ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
(πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ)
Λ. Αμαλίας 26, 10557 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3311201-4, Fax: 210 3311207,
www.etean.com.gr, e‐mail: [email protected], Προς: Ωφελούμενους Συνημμένου Πίνακα 2
Ημ. Απόφασης: 18-10-2011
Α.Π.: 136097
ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την
ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και
ειδικότερα το άρθρο 44.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και ειδικότερα τα
άρθρα 43−46.
4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και ειδικότερα τα άρθρα
4, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού.
5. Τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/31-03-2010).
6. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18−10−2002) «Περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003
(ΦΕΚ 249/Α/30−10−2003), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23−12−2004), με
το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14−2−2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.
3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ
258/Α/18−12−2008) και με το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21−7−2009) και
ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.
7. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού.
9. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4−6−2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
10. Τον Ν. 3912 / 2011 (ΦΕΚ Α΄, 17/17-02-2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ως καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που
συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 περί Σύστασης του Ταμείου
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» (ΦΕΚ Β΄, 1262/
06-08-2010).
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35707/ΕΥΘΥ1615/17-08-2010 για τη συγκρότηση της
Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05-01-2011
Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΦΕΚ Β΄, 54/26-01-2011)
προκήρυξης
του
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/4591/241/28-02-2011 (ΦΕΚ Β΄, 324/01-03-2011)
περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος
15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/9609/564/21-04-2011 (ΦΕΚ Β΄, 909/20-05-2011)
περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ1/Ε2.1/12300/667/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄, 1180/09-062011) περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος
17. Τη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με ημερομηνία 04-08-2010.
18. Τις συμφωνίες χρηματοδότησης και συνεπένδυσης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και των συνεργαζόμενων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Εθνική Τράπεζα,
Τράπεζα Πειραιώς, Efg Eurobank, Alpha Bank).
19. Την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη συνεδρίαση 3/08-042011, η οποία εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το υπ. αριθμ. 4/12-042011 πρακτικό ΔΣ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και
Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Παπαρσένο, ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
20. Τις «κατ’ αρχήν επιλέξιμες» εισερχόμενες στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήσεις για ένταξη στο
πρόγραμμα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
21. Την απόφαση υπ. αριθμ 9/28.06.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην
οποία εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράφει την κατάσταση
επιλέξιμων, μη επιλέξιμων και μη υπαγόμενων αιτήσεων στο πρόγραμμα
22. Την απόφαση 11/07-10-2011 της Επενδυτικής Επιτροπής του «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’
οίκον» για την υπαγωγή των επιλέξιμων αιτήσεων .
2
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» των Ωφελούμενων του
συνημμένου Πίνακα 2 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
στους παρακάτω άξονες των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», του Ε.Π.
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών
Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Άξονας Προτεραιότητας
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα
Άξονας προτεραιότητας 4: "Ολοκλήρωση του ενεργειακού
συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας".
Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξης
Άξονας προτεραιότητας 6: "Προστασία Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής".
Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης
Άξονας προτεραιότητας 7: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας".
Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης
Άξονας προτεραιότητας 8: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας".
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελασιμότητας-ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής".
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Άξονας προτεραιότητας 3: "Υποδομές και υπηρεσίες
προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου".
Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου
Άξονας προτεραιότητας 5: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας".
Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα
πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της
κατηγορίας πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Συνολικά υπάγονται: 299 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων
3.162.753,21 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους
Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2, είναι 4 μήνες από την υπογραφή της
δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015.
Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που
τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα
ανακληθεί.
Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι
και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του
Προγράμματος (κεφάλαια 7 και 8) και στους όρους της σύμβασης δανείου με την Τράπεζα.
Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 2 θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των
συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της παρούσης στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να
3
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου
δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσης.
2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
2.1. Κίνητρα του Προγράμματος
Ανάλογα με την ένταξη των Ωφελούμενων στις κατηγορίες κινήτρων Α ή Β και βάσει του τελικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκταμιεύεται δάνειο 65% ή 85% και χορηγείται επιχορήγηση 35% ή
15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων. προμηθευτών σε
τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Η διάρκεια των δανείων είναι 4 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης.
Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,93 %, που επιδοτείται κατά 100%, πλέον της
εισφοράς του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178) που ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον
Ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος
διαχείρισης φακέλου αιτήματος.
Επιπλέον, καλύπτεται το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’
177), που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση
υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του
προγράμματος.
2.2 Όργανα και διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης παρακολούθησης του
φυσικού αντικειμένου
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο Ωφελούμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη
διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να
διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων.
Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου
του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά, η
ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης
του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη
βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού
αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη
ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών
δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο
Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» του Παραρτήματος X.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστους
βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία» (Παράρτημα ΧI) βάσει του
«Εντύπου Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» και των παραστατικών
δαπανών.
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση
των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης (συμβατικός χρόνος υλοποίησης).
Ο Ωφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα δικαιολογητικά του
Παραρτήματος ΧΙΙ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης μπορεί να χορηγείται από τον Δικαιούχο, μόνο με
τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και για μέγιστο χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών. Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στο συνεργαζόμενο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικού αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.
4
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
2.3 Διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούμενους
Εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.
Εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού
Εφαρμογής. Μετά από έγκριση του δικαιούχου επιτρέπεται καθυστέρηση υπογραφής της δανειακής
σύμβασης για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της
απόφασης υπαγωγής.
Με την υπογραφή της σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης
προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της
απόφασης υπαγωγής.
Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’
ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου.Η μεταφορά των
απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστημάτων γίνεται με ευθύνη του
προμηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστατικό δαπάνης και σχετικό Δελτίο Αποστολής
(Δ.Α.), ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση του εντύπου «Καταγραφής Παρεμβάσεων –
Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα Χ). Τα Δ.Α. συνοδεύονται από αντίγραφα πιστοποίησης των
ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστημάτων.
Το Δ.Α. πρέπει να εκδίδεται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση που ως παραστατικό δαπάνης εκδίδεται τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Ιδιώτης».
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα που
αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστατικό για τις κοινόχρηστες
παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».
Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, καθώς και τα
εξοφλημένα παραστατικά στην περίπτωση πληρωμής Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών
εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη
ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά
κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και
εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Δεν λαμβάνονται υπόψη:

Πληρωμές που διενεργεί ο Ωφελούμενος με εξαίρεση την πληρωμή Ενεργειακού
Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών.

Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας,
ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.

Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.

Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Τα παραστατικά δαπανών και τα αντίστοιχα Δ.Α. που δεν θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω,
δεν θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για τα
χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος IΧ_Β του Οδηγού του Προγράμματος) και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη
Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ_Α του Οδηγού του Προγράμματος, για
την ορθή εγκατάσταση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο
προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και
ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο5
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
των ανωτέρω (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ-Γ του Οδηγού του Προγράμματος).
Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να συνυποβάλει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τις
ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις, προκειμένου να χορηγηθούν τα κίνητρα.
2.4. Διαδικασία καταβολής των κινήτρων του Προγράμματος
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία (βάσει των εντύπων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού του
Προγράμματος):
I.
Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκομίζει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος) στο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
II.
Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με χρήση
του Πληροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται,
βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών και τυχόν
καταβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούμενο που έχουν
καταγραφεί στο έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του
Προγράμματος), ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός.
III.
Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού
της προηγούμενης παραγράφου II, ανά Ωφελούμενο, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την
αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιμερισμού κόστους (Παράρτημα ΧΙ του
Οδηγού του Προγράμματος).
IV.
Στην περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί με υπέρβαση του επιλέξιμου
προϋπολογισμού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης, ο χρηματοπιστωτικός
οργανισμός διενεργεί τις πληρωμές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει
παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών με πόρους του Ωφελούμενου μετά από
εντολή του.
V.
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και
καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών
αναδόχων / προμηθευτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού του
Προγράμματος. Στην περίπτωση καταβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν
τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον
Ωφελούμενο.
VI.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου V
χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων,
επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.
VII.
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων
που δικαιούται ο Ωφελούμενος. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το κόστος των ενεργειακών
επιθεωρήσεων καταβάλλεται στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κατανέμει
στους ιδιοκτήτες.
VIII.
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων
παραστατικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: «Παραστατικό στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, με βάση το ΠΕΑ …….. .Για το σύνολο των
δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό ….. €». Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο
χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες
παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα.
Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην
περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες
παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.
Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων
και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ακόλουθη ενότητα 2.5.
για τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
6
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
2.5. Συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από τον Δικαιούχο απόφαση ανάκλησης
υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση
των κινήτρων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή και ο
Ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του
έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού του
δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος
(Κεφάλαιο 3 του Οδηγού), η δανειακή σύμβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του
Προγράμματος επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους αυτής. Η απόφαση
ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του
Ωφελούμενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει της
απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή τα προσκομισθέντα παραστατικά
υπολείπονται του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η
εξόφλησή τους (μη καταβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται
ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονται τα κίνητρα, καθώς και το
ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση
αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση της απόφασης
υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και
την αναπροσαρμογή της δανειακής σύμβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταμιευθεί
είτε επιστρέφεται άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί αντικείμενο νέας δανειακής σύμβασης
που δεν διέπεται από τους όρους του Προγράμματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που
διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής
και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση
από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ο
Δικαιούχος δεν ανακτά τα καταβληθέντα κίνητρα από τον Ωφελούμενο.
Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την
ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας του έργου, ο Δικαιούχος
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του Ωφελούμενου
και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων.
2.6. Υποχρεώσεις του Ωφελούμενου
Ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούται:

Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα.

Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά
όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα
σχετικά ζητούμενα στοιχεία.
7
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ

Να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του και για το ίδιο διάστημα
να τηρεί φάκελο έργου, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έντυπα του
Προγράμματος, τα δύο ΠΕΑ και τα παραστατικά των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν.

Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που
προβλέπονται από αυτή.
Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Συνημμένα:
-
Πίνακας 1: Στοιχεία χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-
Πίνακας 2: Πίνακας Υπαγωγής Ωφελούμενων
Κοινοποίηση:
-
Επενδυτική Επιτροπή «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»
-
ΕΥΣΕΔ/ΕΝΚΑ
-
ΕΥΔ ΕΠΑΕ
8
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
Πίνακας 1: Στοιχεία χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
299700
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
6:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ε.Π. Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξης
Άξονας
προτεραιότητας
6:
"Προστασία
Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
Κλιματικής Αλλαγής"
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
7:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
8:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας
06
07
08
01
09
09
299728
299726
299727
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ ΠΡΑΞΗΣ
03
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180001
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180002
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180004
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180005
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΟΠΣ
04
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άξονας
προτεραιότητας
4:
"Ολοκλήρωση του ενεργειακού
συστήματος
της
χώρας
και
ενίσχυση της αειφορίας"
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΩΝ
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελασιμότητας-ενέργειας στην
Περιφέρεια Αττικής".
01
13
299724
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180007
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3:
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου
Άξονας
προτεραιότητας
3:
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελασιμότητας
στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
03
11
299746
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180008
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε.Π.
Θεσσαλίας
Στερεάς
Ελλάδας
Ηπείρου
Άξονας
προτεραιότητας
5:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
05
12
299745
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180006
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
–
-
9 ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
7:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
07
09
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
8:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας
08
09
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελασιμότητας-ενέργειας στην
Περιφέρεια Αττικής".
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου
Άξονας
προτεραιότητας
3:
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελασιμότητας
στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
03
11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε.Π.
Θεσσαλίας
Στερεάς
Ελλάδας
Ηπείρου
Άξονας
προτεραιότητας
5:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
05
12
–
-
01
13
352483
352489
352494
352496
352491
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ0618003
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180010
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180011
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180009
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180012
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180013
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
352492
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
03
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άξονας
προτεραιότητας
4:
"Ολοκλήρωση
του
ενεργειακού
συστήματος της χώρας και ενίσχυση
της αειφορίας"
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ – Ε.Π.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
1 11-201110185463
2 11-201110186023
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ
ΜΠΟΥΡΑ
Χανίων
Κρήτης
Όχι
Γ
ΚΥΘΝΟΥ 11, T.K. 16452
Δ.Δ.Αργυρούπολης
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
10 11-201110187188
11 11-201110187189
ΒΛΑΧΟΥ
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Δ.Δ.Δαράτσου
053163367
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Όχι
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
Ε.Π.
κού
Περιβάλλον και Περιβάλλο
Αειφόρος
ντοςΑνάπτυξης
Αντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
ΔΑΡΑΤΣΟ -, T.K. 73100
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
9 11-201110187186
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
ΙΣ1
ΠΟΝΤΙΚΗ
ΜΗΤΣΗΣ
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
4 11-201110186435
8 11-201110187185
Στερεάς
Ελλάδας
1:Α
1:Α
ΝΑΚΗΣ
Ευβοίας
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
100639032
7 11-201110186631
Δ.Δ.Αγίου Ιωάννου
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α1
1:Α
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
6 11-201110186482
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
124259380
3 11-201110186308
ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
104254264
104094461
024559416
006090779
061947346
122415453
125573147
1:Α
1:Α
Μονοκατοικία
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
1
ΙΣ
1
Δ5
Β1
Α1
ΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ -, T.K. 34500
ΑΜΥΚΛΩΝ 20, T.K. 22100 Δ.Δ.Τριπόλεως
ΠΕΛΛΑΝΑ 0, T.K. 23100
Δ.Δ.Πελλάνας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, T.K.
