ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 5470/234263
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση
:
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
:
:
:
:
Θεοδωράτου &
Βέλλιου
351 00
Μ. Τζήκα
22310-43191
22310-42502
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκκοκκιστηρίου βάμβακος και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής
από βιομάζα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ στη θέση «ΓΛΥΝΕΣ», Τ.Κ.
Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας, μετά από γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 “για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) που αναφέρεται στην ‘’εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με
τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε…’’ και το Ν. 4042/2012.
2. To Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005) ‘’Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.’’
3. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.
5. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Β) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/ Α/ 13-2-2012) «Ποινική προστασία Περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με
την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την
οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής».
8. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της
ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
-2-
9. Το ΠΔ 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας’’.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β/90) ως ισχύει.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002), ‘’Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες’’
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) ‘’Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων των έργων και δραστηριοτήτων’’.
13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) ‘’Μέτρα και
όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης».
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β) «Μέτρα, όροι και
περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…».
15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β/30-6-2006) «Έγκριση
Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων…».
16. Την αριθμ. 26298/1-7-03 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
1469/Β/10-10-2003).
17. Την αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής
Πολιτικής Στον Τομέα Του Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση
ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.»
18. Την αρ. 11508/18-2-2009 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής
Στον Τομέα Του Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 151/Τεύχος
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων) «Έγκριση ειδικού πλαισίου
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
19. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) ‘’Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)’’.
20. Tην Κοινή Υπουργική Απόφαση 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β) ‘’Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα’’.
21. Την ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β) ‘’Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής….’’.
22. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)…».
23. Το αρ. οικ. 77623/7742/2011/06-02-2012 έγγραφό μας, με το οποίο ενημερώσαμε την
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ότι, από την εγκατάσταση μονάδας
ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιομάζας, αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος 999 KW, επέρχεται
ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατά συνέπεια απαιτείται η
υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
24. Την με αρ. πρωτ. 1227/132571/17-07-2012 απόφαση χορήγησης άδειας χρήσης νερού στην
«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» στη θέση «ΓΛΥΝΕΣ» της ΤΚ Μεγ.Βρύσης του Δ.
Λαμιέων, ΠΕ Φθιώτιδας
25. Την από 06/11/2012 αίτηση της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» με την
οποία κατέθεσε ένα τεύχος ΜΠΕ για περιβαλλοντική αδειοδότηση βάσει του Ν. 4014/2011
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
-3-
26. Τα με αρ. πρωτ. 5316/233739/2012/10-1-2013 και 891/37890/4-3-2013 έγγραφά μας με τα
οποία ζητάμε επιπλέον τεύχη για να προβούμε στην προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης
και συμπληρωματικά στοιχεία
27. Τις από 26/02/2013 και 6-3-2013 αιτήσεις της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΕΒΕ» (αριθμ. πρωτ. 891/37890 και αρ. πρωτ. 1084/43486 ΔΙΠΕΧΩΣΣτΕ/ΑΔΘΣΕ) με
συνημμένα τεύχη ΜΠΕ.
28. Το με αρ. πρωτ. 1084/43486/7-3-2013 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε ΜΠΕ προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
29. Το αρ. 30630/143/19-03-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας που αφορά εντολή δημοσίευσης της εν λόγω ΜΠΕ.
30. Τη με αρ. πρωτ. 468/46647/8-4-2013 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων (θετική υπό όρους)
31. Τη με αρ. πρωτ. 821/18-4-2013 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας (θετική)
32. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Α./Φ.14.712/1370/22-04-2013 γνωμοδότηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Φθιώτιδας και η αρ. 120/23-04-2013 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας προς την
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.
33. Την με αρ. 64/15/5/2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδα (αρνητική γνωμοδότηση)
34. Την με αρ. πρωτ. 206/18-2-2013 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ.
35. Το με αρ. πρωτ. 2156/82579/19-6-2013 έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε τις απόψεις της
εταιρείας επί των διαλαμβανομένων στην αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδα.
36. Το από 08-7-2013 υπόμνημα της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ».
