Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιατρική Σχολή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
Διευθυντής: Αν.Καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οργάνωση, Λειτουργία και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ακαδημαϊκού Έτους 2013­2014 Θεσσαλονίκη 2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής
Ιατρική Σχολή
Α.Π.Θ.
Τ.Θ. 300
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ.
1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ......................................................................................................................................... 2 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ......................................................................... 3 2.1 Ιστορικό του εργαστηρίου .......................................................................................................... 3 2.2 Ταυτότητα του εργαστηρίου ...................................................................................................... 3 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ...................................................................................... 4 3.1. Σκοπός του μαθήματος ............................................................................................................... 4
3.2. Στόχοι του μαθήματος ................................................................................................................ 4 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ .................................................................................................... 5 4.1. Επιστημονικό προσωπικό .......................................................................................................... 5 4.2. Βοηθητικό προσωπικό................................................................................................................ 6 4.3. Υπεύθυνοι εκπαίδευσης –Συντονιστές μαθήματος.................................................................. 6 4.4. Γραμματειακή υποστήριξη ......................................................................................................... 6 5. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ......................................................................................................... 7 5.1. Περιεχόμενο μαθήματος ............................................................................................................. 7 5.2. Διδακτικές μονάδες..................................................................................................................... 7 5.3. Αίθουσες – Ώρες Διδασκαλίας.................................................................................................... 7 5.4. Πρόγραμμα – Χρόνος Εκπαίδευσης ........................................................................................... 7 5.5. Εκπαιδευτικό Υλικό‐ Βιβλία ....................................................................................................... 8 5.6. Αξιολόγηση‐Πρόοδος‐Εξετάσεις ................................................................................................ 8 5.7. Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας ......................................................................................... 9 Α. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ........................................................................................................................... 9 Β. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ......................................................................................................................... 11 Γ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ ........................................................................................................................13 Δ. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ .................................................................................................15 1
6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ....................................................................................................19 6.1. Μεταπτυχιακά μαθήματα.........................................................................................................20 6.2. Διδακτορικές διατριβές ............................................................................................................21 7. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ..........................22 8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ............................................................................................................................... 23 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ανατομία του ανθρώπου αποτέλεσε διαχρονικά τη βάση των ιατρικών επιστημών και καμία ειδικότητα της Ιατρικής δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς τη
γνώση της Ανατομίας.
Ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων, ο Ηρόφιλος που θεωρείται ο ιδρυτής της Ανατομίας, ο Ερασίστρατος και πολλοί άλλοι πρωτοπόροι της Ιατρικής Επιστήμης, επικέντρωσαν τις έρευνες τους στην περιγραφή των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος διά της «τέχνης του ανατέμνειν», τη βασικότερη μέθοδο έρευνας και περιγραφής της Ανατομίας με τη χρησιμοποίηση του ανατομικού μαχαιριδίου και της λαβίδας.
Βέβαια σήμερα, πέραν του ανέκαθεν παραδεκτού, ότι ο καλύτερος τρόπος μελέτης της Ανατομίας είναι το Ανθρώπινο σώμα, χρησιμοποιούνται και νεότερες μέθοδοι διδασκαλίας για την απόκτηση της γνώσης, όπως προπλάσματα, διαφάνειες,
βιντεοταινίες και πληθώρα συγγραμμάτων Ανατομίας. Η Ανατομία όπως όλες οι Ιατρικές ειδικότητες, εξελίσσεται και εξειδικεύεται, όπως είναι η Εφαρμοσμένη Ανατομική, η Λειτουργική Ανατομική, η Κλινική Ανατομική, η Εξελικτική Ανατομική και
η Μικροσκοπική Ανατομική. Η επέκταση αυτή της δίνει την δυνατότητα να ξεπεράσει το πλαίσιο της Κλασσικής Περιγραφικής Ανατομικής, που από ορισμένους θεωρείται δεδομένη, πεπερασμένη και βαρετή (αντίληψη που σκόπιμα καλλιεργείται με
το αιτιολογικό ότι ο φοιτητής της Ιατρικής και ιδιαίτερα της Οδοντιατρικής, δεν
χρειάζεται να ταλαιπωρείται με τις λεπτομέρειες της Ανατομίας). Η άποψη αυτή δεν
μας βρίσκει σύμφωνους διότι ο σκοπός των προκλινικών σπουδών δεν είναι η δημιουργία «πρακτικών γιατρών» αλλά επιστημόνων οι οποίοι με στέρεες ανατομικές
γνώσεις θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των κλινικών μαθημάτων και στην συνεχή εξέλιξη των βιοιατρικών Επιστημών.
Εμείς στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Α.Π.Θ. εργαζόμαστε μεθοδικά ώστε να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας ανάλογα με τις απαιτήσεις, τόσο
στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχιακό τομέα όπου διοργανώνουμε πρακτικά σεμινάρια σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα, στα οποία οι ειδικευόμενοι ιατροί εκπαιδεύονται στις διεγχειρητικές προσπελάσεις και σε νέες εγχειρητικές τεχνικές. Τα πρακτικά αυτά σεμινάρια έχουν μεγάλη επιτυχία, συνδυάζουν την ανατομική γνώση με την κλινική πράξη, είναι συναρπαστικά και πολύ ενδιαφέροντα.
Σαν Ανατόμοι πιστεύουμε ότι έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε το μελλοντικό Ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας, από τα πρώτα στάδια της φοίτησης του στην
Ιατρική Σχολή, στα πρώτα στάδια της ειδικότητας του, αλλά και μετέπειτα να εξοικειωθεί στις νέες εγχειρητικές τεχνικές. Πιστεύουμε ότι το Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Α.Π.Θ. συμβάλλει σημαντικά στη γενικότερη προσπάθεια της
2
Ιατρικής Σχολής μας να παραδώσει στην κοινωνία Ιατρούς με πλήρη επιστημονική
κατάρτιση και ικανούς να ανταποκριθούν στις μελλοντικές εξελίξεις της Ιατρικής
Επιστήμης.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2.1 Ιστορικό του εργαστηρίου Το Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής ή Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1943, με πρώτο Διευθυντή τον Καθηγητή Νικόλαο Π. Μιχαλακέα. Έκτοτε τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου είχαν οι Καθηγητές Αλέξανδρος Σάββας,
Σωτήριος Τσούρας, Νικόλαος Κανδρεβιώτης, Βασίλειος-Μάριος Πολυζώνης , Παναγιώτης Γιγής και Προκόπιος Τσικάρας Το Σεπτέμβριο του 2009 τη Διεύθυνση του
Εργαστηρίου ανέλαβε ο Αν.Καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης, ο οποίος έχει την ευθύνη της συνολικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
2.2 Ταυτότητα του εργαστηρίου Στέγαση Το Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στεγάζεται στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής , μέσα στην πανεπιστημιούπολη, στον 1ο και 2ο όροφο, καθώς και σε
έκταση του υπογείου, όπου διαθέτει χώρο φύλαξης και ταρίχευσης των πτωμάτων
και αίθουσα για το εργαστήριο Λειτουργικής Ανατομικής και Βιοκινητικής.
Χώροι Ο 1ος όροφος του Ανατομείου διαθέτει δύο αίθουσες διδασκαλίας, μία 120 θέσεων και μία 60 θέσεων και ένα μικρό αμφιθέατρο 30 θέσεων. Διαθέτει αίθουσα Ανατομών στην οποία διενεργούνται οι ασκήσεις των φοιτητών επί των πτωμάτων,
καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε πτώματα και νωπά παρασκευάσματα. Διαθέτει επίσης τρία γραφεία που χρησιμοποιούνται από μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς
συνεργάτες μας.
Ο 2ος όροφος διαθέτει γραφεία για τα μέλη ΔΕΠ, αίθουσα ιστολογικών παρασκευών, αίθουσα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και βοηθητικό χώρο στον οποίο στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής, στην οποία ο
φοιτητής μπορεί να βρεί τα διατιθέμενα συγγράμματα Ανατομίας, αλλά και ξενόγλωσσα συγγράμματα όπως και τα υπάρχοντα περιοδικά τα σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος. Γίνεται προσπάθεια επίπλωσης της βιβλιοθήκης, ώστε
να μπορεί να δέχεται τουλάχιστον 40 – 50 φοιτητές για μελέτη, στις ελεύθερες ώρες
τους.
3
Εξοπλισμός Το Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής διαθέτει ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο με τον συνοδό εξοπλισμό του και τρία οπτικά μικροσκόπια. Διαθέτει επίσης ψυγείο για την φύλαξη και διατήρηση των ταριχευθέντων πτωμάτων.
3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σκοπός του μαθήματος Το μάθημα της Περιγραφικής Ανατομικής σκοπό έχει:
1. Την προπτυχιακή διδασκαλία του μαθήματος με σκοπό την κατά το δυνατό καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση με τις δομές του ανθρωπίνου σώματος.
2. Την κατά το δυνατόν καλύτερη προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών ώστε, μετά τη διδακτική ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της Περιγραφικής Ανατομικής, οι φοιτητές να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που
απαιτούνται για να γίνουν πλήρως κατανοητά τα κλινικά μαθήματα που προβλέπονται στα επόμενα έτη σπουδών τους, αλλά και στην άσκηση της Ιατρικής Επιστήμης
μετά το πέρας των σπουδών τους.