Δ.Δ.Νέας Τίρυνθος
21100
ΣΕΛΛΑΔΕΣ 0, T.K. 47100
Δ.Δ.Σελλάδων
ΣΑΜΟΥΗΛ 43, T.K. 45333 Δ.Δ.Ιωαννιτών
ΦΙΛΗΝΤΑ ΜΕΝΟΥ 35, T.K.
Δ.Δ.Πυλαίας
54454
ΜΠΟΛΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,
T.K. 20006
ΜΟΥΓΛΩΝ 6, T.K. 71601
Δ.Δ.Βέλου
Δ.Δ.Νέας
Αλικαρνασσού
Αρκαδίας
Λακωνίας
Πελοποννήσου
Πελοποννήσου
Αργολίδος Πελοποννήσου
Αρτας
Ηπείρου
Ιωαννίνων Ηπείρου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Ηρακλείου Κρήτης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Α.Φ.Μ.
067360270
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ ΟΔΟΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΚΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΚΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
Υ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ /
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ)
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
5 11-201110186445
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΜΗΝΕΣ)
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΗΣ ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
Αντικατάσταση
κουφωμάτων
(πλαίσια /
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
υαλοπίνακες) και
Σ ΧΡΟΝΟΣ
τοποθέτηση
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
συστημάτων
Σ ΕΡΓΟΥ
σκίασης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τοποθέτηση
θερμομόνωσης στο
κτηριακό κέλυφος
συμπεριλαμβανομέν
ου του δώματος /
στέγης και της
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αναβάθμιση του
συστήματος θέρμανσης και
παροχής ζεστού νερού
χρήσης: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
EFG
ποιότητας
EUROBANK
ζωής στην
SA
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
12.861,57
12.861,57
8.360,02
48,00 Όχι
904,41
4.501,55
464,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6561.57
0.00
6300.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
Ε.Π.
ύ
Ανταγωνιστικότ
EFG
συστήματο
ητα και
EUROBANK
ς της
Επιχειρηματικό
SA
χώρας και
τητα
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.379,94
11.662,30
7.580,49
48,00 Όχι
820,07
4.081,81
412,28
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7137.30
3225.00
1300.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
EFG
συστήματο
EUROBANK
ς της
SA
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.472,00
9.911,00
6.442,15
48,00 Όχι
696,93
3.468,85
438,52
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8611.00
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
EFG
σιμότηταςEUROBANK
ενέργειας
SA
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
23.079,77
13.216,03
8.590,42
48,00 Όχι
929,37
4.625,61
340,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5516.03
7700.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
EFG
συστήματο
EUROBANK
ς της
SA
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.748,60
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.054,78
5.250,00
523,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9148.60
0.00
6000.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
EFG
συστήματο
EUROBANK
ς της
SA
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
20.049,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.054,78
5.250,00
465,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8629.20
0.00
6900.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
EFG
συστήματο
EUROBANK
ς της
SA
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.013,00
9.013,00
5.858,45
48,00 Όχι
633,77
3.154,55
473,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4513.00
0.00
4500.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ς της
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.380,00
6.769,47
4.400,16
48,00 Όχι
457,74
2.369,31
452,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6769.47
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.834,70
6.834,70
4.442,56
48,00 Όχι
462,17
2.392,15
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4724.70
810.00
1300.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ς της
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.898,30
14.190,36
9.223,73
48,00 Όχι
959,54
4.966,63
520,68
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8790.36
5400.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.072,39
5.242,04
3.407,33
48,00 Όχι
354,48
1.834,71
324,24
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5242.04
0.00
0.00
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
12 11-201110187190
13 11-201110187192
14 11-201110187193
15 11-201110187194
16 11-201110187195
17 11-201110187196
18 11-201110187197
19 11-201110187198
20 11-201110187199
21 11-201110187200
22 11-201110187201
23 11-201110187202
24 11-201110187203
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΥ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΟΥΛΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΤΣΙΚΟΥΡΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΙΔΗΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΙΔΗΣ
ΛΩΛΟΣ
ΔΟΞΑΡΙΩΤΟΥ
ΛΥΡΗ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
070607640
036977851
041193577
068804504
100929084
051728479
061382681
101619774
019233502
064548377
072006540
112307993
037063215
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1-3
Α ΟΡ
Α2
7
Β1
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ , T.K.
56626
ΞΑΝΘΟΥ 20, T.K. 52100
ΠΟΝΤΟΥ 35, T.K. 56626
ΜΙΑΟΥΛΗ 6, T.K. 41223
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 72, T.K.
41222
Δ.Δ.Συκεών
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δυτικής
Μακεδονίας
Δ.Δ.Μανιάκων
Καστοριάς
Δ.Δ.Συκεών
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δ.Δ.Λαρίσης
Δ.Δ.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
ΑΓΟΡΑΣ 8, T.K. 41335
Α1
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΗ 23, T.K.
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
56121
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Β1
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΗ 23,
T.K. 56121
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 1,
Δ.Δ.Αλεξανδρείας
T.K. 59300
Α1
ΙΣΟΓ
Ι-1
Δ.Δ.Αμπελοκήπων
ΜΙΑΟΥΛΗ 60Α, T.K. 41223 Δ.Δ.Λαρίσης
ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 15, T.K.
74100
- , T.K. 50100
ΠΑΣΤΕΡ 11, T.K. 65302
Δ.Δ.Ρεθύμνης
Δ.Δ.Βατερού
Δ.Δ.Καβάλας
Λαρίσης
Θεσσαλίας
A
B2
Δ.Δ.Λαρίσης
Λαρίσης
Ημαθίας
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Ρεθύμνης
Κρήτης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.206,67
8.206,67
5.334,34
48,00 Όχι
554,93
2.872,33
300,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
6.243,61
6.243,61
4.058,35
48,00 Όχι
422,23
2.185,26
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
4.100,00
4.100,00
2.665,00
48,00 Όχι
277,25
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
4.000,00
4.000,00
2.600,00
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.980,00
6.980,00
4.537,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.747,00
8.747,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
12.447,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3826.67
0.00
4380.00
652,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6243.61
0.00
1.435,00
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4100.00
0.00
0.00
270,48
1.400,00
382,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
4000.00
48,00 Όχι
471,99
2.443,00
502,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5730.00
0.00
1250.00
5.685,55
48,00 Όχι
591,47
3.061,45
302,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4872.00
0.00
3875.00
12.447,00
8.090,55
48,00 Όχι
841,66
4.356,45
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4962.00
2750.00
4735.00
15.909,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5274.00
6200.00
4435.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
5.539,12
5.538,00
3.599,70
48,00 Όχι
374,50
1.938,30
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5538.00
0.00
0.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.284,00
6.284,00
4.084,60
48,00 Όχι
424,95
2.199,40
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3844.00
2440.00
0.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.500,80
10.680,80
6.942,52
48,00 Όχι
722,23
3.738,28
375,04
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6025.00
3355.80
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
11.860,27
10.624,67
6.906,04
48,00 Όχι
718,40
3.718,63
535,60
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7764.40
2860.27
0.00
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.891,00
11.891,00
7.729,15
48,00 Όχι
804,03
4.161,85
334,56
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4710.00
1400.00
5781.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
25 11-201110187204
26 11-201110187205
27 11-201110187206
28 11-201110187207
29 11-201110187208
30 11-201110187209
31 11-201110187210
32 11-201110187211
ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ
ΖΙΑ
ΚΟΥΒΕΛΑ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
ΝΑΣΤΟΥ
ΜΠΟΥΚΙΣΤΙΑΝΟΥ
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
061611297
131358704
123434963
132378589
059652230
103384269
065521480
063194040
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
125412223
1:Α
34 11-201110187214
ΑΣΜΕΝΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
031586457
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΥΡΑΝΙΑ
067948041
A
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΡΙΣΗ
Δ.Δ.Υμηττού
4, T.K. 17237
1
2ΟΥ
Γ ΟΡ
-
ΣΤ-1
ΦΑΝΗ
Δ.Δ.Φιλύρου
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, T.K.
Δ.Δ.Καστορίας
52100
A1
ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 8,
T.K. 57010
Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
33 11-201110187213
ΠΕΤΡΟΥ
1
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
35 11-201110187215
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Γ ΟΡ
Ι1
ΞΕΝΟΦΩΝ ΞΕΝΙΟΥ 25,
T.K. 82200
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 34, T.K.
54633
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10, T.K.
54643
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ -,
T.K. 66037
ΣΚΟΥΛΑ 25, T.K. 71305
Δ.Δ.Βροντάδου
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Δ.Δ.Παρανεστίου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Καστοριάς
Αθηνών
Χίου
Δυτικής
Μακεδονίας
Αττικής
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δράμας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
4.175,00
3.875,00
2.518,75
48,00 Όχι
262,03
1.356,25
332,84
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
4.200,45
4.200,45
2.730,29
48,00 Όχι
284,07
1.470,16
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
6.068,56
6.068,00
3.944,20
48,00 Όχι
410,36
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.127,09
11.127,09
7.232,61
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
9.016,35
9.016,35
5.860,63
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
2.491,98
2.491,98
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
12.400,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Όχι
Βορείου Αιγαίου Όχι
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2575.00
1300.00
319,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4200.45
0.00
0.00
2.123,80
452,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6068.00
0.00
0.00
752,36
3.894,48
399,88
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7847.09
0.00
3280.00
48,00 Όχι
609,66
3.155,72
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3963.00
2048.00
3005.35
1.619,79
48,00 Όχι
168,49
872,19
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2491.98
0.00
0.00
12.400,00
8.060,00
48,00 Όχι
838,50
4.340,00
558,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6100.00
0.00
6300.00
10.722,20
10.722,20
6.969,43
48,00 Όχι
725,01
3.752,77
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5922.20
4800.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
7.788,14
3.574,08
2.323,15
48,00 Όχι
241,68
1.250,93
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1394.40
0.00
2179.68
Δ.Δ.Ηρακλείου
Ηρακλείου Κρήτης
ΚΑΝΑΚΗ 12, T.K. 19500
Δ.Δ.Λαυρεωτικής
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ 10, T.K.
10554
Δ.Δ.Αθηναίων
Αθηνών
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
12.174,00
7.318,40
4.756,96
48,00 Όχι
494,86
2.561,44
309,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5353.40
0.00
1965.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.200,00
9.200,00
5.980,00
48,00 Όχι
622,08
3.220,00
384,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6500.00
0.00
2700.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
14.987,69
14.987,69
9.742,00
48,00 Όχι
1.013,45
5.245,69
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3198.10
11789.59
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
8.140,00
8.140,00
5.291,00
48,00 Όχι
550,42
2.849,00
488,46
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4564.00
3576.00
0.00
ΑΝΤΙΟΧΟΥ 23, T.K. 41335 Δ.Δ.Λαρίσης
Αττικής
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
36 11-201110187216
ΓΩΓΟΥΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
020533993
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΛΕΧΟΒΟΣ 0, T.K. 53073
Κ.Δ.Λεχόβου
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
37 11-201110187217
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
072243625
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2, T.K.
33050
Δ.Δ.Δεσφίνης
Φωκίδος
Στερεάς
Ελλάδας
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
38 11-201110187218
39 11-201110187219
40 11-201110187220
41 11-201110187221
ΣΥΨΑ
ΜΑΥΡΟΥ
ΔΑΡΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
117699948
108193165
030423277
050590427
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
-
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1, T.K. 14342
ΤΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
045508130
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
46 11-201110187226
47 11-201110187227
48 11-201110187228
49 11-201110187229
50 11-201110187230
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΡΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
030814240
117265384
110536339
032711480
022398276
015544478
Δ.Δ.Νέας Φιλαδελφείας Αθηνών
Δ ΟΡ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 36,
T.K. 41222
43 11-201110187223
ΕΙΡΗΝΗ
Δ.Δ.Λαρίσης
1:Α
1:Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
1
ΠΕΡΓΑΜΟΥ 14, T.K.
33100
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
068172999
45 11-201110187225
ΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ 6, T.K.
59033
1:Α
ΑΝΝΑ
051960281
-
ΕΝ.ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑΣΠΟΘΙΑ , T.K. 85200
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΓΕΡΟΦΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΓΙΝΗΣ 3, T.K. 35100
Μονοκατοικία
42 11-201110187222
ΚΑΡΙΩΡΗΣ
ΙΣΟΓ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
44 11-201110187224
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΦΩΚΑΙΑΣ 4-6, T.K. 12243 Δ.Δ.Αιγάλεω
A ΟΡ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 21, T.K.
