2,00
743,00
0,00
743,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
2,70
2,70
5,48
5,48
708,40
0,00
708,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
1,00
1,00
2,40
2,40
292,00
0,00
292,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
7,82
7,82
3,90
3,90
4.394,00
3.300,
00
1.094,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107732468
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟ
Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
2,80
2,80
4,35
4,35
628,00
0,00
628,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
064075011
ΠΕΤΣΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
1,00
1,00
0,30
0,30
124,00
0,00
124,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
047799760
ΠΕΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
1,00
1,00
3,00
3,00
340,00
0,00
340,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058766014
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
211
5,25
5,25
1,00
1,00
1,20
1,20
773,50
0,00
773,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107728523
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
28,00
28,00
3,84
3,84
5,43
5,43
3.898,40
0,00
3.898,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107702206
ΤΣΙΚΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
1,50
1,50
7,03
7,03
712,40
0,00
712,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18,90
30,00
5,82
11,70
0,00
Σελίδα 34 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070300
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Δασυλλίου
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103748555
ΛΙΟΥΜΠΑΡΗ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
85,95
ΥΕ1
79,35
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
5.000,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 35 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51040100
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
107711160
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
073589591
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
129706019
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Δεσκάτης
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ
ΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ
ΛΟΥ
ΚΡΕΤΣΑΒΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
276,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
187,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
272,80
0,00
272,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
1,63
1,63
1,42
1,42
276,60
0,00
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
0,30
0,30
1,97
1,97
187,60
ΓΙΑΝΝΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
3,41
3,41
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
047356112
ΒΑΒΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΖΗΣΗΣ
211
1,00
1,00
2,30
2,30
284,00
0,00
284,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107708388
ΒΑΛΩΖΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
1,04
1,04
1,56
1,56
228,80
0,00
228,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
049109981
ΒΑΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
211
2,09
2,09
0,97
0,97
272,05
0,00
272,05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
072774320
ΒΑΣΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
28,50
0,00
4,22
4,22
3.472,60
337,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
072773870
ΒΑΣΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
30,15
0,00
2,99
2,81
3.555,70
224,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107709232
ΒΕΛΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,00
2,00
200,00
3.135,
00
3.330,
90
0,00
Σελίδα 36 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
107703092
ΒΕΛΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
046746964
ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
029279407
ΒΛΑΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
107722198
ΓΑΛΑΝΗ
107700551
1,37
1,37
3,60
3,60
788,00
0,00
788,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
6,73
6,73
1,31
1,31
777,80
0,00
777,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
0,30
0,30
9,38
9,38
780,40
0,00
780,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
1,72
1,72
0,54
0,54
215,20
0,00
215,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
1,40
1,40
11,34
11,34
1.047,20
0,00
1.047,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107720678
ΓΚΑΓΚΤΖΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
35,55
25,65
2,80
2,80
4.190,50
1.089,
00
3.101,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071096623
ΓΚΑΓΚΤΖΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
211
22,50
21,00
2,70
2,70
2.745,00
165,00
2.580,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107706463
ΓΚΑΓΚΤΖΗ
ΑΓΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
13,65
0,00
6,61
6,61
13,64
13,64
2.833,70
1.501,
50
1.332,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107737022
ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
12,60
12,60
0,67
0,67
3,87
3,87
2.283,35
0,00
2.283,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
054689500
ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
24,90
24,90
5,63
5,63
16,25
16,25
4.051,60
0,00
4.051,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
034591332
ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
25,50
20,50
5,87
5,87
32,65
32,65
4.122,40
550,00
3.572,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
076291442
ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
25,95
0,00
2,30
2,30
ΓΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝ
ΑΣ
ΓΚΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
40,50
28,20
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
20,85
0,00
0,40
071095614
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
58,80
53,70
107706567
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
036553218
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
38,10
071096819
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
3,00
034118145
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
071095779
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
107701928
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
211
051583575
ΔΗΜΟΚΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
Λ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
071096832
ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
071095720
ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
071095233
076411470
3,30
3,30
26,97
2.854,
50
1.353,
00
2.293,
50
230,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.607,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
288,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,32
6,32
4.960,60
0,40
3,10
3,10
2.581,50
4,37
4,37
2,33
2,33
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,80
3,80
6,21
6,21
876,80
0,00
876,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
10,74
10,74
8,54
8,54
5.000,00
3.585,
20
1.414,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,00
4,68
4,68
11,91
11,91
1.623,60
0,00
1.623,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,20
1,20
96,00
0,00
96,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,85
2,85
318,00
0,00
318,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
1,00
80,00
0,00
80,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,90
4,95
3.084,50
4,95
26,97
0,90
6,15
6,15
0,98
0,98
1.237,90
0,00
1.237,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,55
0,55
1,57
1,57
180,60
0,00
180,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,35
4,35
3.401,70
0,00
3.401,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 37 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
107701800
ΔΡΟΥΓΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΙΜΩΝ
211
4,03
4,03
8,87
8,87
1.112,60
0,00
1.112,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
054259756
ΔΡΟΥΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
26,00
26,00
7,82
7,82
3,20
3,20
3.898,00
0,00
3.898,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
061731744
ΔΡΟΥΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
35,85
29,25
3.943,50
726,00
3.217,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
061731781
ΔΡΟΥΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΜΩΝ
211
075587280
ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
211
107701283
ΖΑΜΠΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
211
071096278
ΖΓΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
027336275
ΖΔΡΑΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
057475237
ΖΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
4,93
042071001
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
4,20
071076728
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΙΩΑΝΝΗ
074919871
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
107707109
ΚΑΡΑΚΑΝΗ
073590497
5,13
1,20
1,20
609,00
0,00
609,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,55
2,55
1.051,00
66,00
985,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15,01
15,01
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,75
1,75
459,00
0,00
459,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10,44
10,44
835,20
0,00
835,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,93
0,52
0,52
534,60
0,00
534,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,20
11,83
11,83
1.284,00
0,00
1.284,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
4,78
4,78
382,40
0,00
382,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,97
0,97
77,60
0,00
77,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
1,30
1,30
104,00
0,00
104,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΑΦΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
211
107703983
ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
107701941
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΚΥΒΕΛΗ
074920187
ΚΟΓΙΟΣ
071076095
7,70
7,10
3,19
1,65
5,13
5,21
5,21
9,96
9,96
1.485,70
0,00
1.485,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,70
0,70
2,99
2,99
309,20
0,00
309,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΖΗΣΗΣ
211
2,29
2,29
2,59
2,59
436,20
0,00
436,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
211
2,83
2,83
1,00
1,00
363,00
0,00
363,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΟΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
8,13
8,13
3.916,30
200,20
3.716,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
033877674
ΚΟΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
2,07
2,07
165,60
0,00
165,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107709072
ΚΟΚΑ
KYBEΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
1,29
1,29
103,20
0,00
103,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071075928
ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
45,19
45,19
11,42
11,42
14,06
14,06
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107704980
ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
4,33
3,99
1,38
1,38
1,79
1,79
757,50
37,40
720,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
041970254
ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
4,28
4,28
7,85
7,85
1.056,00
0,00
1.056,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071082041
ΚΟΜΜΑΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
4,18
4,18
1,60
1,60
1.090,50
0,00
1.090,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29,69
4,95
1,65
3,19
27,87
4,95
Σελίδα 38 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
107708585
ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
211
107713706
ΚΟΤΣΙΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
3,10
057474462
ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
0,50
063208453
ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
107707877
ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
071075848
ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
211
071076962
ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
057474763
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΙΤΩΝ
211
31,20
107716978
ΚΟΥΤΣΙΑΛΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
057474775
ΚΡΕΤΣΑΒΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
074919477
ΚΡΕΤΣΑΒΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
030219819
ΛΑΒΟΣ
071076187
8,11
0,75
60,00
0,00
60,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,10
1,20
1,20
406,00
0,00
406,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,50
5,20
5,20
466,00
0,00
466,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10,28
10,28
1.714,50
0,00
1.714,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,13
2,13
200,40
0,00
200,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,16
3,16
1.001,90
0,00
1.001,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,11
0,30
6,81
0,75
0,30
6,81
2,72
2,72
20,68
20,68
1.254,40
0,00
1.254,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27,86
1,45
1,45
3,69
3,69
3.872,20
367,40
3.504,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31,98
31,98
0,50
0,50
4,04
4,04
3.891,00
0,00
3.891,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
92,26
92,26
2,50
2,50
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
57,75
57,75
16,54
16,54
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
211
ΛΑΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
17,10
17,10
2,87
2,87
071711937
ΛΑΒΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
22,05
22,05
1,38
107701584
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
211
36,45
0,00
0,30
057474289
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
2,40
2,40
107701210
ΛΑΜΑΡΗ
ΚΑΙΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
211
9,60
107708794
ΛΑΜΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
107701640
ΛΑΜΑΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
0,00
0,00
073590344
ΛΑΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΙΣΗΛΑΟΣ
211
2,25
2,25
107710175
ΛΑΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
211
071075431
ΛΑΜΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
071712043
ΛΑΜΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
107738694
ΛΑΜΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
39,43
5,00
39,43
5,00
9,97
9,97
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,94
4,94
395,20
0,00
395,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,71
1,71
2.304,80
0,00
2.304,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,38
2.563,50
0,00
2.563,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,30
4.039,50
4.009,
50
30,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,69
2,69
479,20
0,00
479,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,60
1,50
1,50
1.080,00
0,00
1.080,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,09
8,09
0,10
0,10
817,00
0,00
817,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,53
0,53
5,75
5,75
513,00
0,00
513,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,42
6,42
761,10
0,00
761,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,94
9,94
16,66
16,66
1.398,80
0,00
1.398,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,36
1,36
3,91
3,91
4.786,10
0,00
4.786,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,00
4,00
8,73
8,73
1.098,40
0,00
1.098,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20,45
20,45
18,69
18,69
2.625,00
0,00
2.625,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 39 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
107707828
ΛΑΜΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
211
3,00
3,00
17,70
17,70
14,40
14,40
1.830,00
0,00
1.830,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
054132966
ΛΑΜΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
211
12,00
8,40
7,79
7,79
15,30
15,30
2.675,80
396,00
2.279,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107701652
ΛΑΜΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
211
17,04
17,04
41,34
41,34
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107708561
ΛΙΑΓΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
3,91
3,91
2,41
2,41
583,80
0,00
583,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071093657
ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
1,92
1,92
153,60
0,00
153,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
054100679
ΜΙΓΚΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
211
0,10
0,10
261,00
0,00
261,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107735471
ΜΙΓΚΟΥ
ΔΕΣΠΩ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
211
6,57
6,57
1.126,20
0,00
1.126,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
073590043
ΜΙΓΚΟΥ
ΤΣΙΟΥΜΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
211
053572728
ΜΙΧΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΡΑΣΙΔΑΣ
211
061731990
ΜΠΑΚΑΒΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
103735295
ΜΠΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
211
051582474
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ
ΑΝΘΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
107709686
ΜΠΓΙΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
4,28
030219868
ΜΠΙΚΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
049156588
ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
211
052368260
ΜΠΛΙΩΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
24,30
052369519
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
211
19,05
054403421
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
071095640
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
107736639
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ
107703774
2,53
5,46
1,65
5,46
1,65
1,86
1,86
2,06
2,06
350,80
0,00
350,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,20
2,20
7,41
7,41
994,30
0,00
994,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,60
4,60
368,00
0,00
368,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
714,00
0,00
714,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,14
3,75
2,53
7,14
1,70
1,70
548,50
0,00
548,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,28
12,94
12,94
1.285,60
0,00
1.285,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,00
3,00
0,10
0,10
308,00
0,00
308,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,45
0,45
4,61
4,61
413,80
0,00
413,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
2,93
2,93
5,74
5,74
3.425,20
2.673,
00
752,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17,15
0,50
0,50
2,60
2,60
2.353,50
209,00
2.144,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
4,38
4,38
42,28
42,28
1.287,60
0,00
1.287,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
0,50
0,50
0,50
0,50
90,00
0,00
90,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
4,96
4,96
0,80
0,80
4.059,00
0,00
4.059,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ
ΝΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
5,76
5,76
0,47
0,47
613,60
0,00
613,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074919176
ΝΙΑΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
0,30
0,30
5,03
5,03
3.072,40
2.640,
00
432,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107704410
ΝΙΑΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
8,97
8,97
717,60
0,00
717,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22,50
24,00
3,75
22,50
0,00
Σελίδα 40 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
071093960
ΝΙΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
211
25,99
25,99
7,20
7,20
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
059624648
ΝΙΑΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
9,02
9,02
3,87
3,87
1.211,60
0,00
1.211,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
075584370
ΝΤΑΒΑΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ\ΝΟΣ
211
396,00
0,00
396,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
047356831
ΝΤΑΒΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
042072046
ΝΤΑΒΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
071094365
ΝΤΑΒΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
051746701
ΝΤΑΜΑΓΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
107723656
ΝΤΑΤΣΗ
ΒΑΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
211
1,52
107707588
ΝΤΟΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
107701338
ΝΤΟΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