37. Το με αρ. πρωτ. 3308/128746/2-9-2013 έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε γνωμοδότηση του
ΠΕΣΠΑ για τη δραστηριότητα του θέματος
38. Τη με αρ. πρωτ. 509221/2-9-2013 γνωμοδότηση του Τμήματος Χωροταξίας &
Περιβάλλοντος/Υπουργείο Τουρισμού (θετική υπό όρους)
39. Το με αρ. πρωτ. 2802/169253/13-11-2013 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με το οποίο
διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση του Συμβουλίου (θετική γνωμοδότηση), (ΠΡΑΞΗ 47η).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για τη λειτουργία
εκκοκκιστηρίου βάμβακος και την εγκατάσταση – λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από
βιομάζα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ στη θέση «ΓΛΥΝΕΣ», Τ.Κ. Μεγάλης Βρύσης
του Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργία της.
Α) Περιγραφή της δραστηριότητας
Επωνυμία
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
Δ/νση Έδρας
15ο χλμ. Λ. Πάρνηθος
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ
Είδος δραστηριότητας – Παραγωγική διαδικασία
Πρόκειται για υφιστάμενη βιομηχανία, η οποία είναι εκκοκκιστήριο βάμβακος. Στο γήπεδο
της υπόψη δραστηριότητας πρόκειται να εγκατασταθεί σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με καύση βιομάζας, ισχύος 999 ΚW.
1. Εκκοκκιστήριο
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
-4-
Το συλλεγόμενο από τις καλλιέργειες βαμβάκι μεταφέρεται στο χώρο του εκκοκκιστηρίου
όπου αποθηκεύεται στην αποθήκη σύσπορου. Με την βοήθεια απορροφητήρων
οδηγείται στον τροφοδότη. Θερμός αέρας παράγεται σε καυστήρα υγραερίου ο οποίος
οδηγείται στον πύργο ξήρανσης με την βοήθεια φυσητήρα. Ακολούθως το σύσπορο
βαμβάκι στο οποίο έχει αφαιρεθεί η υγρασία από την διαδικασία ξήρανσης με θερμό αέρα
οδηγείται στους καθαριστήρες. Με την βοήθεια απορροφητήρων επικλινούς
διαρρύθμισης το σύσπορο βαμβάκι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι ξένες ύλες
μεταφέρεται για περαιτέρω καθαρισμό. Με πνευματική μεταφορά το βαμβάκι στο οποίο
έχουν αφαιρεθεί οι ξένες ύλες μεταφέρεται στις εκκοκκιστικές μηχανές. Στις
εκκοκκιστικές μηχανές το βαμβάκι εκκοκκίζεται και ακολούθως συσκευάζεται σε μπάλες
οι οποίες αποθηκεύονται στο χώρο της μονάδας. Ο βαμβακόσπορος μεταφέρεται σε
αποθήκη για διάθεση.
2. Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιομάζας.
Η νέα δραστηριότητα της επιχείρησης αφορά την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, ισχύος 999 ΚW επί των υφιστάμενων
κτιριακών
εγκατάστάσεων.
Η
μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής
βασίζεται
σε
στροβιλογεννήτρια Οργανικού Κύκλου Rankine με διαθερμικό λάδι.
Η πρώτη ύλη της μονάδας, ήτοι βιομάζα σε θρυμματισμένη μορφή, από την οποία θα
έχουν απομακρυνθεί τα υπερμεγέθη κομμάτια (>200μμ) τροφοδοτείται σε σιλό. Το
σιλό θα έχει τη δυνατότητα φόρτωσης με μηχανικό φορτωτή εκ των άνωθεν και θα
διαθέτει υδραυλικά κινούμενο δάπεδο, το οποίο εκφορτίζει τη βιομάζα ανάλογα με τη
ζήτηση του λέβητα.
Η βιομάζα, τροφοδοτείται συνεχώς και με αναλογικό τρόπο στο θάλαμο καύσης πάντα
ανάλογα με τις θερμικές ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από τη θερμοκρασία του
διαθερμικού ελαίου και των καυσαερίων.
Η καύση θα γίνεται επί παλινδρομικά κινούμενης εσχάρας καύσης με πυρίμαχα εσχάρια
και με αυτόματη εξαγωγή της τέφρας.
Η παραγόμενη θερμότητα θα προσλαμβάνεται από λέβητα, στον οποίο θα
ανακυκλοφορεί διαθερμικό λάδι με θερμοκρασία εξόδου 305 °C σε πίεση 5 bar περίπου.
Στη συνέχεια τα καυσαέρια θα ψύχονται επιπλέον σε εναλλάκτες καυσαερίων ελαίου και
καυσαερίων - αέρα καύσης ως τη θερμοκρασία των 180-200 °C περίπου.
