Απόφαση Ένταξης

ΑΔΑ: Β43Δ7ΛΩ-9ΧΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη
Ταχ.Κώδικας : 81100
Πληροφορίες : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
Τηλέφωνο : 22513-52000 2251352022
Fax : 2251352014
Email : [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μυτιλήνη, 30/10/2012
Α.Π. : ΟΙΚ. 4486
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ , ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
T.K : 83100
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ" με κωδικό MIS 384099 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.
2. Το νόμο 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά 2007-13 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/31.03.2010).
3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 9774/ΕΥΣ 1128/29.2.2008 (ΦΕΚ 457/Β/17.3.08),όπως ισχύει, με την οποία συστήθηκε η
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
7. Την Α.Π. 31534/ΕΥΣ 5005/23.06.09 Απόφαση του ΥΠΟΙΟ για την εκχώρηση στην Ειδική Υπηρεσία ¨Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου¨ αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007- 2013».
8. Την από 27.2.2008 1η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κρήτης &Νήσων Αιγαίου 2007-2013», με την
οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως
αυτά ισχύουν.
9. To N. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
10. Την 67 / α.π. οικ. 2985/ 27.09.2011 πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στον
Άξονα 8 / Θεματική Προτεραιότητα 57, του Ε.Π. ¨Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013¨.
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 1 από 4
11. Την Α.Π. 3687/10-09-2012 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δήμου Σάμου προς την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Βορείου
ΑΔΑ:
Αιγαίου για την ένταξη της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΚΑΙΒ43Δ7ΛΩ-9ΧΒ
ΦΟΥΡΝΩΝ» στο
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
12. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης, ειδικότερα στο Φύλλο Εξέτασης Πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης που
έχει θετική γνώμη και αποτυπώνεται σχετικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
13. Την Α.Π. 3687/05-10-2012 θετική εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
ένταξη της πράξης στο Ε.Π. ¨Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13¨.
Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ" στον Αξονα Προτεραιότητας "08 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Βορ. Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
384099
ΕΠ0888
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2012ΕΠ08880042
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
4. Κωδικός Δικαιούχου:
40143058
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Στους Δήμους Ικαρίας και Φούρνων θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:
ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
Δημιουργία και παραγωγή τουριστικού εντύπου-οδηγού και τρίπτυχου, θεματικών
εντύπων και χάρτη, οπτικοακουστικού - ψηφιακού υλικού, καθώς και προωθητικό
Υλικό-Τεχνολογικά Συστήματα & προμήθεια σχετικού εξοπλισμού
ΑΞΟΝΑΣ 2- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση στο Διαδίκτυο και Διαφήμιση σε επιλεγμένα μέσα ενημέρωσηςΔημοσιεύματα στον Τύπο, με Καταχωρήσεις σε δικτυακούς χώρους σχετικούς με τον
Τουρισμό. Σχεδιασμός και δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων. Προβολή σε χώρους
κοινωνικής δικτύωσης
ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Προωθητικές Ενέργειες σε νέες Τουριστικές Αγορές και συμμετοχή σε Εκθέσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό και διοργάνωση Events, σε συνεργασία με δίκτυα παροχής
τουριστικών πληροφοριών, συλλόγους. Αποστολή διαφημιστικού υλικού σε Μ.Μ.Ε.,
τουριστικά γραφεία, εταιρείες οργάνωσης προωθητικών δράσεων ανά τον κόσμο.
ΑΞΟΝΑΣ 4- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Φιλοξενία Δημοσιογράφων και Tour Operators, Συνέδρια και ημερίδες. Φιλοξενία
επιλεγμένων διαμορφωτών γνώμης και δημοσιογράφων, που απασχολούνται (με
άξονα τον τουρισμό) στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ή σε εξειδικευμένα θεματικά
περιοδικά. Κάλυψη όλων των δαπανών φιλοξενίας για 2ήμερα ή 3ήμερα.
6. Παραδοτέα πράξης:
Η Πράξη αναλύεται στα εξής παραδοτέα:
ΑΞΟΝΑΣ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΙΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΡΑΣΗ 1.1 Γενικό τουριστικό Έντυπο και 3πτυχο
ΔΡΑΣΗ 1.2 Θεματικά Έντυπα-Χάρτης
ΔΡΑΣΗ 1.3 Δημιουργία Οπτικοποιημένου υλικού
ΔΡΑΣΗ 1.4 Προωθητικο υλικό-Εξοπλισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 2 από 4
ΑΔΑ: Β43Δ7ΛΩ-9ΧΒ
ΑΞΟΝΑΣ 2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΡΑΣΗ 2.1 Διαφήμιση στο Διαδίκτυο
ΔΡΑΣΗ 2.2 Δημοσιεύματα στον Τύπο
ΑΞΟΝΑΣ 3. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΡΑΣΗ 3.1 Προωθητικές ενέργειες και συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού
ΔΡΑΣΗ 3.2 προωθητικές Ενέργειες και συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα
ΔΡΑΣΗ 3.3 Διοργάνωση Events
ΑΞΟΝΑΣ 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΗ 4.1 Φιλοξενία Δημ/φων και Tour operators
ΔΡΑΣΗ 4.2 Συνέδρια - ημερίδες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:192.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
2.00
1.00
10.00
Αριθμός
15,000.00
Αριθμός
4,000.00
3213
34
8009
Πλήθος προγραμμάτων τουριστικής προβολής
Αριθμός έργων Τουρισμού
Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)
8028
Εκπόνηση και διάθεση έντυπου ,διαφημιστικού και
προωθητικού υλικού
8029
Εκπόνηση και διάθεση ηλεκτρονικού (CD ROM), διαφημιστικού
και προωθητικού υλικού
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 26.32 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
Βάση
Παραστατικων
192,000.00
44,160.00
236,160.00
236,160.00
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 236,160.00 Ευρώ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 3 από 4
236,160.00
236,160.00
236,160.00
ΑΔΑ: Β43Δ7ΛΩ-9ΧΒ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 236,160.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 236,160.00 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):
ΕΠ0888
Φορέας ΣΑ:
2010011
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)
2012ΕΠ08880042
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 236,160.00 (ποσό
σε ευρώ).
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 36,900.00 (ποσό σε ευρώ)
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Γιακαλής Αθανάσιος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
4. Δήμο Ικαρίας
5. Δήμο Φούρνων-Κορσεών
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 4 από 4