053571824
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
44,20
074811917
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
47,20
107711203
ΠΑΠΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
107734093
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
062774533
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
107709649
4,20
4,20
10,45
2,63
2,63
1.255,40
0,00
1.255,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,96
1,96
156,80
0,00
156,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,42
1,42
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,28
7,28
582,40
0,00
582,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,52
3,20
3,20
408,00
0,00
408,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,99
1,99
0,42
0,42
232,60
0,00
232,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,50
2,50
4,83
4,83
636,40
0,00
636,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
44,20
5,67
5,67
4,76
4,76
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
47,20
3,80
3,80
11,58
11,58
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,59
0,59
1,40
1,40
171,00
0,00
171,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
211
8,49
8,49
7,96
7,96
1.369,80
0,00
1.369,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
211
9,84
9,84
787,20
0,00
787,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
20,25
18,45
1,30
1,30
1,80
1,80
2.501,50
198,00
2.303,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
049215126
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΣΗ
211
44,00
44,00
4,82
4,82
12,28
12,28
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107715724
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
28,95
28,95
1,30
1,30
4.505,00
0,00
4.505,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
049157481
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
211
061805798
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
107708432
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
107709373
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
049158127
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
053574795
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
43,20
41,60
7,95
43,20
28,40
2,68
10,45
2,68
8,34
8,34
667,20
0,00
667,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,07
2,07
5,65
5,65
5.000,00
1.217,
00
3.783,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
1,00
0,20
0,20
116,00
0,00
116,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,45
1,45
146,25
0,00
146,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
874,50
0,00
874,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
152,00
0,00
152,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,95
1,00
1,00
0,65
0,65
Σελίδα 41 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
052005539
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
8,00
8,00
8,16
8,16
27,16
27,16
2.243,20
0,00
2.243,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
049454961
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
60,30
41,90
0,62
0,62
2,78
2,52
5.000,00
127,40
4.872,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
056383530
ΠΕΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
5,39
5,39
2,83
2,83
765,40
0,00
765,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074812139
ΠΕΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
1,91
1,91
152,80
0,00
152,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074812084
ΠΕΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
0,25
0,25
7,34
7,34
612,20
0,00
612,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
043033448
ΠΕΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
5,49
5,49
1,16
1,08
641,80
6,40
635,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
061731690
ΠΕΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
211
9,54
9,54
7,96
7,96
1.390,80
0,00
1.390,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071094758
ΠΕΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
1,95
1,95
2,00
2,00
1,09
1,09
501,70
0,00
501,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107712918
ΠΕΤΣΙΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
211
34,68
28,04
0,60
0,60
3.862,80
730,40
3.132,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
073590147
ΠΕΤΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
059938324
ΠΙΠΙΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
075587648
ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
058767152
ΡΙΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
47,85
058767072
ΡΙΒΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
071094709
ΡΙΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
107709441
ΡΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
030581697
ΡΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
107700815
ΣΑΚΑΒΑΡΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
107708782
ΣΑΚΑΒΑΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
211
073589892
ΣΑΚΑΒΑΡΑ
ΜΠΛΙΩΝΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
057474277
ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
058766905
ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
075588031
ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ
071129056
ΣΕΝΤΖΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
0,80
0,80
2,50
2,50
280,00
0,00
280,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,36
1,36
3,00
3,00
3.822,30
0,00
3.822,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,07
0,07
3,96
3,96
323,80
0,00
323,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
47,85
4,65
4,65
7,05
7,05
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
46,80
43,80
2,33
2,33
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18,60
18,60
2,30
2,30
3,96
3,96
2.592,80
0,00
2.592,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
1,00
5,23
5,23
518,40
0,00
518,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11,68
11,68
4,28
4,28
4.733,60
0,00
4.733,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,90
1,90
2,33
2,33
376,40
0,00
376,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,50
0,50
2,34
2,34
1.722,20
0,00
1.722,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,37
3,37
269,60
0,00
269,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31,33
30,00
13,50
47,25
31,33
30,00
13,50
47,25
2,50
2,50
0,70
0,70
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,29
0,27
1,40
1,40
141,00
2,00
139,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
5,24
5,24
4,03
4,03
846,40
0,00
846,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
3,56
3,56
284,80
0,00
284,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 42 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
073589996
ΣΚΟΔΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΖΗΣΗΣ
211
1,23
1,23
98,40
0,00
98,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
025626467
ΣΠΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
211
3,53
3,53
282,40
0,00
282,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053573100
ΣΤΑΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
3,90
3,90
0,47
0,47
7,91
7,91
1.108,80
0,00
1.108,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058852997
ΣΤΑΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
26,85
26,85
2,25
2,25
3.178,50
0,00
3.178,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
059546132
ΣΤΑΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
211
44,20
38,80
6,30
6,30
0,00
0,00
5.000,00
102,00
4.898,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058766420
ΣΤΑΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
43,50
43,50
1,04
1,04
2,30
2,30
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074173269
ΣΤΑΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
22,80
22,80
2,10
2,10
6,96
6,96
3.274,80
0,00
3.274,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107701627
ΣΤΑΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
211
0,80
0,80
1,15
1,15
172,00
0,00
172,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071128754
ΣΤΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
6,30
6,30
0,80
0,80
2.756,50
0,00
2.756,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
061808309
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
3,28
3,28
14,41
14,41
1.265,60
0,00
1.265,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058766966
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
211
0,90
0,90
0,71
0,71
2.159,80
0,00
2.159,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107718702
ΣΤΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
1,44
1,44
115,20
0,00
115,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107708143
ΣΥΡΙΚΕΛΛΑ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
2,95
2,95
236,00
0,00
236,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107708573
ΣΩΤΗΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
2,00
2,00
676,00
46,20
629,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107708390
ΣΩΤΗΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
425,00
0,00
425,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071272451
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
107707318
ΤΖΑΦΕΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
107722703
ΤΖΙΩΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
2,54
107709281
ΤΖΙΩΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,80
107718007
ΤΖΙΩΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
058767176
ΤΡΙΑΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
054403273
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
107705337
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
107705386
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
18,75
18,30
4,00
8,25
5,40
18,75
18,30
3,58
6,75
0,76
4,25
4,25
4,77
4,77
1,90
1,90
1.536,50
165,00
1.371,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,55
1,55
124,00
0,00
124,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,54
7,59
7,59
861,20
0,00
861,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,80
1,06
1,06
164,80
0,00
164,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,06
3,06
244,80
0,00
244,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,88
3,60
10,20
10,20
1.798,00
28,00
1.770,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
4,86
4,86
11,33
11,33
1.297,20
0,00
1.297,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
211
1,59
1,59
1,50
1,50
279,00
0,00
279,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
3,68
3,68
6,79
6,79
4.750,20
0,00
4.750,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
34,90
5,40
0,76
34,90
Σελίδα 43 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
0,50
0,50
5.000,00
1.082,
50
3.917,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,17
5,76
5,76
3.834,55
360,00
3.474,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,99
5,99
17,61
17,61
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12,62
12,62
11,09
11,09
5.000,00
3.547,
60
1.452,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,40
0,40
0,90
0,90
112,00
0,00
112,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
13,03
13,03
3,19
3,19
1.460,60
0,00
1.460,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,40
3,40
3,28
3,28
1.099,60
0,00
1.099,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053733320
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
211
50,25
35,25
107731447
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
22,35
19,95
0,17
074919637
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
211
45,90
45,90
053571873
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
211
77,25
0,00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
107712261
052006038
ΤΣΙΚΝΟΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΤΣΙΚΝΟΓΙΑΝΝΗ
Σ
107706518
ΤΣΙΚΡΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
107708710
ΤΣΙΚΡΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
0,58
0,58
0,44
0,44
93,20
0,00
93,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107708200
ΤΣΙΚΡΙΚΗ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΛ
Α
ΑΓΓΕΛΟΣ
211
0,99
0,99
4,73
4,73
477,40
0,00
477,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
065104788
ΤΣΙΚΡΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
211
8,66
8,66
692,80
0,00
692,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053574691
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
211
107726554
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
211
107736467
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
211
053572624
ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
40,95
107715816
ΤΣΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
071099698
ΤΣΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
107702894
ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
061732335
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
076410761
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
107722242
ΤΣΙΟΥΜΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
061731492
ΤΣΙΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
071128465
ΤΣΙΩΡΑΣ
107717569
107706125
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Α
4,52
7,50
4,52
6,30
5,30
5,30
2,64
2,64
1.566,20
132,00
1.434,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,20
2,20
0,50
0,50
315,00
0,00
315,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,60
0,60
48,00
0,00
48,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
35,55
4,49
4,49
4.863,70
594,00
4.269,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17,70
11,70
1,50
1,50
2.067,00
660,00
1.407,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15,00
15,00
2,18
2,18
2.227,40
0,00
2.227,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,30
1,30
104,00
0,00
104,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,03
4,03
0,68
0,68
9,40
9,40
820,00
0,00
820,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,82
4,82
0,20
0,20
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
2,50
2,50
200,00
0,00
200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
10,06
10,06
804,80
0,00
804,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
1,97
1,97
157,60
0,00
157,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΤΣΙΩΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
8,14
8,14
786,20
0,00
786,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΦΑΓΙΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
2,97
2,97
237,60
0,00
237,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
41,00
41,00
1,35
1,35
Σελίδα 44 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
053574642
ΦΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
211
058766978
ΦΑΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
049352108
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
156,00
156,00
107723620
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
102,40
102,40
10,14
107712040
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
108,60
108,60
10,30
021039177
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
51,60
51,60
071129609
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
107705602
ΧΥΤΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
211
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
5,85
44,88
5,85
44,88
4,04
4,04
17,29
17,29
1,70
1,70
5,43
5,43
1.481,90
0,00
1.481,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,52
3,52
281,60
0,00
281,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10,14
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10,30
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,60
3,60
Σελίδα 45 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010500
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Ελάτου
ΠΕ1
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4.932,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
2.102,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,23
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,43
1,43
284,40
0,00
284,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,19
21,66
21,66
1.770,80
0,00
1.770,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,22
0,22
3,52
3,52
303,60
0,00
303,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,20
0,20
1,58
1,48
146,40
8,00
138,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,07
8,07
7,90
7,90
1.361,40
0,00
1.361,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
050207965
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
211
31,20
31,20
31,10
31,10
7,11
7,11
4.932,00
0,00
053689482
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
211
7,20
7,20
11,80
11,80
1,63
1,63
2.102,40
103732490
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
56,25
48,75
12,59
12,59
10,06
10,06
011464057
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
211
101,57
101,57
14,54
14,54
9,23
103747141
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
1,70
1,70
053560963
ΖΙΩΓΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
8,19
076831101
ΚΛΑΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
103739509
ΜΠΑΙΝΕΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
103702436
ΣΙΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
211
10,80
3,70
10,80
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
3,70
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 46 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
046979030
ΣΟΙΛΕΜΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
23,55
23,55
4,84
3,88
103724047
ΣΟΙΛΕΜΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
15,00
15,00
2,64
2,64
028780114
ΤΖΗΜΟΥΡΩΤΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
4,38
3,88
0,10
14,87
0,10
14,87
3.082,50
96,00
2.986,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.914,00
0,00
1.914,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.287,60
10,00
1.277,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 47 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010600
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Ελευθέρου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
077835320
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
24,17
24,17
122065608
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
2,28
2,28
037950480
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
23,91
23,91
3,66
022378185
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
22,42
22,42
046980248
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
212
19,49
036568698
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
053598812
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
212
074918155
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
212
063063493
ΝΤΟΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΙΟΥ
212
3,00
18,30
ΥΕ1
0,00
11,40
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
12,30
ΥΕ3
12,30
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
228,00
0,00
228,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,66
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
36,71
27,59
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19,49
12,32
12,32
1.830,00
330,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,25
0,25
6,83
6,83
468,95
0,00
468,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,30
4,30
35,32
35,32
1.255,75
0,00
1.255,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12,35
12,35
7,24
7,24
3.420,25
759,00
2.661,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21,24
21,24
2,81
2,81
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 48 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
041452844
036228249
074576359
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔ
ΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
6,06
6,06
0,82
0,82
659,30
0,00
659,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΑΝΟΣ
212
4,23
4,23
1,79
1,79
539,35
0,00
539,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
18,23
18,23
9,50
9,50
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,37
6,37
1,88
1,88
1.785,40
14,00
1.771,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,71
4,71
306,15
0,00
306,15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14,69
14,69
2.512,50
231,00
2.281,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103721997
ΣΙΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
103717609
ΣΙΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
103741333
ΤΣΙΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΘΩΜΑΣ
212
7,50
11,55
7,50
9,45
2,10
2,10
Σελίδα 49 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020200
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Εξάρχου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
046380950
ΖΙΩΓΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
41,40
41,40
103735086
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
211
48,60
48,60
058057640
ΧΑΝΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
ΠΕ2
28,31
5,94
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
28,31
5,94
3,86
3,86
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
902,80
0,00
902,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 50 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060400
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Ζάκα
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
053276085
ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
36,30
ΥΕ1
36,30
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
3.993,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
3.993,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 51 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020300
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κέντρου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
122069367
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
211
7,93
7,93
046856631
ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
211
3,03
044739535
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
211
077420844
ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
5,55
ΥΕ1
5,55
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
10,33
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.358,60
0,00
1.358,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,03
303,00
0,00
303,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11,24
9,22
1.734,50
202,00
1.532,50
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1,53
1,53
765,80
0,00
765,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,66
10,33
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
7,66
Σελίδα 52 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070400
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Καληράχης
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
103747651
ΡΟΒΑ
ΘΕΑΝΩ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
046380556
ΡΟΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
046380532
ΡΟΒΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
33,05
054380728
ΡΟΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
50,75
4,00
ΥΕ1
4,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
2,90
2,90
0,20
0,20
746,00
0,00
746,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,70
3,70
0,20
0,20
386,00
0,00
386,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
33,05
10,00
10,00
0,80
0,80
4.699,50
0,00
4.699,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
43,25
0,30
0,30
3,50
3,50
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 53 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51030200
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Καλλιθέας
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
033684460
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
81,32
ΥΕ3
81,32
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1.200,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
1.200,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 54 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51080100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Καρπερού
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
058015857
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
212
053689285
ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
1,19
040790478
ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
046746952
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212
107709754
ΔΟΥΜΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
212
3,76
122061333
ΔΟΥΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
45,50
107703172
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
046746976
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
047357030
ΖΕΛΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
3,93
3,93
255,45
0,00
255,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,19
12,76
12,76
948,40
0,00
948,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,58
2,58
5,04
5,04
585,60
0,00
585,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19,72
19,72
18,56
18,56
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,48
4,93
4,93
10,17
10,17
1.561,15
30,80
1.530,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
45,50
5,03
5,03
8,87
8,87
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
0,21
0,21
1,62
1,62
222,30
0,00
222,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
7,32
7,32
732,00
0,00
732,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
212
69,55
0,00
69,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,07
1,07
Σελίδα 55 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
057475460
ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
212
1,30
045352941
ΚΟΝΤΟΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
046747010
ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
212
5,43
044084981
ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
049213919
ΛΑΛΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
061732280
ΜΠΙΖΙΩΤΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
103734587
ΜΠΟΥΖΜΠΑ
033690350
1,30
130,00
0,00
130,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,56
8,56
1.062,80
0,00
1.062,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,43
7,87
7,87
1.054,55
0,00
1.054,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11,94
11,94
16,26
16,26
1.392,90
0,00
1.392,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
7,00
7,00
2,50
2,50
862,50
0,00
862,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212
0,28
0,28
11,47
11,47
773,55
0,00
773,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
212
4,13
4,13
611,00
0,00
611,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛ
ΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
16,31
16,31
16,09
16,09
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107708481
ΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
212
2,83
2,83
5,08
5,08
613,20
0,00
613,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
045352652
ΝΤΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
212
2,71
2,71
15,66
15,66
1.069,85
0,00
1.069,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
212
6,64
6,64
431,60
0,00
431,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
212
10,94
10,94
711,10
0,00
711,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
14,60
14,60
3,91
3,91
2.056,15
0,00
2.056,15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
212
27,90
27,90
3.069,00
0,00
3.069,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
3,45
3,45
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
051112728
053021224
107708677
057474911
041451976
039284333
107706186
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ
Υ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠ
ΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
0,24
447,10
0,00
447,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
16,06
16,06
45,78
45,78
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
24,94
24,94
22,62
22,62
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,22
0,22
15,47
15,47
982,70
0,00
982,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.009,50
0,00
4.009,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
212
071093713
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
040788920
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
123513628
ΣΤΑΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
057475378
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
1,96
0,24
ΖΩΙΤΣΑ
046380519
1,96
0,52
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟ
Σ
1,80
0,52
107703610
058766628
1,80
36,45
36,45
2,08
7,54
7,54
698,10
0,00
698,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
6,90
6,90
448,50
0,00
448,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
13,02
13,02
846,30
0,00
846,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
9,41
9,41
1.121,65
0,00
1.121,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
6,83
6,83
443,95
0,00
443,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,10
2,08
5,10
Σελίδα 56 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
076292101
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
107707889
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
1,00
071129357
ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ
Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
21,52
107720003
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212
030111429
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
051765475
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ
Υ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212
0,00
3,87
3,87
251,55
0,00
251,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
3,32
3,32
315,80
0,00
315,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21,52
21,39
21,39
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,70
0,70
45,50
0,00
45,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,06
8,06
523,90
0,00
523,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11,34
11,34
1.099,95
0,00
1.099,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
2,73
2,73
Σελίδα 57 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51080200
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κατάκαλης
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
071095976
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙ
ΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
212
050208323
ΖΙΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
058002597
ΖΟΥΜΠΟΥΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
103717070
ΚΑΚΑΛΗ
059454495
ΠΕ1
33,90
ΥΕ1
30,90
ΠΕ2
1,00
ΥΕ2
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4,27
4,27
4.106,55
330,00
3.776,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
8,32
8,32
540,80
0,00
540,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΙΩΑΝΝΗ
212
5,84
5,84
379,60
0,00
379,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
212
14,58
14,58
947,70
0,00
947,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΑΚΑΛΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
10,29
10,29
63,28
63,28
1.335,15
0,00
1.335,15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058002493
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
0,84
0,84
1,45
1,45
178,25
0,00
178,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074919778
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
212
5,20
5,20
12,67
12,67
1.157,00
0,00
1.157,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074919674
ΚΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
2,79
2,79
255,75
0,00
255,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107703288
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
212
12,18
12,18
974,70
0,00
974,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,83
1,00
ΠΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1,83
Σελίδα 58 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
076292440
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
212
039284277
ΜΠΟΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
0,00
0,00
5,86
5,86
380,90
0,00
380,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,42
3,42
222,30
0,00
222,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 59 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51030100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κηπουρείου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
031391709
ΓΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
211
068111736
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
211
053604190
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
211
057833844
ΚΑΣΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
045353833
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
211
020640252
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΗΣΗΣ
104468229
ΦΟΥΡΛΑΤΑΡΑ
ΜΑΙΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
92,09
38,43
48,00
ΥΕ2
92,09
38,43
ΠΕ3
ΥΕ3
10,87
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4,10
4,10
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,37
3,37
269,60
0,00
269,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,90
2,90
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
1.535,
00
3.465,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31,50
10,87
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
0,20
0,20
1.103,00
0,00
1.103,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
18,87
18,87
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,40
0,40
32,00
0,00
32,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 60 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050300
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κιβωτού
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
053463155
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
212
029801150
ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
100160127
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΣΣΑΚ
212
053493018
ΔΑΥΙΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
33,50
053598271
ΔΑΥΙΤΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
34,60
122063222
ΔΑΥΙΤΙΔΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
068112376
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
212
7,38
074936265
ΗΜΕΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
037645565
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
3,68
42,08
ΥΕ2
3,68
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
15,90
15,90
1.103,80
0,00
1.103,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,72
6,72
436,80
0,00
436,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,01
2,01
1,81
1,81
318,65
0,00
318,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27,50
16,12
16,12
5,18
5,18
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28,60
16,44
16,44
2,63
2,63
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,15
4,15
269,75
0,00
269,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,38
8,25
8,25
1.233,30
0,00
1.233,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,29
1,29
1,07
1,07
198,55
0,00
198,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13,22
13,22
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
42,08
Σελίδα 61 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
059460582
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
068112874
ΚΑΙΤΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
053271852
ΚΑΡΑΜΗΧΑΗΛΙ
ΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
212
143716134
ΚΑΡΑΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
212
103703795
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
212
1,00
068119248
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΑΒΒΑΣ
212
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
212
20,40
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
053599507
057833696
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
27,60
5,93
5,93
1,73
1,73
3.741,45
0,00
3.741,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,85
1,85
7,81
7,81
692,65
0,00
692,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,33
0,33
3,90
3,90
1.122,50
0,00
1.122,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,03
5,03
326,95
0,00
326,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
1,88
1,88
222,20
0,00
222,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,75
3,75
5,68
5,68
744,20
0,00
744,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20,40
4,46
4,46
12,31
12,31
3.375,10
0,00
3.375,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
55,80
40,80
1,66
1,66
4,72
4,72
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,80
0,00
1,50
1,50
2,01
2,01
743,30
462,65
280,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,60
27,60
7,60
068112192
ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
212
053445475
ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
212
1,67
1,67
4,36
4,36
450,40
0,00
450,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
078816013
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
212
0,57
0,57
4,02
4,02
318,30
0,00
318,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053282172
ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
31,25
31,25
13,31
13,31
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
057088194
ΤΥΡΕΚΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
212
1,16
1,16
2,99
2,99
421,55
0,00
421,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053598375
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙ
ΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΣΑΑΚ
212
4,25
4,25
6,49
6,49
3.915,85
0,00
3.915,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
49,60
27,90
49,60
27,90
Σελίδα 62 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050400
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κληματακίου
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
1.214,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
363,00
0,00
363,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,63
498,95
0,00
498,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,40
0,40
706,00
0,00
706,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,58
3,58
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
143708240
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
4,99
4,99
8,67
8,67
1.062,55
0,00
051160787
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
6,40
6,40
19,00
19,00
1.214,60
ΚΑΙΤΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
212
3,63
3,63
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
2,63
2,63
3,63
6,80
6,80
8,89
8,89
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
212
068112641
ΤΖΟΤΖΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΩΜΑΣ
212
45,00
45,00
ΥΕ2
1.062,55
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
036395250
ΠΕ2
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΝΟΜΑ
143712227
ΥΕ1
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗ
Σ
ΠΕ1
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
044839210
ΜΕΤΡΟ
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 63 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κνίδης
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
133,50
133,50
ΠΕ2
046380901
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
068117556
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
211
103737633
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
0,50
034787433
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
071100930
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
056733325
ΜΠΑΙΡΑΜΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
143720184
ΝΑΝΟΥ
055571660
103738156
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
27,12
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,90
2,90
232,00
0,00
232,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,50
4,31
4,31
481,90
0,00
481,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
52,37
52,37
4,06
4,06
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
4,22
4,22
9,21
9,21
1.158,80
0,00
1.158,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,30
0,30
3,08
3,08
276,40
0,00
276,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
211
0,15
0,15
13,07
13,07
1.060,60
0,00
1.060,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΞΕΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,30
0,30
2,76
2,76
4.953,30
0,00
4.953,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
211
1,15
1,15
1,36
1,36
223,80
0,00
223,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
42,75
6,52
ΠΕ3
27,12
42,75
6,52
ΥΕ2
