Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
: 346-5Α.Ε.)
(πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ)
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Ξενίας 24, 11528 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500,
www.etean.com.gr, e-mail: [email protected],
Προς: Ωφελούμενους Συνημμένου Πίνακα 2
Ημ. Απόφασης: 15-07-2014
Α.Π.: 205288
ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την
ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και
ειδικότερα το άρθρο 44.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και ειδικότερα τα
άρθρα 43−46.
4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και ειδικότερα τα άρθρα
4, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού.
5. Τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/31-03-2010).
6. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18−10−2002) «Περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003
(ΦΕΚ 249/Α/30−10−2003), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23−12−2004), με
το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14−2−2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.
3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ
258/Α/18−12−2008) και με το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21−7−2009) και
ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.
7. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού.
9. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4−6−2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.15 15:17:16
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
: 346-5Α.Ε.)
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.
10. Τον Ν. 3912 / 2011 (ΦΕΚ Α΄, 17/17-02-2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ως καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που
συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 περί Σύστασης του Ταμείου
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» (ΦΕΚ Β΄, 1262/
06-08-2010), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της υπ. Αριθμ.
Φ.2.2.1/22464/1058 (ΦΕΚ Β’, 3049/16-11-2012).
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35707/ΕΥΘΥ1615/17-08-2010 για τη συγκρότηση της
Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05-01-2011
Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΦΕΚ Β΄, 54/26-01-2011)
προκήρυξης
του
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/4591/241/28-02-2011 (ΦΕΚ Β΄, 324/01-03-2011)
περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος
15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/9609/564/21-04-2011 (ΦΕΚ Β΄, 909/20-05-2011)
περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ1/Ε2.1/12300/667/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄, 1180/09-062011) περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος
17. Τη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με ημερομηνία 04-08-2010.
18. Τις συμφωνίες χρηματοδότησης και συνεπένδυσης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και των συνεργαζόμενων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Εθνική Τράπεζα,
Τράπεζα Πειραιώς, EFG Eurobank, Alpha Bank).
19. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη συνεδρίαση 14/13-09-2012, η
οποία εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το υπ. αριθμ. 50/02-10-2012
πρακτικό ΔΣ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Δ/ντα
Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γεροντούκο, ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
20. Τις «κατ’ αρχήν επιλέξιμες» εισερχόμενες στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήσεις για ένταξη στο
πρόγραμμα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
21. Την απόφαση 34/10-07-2014 της Επενδυτικής Επιτροπής του «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’
οίκον» για την υπαγωγή των επιλέξιμων αιτήσεων.
2
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
: 346-5Α.Ε.)
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» των Ωφελούμενων του
συνημμένου Πίνακα 2 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
στους παρακάτω άξονες των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», του Ε.Π.
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών
Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Άξονας Προτεραιότητας
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα
Άξονας προτεραιότητας 4: "Ολοκλήρωση του ενεργειακού
συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας".
Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξης
Άξονας προτεραιότητας 6: "Προστασία Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής".
Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης
Άξονας προτεραιότητας 7: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας".
Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης
Άξονας προτεραιότητας 8: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας".
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελασιμότητας-ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής".
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Άξονας προτεραιότητας 3: "Υποδομές και υπηρεσίες
προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου".
Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου
Άξονας προτεραιότητας 5: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας".
Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα
πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της
κατηγορίας πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Συνολικά υπάγονται: 480 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων
5.651.903,22 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους
Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία
εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις
συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.
Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015.
Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που
τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα
ανακληθεί.
Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι
και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του
Προγράμματος (κεφάλαια 7 και 8) και στους όρους της σύμβασης δανείου με την Τράπεζα.
Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 2 θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των
συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της παρούσης στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να
3
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
: 346-5Α.Ε.)
προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου
τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσης.
2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
2.1. Κίνητρα του Προγράμματος
Ανάλογα με την ένταξη των Ωφελούμενων στις κατηγορίες κινήτρων Α1, Α2 ή Β και βάσει του
τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκταμιεύεται δάνειο 30%, 65% ή 85% και χορηγείται
επιχορήγηση 70%, 35% ή 15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθείας πληρωμή των
αναδόχων προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό.
Η διάρκεια των δανείων είναι 4, 5 ή 6 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία της πρώτης
εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,93 %, που επιδοτείται κατά
100%, πλέον της εισφοράς του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178) που ανέρχεται σε 0,12% και
επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Η εισφορά του Ν. 128/75 βαρύνει το μέρος του δανείου που
χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια της τράπεζας. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει
τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήματος.
Επιπλέον, καλύπτεται το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’
177), που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση
υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του
προγράμματος καθώς και η χρήση συμβούλου έργου.
2.2 Όργανα και διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης παρακολούθησης του
φυσικού αντικειμένου
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο Ωφελούμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη
διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να
διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων.
Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου
του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά, η
ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης
του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη
βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού
αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη
ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών
δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο
Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» του Παραρτήματος X.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστους
βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία» (Παράρτημα ΧI) βάσει του
«Εντύπου Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» και των παραστατικών
δαπανών.
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση
των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με
τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή (συμβατικός χρόνος
υλοποίησης).
Ο Ωφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα δικαιολογητικά του
Παραρτήματος ΧΙΙ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης μπορεί να χορηγείται από τον Δικαιούχο, μόνο με
τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και για συνολικό μέγιστο
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στο
4
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
: 346-5Α.Ε.)
συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικού αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη
λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.
2.3 Διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούμενους
Εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.
Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής στον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμενα στο
κεφάλαιο 7 του Οδηγού Εφαρμογής. Μετά από έγκριση του δικαιούχου επιτρέπεται παράταση
υπογραφής της δανειακής σύμβασης για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της
απόφασης υπαγωγής.
Με την υπογραφή της σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης
προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της
απόφασης υπαγωγής ή και στην περίπτωση της κατηγορίας Α1 προκαταβολής ποσού του δανείου
που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’
ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου. Η μεταφορά των
απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστημάτων γίνεται με ευθύνη του
προμηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστατικό δαπάνης και σχετικό Δελτίο Αποστολής
(Δ.Α.), ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση του εντύπου «Καταγραφής Παρεμβάσεων –
Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα Χ). Τα Δ.Α. συνοδεύονται από αντίγραφα πιστοποίησης των
ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστημάτων.
Το Δ.Α. πρέπει να εκδίδεται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση που ως παραστατικό δαπάνης εκδίδεται τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Ιδιώτης».
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα που
αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστατικό για τις κοινόχρηστες
παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».
Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, καθώς και τα
εξοφλημένα παραστατικά στην περίπτωση πληρωμής Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών
εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη
ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά
κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και
εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Δεν λαμβάνονται υπόψη:

Πληρωμές που διενεργεί ο Ωφελούμενος με εξαίρεση την πληρωμή Ενεργειακού
Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών.

Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας,
ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.

Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.

Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Τα παραστατικά δαπανών και τα αντίστοιχα Δ.Α. που δεν θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω,
δεν θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για τα
χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του
5
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
: 346-5Α.Ε.)
Παραρτήματος IΧ_Β του Οδηγού του Προγράμματος) και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη
Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ_Α του Οδηγού του Προγράμματος, για
την ορθή εγκατάσταση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο
προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και
ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο
των ανωτέρω (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ-Γ του Οδηγού του Προγράμματος).
Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να συνυποβάλει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τις
ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις, προκειμένου να χορηγηθούν τα κίνητρα.
2.4. Διαδικασία καταβολής των κινήτρων του Προγράμματος
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία (βάσει των εντύπων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού του
Προγράμματος):
I.
Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκομίζει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος) στο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
II.
Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με χρήση
του Πληροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται,
βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών και τυχόν
καταβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούμενο που έχουν
καταγραφεί στο έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του
Προγράμματος), ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός.
III.
Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού
της προηγούμενης παραγράφου II, ανά Ωφελούμενο, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την
αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιμερισμού κόστους (Παράρτημα ΧΙ του
Οδηγού του Προγράμματος).
IV.
Στην περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί με υπέρβαση του επιλέξιμου
προϋπολογισμού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης, ο χρηματοπιστωτικός
οργανισμός διενεργεί τις πληρωμές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει
παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών με πόρους του Ωφελούμενου μετά από
εντολή του.
V.
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και
καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών
αναδόχων / προμηθευτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού του
Προγράμματος. Στην περίπτωση καταβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν
τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον
Ωφελούμενο.
VI.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου V
χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων,
επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.
VII.
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων
που δικαιούται ο Ωφελούμενος. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το κόστος των ενεργειακών
επιθεωρήσεων καταβάλλεται στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κατανέμει
στους ιδιοκτήτες.
VIII.
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων
παραστατικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: «Παραστατικό στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, με βάση το ΠΕΑ …….. .Για το σύνολο των
δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό ….. €». Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο
χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες
παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα.
Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην
περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες
παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.
6
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
: 346-5Α.Ε.)
Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων
και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ακόλουθη ενότητα 2.5.
για τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
2.5. Συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από τον Δικαιούχο απόφαση ανάκλησης
υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση
των κινήτρων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή και ο
Ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του
έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού του
δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος
(Κεφάλαιο 3 του Οδηγού), η δανειακή σύμβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του
Προγράμματος επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους αυτής. Η απόφαση
ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του
Ωφελούμενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει της
απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή τα προσκομισθέντα παραστατικά
υπολείπονται του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η
εξόφλησή τους (μη καταβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται
ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονται τα κίνητρα, καθώς και το
ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση
αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση της απόφασης
υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και
την αναπροσαρμογή της δανειακής σύμβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταμιευθεί
είτε επιστρέφεται άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί αντικείμενο νέας δανειακής σύμβασης
που δεν διέπεται από τους όρους του Προγράμματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που
διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής
και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση
από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ο
Δικαιούχος δεν ανακτά τα καταβληθέντα κίνητρα από τον Ωφελούμενο.
Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την
ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας του έργου, ο Δικαιούχος
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του Ωφελούμενου
και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων.
2.6. Υποχρεώσεις του Ωφελούμενου
Ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούται:

Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα.

Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά
όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα
σχετικά ζητούμενα στοιχεία.

Να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του

Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που
προβλέπονται από αυτή.
7
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
: 346-5Α.Ε.)
Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Η. Γεροντούκος
Συνημμένα:
-
Πίνακας 1: Στοιχεία χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-
Πίνακας 2: Πίνακας Υπαγωγής Ωφελούμενων
Κοινοποίηση:
-
Επενδυτική Επιτροπή «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»
-
ΕΥΣΕΔ/ΕΝΚΑ
-
ΕΥΔ ΕΠΑΕ
8
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
: 346-5
Πίνακας 1: Στοιχεία χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
299700
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
6:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ε.Π. Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξης
Άξονας
προτεραιότητας
6:
"Προστασία
Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
Κλιματικής Αλλαγής"
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
7:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
06
07
01
09
299728
299726
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ ΠΡΑΞΗΣ
03
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180001
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180002
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180004
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΟΠΣ
04
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άξονας
προτεραιότητας
4:
"Ολοκλήρωση του ενεργειακού
συστήματος
της
χώρας
και
ενίσχυση της αειφορίας"
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
Άξονας
προτεραιότητας
8:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας
08
09
299727
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180005
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελασιμότητας-ενέργειας στην
Περιφέρεια Αττικής".
01
13
299724
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180007
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3:
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου
Άξονας
προτεραιότητας
3:
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελασιμότητας
στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
03
11
299746
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180008
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε.Π.
Θεσσαλίας
Στερεάς
Ελλάδας
Ηπείρου
Άξονας
προτεραιότητας
5:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
05
12
299745
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180006
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
–
-
9
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
: 346-5
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
7:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
07
09
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
8:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας
08
09
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδομών
προσπελασιμότητας-ενέργειας στην
Περιφέρεια Αττικής".
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου
Άξονας
προτεραιότητας
3:
"Υποδομές
και
υπηρεσίες
προσπελασιμότητας
στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
03
11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε.Π.
Θεσσαλίας
Στερεάς
Ελλάδας
Ηπείρου
Άξονας
προτεραιότητας
5:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
05
12
–
-
01
13
352483
352489
352494
352496
352491
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ0618003
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180010
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180011
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180009
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180012
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180013
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
352492
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
03
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
04
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άξονας
προτεραιότητας
4:
"Ολοκλήρωση
του
ενεργειακού
συστήματος της χώρας και ενίσχυση
της αειφορίας"
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ – Ε.Π.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
10
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
1
34-2014071568063 ΔΟΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
011283258
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΑΒΔΕΛΛΑ -, T.K.
Κ.Δ.Αβδέλλας
51032
Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.994,80
14.994,80
4.498,44
60 Όχι
317,64
10.496,36
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
9404.80
0.00
5590.00
2
34-2014071568111 ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
061512720
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣΒ1
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 64,
T.K. 58100
Δ.Δ.Γιαννιτσών
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.974,65
14.974,65
4.492,40
72 Όχι
327,18
10.482,26
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5872.65
0.00
9102.00
3
34-2014071568226 ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
028766181
1:Α2
Μονοκατοικία
-
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΚΟΥ 2, T.K.
57003
Δ.Δ.Αγίου
Αθανασίου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.972,00
14.972,00
9.731,80
72 Όχι
708,80
5.240,20
402,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8772.00
6200.00
0.00
4
34-2014071568284 ΤΑΣΙΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
119777293
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1ΟΡ1
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
49, T.K. 55337
Δ.Δ.Τριανδρίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.425,65
8.425,65
2.527,70
72 Όχι
184,10
5.897,96
435,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5725.65
0.00
2700.00
5
34-2014071568403 ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
046058694
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΑΓ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
0, T.K. 62042
Δ.Δ.Αγίου
Χριστοφόρου
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.970,00
14.970,00
4.491,00
72 Όχι
327,09
10.479,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6450.00
3520.00
5000.00
6
34-2014071568412 ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
029012737
1:Α2
Μονοκατοικία
-
ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ -,
T.K. 51100
Δ.Δ.Αμυγδαλεών Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
13.948,70
9.066,66
60 Όχι
640,20
4.882,05
401,64
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
9560.40
4388.30
7
34-2014071568535 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
056339440
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
3, T.K. 50500
Δ.Δ.Σερβίων
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.139,19
12.139,19
3.641,76
48 Όχι
259,71
8.497,43
389,24
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6413.59
0.00
5725.60
8
34-2014071568536 ΓΚΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
148511768
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ3
ΕΥΑΓΕΛΟΥ
ΔΙΑΦΑ 6, T.K.
