Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες

ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.30 11:53:43
EET
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 30.12 .2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9672/165056
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν.
4178/2013 (Α΄ 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης −
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το Π.∆. 402/88 (Α΄ 187) «Οργανισµός του Υπουργείου Γεωργίας», όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
3. Το Π.∆. 107/14 (Α΄ 174) «Οργανισµός του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
31 και το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 (Α΄237).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
5. Την αρ. 9658/164841/29.12.2014 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατάταξης προσωπικού
6. Την αρ. 9659/164842/29.12.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Κατανοµή θέσεων προσωπικού»
7. Την αρ. 9660/164843/29.12.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Τοποθέτηση Προϊσταµένων Γενικών
∆ιευθύνσεων».
8. Την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας, τη διασφάλιση της εύρυθµης και
αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπηρεσίας και την οµαλή µετάβαση στο
νέο οργανωτικό σχήµα.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
1
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τοποθετούµε τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων στις µονάδες τις Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών, ως εξής:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Α. ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών
Α1 Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ)
1.
ΑΓΙΩΤΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2.
ΣΤΑΜΑΤΗ ΦΛΩΡΑ
3.
∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
4.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.
ΑΛΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
6.
ΓΚΟΓΚΟΥ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
∆
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α2 Τµήµα Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)
1.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
3.
ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
Γ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α3 Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και Άλλων Φορέων
1.
ΚΟΥΚΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3.
ΠΕΖΕΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
Β
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
4.
ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5.
ΡΙΣΚΑ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
Α4 Τµήµα ∆ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών
1.
ΚΟΣΣΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
2.
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΣΟΦΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
Β.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ιεύθυνση Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών
Β1 Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών
1.
ΜΠΑΚΑ ΧΑΪ∆Ω
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
2.
ΚΑΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
3.
ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5.
ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
7.
ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8.
ΕΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
10.
ΖΑΒΙΤΣΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
11.
ΖΙΓΚΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12.
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
13.
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
Ε
∆
Β
Γ
∆
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Β2 Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικού Υποδοµών και Εγκαταστάσεων
1.
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
2.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
3.
ΖΩΝΤΟΣ
ΤΕ10
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)
Β
4.
ΚΑΪΑΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΟΜΙΚΩΝ
Γ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
3
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΕΡΓΩΝ
5.
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
∆Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Ε
6.
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
Β
7.
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
8.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
9.
ΜΠΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
10.
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Γ.
ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γ
∆
Γ
∆
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Γ1 Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού (Τακτικού και Π∆Ε)
1.
ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
2.
ΑΛΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
3.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
4.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
5.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
6.
ΠΑΣΑΛΟΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
7.
ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ2 Τµήµα Εκκαθάρισης Αποδοχών
1.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
2.
ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
3.
ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
4.
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
5.
ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
6.
ΜΠΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
7.
ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
8.
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
9.
ΜΠΟΪΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ3 Τµήµα Παρακολούθησης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών και Οικονοµικής Υποστήριξης
1.
ΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
2.
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ
3.
ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
4.
ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
5.
ΣΚΙΑ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
6.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
7.
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆.
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
1.
ΚΟΥΛΑΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ
2.
ΚΑΛΛΙΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
3.
ΚΟΛΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
4.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
1.
ΚΟΝΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α) ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Εποπτευόµενων Φορέων
1.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
5
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Α1 Τµήµα ∆ιοίκησης Μόνιµου Γεωπονικού Προσωπικού
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
ΤΣΑΓ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
2.
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
3.
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
4.
ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
6.
ΚΑΚΑΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
Ι∆ΑΧ
7.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΝΙΩΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
Ι∆ΑΧ
5.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α2 Τµήµα ∆ιοίκησης Μόνιµου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού
1.
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Γ
2.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
3.
ΠΑΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΤ
4.
ΑΛΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
5.
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
6.
∆Ε∆Ε ΑΘΑΝΑΣΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
7.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α3 Τµήµα ∆ιοίκησης Μόνιµου ∆ιοικητικού Οικονοµικού Τεχνικού Προσωπικού και Επιµόρφωσης
1.
ΚΥΡΛΙ∆ΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ε
2.
ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
3.
ΑΣΠΡΙ∆ΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
4.
∆ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
5.
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
6
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
7.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΗΛΙΑΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
8.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
9.
ΤΡΑΙΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
10.
ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
11.
ΛΥΓΕΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
12.
ΓΙΑΛΑΜΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α4 Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου
1.
ΚΡΙΒΙΤΣΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
2.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΝΑΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
3.
ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
4.
ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
5.
ΣΓΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
6.
ΨΑΡΙ∆ΗΣ ΝΕΣΤΩΡ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Α5 Τµήµα Εποπτευόµενων Φορέων
1.
∆ΑΟΥΤΙ∆Η ΕΛΕΝΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
∆ΡΙΒΑ ΜΑΡΘΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΤ
3.
ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
4.
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α6 Τµήµα ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας
7
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
2.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
3.
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
4.
ΖΑΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
5.
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α7 Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης
1.
ΓΟΛΕΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ε.Υ.
2.
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
3.
ΣΟΥΛΕΛΕ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
4.
ΜΑΤΣΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
5.
ΑΡΜΑΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
6.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
7.
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
8.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
9.
ΙΩΑΝΝΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΤ
10.
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
11.
ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
12.
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
13.
ΜΠΕΘΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
14.
ΠΑΠΑΣΙ∆ΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
15.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
16.
ΣΙΓΑΛΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
8
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΜΟΝΙΜΟΣ
17.
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
18.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
19.
ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
20.
ΤΣΙΡΚΑ ΕΛΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
21.
ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
Ι∆ΑΧ
22.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
23.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
Β
24.
ΤΖΙΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
Β
25.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΣΤ
26.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
∆
27.
ΚΟΛΟΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
Γ
28.
ΤΣΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
Ε
29.
ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
30.
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
∆
Ι∆ΑΧ
31.
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
Ε
Ι∆ΑΧ
32.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
33.
ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
34.
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
35.
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ
Ε
Ι∆ΑΧ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Β) ∆ιεύθυνση Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και ∆ιαχείρισης Παραβάσεων
Β1 Τµήµα Νοµοπαρασκευαστικό
1.
ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
9
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
2.
ΜΑΥΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ε
ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ ΤΖΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
3.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β2 Τµήµα Εναρµόνισης Νοµοθεσιών
1.
ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
2.
ΜΗΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β3 Τµήµα ∆ιαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τοµέα – Νοµικό
1.