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Σελίδα 64 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
046380114
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
040788471
ΣΚΟΔΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
103735596
ΤΡΙΓΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1,96
1,96
4,34
4,34
11,86
11,86
1.502,40
0,00
1.502,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
13,65
13,65
1,30
1,30
1.469,00
0,00
1.469,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,15
0,15
3,55
3,55
492,70
0,00
492,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 65 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050500
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κοκκινιάς
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
059981688
ΚΟΤΛΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
212
011508243
ΚΟΤΛΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
057833205
ΚΡΙΚΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
068113011
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ
045351169
ΠΕ1
12,00
ΥΕ1
ΥΕ2
ΠΕ3
3,13
3,13
212
6,21
6,21
1,23
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
212
6,24
6,24
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
0,70
ΜΠΑΙΡΑΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
212
55,26
103715106
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟ
Υ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
058433846
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
103714380
ΤΣΑΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
024246368
ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
212
43,50
12,00
ΠΕ2
43,50
6,26
2,10
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.633,00
0,00
1.633,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,23
700,95
0,00
700,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,28
0,28
642,20
0,00
642,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,70
1,18
1,18
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
55,26
26,75
26,75
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,30
0,30
34,40
0,00
34,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,69
1,69
735,85
0,00
735,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,70
3,70
240,50
0,00
240,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14,26
14,26
1.048,50
0,00
1.048,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,26
2,10
Σελίδα 66 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103710922
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
1,83
1,63
13,61
13,61
1.039,05
7,00
1.032,05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071101791
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
0,35
0,35
9,99
9,99
684,35
0,00
684,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
075069570
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
0,37
0,37
4,01
4,01
297,65
0,00
297,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 67 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060500
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κοσματίου
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ2
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
18,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
128,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
644,00
4.356,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,92
188,80
0,00
188,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,49
1,49
119,20
0,00
119,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,30
2,30
2.029,00
0,00
2.029,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,75
2,75
220,00
0,00
220,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
055568422
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
0,25
0,23
20,00
1,60
058022676
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
211
1,60
1,60
128,00
059675175
ΜΠΖΙΟΥΡΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
058002641
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ
211
1,92
103740490
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
046380280
ΠΡΙΝΤΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
103715825
ΤΣΙΡΙΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
16,50
ΠΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
45,60
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
39,60
16,50
0,30
0,30
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 68 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51030300
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κρανέας
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
110,00
1.650,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.710,50
0,00
3.710,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107,10
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
93,60
93,60
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
50,10
50,10
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
211
2,55
2,55
408,50
0,00
408,50
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
2,25
2,25
247,50
0,00
247,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
044183958
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
122057473
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
103739325
ΚΩΤΣΗ
075670390
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ2
ΥΕ1
211
120,45
112,95
5.000,00
0,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
211
16,00
15,00
1.760,00
ΜΑΡΘΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
211
32,55
32,55
ΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
117,00
079376873
ΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
079777576
ΠΕΡΔΙΚΟΜΜΑΤ
Η
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
103742409
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
122062028
ΦΟΥΦΑ
ΜΑΡΙΑ
1,30
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΠΕ1
1,30
1,60
1,60
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 69 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070600
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κυδωνιών
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
024220389
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
7,22
ΥΕ2
7,22
ΠΕ3
12,86
ΥΕ3
12,86
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1.344,40
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
1.344,40
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 70 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070700
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κυπαρισσίου
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
053689119
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
47,25
ΥΕ1
0,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
1,92
ΥΕ3
1,92
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
4.875,
20
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
124,80
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 71 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010800
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Κυρακαλής
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
068111367
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
072854621
ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
4,15
053690131
ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
211
26,80
122079336
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
047681406
ΓΑΚΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ
029769181
ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ
074753448
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
7,26
7,26
4,70
4,70
1.102,00
0,00
1.102,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,15
3,01
3,01
3,57
2,55
1.043,10
81,60
961,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26,80
19,34
19,34
10,14
10,14
4.448,00
0,00
4.448,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
1,90
1,90
4,80
3,58
574,00
97,60
476,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
2,26
2,26
226,00
0,00
226,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
211
5,04
5,04
16,24
16,24
1.300,80
0,00
1.300,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
211
6,71
6,71
0,13
0,13
681,40
0,00
681,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
035985214
ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
211
3,20
3,20
1,08
1,08
438,40
0,00
438,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
035985263
ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
211
1,00
1,00
12,04
12,04
1.397,20
0,00
1.397,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,36
4,36
Σελίδα 72 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
033736724
ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
211
068119918
ΜΠΟΥΚΛΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
211
058033666
ΝΤΑΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
103747294
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
103737737
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
3,73
3,73
8,03
8,03
1.015,40
0,00
1.015,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20,22
18,68
3,39
3,39
3.810,00
495,00
3.315,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,63
0,63
1,65
1,65
195,00
0,00
195,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
1,22
1,22
6,34
6,34
629,20
0,00
629,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
12,79
12,79
17,94
14,20
2.478,80
165,00
2.313,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21,00
9,30
16,50
7,80
Σελίδα 73 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060600
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Λάβδα
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
122057356
ΚΗΤΣΙΟΥΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
103743025
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
1,10
ΥΕ2
1,10
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1,03
1,03
192,40
0,00
192,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,50
2,50
200,00
0,00
200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 74 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Μαυραναίων
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
103745043
ΜΟΛΥΒΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
103736138
ΜΟΥΣΑ
ΒΑΙΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
211
1,10
ΧΑΙΔΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
0,30
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
103738802
068111435
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ
Υ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ
Υ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
2,67
2,11
213,60
44,80
168,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,10
7,72
7,72
727,60
0,00
727,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,30
2,21
1,51
206,80
56,00
150,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,51
0,51
40,80
0,00
40,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074447410
ΠΕΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
211
0,52
0,52
3,05
2,37
296,00
54,40
241,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
077641573
ΠΛΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
Σ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
211
14,12
13,24
11,36
10,54
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 75 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010900
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Μεγάλου Σειρηνίου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
068113059
ΑΔΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
103716188
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
058006130
ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
103709413
ΕΥΡΕΝΙΑΔΟΥ
103743707
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
0,33
ΥΕ2
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
6,37
6,37
542,60
0,00
542,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
2,10
2,10
168,00
0,00
168,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΒΑΙΟΣ
211
2,62
2,62
209,60
0,00
209,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
21,85
21,85
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
1,00
1,00
80,00
0,00
80,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103743547
ΚΑΡΕΠΙΔΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
211
2,05
2,05
164,00
0,00
164,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103739313
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
103737111
ΜΗΤΣΙΑΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
051765033
ΜΗΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
211
14,40
14,10
13,20
0,00
0,33
ΠΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
3,46
3,46
5,53
5,53
2.372,40
132,00
2.240,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,40
0,40
6,02
6,02
521,60
0,00
521,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,04
5,28
6,71
6,07
2.691,80
1.678,
20
1.013,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 76 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103713069
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
211
1,94
1,94
5,64
5,64
645,20
0,00
645,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053598560
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
211
3,79
3,79
7,17
7,17
3.295,60
0,00
3.295,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
112717251
ΜΠΑΛΙΑΜΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
211
0,16
0,16
2,91
2,91
248,80
0,00
248,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058006500
ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
1,11
1,11
88,80
0,00
88,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058433361
ΝΤΕΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
7,71
7,71
616,80
0,00
616,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
059376187
ΝΤΟΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
1.488,50
330,00
1.158,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
039941294
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
211
897,60
0,00
897,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122068623
ΠΑΠΠΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
2,22
2,22
222,00
0,00
222,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
049581083
ΠΑΠΠΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
1,40
1,40
058083055
ΤΖΑΤΖΑΝΗ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
071098500
ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
211
2,39
062298930
ΤΣΑΒΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
1,74
074578052
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
6,45
6,45
058052299
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
11,40
9,30
20,54
103745067
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
211
6,60
6,60
8,07
055568919
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ
211
21,30
10,95
21,30
7,95
2,84
2,84
11,22
2,40
11,22
0,63
0,63
190,40
0,00
190,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,21
0,21
280,80
0,00
280,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,39
0,55
0,55
283,00
0,00
283,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,74
0,20
0,20
190,00
0,00
190,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,45
0,45
745,50
0,00
745,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20,54
18,35
18,35
2.754,00
231,00
2.523,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,07
24,39
24,39
2.093,80
0,00
2.093,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,08
2,08
166,40
0,00
166,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,40
Σελίδα 77 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Μεγάρου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
103705487
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
020334875
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
103705069
ΚΑΚΑΦΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΘΩΜΑΣ
211
5,10
5,10
029769680
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
5,85
5,85
051160960
ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
103747860
ΚΩΤΣΙΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
079375471
ΛΙΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
045353490
ΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
103744937
ΛΟΛΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
211
2,40
ΥΕ1
2,40
ΠΕ2
0,30
0,40
0,10
13,35
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
0,30
0,40
0,10
0,20
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
294,00
0,00
294,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,31
0,31
24,80
0,00
24,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,95
1,95
717,00
0,00
717,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,90
0,90
755,50
0,00
755,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,05
2,05
164,00
0,00
164,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,70
0,70
66,00
0,00
66,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.468,50
0,00
1.468,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13,35
0,20
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1,40
1,40
132,00
0,00
132,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,20
1,20
96,00
0,00
96,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 78 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
050687796
ΛΟΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
211
103739571
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
37,65
33,75
032503642
ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
53,25
53,25
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
40,95
40,95
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
6,15
6,15
058573401
079375723
ΜΠΑΝΤΡΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΜΠΑΝΤΡΑΓΟΥΛ
ΑΣ
103724780
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
40,65
40,65
122082899
ΣΙΩΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
3,15
2,85
0,40
0,40
3,63
3,63
330,40
0,00
330,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
1,00
0,25
0,25
4.261,50
429,00
3.832,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.510,90
0,00
4.510,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
676,50
0,00
676,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.779,50
0,00
4.779,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
346,50
33,00
313,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,08
1,20
1,20
2,35
0,08
2,35
Σελίδα 79 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050600
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Μηλέας
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
068117427
ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
056804328
ΔΕΛΗΒΟΥ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
212
051766183
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
103736544
ΤΖΗΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
ΠΕ1
15,10
18,45
ΥΕ1
12,40
0,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
2,10
2,10
8,60
8,60
2.430,00
297,00
2.133,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,50
0,50
6,41
6,41
466,65
0,00
466,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,45
4,45
6,13
6,13
2.872,95
2.029,
50
843,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,87
2,87
186,55
0,00
186,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 80 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51030400
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Μικρολιβάδου
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
041453306
ΜΠΛΑΝΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛ
Α
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
2,36
ΥΕ3
2,36
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
188,80
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
188,80
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 81 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060700
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Μοναχιτίου
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.468,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
825,50
4.174,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
264,00
1.903,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
103723630
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
13,35
13,35
1.468,50
0,00
054380427
ΛΑΜΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
46,65
37,95