50100
Δ.Δ.Κοζάνης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.415,54
8.415,54
2.524,66
48 Όχι
180,04
5.890,88
380,56
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7185.54
0.00
1230.00
9
34-2014071568537 ΜΠΗΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
053975289
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΥ Ο
ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ
15, T.K. 54638
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.080,00
8.020,32
5.213,21
48 Όχι
371,78
2.807,11
320,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1720.32
0.00
6300.00
10
34-2014071568538 ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
046023528
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ -,
T.K. 61100
Δ.Δ.Κιλκίς
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.782,04
12.782,04
3.834,61
48 Όχι
273,47
8.947,43
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5686.91
5865.13
1230.00
11
34-2014071568539 ΚΟΥΦΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
022765056
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΥ Ο
ΒΑΦΙΟΧΩΡΙ -,
T.K. 61100
Δ.Δ.Βαφιοχωρίο
υ
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.997,12
14.997,12
4.499,14
48 Όχι
320,86
10.497,98
320,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4505.90
5061.22
5430.00
12
34-2014071568557 ΠΡΑΣΣΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
020755725
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΛΑΧΑΝΑ 23,
T.K. 61200
Δ.Δ.Πολυκάστρο
Κιλκίς
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3866.20
2750.00
8383.80
13
34-2014071568558 ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
017041232
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ου Ο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ.Δ.Αξιουπόλεω
Κιλκίς
10, T.K. 61400
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.847,96
5.847,96
1.754,39
48 Όχι
125,11
4.093,57
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3149.72
2698.24
0.00
14
34-2014071568560 ΓΙΟΥΧΑ
ΣΟΦΙΑ
047224569
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΠΑΠΑΓΟΥ 8,
T.K. 56123
Δ.Δ.Αμπελοκήπ
ων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.975,00
14.817,50
4.445,25
48 Όχι
317,02
10.372,25
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5617.50
2900.00
6300.00
15
34-2014071568565 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
032766177
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΡΟΚΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ -,
T.K. 50010
Δ.Δ.Κοζάνης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.248,40
13.248,40
3.974,52
48 Όχι
283,44
9.273,88
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3600.00
4420.89
5227.51
16
34-2014071568571 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
022658552
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ4
ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ
ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ Δ.Δ.Νεαπόλεως
3, T.K. 56728
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.002,80
11.002,80
7.151,82
48 Όχι
510,03
3.850,98
316,68
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6002.80
0.00
5000.00
17
34-2014071568572 ΝΑΖΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
075041793
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΗΜΙΟΡ
ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
18, T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.000,00
3.000,00
900,00
48 Όχι
64,19
2.100,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
3000.00
18
34-2014071568573 ΝΑΖΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
075041793
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α2
ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
18, T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.000,00
3.000,00
900,00
48 Όχι
64,19
2.100,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
3000.00
19
34-2014071568574 ΝΑΖΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
075041793
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β2
ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
18, T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.000,00
3.000,00
900,00
48 Όχι
64,19
2.100,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
3000.00
Σελίδα 1 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
106,98
3.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
2000.00
3000.00
48 Όχι
180,91
5.918,86
413,56
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
1896.17
6559.35
2.850,00
48 Όχι
203,27
6.650,00
510,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8200.00
0.00
1300.00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5500.00
4550.00
4950.00
4.300,00
4.300,00
2.795,00
48 Όχι
199,34
1.505,00
562,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
4300.00
EUROBANK SA
4.514,40
4.514,40
1.354,32
48 Όχι
96,56
3.160,08
304,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1574.40
2940.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,02
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
478,04
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5220.69
1495.33
8284.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.965,78
8.965,78
5.827,76
48 Όχι
415,60
3.138,02
408,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7840.33
0.00
1125.45
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.242,60
4.242,60
2.757,69
48 Όχι
196,67
1.484,91
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
4242.60
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.993,21
9.993,21
6.495,59
72 Όχι
499,27
3.497,62
379,36
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
7493.21
2500.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.076,71
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3800.00
4062.12
7214.59
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.630,93
6.630,93
1.989,28
48 Όχι
141,87
4.641,65
396,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6630.93
0.00
0.00
Δ.Δ.Κοζάνης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.925,60
14.925,60
4.477,68
48 Όχι
319,34
10.447,92
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5195.33
8530.27
1200.00
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δ.Δ.Νεαπόλεως
22, T.K. 56728
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.700,00
3.700,00
2.405,00
48 Όχι
171,50
1.295,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
3700.00
11500
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
12, T.K. 57004
Δ.Δ.Νέας
Μηχανιώνας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.238,00
13.237,50
3.971,25
72 Όχι
305,19
9.266,25
320,16
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7201.00
4736.50
1300.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
30Σ
ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
136, T.K. 56728
Δ.Δ.Νεαπόλεως
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
2.337,00
2.337,00
1.519,05
48 Όχι
108,35
817,95
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2337.00
0.00
0.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ
ΚΑΒΕΙΡΩΝ 1214, T.K. 54352
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.999,98
4.999,98
1.499,99
48 Όχι
106,98
3.499,99
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4999.98
0.00
0.00
041448230
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
19, T.K. 60300
Δ.Δ.Αιγινίου
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.393,00
10.393,00
3.117,90
48 Όχι
222,36
7.275,10
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6685.00
3708.00
0.00
035464992
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ 0,
T.K. 58100
Δ.Δ.Πέλλης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.570,44
14.570,44
9.470,79
48 Όχι
675,42
5.099,65
512,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
9570.44
0.00
5000.00
20
34-2014071568575 ΝΑΖΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
075041793
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
18, T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.000,00
5.000,00
1.500,00
48 Όχι
21
34-2014071568579 ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
117869120
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 16Α,
T.K. 57400
Δ.Δ.Σίνδου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.455,52
8.455,52
2.536,66
22
34-2014071568580 ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
007781160
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ 5,
T.K. 50100
Δ.Δ.Κοζάνης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.500,00
9.500,00
23
34-2014071568583 ΒΕΒΕΛΕΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
112797025
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ος Δ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
56, T.K. 54248
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
24
34-2014071568587 ΦΛΩΡΟΥ
ΕΛΛΕΝ - ΚΑΡΟΛ 023403946
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΟΥΡΑΝΗ 6, T.K.
Δ.Δ.Πεύκων
57010
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
25
34-2014071568609 ΖΗΜΠΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
120267849
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΑΒΡΑ 19, T.K.
58100
Δ.Δ.Πέλλης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
26
34-2014071568615 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
029455782
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2
ΛΑΣΣΑΝΗ 24,
T.K. 50500
Δ.Δ.Σερβίων
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
27
34-2014071568617 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
015329858
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4-1
ΦΩΤΙΟΥ 6, T.K.
54634
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
28
34-2014071568618 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
022989586
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ-1
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ -,
T.K. 63085
Δ.Δ.Πευκοχωρίο
Χαλκιδικής
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
29
34-2014071568622 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
036611263
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΝΑ ΔΙ
Θ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔ
ης
Η 12, T.K. 54636
Θεσσαλονίκης
30
34-2014071568623 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
034692573
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ 0,
T.K. 57012
Δ.Δ.Γερακαρούς
31
34-2014071568628 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
045236099
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1οςΔ1
ΚΟΡΝΑΡΟΥ
ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟΥ
20, T.K. 54655
32
34-2014071568641 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
055675319
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
50100, T.K.