Το διαθερμικό λάδι σε κλειστό κύκλωμα θα τροφοδοτεί την γεννήτρια παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος, ονομαστικής ισχύος 999 KW.
Η στροβιλογεννήτρια χρησιμοποιεί το υψηλής θερμοκρασίας διαθερμικό λάδι για να
προθερμάνει και να εξατμίσει το κατάλληλο οργανικό ρευστό εργασίας στον εξατμιστή.
Οι ατμοί του οργανικού ρευστού κινούν τον στρόβιλο, ο οποίος είναι συνδεμένος με
την ηλεκτρική γεννήτρια μέσω ελαστικού συνδέσμου.
Ο ατμός που πλέον έχει εκτονωθεί, οδηγείται στον αναγεννητή, όπου θερμαίνει το
οργανικό υγρό.
Στη συνέχεια, ο ατμός συμπυκνώνεται στον συμπυκνωτή (ψύχεται από την ροή νερού).
Το οργανικό ρευστό αντλείται τελικά στον αναγεννητή και στη συνέχεια στον
εξατμιστή, συμπληρώνοντας έτσι τις διαδικασίες των λειτουργιών κλειστού
κυκλώματος.
Από τη διεργασία προκύπτει ως προϊόν το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μέσω κατάλληλης
διάταξης ανύψωσης θα οδηγείται στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔEH, καθώς και θερμό
νερό το οποίο χρησιμοποιείται στο συμπυκνωτή. Το θερμό νερό αντιστοιχεί στο 7480% περίπου της εισερχόμενης θερμικής ισχύος από το διαθερμικό λάδι, ενώ το
ηλεκτρικό ρεύμα αντιστοιχεί στο 18-24% αντίστοιχα.
Η θερμότητα του νερού απορρίπτεται μέσω dry cooler (πύργων ψύξης κλειστού
κυκλώματος/συστήματα κλειστών εναλλακτών ψύξης). Συνοπτικά, αποθηκεύεται η
ανακτώμενη θερμότητα σε δοχεία ή δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας και αποβάλλεται
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
-5-
σε μονάδες ψύξης ή σε ψυκτικά συγκροτήματα συντήρησης, κατάψυξης και
κλιματισμού.
Κατάταξη βάσει της ΥΑ 1958/2012
Υπ/γορία Α2 (Πίνακας 1: Ομάδα 9η, α/α 42 & 222 & Ομάδα 2η, α/α 6 & Ομάδα 10η, α/α 7)
Εμβαδόν γηπέδου – Συντεταγμένες κορυφών του
Το εμβαδόν του γηπέδου ανέρχεται σε 29.521,00 m2
Συντεταγμένες ενδεικτικών περιμετρικών σημείων (κατά ΕΓΣΑ 87), όπως αυτές
σημειώνονται στο τοπογραφικό - διάγραμμα κάλυψης του Διπλ. Πολ/κου Μηχανικού
Δημητρίου Β. Παπαβασιλείου (Ιούλιος 2010) που περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ της
δραστηριότητας:
Σημείο
Χ
Ψ
Α
402401.172
4256526.522
Β
402615.272
4256750.643
Γ
402532.500
4256307.720
Δ
402539.582
4256256.911
Ε
402442.494
4256302.743
Ζ
402390.476
4256507.180
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Κάλυψη: 11.605,45 m2
Δόμηση: 11.627,45 m2
Μηχανολογικός εξοπλισμός
1. Εκκοκκιστήριο χωρίς σπορελαιουργείο
Κινητήρια Ισχύς: 1.937,50 KW (2.635 ΗΡ)
2. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
Κινητήρια ισχύς: 1.534 KW
Πρώτες & βοηθητικές ύλες (ενδεικτικές τιμές)
Ι. Μονάδα Εκκοκκιστηρίου
- Βαμβάκι Σύσπορο: 12.000 – 30.000 tn/ έτος
ΙΙΙ. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
Ως καύσιμη ύλη θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω είδη βιομάζας:
- Ξυλεία από τεμαχισμένους κορμούς δέντρων, τεμαχισμένες ξυλοπαλέτες και
ξυλοκιβώτια, ροκανίδια, πριονίδια, κλπ.: 2000 tn/ έτος
- Υπολείμματα εκκόκκισης βάμβακος: 4.000 tn/ έτος
- Κλαδοδέματα: 4.000 tn/ έτος
Οι πρώτες ύλες της μονάδας ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες αποβλήτων κατά τον
ΕΚΑ: 02 01 03, 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 15 01 03, 19 12 07, 20 01 38
Δυναμικότητα
Ι. Μονάδα Εκκοκκιστηρίου:
Βαμβάκι Εκκοκκισμένο: 3.960 – 10.000 tn / έτος
Βαμβακόσπορος: 6.480 – 16.000 tn / έτος
ΙΙ. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
Ονομαστική ισχύς: 999 ΚWel
Χρήση καυσίμων
I. ΥΓΡΑΕΡΙΟ: 140.000 περίπου τόνοι υγραερίου
II. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL): Για τις ανάγκες κίνησης των περονοφόρων οχημάτων. Στην
μονάδα είναι εγκατεστημένη δεξαμενή πετρελαίου κίνησης
Κατανάλωση νερού
i. Ανάγκες προσωπικού: Από δίκτυο ύδρευσης Δήμου Λαμίας
ii. Βιομηχανική χρήση
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
-6-
- Από γεώτρηση με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87 (Χ=367312 και Ψ=4306297) εντός
των ορίων του γηπέδου της βιομηχανίας. Η αντλούμενη ποσότητα από τις γεωτρήσεις
θα ανέρχεται σε 450 m3/ έτος.