5.000,00
037655510
ΝΤΟΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
211
19,70
17,30
2.167,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 82 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011000
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Μυρσίνης
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
143712159
ΚΟΤΛΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
050686357
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟ
Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
212
068110438
ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
212
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
1,65
13,80
ΥΕ2
1,65
13,80
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
0,72
0,72
211,80
0,00
211,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,88
2,88
187,20
0,00
187,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17,04
17,04
1.458,00
0,00
1.458,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 83 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070800
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Οροπεδίου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
076578951
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
024138290
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
122052084
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
043451900
ΚΟΡΑΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
058023810
ΚΟΡΑΒΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
058005391
ΜΠΑΛΑΤΣΑ
058014098
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1,50
1,50
2,90
2,90
382,00
0,00
382,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31,42
31,42
54,68
54,68
2.160,00
0,00
2.160,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,84
7,84
3,20
3,20
1.236,00
0,00
1.236,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,40
0,40
32,00
0,00
32,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΘΕΟΔΟΡΟΣ
211
3,15
3,15
252,00
0,00
252,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
3,80
3,80
304,00
0,00
304,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
0,30
0,30
3,70
3,70
326,00
0,00
326,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
045353138
ΤΖΙΟΥΜΠΟΥΣΛ
ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
0,67
0,67
4,78
4,78
449,40
0,00
449,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068110358
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
211
47,39
47,39
19,09
19,09
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,00
36,00
6,00
36,00
Σελίδα 84 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
051112519
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΘΩΜΑΣ
211
32,25
32,25
11,23
11,23
86,26
86,26
4.972,10
0,00
4.972,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 85 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020400
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Παλαιοχωρίου
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4.277,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
5.009,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΝΑΙ
64,40
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,14
2,14
1.673,50
136,40
1.537,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27,99
27,99
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14,03
30,69
30,69
3.130,60
0,00
3.130,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
42,26
42,26
17,60
17,60
5.000,00
3.500,
00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,20
2,20
2,46
2,46
416,80
0,00
416,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
047681511
ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
211
44,10
35,10
2,92
2,92
1,56
1,56
5.000,00
722,20
122096923
ΑΝΤΑΜΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
211
24,75
24,75
2,16
2,16
18,64
18,64
5.009,70
051277375
ΑΝΤΑΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
50,25
45,75
3,19
3,19
20,08
20,08
068110278
ΖΙΩΓΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
120,00
120,00
27,83
27,83
64,40
074936610
ΖΙΩΓΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
13,13
11,89
0,58
0,58
103736452
ΚΡΙΚΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
211
051160622
ΚΡΙΚΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
15,00
15,00
14,03
046979354
ΚΡΙΚΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
67,50
0,00
112348822
ΚΡΙΚΕΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
211
0,00
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 86 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
050688246
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
140,40
140,40
84,75
84,75
19,40
19,40
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051113172
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
122,20
122,20
51,72
51,72
5,66
5,66
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103736347
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΓΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
2,62
2,62
37,62
37,62
1.252,40
0,00
1.252,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103736593
ΣΚΡΕΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
1,48
1,48
778,40
0,00
778,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103713696
ΤΖΟΥΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
30,85
30,85
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,00
6,00
28,36
28,36
Σελίδα 87 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51040300
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Παλιουριάς
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
049420761
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
211
074919140
ΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
211
93,34
93,34
2,08
053689826
ΖΑΤΣΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
53,20
53,20
107701098
ΖΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
211
025587044
ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
107707693
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
211
4,40
039500151
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
051160879
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
061732532
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
19,00
ΥΕ1
19,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
10,17
10,17
813,60
0,00
813,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,08
13,69
13,69
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26,39
26,39
11,34
11,34
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,66
6,66
3,26
3,26
926,80
0,00
926,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,90
6,90
552,00
0,00
552,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,40
1,90
1,90
592,00
0,00
592,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,10
6,10
24,82
24,82
1.354,00
0,00
1.354,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22,73
22,73
5,89
5,89
3.590,00
0,00
3.590,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,05
3,05
8,37
8,37
974,60
0,00
974,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 88 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
107727700
ΛΙΟΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
33,91
33,91
13,50
13,50
6.100,00
0,00
6.100,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
037951593
ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
77,88
77,88
24,81
24,81
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071096740
ΜΠΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
1,70
1,70
495,60
0,00
495,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074919834
ΝΤΑΡΝΤΟΥΜΠ
ΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
34,90
26,50
4,71
4,71
4.310,00
924,00
3.386,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
107732745
ΝΤΑΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
30,15
0,00
051113100
ΝΤΑΤΣΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
69,00
69,00
6,69
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
0,00
0,00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΥΛΟΣ
211
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
3,90
3,90
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΗΛΙΑΣ
211
86,55
75,15
058765969
107702593
043451740
107715460
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΥ
4,07
4,07
1,00
1,00
3.396,50
3.316,
50
80,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,69
11,59
11,59
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,30
1,30
10,17
10,17
943,60
0,00
943,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,73
1,73
1,18
1,18
267,40
0,00
267,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,86
0,86
4,03
4,03
837,40
0,00
837,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,25
0,25
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
079376260
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
53,55
53,55
1,92
1,92
2,65
2,65
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071082194
ΤΖΑΛΑΜΠΙΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
27,75
18,45
8,76
8,76
17,41
17,41
4.427,70
1.023,
00
3.404,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071128268
ΤΣΑΝΕΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
211
3,40
3,40
2,36
2,36
528,80
0,00
528,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074811942
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,70
0,70
1,54
1,54
193,20
0,00
193,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
071129450
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
211
1,88
1,88
9,72
9,72
965,60
0,00
965,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053440664
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
2.409,00
330,00
2.079,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21,90
18,90
Σελίδα 89 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51040400
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Παναγίας
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
107711762
ΣΤΑΒΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
6,60
ΥΕ1
6,60
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
726,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
726,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 90 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51040500
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Παρασκευής
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
107701523
ΒΕΛΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
34,05
34,05
1,00
1,00
057474566
ΒΕΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
211
43,80
30,30
4,86
4,86
1,17
071096360
ΒΕΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
2,48
2,48
071096426
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
211
34,20
27,00
4,32
076621588
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
211
21,30
0,00
074812140
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,45
071096334
ΖΔΡΑΓΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ
211
050563070
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
037641070
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
3.845,50
0,00
3.845,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,17
5.000,00
1.087,
40
3.912,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,12
5,12
657,60
0,00
657,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,32
2,27
2,27
4.375,60
792,00
3.583,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,96
5,96
22,86
22,86
3.662,20
2.343,
00
1.319,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,45
6,48
6,48
14,82
14,82
1.379,10
0,00
1.379,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13,35
13,35
0,37
0,37
0,15
0,15
1.517,50
0,00
1.517,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
7,35
6,15
1,02
1,02
12,83
12,83
1.936,90
132,00
1.804,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
22,95
19,05
8,15
8,15
14,11
14,11
3.887,50
429,00
3.458,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 91 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
107727993
ΜΠΟΥΡΟΥΝΙΚΟ
Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
071093909
ΝΙΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
211
107717545
ΝΙΑΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
31,80
107712482
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
38,25
8,25
6,15
6,55
6,55
2,88
29,10
38,25
15,42
2.238,50
231,00
2.007,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,88
288,00
0,00
288,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,42
1,42
3.640,00
297,00
3.343,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,29
3,29
4.744,50
0,00
4.744,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,60
15,42
2,60
Σελίδα 92 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51030500
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Πηγαδίτσης
ΠΕ3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
198,00
1.682,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16,12
1.247,00
0,00
1.247,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
88,36
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053690211
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
21,00
0,00
2,75
2,75
16,75
16,75
3.565,00
2.310,
00
050368607
ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
211
7,50
5,70
8,16
8,16
2,99
2,99
1.880,20
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
16,00
16,00
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑ
211
2,35
2,35
16,12
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
211
24,00
24,00
88,36
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΥΕ2
1.255,00
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
068113698
ΠΕ2
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΝΟΜΑ
103749459
ΥΕ1
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟ
Υ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΠΕ1
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
046979041
ΜΕΤΡΟ
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 93 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050700
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Πολυδένδρου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
103721402
ΜΗΤΣΙΑΝΗ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
2,55
2,55
058433686
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
212
6,30
6,30
ΠΕ2
6,82
ΥΕ2
6,82
ΠΕ3
2,15
ΥΕ3
2,15
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.102,25
0,00
1.102,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
693,00
0,00
693,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 94 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060900
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Πολυνερίου
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
045351784
ΝΤΡΟΓΚΟΥΝΤΑ
Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
33,00
ΥΕ1
30,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
0,40
ΥΕ3
0,40
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
3.662,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
330,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
3.332,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 95 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020500
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Ποντινής
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
057834693
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
31,00
31,00
122089932
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
211
25,50
0,00
143720762
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
22,05
0,00
132750030
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
079790586
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
3,77
053492427
ΙΣΠΟΓΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
211
068114124
ΛΕΤΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
122072151
ΛΙΑΚΟΥ
ΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
103724601
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4.558,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
180,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
498,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.558,40
2,26
2,26
2.985,80
3,19
3,19
3.806,45
9,03
9,03
722,40
0,00
722,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,77
3,67
3,67
670,60
0,00
670,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,86
1,86
5,95
5,95
662,00
0,00
662,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13,57
13,57
16,88
16,88
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
7,10
7,10
22,78
22,78
1.342,00
0,00
1.342,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
2,30
2,30
4,88
4,88
620,40
0,00
620,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
89,60
1,95
0,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
8,78
1,95
4,46
ΠΕ3
8,78
89,60
4,46
ΥΕ2
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
2.805,
00
3.307,
50
Σελίδα 96 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
053599151
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
3,10
3,10
3,30
3,30
574,00
0,00
574,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
045670598
ΣΠΑΝΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
211
3,10
3,10
0,29
0,29
333,20
0,00
333,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
077642521
ΤΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
211
59,69
59,69
23,00
23,00
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
038803569
ΤΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
9,71
9,71
3,55
3,55
1.255,00
0,00
1.255,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103734225
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
2,10
2,10
168,00
0,00
168,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122065960
ΤΟΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
211
4,61
4,61
368,80
0,00
368,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 97 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51061000
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Προσβόρρου
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
057567875
ΒΟΥΒΟΥΣΙΩΤΗ
Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
52,00
ΥΕ1
52,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
5.000,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 98 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Ροδιάς
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
374,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
544,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
247,20
0,00
247,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,70
56,00
0,00
56,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17,39
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
045353218
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
0,50
0,50
4,05
4,05
374,00
0,00
045353624
ΓΚΟΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
211
0,20
0,20
6,55
6,55
544,00
046380697
ΓΡΙΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΚΕΡΧΑΡΤ
211
3,09
3,09
073999900
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,70
103735941
ΝΤΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
17,39
25,37
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
25,37
ΥΕ2
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 99 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020700
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Σαρακήνας
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
075140297
ΓΚΑΡΕΛΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
103746494
ΚΑΠΑΚΙΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
118434145
ΚΑΡΑΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
2,36
058309699
ΚΟΛΤΖΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
211
053020910
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΙΟΣ
122072488
ΜΠΑΤΣΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
057830749
ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ
033690207
053440824
1,62
ΥΕ2
1,62
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4,57
4,57
527,60
0,00
527,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,23
3,23
258,40
0,00
258,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,36
2,03
2,03
457,40
0,00
457,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,61
9,61
19,61
19,61
1.392,20
0,00
1.392,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
