Απόφαση Ένταξης

ΑΔΑ: ΒΛ197ΛΩ-8ΓΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη
Ταχ.Κώδικας : 81100
Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ
Τηλέφωνο : 22513-52000 2251352021
Fax : 2251352014
Email : [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μυτιλήνη, 12/11/2013
Α.Π. : ΟΙΚ. 5446
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
T.K : 81100
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ" με κωδικό MIS 455364 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,
2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/6984-05/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
3. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
5. Την ΚΥΑ 9774/ΕΥΣ 1128-19/08/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
6. Το Ν. 3852/4.6.2010(ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
7. Την με αρ. πρωτ. 40839/ΕΥΣ4684-20/09/2011 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων
επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,
9. Την με αρ.πρωτ. ΟΙΚ. 2247-16/05/2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "08 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ.
Βορ. Αιγαίου" όπως αυτή ισχύει,
10. Την με αρ. πρωτ. 81601-02/10/2013 αίτηση χρηματοδότησης πράξης "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ" του
Δικαιούχου "ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ" προς "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" για την
ένταξη της πράξης στο Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 1 από 4
ΑΔΑ: ΒΛ197ΛΩ-8ΓΕ
11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον
Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
12. Την με αρ. πρωτ. 4709-31/10/2013, εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για
την ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".
13. Το με ημερομηνία 31.10.2013 πρακτικό αξιολόγησης της ορισθείσας επιτροπής αξιολόγησης.
Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ" στον Αξονα Προτεραιότητας "08 - Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Βορ. Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
455364
ΕΠ0888
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2013ΕΠ08880032
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
4. Κωδικός Δικαιούχου:
40133124
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την αποπεράτωση της πλακόστρωσης των
πεζοδρομίων του οικισμού της Καλλονής.
Ειδικότερα, θα γίνουν εργασίες πλακόστρωσης πεζοδρομίων σε υφιστάμενα
κράσπεδα στην περιοχή της πλατείας Καλλονής.
Συγκεκριμένα το τμήμα των πεζοδρομίων που αναμένει πλακόστρωση είναι:
α) από Εμπορική Τράπεζα έως Αγροτική Τράπεζα (Πεζόδρομος άνω και κάτω
στάθμης)
β) από Φαρμακείο Βαλτά έως την κάθετη πάροδο έναντι Αγροτικής Τραπέζης
(Πεζόδρομος άνω και κάτω στάθμης)
γ) από Δημοτικό Σχολείο έως Γυμνάσιο
δ) από Βενζινάδικο Σίμου έως Γεωπονική Καλλονής και εν συνεχεία έως εμπορικό
κέντρο Αλβανού.
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι:
1. Καθαίρεση Άοπλου Σκυροδέματος, υφιστάμενων Πεζοδρομίων στην περιοχή από
το Δημοτικό Σχολείο έως το Γυμνάσιο
2. Σκυροδέτηση του παραπάνω τμήματος, από σκυρόδεμα C16/20 με τοποθέτιση
δομικού πλέγματος
3. Επανακατασκευή Κρασπέδων Σκυροδόμετος, όπου αυτό απαιτηθεί
4. Τοποθέτηση Ορθογωνικών Πλακών διαστάσεων 10*20 πάνω στα ήδη
κατασκευασμένα κράσπεδα ομοίου τύπου με τις υφιστάμενες πλάκες
5. Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα σκυροδέματος των πλευρικών επιφανειών από
τις ζαρντινιέρες που διαχωρίζουν τις δύο στάθμες πεζοδρομίου
Έχει ήδη γίνει η πρόβλεψη - από την κατασκευή των κρασπέδων - για την
διευκόλυνση της πρόσβασης/κίνησης των ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα.
Η κατασκευή πεζοδρομίων συνολικού εμβαδού 1360 τμ στο κέντρο του οικισμού της
Καλλονής και σε συνολικό μήκος περίπου 250μ.
Το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
6. Παραδοτέα πράξης:
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 2 από 4
ΑΔΑ: ΒΛ197ΛΩ-8ΓΕ
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος
m2
1,360.00
9227
Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 6.97 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων
154,431.91
24,709.11
179,141.02
179,141.02
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ
179,141.02
179,141.02
179,141.02
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 179,141.02 Ευρώ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 179,141.02 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 179,141.02 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):
ΕΠ0888
Φορέας ΣΑ:
2010011
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)
2013ΕΠ08880032
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 179,141.02 (ποσό
σε ευρώ).
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 5,000.00 (ποσό σε ευρώ)
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Γιακαλής Αθανάσιος
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 3 από 4
ΑΔΑ: ΒΛ197ΛΩ-8ΓΕ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
3. Γ. Φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας - Κάλυψη αναγκών κλεισίματος ΕΠ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 4 από 4