- Από νόμιμη υδροληψία με μεταφορά νερού μέσω υδροφόρας: 336 m3/ έτος
Εκπομπές αποβλήτων
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΑ
Απόβλητο
20 03 01
20 03 04
Απόβλητα ιστών φυτών (φύρα
εκκόκκισης)
Λάδια για μηχανολογικό
εξοπλισμό
Σακιά αποθήκευσης
βαμβακόσπορου
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
Αστικά Λύματα
10 01 01
10 01 02
Τέφρα που συλλέγεται από
την καύση της βιομάζας
02 01 03
13 02 08 *
15 01 09
Ετήσιες
Ποσότητες
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
D, R
2,5 τον
R10
0,1 τον
R13
0,1 τον
R13
3 τον
300 κ.μ.
D15
D15
536 τόνοι
R13
Αέριες εκπομπές
- Καυσαέρια από την χρήση υγραερίου
- Καυσαέρια από την καύση βιομάζας
Β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής της δραστηριότητας καθώς και
των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος
Το γήπεδο της εν λόγω δραστηριότητας, εμβαδού 29.521,00 m2, βρίσκεται στη θέση
«ΓΛΥΝΕΣ» Τ.Κ. Μεγ. Βρύσης, Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας η οποία βρίσκεται εντός του
εγκεκριμένου ΓΠΣ Λαμίας (ΦΕΚ 346/ΑΑΠ/2012) και συγκεκριμένα εντός Περιοχής λοιπής γεωργικής
γης (ΠΕΠΔ2). Η υφιστάμενη δραστηριότητα καλύπτεται από τις μεταβατικές διατάξεις του ΓΠΣ,
ενώ η νέα δραστηριότητα χωροθετείται βάσει της Γενικής και Μεταβατικής Διάταξης του Κεφαλαίου
Στ παράγραφος 12 του ΓΠΣ Λαμίας η οποία αναφέρει ότι «Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας εγκαθίστανται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
Το γήπεδο της υφιστάμενης δραστηριότητας βρίσκεται σε απόσταση ~150 μ. από τα όρια της
ΖΕΠ (GR 2440005, «Κάτω Ρους και Εκβολές Σπερχειού Ποταμού»), ενώ η εγκατάσταση ΑΠΕ μέσα
στο γήπεδο θα γίνει σε απόσταση ~ 300 μ από ΖΕΠ,.
Η δραστηριότητα δεν βρίσκεται
σε προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000,
σε περιοχή του 3937/11,
σε θεσμοθετημένη περιοχή ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.
Γ) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
1. Όριο εκπομπής καπνού
i. Για τους λέβητες παραγωγής ατμού:
Δείκτης αιθάλης < 1 κλίμακας Bacharach, CO2 > 10 % κ.o. ή O2 < 7,5 % κ.o. (ΚΥΑ
11294 – ΦΕΚ 264/Β/15-4-1993). Χρησιμοποιούμενο καύσιμο: Υγραέριο
ii. Για την καύση βιομάζας
Δείκτης αιθάλης < 1 βαθμός της κλίμακας Ringelmann (ΠΔ 1180/81, αρθ. 2)
2. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<100
mg/Nm3 (ΠΔ 1180/81, άρθρο 2, παρ. 1,δ).
