Απόφαση Ένταξης

ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΩ-ΝΒΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη
Ταχ.Κώδικας : 81100
Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ
Τηλέφωνο : 22513-52000 2251352031
Fax : 2251352015
Email : [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μυτιλήνη, 07/04/2014
Α.Π. : οικ. 1867
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δημοκρατίας 2
T.K : 82100
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαμόρφωση πλατείας Βαρβάκη και πλατείας Δημαρχείου Δήμου Ψαρών" με κωδικό MIS
479946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,
2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/6984-05/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
3. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
5. Την ΚΥΑ 9774/ΕΥΣ 1128-19/08/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
6. Το N. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,
7. Την με αρ. πρωτ. 40839/ΕΥΣ4684-20/09/2011 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων
επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 1 από 4
ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΩ-ΝΒΧ
9. Την με αρ.πρωτ. οικ. 5161-29/10/2013 πρόσκληση (κωδικός :107) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Κρήτη &
Νήσοι Αιγαίου", για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "08 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα
Ζωής στην Περιφ. Βορ. Αιγαίου" όπως αυτή ισχύει,
10. Την με αρ. πρωτ. 10443/28.02.2014 αίτηση χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Βαρβάκη και
πλατείας Δημαρχείου Δήμου Ψαρών» του Δήμου Χίου προς "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ" για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",
11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον
Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
12. Την με αρ. πρωτ. 1252/07.04.2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".
Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης "Διαμόρφωση πλατείας Βαρβάκη και πλατείας Δημαρχείου Δήμου Ψαρών" στον Αξονα
Προτεραιότητας "08 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Βορ. Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι
Αιγαίου".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
479946
ΕΠ0888
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2014ΕΠ08880012
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
4. Κωδικός Δικαιούχου:
40151070
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 2 από 4
ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΩ-ΝΒΧ
Η πλατεία Δημαρχείου βρίσκεται στο στενό πυρήνα του οικισμού των Ψαρών. Έχει
επιφάνεια 1000.00 τ.μ.. Το επίπεδο της θα συμφωνεί με τις στάθμες των υφιστάμενων
δρόμων, και θα δημιουργηθούν διαφορετικοί τύποι δαπέδων και διαδρομών.θα
κατασκευασθούν ημικυκλικά λιθόκτιστα καθιστικά από λαξευτή πέτρα περιοχής. Η
επιστέγαση των κτιστών καθιστικών θα γίνει με ξυλεία τύπου ιρόκο. Η πλατεία θα
επιστρωθεί με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Γύρω από τους κορμούς των
υφιστάμενων δέντρων θα κατασκευασθεί κυκλικό ρείθρο από τοπική πέτρα Ψαρών.
Περιμετρικά της πλατείας μείνουν κοινόχρηστοι χώροι πλάτους έως 3 μέτρα, για την
οδική προσπέλαση αλλά και πεζών. Τη πλατεία θα διασχίζει καμπυλοειδής
πλακόστρωτος διάδρομος S. Ο Αύλειος χώρος του Δημαρχείου και η διαδρομή S θα
επιστρωθούν με κυβόλιθους από γρανίτη. Τα παλαιά και γερασμένα δέντρα, θα
απομακρυνθούν με εξαίρεση τα δύο μεγάλα πεύκα στη βορινή πλευρά και αυτό στα
νοτιοδυτικά της πλατείας. Θα φυτευθούν σε καμπυλοειδή διάταξη νέα δέντρα και
θάμνοι κοντά στα καθιστικά. Θα γίνει φωτισμός του χώρου.
Στην πλατεία Βαρβάκη θα κατασκευαστούν χώροι ψυχαγωγίας, ανάπαυσης,
περιπάτου, πράσινοι χώροι και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, οι οποίοι
συνδυάζονται και επικοινωνούν περιμετρικά ενός κεντρικού στοιχείου που
περιβάλλεται από ελικοειδή τοιχία καθορισμένου ύψους. Χρησιμοποιείται γαρμπίλι,
χλοοτάπητας και κεραμικό σταθεροποιημένο δάπεδο. Οι διαδρομές δια μέσου της
πλατείας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο πεζός να περιφέρεται και να στρέφεται προς
όλες τις κατευθύνσεις, αποκτώντας άποψη όλου του χώρου και με σκοπό να προάγει
τη διαπερατότητα και την ασφάλεια του προς διαμόρφωση χώρου.
6. Παραδοτέα πράξης:
Οι πλήρως αναπλασμένες και λειτουργικές πλατείες.
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος
Km2
Km2
0.01
0.00
29
Αποκατάσταση περιοχών (km2)
9221
Αστικές αναπλάσεις
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 12.03 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων
625,000.00
100,000.00
725,000.00
725,000.00
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 725,000.00 Ευρώ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 3 από 4
725,000.00
725,000.00
725,000.00
ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΩ-ΝΒΧ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 725,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 725,000.00 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):
ΕΠ0888
Φορέας ΣΑ:
2010011
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)
2014ΕΠ08880012
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 725,000.00 (ποσό
σε ευρώ).
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 500,000.00 (ποσό σε ευρώ)
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Γιακαλής Αθανάσιος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
3. Γ. Φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας - Κάλυψη αναγκών κλεισίματος ΕΠ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 4 από 4