3. Τη συνεχώς βελτιούμενη και αναπτυσσόμενη ερευνητική δραστηριότητα με αυτοδύναμο τρόπο ή σε συνεργασία με άλλες μονάδες της Ιατρικής Σχολής άλλα τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου και συνεργασία με Ανατομεία του εξωτερικού.
4. Την μεταπτυχιακή διδασκαλία και εκπαίδευση σε γνωστικούς τομείς δραστηριότητας και έρευνας, καλυπτόμενους από το πεδίο της Μακροσκοπικής και Μικροσκοπικής Ανατομικής. Η μεταπτυχιακή δραστηριότητα αφορά θέματα έρευνας, μεταπτυχιακή δράση και εκπαίδευση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης και εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών.
5. Την κοινωνική προσφορά, όση είναι δυνατή, ώστε να συμβάλλει στη γενικότερη
κοινωνική επιμόρφωση για την αξία της δωρεάς σώματος μετά θάνατο για ιατρικούς σκοπούς σε θέματα που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου ή
ευρύτερα επιστημονικά και κοινωνικά γνωστικά αντικείμενα ή θέματα (διαλέξεις,
ενημερώσεις, επισκέψεις στους χώρους του εργαστηρίου κλπ.).
3.2. Στόχοι του μαθήματος Στόχοι του μαθήματος της Περιγραφικής Ανατομικής είναι:
1. Η συνεχής βελτίωση των τρόπων διδασκαλίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με την εφαρμογή όλων των δυνατών μεθόδων διδασκαλίας δηλαδή
συγγραμμάτων, προπλασμάτων, διαφανειών, βιντεοταινιών, ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και κυρίως πτωματικών παρασκευασμάτων.
2. Ο συνεχής εξοπλισμός και εμπλουτισμός του Εργαστηρίου με σύγχρονα όργανα
και μέσα έρευνας και τεχνολογίας.
4
3. Ο συνεχής εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και ο εξοπλισμός με υποστηρικτικά μέσα βιβλιογραφικής έρευνας.
4. Η καλύτερη κατά τον δυνατόν διοικητική οργάνωση και ο συντονισμός όλων των
μελών του εργαστηρίου, ώστε το παρεχόμενο έργο να είναι κατά το δυνατόν καλύτερο.
5. Η ευρύτερη συνεργασία σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης με αντίστοιχες μονάδες της ημεδαπής και αλλοδαπής.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 4.1. Επιστημονικό προσωπικό Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Κωνσταντίνος Νάτσης
Αν.Καθηγητής-Διευθυντής
e-mail:
[email protected]
Τηλ.: 2310999681
Fax: 2310999334
Στυλιανός Αποστολίδης
Επ. Καθηγητής
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 2310999366
Γεώργιος Παρασκευάς
Επ. Καθηγητής
e-mail:
[email protected]
Τηλ.: 2310999330
Νικόλαος
Αναστασόπουλος
Λέκτορας
[email protected]
Τηλ.: 2310999354
Β. ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Γιγής Π.
Ξεπουλιάς Π.
Τσικάρας Π.
Γ. ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ξανθίππη Νερατζίδου
Ε.Ε.Δ.Ι.Π ΙΙ
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 2310999337
Δ. ΑΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
5
Βύζας Βασίλειος
Τηλ.: 2310-999337
Λυρτζής Χρήστος
e-mail:[email protected] Τηλ.: 2310-999337
Τερζίδης Ιωάννης
e-mail:[email protected]
Τηλ.: 2310-999337
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
[email protected]
Τηλ.: 2310-999337
Λαζαρίδης Νικόλαος
[email protected]
Τηλ.: 2310-999337
Σοφίδης Γεώργιος
e-mail:[email protected]
Τηλ.: 2310-999337
Τότλης Τρύφων
e-mail:[email protected]
Τηλ.: 2310-999337
Παπαθανασίου Ευθυμία
e-mail:[email protected]
Τηλ.: 2310-999337
4.2. Βοηθητικό προσωπικό Βασιλική ΕμμανουηλίδουΚαραθανάση
Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ.: 2310999347
Ρωμαλέα Παππά
Π.Δ. 407/ 80
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 2310999305
Fax: 2310999334
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Ταριχευτής
Τηλ.: 2310999337
4.3. Υπεύθυνοι εκπαίδευσης –Συντονιστές μαθήματος Με συντονιστή το Διευθυντή του Εργαστηρίου υπεύθυνοι εκπαίδευσης είναι
όλα τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου. Ειδικότερα δύο μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με το συντονισμό των ασκήσεων του Α’ και Β’ εξαμήνου (Κινητικό Σύστημα), δύο μέλη με το
συντονισμό των ασκήσεων του Γ’ εξαμήνου, δύο μέλη με το συντονισμό των ασκήσεων του Δ’ εξαμήνου και ένα μέλος ΔΕΠ έχει την ευθύνη του τομέα της Μικροσκοπικής Ανατομικής (Οπτικό-Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο).
Όλα τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν, τόσο στα μαθήματα από αμφιθεάτρου, όσο και
στις ασκήσεις των φοιτητών, καθώς και σε διασυνδεδεμένα διατομεακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών.
4.4. Γραμματειακή υποστήριξη 6
Στο Εργαστήριο υπηρετεί μία γραμματέας και μία παρασκευάστρια (αναγκαστικά κάνει και χρέη γραμματέως, εκτός από τις υποχρεώσεις της στο Εργαστήριο).
Είναι επιφορτισμένες για τη διατήρηση και ενημέρωση του αρχείου των φοιτητών,
τα οικονομικά του Εργαστηρίου και την διεκπεραίωση όλων των εγγράφων από και
προς τις αρχές του Τομέα, του Τμήματος και της Πρυτανείας. Ο μεγάλος αριθμός
των φοιτητών, η κατανομή του μαθήματος σε 4 εξάμηνα, αλλά και η πληθώρα των
εγγράφων και η διατήρηση βιβλίων, πρωτοκόλλων εισερχομένων, εξερχομένων,
πιστοποιητικών κ.λ.π. καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την δουλειά της γραμματείας,
γι’ αυτό και γίνονται προσπάθειες εμπλουτισμού της με έμψυχο προσωπικό.
5. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5.1. Περιεχόμενο μαθήματος Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών, διδάσκονται τα μαθήματα της
Ανατομικής Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και τα επιλεγόμενα μαθήματα της Τοπογραφικής και
Λειτουργικής Ανατομικής και της Αθλητιατρικής.
5.2. Διδακτικές μονάδες Η διδασκαλία σύμφωνα με το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών γίνεται με 6 διδακτικές μονάδες για το Α’ και Β’ εξάμηνο, 6 διδακτικές μονάδες για το Γ’ εξάμηνο
και 5 διδακτικές μονάδες για το Δ’ εξάμηνο.
5.3. Αίθουσες – Ώρες Διδασκαλίας
Η θεωρητική διδασκαλία (διαλέξεις από αμφιθέατρο) του μαθήματος γίνεται
στο «Αμφιθέατρο του Ανατομείου» που μετονομάσθηκε σε «Αμφιθέατρο Καθηγητού
Αλέξανδρου Σάββα» 360 θέσεων, κάθε μέρα από Δευτέρα εώς Παρασκευή στις
12.00 – 13.00 το μεσημέρι.
Οι φροντιστηριακές ασκήσεις του κινητικού συστήματος γίνονται σε ομάδες
των 40-45 φοιτητών στις αίθουσες του Εργαστηρίου 4 ώρες εβδομαδιαίως.
Η άσκηση επί του πτώματος γίνεται στη μεγάλη αίθουσα ασκήσεων στον πρώτο όροφο του Εργαστηρίου σε ομάδες των 15-20 φοιτητών, 3 ώρες εβδομαδιαίως
(οι δύο ώρες επί του πτώματος και 1 θεωρητική με τη βοήθεια διαφανειών και προπλασμάτων).
Η άσκηση της Νευροανατομίας γίνεται επίσης στη μεγάλη αίθουσα του εργαστηρίου σε
ομάδες των 10 φοιτητών.
5.4. Πρόγραμμα – Χρόνος Εκπαίδευσης 7
Το πρόγραμμα της θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηρίων κατά εξάμηνα
έχει ως εξής:
Α. Χειμερινό εξάμηνο: Οι φοιτητές του Α’ εξαμήνου διδάσκονται στο αμφιθέατρο το εισαγωγικό μάθημα της «Γενικής Ανατομικής» με την βοήθεια διαφανειών
και προπλασμάτων. Συγχρόνως οι φοιτητές της Οδοντιατρικής του Α’ εξαμήνου διδάσκονται στις αίθουσες του Εργαστηρίου σε ομάδες των 60 ατόμων το φροντιστηριακό μάθημα του «Κινητικού Συστήματος» με τη βοήθεια διαφανειών, προπλασμάτων και φυσικών οστών. Στο ίδιο χειμερινό εξάμηνο, οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου
διδάσκονται στο αμφιθέατρο την Σπλαγχνολογία και ασκήσεις σε ομάδες των 20
ατόμων επί του πτώματος στο Ανατομείο.