15233
Α1
ΣΤΕΡΝΑ -, T.K. 68200
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
5.600,00
4.380,00
2.847,00
48,00 Όχι
296,17
1.533,00
330,36
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3080.00
0.00
1300.00
Όχι
Ε.Π. Κρήτης
και Νήσων
Αιγαίου
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα Ε.Π. Κρήτης
σιμότητας και Νήσων
στην
Αιγαίου
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα
ΤΡΑΠΕΖΑ
σιμότητας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
17.786,00
9.333,60
6.066,84
48,00 Όχι
631,13
3.266,76
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8483.60
0.00
850.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
4.500,00
4.500,00
2.925,00
48,00 Όχι
304,29
1.575,00
430,12
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4500.00
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
8.300,00
8.232,50
5.351,13
48,00 Όχι
556,64
2.881,38
427,44
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8232.50
0.00
0.00
Θεσσαλίας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
5.800,00
5.800,00
3.770,00
48,00 Όχι
392,18
2.030,00
340,56
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5800.00
0.00
0.00
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
20.799,87
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3640.00
7017.50
4692.40
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
7.037,00
5.860,00
3.809,00
48,00 Όχι
396,25
2.051,00
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5860.00
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
5.080,00
5.080,00
3.302,00
48,00 Όχι
343,43
1.778,00
464,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5080.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.092,81
7.791,28
5.064,33
48,00 Όχι
526,85
2.726,95
444,12
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7791.28
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
449,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10100.00
3700.00
1200.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
14.669,02
14.669,02
9.534,86
48,00 Όχι
991,90
5.134,16
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
10245.02
4424.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
16.060,00
14.861,60
9.660,04
48,00 Όχι
1.004,90
5.201,56
546,88
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
13561.60
0.00
1300.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
3.025,00
3.025,00
1.966,25
48,00 Όχι
204,52
1.058,75
420,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
3025.00
Δ.Δ.Καλυμνίων
A3
Δ.Δ.Χαλανδρίου
Δ.Δ.Στέρνας
ΙΣ1
ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΙΜ.
Δ.Δ.Σικυώνος (έδρα
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 0, T.K. 20200 Κίατο,το)
-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 106, T.K.
57200
Δ.Δ.Λαγκαδά
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Φωκίδος
Στερεάς
Ελλάδας
Αθηνών
Αθηνών
Εβρου
Κορινθίας
Αττικής
Αττικής
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Πελοποννήσου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
-
ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
Δ.Δ.Πατρέων
ΣΠΗΛΑΙΟΥ 14, T.K. 26334
Αχαϊας
Γ1
ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 15, T.K.
54250
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Δωδεκανή
Νοτίου Αιγαίου
σου
Λαρίσης
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Φθιώτιδος
Δ.Δ.Δελφών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Όχι
Στερεάς
Ελλάδας
Δ.Δ.Λαμιέων
Δ.Δ.Μακροχωρίου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δυτικής
Ελλάδας
Όχι
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
51 11-201110187231
52 11-201110187232
53 11-201110187233
54 11-201110187234
55 11-201110187235
56 11-201110187236
57 11-201110187237
58 11-201110187238
59 11-201110187239
60 11-201110187240
61 11-201110187241
62 11-201110187242
63 11-201110187243
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΕΜΑΝΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΠΕΤΚΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΖΩΡΟΘΕΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΤΑΤΑΚΗΣ
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΥΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΝΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
009601528
045376188
012978994
071214552
005873635
066853214
057648988
054438979
130705641
063094680
038374838
042003993
011134935
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μονοκατοικία
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2:Β
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4
-
-
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 17,
T.K. 55337
ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 8, T.K.
64200
Δ.Δ.Τριανδρίας
Δ.Δ.Χρυσουπόλεως
ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ Δ.Δ.Ξάνθης
9, T.K. 67100
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Καβάλας
Ξάνθης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Β3
ΣΟΛΩΜΟΥ 5Α, T.K. 42100 Δ.Δ.Τρικκαίων
Τρικάλων
-
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ 0, T.K.
52200
Δ.Δ.Λακκωμάτων
Δυτικής
Καστοριάς
Μακεδονίας
Δ.Δ.Λαμιέων
Στερεάς
Φθιώτιδος
Ελλάδας
Α1
ΜΥΛΩΝ 12, T.K. 35100
Α1
ΚΩΣΤΑ ΔΑΒΑΚΗ 4, T.K.
81100
1
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 1,
T.K. 57300
ΟΡ
ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΘΙΑΣ -,
Δ.Δ.Καλυμνίων
T.K. 85200
-
A3
ΙΣ1
Δ4
ΑΝΔΡΟΣ -, T.K. 84501
Δ.Δ.Μυτιλήνης
Λέσβου
Δ.Δ.Ανατολικού
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δ.Δ.Αρνά
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 105, T.K. 54635 Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 14,
T.K. 47100
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 50, T.K.
67100
Θεσσαλίας
Δ.Δ.Αρταίων
Δ.Δ.Ξάνθης
Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Αρτας
Ξάνθης
Ηπείρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7.069,60
7.069,60
4.595,24
48,00 Όχι
478,03
2.474,36
335,16
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.570,87
9.138,85
5.940,25
48,00 Όχι
617,96
3.198,60
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
18.138,93
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.250,00
6.250,00
4.062,50
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
11.235,47
9.396,93
6.108,00
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
16.817,05
14.533,50
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.117,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π. Κρήτης
και Νήσων
Αιγαίου
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα Ε.Π. Κρήτης
σιμότητας και Νήσων
στην
Αιγαίου
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
Όχι
Ε.Π. Κρήτης
και Νήσων
Αιγαίου
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7069.60
0.00
0.00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1342.50
2937.24
4859.11
5.250,00
644,70
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6991.60
9539.33
0.00
422,64
2.187,50
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3050.00
0.00
3200.00
48,00 Όχι
635,40
3.288,93
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4196.93
5200.00
0.00
9.446,78
48,00 Όχι
982,75
5.086,73
474,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7353.50
5880.00
1300.00
5.917,00
3.846,05
48,00 Όχι
400,09
2.070,95
363,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4617.00
0.00
1300.00
12.018,02
12.018,02
7.811,71
48,00 Όχι
812,64
4.206,31
463,68
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7808.77
0.00
4209.25
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα
ΤΡΑΠΕΖΑ
σιμότητας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
10.336,00
6.924,80
4.501,12
48,00 Όχι
468,26
2.423,68
379,64
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5624.80
0.00
1300.00
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα Ε.Π. Κρήτης
σιμότητας και Νήσων
στην
Αιγαίου
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα
ΤΡΑΠΕΖΑ
σιμότητας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
20.099,60
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6999.60
5200.00
7900.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.905,20
8.905,20
5.788,38
48,00 Όχι
602,13
3.116,82
356,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4846.20
0.00
4059.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.025,00
7.025,00
4.566,25
48,00 Όχι
475,00
2.458,75
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5725.00
0.00
1300.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.760,55
6.460,55
5.491,47
48,00 Όχι
571,26
969,08
558,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6460.55
0.00
0.00
Βορείου Αιγαίου Όχι
Δωδεκανή
Νοτίου Αιγαίου
σου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
64 11-201110187245
65 11-201110187246
66 11-201110187247
67 11-201110187248
68 11-201110187249
ΚΟΜΠΟΛΙΤΟΥ
ΓΟΥΛΑΠΤΣΗΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗΣ
ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
076003682
019254153
073555599
113156649
028531841
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μονοκατοικία
Δ.Δ.Κομνίνης
Φθιώτιδος
B2
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 85, T.K.
18122
ΑΘΗΝΑ
057919406
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
72 11-201110187253
ΣΤΟΥΜΠΑΣ
ΝΙΚΟΣ
014498447
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
73 11-201110187254
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ
ΝΙΚΗ
062810597
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
75 11-201110187257
76 11-201110187258
ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
058347016
039832030
025423271
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
ΚΟΜΝΗΝΑ 0, T.K. 35009
ΣΟΥΣΩΝΗ
Δ.Δ.Αγίου Πέτρου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
-
70 11-201110187251
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -, T.K.
61007
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
1:Α
-
ΕΥΚΛΕΙΔΗ 1, T.K. 57010
Καβάλας
Δυτικής
Μακεδονίας
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
075420210
74 11-201110187255
-
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7, T.K.
Δ.Δ.Νέας Περάμου
64007
Φλωρίνης
Ιονίων Νήσων
ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 15, T.K.
54250
ΚΛΕΑΝΘΗ
138226741
3
ΝΙΚ ΧΑΣΟΥ 21, T.K. 53100 Δ.Δ.Φλωρίνης
Κερκύρας
Δ1
ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Δ1
ΚΥΠΡΟΥ 33A, T.K. 40100 Δ.Δ.Κερκυραίων
Μονοκατοικία
69 11-201110187250
ΔΕΜΕΝΑΓΑ
A4
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
71 11-201110187252
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Στερεάς
Ελλάδας
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.000,00
6.847,20
4.450,68
48,00 Όχι
462,98
2.396,52
321,28
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
15.402,00
14.470,40
9.405,76
48,00 Όχι
978,45
5.064,64
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
13.079,50
13.079,50
8.501,68
48,00 Όχι
884,39
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.445,00
6.445,00
4.189,25
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.606,00
8.606,00
5.593,90
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
3.175,00
3.175,00
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
11.212,36
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4347.20
2500.00
0.00
431,56
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6344.40
2506.00
5620.00
4.577,83
629,36
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9892.50
1727.00
1460.00
435,80
2.255,75
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5060.00
1385.00
48,00 Όχι
581,94
3.012,10
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8606.00
0.00
0.00
2.063,75
48,00 Όχι
214,71
1.111,25
420,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
3175.00
10.632,98
6.911,44
48,00 Όχι
718,99
3.721,54
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9532.98
0.00
1100.00
12.487,37
10.560,00
6.864,00
48,00 Όχι
714,05
3.696,00
448,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6810.00
3750.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.050,00
5.275,00
3.428,75
48,00 Όχι
356,73
1.846,25
386,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3975.00
0.00
1300.00
Δ.Δ.Κορυδαλλού
Πειραιώς
Β4
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 19, T.K.
55134
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
Α1
ΑΜΦΙΑΛΗΣ 8, T.K. 12135
Δ.Δ.Περιστερίου
Αθηνών
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
10.573,54
7.122,80
4.629,82
48,00 Όχι
481,63
2.492,98
368,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7122.80
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
13.216,73
7.819,60
5.082,74
48,00 Όχι
528,74
2.736,86
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2315.60
4404.00
1100.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.367,35
3.628,91
2.358,79
48,00 Όχι
245,42
1.270,12
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3628.91
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.695,20
6.695,20
4.351,88
48,00 Όχι
452,71
2.343,32
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3850.00
2845.20
0.00
ΙΣ-1
ΠΟΤΑΜΙΤΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΣ 01,
Δ.Δ.Ακράτας
T.K. 25006
-
ΚΑΝΤΑΝΟΣ -, T.K. 73004
4
Ν ΠΛΑΣΤΗΡΑ 20, T.K.
60061
Δ.Δ.Κανδάνου
(Καντάνου)
Δ.Δ.Κολινδρού
Αχαϊας
Αττικής
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αττικής
Δυτικής
Ελλάδας
Χανίων
Κρήτης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
77 11-201110187259
78 11-201110187261
79 11-201110187262
80 11-201110187263
81 11-201110187264
82 11-201110187265
83 11-201110187266
84 11-201110187267
85 11-201110187268
86 11-201110187269
ΜΗΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΚΗ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΚΙΛΛΑΣ
ΜΥΛΩΝΑ
ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ
ΠΟΠΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΡΥΦΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
015796983
140683990
069923748
072256866
108634608
014837738
021421410
065772489
022066282
058905682
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
1:Α
Μονοκατοικία
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
Α
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, T.K.
Δ.Δ.Σταυρακίου
45333
Α1
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, T.K.
68400
1
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5, T.K.
58200
-
6ΟΣ-3
-
-
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 45, T.K.
48100
ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 43, T.K.
54635
Δ.Δ.Σουφλίου
Δ.Δ.Εδέσσης
Δ.Δ.Πρεβέζης
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 0, T.K. 53072 Δ.Δ.Αμυνταίου
ΕΞΑΜΙΛΙΑ -, T.K. 20100
ΙΣΟΓ
ΚΑΡΙΑΣ 184, T.K. 71601
ΙΣ2
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 35, T.K.
56626
Δ.Δ.Εξαμιλίων
Ιωαννίνων Ηπείρου
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Πρεβέζης
Ηπείρου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Φλωρίνης
Κορινθίας
Δυτικής
Μακεδονίας
Πελοποννήσου
Δ.Δ.Νέας
Αλικαρνασσού
Ηρακλείου Κρήτης
Δ.Δ.Συκεών
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
-
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 0, T.K. 53072 Δ.Δ.Ξινού Νερού
7.327,42
48,00 Όχι
762,24
3.945,53
346,52
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.843,22
14.661,62
9.530,05
48,00 Όχι
991,41
5.131,57
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
9.424,15
9.423,75
6.125,44
48,00 Όχι
637,19
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.379,27
10.379,27
6.746,53
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
4.245,25
4.200,00
2.730,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
14.947,24
14.947,10
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
16.500,50
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
19-12-2011
3609.07
6365.00
1298.88
408,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5820.00
5159.00
3682.62
3.298,31
363,52
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3812.85
0.00
5610.90
701,82
3.632,74
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5979.27
4400.00
0.00
48,00 Όχι
284,01
1.470,00
408,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4200.00
0.00
0.00
9.715,62
48,00 Όχι
1.010,70
5.231,49
563,64
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8383.10
6564.00
0.00
13.502,50
8.776,63
48,00 Όχι
913,00
4.725,88
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4960.00
8542.50
0.00
14.117,66
11.417,20
7.421,18
48,00 Όχι
772,00
3.996,02
535,36
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6417.20
0.00
5000.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
5.401,41
5.401,41
3.510,92
48,00 Όχι
365,27
1.890,49
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2472.41
0.00
2929.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
15.216,30
14.691,30
9.549,35
48,00 Όχι
993,38
5.141,96
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6566.30
4535.00
3590.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
14.760,52
14.760,52
9.594,34
48,00 Όχι
998,07
5.166,18
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5349.32
9411.20
0.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.925,36
8.925,36
5.801,48
48,00 Όχι
603,52
3.123,88
418,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3975.36
4950.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
14.101,00
12.569,00
8.169,85
48,00 Όχι
849,91
4.399,15
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7414.00
0.00
5155.00
88 11-201110187271
ΓΙΟΥΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
022208100
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1
Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86, T.K.