1,62
1,62
22,87
22,87
1.232,40
0,00
1.232,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
211
10,77
10,77
18,00
18,00
1.415,40
0,00
1.415,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,62
0,62
11,11
11,11
950,80
0,00
950,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
32,63
32,63
42,94
42,94
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΤΑΓΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
6,08
6,08
8,62
8,62
1.297,60
0,00
1.297,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 100 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
068110623
ΧΑΡΜΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
13,26
13,26
13,08
13,08
1.465,20
0,00
1.465,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
075380103
ΧΑΡΜΠΗ
ΜΑΡΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
58,52
58,52
86,57
86,57
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 101 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51061100
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Σπηλαίου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
103748358
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
211
3,90
3,90
053603840
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
37,00
37,00
058007058
ΤΕΓΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
1,95
1,95
ΠΕ2
0,20
ΥΕ2
0,20
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
0,50
0,50
469,00
0,00
469,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,24
2,24
4.269,20
0,00
4.269,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,55
1,55
338,50
0,00
338,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 102 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011200
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Συνδένδρου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
103736163
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
103724975
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
026666198
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥ
ΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
068110440
ΖΕΡΒΑ
ΣΤΕΛΛΑ
058014953
ΖΙΑΡΑ
033845142
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
0,43
0,43
3,25
3,25
303,00
0,00
303,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10,85
10,85
40,68
40,68
1.417,00
0,00
1.417,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,57
0,57
4,03
4,03
624,55
0,00
624,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
28,94
28,94
20,54
20,54
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
211
3,00
3,00
6,32
6,32
0,85
0,85
1.095,00
0,00
1.095,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
211
5,40
5,40
2,23
2,23
14,32
14,32
1.838,60
0,00
1.838,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074447710
ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
211
15,00
15,00
20,16
20,16
6,17
6,17
3.150,00
0,00
3.150,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
045352117
ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
31,80
31,80
27,95
27,95
3,01
3,01
4.998,00
0,00
4.998,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068111908
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
211
4,49
4,49
3,45
3,45
725,00
0,00
725,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
0,00
Σελίδα 103 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103740742
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
1,79
1,79
1,89
1,89
330,20
0,00
330,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122081067
ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
10,10
10,10
29,19
29,19
1.402,00
0,00
1.402,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
5,03
5,03
5,76
5,76
1.221,20
0,00
1.221,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
211
4,30
4,30
5,06
5,06
834,80
0,00
834,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,48
0,48
4,38
4,38
912,25
0,00
912,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
046379999
051821569
024246400
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟ
ΥΛΟΣ
2,55
2,55
Σελίδα 104 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050800
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Ταξιάρχου
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
051112901
ΤΣΙΑΛΤΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
47,31
ΥΕ2
47,31
ΠΕ3
43,47
ΥΕ3
43,47
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1.500,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
1.500,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 105 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51080300
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Τρικοκκιάς
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
107700169
ΒΑΖΟΥΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
212
039943287
ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
212
0,73
0,73
039498857
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
212
7,58
7,58
3,59
042838019
ΚΟΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
0,66
0,66
074920175
ΜΑΝΙΣΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
2,86
107709047
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ
Υ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
058766616
ΡΙΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
061806027
ΡΙΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
212
029801695
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
22,05
1,80
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
20,55
1,80
ΠΕ3
7,45
ΥΕ3
7,45
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
2.909,75
165,00
2.744,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
73,00
0,00
73,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,59
991,35
0,00
991,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,01
9,01
651,65
0,00
651,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,86
37,74
37,74
1.150,85
0,00
1.150,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,69
7,69
10,37
10,37
1.244,15
0,00
1.244,15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,39
3,39
8,41
8,41
885,65
0,00
885,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,98
0,98
4,54
4,54
745,50
0,00
745,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,42
0,42
16,68
16,68
989,70
0,00
989,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 106 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
071128404
ΤΣΙΟΥΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
2,72
2,72
11,95
11,95
1.048,75
0,00
1.048,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 107 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51061200
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Τρικώμου
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
046380323
ΡΑΠΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
1,95
ΥΕ1
1,95
ΠΕ2
0,40
ΥΕ2
0,40
ΠΕ3
1,25
ΥΕ3
1,25
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
354,50
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
354,50
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 108 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011300
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δ.Δ.Φελλίου
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
103732754
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
103749969
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ
ΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
103735455
ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
13,25
053689980
ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
051277338
ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ
211
041451442
ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
051764976
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
211
028407701
ΔΗΜΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
122072403
ΚΟΥΤΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
5,88
5,88
470,40
0,00
470,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
39,20
39,20
0,27
0,27
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13,25
32,99
32,99
6,49
6,49
2.957,50
0,00
2.957,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,00
5,00
14,83
14,83
7,43
7,43
2.046,60
0,00
2.046,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17,10
17,10
2,67
2,67
4,28
4,28
2.490,40
0,00
2.490,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,41
5,41
1,45
1,45
657,00
0,00
657,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,44
5,44
13,35
13,35
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
4,86
4,86
486,00
0,00
486,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,30
0,30
1.206,00
0,00
1.206,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
81,75
81,75
20,23
20,23
Σελίδα 109 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
068110900
ΚΟΥΤΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
1,70
1,70
8,45
8,45
719,25
0,00
719,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103736648
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
3,50
3,50
2,28
2,28
532,40
0,00
532,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074936763
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
5,06
5,06
0,68
0,68
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053599612
ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
18,41
18,41
81,81
81,81
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051112925
ΛΟΤΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
2,66
2,66
6,92
6,92
4.829,10
825,00
4.004,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058022873
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
0,40
0,40
5,49
5,49
479,20
0,00
479,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
041450899
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
211
5,81
5,81
5,65
5,65
1.195,50
0,00
1.195,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
051010724
ΠΑΠΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
53,35
53,35
42,28
42,28
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068110739
ΠΑΠΠΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
104,88
104,88
69,61
69,61
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103734907
ΠΑΠΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
42,02
42,02
47,15
47,15
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058014406
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
0,50
0,50
2,39
2,39
241,20
0,00
241,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
074935164
ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
5,74
5,74
772,00
0,00
772,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122081240
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
3,58
3,58
358,00
0,00
358,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068119967
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
211
8,39
8,39
1,31
1,31
943,80
0,00
943,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
122087176
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΣΑΑΚ
211
7,24
7,24
7,13
7,13
1.657,40
0,00
1.657,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103736685
ΤΣΙΟΠΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
2,99
2,99
239,20
0,00
239,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
55,50
36,45
1,80
3,30
48,30
28,95
1,80
3,30
Σελίδα 110 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51080102
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δήμητρα,η
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
050180438
ΒΑΡΕΤΙΜΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
212
065185500
ΖΕΛΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑ\ΜΠΟΣ
212
064211977
ΛΑΛΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
107716850
ΜΠΟΥΖΜΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
212
0,84
053604177
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
212
038257726
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
047356093
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
044739572
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟ
ΥΛΟΥ
042836364
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
4,60
ΥΕ1
4,60
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1,97
1,97
22,74
22,74
1.488,45
0,00
1.488,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,18
2,18
11,30
11,30
952,50
0,00
952,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,68
8,68
564,20
0,00
564,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,84
5,92
5,92
645,60
0,00
645,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
1,00
4,95
4,95
421,75
0,00
421,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
10,73
10,73
38,67
38,67
1.350,55
0,00
1.350,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
212
2,60
2,60
6,54
6,54
685,10
0,00
685,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
212
18,78
18,78
19,41
19,41
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
212
3,05
3,05
198,25
0,00
198,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 111 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
058015612
ΤΣΑΝΕΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
212
058113168
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
212
5,21
5,21
3,39
3,39
220,35
0,00
220,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,02
7,02
977,30
0,00
977,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 112 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020702
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δίπορον,το
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ2
ΠΕ3
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.580,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
4.678,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.323,95
0,00
1.323,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
51,46
1.421,00
0,00
1.421,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
63,89
1.956,30
0,00
1.956,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
051276876
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
3,00
3,00
2,52
2,52
21,80
21,80
1.580,40
0,00
065421352
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
29,40
29,40
12,21
12,21
11,78
11,78
4.678,20
103729565
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
8,97
8,97
15,16
15,16
045351471
ΠΑΠΠΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
11,05
11,05
51,46
068110740
ΤΣΙΜΙΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
2,34
2,34
63,89
6,45
ΠΕ2
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
6,45
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 113 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010102
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Δοξαράς,ο
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
276,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
345,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.480,00
0,00
3.480,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,29
438,20
0,00
438,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,49
9,49
3.631,20
165,00
3.466,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
124,95
124,9
5
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
122089225
ΓΟΥΣΒΑ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
2,76
2,76
0,00
0,00
276,00
0,00
103739233
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
0,51
0,51
3,68
3,68
345,40
053276165
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
211
17,19
17,19
7,67
7,67
037431618
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
0,15
0,15
5,29
053439721
ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
5,10
5,10
053598326
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
211
24,19
24,19
20,40
18,90
ΥΕ2
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΕΠΩΝΥΜΟ
18,00
ΠΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
18,00
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 114 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011302
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ελευθεροχώριον,το
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
029800533
ΜΑΤΕΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
4,37
4,37
8,77
8,77
1.138,60
0,00
044084540
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛ
Α
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
9,46
9,46
15,57
15,57
1.389,20
0,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.138,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.389,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 115 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010601
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ελεύθερον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
103705950
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
212
051766435
ΚΟΙΛΑΝΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΖΗΣΗΣ
212
050208913
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
058301200
ΜΕΛΙΣΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
036227290
ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
212
7,75
055593596
ΝΤΟΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
212
053603931
ΟΚΟΥΤΣΙΔΗΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
212
103747269
ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ
212
2,85
046979330
ΣΙΜΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
11,70
4,65
35,40
ΥΕ1
4,65
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
2,34
2,34
261,95
6,50
255,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,97
1,97
14,90
14,90
1.555,45
0,00
1.555,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24,52
24,52
32,75
32,75
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,01
2,01
4.024,65
0,00
4.024,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,75
0,40
0,40
801,00
0,00
801,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,70
0,70
3,13
3,13
521,85
0,00
521,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,39
8,39
839,00
0,00
839,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,85
0,53
0,53
3,86
3,86
617,40
0,00
617,40
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11,70
2,60
2,60
9,32
9,32
2.420,00
0,00
2.420,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
35,40
Σελίδα 116 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
071100388
ΤΣΑΦΗΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
1,20
1,20
11,84
11,84
21,12
21,12
1.521,40
0,00
1.521,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 117 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060401
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ζάκας,ο
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
122062956
ΚΟΤΛΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
0,50
ΥΕ2
0,50
ΠΕ3
12,43
ΥΕ3
12,43
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1.044,40
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
1.044,40
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 118 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020102
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ιτέα,η
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
068117220
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
1,99
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
211
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
058006744
075670794
103720522
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛ
Α
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ2
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
0,00
534,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,99
49,93
49,93
1.239,80
0,00
1.239,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26,55
26,55
78,01
78,01
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,59
2,59
13,67
13,67
1.251,80
0,00
1.251,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,08
5,08
2.389,00
0,00
2.389,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
680,20
0,00
680,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.381,00
0,00
1.381,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
103739510
ΝΤΑΓΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
1,77
1,77
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
13,81
13,81
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
211
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
211
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
534,40
ΧΡΗΣΤΟΥ
103739990
ΥΕ3