Β. Εαρινό εξάμηνο: Οι φοιτητές του Β’ Εξαμήνου διδάσκονται το φροντιστηριακό μάθημα του «Κινητικού Συστήματος» σε ομάδες των 60 ατόμων. Συγχρόνως οι
φοιτητές του Δ’ εξαμήνου διδάσκονται από αμφιθεάτρου τη Νευροανατομία και τα
Αισθητήρια Όργανα, ενώ σε ομάδες των 20 ατόμων ασκούνται για 8-10 ώρες (μία
φορά την εβδομάδα) επί πτωματικών παρασκευασμάτων και προπλασμάτων, επί
των μορφωμάτων του ΚΝΣ και των αισθητηρίων οργάνων.
5.5. Εκπαιδευτικό Υλικό­ Βιβλία Για την πληρέστερη διδασκαλία του μαθήματος της Περιγραφικής Ανατομικής,
τα οικονομικά του Εργαστηρίου εξαντλούνται κατά 60% στην προμήθεια προπλασμάτων και επί πλέον γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την εξασφάλιση «πτωμάτων»,
ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα μελέτης όλων των ανατομικών στοιχείων
επί του ανθρώπινου σώματος.
Αναλυτικός κατάλογος των προτεινόμενων συγγραμμάτων, σύμφωνα με τον
ισχύοντα νόμο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τη διανομή Πανεπιστημιακών
συγγραμμάτων, παρατίθεται παρακάτω στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας.
5.6. Αξιολόγηση­Πρόοδος­Εξετάσεις Κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων Ανατομικής Ι, ΙΙ και ΙΙΙ λαμβάνονται παρουσίες των φοιτητών. Τα Εργαστήρια είναι υποχρεωτικά. Ο κάθε φοιτητής μπορεί
να κάνει μέχρι 3 (δικαιολογημένες) απουσίες στο εργαστήριο του Κινητικού Συστήματος, μέχρι 3 (δικαιολογημένες) απουσίες στο εργαστήριο της ΑγγειολογίαςΝευρολογίας επί του πτώματος και 1 (δικαιολογημένη) απουσία στο φροντιστήριο
της Νευροανατομίας. Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων ελέγχεται, με ερωτήσεις
ή με πολλαπλές ερωτήσεις, ο βαθμός κατανόησης των ασκήσεων, ώστε να γίνονται
από τον υπεύθυνο διδάσκοντα τυχόν διορθωτικές κινήσεις κατά τη διδασκαλία.
Οι τελικές εξετάσεις του μαθήματος γίνονται στο τέλος του εξαμήνου σε σταθερές ημερομηνίες όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Τμήματος.
Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου: Το Εργαστήριο επί του πτώματος εξετάζεται την 1η εβδομάδα του Προγράμματος (ημέρα Δευτέρα). Δικαίωμα στις εξετάσεις
έχουν οι φοιτητές που πέρασαν επιτυχώς τις προφορικές εξετάσεις αναγνώρισης
δομών επί του πτώματος.
8
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: Το μάθημα της Ανατομικής Ι (Γενική Ανατομική
και Κινητικό Σύστημα) εξετάζεται την 1η εβδομάδα (ημέρα Τετάρτη) και το μάθημα
της Σπλαγχνολογίας την 2η εβδομάδα (ημέρα Δευτέρα). Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου:Το μάθημα της Ανατομικής Ι εξετάζεται την
1η εβδομάδα (ημέρα Τρίτη), το μάθημα της Ανατομικής ΙΙΙ την 2η εβδομάδα (ημέρα
Παρασκευή) και το μάθημα της Ανατομικής ΙΙ την 3η εβδομάδα (ημέρα Τρίτη). 5.7. Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας περιλαμβάνεται η λεπτομερής παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος κατά εξάμηνα. Η ανάλυση της ύλης αφορά
τόσο τη θεωρητική διδασκαλία του μαθήματος, όσο και το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας των ασκήσεων και των φροντιστηριακών μαθημάτων.
Α. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (IAO245) Εξάμηνο: Α’ εξάμηνο Διδακτικές μονάδες: 4
Διευθυντής: Αν.Καθηγητής Κ. Νάτσης
Υπεύθυνος προπτυχιακής εκπαίδευ­
σης και Συντονιστής του μαθήματος:
Αν.Καθηγητής Κ. Νάτσης
Μέλη ΔΕΠ επιτροπής μαθήματος (δι­
δάσκοντες): Κ. Νάτσης (Αν. Καθηγητής)
Σ. Αποστολίδης (Επ. Καθηγητής)
Γ. Παρασκεύας (Επ. Καθηγητής)
Ν. Αναστασόπουλος (Λέκτορας)
Σκοπός του μαθήματος
Γενική Ανατομική (Εισαγωγή στην Ανατομία του ανθρώπου) Διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο και έχει σαν στόχο να προσφέρει βασικές γνώσεις
που θα διευκολύνουν το φοιτητή στην κατανόηση των ανατομικών δομών που σχετίζονται με τα διάφορα συστήματα οργάνων. Επιπλέον περιλαμβάνει εισαγωγικά
και λίγες έννοιες για τη μικροσκοπική υφή των ανατομικών δομών.
Το μάθημα αναφέρεται στην ανατομική ορολογία εν γένει, αλλά και τους διάφορους ανατομικούς όρους σχέσεων, θέσεων, κατευθύνσεων, σύγκρισης και κινησιολογίας. Ο φοιτητής διδάσκεται για τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη μελέτη
της Ανατομικής, τις έννοιες του «φυσιολογικού» και των ανατομικών παραλλαγών.
Ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση δίδεται στα μέρη και τις χώρες του σώματος, καθώς και
στα οδηγά σημεία, γιατί οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την κλινική εξέταση
του ασθενούς και τη σύνταξη μίας ιατροδικαστικής έκθεσης.
Η διδασκαλία γίνεται υπό μορφή διαλέξεων στο αμφιθέατρο και περιλαμβάνει:
α) Στοιχεία Μικροσκοπικής Ανατομικής
β) Γνώσεις περί των οργάνων και των συστημάτων που αυτά σχηματίζουν. Εδώ γίνεται αναφορά γενικά, της εξωτερικής μορφολογίας και της λειτουργίας των οργάνων κάθε συστήματος.
9
γ) Περιγραφή των διαφόρων μερών και χωρών του σώματος. Το τμήμα αυτό αναφέρεται στη φυσική αλληλουχία που έχουν στο ανθρώπινο σώμα τα μέρη και οι χώρες του σώματος καθώς και τα οδηγά σημεία, χρήσιμα για τον κλινικό γιατρό.
Το Κινητικό Σύστημα
Διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο σπουδών και εξετάζει λεπτομερώς τα οστά, τις αρθρώσεις και τους μυς. Οι φοιτητές σε ομάδες των 60 ατόμων με ένα διδάσκοντα παρακολουθούν 4 ώρες εβδομαδιαίως το εργαστήριο. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η
εκμάθηση των στοιχείων του κινητικού συστήματος και ως βοηθητικά μέσα χρησιμοποιούνται φυσικά οστά τα οποία οι φοιτητές προμηθεύονται από κοιμητήρια ή
οστά που διαθέτουμε στο εργαστήριο. Ακόμη, χρησιμοποιούνται προπλάσματα και
διαφάνειες.
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αναπλ. Καθηγητής.
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αναπλ. Καθηγητής
Σκοπός του μαθήματος: Απόκτηση των βασικών ανατομικών γνώσεων
Oστεολογίας, Συνδεσμολογίας και Μυολογίας που θα διευκολύνει το φοιτητή στην
κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανατομική ορολογία εν γένει, αλλά και στους διάφορους ανατομικούς όρους σχέσεων, θέσεων, κατευθύνσεων, σύγκρισης και κινησιολογίας.
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Γνώση της μορφολογίας και ανατομικών χαρακτηριστικών των οστών, των συνδέσμων, των μυών και των αρθρώσεων. Εργαστηριακό μάθημα: Επίδειξη και αναγνώριση των οργάνων και των μορφωμάτων τους σε προπλάσματα και φυσικά οστά.
Μορφή εκπαίδευσης: Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται το 2ο εξάμηνο.
Διδάσκεται το Κινητικό Σύστημα ως φροντιστηριακό μάθημα. Κάθε 15 ημέρες θα
γίνεται πρακτική-εργαστηριακή άσκηση πάνω στα οστά για τη λεπτομερή εκμάθηση των στοιχείων του κινητικού συστήματος και ως βοηθητικά μέσα χρησιμοποιούνται φυσικά οστά από τη συλλογή του εργαστηρίου και προπλάσματα για την εκμάθηση των μυών και των συνδέσμων.
Διδακτικές Μονάδες - Διδάσκοντες: Το μάθημα διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο.
Διδακτικές μονάδες: 4. ECTS Πιστωτικές Μονάδες: 5.
Διδάσκοντες: Κ. Νάτσης Αν. Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης Επ. Καθηγητής, Γ.
Παρασκευάς Επ. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Λέκτορας.
Περιεχόμενο μαθήματος: Oστεολογία, Συνδεσμολογία, Μυολογία.