Δ.Δ.Αιγινίου
60300
Πιερίας
Ν.ΓΩΝΙΑ -, T.K. 63080
Κεντρικής
Χαλκιδικής
Μακεδονίας
Δ.Δ.Νέας Γωνιάς
11.272,95
Όχι
-
-
13.507,55
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μονοκατοικία
Μονοκατοικία
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Όχι
1:Α
1:Α
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Φλωρίνης
064231602
123750345
Όχι
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΓΥΡΗ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
Δυτικής
Μακεδονίας
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΤΣΙΩΤΣΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Φλωρίνης
87 11-201110187270
89 11-201110187272
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Δυτικής
Μακεδονίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 66, T.K.
53100
Δ.Δ.Φλωρίνης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
90 11-201110187274
91 11-201110187275
92 11-201110187276
93 11-201110187277
94 11-201110187278
95 11-201110187279
96 11-201110187280
97 11-201110187281
98 11-201110187282
99 11-201110187283
100 11-201110187284
101 11-201110187285
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΛΑΓΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ
ΚΑΦΦΕ
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΓΚΑΙΤΑΤΖΑΚΗΣ
ΜΠΙΤΖΙΚΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΤΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΝΤΕΛΗΜΗΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
011292894
045701684
112734794
066333927
017375293
024608206
045221191
028538737
018402377
015411307
009389710
024731638
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μονοκατοικία
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ 0, T.K. 60065
Δ.Δ.Πλαταμώνος
Α1
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0, T.K.
46100
2ΟΡΔ1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΒΟΛΗ 7, T.K.
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
54352
Α ΙΣΟ
-
-
Γ-Δ1
Δ1/2Ο
-
-
Ι1
Δ1
Δ.Δ.Ηγουμενίτσης
ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 11, T.K.
Δ.Δ.Λαρίσης
41447
ΜΥΤΗΛΙΝΙΟΙ -, T.K. 83101 Δ.Δ.Μυτιληνιών
Π.ΠΕΛΛΑ 0, T.K. 58005
ΛΕΩΝΙΔΑ 32, T.K. 56625
10.553,10
10.553,10
6.859,52
48,00 Όχι
713,59
3.693,59
400,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
12.724,39
12.724,39
8.270,85
48,00 Όχι
860,37
4.453,54
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7.444,29
5.814,42
3.779,37
48,00 Όχι
393,17
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.340,00
8.340,00
5.421,00
48,00 Όχι
Βορείου Αιγαίου Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.965,49
14.965,49
9.727,57
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7.849,84
7.849,84
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
9.488,60
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
Θεσσαλίας
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
ΥΔΡΟΥΣΑ KOINOTIKH 1 -,
Δ.Δ.Υδρούσσης
T.K. 53100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 1, T.K.
Δ.Δ.Κερκυραίων
49083
ΘΕΜΙΣΩΝΟΣ 17, T.K.
41447
Όχι
Πέλλας
Δ.Δ.Ηγουμενίτσης
Δ.Δ.Λαρίσης
Καβάλας
Φλωρίνης
Κερκύρας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Δυτικής
Μακεδονίας
Ιονίων Νήσων
Θεσπρωτία
Ηπείρου
ς
Λαρίσης
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Σάμου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Θεσπρωτία
Ηπείρου
ς
Λαρίσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Δ.Δ.Πέλλης
ΣΑΠΠΑΙΩΝ 91, T.K. 65201 Δ.Δ.Καβάλας
ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΑΓΚΛΗ 17,
T.K. 46100
Πιερίας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θεσσαλίας
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
10553.10
0.00
378,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3970.00
3754.39
5000.00
2.035,05
322,84
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4736.42
1078.00
0.00
563,93
2.919,00
322,56
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7040.00
0.00
1300.00
48,00 Όχι
1.011,98
5.237,92
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6725.68
6946.41
1293.40
5.102,40
48,00 Όχι
530,78
2.747,44
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4850.00
2026.84
973.00
9.488,60
6.167,59
48,00 Όχι
641,60
3.321,01
348,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3100.60
2958.00
3430.00
12.251,00
12.250,60
7.962,89
48,00 Όχι
828,39
4.287,71
365,16
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7299.00
3651.60
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
12.551,54
7.756,92
5.042,00
48,00 Όχι
524,50
2.714,92
467,50
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6043.64
413.28
1300.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.050,00
7.293,60
4.740,84
48,00 Όχι
493,21
2.552,76
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4213.60
3080.00
0.00
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.163,09
12.297,79
7.993,56
48,00 Όχι
831,54
4.304,23
520,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7310.00
0.00
4987.79
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ς της
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
2.800,00
2.800,00
1.820,00
48,00 Όχι
189,32
980,00
360,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
2800.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
102 11-201110187286
103 11-201110187287
104 11-201110187288
105 11-201110187289
106 11-201110187290
107 11-201110187291
108 11-201110187292
109 11-201110187293
110 11-201110187294
111 11-201110187295
112 11-201110187296
113 11-201110187297
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΦΑΚΙΤΣΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΦΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
ΓΟΥΣΙΑΣ
ΞΕΝΗΣ
ΜΗΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNIA
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
024730119
066901068
071903413
110846471
036825394
002179170
042837987
014393860
066375746
077327397
030477568
009031539
1:Α
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μονοκατοικία
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
-
A1
-
1ΟΣ
-
1
3
A1
Α1
Α ΟΡ.
1
ΘΕΜΙΣΩΝΟΣ 11, T.K.
41447
ΣΤΑΘΑ 120, T.K. 38221
ΠΛΑΓΙΑ 0, T.K. 30002
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ 0, T.K.
40200
ΛΑΡΙΣΗΣ 44, T.K. 40003
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
1, T.K. 48100
Θ ΖΙΑΚΑ 31, T.K. 51100
ΓΚΟΥΡΑ 27, T.K. 65201
ΙΤΑΝΟΥ 16, T.K. 71307
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 1, T.K. 47100
Δ.Δ.Λαρίσης
Δ.Δ.Βόλου
Δ.Δ.Πλαγιάς
Δ.Δ.Ελασσόνος
Δ.Δ.Αγιάς
Δ.Δ.Πρεβέζης
Δ.Δ.Γρεβενών
Δ.Δ.Καβάλας
Δ.Δ.Ηρακλείου
Δ.Δ.Περάνθης
16ΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ 42, T.K.
Δ.Δ.Καβάλας
65403
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 0, T.K. 58300 Δ.Δ.Γαλατάδων
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Μαγνησίας Θεσσαλίας
Αιτωλοακα Δυτικής
ρνανίας
Ελλάδας
Λαρίσης
Λαρίσης
Πρεβέζης
Γρεβενών
Καβάλας
Θεσσαλίας
Θεσσαλίας
Ηπείρου
Δυτικής
Μακεδονίας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Ηρακλείου Κρήτης
Αρτας
Ηπείρου
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
5.313,50
5.313,36
3.453,68
48,00 Όχι
359,29
1.859,68
607,20
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.668,36
10.376,44
6.744,69
48,00 Όχι
701,65
3.631,75
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
17.205,00
13.681,80
8.893,17
48,00 Όχι
925,13
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.073,00
13.959,00
9.073,35
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
5.400,00
5.400,00
3.510,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.400,00
14.331,30
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
7.408,40
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5313.36
0.00
0.00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7212.40
0.00
3164.04
4.788,63
405,04
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7553.00
6128.80
0.00
943,90
4.885,65
438,36
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5168.00
8791.00
0.00
48,00 Όχι
365,15
1.890,00
1.232,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
5400.00
9.315,35
48,00 Όχι
969,09
5.015,96
599,32
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
14331.30
0.00
0.00
7.408,40
4.815,46
48,00 Όχι
500,95
2.592,94
330,32
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2558.40
0.00
4850.00
14.053,55
14.053,55
9.134,81
48,00 Όχι
950,28
4.918,74
353,44
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5081.93
3955.68
5015.94
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.816,21
9.816,21
6.380,54
48,00 Όχι
663,76
3.435,67
430,24
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7690.94
0.00
2125.27
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.041,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
354,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7174.20
6566.00
1300.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
12.274,34
9.335,20
6.067,88
48,00 Όχι
631,20
3.267,32
354,96
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8405.20
0.00
930.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.984,90
8.984,90
5.840,19
48,00 Όχι
607,52
3.144,72
573,84
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6709.40
0.00
2275.50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
114 11-201110187299
115 11-201110187300
116 11-201110187301
117 11-201110187302
118 11-201110187303
119 11-201110187304
120 11-201110187305
121 11-201110187306
122 11-201110187308
123 11-201110187309
124 11-201110187310
125 11-201110187311
126 11-201110187312
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΑΛΑΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΙΣΑΑΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ
ΦΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
035417524
019231190
038319444
046746687
068877582
120287062
038394710
041899088
042624005
052160539
021957357
022967902
023920199
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μονοκατοικία
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΟΛΥΜΠΟΥ 1, T.K. 60066
1Ο
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 35, T.K.
55131
ΙΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ 30, T.K. 12351
-
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, T.K.
51200
Δ1
ΠΥΛΑΙΑΣ 65, T.K. 54454
Δ.Δ.Μακρυγιάλου
Πιερίας
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δ.Δ.Αγίας Βαρβάρας
Δ.Δ.Δεσκάτης
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
-
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7, T.K. 82100 Δ.Δ.Χίου
Γ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ &
ΚΕΡΚΗΣ 53, T.K. 13231
Α ΟΡΟ
-
-
Α
1
-
ΠΛΑΓΙΑ 0, T.K. 30002
Δ.Δ.Πετρούπολης
Δ.Δ.Πλαγιάς
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Δ.Δ.Σούδας
161, T.K. 73200
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 23, T.K.
57013
ΛΑΒΑΡΑ 0, T.K. 68004
ΔΟΥΜΠΙΑ- ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ,
T.K. 63073
ΛΕΥΚΑΔΙΟΥ ΧΕΡΝ 18,
T.K. 31100
Κεντρικής
Μακεδονίας
Δ.Δ.Ωραιοκάστρου
Δ.Δ.Σουφλίου
Δ.Δ.Πολυγύρου
Δ.Δ.Λευκάδος
Αθηνών
Αττικής
Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Χίου
Αθηνών
Αιτωλοακα Δυτικής
ρνανίας
Ελλάδας
Χανίων
Κρήτης
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Εβρου
Χαλκιδικής
Λευκάδας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ιονίων Νήσων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
12.901,00
10.769,23
7.000,00
48,00 Όχι
728,22
3.769,23
400,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
4.800,72
4.800,72
3.120,47
48,00 Όχι
324,59
1.680,25
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
25.383,05
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
14.230,00
13.160,00
8.554,00
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
2.987,00
2.987,00
1.941,55
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.783,00
8.954,00
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
8.942,33
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
616.00
6270.00
5000.00
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4800.72
0.00
0.00
5.250,00
384,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5000.00
11207.04
6300.00
889,82
4.606,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6560.00
6600.00
48,00 Όχι
201,99
1.045,45
332,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2987.00
0.00
0.00
5.820,10
48,00 Όχι
605,44
3.133,90
463,50
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7554.00
0.00
1400.00
7.325,00
4.761,25
48,00 Όχι
495,32
2.563,75
348,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4925.00
2400.00
0.00
17.310,00
10.769,23
7.000,00
48,00 Όχι
728,22
3.769,23
405,04
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6755.50
6128.80
0.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.994,81
8.534,00
5.547,10
48,00 Όχι
577,06
2.986,90
450,42
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8534.00
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.800,00
6.800,00
4.420,00
48,00 Όχι
459,83
2.380,00
988,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
6800.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.403,40
9.402,00
6.111,30
48,00 Όχι
635,75
3.290,70
378,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9402.00
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.773,13
6.773,13
4.402,53
48,00 Όχι
457,99
2.370,60
432,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4827.13
826.00
1120.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
16.490,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10640.00
5800.00
0.00
Βορείου Αιγαίου Όχι
Αττικής
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
127 11-201110187313
128 11-201110187314
129 11-201110187315
130 11-201110187316
131 11-201110187317
132 11-201110187318
133 11-201110187319
134 11-201110187320
135 11-201110187322
136 11-201110187323
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΡΤΗ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΤΟΜΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗΣ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΜΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
054075469
074111311
117906942
008611898
013118445
021965044
130751830
133507236
028766710
124457593
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 10,
T.K. 52100
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3,
T.K. 59100
Δ.Δ.Καστορίας
Δ.Δ.Κορνοφωλεάς
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Δ.Δ.Καστορίας
Δυτικής
Καστοριάς
Μακεδονίας
9
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 10,
T.K. 52100
2
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 12, T.K.
59100
Α ΟΡ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4, T.K.