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
-7-
Δ) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 4488/Β) για το
Διοξείδιο του θείου (SO2), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) και τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟΧ),
τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10/ΑΣ2,5), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο
του Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-07) για το Αρσενικό
(As), Κάδμιο (Cd), Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες.
2. Έδαφος (χώρος εναπόθεσης ιλύος): όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΑ του αρθ. 12 της
ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β) για τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων.
3. Αποδέκτης υγρών αποβλήτων: Τα επιφανειακά νερά του αποδέκτη, έξω από τη ζώνη
αραίωσης των αποβλήτων, να ικανοποιούν τις τιμές που ορίζονται στην Α5/2280/28-11-83
ΚΥΑ, ΦΕΚ 720 Β (αρθ. 12, παράρτημα Ι), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αρ.
ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.13351/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2089 Β).
Ε) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας να είναι τα
55 dBA (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α).
ΣΤ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν
α) Κατά τη φάση της επέκτασης
1. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
2. Να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν την έναρξη τυχόν χωματουργικών εργασιών και συγκεκριμένα η Θ’ ΕΠ &
ΚΑ και η 23η Ε.Β.Α., προκειμένου οι πάσης φύσης χωματουργικές εργασίες να γίνουν με
την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού του Υπ. Πολιτισμού που θα υποδειχθεί από τις
υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να
διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου. Η συνολική
δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου και από τα
αποτελέσματά της θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, μετά από γνωμοδότηση των
αρμοδίων Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ. Η δαπάνη όλων των εργασιών που θα αναλάβει να
εκτελέσει το Υπ. Πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης, μελέτης και
δημοσίευσης των ευρημάτων, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.
3. Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των
διαφόρων αναγκών του έργου (επιχωματώσεις, κλπ). Ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα
εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα των κατασκευών να διαχειριστούν, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β).
4. Η καρότσα των έμφορτων οχημάτων μεταφοράς αδρανών και χωματουργικών υλικών να
είναι σκεπασμένη.
5. Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να
πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του
προμηθευτή του σκυροδέματος, βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010
(1312 Β).
6. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του εργοταξίου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων
χωρίς τη σήμανση CE. Επιπλέον να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος,
όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418 Β) και στην ΚΥΑ 9272/2007 (ΦΕΚ
286 Β), όπως εκάστοτε ισχύουν.
7. Η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου της βιομηχανίας κατά την λειτουργία των
εργοταξίων να μην ξεπερνά τα 55 dB.
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
-8-
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσματα.
Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης τόσο στο χώρο του γηπέδου όσο και στην
περιοχή άμεσης γειτονίας επιβάλλεται:
- Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασιών, ειδικά σε περιόδους με
ισχυρούς ανέμους.
- Διαβροχή ή κάλυψη των χωμάτινων σωρών και γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών.
- Εναπόθεση υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή
δημιουργίας πολύ μεγάλων όγκων.
Η συλλογή των απορριμμάτων του προσωπικού του εργοταξίου να πραγματοποιείται
στους υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων της βιομηχανίας.
Οι ανάγκες υγιεινής του προσωπικού του εργοταξίου να καλυφθούν από τις υφιστάμενες
υποδομές της βιομηχανίας.
Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συντήρηση – επισκευή
των μηχανημάτων και υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2939/01 και των σχετικών Π.Δ. που
σημειώνονται παρακάτω:
- Ελαστικά- Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ Α 75)
- Λιπαντικά έλαια- Π.Δ 82/04 (ΦΕΚ Α 64)
- Μπαταρίες -Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ Α 80)
- Ανταλλακτικά μέρη-Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ Α 81)
Τα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το
δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις
υποδείξεις και τους όρους σύνδεσης της ΔΕΗ, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη γενικότερη
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Μετά την οριστική έγκριση της ΔΕΗ, να ενημερωθεί
σχετικά ο φάκελος της ΜΠΕ.
Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του
γηπέδου της δραστηριότητας.
β) Κατά τη φάση λειτουργίας
1. Τα όμβρια ύδατα του γηπέδου της δραστηριότητας να διατίθενται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
2. Να τηρείται αρχείο των παραστατικών στοιχείων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών προς και
από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας – καυσίμων.