6,68
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
103746980
ΠΕ3
6,68
ΝΤΑΓΚΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟ
Υ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
17,10
ΠΕ2
103738027
050687157
17,10
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1,22
1,22
6,29
6,29
32,42
32,42
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,42
3,42
395,60
0,00
395,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 119 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
068113385
ΦΩΛΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
9,63
9,63
13,32
13,32
1.392,60
0,00
1.392,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103709394
ΦΩΛΙΝΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
14,52
14,52
0,28
0,28
1.474,40
0,00
1.474,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
039434051
ΦΩΛΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
211
1,13
1,13
10,08
10,08
919,40
0,00
919,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 120 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51610100
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κ.Δ.Αβδέλλας
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
068111841
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
211
ΠΕ1
51,75
ΥΕ1
45,75
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
5.000,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 121 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51620100
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κ.Δ.Δοτσικού
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
059848472
ΚΟΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
150,00
135,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
5.000,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 122 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51650100
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κ.Δ.Σαμαρίνης
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
058432966
ΧΡΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
161,05
161,05
ΠΕ2
0,53
ΥΕ2
0,53
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
5.000,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 123 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020301
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κέντρον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
058573959
ΒΕΝΤΖΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
211
043450846
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
051764687
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
211
053560312
ΜΠΡΟΥΦΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
068115169
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
211
ΠΕ1
46,50
11,10
ΥΕ1
46,50
11,10
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
7,27
7,27
581,60
0,00
581,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,00
1,00
4,80
4,80
484,00
0,00
484,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,46
5,46
6,19
5,53
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,89
9,89
7,55
7,55
1.397,80
0,00
1.397,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,98
3,98
3,29
3,29
2.080,20
0,00
2.080,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 124 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010701
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Καλόχιον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
045353650
ΚΑΣΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
211
068112794
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗ
211
035985251
ΜΕΝΤΖΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
4,62
074935385
ΜΕΝΤΖΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
103740729
ΜΕΝΤΖΙΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
103739210
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
033735856
ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ
063063131
ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΥ
19,80
ΥΕ1
19,80
ΠΕ2
10,43
ΥΕ2
10,43
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
46,60
46,60
3.586,60
0,00
3.586,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,45
2,45
196,00
0,00
196,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,62
18,81
18,81
1.292,40
0,00
1.292,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,02
3,02
10,36
10,36
1.130,80
0,00
1.130,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,42
0,42
2,08
2,08
208,40
0,00
208,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
0,50
0,50
2,00
2,00
210,00
0,00
210,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
211
8,53
8,53
22,72
22,72
1.370,60
0,00
1.370,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
1,16
1,16
4,03
4,03
438,40
0,00
438,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 125 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51080201
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κατάκαλη,η
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
521,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
053444767
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
52,00
52,00
3,00
3,00
4.500,00
0,00
074174254
ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212
3,10
3,10
2,78
2,78
521,70
103748727
ΚΑΚΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
107727041
ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
24,00
071076581
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
107710427
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
212
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
1,15
1,15
3,25
3,25
326,25
0,00
326,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24,00
7,78
7,78
3,11
3,11
3.620,15
0,00
3.620,15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
54,15
37,65
6,73
6,73
4,35
4,35
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10,15
10,15
1,59
1,59
37,59
37,59
2.207,90
0,00
2.207,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 126 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050301
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κιβωτός,η
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
077421202
ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
212
122052096
ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΛΑΖΑΡΟΣ
212
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
0,69
ΥΕ2
0,69
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1,49
1,49
165,85
0,00
165,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,34
5,34
347,10
0,00
347,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 127 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050401
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κληματάκιον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
117906063
ΒΛΙΩΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
143720436
ΤΣΙΜΝΙΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
212
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
3,29
43,95
43,95
ΥΕ3
3,29
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
213,85
0,00
213,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 128 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020101
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κνίδη,η
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
033845399
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
122083964
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
122066316
ΛΑΜΠΡΕΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
211
058014246
ΛΙΟΥΖΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
075141860
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
040789965
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
033685720
143715776
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
9,51
ΥΕ2
9,51
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
51,73
51,73
1.390,20
0,00
1.390,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,78
1,78
142,40
0,00
142,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,84
3,84
0,20
0,20
2.462,50
2.062,
50
400,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
0,07
0,07
3,86
3,86
315,80
0,00
315,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
1,43
1,43
7,44
7,44
738,20
0,00
738,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
2,48
2,48
198,40
0,00
198,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
74,66
74,66
80,85
80,85
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΤΑΓΑΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ
211
1,63
1,63
11,45
11,45
1.079,00
0,00
1.079,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18,75
0,00
Σελίδα 129 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060501
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κοσμάτιον,το
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103738494
ΚΟΛΕΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
1,20
ΥΕ3
1,20
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
96,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
96,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 130 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070601
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Κυδωνίαι,αι
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103746144
ΜΗΤΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
20,85
ΥΕ1
20,85
ΠΕ2
0,07
ΥΕ2
0,07
ΠΕ3
1,10
ΥΕ3
1,10
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
2.388,50
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
2.388,50
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 131 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010901
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Μέγα Σειρήνιον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
046979286
ΓΡΙΔΑ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
076831752
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
073954212
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
211
015476510
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
053021119
ΤΣΑΤΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
211
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
0,00
5,55
22,65
ΥΕ1
0,00
5,55
22,65
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
21,23
21,23
29,59
29,59
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
58,76
58,76
19,72
19,72
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13,95
13,95
45,24
45,24
2.110,50
0,00
2.110,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,77
9,77
108,32
108,3
2
1.395,40
0,00
1.395,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11,71
11,71
29,59
29,59
3.925,70
0,00
3.925,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 132 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060101
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Μαυραναίοι,οι
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
1.407,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
555,20
0,00
555,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
51,15
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,85
5,65
628,00
176,00
452,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,37
4,37
349,60
0,00
349,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
055593431
ΓΕΡΑΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
57,54
57,54
142,97
142,9
7
1.500,00
0,00
077231375
ΓΚΟΥΓΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
10,38
10,38
8,13
7,53
1.407,60
076124584
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
6,94
6,94
053445715
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
51,15
103738040
ΣΤΑΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
211
103743770
ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ
ΚΑΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
16,48
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
16,48
ΥΕ2
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 133 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51010703
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Μεσόλακκος,ο
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
068116652
ΝΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
1,65
ΥΕ1
1,65
ΠΕ2
1,53
ΥΕ2
1,53
ΠΕ3
5,47
ΥΕ3
5,47
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
830,60
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
830,60
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 134 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050601
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Μηλέα,η
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
103717738
ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
212
050180280
ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
212
059367756
ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
212
041488681
ΔΕΛΗΒΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
073978861
ΔΟΓΚΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
212
1,54
045352885
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
103737762
ΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
212
7,50
051111904
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
212
053011648
ΤΖΗΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
31,50
ΥΕ1
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
19,90
19,90
17,56
17,56
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25,06
25,06
17,18
17,18
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,08
7,08
21,68
21,68
1.222,80
0,00
1.222,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,65
5,65
367,25
0,00
367,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,54
11,87
11,87
925,55
0,00
925,55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16,55
16,55
20,09
20,09
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,50
7,06
7,06
6,43
6,43
1.948,95
0,00
1.948,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30,00
24,00
9,03
9,03
46,80
46,80
4.500,00
568,95
3.931,05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
45,10
45,10
12,79
12,79
34,79
34,79
4.500,00
0,00
4.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
31,50
ΠΕ2
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
0,00
Σελίδα 135 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
040790442
ΤΖΗΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
212
4,05
4,05
143723580
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
27,90
20,40
4,66
4,66
8,97
8,97
1.603,35
0,00
1.603,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.069,00
825,00
2.244,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 136 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51060701
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Μοναχίτιον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
076123631
ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧ
ΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
211
12,30
7,80
058015753
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑ
211
24,60
21,60
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
42,36
ΥΕ3
42,36
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
2.553,00
495,00
2.058,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.706,00
330,00
2.376,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 137 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011001
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Μυρσίνα,η
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
803,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
92,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
509,10
0,00
509,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,99
568,20
2,00
566,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
47,26
47,26
1.227,35
0,00
1.227,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,09
2,09
189,85
0,00
189,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.650,00
0,00
1.650,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,21
871,80
0,00
871,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,32
422,80
0,00
422,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
103713936
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
212
11,40
11,40
803,40
0,00
044873540
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΟ
Υ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
212
1,15
1,15
92,00
077421588
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
212
0,71
0,71
6,74
6,74
058006338
ΚΙΒΡΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212
0,60
0,60
5,99
058006387
ΚΙΒΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
7,21
7,21
041219179
ΚΙΒΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
0,54
0,54
029769795
ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
212
103724490
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
2,25
2,25
6,21
103746457
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ
212
2,52
2,52
2,32
15,00
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
15,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 138 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
068113324
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
212
078416160
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
212
103733044
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
212
073992702
ΤΕΡΖΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
212
040789500
ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
212
2,99
143712528
ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
14,17
3,62
4,64
3,62
3,39
3,39
582,35
0,00
582,35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,40
2,40
156,00
0,00
156,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,45
6,45
883,25
0,00
883,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15,42
15,42
975,00
0,00
975,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,99
0,25
0,25
315,25
0,00
315,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14,17
7,48
7,48
1.483,40
0,00
1.483,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,64
Σελίδα 139 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020703
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Νεοχώριον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
103726956
ΖΑΡΔΕΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
211
103712990
ΖΑΡΔΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
211
22,00
074917910
ΖΑΡΔΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
211
27,45
058590839
ΖΑΡΔΕΛΗΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
103735720
ΚΑΦΕΤΖΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
055593283
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
211
1,50
0,00
21,91
072187788
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΑΛΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
48,60
48,60
046379858
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
6,24
053275863
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
211
18,75
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
39,96
39,96
87,78
87,78
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22,00
15,20
15,20
13,75
13,75
3.920,00
0,00
3.920,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
4,13
4,13
8,45
8,45
4.108,50
3.019,
50
1.089,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,40
7,40
1,30
1,30
844,00
0,00
844,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,40
5,40
432,00
0,00
432,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21,91
38,88
38,88
1.665,00
165,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,39
1,39
13,53
13,53
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,72
9,26
9,26
11,98
11,98
2.071,60
57,20
2.014,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18,75
23,32
23,32
23,62
23,62
3.562,50
0,00
3.562,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 140 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
143708910
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
1,32
1,32
5,20
5,20
548,00
0,00
548,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
039500243
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑ
211
0,45
0,00
15,95
15,95
19,67
19,67
1.549,50
49,50
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
037645332
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
211
6,00
6,00
7,64
7,64
4,29
4,29
2.098,60
0,00
2.098,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053463259
ΛΙΑΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