Δ.Δ.Γεφύρας
57011
Δ.Δ.Παλαιοκκλησίου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Καρδίτσας Θεσσαλίας
8.000,00
48,00 Όχι
832,22
4.307,69
400,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
17.675,00
14.825,00
9.636,25
48,00 Όχι
1.002,43
5.188,75
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
7.021,00
7.021,00
4.563,65
48,00 Όχι
474,71
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
3.330,00
3.330,00
2.164,50
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.947,22
14.947,21
9.715,69
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
7.210,21
7.210,21
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
10.848,91
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
19-12-2011
9305.00
1700.00
4000.00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9850.00
4975.00
0.00
2.457,35
301,68
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2900.00
0.00
4121.00
225,20
1.165,50
346,36
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2180.00
0.00
1150.00
48,00 Όχι
1.010,71
5.231,52
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
9010.00
5937.21
4.686,64
48,00 Όχι
487,50
2.523,57
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3089.71
0.00
4120.50
10.737,61
6.979,45
48,00 Όχι
726,03
3.758,16
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4666.20
3045.61
3025.80
13.221,00
13.221,00
8.593,65
48,00 Όχι
894,00
4.627,35
630,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6913.00
6308.00
0.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
13.562,00
13.562,00
8.815,30
48,00 Όχι
917,04
4.746,70
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5100.00
4362.00
4100.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ς της
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.376,80
14.376,80
9.344,92
48,00 Όχι
972,16
5.031,88
532,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11227.00
0.00
3149.80
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα Ε.Π. Κρήτης
σιμότητας και Νήσων
στην
Αιγαίου
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα
ΤΡΑΠΕΖΑ
σιμότητας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
12.992,00
4.888,40
3.177,46
48,00 Όχι
330,56
1.710,94
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4888.40
0.00
0.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
13.607,00
13.606,80
8.844,42
48,00 Όχι
920,08
4.762,38
356,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8606.80
0.00
5000.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
5.970,00
5.970,00
3.880,50
48,00 Όχι
403,66
2.089,50
443,16
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4670.00
1300.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 77, T.K.
Δ.Δ.Γρεβενών
51100
Γρεβενών
Κρήτης
12.307,69
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 60Α, T.K.
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
54351
1:Α
Ρεθύμνης
15.005,00
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΡ5Δ1
ΦΑΝΗ
Δ.Δ.Ρεθύμνης
Ημαθίας
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Όχι
ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΠΕΤΡΕΣ -, T.K. 74100
Δ.Δ.Βέροιας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου
138 11-201110187325
-
Δυτικής
Μακεδονίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ 0, T.K.
68400
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ 0, T.K.
43100
Καστοριάς
Ιονίων Νήσων
Ημαθίας
Δ.Δ.Βέροιας
-
-
Λευκάδας
Θεσσαλίας
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 0, T.K. 84400 Δ.Δ.Πάρου
1:Α
103707500
Γ 1ΟΡ
ΦΛΟΓΑΙΤΗ 10, T.K. 31100 Δ.Δ.Λευκάδος
Τρικάλων
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
1
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΟΥΣΩ 078413285
ΒΑΙΑ
Β# Δ8
Δ.Δ.Τρικκαίων
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ε.Π. Κρήτης
και Νήσων
Αιγαίου
ΜΑΥΡΗ
ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ
-
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 12,
T.K. 42100
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μονοκατοικία
137 11-201110187324
100153321
-
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
139 11-201110187326
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Δυτικής
Μακεδονίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
140 11-201110187327
141 11-201110187328
142 11-201110187329
143 11-201110187330
144 11-201110187331
145 11-201110187332
146 11-201110187333
147 11-201110187335
148 11-201110187336
149 11-201110187337
ΚΑΛΛΙΓΝΩΜΟΣ
ΠΑΡΟΥΚΑΣ
ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΜΥΛΩΝΑ
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
075398407
043857935
050590925
033424520
024734272
061887959
043753126
068517240
025314957
117475584
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣ Δ4
-
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18, T.K. 54634 Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
ΕΣΠΕΡΙΑΣ 8, T.K. 82100
Δ.Δ.Χίου
1
- , T.K. 30005
B1
ΜΑΚΕΔ Γ ΠΑΠΠΑ 11, T.K.
Δ.Δ.Αμυνταίου
53200
ΙΣ1
Β3
ΕΚΤΟΡΟΣ 8, T.K. 41221
Δ.Δ.Καινουργίου
Δ.Δ.Λαρίσης
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 21, T.K. 54631 Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
-
ΠΑΡ ΚΑΡΑΜΑΝΗ 12, T.K.
Δ.Δ.Πρεβέζης
48100
1
ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 47, T.K.
16346
-
Δ2
ΛΑΓΥΝΑ 0, T.K. 68003
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 8, T.K.
54643
Δ.Δ.Ηλιούπολης
Δ.Δ.Σουφλίου
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Χίου
Φλωρίνης
Λαρίσης
Δυτικής
Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Πρεβέζης
Αθηνών
Εβρου
Ηπείρου
Αττικής
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
150 11-201110187338
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
057833360
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 68400
Δ.Δ.Μάνδρας
Εβρου
151 11-201110187340
ΜΟΥΤΣΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
117769875
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΝΙΚ ΚΟΠΤΣΗ 12, T.K.
57018
Δ.Δ.Μελισσοχωρίου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
152 11-201110187341
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
064343440
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΓΙΟΣ -, T.K. 34300
Δ.Δ.Αγίου
Ευβοίας
Στερεάς
Ελλάδας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
2.097,24
2.097,24
1.363,21
48,00 Όχι
141,82
734,03
300,00
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.946,00
7.332,40
4.766,06
48,00 Όχι
495,80
2.566,34
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.015,00
9.230,77
6.000,00
48,00 Όχι
624,18
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
6.870,02
6.870,02
4.465,51
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
3.940,00
3.940,00
2.561,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
5.582,26
5.124,14
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.188,96
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2097.24
0.00
0.00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3016.40
3016.00
1300.00
3.230,77
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6215.00
3800.00
0.00
464,55
2.404,51
393,60
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4120.11
0.00
2749.91
48,00 Όχι
266,42
1.379,00
306,72
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2900.00
0.00
1040.00
3.330,69
48,00 Όχι
346,45
1.793,45
312,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3824.14
0.00
1300.00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4410.50
4480.00
6298.46
16.279,05
6.168,00
4.009,20
48,00 Όχι
417,05
2.158,80
332,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6168.00
0.00
0.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.379,00
10.769,23
7.000,00
48,00 Όχι
728,22
3.769,23
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3920.00
2417.00
5000.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
3.700,00
3.700,00
2.405,00
48,00 Όχι
250,20
1.295,00
364,72
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3700.00
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
12.039,24
12.033,30
7.821,65
48,00 Όχι
813,65
4.211,66
402,76
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4776.30
0.00
7257.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
10.488,00
10.180,00
6.617,00
48,00 Όχι
688,37
3.563,00
402,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5180.00
5000.00
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
9.264,00
9.113,55
5.923,81
48,00 Όχι
616,22
3.189,74
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7283.80
1829.75
0.00
Όχι
Βορείου Αιγαίου Όχι
Αιτωλοακα Δυτικής
ρνανίας
Ελλάδας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
153 11-201110187342
154 11-201110187343
155 11-201110187344
156 11-201110187345
ΓΑΡΔΕΛΗ
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
118878309
038638283
119751498
041627685
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
19.120,35
13.161,20
8.554,78
48,00 Όχι
889,95
4.606,42
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.374,40
8.359,99
5.433,99
48,00 Όχι
565,29
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.538,92
9.538,92
6.200,30
48,00 Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
10.680,00
10.680,00
6.942,00
1267.00
313,52
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8181.20
3680.00
1300.00
2.926,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4300.00
2760.00
1299.99
645,01
3.338,62
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9538.92
0.00
0.00
48,00 Όχι
722,18
3.738,00
340,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4200.00
2650.00
3830.00
16.609,92
12.308,12
8.000,28
48,00 Όχι
832,26
4.307,84
439,60
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7752.20
3345.60
1210.32
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
3.576,30
3.576,30
2.324,60
48,00 Όχι
241,82
1.251,71
340,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2386.30
0.00
1190.00
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
319,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6795.00
3985.00
4220.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
6.095,00
6.095,00
3.961,75
48,00 Όχι
412,14
2.133,25
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3400.00
2695.00
0.00
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5150.00
5050.00
4800.00
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ
ΦΑΙΑΚΩΝ 19, T.K. 54453
ΙΣ-2
ΗΡΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 82, Δ.Δ.Ηλιούπολης
T.K. 16346
Α ΟΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ -, T.K.
52056
Δ.Δ.Πολυκάρπης
Αθηνών
Καστοριάς
Βορείου Αιγαίου Όχι
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
1950.00
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
021874853
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
5386.96
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
1:Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
19-12-2011
Ε.Π. Αττικής
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ
400,00
Όχι
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
161 11-201110187351
3.011,39
Αθηνών
1:Α
106706846
581,79
Δ.Δ.Ηλιούπολης
120950208
Λέσβου
48,00 Όχι
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14, T.K.
16346
ΕΛΕΝΗ
Δ.Δ.Παλαιοχωρίου
5.592,57
A
ΝΙΩΡΑ
ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 0, T.K.
81200
8.603,96
Όχι
158 11-201110187347
-
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
9.485,42
Όχι
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
1:Α
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0,
Δ.Δ.Μεγαπλατάνου
T.K. 58400
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 3, T.K. 54248 Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
109113026
160 11-201110187350
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
3 ΟΡΟ
ΣΟΦΙΑ
119767890
Β1
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0, Κ.Δ.Αγίου
T.K. 19500
Κωνσταντίνου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μονοκατοικία
157 11-201110187346
ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ
-
ΣΙΔ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ Κ.Δ.Αφιδνών
, T.K. 19014
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
159 11-201110187348
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Αττικής
Αττικής
Δυτικής
Μακεδονίας
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
162 11-201110187352
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
111346530
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ 1, T.K. 42200 Δ.Δ.Καλαμπάκας
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
163 11-201110187353
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
123043301
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 117, T.K.
17342
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
7.780,00
6.583,20
4.279,08
48,00 Όχι
445,13
2.304,12
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5283.20
0.00
1300.00
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Ναι
529,10
5.250,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10500.00
0.00
4500.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
13.267,00
13.248,50
8.611,53
48,00 Όχι
895,85
4.636,98
560,64
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8128.50
5120.00
0.00
164 11-201110187354
165 11-201110187355
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ
ΝΤΕΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
036532026
022217549
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
7
Α ΟΡ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11, T.K.
54630
ΑΝΤΙΡΡΙΟ 0, T.K. 30020
Δ.Δ.Αγίου Δημητρίου
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Δ.Δ.Αντιρρίου
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Αιτωλοακα Δυτικής
ρνανίας
Ελλάδας
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
166 11-201110187356
167 11-201110187357
168 11-201110187359
169 11-201110187360
170 11-201110187361
171 11-201110187362
172 11-201110187364
173 11-201110187367
174 11-201110187368
175 11-201110187369
176 11-201110187370
177 11-201110187371
ΤΣΙΤΩΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ
ΓΑΛΑΡΗ
ΣΙΩΖΟΥ
ΜΟΥΛΑΪΔΗΣ
ΘΩΜΑ
ΚΑΡΑΤΣΕΣ
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΛΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΖΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
019666079
071333608
045493805
076240386
051274072
105100992
043442674
111242949
031005968
030520145
015838407
058724871
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΝΗΣΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -, T.K.
45500
1:Α
Μονοκατοικία
ΛΙΠΟΧΩΡΙ 0, T.K. 58500
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ 105, T.K.
12241
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K. 47100
ΚΙΛΕΛΕΡ 27, T.K. 44100
Α ΟΡ.