Αίθουσες, Πρόγραμμα - Ώρες διδασκαλίας: Τα εργαστήρια γίνονται στις
Αίθουσες Α΄ και Β΄ του Ανατομείου. Οι φοιτητές ασκούνται δύο 2/ωρα την εβδομάδα, τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη, σε τμήματα που επιλέγονται από τον φοιτητή στην αρχή του εξαμήνου ηλεκτρονικά, από λίστα ωρών που ανακοινώνεται στην
σχετική ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και από την Γραμματεία του Εργαστηρίου.
Έλεγχος - Πρόοδος - Εξετάσεις: Υπάρχει η δυνατότητα τριών απουσιών στα
εργαστηριακά μαθήματα. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται προφορι10
κά ανά τμήμα και βαθμολογούνται «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς». Μόνο όσοι φοιτητές
βαθμολογηθούν «επιτυχώς» θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στην ύλη Οστεολογίας, Μυολογίας και Συνδεσμολογίας.
- Εκπαιδευτικό υλικό - Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του Εύδοξος.
- Βιβλιοθήκη: Για πηγές μπορείτε να απευθυνθείτε στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην κεντρική βιβλιοθήκη.
Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 2310 999305 υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και
μετεγγραφών 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 2310 999347, υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.
Β. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΙΑ0331) Εξάμηνο: Γ΄εξάμηνο Διδακτικές μονάδες: 6 (3 αμφ.+ 3
εργ.)
Διευθυντής: Αν.Καθηγητής Κ.Νάτσης
Υπεύθυνος προπτυχιακής εκπαι­
δεύσης και Συντονιστής του μαθή­
ματος: Αν. Καθηγητής Κ. Νάτσης
Μέλη ΔΕΠ επιτροπής μαθήματος (διδάσκοντες):
Κ. Νάτσης (Αν. Καθηγητής)
Σ. Αποστολίδης (Επ. Καθηγητής)
Γ. Παρασκεύας (Επ. Καθηγητής)
Ν. Αναστασόπουλος (Λέκτορας)
Σκοπός του μαθήματος Σκοπός είναι η λεπτομερής διδασκαλία των σπλάγχνων κατά συστήματα τόσο
στο αμφιθέατρο (διαλέξεις) όσο και στο Εργαστήριο (υπό μορφή ασκήσεων επί του
πτώματος), ώστε ο φοιτητής να γνωρίσει λεπτομερώς την δομή του ανθρωπίνου
σώματος και παράλληλα να αποκτήσει βασικές γνώσεις της Εφαρμοσμένης και της
Κλινικής Ανατομικής.
Σπλαγχνολογία Αναπνευστικό σύστημα, πεπτικό σύστημα, ουροποιητικό σύστημα, γεννητικό
σύστημα, ενδοκρινείς αδένες, κυκλοφορικό και περιφερικό νευρικό σύστημα.
Τα ανωτέρω διδάσκονται υπό μορφή διαλέξεων καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (3 ώρες εβδομαδιαίως) από αμφιθεάτρου. Για την καλύτερη κατανόηση του
μαθήματος χρησιμοποιούνται διαφάνειες και προπλάσματα.
Εργαστήριο επί του πτώματος 11
Οι φοιτητές σε ομάδες των 20 ατόμων ασκούνται δύο φορές την εβδομάδα επί
του πτώματος και μία φορά παρακολουθούν φροντιστηριακά, την διδαχθείσα ύλη
της εβδομάδας, επί του πτώματος με την βοήθεια διαφανειών.
Το εργαστήριο αυτό είναι το σπουδαιότερο για τον φοιτητή της Ιατρικής και
Οδοντιατρικής, αφού ο φοιτητής έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει, να ψηλαφίσει
και να παρασκεύασει, εφ’όσον το επιθυμεί, τα διάφορα ανατομικά στοιχεία. Ακόμη
του δίνεται η δυνατότητα να μελετήσει το σχήμα, το μέγεθος, τις σχέσεις των διαφόρων ανατομικών μορίων και οργάνων και γενικά τις γνώσεις εκείνες που δύσκολα κατανοεί μόνο με τη μελέτη εικόνων.
Ακόμη πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, έχοντας διαβάσει την ύλη που αφορά την παρασκεύη του πτώματος, για την
καλύτερη εμπέδωση της άσκησης. Σε κάθε ανατομική τράπεζα υπάρχει και ένας διδάσκων, ο οποίος επεξηγεί, αναλύει και βοηθά γενικά τους ασκούμενους φοιτητές
στην αναγνώριση των ανατομικών δομών.
Πέραν των υποχρεωτικών εργαστηρίων επί του πτώματος, ο φοιτητής μπορεί
να προσέρχεται για μελέτη επί του πτώματος ή σε προπλάσματα, όταν δεν χρησιμοπείται η αίθουσα των πτωμάτων, ώστε να εμπεδώσει καλύτερα τις γνώσεις του.
Κατά την διάρκεια των ασκήσεων ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις στους ασκούμενους φοιτητές της ομάδος του, ώστε να μπορεί να ελέγχει
την πορεία των ασκήσεων.
-
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αναπλ. Καθηγητής,
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αναπλ. Καθηγητής
Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση της ανατομίας των σπλάγχνων κατά συστήματα, των αγγείων και των νεύρων, ώστε ο φοιτητής να γνωρίσει λεπτομερώς
την κατασκευή του ανθρωπίνου σώματος και παράλληλα να αποκτήσει βασικές
γνώσεις της τοπογραφικής, της εφαρμοσμένης και της κλινικής ανατομικής, που
είναι απαραίτητες για την κατανόηση της φυσιολογίας, της παθολογίας και της χειρουργικής.
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Η γνώση της μορφολογίας και
των ανατομικών σχέσεων των σπλάγχνων κατά συστήματα. Εργαστηριακό μάθημα:
Γνώση της ορολογίας, της έκφυσης, της πορείας, των κλάδων και της κατανομής
των αγγείων και των νεύρων του σώματος. Πρακτική άσκηση: Αναγνώριση των αγγείων, των νεύρων και των σπλάγχνων επί του σώματος.
Μορφή εκπαίδευσης: Στο θεωρητικό μάθημα διδάσκονται τα σπλάγχνα κατά
συστήματα στο αμφιθέατρο με τη μορφή διαλέξεων. Στο Εργαστηριακό μάθημα διδάσκονται τα αγγεία και τα νεύρα του σώματος με τη μορφή διαλέξεων. Στην πρακτική άσκηση διδάσκεται η αναγνώριση των αγγείων, των νεύρων και των σπλάγχνων επί του πτώματος.
Διδακτικές μονάδες - Διδάσκοντες: Το Θεωρητικό μάθημα διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα, το Εργαστηριακό μάθημα 1 ώρες/εβδομάδα, η Πρακτική άσκηση 1
ώρα/εβδομάδα και το Φροντιστηριακό μάθημα 1/ώρα/εβδομάδα. Διδακτικές μονάδες: 6. ECTS Πιστωτικές Μονάδες: 7,5. Διδάσκοντες: K. Νάτσης Αν. Καθηγητής, Σ.
Αποστολίδης Επ. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς, Επ. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος
Λέκτορας.
12
Περιεχόμενο μαθήματος: Θεωρητικό Μάθημα: Σπλαγχνολογία. Εργαστηριακό μάθημα: Αγγεία - Νεύρα. Πρακτική άσκηση: Αγγεία - Νεύρα - Σπλάγχνα.
Αίθουσες - Πρόγραμμα - Ώρες διδασκαλίας: Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 13:00 μ.μ.
Την Παρασκευή θα γίνεται φροντιστηριακή άσκηση στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου και ώρα 09:00 – 10:00 π.μ.
Οι ασκήσεις στα εργαστήρια (πτώμα- αγγεία- νεύρα) έχουν διάρκεια 2 ώρες.
Την πρώτη ώρα θα εξηγούνται οι ασκήσεις στις αίθουσες του Εργαστηρίου και τη
δεύτερη ώρα θα γίνεται άσκηση επί του πτώματος. Την ημέρα Πέμπτη γίνεται επίδειξη των Ανατομών στην Αίθουσα πτωμάτων του Ανατομείου και είναι προαιρετική.
Έλεγχος - Πρόοδος - Εξετάσεις: Υπάρχει η δυνατότητα τριών απουσιών στα
Εργαστηριακά μαθήματα- Πρακτική άσκηση. Η παρακολούθηση μαθήματος σε άλλη
εργαστηριακή ώρα, για αναπλήρωση απουσίας, επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους, μετά από συνεννόηση με τους δύο αρμόδιους διδάσκοντες. Πριν το τέλος του
εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλλονται σε προφορικές εξετάσεις επί του πτώματος,
που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων επί του πτώματος.
Η επιτυχία στις προφορικές εξετάσεις είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις γραπτές. Oι γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος του εξαμήνου σε δύο διαφορετικές
ημέρες: 1) Ανάπτυξη ερωτήσεων αγγείων και νεύρων 2) Ανάπτυξη ερωτήσεων
σπλαγχνολογίας. Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των γραπτών εξετάσεων αγγείων - νεύρων και της σπλαγχνολογίας.
Εκπαιδευτικό υλικό - Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εύδοξος
Βιβλιοθήκη: Για βοηθητικά συγγράμματα και άλλες πηγές μπορείτε να απευθυνθείτε στη
βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην Κεντρική βιβλιοθήκη.
Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 2310 999305, υπεύθυνη
για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και μετεγγραφών 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 2310 999347, υπεύθυνη για εγγραφές
στο μάθημα και τις εξετάσεις.
Γ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ΙΑ0332)
Εξάμηνο: Δ’ εξάμηνο Σύνολο ωρών εξαμήνου: 5 x 13 = 65
13
Διδακτικές μονάδες: 5 (4 αμφ.+1
εργ.)
Διευθυντής: Αν.Καθηγητής Κ. Νάτσης
Υπεύθυνος προπτυχιακής εκπαι­
δεύσης και Συντονιστής:
Αν.Καθηγητής Κ. Νάτσης
Μέλη ΔΕΠ επιτροπής μαθήματος (δι­
δάσκοντες): Κ. Νάτσης (Αν. Καθηγητής)
Σ. Αποστολίδης (Επ. Καθηγητής)
Γ. Παρασκεύας (Επ. Καθηγητής)
Ν. Αναστασόπουλος (Λέκτορας)
Σκοπός του μαθήματος Το μάθημα της Ανατομίας ΙΙΙ περιλαμβάνει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό) και τα Αισθητήρια Όργανα. Αποτελεί το πολυπλοκότερο σύστημα της Ανατομίας, αλλά και το πλέον ενδιαφέρον και είναι αδύνατη η κατανόηση της Κλινικής Νευρολογίας και της Νευροχειρουργικής χωρίς την άριστη
γνώση της Ανατομίας του Κ.Ν.Σ., όπως επίσης είναι αδύνατη η κατανόηση της Κλινικής Οφθαλμολογίας και Ωτορινολαρυγγολογίας χωρις την άριστη γνώση της ανατομικής των αισθητηρίων οργάνων.
Η Ανατομία του Κ.Ν.Σ. και των Αισθητηρίων Οργάνων διδάσκεται υπό μορφή
διαλέξεων στο αμφιθέατρο του Ανατομείου με τη βοήθεια διαφανειών 3 φορές εβδομαδιαίως καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
Κατά την διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές σε μικρές ομάδες των 10 ατόμων,
παρακολουθούν τα εργαστήρια του Κ.Ν.Σ. και των Αισθητηρίων Οργάνων σε ανατομικά παρασκεύασματα που έχουν ετοιμασθεί στο εργαστήριο, καθώς και σε προπλάσματα εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και αισθητηρίων οργάνων. Η συνολική
διάρκεια των εργαστηρίων αυτών είναι 8 ώρες (1 ώρα εβδομαδιαίως). Οι ασκήσεις
αυτές σκοπό έχουν την καλύτερη κατανόηση του Κ.Ν.Σ. και των Αισθητηρίων Οργάνων. Κρίνεται σκόπιμο, για διδακτικούς λόγους, οι φοιτητές κατά την διάρκεια του
εργαστηρίου,να χρησιμοποιούν άτλαντα ανατομικής του Κ.Ν.Σ, πέραν της μελέτης
από το βιβλίο της Νευροανατομίας.
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αναπλ. Καθηγητής
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αναπλ. Καθηγητής
Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση της ανατομίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), που περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό καθώς και
των αισθητήριων οργάνων, που είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Κλινικής
Νευρολογίας, της Νευροχειρουργικής, της Κλινικής Oφθαλμολογίας και
Ωτορινολαρυγγολογίας.
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Λεπτομερής γνώση της ορολογίας,
της μορφολογίας, των ανατομικών σχέσεων, των περιεχομένων και της λειτουργίας
των ανατομικών μορφωμάτων του ΚΝΣ. Εργαστηριακό μάθημα: Γνώση των βασικών
μορφολογικών χαρακτηριστικών του ΚΝΣ και των αισθητηρίων οργάνων. Πρακτική
άσκηση: Αναγνώριση των αγγείων, των νεύρων και των ανατομικών μορφωμάτων
του ΚΝΣ και των αισθητήριων οργάνων επί του σώματος.
Μορφή εκπαίδευσης: Στο θεωρητικό μάθημα διδάσκεται το ΚΝΣ και τα αισθητήρια όργανα στο αμφιθέατρο με τη μορφή διαλέξεων. Στο Εργαστηριακό μάθημα
διδάσκονται το ΚΝΣ και τα αισθητήρια όργανα με τη μορφή διαλέξεων, με ιδιαίτερη
14
έμφαση στην ορολογία και την αναγνώριση των μορφωμάτων. Στην πρακτική άσκηση διδάσκεται η αναγνώριση των ανατομικών μορφωμάτων του ΚΝΣ και των αισθητήριων οργάνων με τη βοήθεια διαφανειών και επί προπλασμάτων.
Διδακτικές Μονάδες - Διδάσκοντες: Το θεωρητικό μάθημα διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα, η φροντιστηριακή άσκηση 1 ώρα/εβδομάδα και η πρακτική άσκηση
1 ώρα/εβδομάδα. Διδακτικές μονάδες: 5. ECTS Πιστωτικές Μονάδες: 8,5.
Διδάσκοντες: Κ. Νάτσης Αν. Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης Επ. Καθηγητής, Γ.
Παρασκευάς Επ. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Λέκτορας.
Περιεχόμενο μαθήματος: Θεωρητικό μάθημα: ΚΝΣ - Αισθητήρια όργανα. Εργαστηριακό μάθημα: ΚΝΣ, αισθητήρια όργανα. Πρακτική άσκηση: ΚΝΣ, αισθητήρια
όργανα.
Αίθουσες - Πρόγραμμα - Ώρες διδασκαλίας: Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται
στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου κάθε Δευτέρα και Τρίτη 12:00 - 13:00 μ.μ. Τα
Φροντιστηριακά μαθήματα και η Πρακτική άσκηση γίνονται στην Αίθουσα A΄ και
στην Αίθουσα Ανατομών του Ανατομείου καθημερινά στις 08:00-10:00 και στις
13:00-15:00 για 8 εβδομάδες όπου ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 2 ώρες την εβδομάδα. Οι ασκήσεις έχουν διάρκεια 2 ώρες. Την πρώτη ώρα θα γίνονται τα φροντιστηριακά μαθήματα στις αίθουσες του Εργαστηρίου και τη δεύτερη ώρα θα γίνεται
πρακτική άσκηση σε προπλάσματα και νωπά παρασκευάσματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
Έλεγχος - Πρόοδος - Εξετάσεις: Υπάρχει η δυνατότητα μόνο μίας απουσίας
στα εργαστηριακά μαθήματα-πρακτική άσκηση. Η παρακολούθηση μαθήματος σε
άλλη εργαστηριακή ώρα, για αναπλήρωση απουσίας, επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους, μετά από συνεννόηση με τους δύο αρμόδιους διδάσκοντες. Πριν το
τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλλονται σε προφορικές εξετάσεις επί των
προπλασμάτων, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των ανατομικών μορφωμάτων
του ΚΝΣ και των αισθητήριων οργάνων. Η επιτυχία στις προφορικές εξετάσεις είναι
απαραίτητη για τη συμμετοχή στις γραπτές. Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος του εξαμήνου και περιλαμβάνουν ανάπτυξη ερωτήσεων ΚΝΣ και αισθητηρίων
οργάνων. Τελικός βαθμός είναι ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων.
Εκπαιδευτικό υλικό - Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εύδοξος,
Βιβλιοθήκη: Για πηγές μπορείτε να απευθυνθείτε στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην κεντρική βιβλιοθήκη.
Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 2310 999305, υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και μετεγγραφών 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 2310 999347, υπεύθυνη για εγγραφές
στο μάθημα και τις εξετάσεις.
Δ) Γενική Ανατομική (ΙΑ 0413)
Εξάμηνο: Δ’ εξάμηνο
Διδακτικές μονάδες: 3
15
Διευθυντής: Αν.Καθηγητής Κ. Νάτσης
Συντονιστής μαθήματος:
Αν.Καθηγητής Κ. Νάτσης
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αναπλ. Καθηγητής
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αναπλ. Καθηγητής
Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση των βασικών μορφολογικών χαρακτηριστικών των διαφόρων οργανικών συστημάτων, που είναι απαραίτητη στο φοιτητή
για την κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στην ανατομική ορολογία εν γένει, αλλά και στους διάφορους ανατομικούς όρους
σχέσεων, θέσεων, κατευθύνσεων και σύγκρισης στα μέρη και τις χώρες του σώματος καθώς επίσης και στα διάφορα οδηγά σημεία του σώματος.
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Η γνώση της μορφολογίας των διαφόρων ιστών, οργάνων και συστημάτων καθώς και η γνώση της ανατομικής ορολογίας, του καταμερισμού του σώματος σε χώρες και η αναγνώριση των οδηγών σημείων του σώματος.
Μορφή εκπαίδευσης: Η διδασκαλία του μαθήματος στο 1ο εξάμηνο. Διδάσκεται η Γενική Ανατομική ως θεωρητικό μάθημα στο αμφιθέατρο με τη μορφή διαλέξεων.