∆ΟΥΡΟΥΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Γ
2.
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
3.
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
4.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ) ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Γ1 Τµήµα Μεθόδων Σχεδιασµού ∆ιοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων και
Ψηφιακών Υπηρεσιών
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
2.
ΜΠΑ∆Α ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε
3.
ΑΡΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε
4.
∆ΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
5.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
Ι∆ΑΧ
6.
ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β
Ι∆ΑΧ
7.
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ
8.
∆ΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε
9.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε
10.
ΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
11.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
12.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
10
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΜΟΝΙΜΟΣ
13.
ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
14.
ΤΣΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
15.
ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
16.
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆
Ι∆ΑΧ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
17.
ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΓΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
∆
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Γ2 Τµήµα Εφαρµογής − Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Ψηφιοποίησης ∆εδοµένων και
Μέριµνας
1.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε
2.
ΖΗΣΗ ΕΡΥΘΡΑ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
3.
ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β
4.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ
5.
ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
6.
ΚΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
7.
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
8.
ΛΩΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
9.
ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
10.
ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
11.
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
12.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
13.
ΓΚΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
14.
ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε8 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Β
15.
ΜΟΥΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β
16.
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β
17.
ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
18.
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
19.
ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Γ3 Τµήµα ∆ιαχείρισης Data Center Network Center Μητρώων Βάσεων ∆εδοµένων Big Data και Στατιστικών
δεδοµένων
11
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
ΜΠΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
2.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
3.
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
4.
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
5.
ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β
6.
ΡΟ∆ΑΡΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
7.
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
8.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆
9.
ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε
10.
ΧΡΥΣΑΙ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β
11.
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε
12.
ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
13.
ΒΑΡΣΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
14.
ΜΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
15.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
16.
ΣΤΕΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
17.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
18.
ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
19.
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
20.
ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
21.
ΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
22.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
23.
ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ Α∆ΑΜ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
Ι∆ΑΧ
24.
ΤΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
Ι∆ΑΧ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆.) ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
∆1 Τµήµα Εµπράγµατων ∆ικαιωµάτων και Νοµικών Υποθέσεων
1.
ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
2.
ΣΚΟΥΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
12
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
3.
ΜΟΥΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ε
4.
ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆2 Τµήµα Αξιοποίησης Ακινήτων
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
2.
ΧΑΧΑΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
3.
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ε
Γ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
5.
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
6.
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
Ι∆ΑΧ
4.
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆3 Τµήµα Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Όρων Παραχώρησης Ακινήτων
1.
ΒΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
2.
ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
3.
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Γ
4.
ΜΠΕΛΕΜΕΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
5.
ΣΠΕΤΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
6.
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
1.
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
2.
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
3.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
4.
ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Αγροτικής Ανάπτυξης
1.
ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
13
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Α) ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγησης και Τεκµηρίωσης
Α1 Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού
1.
ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
Α2 Τµήµα Αξιολόγησης
1.
ΡΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
2.
ΡΟΥΜΠΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α3 Τµήµα Τεκµηρίωσης και Αγροτικής Στατιστικής
1.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
2.
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ∆ΑΦΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
3.
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
4.
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
5.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
6.
ΧΑΛΕΠΛΙ∆Η ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
7.
ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
8.
ΣΚΟΥΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
9.
ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
10.
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
11.
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΕ8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
∆
12.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Γ
13.
∆ΙΑΚΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών
Β1 Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Μελετών Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων
14
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟY
Ε
2.
ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
3.
ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
4.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
5.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
6.
ΑΛΕΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
7.
ΑΛΙΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
8.
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
9.
∆ΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
10.
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
11.
ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
12.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
13.
ΜΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
14.
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
15.
ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
16.
ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
17.
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
18.
ΣΥΛΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
19.
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
20.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
21.
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
22.
ΣΑΡΡΟΥ ΘΕΜΙΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
23.
ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
24.
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
25.
ΤΡΟΜΒΟΥΚΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
26.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΕ2 ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
∆
27.
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
28.
ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
29.
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
15
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
30.
ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
31.
∆ΑΡΖΕΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
32.
ΒΡΑΧΙΜΗ ΝΙΚΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
33.
ΑΝ∆ΡΕΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
34.
∆ΕΦΙΓΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
35.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
36.
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΤΕΡΕΖΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
37.
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
38.
ΓΕΩΡΓΟΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
39.
ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Β2 Τµήµα Προγράµµατος ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων
1.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΑΚΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Β3 Τµήµα ∆ιαρθρωτικών Παρεµβάσεων
1.
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
Β4 Τµήµα Ενηµέρωσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών
1.
ΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
16
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
3.
ΠΑΓΙ∆Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΤΣΟΥΡΤΗ ΖΩΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΚΡΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΤΑΣΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ο∆ΗΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
10.
ΠΕΤΑΛΑΣ ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
11.
ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
12.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Γ) ∆ιεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
Γ1 Τµήµα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας
1.
ΜΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
4.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ2 Τµήµα Χωροταξίας
1.
ΛΟΥΡΙ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΥΡΙΟΒΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
3.
4.
Ε.Υ.
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
5.
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
17
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Ε.Υ.
6.
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ3 Τµήµα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές ∆ραστηριότητες
1.
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΓΚΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΚΑΛΛΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ4 Τµήµα Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
1.
ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΟΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
∆) ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής ∆ιεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων
∆1 Τµήµα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.)
1.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
2.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΛΙΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΤΣΙΟΜΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΠΟΛΥΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
9.
ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
10.
ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
18
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
11.
ΚΟΡ∆ΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆2 Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων
1.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΡΑΠΠΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΒΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
8.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
10.
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆3 Τµήµα Εµπορικών Ροών Προώθησης και Προβολής Προϊόντων
1.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
Ι∆ΑΧ
4.
ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ε
5.
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΓΡΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΕ8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε) ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων
Ε1 Τµήµα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
1.
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
19
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Ε2 Τµήµα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης & Υδατοκαλλιεργειών
1.
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΜΠΑΖΩΤΗ-ΜΗΤΣΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΓΚΑΓΙΩΓΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΒΛΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε3 Τµήµα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ και άλλων Συστηµάτων Ποιότητας
1.
ΚΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΜΑΝΑΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΦΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΣΤ) ∆ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής
ΣΤ1 Τµήµα Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδοµής
1.
ΓΕΡΟ∆ΗΜΗΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΠΑΛΛΗ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
6.
ΣΤΟΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
7.
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΓΡΥΠΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
10.
ΧΡΥΣΟΥΛΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
11.
ΓΚΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
20
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
12.
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
13.
ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
14.
∆ΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΣΤ2 Τµήµα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
2.
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
3.
ΚΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
4.
ΤΣΙΠΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
5.
ΚΟΝΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
6.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
7.
ΚΑΠΟΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΣΤ3 Τµήµα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων
1.
ΤΣΙΛΙΚΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΠΛΑΚΟΜΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
4.
∆ΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
5.
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
6.
ΠΟΖΑΠΑΛΙ∆Η ΑΡΕΤΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ε
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΣΤ4 Τµήµα Τοπογραφικών − Ψηφιακών Γεωχωρικών ∆εδοµένων Μελετών και Έργων
1.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΑΛΙΑΚΙΖΟΓΛΟΥ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΜΥΡΩ∆ΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΒΟΥΙΜΤΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΛΙΑΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΝΤΟΥΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΙΚΗ
21
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
9.
ΡΙΖΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
10.
ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
11.
ΚΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
12.
ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
13.
∆Α∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
14.
ΚΑΙΜΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
15.
ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
16.
ΚΟΥΚΛΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
17.
ΠΕΠΠΑ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
18.
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
19.
ΜΑΡΣΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
20.
ΜΠΑ∆ΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
21.
∆ΕΣΠΟΤΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
22.
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής
1.
ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α.) ∆ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών
Ειδών
Α1 Τµήµα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Κηπευτικών Καλλωπιστικών
Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών
1.
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΠΑΖΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΠΙΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΗΣΥΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
22
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
6.
∆Α∆ΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α2 Τµήµα Πολλαπλασιαστικού Υλικού ∆ενδρωδών και Αµπέλου
1.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
Ι∆ΑΧ
Α3 Τµήµα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας
1.
ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆ΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΜΠΟΥΖΑ ΛΥ∆ΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β) ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας
Β1 Τµήµα Ελαίας και Αµπέλου
1.
ΓΚΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΕΡΕΜΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
4.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
5.
ΜΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ι∆ΑΧ
Β2 Τµήµα ∆ενδρωδών Καλλιεργειών
1.
ΧΗΣΙΜΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΖΩΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΓΚΙΟΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
23
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
5.
ΠΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΠΕΤΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β3 Τµήµα ∆ηµητριακών Ελαιούχων Σπόρων Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών
1.
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΛΥΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΙΩΚΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β4 Τµήµα Βιοµηχανικών Φυτών (Βαµβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά Καπνός Ζαχαρότευτλα Ενεργειακές
Καλλιέργειες)
1.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΛΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΠΕΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΙΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
6.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Β5 Τµήµα Κηπευτικών Ανθοκοµίας Καλλωπιστικών Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών και
Εναλλακτικών Καλλιεργειών
1.
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΛ∆ΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΤΥΛΙΓΑ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ) ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
1.
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ
Ε
Ι∆ΑΧ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
24
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΜΕΤΡΑ
Γ1 Τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
1.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΛΑΓΚΟΥΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.
ΜΟΛΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
7.
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
Γ2 Τµήµα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων
1.
ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΘΕΟ∆ΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΘΡΑΨΑΝΑΚΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΚΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΒΛΑΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΖΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ∆ΑΝΑΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
10.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
11.
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
12.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
13.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
14.
ΖΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
25
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
15.
ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
16.
17.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΩ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΟΥΝΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΠΟΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓ∆Ω
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
18.
19.
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Γ3 Τµήµα Προστασίας Φυτών
1.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΠΟΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΣΕΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΤΕΛΕΙΟΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆) ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασµάτων
∆1 Τµήµα Γεωλογίας − Υδρολογίας
1.
∆Ε∆ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
∆ΡΟΥΓΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΒΑΡ∆ΑΞΟΓΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
10.
ΧΑΧΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
11.
ΚΟΡ∆ΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ14 ΜΗΧ/ΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ &
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
26
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
12.
ΧΑΤΖΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆2 Τµήµα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού
1.
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΣΟΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΤΙΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΧΑΛΙΜΟΥΡ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
10.
ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
11.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ ΡΟΖΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
12.
ΣΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
13.
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
∆3 Τµήµα Σχεδιασµού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων
1.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΓΚΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε.Υ.
7.
ΣΙΜΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
8.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
9.
ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ι∆ΑΧ
27
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
10.
ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
11.
ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
12.
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
∆4 Τµήµα Λιπασµάτων Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών
1.
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
3.
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
4.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
5.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε) ∆ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής
Ε1 Τµήµα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων Φυτικής Προέλευσης
1.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
∆ΗΜΑΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΝΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΝΤΣΙΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
10.
ΠΑΠΑΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΟΥΤΟΚΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
11.
28
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Ε2 Τµήµα Μεταποιηµένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
1.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΓΕΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
5.
ΠΛΕΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε3 Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών
1.
∆Ε∆Ε ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΒΟΡΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε4 Τµήµα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς
1.
ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΛΥΧΝΑΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
5.
ΚΑΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
Α) ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων & Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων
Α1 Τµήµα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και ∆ιατήρησης − ∆ιάδοσης Σπάνιων Φυλών
1.
ΚΑΡ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
29
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
2.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
3.
ΝΤΑΒΑΝΟΣ ∆ΟΝΑΤΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
4.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α2 Τµήµα Μηρυκαστικών
1.
ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΓΟΛΙ∆Η ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
4.
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α3 Παµφάγων και Φυτοφάγων Μονογαστρικών Γουνοφόρων Ζώων και Λοιπών Χερσαίων Οργανισµών
1.
ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β) ∆ιεύθυνση ∆ιατροφής Ζώων Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων
Β1 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών και Υγιεινής Επιχειρήσεων Ζωοτροφών
1.
ΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆Ε3
Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ε.Υ.
Β2 Τµήµα Προσθέτων Υλών Ζωοτροφών
1.
ΑΝΤΙΠΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΤΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
30
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Β3 Τµήµα Οριοθέτησης Αξιοποίησης και Βελτίωσης Βοσκοτόπων Νοµευτικών Πόρων και Αναπτυξιακών
Κινήτρων
1.
ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ) ∆ιεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδοµών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων
Γ1 Τµήµα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
1.
ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
Γ2 Τµήµα Αξιοποίησης Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής
1.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑ∆Η ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΚΑΠΑΚΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
Γ3 Τµήµα Μελισσοκοµίας Σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων ζωικών οργανισµών
1.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆) ∆ιεύθυνσης Προστασίας των Ζώων Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών
∆1 Τµήµα Προστασίας των Ζώων
1.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
31
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
2.
∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆2 Τµήµα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου Τεχνητής Σπερµατέγχυσης και Κτηνιατρικών
Ιδρυµάτων
1.
ΒΙΤΑΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆3 Τµήµα Κτηνιατρικών Φαρµάκων Καταλοίπων και Κτηνιατρικών Εφοδίων
1.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
2.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΘΕΟ∆ΩΡΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε) ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων
Ε1 Τµήµα Εισαγωγών Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εµπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίµων
1.
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε2 Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών νοσηµάτων
1.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΜΙΚΕΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Ε
Ι∆ΑΧ
Ε3 Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων
1.
∆ΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
32
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
4.
ΚΟΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΟΤΣΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΣΤ) ∆ιεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης
ΣΤ1 Τµήµα Σφαγείων και Λοιπών Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων Κρέατος
1.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΖΑΦΕΙΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΣΤ2 Τµήµα Αλιευµάτων Γάλακτος Αυγών Μελιού και Λοιπών Προϊόντων
1.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΛΟΥ∆ΑΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΣΤ3 Τµήµα Ζωικών Υποπροϊόντων
1.
ΠΛΟΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΑΥΓΕΡΙΝΙ∆ΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΛΙΘΑΡΗ
Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Αλιείας
Α) ∆ιεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων
Α1 Τµήµα Προγραµµατισµού και Αλιευτικών Εφαρµογών
1.
ΓΙΟΚΑΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
33
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Ε.Υ.
2.
ΛΑΛΙΩΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
4.
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
5.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΖΗΡΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΨΥΡΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
8.
ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η.Υ.
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΜΠΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Α2 Τµήµα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς και ∆ιεθνών Σχέσεων
1.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΣΟΥΡΑΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
3.
4.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α3 Τµήµα Ανάπτυξης Συλλεκτικής Αλιείας
1.
ΒΙΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Ε.Υ.
2.
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΕ01 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
5.
ΚΟΥ∆ΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
6.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
7.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ15 ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
34
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Α4 Τµήµα ∆ιαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας
1.
ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
2.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
3.
ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
Ι∆ΑΧ
4.
ΤΡΑΓΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
5.
ΠΕΤΖΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β) ∆ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων
Β1 Τµήµα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
1.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
4.
ΧΑΡΤΣΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
7.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Β2 Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών
1.
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΛΟΥΚΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
3.
ΜΠΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
35
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Β3 Τµήµα Αξιοποίησης και Προώθησης Προϊόντων
1.
ΤΟΤΑΧ ΧΟΥΣΕΪΝ
2.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.
ΤΣΙΓΚΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
Γ) ∆ιεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων και Προϊόντων
Γ1 Τµήµα Συντονισµού Ελεγκτικών ∆ραστηριοτήτων (Ενιαία Αρχή Ελέγχου)
1.
ΤΣΑΜΑ∆ΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ∆ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
4.
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΛΠΙ∆Α
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ2 Τµήµα Πραγµατοποίησης Ελέγχων
1.
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΦΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
3.
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
4.
5.
Γ3 Τµήµα Αλιευτικών ∆εδοµένων
1.
ΜΠΕΛΕΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
2.
ΠΡΟΥΒΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
ΣΙΑΜΠΛΗ ΓΚΟΛΦΩ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
3.
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
36
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ
Α) ∆ιεύθυνση Γεωργικών Ζωικών Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων
1.
ΓΕΩΡΓΟΥΣΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α1 Τµήµα Γεωργικών Ελέγχων
Α2 Τµήµα Ζωικών Ελέγχων
Α3 Τµήµα Κτηνιατρικών Ελέγχων
1.
ΠΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Α4 Τµήµα Αλιευτικών Ελέγχων
Β) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Ελέγχων και Επιθεώρησης
Β1 Τµήµα Επιθεώρησης
1.
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΜΠΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
Ι∆ΑΧ
3.
ΣΙΑΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΟΦΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1.
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
37
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας
1.
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΠΑΖΑΡΑ-ΛΕΛΕΚΑ ΑΝΟΙΞΟΥ∆Α
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΛΙΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κεντρικής Ελλάδας
1.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Ηπείρου και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου
1.
ΜΠΟΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κρήτης και Αιγαίου
1.
ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΤΣΙΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου
Β2 Τµήµα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Οικονοµικών Ελέγχων
1.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β3 Τµήµα Ελέγχου ∆απανών Ε.Γ.Τ.Ε
1.
ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
38
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
2.
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΑΡΣΕΝΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΣΑΠΑΡ∆ΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β4 Τµήµα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Οµαδικών ∆ραστηριοτήτων και Παρακολούθησης
Εφαρµογής Εθνικής και Ενωσιακής Νοµοθεσίας
1.
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΤΣΕΠΕΤΟΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
∆ΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΣΕΙΜΑΝ ΜΑΡΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
1.
ΤΖΑΝΕΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β
2.
ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
3.
ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
∆) Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
1.
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
∆ΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΓΟΥΡΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε) Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων
39
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
1.
ΚΑΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Γ
2.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
3.
ΜΗΤΣΟΥ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
4.
ΦΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
5.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Αττικής
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά
1.
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΛΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΛΟΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΜΩΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΜΠΟΛΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ι∆ΑΧ
Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Αττικής
1.
ΜΗΛΙΩΤΗ ΒΑΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
40
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Σταθµός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων (Χαλάνδρι)
1.
ΑΞΑΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
3.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΤΣΑΠΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΝΑBΡΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΣΕΡΜΠΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΣΟΛΙ∆ΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
9.
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
10. ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
11. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
12. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
13. ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
Ι∆ΑΧ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
Ι∆ΑΧ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
14. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΙΑ
15. ΛΕΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΡΟΦΥΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18. ΧΟΡΤΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
19. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ &
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ
∆Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ &
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αττικής (Αθηνών Πόρου)
1.
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΒΡΟΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆
ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
5.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας
1.
ΚΡΑΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
41
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
2.
