∆ιαγωνισµοί Προσφορών Cyta Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΑΤ.17(A

∆ιαγωνισµοί Προσφορών Cyta
Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΑΤ.17(A-E)/2010
Θέµα: Εκτέλεση Χωµατουργικών και Κατασκευαστικών Εργασιών για την Περίοδο 1/1/2011 – 31/12/2011
11 Ιανουαρίου 2011
Θέµα : Κατακύρωση Προσφοράς
∆ιαγωνισµός ΑΤ.17(A-E)/2010 –
Εκτέλεση Χωµατουργικών και Κατασκευαστικών Εργασιών για την Περίοδο
1/1/2011 – 31/12/2011
Οι προσφοροδότες ήταν οι ακόλουθοι:
•
•
•
•
•
•
•
•
Peanan Enterprises Ltd
Κυριάκος Λόντος & Υιός Λτδ
Ιωάννης Πυρκώτης (Κατασκευές) Λτδ
FIA Constructions Ltd
Sancony Ltd
Mylonas S & N (Constructions) Ltd
Κυριάκος Χατζήκυριακος & Υιοί Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ
Εταιρεία Τεχνικών Έργων Σταύρος Κλεόπας Λτδ
Τµήµα
Α&∆
Β
Γ
E
Επιτυχόντες Προσφοροδότες
Mylonas S & N (Constructions) Ltd
Κυριάκος Χατζήκυριακος και Υιοί Λτδ
Ιωάννης Πυρκώτης (Κατασκευές) Λτδ
Εταιρεία Τεχνικών Έργων Σταύρος Κλεόπας Λτδ
Τµήµα
Συνολική Τιµή
Α – Επαρχία Λευκωσίας
Β – Επαρχία Λεµεσού
Γ – Επαρχία Λάρνακας
∆ – Επαρχία Αµµοχώστου
Ε – Επαρχία Πάφου
€2.211.190,55 Πλέον Φ.Π.Α.
€1.087.485,25 Πλέον Φ.Π.Α.
€746.309,90 Πλέον Φ.Π.Α.
€364.394,24 Πλέον Φ.Π.Α.
€911.719,65 Πλέον Φ.Π.Α.
Γεωργία Μαλαχουρίδου
Γραµµατέας Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών
Cyta © 2010. All Rights Reserved