3. Η λειτουργία των καυστήρων των λεβήτων να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/93
(ΦΕΚ 264 Β). Η επιχείρηση οφείλει:
- να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται στο άρθ. 4 της πιο πάνω
απόφασης για τη διενέργεια μετρήσεων προς παρακολούθηση της καλής λειτουργίας
τους.
- να παρακολουθεί ανελλιπώς τα χαρακτηριστικά των καυσαερίων και να τα καταγράφει
σε βιβλίο θεωρημένο από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 7 της ίδιας
απόφασης.
4. Στη μονάδα καύσης βιομάζας απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων ξύλου ή πριονιδιού
από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες επενδεδυμένες ή μη καθώς και υπολειμμάτων ξύλου που
έχουν υποστεί βαφή ή εμποτισμό.
5. Τα καυσαέρια από την καύση της βιομάζας να διέρχονται από κατάλληλη διάταξη
πολυκυκλώνα – σακόφιλτρου για τη δέσμευση των εκπομπών σωματιδίων και να
εξέρχονται στην ατμόσφαιρα μέσω καπνοδόχου, ύψους 22 μ.
6. Στο σακκόφιλτρο της μονάδας καύσης της βιομάζας να εγκατασταθεί σύστημα συνεχούς
μέτρησης καυσαερίων (συνοδευόμενο από τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
-9-
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
καταγραφής ρύπων) ως προς τις παραμέτρους: παροχή, θερμοκρασία, Ο2, ΝΟΧ, SO2, CO,
σωματίδια.
Να ελέγχεται συστηματικά η καλή λειτουργία του σακόφιλτρου, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή και να καταγράφονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία λειτουργίας του
(διαφορική πίεση, θερμοκρασία, κλπ.) σε συνεχή βάση.
Η πρώτη ύλη (σύσπορο βαμβάκι) να μεταφέρεται με φορτηγά ή γεωργικούς ελκυστήρες
καλυμμένα κατάλληλα, ώστε κατά τη διαδρομή τους να αποφεύγονται οι διαρροές υλικού
και οι προκαλούμενες εκπομπές σκόνης και υλικού στην ατμόσφαιρα. Να εκφορτώνεται
από τα οχήματα μεταφοράς μέσω αεραγωγών απορρόφησης και προώθησης και να
αποθηκεύεται σε κλειστές αποθήκες επαρκούς επιφάνειας.
Τα αποβάμβακα να συγκεντρώνονται σε κλειστό χώρο πριν οδηγηθούν για καύση και να
λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της αυτανάφλεξης αυτών και της μεταφοράς σκόνης
στη γύρω περιοχή. Επίσης να αποφεύγεται η αναμόχλευση των σωρών για την αποφυγή
έκλυσης δυσάρεστων οσμών. Ο βαμβακόσπορος που προκύπτει από τη διεργασία της
εκκόκκισης να αποθηκεύεται επίσης σε κλειστούς χώρους, πριν δοθεί σε τρίτους για
περαιτέρω χρήση
Όλα τα συστήματα μηχανικής διακίνησης εντός της μονάδας (αναβατήρες,
αλυσομεταφορείς, μεταφορικές ταινίες, κοχλίες κ.λ.π.) θα είναι κλειστού τύπου ή θα
φέρουν κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης (κυκλωνικά συστήματα), έτσι ώστε να μην
προκαλείται όχληση από την εκπομπή αιωρουμένων στερεών, τόσο στο χώρο της
μονάδας, όσο και στο περιβάλλον γενικότερα.
Για την αντιμετώπιση των εκπομπών σκόνης/στερεών σωματιδίων στα τμήματα στα οποία
προκύπτουν τέτοιες εκπομπές (τμήματα παραλαβής του σύσπορου βαμβακιού, ξήρανσης
και καθαρισμού, εκκόκκισης και μεταφοράς του βαμβακόσπορου στις αποθήκες) να
υπάρχουν εγκατεστημένα, ξεχωριστά για κάθε στάδιο, συστήματα απορρύπανσης.
Συγκεκριμένα η απορρύπανση του αέρα γίνεται μέσα από σύστημα που περιλαμβάνει
συστοιχία κυκλώνων κατάλληλων προδιαγραφών, ώστε να κατακρατούνται τα σωματίδια
και οι σκόνες και να μην αιωρούνται εντός των κτιρίων παραγωγής, ούτε να διοχετεύονται
στο περιβάλλον μέσω των απαερίων και ο απομακρυνόμενος αέρας (μέσω κλειστών και
στεγανών αεραγωγών) να εκτονώνεται καθαρός στην ατμόσφαιρα. Τα επίπεδα
συγκέντρωσής τους να μην υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο Γ2
της παρούσας.