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
∆ΕΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΧΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών
1.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΠΑΤΙΤΣΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΚΟΥΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
Ι∆ΑΧ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6.
7.
Τµήµα Κτηνιατρικής Αττικής
Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου Λιµένα Πειραιώς
1.
ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
2.
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών
1.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Ελέγχου αλιευτικών προϊόντων Αερολιµένα Αθηνών
1.
ΖΑΡΚΑ∆Α ΑΛΕΞΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
Ι∆ΑΧ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος Αθηνών
1.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ
42
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
2.
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΤΣΟΥΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΑΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου
1.
ΑΝ∆ΡΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΓΑΤΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΟΥΤΛΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
4.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΛΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΜΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
Ι∆ΑΧ
8.
ΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
10. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
11. ΤΣΟΜΛΕΞΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
12. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
13. ΠΕΤΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
14.
ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗ ΝΙΚΗ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
15.
16.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Λάρισας)
1.
ΜΠΙΣΙΛΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
43
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
4.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΟΥΤΣΟΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λάρισας (Φαρσάλων)
1.
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΜΠΟΥΤΣΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΤΕΡΖΟΥ∆Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
10.
11. ΝΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
12. ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Μαγνησίας
1.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
2.
ΜΙΝΑΧΕΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.
ΤΑΜΠΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4.
ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ε
∆
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Τρικάλων
1.
ΖΙΟΜΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ
2.
ΚΟΥΖΑ ΣΟΦΙΑ
3.
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
∆
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
44
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ι∆ΑΧ
4.
ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆
5.
ΠΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
6.
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
7.
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΠΟΤΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
8.
ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
∆Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
9.
ΖΙΩΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ2 ∆ΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Γ
10. ∆ΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
11. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΧΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καρδίτσας
1.
ΚΑΖΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΠΛΑΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φθιώτιδας (Λαµία)
1.
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΤΣΑΠΑΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
6.
ΝΤΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
9.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
10. ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
11. ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
45
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
13. ΜΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
14. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
Ι∆ΑΧ
Ε.Υ.
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Εύβοιας
1.
∆ΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Βοιωτίας (Αλίαρτος Θήβα)
1.
ΜΕΡΑΝΑΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΜΕΞΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΚΑΠΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Γ
Ι∆ΑΧ
6.
ΝΤΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
Ε
Ι∆ΑΧ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
3.
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φωκίδας
1.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
2.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.
ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ευρυτανίας
1.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
2.
ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΣΤ
Ι∆ΑΧ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Ε
Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας
1.
ΖΑΧΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
Ζ∆ΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
46
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
4.
ΤΖΑΒΕΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΤΕΓΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΤΖΙΟΡΤΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
8.
ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΠΙ∆Α
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας
1.
ΓΙΟΛ∆ΑΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΓΕΡΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
8.
ΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
Ι∆ΑΧ
9.
ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
Ι∆ΑΧ
Γραφείο Σχολής Επαγγελµάτων Κρέατος Λάρισας
1.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.
ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Ιωάννινα
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων
1.
ΒΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
2.
ΖΕΡΒΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
3.
ΚΑΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
4.
ΛΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
5.
ΜΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
6.
ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
47
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
7.
ΡΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
8.
ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
9.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
10. ΚΑΡΡΑ ΑΝΝΑ
11. ΓΚΑΣΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας
1.
ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ιωαννίνων
1.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Άρτας
1.
∆ΟΥΜΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΖΙΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
3.
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
4.
ΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
5.
ΣΚΑΛΤΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
6.
ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
7.
ΚΛΕΙΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
Ε
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Θεσπρωτίας
1.
ΚΟΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
2.
ΛΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
3.
ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
48
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
4.
ΜΑΣΕΛΛΙ ΠΑΟΛΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
5.
ΣΙΩΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πρέβεζας
1.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.
ΚΑΜΑΡΑ∆ΟΣ ΒΥΡΩΝ
3.
ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4.
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
5.
ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φλώρινας
1.
ΤΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
2.
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κοζάνης (Σέρβιων)
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
1.
ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ
2.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ
3.
ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
4.
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
5.
ΓΙΟΛ∆ΑΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
6.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
7.
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
∆Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ &
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ
Γ
8.
ΤΖΑΝΤΖΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ
Ε
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καστοριάς
1.
Α∆ΑΜΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
2.
ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
3.
ΦΥΣΣΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
4.
∆ΕΒΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
49
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Γρεβενών
1.
ΛΟΛΑ ΑΛΙΚΗ
2.
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3.
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ &
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων
1.
ΖΑΜΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2.
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
5.
ΣΙΩΖΟΣ ΗΛΙΑΣ
6.
ΓΑΤΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
7.
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8.
ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9.
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ-ΓΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10. ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
Ι∆ΑΧ
∆
Ι∆ΑΧ
∆
Ι∆ΑΧ
∆
Τµήµα Κτηνιατρικής Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα)
Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κακαβιάς
1.
ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού και σιδηροδροµικού άξονα Νέου Καυκάσου
Υδροβιολογικός Σταθµός Ιωαννίνων µε έδρα το Χάνι Τερρόβου
1.
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
2.
ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Ε
3.
ΧΑΤΗΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
50
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
4.
ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ
∆Ε9 ΕΠΙΜΕΛ.ΙΧΘ.
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)
Υδροβιολογικός Σταθµός Πρέβεζας µε έδρα την Πρέβεζα
1.
ΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.
ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
3.
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
4.
ΤΣΟΤΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.
ΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.
ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ
Ε
∆
Ε
Γ
ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ε
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Υδροβιολογικός Σταθµός Άρτας µε έδρα το Ψαθοτόπι\Άρτας
1.
ΚΩΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
2.
ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Γ
Ι∆ΑΧ
3.
ΒΑΣΙΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
4.
ΘΕΟ∆ΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε έδρα την
Πάτρα
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου (Αργολίδας)
1.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
4.
ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
5.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6.
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
7.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Ε
∆
Ε
Β
∆
Γ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
51
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
8.
ΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας
1.
ΓΙΑΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2.
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
4.
ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
6.
ΣΥΡΟΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
7.
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8.
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
9.
ΑΥΓΕΡΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
10. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆
Ε
∆
Ε
∆
∆
∆
∆
Γ
Γ
∆
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου
1.
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
2.
ΚΑΡΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3.
ΛΙΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
4.
ΜΠΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.
ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
6.
ΛΙΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
7.
ΒΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
8.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Β
∆
∆
Ε
Γ
∆
∆
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κορινθίας (Ξυλοκάστρου Κιάτου)
1.
ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
2.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
3.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
52
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
4.
∆ΡΟΣΟΥ ΑΝΝΑ
5.
ΣΠΑΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6.
ΣΑΡΚΙΖΙΑΝ ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
7.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
8.
ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9.
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
11. ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΣΙ∆ΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
13. ΜΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
14. ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
15. ΜΟΥΡΤΗ ΑΝΝΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
∆
Γ
Γ
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
Ι∆ΑΧ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
Ι∆ΑΧ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αρκαδίας (Τρίπολη)
1.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.
∆ΗΜΑΚΟΣ ΠΙΕΡΟΣ
3.
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αργολίδας
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Μεσσηνίας (Καλαµάτα )
1.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2.
ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΑΝΝΑ
3.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
4.
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5.
ΠΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
7.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
8.
ΚΙΑΓΙΑ ΑΓΑΠΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
∆
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
53
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λακωνίας (Σπάρτης)
1.
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2.
ΖΗΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3.
ΚΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4.
ΛΑ∆ΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
5.
ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
6.
ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ε
Ε
∆
Ε
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αχαΐας
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
1.
ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
2.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
3.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4.
ΛΕΚΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
5.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6.
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ε
∆
∆
Ε
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηλείας
1.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
2.
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αιτωλοακαρνανίας
1.
ΑΝΤΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑ
2.
ΒΡΑΧΑ ΑΝΝΑ
3.
ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4.
ΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5.
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
6.
ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7.
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
8.
ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.
ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
10. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Β
∆
∆
∆
ΣΤ
∆
Ε
∆
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
54
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
11. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13. ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
Αγροτικής Ανάπτυξης Ιονίου
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κέρκυρας
1.
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λευκάδας
1.
ΓΑΖΗ ΣΟΦΙΑ
2.
ΤΣΑΡΑΓΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κεφαλληνίας
1.
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
2.
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ
3.
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4.
ΦΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ζακύνθου
1.
ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2.
ΠΑΤΗΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου Αστακού/Αιτωλοακαρνανίας
1.
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Αιγαίου µε έδρα τη Ρόδο
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού ∆ωδεκανήσων (Ρόδου)
55
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
1.
ΜΑΥΡΟΥ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ
2.
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3.
ΒΑΡΕΛΗ
4.
∆ΙΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΚΩΒΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ε
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κυκλάδων (Νάξου)
1.
ΚΟΥΚΟΥΖΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
2.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
3.
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λέσβου (Μυτιλήνη)
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
2.
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
3.
ΨΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
4.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
5.
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Γ
6.
ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
7.
ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
8.
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
9.
ΣΙΤΑΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ε
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
10.
ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ
Ε
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Σάµου
1.
ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.
ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.
ΣΟΥΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
4.
ΚΑΡΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
∆
Ε
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
56
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χίου
1.
ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.
ΝΙΖΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
3.
ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.
ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Ε
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
Ι∆ΑΧ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου
1.
ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.
∆ΡΟΣΟΥ ΑΝΝΑ
3.
ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
4.
ΜΠΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.
ΡΟ∆ΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ
7.
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
8.
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
9.
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
10. ΤΣΑΚΜΑΚΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
11. ΗΛΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
12. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΡΟΖΑΝΑ ΧΡΥΣΟ
13. ΤΣΙΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
14. ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
16. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
17. ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
18. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
19. ΛΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Γ
Ε
Ε
∆
∆
Γ
∆
∆
Γ
∆
Β
Γ
∆
Γ
Γ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
Ι∆ΑΧ
Γ
Ι∆ΑΧ
57
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
20. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
21. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆
Ι∆ΑΧ
∆
Ι∆ΑΧ
Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Κρήτης
1.
ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
2.
ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3.
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
4.
ΛΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
5.
ΤΕΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6.
ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ
7.
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
8.
ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9.
ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤ
Γ
Γ
Γ
∆
∆
Γ
Γ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χανίων
1.
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
2.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.
ΚΑΤΡΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
4.
ΚΛΑΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5.
ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ
6.
ΛΟΞΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7.
ΡΟΣΜΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
8.
ΤΖΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
9.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΜΙΟΒΟΛΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
Ε
Ε
Β
∆
Β
Β
Ε
Γ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηρακλείου
1.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΗ
2.
ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
58
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
3.
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
4.
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
5.
ΤΖΙΡΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
6.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΣΟΝΙΑ
8.
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
9.
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΧΟΥ∆ΕΤΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
11. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ
Γ
Γ
∆
Γ
Γ
∆
∆
∆
∆
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λασιθίου (Τζερµιάδων)
1.
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3.
ΛΑΒΕΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
∆
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ρεθύµνου
1.
ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2.
ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3.
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4.
ΛΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5.
ΤΣΙΡΙΝ∆ΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6.
ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ
Ε
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
Ι∆ΑΧ
∆
Ι∆ΑΧ
Γ
Ι∆ΑΧ
∆
Ι∆ΑΧ
∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θέρµη
1.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
3.
∆Α∆ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4.
ΘΩΜΑΡΕΗ ΚΡΙΣΤΙΝ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
∆
Β
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
59
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
5.
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.
ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
8.
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
9.
ΛΑΪ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
10. ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
11. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
12. ΜΠΡΕΝΤΑ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ
13. ΠΟΖΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
14. ΥΦΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15. ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
16. ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
17. ΑΛΑΤΖΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18. ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
20. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
21. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΝΤΑΓΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΤΣΙΤΛΑΚΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ &
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Β
Β
∆
∆
∆
Γ
Ε
Ε
∆
∆
∆
Β
∆
Ε
Ε
Ε
Γ
Β
Β
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας
1.
Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
2.
ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
3.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
4.
ΠΥΡΓΙΩΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
5.
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.
ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
7.
ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΥΡΜΑ
8.
ΓΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9.
ΑΝΤΕ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
Β
∆
∆
Γ
Ε
∆
∆
Β
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
60
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
10. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
11. ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆
Ε
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Μακεδονίας και Θράκης
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
1.
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.
ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
3.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
6.
ΛΙΟΚΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Ε
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
∆
∆
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα
την Κοµοτηνή
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆ΟΛΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2.
ΚΑΠΝΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
3.
ΧΑ∆ΗΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
4.
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΖΩΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
1.
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Σταθµός Ελέγχου και Τυποποίησης ∆ηµητριακών
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
1.
ΓΚΙΖΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
2.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
3.
ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4.
ΨΩΝΗ ΛΕΥΚΗ
5.
ΓΙΑΝΝΙΤΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6.
ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
7.
ΠΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
Γ
8.
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ο∆ΗΓΩΝ
Γ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
Ε
Ε
∆
Β
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
61
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών Θεσσαλονίκης
1.
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
2.
ΚΟΥΣΙ∆ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
3.
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
4.
ΜΕΛΙ∆ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
5.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
6.
∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
7.
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
8.
ΝΤΙΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆
9.
ΚΑΡΑΣΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
10. ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
11. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΣΤ
12.
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΜΠΕΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Θεσσαλονίκης
1.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
2.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
3.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
4.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5.
ΠΟΥΛΟΥΤΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6.
ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
7.
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
8.
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
9.
ΡΑΚΙΤΖΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΟΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
11. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΜΑΛΛΙΩΡΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
13. ΠΡΩΙΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ
14. ΡΑΙΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Β
Β
Ε
ΣΤ
Ε
∆
∆
Γ
Ε
Β
∆
Β
∆
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
62
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
16. ΛΕΛΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17. ΓΚΙΟΥΛΕΜΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18. ΓΚΙΟΥΛΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
Ε
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Σερρών
1.
ΓΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
2.
ΚΑΡΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ
3.
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
5.
Σ∆ΡΑΒΙΚΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
6.
ΣΤΕΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7.
ΤΑΤΙΤΖΙΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
8.
ΤΣΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
9.
ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
∆
Β
Γ
Β
Ε
Β
Ε
Ε
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηµαθίας (Αλεξάνδρειας)
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
1.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.
ΠΑΛΤΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3.
ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
4.
ΑΜΟΙΡΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
5.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Ε
∆
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κιλκίς (Πολύκαστρο)
1.
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2.
ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΘΑ
3.
ΤΥΧΑΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.
ΚΑΤΣΙΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
5.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ε
Ε
Β
Ε
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
63
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
7.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
Ε
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πιερίας (Κατερίνης)
1.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
2.
ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
3.
ΠΑΝΤΑΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
4.
ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
5.
ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
6.
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
7.
ΓΕΩΡΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
Γ
8.
ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9.
ΣΚΟΥΦΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
10. ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
11. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
Β
Ε
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΑΠ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χαλκιδικής (Νέα Μουδανιά)
1.
ΜΠΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πέλλας
1.
∆ΕΛΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
2.
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3.
ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4.
ΜΑΡΜΑΡΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
5.
ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6.
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
7.
ΕΜΕΞΕΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ &
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καβάλας
1.
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
2.
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
64
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
3.
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
Ι∆ΑΧ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού ∆ράµας
1.
∆Ι∆ΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2.
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
4.
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
5.
ΨΥΛΛΙ∆ΟΥ-ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6.
∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
7.
ΚΑΖΕΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ο∆ΗΓΩΝ
Ε
Ε
Ε
Ε
Β
∆
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ξάνθης
1.
ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2.
ΚΑΠΝΙΑΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
3.
ΚΑΛΤΙΜΠΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
4.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
5.
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
6.
ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
7.
ΤΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8.
ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9.
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
∆
Ε
∆
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ροδόπης (Κοµοτηνή)
1.
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2.
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑΝΑ
3.
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4.
ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΑΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ
5.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
6.
ΣΒΙΝΤΡΙ∆ΟΥ ΒΑΓΙΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
Ε
Β
Ε
∆
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
65
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
7.
ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ &
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Έβρου (Αλεξανδρούπολη ∆ιδυµότειχο)
1.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.
∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
3.
∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5.
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
6.
ΚΟΓΙΟΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
7.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙ∆ΟΥ ΕΛΜΙΡΑ
8.
ΠΟΤΝΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
9.
ΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΜΑΛΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
12. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ &
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
Γ
ΣΤ
∆
Β
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας
1.
ΛΥΜΠΕΡΟΥ∆Η ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
2.
ΜΑΝΟΥΣΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
3.
ΜΟΥΖΑΙ∆ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
4.
ΤΣΙΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
5.
ΠΑΡΑΤΣΩΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης
1.
ΓΟΥΡ∆ΟΥΒΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.
ΘΩΜΑΙ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
4.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
5.
ΧΑΤΖΗΝΕΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6.
ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
∆
∆
Γ
Ε
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
66
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
7.
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
8.
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
9.
ΣΚΟΥΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
Ε
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης
1.
ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
2.
ΠΑΜΠΟΥΚΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
3.
ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
4.
ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.
ΒΡΑΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
6.
ΤΡΙΒΙΖΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
7.
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8.
∆ΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9.
ΧΑΤΖΗ∆ΕΛΗ ΖΩΗ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Ε
Β
∆
Γ
Ε
Γ
∆
∆
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ∆ράµας
1.
ΠΙΛΑΦΙ∆ΗΣ Ο∆ΥΣ ΑΣ
2.
ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
3.
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
4.
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6.
ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΛΥ∆ΙΑ
7.
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
Γ
Ε
Γ
Β
Β
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης
Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου λιµένα Θεσσαλονίκης
1. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
67
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου αερολιµένα «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης
1.
ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Ευζώνων και σιδηροδροµικού άξονα Ειδοµένης Νοµού
Κιλκίς
1. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΣΤΕΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Υδροβιολογικός Σταθµός Πέλλας µε έδρα την Έδεσσα
1.
ΓΑΖΕΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
∆
2.
ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Τµήµα Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας −Θράκης µε έδρα τους Κήπους Έβρου
Γραφείο Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κήπων − Πέπλου Νοµού Έβρου µε έδρα
τους Κήπους\Έβρου
1.
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Σχολής Επαγγελµάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΑΛΙΧΑΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ
2.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3.
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
5.
ΤΣΙΟΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Γ
6.
ΚΑΡΑΒΙ∆Α ΝΑΥΣΙΚΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
7.
ΝΙΓ∆ΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
8.
ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε
Ε
Ε
∆
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος ∆ράµας
1.
∆ΕΛΤΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
68
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
2.
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
3.
ΓΙΑΖΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Β
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
Ι∆ΑΧ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος Σερρών
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
Τµήµα ∆ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής Ιστολογίας Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας µαστού
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
∆
2.
ΚΥΡΜΑ ΑΝΝΑ
3.
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
4.
ΚΛΗΜΑΝΤΗΡΗ ΧΑΡΙΚΕΙΑ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Β
5.
ΝΤΕΚΟΥΜΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
∆
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Γ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Τµήµα Παρασιτολογίας − Παρασιτικών Νοσηµάτων Εντοµολογίας και Παθολογίας των Μελισσών
1.
ΣΤΟΥΓΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
2.
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
3.
ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής Αφθώδη Πυρετού Ιολογικών Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩ∆ΟΡΑ
2.
ΤΑΣΙΟΥ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
3.
ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
4.
ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
5.
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ε
6.
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
∆ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ
ΣΤ
7.
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
∆
∆
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
69
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
8.
ΜΟΣΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
9.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ
10. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
Τµήµα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισµών
1.
ΑΡΦΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
2.
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε.Υ.
Τµήµα Υγιεινής Τροφίµων
1.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2.
ΝΤΑΛΑ ΑΝΝΑ
3.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΝΤΙΝΑ
4.
ΜΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
Ε
Γ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Τοξικολογίας Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών
1.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2.
ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3.
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ
4.
ΤΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
5.
∆ΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6.
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.
∆ΙΒΡΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
8.
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9.
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ
10.
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
11.
ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆
∆
∆
Β
Ε
∆
Ε
∆
∆
∆
Γ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
1.
ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
70
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
2.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.
ΜΟΥΤΤΩΤΟΥ ΝΙΚΗ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆
2.
ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
3.
ΤΣΙΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
-
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
1.
ΚΟΥΡΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2.
ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.
ΤΩΜΑΖΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου
1.
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.
ΣΠΑΓΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3.
ΦΟΥΣΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5.
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
6.
ΜΕΛΑ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ
∆
Ι∆ΑΧ
7.
ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ
Ε
Ι∆ΑΧ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών
1.
ΒΕΛΕΤΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ
2.
ΚΑΠΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Β
∆
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
71
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
4.
ΖΩΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
5.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
6.
ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7.
∆ΙΑΓΟΥΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
8.
ΦΕΡΛΕ ΑΝΝΑ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
Ε
Β
Γ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.
ΟΡΦΑΝΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
3.
ΠΕΤΑ ΑΝΘΗ
4.
ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆
5.
ΤΣΩΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ε
6.
ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΣΤ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Πειραµατοζώων και Τεχνητής Σπερµατέγχυσης
1.
Ε∆ΙΙΡΝΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2.
ΜΠΑΝΤΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.
ΒΕΖΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
Β
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδηµιολογίας
Γραφείο Παρασκευαστηρίου
Τµήµα ∆ιοικητικό − Οικονοµικό
ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
3.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
Β
4.
ΛΑΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
∆ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &
ΣΤ
1.
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
2.
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
72
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ
5.
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6.
ΓΑΡ∆ΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7.
8.
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΑΣ- ΗΛ-ΗΛ/ΚΗΣ
Γ
ΜΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ε
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Ε
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τµήµα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισµών Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΚΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γ
2.
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
3.
ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4.
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΘΕΤΙΣ
5.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΡΙΤΟΣ
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Β
6.
ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ
Ε
7.
ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆
8.
ΣΙΚΑΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
Β
9.
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
Τµήµα Μικροβιολογίας Τροφίµων Βιοχηµικού και Φυσικοχηµικού Ελέγχου Τροφίµων
Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων
1.
ΛΙΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.
Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
3.
ΜΕΛΛΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
4.
ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5.
ΤΡΙΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.
ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7.
ΗΛΙΑΝΑ ΑΤΡΕΑ
8.
ΧΑΪ∆ΕΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
∆ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &
Γ
∆
∆
Ε
Ε
∆
Ε
ΣΤ
Καταλοίπων
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
73
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ
Τµήµα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών Μικροβιολογίας Λοιµωδών Νοσηµάτων και Βρουκελλώσεων
1.
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2.
ΒΟΛΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
3.
ΒΟΥΓΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4.
ΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5.
ΡΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6.
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7.
ΛΟΓΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8.
ΓΚΟΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
9.
ΛΙΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
∆ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ
Ε
Ε
∆
Γ
∆
Ε
Ε
Ε
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Ιολογικών Ρικετσιακών Νοσηµάτων και Μ.Σ.Ε
1.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.
ΚΑΒΟΥΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.
ΠΙΠΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
4.
ΘΕΟΛΟΓΗ ΑΝΝΑ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
∆ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ
∆
Ε
Ε
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερµατέγxυσης
1.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.
ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.
ΙΧΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
ΣΤ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων
1.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
2.
ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
3.
ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
4.
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Γ
Ε
ΣΤ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
74
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
5.
ΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας
1.
ΜΑΝΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.
ΟΥΡΕΪΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
ΣΑΓΞΑΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5.
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6.
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
7.
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8.
ΜΠΟΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γ
Γραφείο Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοµοτηνής
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.
ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΑΝΘΗ
3.
ΠΑΡΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
4.
ΝΤΟΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ο∆ΗΓΩΝ
Γ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
∆
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
2.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.
ΠΑΧΑ∆ΙΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
4.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
Γ
5.
ΚΙΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Β
6.
ΣΤΑΜΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ
7.
ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣΗΛ/ΚΗΣ
∆
8.
ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ
Ε
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
ΣΤ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι∆ΑΧ
75
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
1.
ΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΙΑ
2.
ΣΑΓΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
3.
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.
ΤΣΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
5.
ΠΑΠΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Ε
6.
ΤΣΙΜΠΑΝΟΥ∆Η ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΤΕ4 ΤΕΧ/ΓΙΑΣ
∆ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣ
Β
7.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ6
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
∆
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Μοριακής ∆ιάγνωσης Νοσηµάτων Πτηνών και µελισσών
Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων ∆ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής και Παρασιτολογίας
1.
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2.
ΧΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3.
ΜΠΕΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Β
Ε
∆Ε2 ΒΟΗΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Γ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ε
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδηµιολογίας
1.
ΧΑΤΖΗΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Γραφείο Παρασκευαστηρίου
Τµήµα ∆ιοικητικό − Οικονοµικό
1.
ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ο∆ΗΓΩΝ
Γ
2.
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
∆Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ.
Ε
3.
ΓΚΟΡΛΙΤΣΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆Ε4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
76
ΑΔΑ: 7Ψ7ΒΒ-ΖΡΖ
Οι υπάλληλοι µε ένδειξη ‘Ε.Υ.’ υπηρετούν µε αποφάσεις απόσπασης ή µετακίνησης στις Ειδικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και άλλων φορέων.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
77