6,30
6,30
2,20
2,20
14,38
14,38
1.937,00
0,00
1.937,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
059355794
ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
25,33
25,33
88,21
88,21
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103724127
ΝΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
211
1,40
1,40
2,70
2,70
356,00
0,00
356,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
065670516
ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
211
27,84
27,84
102,37
102,3
7
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 141 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020303
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Νησίον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
053689617
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
029769390
ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
ΠΕ1
12,45
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
10,05
11,38
11,38
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
7,07
7,07
1.935,10
264,00
1.671,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20,89
20,89
1.427,60
0,00
1.427,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 142 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51070801
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Οροπέδιον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
143711612
ΚΟΡΑΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
103744568
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΜΗΝΑΣ
211
ΠΕ1
1,00
ΥΕ1
1,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
0,90
0,90
72,00
0,00
72,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,69
2,69
325,20
0,00
325,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 143 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51030501
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Πηγαδίτσα,η
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
103714029
ΚΟΥΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
57,60
57,60
122058562
ΚΟΥΤΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
48,60
48,60
ΠΕ2
2,14
ΥΕ2
2,14
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
35,36
35,36
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14,22
14,22
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 144 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020104
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Πιστικόν,το
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
232,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
968,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
500,40
0,00
500,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
524,00
0,00
524,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
058010038
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,30
0,30
2,53
2,53
232,40
0,00
103734201
ΔΡΑΜΤΣΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
211
0,14
0,14
11,93
11,93
968,40
035551541
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
211
1,10
1,10
4,88
4,88
103737344
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
0,20
0,20
6,30
6,30
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 145 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050701
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Πολύδενδρον,το
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
103738722
ΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
053604823
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
055593793
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
070319260
ΚΑΤΑΝΑ
103715550
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
0,60
ΥΕ2
0,60
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
0,70
0,70
105,50
0,00
105,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
212
3,35
3,35
217,75
0,00
217,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
212
1,98
1,78
128,70
13,00
115,70
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
212
0,30
0,30
1,33
1,33
116,45
0,00
116,45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
3,30
3,30
14,80
14,80
1.090,50
0,00
1.090,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
079375839
ΜΠΟΣΝΑΧΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
212
1,09
1,09
1,09
1,09
179,85
0,00
179,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
042837416
ΤΡΙΓΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
1,29
1,29
83,85
0,00
83,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 146 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020501
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ποντινή,η
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΥΕ3
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.019,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
671,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
416,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
044739479
ΙΣΠΟΓΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
12,74
12,74
1.019,20
0,00
071916899
ΚΟΤΕΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
211
8,39
8,39
671,20
058154901
ΜΙΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
211
4,73
4,73
416,40
0,38
ΠΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
0,38
ΥΕ2
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 147 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51061001
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Πρόσβορρον,το
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
122067036
ΛΟΛΑ
ΡΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
3,00
ΥΕ1
3,00
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
330,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
330,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 148 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51020105
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Πόρος,ο
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
058006596
ΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
143733179
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
8,45
17,10
17,10
ΥΕ2
8,45
ΠΕ3
100,45
ΥΕ3
100,4
5
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.387,80
0,00
1.387,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.881,00
0,00
1.881,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 149 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011101
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ροδιά,η
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
394,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
290,20
0,00
290,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,46
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
40,34
40,34
4.162,50
0,00
4.162,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
20,91
20,91
1.200,00
0,00
1.200,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
1,00
1,00
80,00
0,00
80,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
211
2,60
2,60
208,00
0,00
208,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
25,66
25,66
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
103740846
ΝΤΟΝΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
0,10
0,10
4,80
4,80
394,00
0,00
039284032
ΝΤΟΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211
157,71
157,71
208,82
208,8
2
1.500,00
103730921
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
1,63
1,63
1,59
1,59
122075706
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
50,40
50,40
8,01
8,01
1,46
039434247
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211
26,25
26,25
3,75
3,75
035028008
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
103718599
ΣΑΒΒΑ
ΑΘΗΝΑ
103749785
ΣΑΒΒΑ
017864250
ΤΣΙΟΜΠΛΙΚΑΣ
18,14
ΥΕ2
18,14
ΠΕ3
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 150 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51650101
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Σαμαρίνα,η
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
136557509
ΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
51,75
ΥΕ1
51,75
ΠΕ2
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.000,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
5.000,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 151 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011201
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΑΦΜ
039433042
068111080
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Σύνδενδρον,το
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
2,38
033684920
ΜΟΥΖΑΣ
ΒΑΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
211
19,35
039283385
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
211
051766921
ΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
8,55
051111953
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
053560871
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
211
035985343
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
103718502
ΤΣΙΑΒΤΑΡΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
13,65
ΥΕ2
2,38
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
7,27
7,27
819,60
0,00
819,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,34
4,34
347,20
0,00
347,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10,39
10,39
0,60
0,60
3.215,50
627,00
2.588,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
6,52
6,52
13,00
13,00
1.330,40
0,00
1.330,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,55
9,15
9,15
4,95
4,95
2.251,50
330,00
1.921,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
47,70
0,00
4,78
4,78
10,19
10,19
5.000,00
3.706,
80
1.293,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
90,00
67,50
10,32
10,32
9,89
9,89
5.000,00
0,00
5.000,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
29,34
29,34
5,92
5,92
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
211
17,55
17,55
6,59
6,59
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 152 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51050801
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Ταξιάρχης,ο
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ1
ΠΕ2
063800239
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
103709911
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211
103723026
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
055593037
ΓΚΑΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
103741148
ΔΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
0,75
0,75
0,42
103725622
ΖΙΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
15,60
15,60
053604189
ΖΙΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
23,85
058590679
ΖΙΑΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
211
103743904
ΚΙΖΗΡΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
ΥΕ2
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1,24
1,24
99,20
0,00
99,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,17
0,17
4,61
4,61
385,80
0,00
385,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3,33
3,33
9,79
9,79
1.828,75
0,00
1.828,75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,30
1,30
104,00
0,00
104,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,42
3,45
3,45
474,60
0,00
474,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,37
1,37
3,58
3,58
2.139,40
0,00
2.139,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22,35
6,65
6,65
5,67
5,40
4.067,30
165,00
3.902,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20,70
20,70
2,41
2,41
1,47
1,47
2.635,60
0,00
2.635,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,25
2,25
0,16
0,16
3,56
3,56
548,30
0,00
548,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5,70
5,70
Σελίδα 153 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
103740698
ΚΛΩΝΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
0,27
0,27
3,09
3,09
274,20
0,00
274,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
046979133
ΚΛΩΝΑΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
211
10,48
10,48
6,18
6,18
5.000,00
3.500,
00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103734108
ΚΛΩΝΑΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
211
0,61
0,61
4,04
4,04
384,20
0,00
384,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103708951
ΚΟΤΛΙΔΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
0,30
0,30
6,15
6,15
522,00
0,00
522,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068117360
ΚΟΤΛΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΑ
ΖΗΣΗΣ
211
1,20
1,20
1,84
1,84
267,20
0,00
267,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
033420385
ΚΟΤΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
2,11
2,11
27,94
27,94
1.242,20
0,00
1.242,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053599476
ΚΟΤΛΙΔΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
16,80
16,80
3,74
3,74
1.978,50
0,00
1.978,50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
068112991
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
0,37
0,37
3,10
3,10
285,00
0,00
285,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
211
1,53
1,53
5,93
5,93
874,90
0,00
874,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
0,10
0,10
3,38
3,38
280,40
0,00
280,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
8,23
8,23
16,36
16,36
1.981,60
0,00
1.981,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211
6,79
6,79
7,99
7,99
1.451,00
0,00
1.451,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
053445870
103734262
051824340
103737461
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟ
Σ
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟ
Υ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟ
Υ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟ
Υ
35,10
4,35
2,25
5,10
0,00
4,35
2,25
5,10
103719885
ΤΑΡΑ
ΘΑΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211
0,20
0,20
5,43
5,43
454,40
0,00
454,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
045352977
ΤΣΙΑΛΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211
2,00
2,00
17,32
17,32
1.240,00
0,00
1.240,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
058433570
ΤΣΙΑΛΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
211
0,25
0,25
3,22
3,22
282,60
0,00
282,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
062137648
ΤΣΙΟΡΒΑ
ΒΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
211
0,79
0,79
7,63
7,63
689,40
0,00
689,40
ΟΧΙ
ΟΧΙ
046379416
ΤΣΙΟΡΒΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
211
2,32
2,32
2,50
2,50
432,00
0,00
432,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
103740601
ΦΑΝΑΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
211
0,64
0,64
2,10
2,10
232,00
0,00
232,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 154 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51080301
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Τρικοκκιά,η
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
014178300
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΤΡΟ
212
ΠΕ1
0,00
ΥΕ1
0,00
ΠΕ2
7,02
ΥΕ2
7,02
ΠΕ3
6,58
ΥΕ3
6,58
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1.129,70
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
1.129,70
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 155 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51080303
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Τριφύλλιον,το
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
747,30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
308,10
0,00
308,10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
047355902
ΖΙΩΓΑ
ΑΣΤΕΡΩ
ΗΛΙΑΣ
212
25,80
0,00
4,95
4,95
12,81
12,81
4.003,75
2.838,
00
107715982
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
212
4,53
4,53
2,10
2,10
0,60
0,60
747,30
107708099
ΚΟΤΟΥΠΑ
ΧΡΥΣΩ
ΦΩΤΙΟΣ
212
4,74
4,74
055613760
ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
212
071649800
ΜΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
212
039500730
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
212
058766512
ΠΑΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
034727701
ΠΑΠΠΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
212
107726369
ΠΑΠΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
2,25
2,25
ΥΕ3
1.165,75
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
19,75
ΠΕ3
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΝΟΜΑ
23,25
ΥΕ2
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΕΠΩΝΥΜΟ
26,55
ΠΕ2
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
35,55
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
0,55
0,55
5,33
5,33
651,85
0,00
651,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4,07
4,07
0,90
0,90
4.376,00
990,00
3.386,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,43
2,43
0,63
0,63
283,95
0,00
283,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7,11
7,11
13,65
13,65
3.805,25
385,00
3.420,25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,60
0,60
3,08
3,08
260,20
0,00
260,20
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8,39
8,39
792,85
0,00
792,85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 156 Από 159
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
071095398
ΠΑΠΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
212
0,86
071650560
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
212
18,30
18,30
071094760
ΠΑΠΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
212
26,70
26,70
025781639
ΤΣΙΟΥΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
212
2,79
2,79
0,86
55,90
0,00
55,90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.013,00
0,00
2.013,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18,27
18,27
4.009,65
0,00
4.009,65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,60
2,60
169,00
0,00
169,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 157 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51011301
ΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Φελλίον,το
ΜΕΤΡΟ
ΠΕ1
ΥΕ2
ΠΕ3
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0,00
1.190,95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.500,00
0,00
1.500,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9,12
1.125,60
0,00
1.125,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2,41
192,80
0,00
192,80
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.650,00
0,00
1.650,00
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
061546108
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
211
26,82
26,82
3,78
3,78
1.500,00
0,00
068113729
ΚΟΥΤΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
6,17
6,17
9,24
9,24
1.190,95
103721346
ΠΑΝΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211
15,78
15,78
9,46
9,46
030111245
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
ΑΒΡΑΑΜ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
211
3,96
3,96
9,12
053012381
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ
211
2,41
103713520
ΧΑΤΖΗΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
211
15,00
ΠΕ2
ΥΕ3
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
ΑΦΜ
15,00
ΥΕ1
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
Σελίδα 158 Από 159
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 – Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου – ΚΥΑ αριθμ. 693/2008
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ με ποσοστό μέχρι 85%
ΠΕ : Προσδιορισθείσα έκταση μετά από ελέγχους
ΥΕ : Υπολογισθείσα έκταση μετά από υπολογισμό των κυρώσεων
1 : Βοσκότοποι/ ΜΜΖ (1 ΜΜΖ αντιστοιχεί σε 1 Ha βοσκοτόπου)
2 : Ζωοτροφές - Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Ψυχανθή - Εκτός διατροφής
3 : Λοιπές καλλιέργειες
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις λόγω απόκλισης > 50% στην Εξισωτική Αποζημείωση 2008/2009/2010
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Αν ΝΑΙ, τότε επιβάλλονται συμπληρωματικές κυρώσεις
Νομός : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Α.Α. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κοινότητα: Κ51670101
Κωδικός Αξιολόγησης: 3
Περιγραφή: Φιλιππαίοι,οι
ΕΑΣ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ε.Γ.Σ
041450851
ΜΟΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΜΕΤΡΟ
211
ΠΕ1
0,00
ΥΕ1
0,00
ΠΕ2
5,10
ΥΕ2
5,10
ΠΕ3
ΥΕ3
ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ
510,00
ΚΥΡΩ
ΣΕΙΣ
0,00
ΤΕΛ.
ΠΟΣΟ
510,00
ΠΟΛ.
ΣΥΜ.
11
ΠΟΛ.
ΚΥΡ.
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Σελίδα 159 Από 159