Η εκπομπή καπνού από τη λειτουργία των καυστήρων του λέβητα LPG σε καμία
περίπτωση να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια της παρ. Γ.1.i. Ομοίως η εκπομπή
καπνού και σωματιδίων από τη μονάδα καύσης της βιομάζας σε καμία περίπτωση να μην
υπερβαίνουν τα όρια των παρ. Γ.1.ii και Γ2 αντίστοιχα.
Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας των συστημάτων απορρύπανσης ή σε περίπτωση
συστηματικής υπέρβασης ενός ή περισσότερων παραμέτρων των παρ. Γ2 & Γ3, η
επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικά και επιβεβαιωτικά με έγγραφο τη
Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τη Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τη Δ/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας.
Τα λύματα του προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο και τα βοθρολύματα να
παραδίδονται με βυτιοφόρα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα επεξεργασίας αστικών
λυμάτων. Ο υφιστάμενος απορροφητικός βόθρος να σφραγιστεί ή να στεγανοποιηθεί. Να
ενημερωθεί σχετικά η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας και
η Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τα απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να
διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ).
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
- 10 -
16. Η τέφρα του θαλάμου καύσης της βιομάζας μετά την απόσβεσή της με νερό, να
συλλέγεται σε κοντέινερ και κατόπιν να παραδίδεται σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος να
διαθέτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-2003) άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων,
προκειμένου να διατεθεί για περαιτέρω νόμιμη διαχείριση (διάθεση σε τσιμεντοβιομηχανία
για αξιοποίηση). Ομοίως για τη συλλογή – μεταφορά – διάθεση της ιπτάμενης τέφρας που
συλλέγεται στα σακόφιλτρα.
17. Γενικά τα μη επικίνδυνα απόβλητα της βιομηχανίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) και της Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-2003).
18. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχει σε
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων
που προβλέπονται από το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01). Ειδικότερα:
- Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές – χάρτινες συσκευασίες, ξύλα, κλπ. να
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες προς αξιοποίηση, σύμφωνα με
το Ν. 2939/01.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, των μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ της 117/04 (ΦΕΚ 82 Α), ΠΔ 115/04
(ΦΕΚ 80 Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75 Α).
- Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που προκύπτουν κατά την επισκευή – συντήρηση του
μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαίων του
μετασχηματιστή (εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί ξηρού τύπου μετασχηματιστής) του
υποσταθμού ανύψωσης τάσης, του διαθερμικού ελαίου και του εργαζόμενου οργανικού
ρευστού της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο
συλλέκτη και μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται για
περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α).
19. Να μην χρησιμοποιούνται συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας, αλλά αυτή να διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο της ΔΕΗ.
20. Οι συσκευασίες που έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ 15 01 10*) να
αποθηκεύονται προσωρινά εντός στεγασμένου χώρου με δάπεδο από αδιαπότιστο υλικό
και να παραδίδονται σε φορέα, ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη από το αρθ. 7 της
ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383 Β/28-3-06) άδεια συλλογής και μεταφοράς
επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να διατεθούν για περαιτέρω διαχείριση.
21. Τα επικίνδυνα απόβλητα της βιομηχανίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α), της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και
περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ» και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ
791 Β/30-6-06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων…» και της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β).
22. H συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της βιομηχανίας εκτός του γηπέδου της θα
πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει σχετική άδεια για το κάθε
είδος (με κωδικό ΕΚΑ) μεταφερόμενου αποβλήτου.
23. Οι επιχειρήσεις στις οποίες καταλήγουν τα απόβλητα της εν λόγω βιομηχανίας για τελική
επεξεργασία – διάθεση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτουν τα νόμιμα
δικαιολογητικά λειτουργίας, από τα οποία να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα διαχείρισης
των αποβλήτων που παραλαμβάνουν.
24. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων
παραστατικών στοιχείων και των αντίστοιχων συμβάσεων) των πάσης φύσεως
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
- 11 -
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Ζ)
αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και
χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας
των αποβλήτων.