50100
33
34-2014071568644 ΜΟΥΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
017324883
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΣΟΦΙΤ
34
34-2014071568646 ΜΑΝΔΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
065022445
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
35
34-2014071568648 ΠΟΠΠΗ
ΑΡΓΥΡΩ
064965308
1:Α2
36
34-2014071568651
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
125663792
37
34-2014071568657 ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
38
34-2014071568663
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΧΕΛΒΑΤΖΟΓΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ
Σ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 2 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
39
34-2014071568674 ΚΑΤΣΑΝΗΣ
40
34-2014071568675
41
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
022698389
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2 4Ο
ΑΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
136, T.K. 56626
Δ.Δ.Συκεών
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.729,40
5.635,30
3.662,95
48 Όχι
261,22
1.972,36
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2710.30
2925.00
0.00
ΣΑΜΑΝΤΖΟΓΛΟ
ΜΑΡΙΑ
Υ
121678464
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2
ΚΩΣΤΑ
ΒΑΡΝΑΛΗ 11,
T.K. 57004
Δ.Δ.Νέας
Μηχανιώνας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.000,00
10.000,00
3.000,00
48 Όχι
213,95
7.000,00
440,64
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
900.00
3750.00
5350.00
34-2014071568676
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΥ
079621312
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΠΙ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ 6365, T.K.
57004
Δ.Δ.Ν.Κερασιάς
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
345,87
10.500,00
452,74
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2650.00
11750.00
600.00
42
34-2014071568677
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΟΥ
007049375
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
Δ.Δ.Καστορίας
Υ 17, T.K. 52100
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.962,95
11.962,95
3.588,88
48 Όχι
255,95
8.374,07
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5384.00
506.55
6072.40
43
34-2014071568680 ΦΛΩΡΟΥ
ΕΛΛΕΝ ΚΑΡΟΛ
059588590
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΟΥΡΑΝΗ 6, T.K.
Δ.Δ.Πεύκων
57010
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.300,00
4.300,00
2.795,00
48 Όχι
199,34
1.505,00
562,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
4300.00
44
34-2014071568687 ΚΕΤΣΙΕΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
079042480
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
5ος ό
ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ
ΝΑΟΥΣΗΣ 3,
T.K. 54630
Δ.Δ.Σταυρουπόλ
Θεσσαλονίκης
εως
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.442,10
9.676,00
2.902,80
48 Όχι
207,00
6.773,20
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6126.00
0.00
3550.00
45
34-2014071568688
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
135534050
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣ ΥΠ
ΛΑΧΑΝΑ 9, T.K.
61200
Δ.Δ.Πολυκάστρο
Κιλκίς
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.500,80
14.500,80
4.350,24
48 Όχι
310,27
10.150,56
453,48
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4239.80
5261.00
5000.00
46
34-2014071568691 ΜΠΕΡΤΙΖΛΙΑΝ
ΜΑΡΙΣΕΤΑ
139979146
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΥΛΟΥ 44, T.K.
ης
54640
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.308,80
12.308,80
3.692,64
48 Όχι
263,36
8.616,16
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5408.80
0.00
6900.00
47
34-2014071568696 ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
108839116
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1-2Ο
ΜΕΝΕΛΑΟΥ 5,
T.K. 56123
Δ.Δ.Αμπελοκήπ
ων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.490,00
11.490,00
3.447,00
48 Όχι
245,82
8.043,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
5190.00
6300.00
48
34-2014071568700 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
112726536
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 10, Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
T.K. 54352
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.000,00
10.000,00
3.000,00
48 Όχι
213,95
7.000,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5020.00
4000.00
980.00
49
34-2014071568701 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
045544035
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
23, T.K. 57004
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.999,40
14.999,40
4.499,82
72 Όχι
345,85
10.499,58
419,68
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5419.40
4380.00
5200.00
50
34-2014071568706
021557780
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δ.Δ.Κιλκίς
Υ 16, T.K. 61100
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.990,28
14.990,28
9.743,68
48 Όχι
694,89
5.246,60
434,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4855.78
1704.50
8430.00
51
34-2014071568718 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
032861248
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ
ΚΑΖΑΖΗ 3, T.K.
55134
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.037,24
7.037,20
4.574,18
48 Όχι
326,21
2.463,02
350,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5737.20
0.00
1300.00
52
34-2014071568719 ΡΟΥΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
040818340
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ 1,
T.K. 57200
Δ.Δ.Αναλήψεως
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
320,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4134.00
7951.00
2915.00
53
34-2014071568721 ΡΑΣΗ
ΖΩΗ
136622902
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β4
ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ 1, T.K. Δ.Δ.Σερρών
62100
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.184,00
8.184,00
2.455,20
48 Όχι
175,10
5.728,80
346,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6000.00
2184.00
0.00
54
34-2014071568727 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
050855237
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ος Ο
Α
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
12, T.K. 53200
Δ.Δ.Αμυνταίου
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
634,64
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2100.00
12900.00
0.00
55
34-2014071568729 ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
018200325
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦΟ
ΠΥΔΝΑΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ,
T.K. 60066
Δ.Δ.Πύδνας
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.973,00
14.973,00
4.491,90
48 Όχι
320,35
10.481,10
564,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3198.00
11775.00
0.00
56
34-2014071568731 ΒΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
105707372
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ1
26Η
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13, Δ.Δ.Συκεών
T.K. 56626
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.140,00
10.140,00
3.042,00
48 Όχι
216,96
7.098,00
336,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
6340.00
1300.00
57
34-2014071568732 ΚΡΑΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
131120231
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ3
ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2527, T.K. 55133
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.999,55
14.999,55
4.499,86
48 Όχι
320,92
10.499,69
415,04
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5178.30
3659.25
6162.00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΣ
Δ.Δ.Νέας
Μηχανιώνας
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Σελίδα 3 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
58
34-2014071568734 ΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ
59
34-2014071568743
60
34-2014071568753 ΠΑΡΑΣΧΟΥ
61
34-2014071568756
62
34-2014071568757 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
63
34-2014071568758
64
34-2014071568759 ΤΣΩΝΗ
65
34-2014071568761
66
34-2014071568769 ΑΦΑΤΖΑΝΙΔΟΥ
67
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
044932790
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
Λ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
62, T.K. 57013
Δ.Δ.Ωραιοκάστρ
ου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.450,00
11.450,00
3.435,00
60 Όχι
256,40
8.015,00
324,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
5150.00
6300.00
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
041579610
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΑΓΚΑΘΙΑ -, T.K.
59031
Δ.Δ.Αγκαθιάς
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.095,80
11.095,62
3.328,69
48 Όχι
237,42
7.766,93
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5658.43
4137.19
1300.00
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
035596208
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ 3-5,
T.K. 56431
Δ.Δ.Σταυρουπόλ
Θεσσαλονίκης
εως
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
14.998,04
4.499,41
48 Όχι
320,88
10.498,63
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5353.20
6610.00
3034.84
ΕΥΤΕΡΠΗ
149568193
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
9, T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.952,72
14.951,60
4.485,48
48 Όχι
319,89
10.466,12
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6551.60
0.00
8400.00
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
079221691
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Δ.Σταυρουπόλ
Θεσσαλονίκης
Υ 42, T.K. 56431 εως
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
343,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6000.00
3410.00
5590.00
ΙΩΒ-ΙΑΚΩΒΟΣ
135280790
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
5οςΒε
ΘΕΟΔ.