2
Μονοκατοικία
Μονοκατοικία
Δ.Δ.Σκύδρας
Δ.Δ.Αιγάλεω
Δ.Δ.Περάνθης
Δ.Δ.Κονίτσης
Αθηνών
Αρτας
2.905,00
400,00
19-12-2011
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.855,19
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7.855,19
5.105,87
48,00 Όχι
530,66
2.749,32
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6565.19
0.00
1290.00
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 8.416,67
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
7.207,00
4.684,55
48,00 Όχι
486,91
2.522,45
336,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5907.00
0.00
1300.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 14.138,80
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.138,80
9.190,22
48,00 Όχι
955,17
4.948,58
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5778.80
2360.00
6000.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.120,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.120,00
4.628,00
48,00 Όχι
480,99
2.492,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1120.00
6000.00
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ΕΘΝΙΚΗ
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.700,00
ζωής στην
ΕΛΛΑΔΟΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
7.951,60
5.168,54
48,00 Όχι
537,21
2.783,06
541,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7951.60
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 16.444,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.148,00
5.296,20
48,00 Όχι
550,47
2.851,80
1.482,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2335.00
5813.00
0.00
Όχι
Ε.Π. Κρήτης
και Νήσων
Αιγαίου
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα Ε.Π. Κρήτης
σιμότητας και Νήσων
στην
Αιγαίου
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελα ΕΘΝΙΚΗ
σιμότητας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 13.330,68
στην
ΕΛΛΑΔΟΣ
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
7.479,20
4.861,48
48,00 Όχι
505,28
2.617,72
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6529.20
0.00
950.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 15.258,20
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
9.244,00
6.008,60
48,00 Όχι
624,51
3.235,40
415,60
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5244.00
4000.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ΕΘΝΙΚΗ
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.407,42
ζωής στην
ΕΛΛΑΔΟΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
5.921,31
3.848,85
48,00 Όχι
400,03
2.072,46
393,36
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5921.31
0.00
0.00
Βορείου Αιγαίου Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 17.083,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.672,00
4.336,80
48,00 Όχι
450,75
2.335,20
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6672.00
0.00
0.00
Πελοποννήσου
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 21.815,81
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.937,60
9.709,44
48,00 Όχι
1.009,13
5.228,16
495,52
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7349.60
6288.00
1300.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Αττικής
Ηπείρου
Ιωαννίνων Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας
Δ.Δ.Αρναίας
Δ.Δ.Σπόων
Δωδεκανή
Νοτίου Αιγαίου
σου
02
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ
Δ.Δ.Χανίων
67, T.K. 73100
Χανίων
Α1
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2,
T.K. 35100
Στερεάς
Φθιώτιδος
Ελλάδας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K. 22001
Δ.Δ.Στόλου
Λέσβου
Αρκαδίας
Όχι
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
561,25
ΑΡΝΑΙΑ 0, T.K. 63074
Δ.Δ.Μυτιλήνης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
48,00 Όχι
Κεντρικής
Χαλκιδικής
Μακεδονίας
ΔΗΛΟΥ 4, T.K. 81100
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
5.395,00
Ευβοίας
Δ.Δ.Μεγάλης Βρύσης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
8.300,00
Ιωαννίνων Ηπείρου
Πέλλας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 54, T.K. 34001 Δ.Δ.Καρύστου
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ 0, T.K. 85700
Μονοκατοικία
1:Α
1:Α
Α1
Δ.Δ.Ιωαννιτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κρήτης
Όχι
13.770,00
0.00
2000.00
6300.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
178 11-201110187372
179 11-201110187373
180 11-201110187375
181 11-201110187376
182 11-201110187377
183 11-201110187378
184 11-201110187380
185 11-201110187381
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΖΟΥΡΟΥ
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΜΑΝΑΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΟΣ
ΦΙΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΗ-ΤΣΕΤΣΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
035235520
116961160
015135591
015703181
053369505
017841616
006550900
1:Α
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
1:Α
1:Α
Δ1
Δ.Δ.Φλωρίνης
Μονοκατοικία
ΜΕΤΣΟΒΟ 0, T.K. 44200
Μονοκατοικία
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΠΑΛΑΜΑ
Δ.Δ.Ερυθρών
4, T.K. 19008
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
019843261
Δ.Δ.Μετσόβου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Βορείου Αιγαίου Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 18.492,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
12.835,00
8.342,75
48,00 Όχι
867,11
4.492,25
340,56
Βορείου Αιγαίου Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 11.100,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.498,35
6.823,92
48,00 Όχι
709,28
3.674,42
Αχαϊας
Δυτικής
Ελλάδας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.533,63
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.466,88
4.853,47
48,00 Όχι
504,49
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.577,56
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
6.577,56
4.275,41
48,00 Όχι
Βοιωτίας
Στερεάς
Ελλάδας
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ΕΘΝΙΚΗ
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.649,80
ζωής στην
ΕΛΛΑΔΟΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
6.630,50
4.309,82
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 15.522,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
12.274,40
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 14.950,00
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Λέσβου
Λέσβου
Ιωαννίνων Ηπείρου
Δυτικής
Αττικής
Αττικής
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6560.00
6275.00
0.00
411,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4998.35
0.00
5500.00
2.613,41
496,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6166.88
0.00
1300.00
444,39
2.302,15
415,18
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5277.56
1300.00
48,00 Όχι
447,97
2.320,68
380,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6630.50
0.00
0.00
7.978,36
48,00 Όχι
829,28
4.296,04
475,06
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7604.40
0.00
4670.00
13.470,00
8.755,50
48,00 Όχι
910,02
4.714,50
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3300.00
8870.00
1300.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.721,99
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.720,39
4.368,25
48,00 Όχι
454,01
2.352,14
316,52
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2420.39
0.00
4300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 5.256,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
5.256,00
3.416,40
48,00 Όχι
355,13
1.839,60
337,60
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3956.00
0.00
1300.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ι-2
ΓΡΑΜΜΟΥ 19, T.K. 46100 Δ.Δ.Ηγουμενίτσης
Θεσπρωτία
Ηπείρου
ς
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1
ΝΚΟΛΑΟΥ ΚΡΙΤΙΑ 5, T.K.
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
54352
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
Δ-2
ΜΠΟΥΣΙΟΥ 13-15, T.K.
11526
Δ.Δ.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.001,00
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
7.001,00
4.550,65
48,00 Όχι
472,98
2.450,35
496,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7001.00
0.00
0.00
ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ 0, T.K.
80100
Δ.Δ.Καρβουνάδων
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 9.374,74
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
9.374,74
6.093,58
48,00 Όχι
633,33
3.281,16
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5559.54
3815.20
0.00
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.000,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.000,00
3.900,00
48,00 Όχι
405,37
2.100,00
435,24
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6000.00
0.00
016146382
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
188 11-201110187384
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
054546106
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
026496039
Δ.Δ.Πατρέων
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 27,
Δ.Δ.Λεβαδέων
T.K. 32100
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ 19-21, T.K.
26223
Δ.Δ.Μυτιλήνης
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
187 11-201110187383
ΚΑΡΑΜΠΑΣΑΚΗ
Β4
ΔΑΜΟΦΙΛΗΣ 6, T.K.
81100
Μονοκατοικία
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ι1-Ι2
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
Δ.Δ.Μυτιλήνης
42, T.K. 81100
1:Α
1:Α
108007625
1
ΔΗΜΑΡΧ.
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 40, T.K.
53100
186 11-201110187382
189 11-201110187385
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
1
ΓΟΡΔΩΝΟΣ 12, T.K.
68300
Δ.Δ.Διδυμοτείχου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
190 11-201110187386
191 11-201110187387
192 11-201110187388
193 11-201110187389
194 11-201110187390
195 11-201110187391
196 11-201110187392
197 11-201110187394
198 11-201110187396
199 11-201110187397
200 11-201110187398
201 11-201110187399
ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΤΖΑΓΚΑΣ
ΦΑΝΗ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΚΛΑΔΑΚΙ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΥΡΙΛΛΗ
ΧΑΛΙΚΑ
ΖΕΪΜΠΕΟΓΛΟΥ
ΠΡΑΠΠΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
002578641
015190451
017358180
073663250
115064197
034398808
113614917
052066766
126131160
034702699
041363626
045538692
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΡΔ1
1
Α4-Β
A3-A
1
Α1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17, T.K.
65403
ΓΟΡΔΩΝΟΣ 12, T.K.
68300
ΓΑΛΑΤΗ 24, T.K. 41223
ΕΦΕΣΟΥ 5, T.K. 54351
Δ.Δ.Καβάλας
Δ.Δ.Διδυμοτείχου
Δ.Δ.Λαρίσης
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 26, T.K.
Δ.Δ.Αρταίων
47100
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 46, T.K.
20400
ΚΟΞΑΡΕ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
0, T.K. 74060
Δ.Δ.Ξυλοκάστρου
Δ.Δ.Κοξαρές
Γ1
ΣΑΠΦΟΥΣ 14, T.K. 11146 Δ.Δ.Γαλατσίου
0
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 64, T.K.
16674
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 0, T.K.
27068
3
ΙΣΟΓ.
Δ.Δ.Γλυφάδας
Δ.Δ.Ανδραβίδας
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 202, T.K.
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
54352
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 38, T.K.
40100
Δ.Δ.Τυρνάβου
Καβάλας
Εβρου
Λαρίσης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Θεσσαλίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Αρτας
Κορινθίας
Ρεθύμνης
Αθηνών
Αθηνών
Ηλείας
Ηπείρου
Πελοποννήσου
Κρήτης
Αττικής
Αττικής
Δυτικής
Ελλάδας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Λαρίσης
Θεσσαλίας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.996,12
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.760,60
5.044,39
48,00 Όχι
524,28
2.716,21
416,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.000,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.000,00
3.900,00
48,00 Όχι
405,37
2.100,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 3.850,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
3.850,00
2.502,50
48,00 Όχι
260,12
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.000,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
10.000,00
6.500,00
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 14.300,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.287,60
9.286,94
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.250,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.852,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.337,20
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
Όχι
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6460.60
0.00
1300.00
435,24
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6000.00
0.00
1.347,50
385,24
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3850.00
0.00
0.00
675,57
3.500,00
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5000.00
0.00
5000.00
48,00 Όχι
965,28
5.000,66
315,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8287.60
0.00
6000.00
5.103,80
48,00 Όχι
530,50
2.748,20
494,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6552.00
0.00
1300.00
6.337,20
4.119,18
48,00 Όχι
428,10
2.218,02
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2956.00
2081.20
1300.00
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 11.747,77
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
11.025,00
7.166,25
48,00 Όχι
744,82
3.858,75
398,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6625.00
4400.00
0.00
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.847,00
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
8.611,00
5.597,15
48,00 Όχι
581,80
3.013,85
584,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8611.00
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 11.951,53
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.076,05
7.199,43
48,00 Όχι
748,29
3.876,62
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6236.05
4840.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 3.609,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
3.609,00
2.345,85
48,00 Όχι
243,83
1.263,15
408,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
3609.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 14.642,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.639,20
9.515,48
48,00 Όχι
989,02
5.123,72
500,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5339.20
0.00
9300.00
Όχι
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
202 11-201110187400
203 11-201110187401
204 11-201110187402
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ
ΔΑΜΠΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
116304367
055587504
007355747
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
6.962,41
4.525,56
48,00 Όχι
470,35
2.436,84
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.159,15
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7.159,15
4.653,44
48,00 Όχι
483,63
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.258,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.028,00
6.518,20
48,00 Όχι
0.00
1100.00
480,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6962.41
0.00
0.00
2.505,70
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4995.15
0.00
2164.00
677,50
3.509,80
421,68
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
10028.00
0.00
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 12.292,00
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
12.012,00
7.807,80
48,00 Όχι
811,53
4.204,20
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5580.00
1432.00
5000.00
0
1Η ΠΑΡΟΔΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 0, T.K. Δ.Δ.Θερίσου
73100
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.936,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.936,00
4.508,40
48,00 Όχι
468,60
2.427,60
444,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5636.00
0.00
1300.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 9.229,76
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.177,60
4.665,44
48,00 Όχι
484,93
2.512,16
340,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5977.60
0.00
1200.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 20.000,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5900.00
7996.80
5100.00
Μεσσηνίας Πελοποννήσου
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 13.802,80
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
13.802,80
8.971,82
48,00 Όχι
932,47
4.830,98
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8382.80
0.00
5420.00
Αθηνών
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.070,80
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
8.043,40
5.228,21
48,00 Όχι
543,38
2.815,19
478,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8043.40
0.00
0.00
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 8.521,60
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.807,60
5.074,94
48,00 Όχι
527,47
2.732,66
545,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3714.00
2793.60
1300.00
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.284,30
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
6.284,30
4.084,79
48,00 Όχι
424,59
2.199,51
448,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
6284.30
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
028796996
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.257,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
1808.37
Δ.Δ.Αθηναίων
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
19-12-2011
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 10, T.K.
11851
1:Α
ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ
300,00
Α ΟΡ.
117460964
209 11-201110187408
1.017,93
Όχι
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
012064780
196,53
Θεσσαλίας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β9
Μονοκατοικία
210 11-201110187409
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΓΕΝΙΟΣ
129507252
1:Α
Μονοκατοικία
211 11-201110187410
ΠΕΛΕΚΑΣΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
129639617
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
212 11-201110187411
ΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
034951599
1:Α
Μονοκατοικία
213 11-201110187412
ΣΑΛΙΧΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
103624509
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΚΑΠΛΑΝΗ 4-6, T.K. 45444 Δ.Δ.Ιωαννιτών
ΠΛΗΚΑΤΙ 0, T.K. 44100
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0, T.K. 24100
Α1
2
Δ.Δ.Νέας Μηχανιώνας
48,00 Όχι
Λαρίσης
206 11-201110187405
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Όχι
1.890,44
Δ.Δ.Λαρίσης
1:Α
ΔΑΛΛΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 0,
T.K. 57004
ΙΣΟΓ.
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
2.908,37
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΡΙΕ 18, T.K.
41335
050852708
208 11-201110187407
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 2.908,37
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Β1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
047939540
ΣΚΟΤΙΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 0, T.K.
Δ.Δ.Σκοτίνης
60063
Δ.Δ.Καβάλας
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 6, T.K. 65404
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μονοκατοικία
205 11-201110187404
ΠΕΡΡΑΚΗ
Καβάλας
1
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
207 11-201110187406
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Δ.Δ.Πληκατίου
Δ.Δ.Κεντρικού
ΜΥΚΟΝΟΥ 44, T.K. 16336 Δ.Δ.Ηλιούπολης
Χανίων
Κρήτης
Ιωαννίνων Ηπείρου
Ιωαννίνων Ηπείρου
Αττικής
Τ.Δ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ 0, T.K.
