ΑΔΑ: ΩΡΜ8ΩΡΠ-51Ο

ΑΔΑ: ΩΡΜ8ΩΡΠ-51Ο
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.01.28 09:25:58
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 8/2015
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Σήµερα ∆ευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 973/15-1-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)
12
Κούκος Γεώργιος
2
Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)
13
Μάρκου ∆ιονύσιος
3
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα
14
Μουράτογλου Ιωάννης
4
Βερικούκης Χρήστος
15
Πέτκος Χρήστος
1
ΑΔΑ: ΩΡΜ8ΩΡΠ-51Ο
5
Γιώγας ∆ηµήτριος
16
Ρυσάφης Αντώνιος
6
∆ασκάλου Χρήστος
17
Σαµλίδης Μιχαήλ
7
∆ηµητριάδης Βασίλειος
18
Σόντρας Ιωάννης
8
∆ίου Αναστάσιος
19
Ταµβίσκου Ευτυχία
9
Ζδρου Αικατερίνη
20
Ταπαζίδης ∆ηµήτριος
10
Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία
21
Τσιβόγλου Χρήστος
11
Κατσάρα – Βλάχου Μαρία
22
Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόµιµα
1
Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
4
Φουνταλής Μιχαήλ
2
Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος
5
Χατζόγλου Ιωάννης
3
Πασχάλης Αλέξανδρος
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 28ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων:
α) Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης,
β) Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
γ) Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης,
για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις
αντίστοιχες κοινότητές τους.
Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φλαµουριάς, αν και κλήθηκε νόµιµα.
Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του
∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί
2
ΑΔΑ: ΩΡΜ8ΩΡΠ-51Ο
σήµερα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, το
θέµα: «Λήψη απόφασης για τη µη αναγκαιότητα απαλλοτριώσεων για την
ασφαλτόστρωση υφιστάµενων αγροτικών δρόµων ∆ήµου Έδεσσας».
Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις
του ανωτέρω άρθρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον, για τον λόγο που στην εισήγησή του ο
Πρόεδρος εξέθεσε και το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήµερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 12/1/2015 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. &
Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ:
Εισήγηση για αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 60.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη
των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ που αφορούν την αποκατάσταση ζηµιών από έντονα
καιρικά φαινόµενα.
ΣΧΕΤΙΚΟ:
Η αρ. 50069/23-12-2014 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σας υποβάλλουµε το παραπάνω σχετικό που αφορά στην χρηµατοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ.
για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ που αφορούν την αποκατάσταση
ζηµιών από έντονα καιρικά φαινόµενα και
Εισηγούµαστε
την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού -60.000,00-€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για
τον λόγο αυτό, και εγγραφή του στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 στον κωδικό
εσόδων µε ΚΑΕ 06.00.1325.006 και εξόδων µε ΚΑΕ 30/7333.514 και τίτλο «Αποκατάσταση
βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού οδικού δικτύου του ∆ήµου Έδεσσας».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
3
ΑΔΑ: ΩΡΜ8ΩΡΠ-51Ο
Αποφασίζει οµόφωνα
Αποδέχεται τη χρηµατοδότηση, που ανέρχεται σε 60.000,00€ σύµφωνα µε την
αρίθµ πρωτ. 50069/23-12-2014 (Α∆Α: ΩΓΝ0Ν-ΨΝ7) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και αφορά την αποκατάσταση ζηµιών από έντονα καιρικά φαινόµενα.
Εγκρίνει την εγγραφή του παραπάνω ποσού στον κωδικό εσόδων ΚΑΕ
06.00.1325.006 και εξόδων ΚΑΕ 30/7333.514 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ.
έτους 2015 µε τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού
οδικού δικτύου του ∆ήµου Έδεσσας».
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 8/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας ∆ηµήτριος, ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης
Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη,
Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου
Ακριβές απόσπασµα
Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Μάρκου ∆ιονύσιος,
Έδεσσα 28/1/2015
Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας
Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,
Τσιβόγλου Χρήστος, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,
Χατζόγλου Ιωάννης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
-
Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο
Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά):
-
Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
-
Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο
-
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου
4