ΝΑΤΣΙΝΑ 13,
T.K. 54249
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
388,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4800.00
7155.00
3045.00
ΦΕΓΓΟΥΛΑ
071296749
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5,
T.K. 55133
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
402,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
8300.00
4200.00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
058383734
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΑΝΩ ΚΩΜΗ -,
T.K. 60010
Δ.Δ.Κοζάνης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.344,70
14.334,90
4.300,47
48 Όχι
306,69
10.034,43
478,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7232.00
5802.90
1300.00
ΕΙΡΗΝΗ
113024794
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1 2Ο
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1, Δ.Δ.Αμπελοκήπ
T.K. 56121
ων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.302,03
7.302,03
2.190,61
48 Όχι
156,24
5.111,42
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5042.03
0.00
2260.00
34-2014071568770 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
137313899
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
5ΟΣ
Γ ΚΑΠΕΤΑ 32Α,
T.K. 61100
Δ.Δ.Κιλκίς
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.760,00
14.760,00
9.594,00
48 Όχι
684,22
5.166,00
581,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
14760.00
68
34-2014071568787 ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΔΑΝΙΗΛ
058723456
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΟΡΥΦΗ -, T.K.
59300
Δ.Δ.Κορυφής
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.999,36
14.999,36
4.499,81
48 Όχι
320,92
10.499,55
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4953.04
10046.32
0.00
69
34-2014071568794 ΧΑΤΖΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
078175402
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ -,
T.K. 63073
Δ.Δ.Πολυγύρου
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
60 Όχι
335,90
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
8500.00
6500.00
70
34-2014071568796 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
062139710
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
4, T.K. 54634
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.946,80
7.946,80
2.384,04
48 Όχι
170,01
5.562,76
432,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6646.80
0.00
1300.00
71
34-2014071568797
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
025460198
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ 29,
T.K. 56431
Δ.Δ.Σταυρουπόλ
Θεσσαλονίκης
εως
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.350,00
4.350,00
1.305,00
48 Όχι
93,07
3.045,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
4350.00
72
34-2014071568799 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
139967682
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ Δ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟ
ΝΟΥ 22, T.K.
Δ.Δ.Πυλαίας
55535
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.595,00
6.595,00
1.978,50
48 Όχι
141,11
4.616,50
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4750.00
0.00
1845.00
73
34-2014071568800 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
139967682
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟ
ΝΟΥ 22, T.K.
Δ.Δ.Πυλαίας
55535
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.330,00
7.330,00
2.199,00
60 Όχι
164,12
5.131,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3400.00
0.00
3930.00
74
34-2014071568802 ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
065534950
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ6-3Ο
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 1, Δ.Δ.Σερρών
T.K. 62121
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.980,60
14.980,60
4.494,18
48 Όχι
320,50
10.486,42
404,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5021.60
3459.00
6500.00
75
34-2014071568803 ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ
109532626
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΟΙΚ. 69 ΟΤ.16
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛ
Η -, T.K. 63075
Δ.Δ.Ουρανοπόλε
Χαλκιδικής
ως
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.970,00
14.970,00
4.491,00
48 Όχι
320,30
10.479,00
344,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5580.00
8090.00
1300.00
76
34-2014071568805 ΔΟΒΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
109768450
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΗΡΑΣ 5-7, T.K.
55134
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.997,20
14.997,20
4.499,16
48 Όχι
320,86
10.498,04
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5633.20
2574.00
6790.00
ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΤΡΥΦΗΝΟΠΟΥ
ΛΟΥ
ΑΝΤΑΡΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡ
ΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔ
ΗΣ
Πιερίας
Θεσσαλονίκης
Σελίδα 4 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
77
34-2014071568809 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
130911159
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
5, T.K. 56533
78
34-2014071568810 ΒΑΛΣΑΜΗ
ΟΛΓΑ
117607481
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
79
34-2014071568811 ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
079713869
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
80
34-2014071568812
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
161200217
0:Α1
81
34-2014071568813 ΓΚΑΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
131604495
82
34-2014071568816 ΠΟΓΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
83
34-2014071568817 ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ
84
Α.Φ.Μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
6200.00
6300.00
Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝ
Δ.Δ.Περαίας
Η 8, T.K. 57019
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
ΙΣΟΓΕ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7,
T.K. 56429
Δ.Δ.Ευκαρπίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
305,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4740.00
2450.00
7810.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 7,
T.K. 55535
Δ.Δ.Πυλαίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
428,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΣΟΥΤΣΟΥ 39,
T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.922,00
4.922,00
1.476,60
48 Όχι
105,32
3.445,40
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4922.00
0.00
0.00
105001615
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3,
T.K. 54454
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
695,34
5.250,00
586,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5500.00
0.00
9500.00
ΓΙΩΡΓΟΣ
100899167
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΣΙΓΗΣ 26, T.K.
62124
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
437,92
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
5000.00
7500.00
34-2014071568818 ΡΕΙΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
007029038
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΤΡΟΙΑΣ 6, T.K.
56429
Δ.Δ.Πολίχνης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
335,28
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7100.00
4000.00
3900.00
85
34-2014071568819 ΚΩΤΣΙΑΝΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
037802354
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡ2
ΝΙΚΗΣ 26, T.K.
57013
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.952,25
14.952,25
4.485,67
48 Όχι
319,91
10.466,58
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
843.75
2058.50
12050.00
86
34-2014071568821 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
027479700
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΤΥΡΟΛΟΗΣ 3,
ης
T.K. 54632
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
695,34
5.250,00
560,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7008.00
2432.60
5559.40
87
34-2014071568822 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
027479700
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦΟ
36
ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙ
Ο Δ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -,
T.K. 57010
Δ.Δ.Φιλύρου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
695,34
5.250,00
789,36
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
2376.80
10123.20
88
34-2014071568823
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
079245873
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΕΛΜΑΖΗ Σ. 27,
T.K. 56123
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
397,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6600.00
2100.00
6300.00
89
34-2014071568825 ΜΑΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
028938063
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
Κ.ΚΕΣΣΙΔΗ 5,
T.K. 57001
Δ.Δ.Θέρμης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.460,00
11.460,00
7.449,00
48 Όχι
531,23
4.011,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5160.00
0.00
6300.00
90
34-2014071568828 ΒΟΛΤΣΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
103038963
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ ΕΞΩ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 31,
T.K. 54638
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.538,00
3.538,00
2.299,70
48 Όχι
164,00
1.238,30
304,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3538.00
0.00
91
34-2014071568829 ΤΣΟΛΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
063781699
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ
104, T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.153,31
6.153,31
3.999,65
60 Όχι
298,56
2.153,66
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3545.71
0.00
2607.60
92
34-2014071568830 ΜΑΝΤΣΙΩΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
063584575
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24, T.K. 57300
Δ.Δ.Χαλάστρας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
14.999,90
4.499,97
48 Όχι
320,92
10.499,93
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
11536.50
3463.40
93
34-2014071568834 ΜΑΤΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
133462700
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β ΟΡΟ
ΑΝΩ ΚΩΜΗ -,
T.K. 50010
Δ.Δ.Άνω Κώμης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.926,60
14.926,60
4.477,98
48 Όχι
319,36
10.448,62
424,92
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7119.40
6507.20
1300.00
94
34-2014071568835 ΜΠΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
058946916
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1
ΝΑΤΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΑ 12, T.K.