Δ.Δ.Δρακότρυπας
43100
Καρδίτσας Θεσσαλίας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 8, T.K. 15234
Αθηνών
Όχι
Ε.Π. Αττικής
Δ.Δ.Χαλανδρίου
Αττικής
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
214 11-201110187414
215 11-201110187415
216 11-201110187416
217 11-201110187417
218 11-201110187418
219 11-201110187419
220 11-201110187420
221 11-201110187421
222 11-201110187422
223 11-201110187423
224 11-201110187424
225 11-201110187425
226 11-201110187426
ΔΟΥΚΑΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ
ΠΟΥΛΙΑΝΑ
ΠΑΣΜΑΤΖΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΥΡΝΑΣ
ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
032858662
068828620
104608372
040894730
028940570
015729320
012100352
070536790
056365561
120064038
065061784
011794612
014355160
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
1:Α
1:Α
Μονοκατοικία
Μονοκατοικία
Μονοκατοικία
ΚΑΣΤΑΝΕΑ 0, T.K. 44100
Α4
Β ΟΡ.
Γ ΟΡ
ΒΥΡΩΝΟΣ 18, T.K. 15121 Δ.Δ.Βύρωνος
ΔΑΦΝΗΣ 142, T.K. 60063
4
21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 60, T.K.
61100
Γ1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60, T.K.
54639
Α ΟΡ.
ΑΝΩ ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ 0, T.K.
57002
3ΟΡ
Δ.Δ.Πόρων
ΦΑΝΑΡΙΟΥ 11, T.K. 26226 Δ.Δ.Πατρέων
ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 0,
T.K. 68002
1ΟΡΔ2
Δ.Δ.Καστανέας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49, T.K.
50200
Δ.Δ.Σαμοθράκης
Αθηνών
Αττικής
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Αχαϊας
Δυτικής
Ελλάδας
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Δ.Δ.Κιλκίς
Κιλκίς
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δ.Δ.Στεφανινών
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δ.Δ.Πτολεμαΐδος
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 23, T.K. 56121 Δ.Δ.Αμπελοκήπων
ΔΑΦΝΟΥΛΑ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΔ.Δ.Προδρομίου
ΠΡΟΔΡΟΜΙ 0, T.K. 46200
ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ 0, T.K. 59300
Ιωαννίνων Ηπείρου
Δ.Δ.Προδρόμου
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΔ.Δ.Αντιρρίου
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 25, T.K. 30020
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Θεσπρωτία
Ηπείρου
ς
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Αιτωλοακα Δυτικής
ρνανίας
Ελλάδας
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 8.300,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.254,80
5.365,62
48,00 Όχι
557,70
2.889,18
853,02
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 11.427,67
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
6.946,40
4.515,16
48,00 Όχι
469,32
2.431,24
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 3.409,20
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
2.580,00
1.677,00
48,00 Όχι
174,29
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.500,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.735,20
4.377,88
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 12.123,33
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.623,40
7.555,21
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 5.600,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
5.600,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 5.424,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1000.00
7254.80
0.00
364,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6946.40
0.00
0.00
903,00
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1680.00
0.00
900.00
455,02
2.357,32
436,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5435.20
1300.00
48,00 Όχι
785,25
4.068,19
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6148.40
1375.00
4100.00
3.640,00
48,00 Όχι
378,35
1.960,00
408,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5600.00
0.00
5.424,00
3.525,60
48,00 Όχι
366,38
1.898,40
344,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5424.00
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 15.089,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
14.908,00
9.690,20
48,00 Όχι
1.007,19
5.217,80
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4208.00
5100.00
5600.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 8.286,10
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
7.506,10
4.878,96
48,00 Όχι
507,12
2.627,14
519,68
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7506.10
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 17.900,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.013,39
5.250,00
374,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3939.60
7600.00
4800.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 21.996,16
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.013,39
5.250,00
423,36
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11913.60
0.00
4657.97
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 14.976,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
14.976,00
9.734,40
48,00 Όχι
1.011,75
5.241,60
446,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8776.00
0.00
6200.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 15.000,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.700,00
9.555,00
48,00 Όχι
993,11
5.145,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9400.00
4000.00
1300.00
Όχι
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
227 11-201110187427
228 11-201110187428
ΣΙΑΤΗΡΑΣ
ΣΚΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
053789364
108774328
1:Α
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
005560250
1:Α
Μονοκατοικία
230 11-201110187430
ΣΑΛΙΜΠΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
139938521
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
232 11-201110187432
233 11-201110187433
234 11-201110187434
235 11-201110187436
ΒΕΝΤΖΙΛΗΣ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΨΕΙΡΑΚΗΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
051278022
041412975
078882121
011550943
016532115
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 19.409,71
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.013,39
5.250,00
Κεφαλληνί
Ιονίων Νήσων
ας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 15.629,19
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
13.314,56
8.654,46
48,00 Όχι
899,48
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.368,90
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
10.033,00
6.521,45
48,00 Όχι
Δ.Δ.Γρεβενών
Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 3.435,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
3.435,00
2.232,75
Δ.Δ.Κορομηλέας
Στερεάς
Φθιώτιδος
Ελλάδας
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ΕΘΝΙΚΗ
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 9.706,00
ζωής στην
ΕΛΛΑΔΟΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
9.706,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.970,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Δ.Δ.Χαβριάτων
1
ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟΥ 10, T.K.
51100
2
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΗΓΑ 37,
T.K. 68200
Δ.Δ.Οινόης
Δ.Δ.Ορεστιάδος
Καρδίτσας Θεσσαλίας
Καστοριάς
Εβρου
Δυτικής
Μακεδονίας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
19-12-2011
8807.16
0.00
1250.00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8266.89
3924.97
6867.10
4.660,10
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7282.96
6031.60
0.00
677,87
3.511,55
557,88
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8733.00
0.00
1300.00
48,00 Όχι
232,08
1.202,25
330,80
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3435.00
0.00
0.00
6.308,90
48,00 Όχι
655,73
3.397,10
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8706.00
0.00
1000.00
10.970,00
7.130,50
48,00 Όχι
741,14
3.839,50
421,72
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
10970.00
0.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 8.900,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.900,00
5.785,00
48,00 Όχι
601,28
3.115,00
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3400.00
0.00
5500.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.450,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
6.450,00
4.192,50
48,00 Όχι
435,74
2.257,50
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5150.00
0.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 2.583,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
2.583,00
1.678,95
48,00 Όχι
174,53
904,05
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2583.00
0.00
0.00
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Όχι
0
ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
26, T.K. 15127
Δ.Δ.Μελισσίων
Αθηνών
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.455,15
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
7.455,15
4.845,84
48,00 Όχι
503,65
2.609,30
697,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6285.15
0.00
1170.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.767,47
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
5.280,26
3.432,16
48,00 Όχι
356,70
1.848,09
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3980.26
0.00
1300.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 8.799,98
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.099,99
5.264,99
48,00 Όχι
547,22
2.835,00
621,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2000.00
0.00
6099.99
ΚΟΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
147130126
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
020744784
388,00
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
237 11-201110187438
ΙΩΑΝΝΗΣ
3.520,01
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
1:Α
ΤΣΕΛΙΟΣ
679,45
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ-ΑΡΓΑΙΟΥ
16, T.K. 54352
017797729
239 11-201110187440
48,00 Όχι
3
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
110367607
6.537,15
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
10.057,16
Καρδίτσας Θεσσαλίας
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
236 11-201110187437
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ
Όχι
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.057,16
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Δ.Δ.Αμαρουσίου
54, T.K. 15124
ΟΙΝΟΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,
T.K. 52050
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
1
Α1
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ - ΚΥΨΕΛΗ 0,
Δ.Δ.Κυψέλης
T.K. 43300
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 0, T.K.
35010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0, T.K. 43100 Δ.Δ.Σταυρού
ΧΑΒΡΙΑΤΑ-ΠΑΛΙΚΗΣ 0,
T.K. 28200
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
238 11-201110187439
1
Μονοκατοικία
229 11-201110187429
231 11-201110187431
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ΟΡΔ3
ΙΣ1
Γ ΟΡ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ
1, T.K. 45445
Δ.Δ.Ιωαννιτών
ΕΚΤΕΛ.ΟΜΗΡΩΝ 45, T.K.
Δ.Δ.Σητείας
72300
ΣΟΛΩΜΟΥ 11, T.K. 43100 Δ.Δ.Καρδίτσης
Ιωαννίνων Ηπείρου
Λασιθίου
Αττικής
Κρήτης
Καρδίτσας Θεσσαλίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
240 11-201110187441
241 11-201110187442
242 11-201110187443
243 11-201110187444
244 11-201110187445
245 11-201110187446
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ
ΤΣΙΟΥΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ
ΛΙΟΥΤΑ
ΘΩΜΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
027792453
039478729
037671153
056883929
065976622
135000482
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.013,39
5.250,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 12.194,64
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.296,39
7.342,65
48,00 Όχι
763,19
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.495,65
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.495,65
6.822,17
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 18.178,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
15.000,00
9.750,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 12.619,60
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
12.619,60
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.450,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
0.00
6300.00
438,16
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9187.80
5500.00
1300.00
3.953,74
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9996.39
0.00
1300.00
709,07
3.673,48
383,60
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5944.65
3321.00
1230.00
48,00 Όχι
1.013,39
5.250,00
476,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11057.00
7000.00
0.00
8.202,74
48,00 Όχι
852,54
4.416,86
448,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7419.60
5200.00
0.00
6.409,20
4.165,98
48,00 Όχι
432,99
2.243,22
473,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6409.20
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ΕΘΝΙΚΗ
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 23.252,19
ζωής στην
ΕΛΛΑΔΟΣ
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
10.029,10
6.518,91
48,00 Όχι
677,54
3.510,19
680,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10029.10
0.00
0.00
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
1
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 189, T.K.
34100
Δ.Δ.Χαλκιδέων
Ευβοίας
Στερεάς
Ελλάδας
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
1 ΟΡ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 12,
Δ.Δ.Βέροιας
T.K. 59100
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.250,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
10.250,00
6.662,50
48,00 Όχι
692,50
3.587,50
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5250.00
0.00
5000.00
ΙΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ&ΒΟΡΕΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ 4, T.K. 26500
Δ.Δ.Οβριάς
Αχαϊας
Δυτικής
Ελλάδας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 12.418,25
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.418,25
7.421,86
48,00 Όχι
771,43
3.996,39
339,28
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3792.00
2626.25
5000.00
ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ 28, T.K.
11744
Δ.Δ.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 6.209,50
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
5.510,00
3.581,50
48,00 Όχι
372,24
1.928,50
664,56
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5510.00
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.620,00
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7.506,40
4.879,16
48,00 Ναι
504,01
2.627,24
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4606.40
0.00
2900.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 28.334,20
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
,00
,00
481,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0
0
0
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
249 11-201110187450
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
034497663
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
250 11-201110187451
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
139224794
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
037183446
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας ΕΘΝΙΚΗ
ζωής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 15.987,80
Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7276.80
Κοζάνης
1:Α
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
19-12-2011
Δ.Δ.Γαλατινής
114737976
ΜΑΓΓΟΣ
397,48
ΓΑΛΑΤΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,
T.K. 50300
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
252 11-201110187538
4.751,88
ΙΣΟΓ.
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
039110161
917,25
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
247 11-201110187448
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δυτικής
Ελλάδας
48,00 Όχι
1:Α
1:Α
Πολυκατοικία
1 ΟΡ
Β. ΟΡ
3
ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,
T.K. 42100
ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΣ 0, T.K.
57014
ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 13, T.K.
58200
ΜΙΑΟΥΛΗ 32, T.K. 55337
ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ 3, T.K.
68400
Κ.Δ.Μυροφύλλου
Δ.Δ.Άνω Σταυρού
Δ.Δ.Εδέσσης
Δ.Δ.Τριανδρίας
Δ.Δ.Σουφλίου
Αχαϊας
8.824,92
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1
Δ.Δ.Πατρέων
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
13.576,80
1:Α
1:Α
ΠΙΤΟΥΛΙΑ-ΣΙΜΟΥ
Δ.Δ.Αρναίας
Κεντρικής
Χαλκιδικής
Μακεδονίας
Όχι
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
016362590
251 11-201110187453
ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΙΑΚΙΔΗ 213, T.K. 26500
Αιτωλοακα Δυτικής
ρνανίας
Ελλάδας
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 13.577,00
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
1:Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
111449322
1 ΟΡ
ΑΡΝΑΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 63074
Δ.Δ.Σπάρτου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΔΟΥΛΟΠΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΣΠΑΡΤΩ 0,
T.K. 30500
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μονοκατοικία
246 11-201110187447
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α ΟΡ
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
248 11-201110187449
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
0,00 Όχι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
253 11-201110187539
254 11-201110187540
255 11-201110187541
256 11-201110187557
257 11-201110187558
258 11-201110187559
259 11-201110187560
260 11-201110187561
ΜΑΓΓΟΣ
ΜΑΓΓΟΣ
ΜΑΓΓΟΥ
ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
037183446
037183446
302432686
013873844
013873844
013873844
004053475
004053475
1:Α
1:Α
1:Α
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
ΙΣ-Α
ΙΣ-Β
ΟΡ-Α
ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ 3, T.K.
68400
ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ 3, T.K.
68400
ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ 3, T.K.
68400
1:Α
Πολυκατοικία
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 0, T.K.
68300
1:Α
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
1
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 0, T.K.
68300
1:Α
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
0
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 0, T.K.