Η επιχείρηση υποχρεούται στην ετήσια σύνταξη έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, η οποία
να αποστέλλεται (εις διπλούν) στην υπηρεσία μας το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους μαζί με
όλα τα παραστατικά στοιχεία μεταφοράς και τελικής διάθεσης των αποβλήτων.
Στη γεώτρηση της βιομηχανίας να λειτουργεί μη μηδενιζόμενος υδρομετρητής του
συνολικού όγκου του αντλούμενου νερού. Επίσης να υφίσταται πιεζομετρικός σωλήνας για
την πραγματοποίηση σταθμημετρικών παρατηρήσεων (ανά τρίμηνο). Να καταγράφονται
σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τόσο οι ενδείξεις του μετρητών όσο και η στάθμη του
νερού. Η συνολική αντλούμενη ποσότητα νερού από τη γεώτρηση δεν θα ξεπερνά τα 450
m3.
Κάθε έξι (6) μήνες να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις της καταλληλότητας του
νερού των γεωτρήσεων και τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταγράφονται σε ειδικό
βιβλίο θεωρημένο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει σε ισχύ άδειες χρήσης νερού των γεωτρήσεων, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας σε νερό μέσω υδροφόρου
οχήματος, η επιχείρηση οφείλει:
- να τηρεί αρχείο των παραστατικών στοιχείων αγοράς νερού.
- να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό με νόμιμο πωλητή νερού.
Η βιομηχανία οφείλει να διαθέτει ικανή ποσότητα προσροφητικού υλικού (π.χ. πριονίδι),
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν περιστατικά διαρροών ελαίων ή καυσίμων. Τα
ρυπασμένα προσροφητικά υλικά να συλλέγονται σε στεγανούς περιέκτες και η διαχείρισή
τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά τα επικίνδυνα
απόβλητα.
Η στάθμη θορύβου δεν θα υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο (Ε) της
παρούσας.
Θα ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και της εφαρμογής
των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της βιομηχανίας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν λόγω
ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Χρονικό διάστημα ισχύος της χορηγούμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων- Προϋποθέσεις για την ανανέωση/ τροποποίησής της & άλλες διατάξεις –
Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ
1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει εν
τω μεταξύ τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή του τρόπου λειτουργίας της δραστηριότητας
ή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Ο φορέας λειτουργίας της βιομηχανίας οφείλει να μεριμνήσει για την ανανέωση της
παρούσας απόφασης τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας
σχετικό αίτημα αρμοδίως.
3. Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση
νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο φορέας λειτουργίας της
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
- 12 -
δραστηριότητας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο
μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως
αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ
απαιτείται η τήρηση του αρθ. 6 του Ν. 4014/2011.
5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν
επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ,
επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως
προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011,
μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.
6. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης
ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από τη
υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του γηπέδου της
δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν
συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις
οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα
ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη ΜΠΕ με ευθύνη του φορέα
λειτουργίας της δραστηριότητας.
7. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που
τυχόν κατισχύουν αυτής.
8. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργίας της.
9. Ισχύουν οι όροι που προτείνονται στο εγκεκριμένο τεύχος ΜΠΕ που συνοδεύει την
παρούσα απόφαση, εφόσον αυτοί δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω.
10. Η παρούσα απόφαση με την εγκεκριμένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκονται
στα χώρο του γηπέδου της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από το φορέα
λειτουργίας της σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη
δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει:
- Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα
καταγραφής στοιχείων, κλπ.) βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με
τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου
του γηπέδου της δραστηριότητας.
- να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
- να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
- να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των
αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής
νομοθεσίας
12. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από
τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και
όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ.
13. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’ υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και
δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν
των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους
υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86,
όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002. Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν.
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΟΓΨ
- 13 -
14. Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η αρ. 1099/6330/07/2008 απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.ypeka.gr (σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο αρθ. 19 του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012).
Κατά της παρούσας Απόφασής μας, μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.
8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α (Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2), προσφυγή προς τον
Υπουργό ΠΕΚΑ μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας που αυτή
κοινοποιείται ή που λαμβάνεται γνώση αυτής καθώς και τα ένδικα μέσα προστασίας βάσει του
αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β).
Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.2008.0122
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
Τ.Κ. Μεγ. Βρύση
35100 Λαμία
(με απόδειξη, με συνημμένη ΜΠΕ)
2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακό Συμβούλιο
35100 Λαμία