4os ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ THΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

LT APPAREL A.E.
ΑΡ.ΑΡΜΑΕ 65742/01ΑΤ/Β/08/164 ΑΡ.ΓΕΜΗ 8151701000
4os ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ THΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
111.454,28
68.536,72
179.991,00
58.802,88
54.954,59
113.757,47
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
52.651,40
81.538,28
36.513,22
13.582,13
60.747,00
45.374,71
66.233,53 142.285,28
81.887,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
45.025,06
15.372,29 Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό
60.397,35
1. Καταβεβλημένο
2. Οφειλόμενο
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός.
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙI. Συμμετοχές & Άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικνομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
462.017,29
0,00
140.853,47
0,00
931.698,61
0,00
1.393.715,90
618.914,21
0,00
759.767,68
Μείον οφειλώμενες δόσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Aποθέματα
1.Εμπορεύματα
5.Προκατ.για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
μειον Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση
11. Χρεώστες διάφοροι
321.163,82
0,00
462.017,29
0,00
100.690,23
0,00
312.784,40 1.157.759,75
0,00
0,00
633.948,22 1.619.777,04
598.954,09
0,00
699.644,32
0,00
0,00
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1.Μετοχές
2.Ομολογίες
3. Λοιπά Χρεόγραφα
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3.000.000,00
0,00
1.987.365,05
3.000.000,00
0,00
558.805,66
Κέρδη/Ζημιές χρήσεως
0,00 VI.Ποσά προορισμένα για αυξ.κεφαλαίου
920.132,72 1.Καταθέσεις μετόχων
Σύνολο ιδίων Κεφαλαιών(ΑΙ+AV).
0,00
10.340,00
644.288,22
0,00
-406.262,45
-628.490,38
-406.262,45
-711.322,11
-1.339.812,49
0
1.581.102,60
0
1.660.187,51
0,00
0,00
497.809,17
30.827,17
1.823.859,45
25.045,75
101.998,47
53.191,37
210.002,58
2.742.733,96
2.742.733,96
273.283,99
58.145,65
1.443.602,83
11.491,35
58.859,02
52.590,50
116.218,30
2.014.191,64
2.014.191,64
11.270,66
0,00
11.270,66
5629,89
0,00
5.629,89
4.335.107,22
3.680.009,04
0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
10.340,00
930.472,72 Ι. Μάκροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις
1.170.748,91
0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.170.748,91
984.933,49
0,00
1.700.176,07
29.961,78
0,00
177.222,79
1.907.360,64
984.933,49
30.271,47
0,00
179.359,76
1.194.564,72
0,00
0,00
0,00
IV. Διαθέσιμα
1.ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
1.987.365,05
0,00
0,00
1.361.205,74
0,00
1.361.205,74
1.700.176,07
0,00
361.327,06 V. Αποτελέσματα εις νέο.
0,00
Ζημιές προηγ. Χρήσεων
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές Πληρωτέες
3. Τράπεζες-Λογ.Βραχ. Υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι.
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ).
0,00
0,00
0,00 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
3,Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικου
18.031,87
311.505,36
28.832,98
279.558,56
329.537,23
308.391,54
3.598.103,61
2.673.705,17
26.481,86
4.335.107,22
15.433,80
3.680.009,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 -31 Δεκεμβρίου 2012)
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
Ποσά κλειομένης χρήσεως
2012
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωληθέντων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης χρήσεως
2011
4.362.609,35
2.177.242,63
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
3.521.076,77 ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1.804.539,62 ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΑ ΠΑΡΕΛ/ΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
2.185.366,72
1.716.537,15 ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
44.280,62
2.229.647,34
131.471,91
1.848.009,06
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσεως
410.270,58
2.040.872,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσεως
Πλέον: 1.Εσοδα συμμετοχών
-221.495,53
406.262,45
0,00
711.322,11
628.490,38
406.262,45
1.339.812,49
2.457.947,79
-609.938,73
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
0,00
2. Έσοδα χρεογράφων
0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 1.Διαφορές Αποτιμήσεως χρεωγράφων
2.451.142,87
337.096,03
2.120.851,76
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
739,25
3.Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
739,25
4.454,74
205.357,98
-426.114,26
4.454,74
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ
ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Χ 080246
ΑΕ 024551
ΑΕ 008704
104.733,35
-710.217,34
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα Κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες Ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένης χρήσεως
0,00
19.851,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.104,77
Όργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
19.851,81
0,00
-406.262,45
288.648,22
288.648,22
0,00
-406.262,45
1.104,77
-711.322,11
273.335,90
273.335,90
0,00
-711.322,11
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις
των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
Ευθύνη του Ελεγκτή:Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 46.169,35, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 46.169,35 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 46.169,35και τα αποτελέσματα χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 4.903,94
Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας L.T. APPAREL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
H Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Ελπίδα Λεωνίδου
Αρ Μ ΣΟΕΛ 19801