Απόφαση Ένταξης

ΑΔΑ: ΒΕΝΓ7ΛΩ-ΧΥΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη
Ταχ.Κώδικας : 81100
Πληροφορίες : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΤΑΚΟΥ
Τηλέφωνο : 22513-52000 2251352048
Fax : 2251352014
Email : [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μυτιλήνη, 30/04/2013
Α.Π. : οικ 2081
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
T.K : 82100
ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ΄" με κωδικό MIS
355464 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,
2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/6984-05/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
3. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
5. Την ΚΥΑ 9774/ΕΥΣ 1128-19/08/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
6. Το N. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,
7. Την με αρ. πρωτ. 40839/ΕΥΣ4684-20/09/2011 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων
επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,
9. Την με αρ.πρωτ. ΟΙΚ. 864-30/03/2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "02 - Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ.
Βορείου Αιγαίου" όπως αυτή ισχύει,
10. Την Α.Π. OIK 3334/26.10.2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»,
11. Το Α.Π. 49/23.04.2013 Εσωτερικό Σημείωμα της μονάδας B΄,
12. Το γεγονός ότι αυξάνεται ο προϋπολογισμός του υποέργου "ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ΄"
κατά 340.000,00 €, με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης, λόγω επικαιροποίησης του τιμολογίου της
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 1 από 3
ΑΔΑ: ΒΕΝΓ7ΛΩ-ΧΥΙ
μελέτης σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Δ11γ/0/9/7, ΦΕΚ 363 Β/19.2.2013,
Αποφασίζει
την 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ΄" στον Αξονα
Προτεραιότητας "02 - Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Βορείου Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι
Αιγαίου".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
355464
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
ΕΠ0888
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2011ΕΠ08880056
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
4. Κωδικός Δικαιούχου:
40151070
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Με την εκτέλεση του έργου θα κατασκευαστεί το Δ΄ τμήμα του δρόμου για την
παράκαμψη της πόλης της Χίου, από την περιοχή Λατόμι (Χ.Θ. 7+214) έως την οδό
Χίου – Καρδαμύλων (Χ.Θ. 7+900). Το εν λόγω τμήμα θα συνδεθεί με τα ήδη
κατασκευασμένα Α’ (από Χ.Θ. 0+750 έως Χ.Θ. 1+256), Β΄και Γ΄ τμήματα του δρόμου,
δημιουργώντας έναν ενιαίο οδικό άξονα παράκαμψης της πόλης, η λειτουργικότητα
του οποίου θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή του κομματιού από 0+000 έως 0+750
του Α΄ τμήματος του δρόμου.
Το παραδοτέο του 1ου υποέργου συνίσταται στην υλοποίηση του οδικού άξονα
μήκους 686 μ και των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων υποδομής. Τα υποέργα 2
έως 6 αποτελούν συμπληρωματικά και αναγκαία υποέργα για την υλοποίηση της
πράξης.
6. Παραδοτέα πράξης:
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος
Αριθμός
km
km
1.00
0.69
0.69
%
100.00
13
16
2006
Αριθμός έργων τομέα μεταφορών
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων
Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός
Εθνικού Οδικού Δικτύου
2015
Αναβάθμιση περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 26.61 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων
3,032,672.41
485,227.59
3,517,900.00
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 2 από 3
3,517,900.00
3,517,900.00
ΑΔΑ: ΒΕΝΓ7ΛΩ-ΧΥΙ
Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων
3,000,000.00
390,877.00
6,517,900.00
3,908,777.00
.
ΣΥΝΟΛΑ
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 3,908,777.00 Ευρώ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 6,517,900.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 6,517,900.00 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):
ΕΠ0888
Φορέας ΣΑ:
2010011
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2011ΕΠ08880056
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 6,517,900.00 (ποσό
σε ευρώ).
Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 5,017,900.00 (ποσό σε ευρώ)
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
παραμένουν σε ισχύ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Γιακαλής Αθανάσιος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 3 από 3