68300
Δ.Δ.Σουφλίου
Δ.Δ.Σουφλίου
Δ.Δ.Σουφλίου
Δ.Δ.Διδυμοτείχου
Δ.Δ.Διδυμοτείχου
Δ.Δ.Διδυμοτείχου
Εβρου
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όχι
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.373,50
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.373,50
6.742,77
48,00 Όχι
700,85
3.630,73
0,00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 7.340,24
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
7.338,84
4.770,24
48,00 Όχι
495,79
2.568,59
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.620,46
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
10.620,46
6.903,29
48,00 Όχι
717,53
3.717,16
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 14.510,27
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
,00
,00
Όχι
4437.00
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
212.80
3170
3956.04
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2814
7806.96
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0
0
0
Όχι
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 11.738,93
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.738,93
7.630,30
48,00 Όχι
793,13
4.108,63
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1426.03
5348
4965.40
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
ΕΘΝΙΚΗ
συστήματο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 2.771,34
ς της
ΕΛΛΑΔΟΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
2.771,34
1.801,37
48,00 Όχι
187,24
969,97
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2771.34
0
0.00
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 30.834,30
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
,00
,00
835,76
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0
0
0
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 9.702,84
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
9.179,98
5.966,98
48,00 Όχι
620,17
3.212,99
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5224.98
0
3955.00
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 10.086,46
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
9.433,40
6.131,71
48,00 Όχι
637,30
3.301,69
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5493.40
0
3940.00
1:Α
Β1
Α1
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 38, T.K.
16231
Δ.Δ.Βύρωνος
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
Αττικής
5937
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 38, T.K.
16231
Αθηνών
0.00
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
Δ.Δ.Βύρωνος
0,00 Όχι
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
Πολυκατοικία
Αττικής
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
1:Α
Αθηνών
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 38, T.K.
16231
Δ.Δ.Βύρωνος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
0,00 Όχι
261 11-201110187562
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
004053475
1:Α
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
262 11-201110187563
ΚΟΥΡΟΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
119242735
1:Α
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ.
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 38, T.K.
16231
Δ.Δ.Βύρωνος
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 4.430,00
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
4.430,00
2.879,50
48,00 Όχι
299,30
1.550,50
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0
4430.00
263 11-201110187564
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
004053475
1:Α
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
Α2
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 38, T.K.
16231
Δ.Δ.Βύρωνος
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 3.300,00
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
3.300,00
2.145,00
48,00 Όχι
222,90
1.155,00
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0
3300.00
264 11-201110187565
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
004053475
1:Α
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
Β2
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 38, T.K.
16231
Δ.Δ.Βύρωνος
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
ΕΘΝΙΚΗ
σιμότηταςΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 3.315,00
ενέργειας
ΕΛΛΑΔΟΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
3.315,00
2.154,75
48,00 Όχι
224,00
1.160,25
0,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0
3315.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
5.293,93
3.441,05
48,00 Όχι
357,96
1.852,88
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5293.93
0.00
0.00
265 11-201110187566
ΠΕΤΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
074286079
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ 0, T.K.
50003
Δ.Δ.Δρυοβούνου
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
7.058,04
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
266 11-201110187568
267 11-201110187569
268 11-201110187570
269 11-201110187571
270 11-201110187572
271 11-201110187573
272 11-201110187574
273 11-201110187575
274 11-201110187576
275 11-201110187577
276 11-201110187578
277 11-201110187579
278 11-201110187580
ΜΗΝΑΔΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ
ΡΙΖΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΒΡΑΣΤΑΜΝΟΣ
ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
009713182
103911897
131495157
100454001
055021846
018014203
069535868
028858917
054415339
108847990
105044690
072750008
005291985
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
-
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 0, T.K. 52200 Δ.Δ.Σκαλοχωρίου
Β
4ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΙΚΟΥ 13, T.K. 41334
4Δ3
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40,
T.K. 54632
ΙΣ
-
Β1
Α1
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 6, T.K. 64200
ΙΩΛΚΟΥ 325, T.K. 38333
ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 54Α, T.K.
26224
Λαρίσης
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Δ.Δ.Χρυσουπόλεως
Δ.Δ.Βόλου
Δ.Δ.Πατρέων
ΜΥΡΩΝΟΣ 12, T.K. 54634 Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
ΜΕΤΕΩΡΩΝ 8, T.K. 65403 Δ.Δ.Καβάλας
-
ΑΝΩΝΥΜΗ
Π.ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ -,
T.K. 61100
Γ8
Π. ΓΙΑΝΝΑΡΗ 23, T.K.
56122
ΜΗΤΣΑΙΩΝ 3, T.K. 54631
OPΟΦ
- , T.K. 63073
B2
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 35, T.K.
56625
Δυτικής
Μακεδονίας
Δ.Δ.Λαρίσης
ΚΑΤ.2
Δ2
Κοζάνης
Δ.Δ.Κιλκίς
Δ.Δ.Μενεμένης
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Καβάλας
Θεσσαλίας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Μαγνησίας Θεσσαλίας
Αχαϊας
Δυτικής
Ελλάδας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Δ.Δ.Παλαιοχώρας
Χαλκιδικής
Δ.Δ.Συκεών
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
1.992,60
1.880,60
1.222,39
48,00 Όχι
127,16
658,21
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1880.60
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.700,76
11.365,76
7.387,74
48,00 Όχι
768,54
3.978,02
461,32
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
600.00
5235.76
5530.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
13.478,00
13.478,00
8.760,70
48,00 Όχι
911,38
4.717,30
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6172.00
4400.00
2906.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.083,60
8.083,60
5.254,34
48,00 Όχι
546,59
2.829,26
381,48
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7226.60
857.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.320,00
6.120,00
3.978,00
48,00 Όχι
413,80
2.142,00
405,96
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4820.00
1300.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
11.338,44
10.838,33
7.044,91
48,00 Όχι
732,85
3.793,42
618,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6898.33
1200.00
2740.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
14.963,00
13.327,00
8.662,55
48,00 Όχι
901,14
4.664,45
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5634.00
4600.00
3093.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
5.000,00
5.000,00
3.250,00
48,00 Όχι
338,09
1.750,00
323,20
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5000.00
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7.100,00
7.100,00
4.615,00
48,00 Όχι
480,07
2.485,00
419,48
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3650.00
0.00
3450.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
15.415,00
14.188,40
9.222,46
48,00 Όχι
959,43
4.965,94
398,16
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5267.40
7721.00
1200.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
9.046,92
9.046,92
5.880,50
48,00 Όχι
611,77
3.166,42
300,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3525.92
2952.00
2569.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονία
ς"
5.853,00
5.853,00
3.804,45
48,00 Όχι
395,77
2.048,55
515,58
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4500.00
0.00
1353.00
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
4.870,00
4.870,00
3.165,50
48,00 Όχι
329,31
1.704,50
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3120.00
1750.00
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
279 11-201110187581
280 11-201110187582
281 11-201110187583
282 11-201110187584
283 11-201110187585
284 11-201110187586
285 11-201110187587
286 11-201110187588
287 11-201110187589
288 11-201110187590
ΣΓΑΡΔΕΛΗ
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ
ΣΓΑΡΔΕΛΗ
ΚΟΥΛΟΥΣΗ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΤΑΜΗΣ
ΧΑΤΖΙΔΗΣ
ΣΜΑΓΑΔΗΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΚΕΤΕΝ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
106420506
046283418
053295468
036908126
067448126
014726983
006328354
057523891
119765915
072933882
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
A1
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΗ
12, T.K. 54635
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
B
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
ΦΥΓΑΛΙΑΣ 12, T.K. 14564 Δ.Δ.Κηφισιάς
Α
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ -, T.K. 57300 Δ.Δ.Χαλάστρας
-
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ &
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 0, Δ.Δ.Αμπελώνος
T.K. 40400
-
ΚΟΙΜΗΣΗ 0, T.K. 62400
5ΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
13, T.K. 54632
-
ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 0, T.K.
31082
4ΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 12, T.K.
54352
290 11-201110187592
ΧΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
062067826
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 24400
Αττικής
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Λαρίσης
Σερρών
Θεσσαλίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Λευκάδας
Δ.Δ.Πυλαίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
ΚΝΩΣΣΟΥ 29, T.K. 18451 Δ.Δ.Νικαίας
1:Α
ΤΡΙΚΟΡΦΟ 0, T.K. 30014
Αθηνών
Αττικής
Δ.Δ.Αγίου Ηλία
ΙΣΟΓ
024683335
-
Δ.Δ.Ηρακλείας
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 14, T.K.
41447
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
042596745
Αθηνών
ΙΣΟΓ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 12, T.K. 14564 Δ.Δ.Κηφισιάς
Μονοκατοικία
289 11-201110187591
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
A΄ΟΡ
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
291 11-201110187593
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Δ.Δ.Τρικόρφου
Δ.Δ.Λαρίσης
Δ.Δ.Πύργου Τριφυλίας
Ιονίων Νήσων
Αιτωλοακα Δυτικής
ρνανίας
Ελλάδας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.851,10
6.851,10
4.453,22
48,00 Όχι
463,22
2.397,89
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4145.10
0.00
2706.00
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
18.438,80
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
382,32
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7538.80
4600.00
6300.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
6.020,87
6.020,87
3.913,57
48,00 Όχι
407,11
2.107,30
409,92
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3799.50
2221.37
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
444,28
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8400.00
0.00
6600.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
14.943,88
14.943,00
9.712,95
48,00 Όχι
1.010,42
5.230,05
423,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5460.00
9483.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
9.102,00
7.520,40
4.888,26
48,00 Όχι
508,52
2.632,14
364,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3830.40
0.00
3690.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.667,35
7.604,95
4.943,22
48,00 Όχι
514,24
2.661,73
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7097.60
507.35
0.00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.610,00
4.132,80
2.686,32
48,00 Όχι
279,45
1.446,48
626,08
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4132.80
0.00
0.00
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.971,83
8.960,85
5.824,55
48,00 Όχι
605,93
3.136,30
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7663.20
0.00
1297.65
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
8.724,58
8.724,58
5.670,98
48,00 Όχι
589,95
3.053,60
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3759.58
0.00
4965.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
15.637,40
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
373,84
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7537.40
1800.00
6300.00
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
15.594,40
12.834,50
8.342,43
48,00 Όχι
867,85
4.492,08
462,40
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6616.80
0.00
6217.70
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
14.999,63
14.468,44
9.404,49
48,00 Όχι
978,34
5.063,95
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6968.80
2999.97
4499.67
Μεσσηνίας Πελοποννήσου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
292 11-201110187594
293 11-201110187595
294 11-201110187597
295 11-201110187598
296 11-201110187599
297 11-201110187600
298 11-201110187601
299 11-201110188598
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΕΛΙΣΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
021898513
117208003
101601193
017999630
035779688
018438595
113380752
023464466
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μονοκατοικία
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1:Α
1:Α
1:Α
Μονοκατοικία
Μονοκατοικία
Μονοκατοικία
4ΟΣ
ΠΑΡΘ.ΒΑΡΔΑΚΑ 15, T.K.
60100
-
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 37, T.K.
59200
1
ΑΝΩΓ3
01
Δ.Δ.Κατερίνης
Δ.Δ.Ναούσης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0, T.K. 57021 Δ.Δ.Αρεθούσης
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 37, T.K.
54351
ΒΟΛΟΥ 27, T.K. 26443
-
- , T.K. 58001
-
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ 4, T.K.
62100
-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ
ΑΝΤΥΠΑ 166, T.K. 16342
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
Δ.Δ.Πατρέων
Δ.Δ.Καρυωτίσσης
Δ.Δ.Σερρών
Δ.Δ.Ηλιούπολης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Θεσσαλονί Κεντρικής
κης
Μακεδονίας
Αχαϊας
Δυτικής
Ελλάδας
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Αθηνών
Αττικής
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45Ο946ΨΧΨΖ-Υ7Ζ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
11.251,87
11.225,75
7.296,74
48,00 Όχι
759,09
3.929,01
407,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
3.593,38
3.593,38
2.335,70
48,00 Όχι
242,97
1.257,68
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
8.032,00
8.032,00
5.220,80
48,00 Όχι
543,11
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
2.860,00
2.860,00
1.859,00
48,00 Όχι
Όχι
Ε.Π.
Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξης
"Προστασί
α
Ατμοσφαιρι
κού
Περιβάλλο
ντοςΑντιμετώπι
ση
Κλιματικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρ
ωση του
ενεργειακο
ύ
συστήματο ΤΡΑΠΕΖΑ
ς της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
χώρας και
ενίσχυση
της
αειφορίας"
12.500,00
8.836,40
5.743,66
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
7.220,00
5.600,00
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας Ε.Π.
ζωής στην Μακεδονίας
Περιφέρεια Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητας
ΤΡΑΠΕΖΑ
ζωής στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονία
ς"
21.394,00
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότηταςΕ.Π. Αττικής
ενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελα
σιμότητας- ΤΡΑΠΕΖΑ
ενέργειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
14.716,75
Όχι
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότ
ητα και
Επιχειρηματικό
τητα
3.162.753,21
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5371.75
5004.00
850.00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
645.75
2947.63
0.00
2.811,20
468,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3979.00
3315.00
738.00
193,39
1.001,00
300,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2860.00
0.00
0.00
48,00 Όχι
597,49
3.092,74
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8836.40
0.00
0.00
3.640,00
48,00 Όχι
378,70
1.960,00
433,32
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5600.00
0.00
0.00
15.000,00
9.750,00
48,00 Όχι
1.014,28
5.250,00
400,00
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6378.02
6166.00
6850.00
14.716,75
9.565,89
48,00 Ναι
519,12
5.150,86
585,30
19-12-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
10627.00
4089.75