54646
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.184,80
10.184,80
3.055,44
48 Όχι
217,91
7.129,36
496,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7472.80
2712.00
0.00
95
34-2014071568836 ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
042351190
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΔΡΥΜΟΣ 0, T.K.
Δ.Δ.Δρυμού
54500
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
552,12
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6968.80
8031.20
0.00
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝ
ΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
Δ.Δ.Πολίχνης
Σελίδα 5 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
320,47
10.486,00
340,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6980.00
2600.00
5400.00
48 Όχι
263,17
8.610,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
12300.00
3.690,00
48 Όχι
263,17
8.610,00
318,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
12300.00
14.799,90
4.439,97
48 Όχι
316,65
10.359,93
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
7799.90
7000.00
12.315,12
12.315,12
8.004,83
48 Όχι
570,88
4.310,29
465,28
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8284.80
0.00
4700.00
EUROBANK SA
9.589,00
9.589,00
2.876,70
48 Όχι
205,16
6.712,30
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5944.00
3645.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
14.998,19
4.499,46
48 Όχι
320,89
10.498,73
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5315.00
2793.50
6889.69
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.479,28
3.479,28
2.261,53
48 Όχι
161,29
1.217,75
356,28
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
554.43
225.00
2699.85
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.999,20
14.999,20
4.499,76
48 Όχι
320,92
10.499,44
331,36
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6319.20
3180.00
5500.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
804,32
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
5440.00
9560.00
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4160.00
10280.00
560.00
Δ.Δ.Νέων
Μουδανιών
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6565.60
2250.00
6184.40
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
42, T.K. 63200
Δ.Δ.Νέων
Μουδανιών
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6700.00
437.50
7862.50
1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
75, T.K. 57010
Δ.Δ.Πεύκων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
10750.00
4250.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΟΤ14, T.K.
57010
Δ.Δ.Εξοχής
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
566,48
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
7250.00
7750.00
0:Α1
Μονοκατοικία
1
Ο.Τ. 29, T.K.
57012
Δ.Δ.Μελισσουργ
Θεσσαλονίκης
ού
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5500.00
6500.00
3000.00
053444050
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡΟ
ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 70, Δ.Δ.Κουφαλίων
T.K. 57100
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.252,27
13.100,00
3.930,00
72 Όχι
286,26
9.170,00
584,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
13100.00
0.00
ΔΗΜΗΤΡΑ
128107732
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Δ.Δ.Σταυρουπόλ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 36,
Θεσσαλονίκης
εως
T.K. 56429
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.800,00
8.800,00
2.640,00
48 Όχι
177,62
6.160,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
0.00
6300.00
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
076408010
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3-4ΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ
Δ.Δ.Βέροιας
Ν 54, T.K. 59100
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.650,00
10.650,00
3.195,00
48 Όχι
214,93
7.455,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3850.00
6800.00
96
34-2014071568865
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΝΑΝΑ
120663000
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΥ Ο
ΘΩΜΑ
ΧΑΤΖΙΚΟΥ 21,
T.K. 56122
Δ.Δ.Μενεμένης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.980,00
14.980,00
4.494,00
48 Όχι
97
34-2014071568866 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
034671922
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ.
ΒΑΡΙΚΟ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 0,
T.K. 60200
Δ.Δ.Λιτοχώρου
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.300,00
12.300,00
3.690,00
98
34-2014071568867 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
034671922
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
6ος γ
ΑΜΑΛΙΑΣ &
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 29,
T.K. 54640
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.300,00
12.300,00
99
34-2014071568873 ΚΑΛΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
103101599
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ος
ΠΙΝΔΟΥ 7, T.K.
57009
Δ.Δ.Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.800,00
100
34-2014071568907 ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
075656161
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 1,
T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
101
34-2014071568909 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
133451783
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1-4ος
ΥΜΗΤΤΟΥ 01,
T.K. 54453
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
102
34-2014071568913
ΡΑΦΑΕΛΑ
152751620
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΝΕΑ ΦΛΟΓΗΤΑ Δ.Δ.Φλογητών
, T.K. 63200
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
103
34-2014071568924 ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
104247168
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ 8,
Δ.Δ.Περαίας
T.K. 57019
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
104
34-2014071568957 ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
063861429
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 61,
T.K. 56727
Δ.Δ.Νεαπόλεως
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
105
34-2014071568964 ΛΙΑΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
064284423
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΚΤΗΡΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
30Β, T.K. 57010
Δ.Δ.Πεύκων
Θεσσαλονίκης
106
34-2014071568965 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
017739253
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΠΟΝΤΟΥ 16,
T.K. 62100
Δ.Δ.Λευκώνος
107
34-2014071568966 ΚΕΧΑΓΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
049414428
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΠΡΟΥΣΗΣ 3,
T.K. 63200
108
34-2014071568967 ΚΕΧΑΓΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
018329157
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΔΙΑΜΕ
109
34-2014071568969
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΟΥ
130943876
0:Α1
Μονοκατοικία
110
34-2014071568970 ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
061094230
0:Α1
111
34-2014071568971 ΚΑΡΑΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
059055681
112
34-2014071568993
113
34-2014071569018 ΣΑΜΑΡΑ
114
34-2014071569031 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΥ
ΝΟΜΟΣ
Ημαθίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 6 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑ
ΚΗ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
115
34-2014071569044 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
040535928
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ 0,
T.K. 57012
116
34-2014071569218 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
027398136
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ 68, Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
T.K. 54638
ης
117
34-2014071569310 ΔΑΝΟΥΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
023665344
1:Α2
Μονοκατοικία
-
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
121Β, T.K.
57100
118
34-2014071569411
ΚΑΝΔΥΛΑΝΑΠΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΣ
038222695
1:Α2
Πολυκατοικία
119
34-2014071569412
ΚΑΝΔΥΛΑΝΑΠΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΣ
038222695
0:Α1
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
120
34-2014071569413
ΚΑΝΔΥΛΑΝΑΠΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΣ
038222695
0:Α1
121
34-2014071569414 ΦΑΚΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
021079280
122
34-2014071569415 ΜΠΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
123
34-2014071569422
124
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.153,88
12.295,50
7.992,08
48 Όχι
537,65
4.303,43
320,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6302.40
0.00
5993.10
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.677,75
12.677,75
3.803,33
60 Όχι
268,55
8.874,43
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5237.75
6250.00
1190.00
Δ.Δ.Κουφαλίων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.388,30
11.388,30
7.402,40
72 Όχι
539,12
3.985,91
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3750.00
7638.30
ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ
0, T.K. 62043
Δ.Δ.Νέου
Πετριτσίου
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.180,00
0,00
0,00
0 Όχι
637,28
350,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0
0
0
ΙΣΟ
Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ -,
T.K. 62043
Δ.Δ.Νέου
Πετριτσίου
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.090,00
7.090,00
2.127,00
48 Όχι
143,10
4.963,00
0,00
0,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2490.00
0
4600.00
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
ΟΡΟ
Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ -,
T.K. 62043
Δ.Δ.Νέου
Πετριτσίου
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.090,00
7.090,00
2.127,00
48 Όχι
143,10
4.963,00
0,00
0,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2490.00
0
4600.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β ΟΡΟ
ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
102, T.K. 57100
Δ.Δ.Κουφαλίων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
15.457,93
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
301,82
10.500,00
464,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3600.73
11857.20
0.00
045135878
0:Α1
Μονοκατοικία
ΣΤΑΝΟΣ 0, T.K.