Διδακτικές Μονάδες - Διδάσκοντες: Το θεωρητικό μάθημα διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα Διδακτικές μονάδες: 3. ECTS Πιστωτικές Μονάδες:2,5. Διδάσκοντες:
Κ. Νάτσης Αν. Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης Επ. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς Επ. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Λέκτορας.
Περιεχόμενο μαθήματος: Γενική Ανατομική.
Αίθουσες, Πρόγραμμα - Ώρες διδασκαλίας: Τα μαθήματα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:00 - 13:00 μ.μ.
Έλεγχος - Πρόοδος - Εξετάσεις: Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στην ύλη της Γενικής Ανατομικής.
Εκπαιδευτικό υλικό - Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εύδοξος
Βιβλιοθήκη: Για πηγές μπορείτε να απευθυνθείτε στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην κεντρική βιβλιοθήκη.
Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 2310 999305 υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και
μετεγγραφών 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 2310 999347, υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.
Δ. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Τοπογραφική και Λειτουργική Ανατομική (ΙΑ0335)
16
Εξάμηνο: Δ’ εξάμηνο
Σύνολο ωρών εξαμήνου: 2 x 13 = 26
Διδακτικές μονάδες: 2 (αμφιθέατρο)
Συντονιστής μαθήματος:
Αν.Καθηγητής Κ. Νάτσης
Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομική
Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του είναι να προσφερθούν στον ενδιαφερόμενο φοιτητή οι απαραίτητες γνώσεις ώστε να εμβαθύνουν στον τρόπο λειτουργίας των αρθρώσεων και να
κατανοήσουν την εμβιομηχανική που διέπει την κινητικότητα αυτών.
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται υπό μορφή διαλέξεων, με την βοήθεια
διαφανειών και προπλασμάτων και η διάρκεια του είναι δεκατρείς δύωρες διαλέξεις
στις αίθουσες του Ανατομείου.
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αν. Καθηγητής
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αν. Καθηγητής
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των αρθρώσεων
και της εμβιομηχανικής που διέπει την κινητικότητα αυτών.
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Γνώση της λειτουργίας των αρθρώσεων και της εμβιομηχανικής που διέπει την κινητικότητα αυτών.
Μορφή εκπαίδευσης: Το μάθημα διδάσκεται στο αμφιθέατρο με τη μορφή
διαλέξεων.
Διδακτικές ώρες: Το μάθημα διδάσκεται στο IV εξάμηνο, 2 ώρες/εβδομάδα.
Διδακτικές μονάδες: 2.
Διδάσκοντες: Νάτσης Κ., Αποστολίδης Σ., Παρασκευάς Γ., Αναστασόπουλος
Ν.
Περιεχόμενο μαθήματος: Άξονες της κίνησης, ορολογία των κινήσεων, εύρος κίνησης της κάθε άρθρωσης, ανατομικά στοιχεία που συμμετέχουν στην κίνηση.
Αίθουσες, Πρόγραμμα και ώρες διδασκαλίας: Τα μαθήματα γίνονται στο
Αμφιθέατρο του Ανατομείου κάθε Πέμπτη 15:00 – 17:00 μ.μ..
Έλεγχος, Πρόοδος, Εξετάσεις: Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος του
εξαμήνου και περιλαμβάνουν ανάπτυξη ερωτήσεων Τοπογραφικής και Λειτουργικής
Ανατομικής. Εκπόνηση εργασίας προαιρετικά.
Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εύδοξος. Σημειώσεις Λειτουργικής Ανατομικής, Συγγραφείς: Μέλη Δ.Ε.Π.
Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής.
Βιβλιοθήκη: Για πηγές μπορείτε να απευθυνθείτε στην βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην κεντρική βιβλιοθήκη.
Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 2310 999305, Υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και
μετεγγραφών. 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 2310 999347, Υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.
2. Αθλητιατρική (IAO370)
Εξάμηνο: ΣΤ’(VΙ) εξάμηνο (κάθε Δευτέρα 15:00-17:00)
Διδακτικές μονάδες: 2
Συντονιστής του μαθήματος: Αν. Καθηγητής Κ. Νάτσης
Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ όλων των Τομέων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
1. Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής
2. Φυσιολογίας - Φαρμακολογίας
3. Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής
4. Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και
Πληροφορικής
5. Αισθητηρίων Οργάνων
6. Υγείας Παιδιού
7. Νευροεπιστημών
8. Χειρουργικής
9. Παθολογίας
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αν. Καθηγητής
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Αν. Καθηγητής.
Σκοπός: Η ενημέρωση του φοιτητή για την Αθλητιατρική. Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις αλλά και τις επιπτώσεις της άσκησης
στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ενημέρωση του φοιτητή για:
1. τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των ατόμων που ασχολούνται με άσκηση, κλινικούς ελέγχους και εξετάσεις πριν τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και
αγώνες, καθώς και την παροχή ιατρικής βοήθειας σε αθλητές κάθε αθλήματος
2. την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων που προκαλούνται από την καθιστική ζωή.
3. την αποκατάσταση μετά από αθλητικές κακώσεις
4. την διατροφή των αθλουμένων, τα συμπληρώματα διατροφής, τα φάρμακα, τον
έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και εξακρίβωση φύλου με τα περίπλοκα ηθικά, νομικά και ιατρικά ζητήματα που αυτή συνεπάγεται.
5. ειδικά ιατρικά θέματα που αφορούν αθλητές που συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναπήρων αθλητών ή των ΑΜΕΑ
αθλητών όπως και οι επιπτώσεις των μετακινήσεων και του εγκλιματισμού.
6. Την άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις όπως το βρογχικό άσθμα, σακχαρώδη
διαβήτη και άλλες.
7. τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης και επιστημονική βάση ελέγχου της
προπόνησης και
8. την αρχική επιλογή ταλέντων και τον αθλητικό προσανατολισμό των νέων
Στόχοι: Η εκπαίδευση του φοιτητή στη λειτουργία, φυσιολογία, παθολογία,
χειρουργική και αποκατάσταση των αθλουμένων.
Μορφή διδασκαλίας: Εισηγήσεις με επίδειξη διαφανειών κλινικών περιπτώσεων, πρακτική άσκηση σε προπλάσματα. αλλά και μεταξύ των διδασκομένων στην
αίθουσα του Ανατομείου. Καθοδηγούμενη αυτομάθηση και εκπόνηση βιβλιογραφικής εργασίας, Πρόθεση για χορήγηση CD με «περιπτώσεις ασθενών» («άτλαντα»).
Μορφή Εκπαίδευσης-Διδακτικές μονάδες: Διδάσκεται στο VΙ εξάμηνο κάθε
Δευτέρα 15:00-17:00 μμ στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου και είναι διατομεακό επιλεγόμενο μάθημα.
Διδακτικές μονάδες: 2.
Διδάσκοντες: μέλη ΔΕΠ όλων των τομέων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ: Κ.
Νάτσης, Α., Αποστολίδης Σ., Αναστασόπουλος Ν., Χριστοδούλου, Π. Παπαδόπουλος, Β. Καραμπατάκης, Τρ. Διδάγγελος, Γ. Καπετάνος, Ν. Γαλάνης, Β. Βασιλικός, Κ.
Πορπόδης, Γ. Δημητριάδης, Χρ. Τσωνίδης, Ν. Ράϊκος.
Περιεχόμενο Μαθήματος: Λειτουργική Ανατομική της Άσκησης, Φυσιοπαθολογία της Άσκησης, Εφαρμοσμένη Υγιεινή στην Άσκηση, Οξείες και Χρόνιες Αθλητικές Κακώσεις, πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο, Φαρμακοδιέγερση (Doping)
– Τοξικολογία, Καρδιολογία της Άσκησης, Πνευμονολογία της Άσκησης, Ουρολογία
18
της Άσκησης, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Κακώσεις προσώπου και οφθαλμών,
Επείγουσα Ιατρική – Αναισθησιολογία – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Απεικονιστική Συμπεριφορά των παθήσεων και των κακώσεων των αθλουμένων, Επίδραση
της Άσκησης στα παιδιά, Σακχαρώδης Διαβήτης και άσκηση, Παχυσαρκία και άσκηση.
Μορφή αξιολόγησης: Ενδιάμεση αξιολόγηση (παρακολούθηση, εκπαιδευτικές δοκιμασίες). Εξετάσεις υπό μορφή πολλαπλών ερωτήσεων. Εκπόνηση εργασίας
προαιρετικά.
Συγγράμματα: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εύδοξος
Σημειώσεις Αθλητιατρικής, Συγγραφείς: Μέλη Δ.Ε.Π. Ιατρικής Σχολής.
Βιβλιοθήκη: Για πηγές μπορείτε να απευθυνθείτε στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην Κεντρική βιβλιοθήκη.
Γραμματειακή υποστήριξη: 1. Παππά Ρωμαλέα, τηλ.: 2310 999305, Υπεύθυνη για Γενικά Θέματα, το πρόγραμμα Σωκράτης, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και
μετεγγραφών.
2. Καραθανάση Βασιλική τηλ. 2310 999347 υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και
τις εξετάσεις.
Εξετάσεις
Ενδιάμεση αξιολόγηση (παρακολούθηση, γραπτές δοκιμασίες, εκπόνηση εργασίας ή/και γραπτές εξετάσεις).
