close

Enter

Log in using OpenID

CREDIT CONTROL CREDIT RISK ADVANCED

embedDownload
Προς:
Υπόψη:
Αριθμός Fax:
Αριθμός Τηλ:
Αριθμ. Σελίδων:2
Από:
Τμήμα:
Αριθμός Fax:
Αριθμός Τηλ:
Email:
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
210-5227286
210- 5222264
[email protected]
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
CREDIT CONTROL
CREDIT RISK
ADVANCED
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πέμπτη
24 Απριλίου
Παρασκευή 25 Απριλίου
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
2014
2014
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη
του Τμήματος Πιστωτικού ελέγχου επιχειρήσεων.
Επίσης ενδιαφέρει άμεσα στελέχη της Οικονομικής
Διεύθυνσης και Διοικητικά στελέχη τα οποία
εμπλέκονται στην εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής
της επιχείρησης.
Ώρες 17:00-22:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF
ΣΚΟΠΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Postgraduate Certificate Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Derby – MBA Πανεπιστημίου Derby –
Ανώτατο Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης εταιρίας,
Μέλος Δ.Σ. ΟΣΚ., Διαθέτει πολυετή πρακτική και
διδακτική εμπειρία.
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ
&
Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε
θέση να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αποτελεσματικής
εφαρμογής πιστωτικής πολιτικής και πρακτικές λύσεις
σε θέματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου (διαδικασία
αξιολόγησης, παρακολούθηση, έλεγχος, είσπραξη
καθυστερημένων πληρωμών, εργαλεία διασφάλισης
απαιτήσεων, ένδικη διεκδίκηση οφειλών).
ΟΜΙΛΟΣ MF Οικονομοτεχνική
.
Γραφεία Αθήνας
Πειραιώς 4 (3ος ορ.)
Τηλ: 210.5284300(30γρ.)
Fax: 210.5200122
Γραφεία Λογιστηρίου
Πειραιώς 4 (3ος ορ.)
Τηλ: 210.3219665 & 210.3216982
Fax: 210.3218765
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Ομίλου
Web Site:
Πανεπιστημίου 58
Τηλ: 210.3305070
http: \\ www.mfgroupoikonomotexniki.gr
Email:
Fax: 210.3305071
[email protected]
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέρος 1ο
Αντικείμενο – στόχοι χρηματοοικονομικού σχεδιασμού
 Ανάλυση Κλάδου
 εξέταση καθαρής θέσης & περιουσίας της εταιρείας
 Ανάλυση Στρατηγικής
 εξέταση δυνατότητας επιβίωσης
 Λογιστική Ανάλυση – Αναμόρφωση ΛΚ
 αξιολόγηση αποδοτικότητας
 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 εκτίμηση σχετικών κινδύνων
 Προβλέψεις μελλοντικών μεγεθών εταιρίας
 προσδιορισμός αξίας επιχείρησης
 Υπολογισμός οικονομικής αξίας επιχείρησης
Σημασία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού - αποφάσεις
(Αποτίμηση)
κατανομή οικονομικών πόρων
Μέθοδοι ανάλυσης ισολογισμού
 Επιλογή εναλλακτικών για επένδυση
 Οριζόντια Ανάλυση ή Διαχρονική Ανάλυση
 χορήγηση / όροι δανείων
 Ανάλυση Τάσης
 επιλογή προμηθευτών
 Κάθετη Ανάλυση ή Ανάλυση Κοινού
 επιλογή πελατών
Μεγέθους
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 Ανάλυση Αριθμοδεικτών
Ισολογισμός
Ανάλυση Αριθμοδεικτών
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
 Πίνακας Διάθεσης Κερδών ή
 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας
 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης ή
 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Χρέους ή Μόχλευσης
 Προσάρτημα
 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Περιεχόμενο Ανάλυσης
Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες ή Αποτίμησης
 Ανάλυση της Οικονομίας & του
Μακροπεριβάλλοντος
Μέρος 2ο
Πληροφοριακά συστήματα και credit control
Πληροφοριακά συστήματα και εισπράξεις
Μέρος 3ο
Διαπραγμάτευση
Προετοιμασία διαπραγμάτευσης
 Με οφειλέτες
Προσέγγιση ωφειλετών
 Με συνεργάτες
Αντιρρήσεις πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα
Στρατηγικές διαπραγμάτευσης
Χειρισμός αντιρρήσεων
Κλασικές διαπραγματευτικές τεχνικές και δεξιότητες
Αναστροφή επιχειρημάτων
Συνήθη εμπόδια και δυσκολίες
Συμβιβασμός με ωφειλέτη με διαπραγμάτευση
Η διαπραγμετευτική ισχύς
Μη συνεργάσιμος ωφειλέτης
Πετυχημένη & Αποτυχημένη διαπραγμάτευση
Μέρος 4ο
Σενάρια με ρόλους σχετικά με την διαπραγμάτευση (πρακτική)






Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ:
210/5284308/ FAX 2105222264
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό Λογαριασμό 0026.0027.31.02005.02731 EUROBANK
ή 5050030221716 τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το
καταθετήριο στο fax: 210/5222264 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,45). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και
αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας.
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks.
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Η παρούσα επικοινωνία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας και στα πλαίσια της επί σειρά ετών ενημέρωση της επιχείρησής σας σχετικά με τα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία μας. Η
εταιρείαμαςσέβεταιαπόλυτατηνεπιθυμίασαςναμηνλαμβάνετεενημερωτικάfaxγιατιςεπίσειράετώνυπηρεσίεςεπιμόρφωσηςπουπαρέχεισεστελέχηεπιχειρήσεων.Ανπαρόλααυτά λάβατετο faxχωρίςνατο
ζητήσετεήδενεπιθυμείτεπλέοντιςυπηρεσίεςμας,σαςζητούμεσυγνώμηγιατηναναστάτωση.Γιατηνάμεσηδιαγραφήσας,παρακαλούμεστείλτεμαςηλεκτρονικόμήνυμα(email)στο[email protected]ή
επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5284 300. Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam διότι διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2471/2006, Ν. 3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριμένα, γίνεται
πλήρηςαναγραφήτωνστοιχείωντηςεταιρείαςμαςκαισαςδίνεταιηδυνατότηταδιαγραφήςαπότηνλίστααποστολής.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
588 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content