63074
Δ.Δ.Στανού
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
301,82
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
10050.00
4950.00
ΠΕΤΡΟΣ
041957521
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΜΕΖ 3
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟ Δ.Δ.Ωραιοκάστρ
Σ 5, T.K. 57013 ου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
11.750,00
11.750,00
3.525,00
60 Όχι
248,14
8.225,00
767,72
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3925.00
6525.00
1300.00
34-2014071569423 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
008039160
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΔΙΑΜ1
ΕΝΙΠΕΩΣ 9, T.K.
Δ.Δ.Λιτοχώρου
60200
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
12.498,05
12.485,56
3.745,67
72 Όχι
272,00
8.739,89
511,68
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6813.58
3072.00
2599.98
125
34-2014071569424 ΠΑΠΑΚΗΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
021019941
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ 2
ΣΕΦΕΡΗ 10,
T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
326,77
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3872.70
1550.00
9577.30
126
34-2014071569427 ΣΚΟΔΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
043452065
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1Ο-Δ1
13ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
118, T.K. 51100
Δ.Δ.Γρεβενών
Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
14.411,80
14.411,80
4.323,54
48 Όχι
289,96
10.088,26
539,64
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
9836.20
4575.60
127
34-2014071569431 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
026738696
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΕΙΡΗΝΗΣ 4, T.K.
Δ.Δ.Θέρμης
57001
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
11.074,97
10.698,21
6.953,84
48 Όχι
466,42
3.744,37
352,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5698.21
5000.00
0.00
128
34-2014071569518 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
015411344
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
6 ΟΡΟ
ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΑ ΓΩΝΙΑ Δ.Δ.Σερρών
9, T.K. 62125
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
8.600,00
8.600,00
5.590,00
48 Όχι
374,92
3.010,00
455,24
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
8600.00
129
34-2014071569540 ΤΖΗΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
073786330
0:Α1
Μονοκατοικία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 60100
Δ.Δ.Μηλιάς
(Κάτω Μηλέας)
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
10.103,49
10.103,49
3.031,05
48 Όχι
203,28
7.072,44
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1053.49
2900.00
6150.00
130
34-2014071569583 ΜΑΔΙΚΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
040319710
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΜΗΛIΑ -, T.K.
50100
Δ.Δ.Μηλέα (της
πρώην
κοινότητας
Κερασέας)
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.685,43
13.685,43
4.105,63
48 Όχι
276,21
9.579,80
518,44
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4081.80
4803.54
4800.09
131
34-2014071569622
ΠΟΛΥΝΙΚΗ
035728850
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΟΥ 50, T.K.
54639
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.335,00
13.335,00
8.667,75
48 Όχι
583,11
4.667,25
394,52
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8335.00
0.00
5000.00
132
34-2014071569665 ΝΑΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩ
048059300
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2 1ΟΣ
ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 42,
Δ.Δ.Ναούσης
T.K. 59200
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.322,27
3.322,27
996,68
48 Όχι
67,05
2.325,59
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3322.27
0.00
0.00
133
34-2014071569682 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
037354725
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ
ΚΟΖΑΝΗΣ -,
T.K. 50200
Δ.Δ.Μαυροδενδρ
Κοζάνης
ίου
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
687,72
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
1100.00
13900.00
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ
ΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
Δ.Δ.Βασιλουδίου Θεσσαλονίκης
Σελίδα 7 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
164,06
5.368,06
376,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4496.00
1875.00
1297.65
72 Όχι
345,87
10.500,00
590,10
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
10650.00
4350.00
4.483,53
48 Όχι
319,72
10.461,56
360,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7280.80
6914.30
749.99
14.113,00
4.233,90
48 Όχι
301,96
9.879,10
434,08
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
11013.00
600.00
14.997,20
14.997,20
4.499,16
48 Όχι
320,86
10.498,04
331,96
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4647.20
7020.00
3330.00
EUROBANK SA
14.950,26
14.909,78
4.472,93
48 Όχι
318,97
10.436,85
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5479.65
3180.13
6250.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
345,87
10.500,00
357,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6500.00
4000.00
4500.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.917,94
12.917,94
3.875,38
48 Όχι
276,35
9.042,56
330,12
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4310.02
0.00
8607.92
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.999,00
3.999,00
2.599,35
48 Όχι
185,38
1.399,65
385,44
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
3999.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.579,90
14.579,90
4.373,97
48 Όχι
311,94
10.205,93
366,96
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5484.44
5655.46
3440.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.386,91
5.386,91
1.616,07
48 Όχι
115,24
3.770,84
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5386.91
0.00
0.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.714,00
6.714,00
2.014,20
48 Όχι
143,64
4.699,80
380,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6714.00
0.00
0.00
Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24, Δ.Δ.Αγίου
T.K. 57003
Αθανασίου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
473,52
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
ΑΝΩΓΕ
2η ΠΑΡΟΔΟΣ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΔΙΑΓΟΡΑ 6, T.K.
ης
54351
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.299,60
8.299,60
2.489,88
48 Όχι
177,55
5.809,72
373,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7699.60
0.00
600.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Βορ
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑ
ΧΩΝ 6, T.K.
Δ.Δ.Βέροιας
59100
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
304,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5690.00
5850.00
3460.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΟΡΟΦ
ΛΑΓΟΡΡΑΧΗ -,
T.K. 60100
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.995,71
14.995,71
4.498,71
48 Όχι
320,82
10.497,00
424,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
10789.11
4206.60
037828879
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 16,
ης
T.K. 54645
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.843,40
5.843,40
1.753,02
48 Όχι
125,02
4.090,38
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4542.40
1301.00
0.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
116736084
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΡΟΦ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5,
Δ.Δ.Θέρμης
T.K. 57001
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.980,00
12.980,00
8.437,00
60 Όχι
595,76
4.543,00
388,88
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
4680.00
8300.00
ΓΕΩΡΓΙΑ
109536508
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΡΦ1
ΟΜΗΡΟΥ 3, T.K. Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
54639
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2.577,00
2.577,00
1.675,05
48 Όχι
112,68
901,95
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
977.00
1600.00
0.00
134
34-2014071569683 ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
045351286
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2ΟΡ2
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
62, T.K. 51100
Δ.Δ.Γρεβενών
Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.668,65
7.668,65
2.300,59
48 Όχι
135
34-2014071569684 ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
015597287
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0,
T.K. 63074
Δ.Δ.Νεοχωρίου
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
136
34-2014071569686 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
008406516
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡ4-Δ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1,
T.K. 58200
Δ.Δ.Εδέσσης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.945,09
14.945,09
137
34-2014071569690 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
102058687
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΥ Ο
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
44, T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.113,00
138
34-2014071569695 ΜΠΙΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
027467994
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Ε1
ΣΤΡ.