Συγγράμματα
1. << Αθλητιατρική >>, Skouderi GR, McCann PD, Bruno PJ, Επιμέλεια Μετάφραση
Μπαλτόπουλος Π.(Τόμοι Ι,ΙΙ) Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2002 Αθήνα.
2. << Εγχειρίδιο Αθλητιατρικής >>, Oxford, Sherry E., Wilson SF. (Επιμέλεια Μετάφρασης: Μήτσου Α., Βλάσης Κ.) Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 2007 Αθήνα.
3. «Σημειώσεις Αθλητιατρικής», Συγγραφείς: Μέλη ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
19
6.1. Μεταπτυχιακά μαθήματα Το Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΠΜΣΙ) με το επιλεγόμενο μάθημα
«Κλινική και Λειτουργική Ανατομική Κατά Συστήματα». Το ΠΜΣΙ διαρκεί 4 εξάμηνα
και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία στις εξής κατευθύνσεις: 1) Βασικής Έρευνας, 2) Κλινικής Έρευνας και 3)
Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας.
Επίσης συμμετέχει στο ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π των τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Α.Π.Θ. με το υποχρεωτικό μάθημα «Λειτουργική Μορφολογία Συστημάτων». Το πρόγραμμα απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στους εξής τομείς της Ιατρικής Πληροφορικής: 1) Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας, 2) Βιοϊατρική Τεχνολογία, 3) Ιατρική
Τηλεματική καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική Πληροφορική.
1. Χειρουργική ανατομία (ΙΜΓ097)
Συντονιστής
Κωνσταντίνος Νάτσης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομικής,
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διευθυντής Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής
Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο: 2310 999681
E-mail: [email protected]
Συνολικές διδακτικές ώρες: (2 - 5 δίωρα)
Ώρες θεωρίας:
Ώρες πρακτικής άσκησης:
2
8
Β. Κύριοι στόχοι
1. Χειρουργική ανατομία
2. Ανατομική βάση των χειρουργικών προσπελάσεων
3. Ανατομικές παραλλαγές
Γ. Επί μέρους στόχοι
1. Ανατομική βάση των χειρουργικών επιπλοκών
2. Χειρουργικά πεδία
3. Χειρουργικές τεχνικές
Δ. Αναλυτικό Πρόγραμμα
1. Διάλεξη: 2ώρες
Χειρουργική ανατομία του μυοσκελετικού, της κοιλίας, του θώρακα,
κρανίου
2. Εργαστήριο επί του πτώματος: 2 ώρες ανά ενότητα
Χειρουργική ανατομία του μυοσκελετικού
Χειρουργική ανατομία της κοιλίας
20
Χειρουργική ανατομία του θώρακα
Χειρουργική ανατομία του κρανίου
Ε. Λέξεις Κλειδιά
1. Surgical anatomy
2. Surgical techniques
3. Anatomical variations
ΣΤ. Αξιολόγηση
1. Πρακτική εφαρμογή στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής
2. Εκπόνηση εργασίας ή Γραπτές εξετάσεις
Ζ. Προτεινόμενοι διδάσκοντες
1. Κωνσταντίνος Νάτσης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομικής, Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διευθυντής Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο: 999681
E-mail: [email protected]
2. Στυλιανός Αποστολίδης
Επίκουρος Καθηγητής Ανατομικής, Χειρουργός
Τηλέφωνο: 999366
E-mail: [email protected]
3. Γεώργιος Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής Ανατομικής, Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Τηλέφωνο: 999330
E-mail: [email protected]
4. Νικόλαος Αναστασόπουλος
Λέκτορας Ανατομικής, Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Τηλέφωνο: 999354
E-mail: [email protected]
6.2. Διδακτορικές διατριβές 21
Για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση απασχολούνται στα εργαστήριο 6 (έξι) ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες ιατροί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του
Τμήματος, οι οποίοι εκπονούν διδακτορικές διατριβές, σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της Περιγραφικής και Λειτουργικής Ανατομικής. Συγχρόνως οι ανωτέρω
επικουρούν στο διδακτικό έργο του Εργαστηρίου, συμμετέχοντες ενεργά στην άσκηση των φοιτητών.
Εκπονηθείσες διδακτορικές διατριβές 1. Συγκριτική μελέτη της μυϊκής δύναμης και σταθερότητας του γόνατος πριν και
μετά από ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με τετραπλό μόσχευμα
ημιτενοντώδη και ισχνού μυός.
Κούτρας Γεώργιος
2. Συγκριτική μελέτη των έσω μαστικών αρτηριών για την επιλογή του ως μόσχευμα στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη.
Παλιούρας Δημήτριος
3. Ανατομικές παραλλαγές και οστικές ανθρωπομετρικές παράμετροι των οστών της
ωμικής ζώνης και των μακρών οστών του άνω άκρου.
Τότλης Τρύφων
4. Ανατομική μελέτη των κολποκοιλιακών βαλβίδων, των θηλοειδών μυών και των
τενόντιων χορδών της καρδιάς, στον ελληνικό πληθυσμό.
Σοφίδης Γεώργιος
5. Μορφομετρική ανάλυση των οστών της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης στον Ελληνικό πληθυσμό για τον σχεδιασμό των αρθροπλαστικών του ώμου
Παπαθανασίου Ευθυμία
6. Ανατομική μελέτη των σχέσεων των οστών και των αρθρικών επιφανειών του
άκρου ποδός σε ασθενείς με βλαισό μέγα δάκτυλο.
Γκέκας Χρήστος
Tρέχουσες διδακτορικές διατριβές 1. Μελέτη των ανατομικών παραλλαγών του ανθρώπινου στεφανιαίου δικτύου στον
ελληνικό πληθυσμό.
Βύζας Βασίλειος
2. Ανατομικές παραλλαγές των θέσεων του κοχλία και η σημασία τους στην κοχλιακή εμφύτευση
Ράϊκος Αθανάσιος
3. Μορφομετρική ανάλυση και ανατομικές παραλλαγές των οστικών δομών της
κρανιοαυχενικής συμβολής στον ελληνικό πληθυσμό.
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
4. Ανατομική και μορφομετρική μελέτη της έκφυσης των οπίσθιων μηριαίων μυών.
Λυρτζής Χρήστος
22
7. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Στο Εργαστήριο, μετά το πέρας του εαρινού εξαμήνου διενεργούνται σεμινάρια
και φροντιστηριακά μαθήματα με πρακτική άσκηση, στα πλαίσια συνεδρίων και σεμιναρίων Ιατρικών Εταιρειών επί νωπών πτωματικών παρασκευασμάτων. Ήδη έχουν διενεργηθεί της Ορθοπαιδικής Εταιρείας Μακεδονίας και Θράκης, της Νευροχειρουργικής Εταιρείας, της Οφθαλμολογίας και της Γναθοχειρουργικής. Τα ανωτέρω σεμινάρια και φροντιστηριακά μαθήματα με πρακτική άσκηση θα συνεχισθούν
αφού οι εκκλήσεις και από άλλες Ιατρικές Εταιρείες με πρωτοβουλία των Πανεπιστημιακών Κλινικών είναι συνεχείς.
8. ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 2009 - εως σήμερα: Έρευνα και μετεκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές(Research
and retraining in surgical techniques) Mε επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Νάτση Κωσταντίνο, Αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
9. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Από το 2009 έως σήμερα το Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής έχει δημοσιεύσει τις εξής εργασίες σε ξενόγλωσσα περιοδικά:
1. Osseous variations of the hypoglossal canal area.
G. Paraskevas, P. Ph. Tsitsopoulos, B. Papaziogas,P. Kitsoulis, S. Spanidou, P.
Tsitsopoulos
Medical Science Monitor 15(2), 2009
2. Double common bile duct: A case report and review of the literature.
G. Paraskevas, B. Papaziogas, O. Ioannidis, P. Kitsoulis, S. Spanidou, P. Tsikaras
Acta Chirurgica Belgica 109:1-4, 2009.
3. Abnormal muscles that may affect axillary lymphadenectomy: surgical anatomy
K. Natsis, K.Vlasis, T. Totlis, G. Paraskevas, G. Noussios, P. Skandalakis, J. Koebke
Έγινε αποδεκτή στο περιοδικό Breast Cancer Research and Treatment
4. Duplication of the inferior vena cava. Anatomy, embryology and classification
proposal.
Natsis Konstantinos, Apostolidis Stelios, Noussios George, Papathanasiou Efthymia,
Kyriazidou Aggela, Vyzas Vasilios.
23
Anatomical Science International (Epub ahead of print)
5. A rare case of bilateral supernumerary heads of sternocleidomastoid muscle and
its clinical impact.
Natsis K., Asouchidou I., Vasileiou M., Papathanasiou E., Noussios G., Paraskevas G.
Folia Morphologica 2009 Feb;68(1):52-4.
6. Co-existence of os acromiale with suprascapular osseous bridge: a case report
and review of the literature.
Paraskevas G, Raikos A, Lazos L, Economou Z, Natsis K.
Folia Morphol (Warsz). 2009 May;68(2):109-12. Review.
7. Kaplan anastomosis of the ulnar nerve: a case report.
Paraskevas G, Ch Gekas C, Tzaveas A, Spyridakis I, Stoltidou A, Ph Tsitsopoulos P.
J Med Case Reports. 2008 Apr 15;2:107.
8. Coracoclavicular joint, an osteological study with clinical implications: a case
report.
Paraskevas G, Stavrakas ME, Stoltidou A.
Cases J. 2009 Aug 7;2:8715.
9. Persistent median artery in the carpal tunnel: anatomy, embryology, clinical significance, and review of the literature.
Natsis K, Iordache G, Gigis I, Kyriazidou A, Lazaridis N, Noussios G, Paraskevas G.
Folia Morphol (Warsz). 2009 Nov;68(4):193-200.
10. Combined anomalous origin of a left inferior thyroid artery and a left vertebral
artery: a case report.
Natsis K, Didagelos M, Noussios G, Adamopoulou A, Nikolaidou E, Paraskevas G.
Cases J. 2009 May 26;2:7400.
11. Levator claviculae muscle: a case report.
Natsis K, Apostolidis S, Nikolaidou E, Noussios G, Totlis T, Lazaridis N.
Cases J. 2009 May 15;2:6712.
12. Aerobic exercise and intraocular pressure in normotensive and glaucoma patients.
Natsis K, Asouhidou I, Nousios G, Chatzibalis T, Vlasis K, Karabatakis V.
BMC Ophthalmol. 2009 Aug 13;9:6.
12.Natsis K, Totlis T. The suprascapular notch: its morphology and distance from
the glenoid cavity in a Kenyan population.
Folia Morphol (Warsz). 2011 Aug;70(3):211
13.Natsis K, Tsakotos G, Vlasis K, Koebke J. The cadaver of a Caucasian man with a
supernumerary fourth dorsal interosseous muscle in the right hand: a case report.
J Med Case Reports. 2011 Aug 18;5(1):393.
14.Kellis E, Galanis N, Natsis K, Kapetanos G. In vivo and in vitro Examination of
the Tendinous Inscription of the Human Semitendinosus Muscle.
24
Cells Tissues Organs. 2011 Aug 9.
15.Lyrtzis C, Natsis K, Papadopoulos C, Noussios G, Papathanasiou E.Efficacy of
paracetamol versus diclofenac for Grade II ankle sprains.
Foot Ankle Int. 2011 Jun;32(6):571-5.
16.Noussios G, Anagnostis P, Goulis DG, Lappas D, Natsis K Ectopic thyroid tissue:
anatomical, clinical, and surgical implications of a rare entity.
Eur J Endocrinol. 2011 Sep;165(3):375-82
17.Natsis K, Didagelos M, Manoli SM, Papathanasiou E, Sofidis G, Anastasopoulos N.
A bicarotid trunk in association with an aberrant right subclavian artery. Report
of two cases, clinical impact, and review of the literature.
Folia Morphol (Warsz). 2011 May;70(2):68-73.
18.Natsis K, Totlis T, Vlasis K, Sofidis G, Lazaridis N, Tsitouridis I.
Dorsoepitrochlearis muscle: an unknown cause of shoulder motion limitation and
axilla deformity.
J Orthop Sci. 2011 May 20. [Epub ahead of print]
19.Natsis K, Raikos A, Foundos I, Noussios G, Lazaridis N, Njau SN.
Superior thyroid artery origin in Caucasian Greeks: A new classification proposal
and review of the literature.
Clin Anat. 2011 Sep;24(6):699-705. doi: 10.1002/ca.21181. Epub 2011 Mar 24.
20.Paraskevas GK, Ioannidis O, Raikos A, Papaziogas B, Natsis K, Spyridakis I,
Kitsoulis P. High origin of a testicular artery: a case report and review of the literature.
J Med Case Reports. 2011 Feb 23;5:75.
21.Natsis K, Tsakotos G, Vlasis K, Totlis T, Jurgen K. Absence of the deltopectoral
groove.
ANZ J Surg. 2011 Mar;81(3):204.
22.Natsis K, Asouchidou I, Vasileiou M, Papathanasiou E, Noussios G, Paraskevas G.
A rare case of bilateral supernumerary heads of sternocleidomastoid muscle and
its clinical impact.
Folia Morphol (Warsz). 2009 Feb;68(1):52-4.
23.Natsis K, Vlasis K, Totlis T, Paraskevas G, Noussios G, Skandalakis P, Koebke J.
Abnormal muscles that may affect axillary lymphadenectomy: surgical anatomy.
Breast Cancer Res Treat. 2010 Feb;120(1):77-82. Epub 2009 Mar 21.
24.Natsis K, Apostolidis S, Noussios G, Papathanasiou E, Kyriazidou A, Vyzas V.
Duplication of the inferior vena cava: anatomy, embryology and classification
proposal. Anat Sci Int. 2010 Mar;85(1):56-60. Epub 2009 Mar 28
25.Paraskevas G, Raikos A, Lazos L, Economou Z, Natsis K.Co-existence of os acromiale with suprascapular osseous bridge: a case report and review of the literature. Folia Morphol (Warsz). 2009 May;68(2):109-12.
25
26.Natsis K, Apostolidis S, Nikolaidou E, Noussios G, Totlis T, Lazaridis N.
Levator claviculae muscle: a case report.
Cases J. 2009 May 15;2:6712.
27.Asouhidou I, Asteri T, Sountoulides P, Natsis K, Georgiadis G.Early postoperative
mortality in the elderly: a pilot study.
BMC Res Notes. 2009 Jul 1;2:118.
28.Natsis K, Didagelos M, Noussios G, Adamopoulou A, Nikolaidou E, Paraskevas G.
Combined anomalous origin of a left inferior thyroid artery and a left vertebral artery: a case report.
Cases J. 2009 May 26;2:7400.
29.Paraskevas G, Tzaveas A, Koutras G, Natsis K. Lumbosacral transitional vertebra
causing Bertolotti's syndrome: a case report and review of the literature.
Cases J. 2009 Jul 6;2:8320.
30.Natsis K, Asouhidou I, Nousios G, Chatzibalis T, Vlasis K, Karabatakis V.
Aerobic exercise and intraocular pressure in normotensive and glaucoma patients.
BMC Ophthalmol. 2009 Aug 13;9:6.
31.Paraskevas G, Natsis K, Spanidou S, Tzaveas A, Kitsoulis P, Raikos A, Papaziogas
B, Anastasopoulos N. Excavated-type of rhomboid fossa of the clavicle: a radiological study. Folia Morphol (Warsz). 2009 Aug;68(3):163-6.
32.Kellis E, Galanis N, Natsis K, Kapetanos G.Validity of architectural properties of
the hamstring muscles: correlation of ultrasound findings with cadaveric dissection.
J Biomech. 2009 Nov 13;42(15):2549-54.
33.Natsis K, Iordache G, Gigis I, Kyriazidou A, Lazaridis N, Noussios G, Paraskevas
G. Persistent median artery in the carpal tunnel: anatomy, embryology, clinical
significance, and review of the literature.
Folia Morphol (Warsz). 2009 Nov;68(4):193-200.
34.Natsis K, Lyrtzis C, Noussios G, Papathanasiou E, Anastasopoulos N, Totlis T.
Bilateral rectus femoris intramuscular haematoma following simultaneous
quadriceps strain in an athlete: a case report.
J Med Case Reports. 2010 Feb 18;4:56.
35.Paraskevas GK, Papaziogas B, Tzaveas A, Giaglis G, Kitsoulis P, Natsis K. The supratrochlear foramen of the humerus and its relation to the medullary
canal: a potential surgical application.
Med Sci Monit. 2010 Apr;16(4):BR119-123.
36.Dimitroulias A, Tsonidis C, Natsis K, Venizelos I, Djau SN, Tsitsopoulos P,
Tsitsopoulos P. An immunohistochemical study of mechanoreceptors in lumbar
spine intervertebral discs.
J Clin Neurosci. 2010 Jun;17(6):742-5.
37.Lialiaris T, Kouskoukis A, Tiaka E, Digkas E, Beletsiotis A, Vlasis K,
26
Papathanasiou E, Athanassiou E, Natsis K Cytogenetic damage after ischemia and
reperfusion.
Genet Test Mol Biomarkers. 2010 Aug;14(4):471-5.
38.Lazaridis N, Natsis K, Koebke J, Themelis C. Nasal, sellar, and sphenoid sinus
measurements in relation to pituitary surgery.
Clin Anat. 2010 Sep;23(6):629-36
39.Paraskevas G, Papaziogas B, Natsis K, Ioannidis O, Martoglou S, Economou D,
Kitsoulis P.Accessory internal thoracic artery and its clinical significance.
Chirurgia (Bucur). 2010 Sep-Oct;105(5):709-11.
40.Natsis K, Papathanasiou E, Anastasopoulos N.
Accessory extensor digiti minimi muscle simulating a soft tissue mass during
surgery: a case report.
Hand Surg. 2010;15(3):235-6.
41.Kellis E, Galanis N, Natsis K, Kapetanos G.Muscle architecture variations along
the human semitendinosus and biceps femoris (long head) length.
J Electromyogr Kinesiol. 2010 Dec;20(6):1237-43.
42.Raikos A, Paraskevas GK, Natsis K, Tzikas A, Njau SN. Multiple variations in the
branching pattern of the abdominal aorta.
Rom J Morphol Embryol. 2010;51(3):585-7.
27