ΧΡΥΣΟΧΟΥ 26,
T.K. 54641
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
139
34-2014071569702 ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
076920238
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1
ΒΕΡΜΙΟΥ 19,
T.K. 50100
Δ.Δ.Κοζάνης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
140
34-2014071569718 ΜΑΝΔΕΝΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
140816312
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΚΑΝΑΡΗ 16,
T.K. 57004
Δ.Δ.Νέας
Μηχανιώνας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
141
34-2014071569737 ΤΣΕΡΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
075166092
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4οςΔ3
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3,
T.K. 61100
Δ.Δ.Κιλκίς
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
142
34-2014071569741 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
040824923
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ -
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙ
Δ.Δ.Νέων
ΟΥ 44, T.K.
Μουδανιών
63200
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
143
34-2014071569748 ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
064485048
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1-4Ο
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 61,
T.K. 59300
Δ.Δ.Αλεξανδρεία
Ημαθίας
ς
144
34-2014071569758
051419333
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ5 2Ο
ΛΙΘΟΞΟΟΥ 3,
T.K. 55131
Δ.Δ.Καλαμαριάς
145
34-2014071569760 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
154701808
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΓΩΝ 1
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
35, T.K. 54248
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
146
34-2014071569761 ΜΕΤΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
074077210
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
147
34-2014071569777
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
032100459
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
148
34-2014071569780 ΤΣΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
054494443
0:Α1
149
34-2014071569784
039920735
150
34-2014071569788 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
151
34-2014071569877 ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ
152
34-2014071569929 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
Σ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υ
ΝΟΜΟΣ
Δ.Δ.Λαγορράχης Πιερίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 8 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
234,10
8.120,00
424,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2100.00
0.00
9500.00
72 Όχι
323,91
10.376,84
408,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
14824.05
0.00
9.750,00
48 Όχι
655,92
5.250,00
320,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7400.00
2000.00
5600.00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
302,67
10.500,00
448,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6020.00
8980.00
0.00
8.507,50
8.507,50
2.552,25
48 Όχι
182,03
5.955,25
432,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3507.50
5000.00
EUROBANK SA
15.265,59
14.997,87
4.499,36
48 Όχι
320,86
10.498,51
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3897.87
4800.00
6300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.351,97
7.351,19
4.778,27
48 Όχι
340,78
2.572,92
447,36
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6056.00
0.00
1295.19
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.965,00
14.965,00
4.489,50
48 Όχι
320,18
10.475,50
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5635.00
8653.00
677.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.949,74
14.949,74
4.484,92
48 Όχι
319,85
10.464,82
432,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5424.30
8565.44
960.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.963,84
14.962,84
4.488,85
48 Όχι
320,12
10.473,99
316,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5052.84
4610.00
5300.00
Δ.Δ.Αλεξανδρεία
Ημαθίας
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.580,00
7.460,00
4.849,00
48 Όχι
345,82
2.611,00
458,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
2550.00
4910.00
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
695,34
5.250,00
722,82
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1400.00
5600.00
8000.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.950,19
14.950,19
4.485,06
48 Όχι
319,87
10.465,13
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8650.32
5600.00
699.87
Δ.Δ.Πολυχρόνου Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.958,90
14.958,90
4.487,67
48 Όχι
320,03
10.471,23
663,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
8280.00
6678.90
Δ.Δ.Νέας
Μηχανιώνας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
345,87
10.500,00
580,56
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6500.00
8500.00
0.00
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
Δ.Δ.Καλαμαριάς
57, T.K. 55131
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.980,00
14.980,00
4.494,00
48 Όχι
320,47
10.486,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6980.00
1800.00
6200.00
2ΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΤΖΩΝΗ 4, T.K.
50100
Δ.Δ.Κοζάνης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.772,59
10.772,59
3.231,78
48 Όχι
230,49
7.540,81
349,84
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4650.09
4822.50
1300.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΠΕΛΛΑΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ , T.K.
58005
Δ.Δ.Πέλλης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
475,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8000.00
7000.00
0.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΣΣΑΝΗ 18,
T.K. 50010
Δ.Δ.Κρόκου
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.985,76
12.985,76
3.895,73
48 Όχι
277,82
9.090,03
526,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1200.26
6795.50
4990.00
34-2014071569933 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
142675579
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣΔ1
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΟΡΕΙΝΟΥ 1, T.K. Δ.Δ.Σερρών
62122
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.600,00
11.600,00
3.480,00
48 Όχι
154
34-2014071569968 ΝΤΑΒΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
036507183
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ 11,
Δ.Δ.Λιτοχώρου
T.K. 60200
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.824,05
14.824,05
4.447,22
155
34-2014071570016
108229559
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΥΔ1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Δ.Δ.Φλωρίνης
6, T.K. 53100
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
15.000,00
156
34-2014071570142 ΜΠΑΛΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
022983557
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2 ΟΡΟ
ΕΜ ΠΑΠΠΑ 35,
T.K. 63075
Δ.Δ.Ιερισσού
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
157
34-2014071570177 ΤΥΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
054661169
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ος Ο
ΥΔΡΑΣ 7, T.K.
52100
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
158
34-2014071570182 ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
017009778
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ - Δ.Δ.Πενταβρύσο
Καστοριάς
, T.K. 52200
υ
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
159
34-2014071570184 ΚΟΥΛΙΟΥΦΑ
ΧΑΡΙΣΟΥΛΑ
032833460
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ 0,
T.K. 50400
Δ.Δ.Σερβίων
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
160
34-2014071570185 ΚΑΜΠΑΝΤΑΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
058277218
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ -,
T.K. 58300
Δ.Δ.Γαλατάδων
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
161
34-2014071570191 ΚΕΧΑΓΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΟΦΙΑ
037573682
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ 3,
T.K. 56429
Δ.Δ.Πολίχνης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
162
34-2014071570194 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
112753575
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟ
ΝΟΥ 59, T.K.
Δ.Δ.Πυλαίας
55535
Θεσσαλονίκης
163
34-2014071570204 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
057693020
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΣΟΦΟΥΛΗ 36,
T.K. 59300
164
34-2014071570211 ΔΟΥΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
017065518
1:Α2
Μονοκατοικία
1
Α ΠΑΡΟΔΟΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ 11,
T.K. 59200
165
34-2014071570213 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
072650704
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Δ.Δ.Επανομής
2, T.K. 57500
166
34-2014071570214
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
037532602
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ος σ
ΠΑΛΑΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ -, T.K.
63085
167
34-2014071570220 ΚΑΡΔΙΟΛΑΚΑ
ΠΑΤΡΑ
117611920
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ος
28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4,
T.K. 57004
168
34-2014071570224 ΖΗΣΗ
ΖΩΗ
065247763
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
169
34-2014071570228
112304260
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
170
34-2014071570230 ΙΝΤΟΦΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
052563771
0:Α1
171
34-2014071570234 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
065671168
0:Α1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔ
ΘΩΜΑΙΣ
ΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΕΣΤΗΣ
Σ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 9 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
153
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
172
34-2014071570238
173
34-2014071570239 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
174
34-2014071570240 ΣΟΥΛΑΚΗΣ
175
34-2014071570242
176
34-2014071570243 ΚΥΡΙΤΣΗΣ
177
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
050444866
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Ζ1
ΑΛ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΟΥ 42, T.K.
54639
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.470,00
10.470,00
3.141,00
48 Όχι
224,00
7.329,00
456,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5910.00
4560.00
0.00
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
007562797
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Δ.Δ.Ασπροβάλτα
(ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ)
Θεσσαλονίκης
ς
8, T.K. 57021
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.999,20
14.999,20
4.499,76
48 Όχι
320,92
10.499,44
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2839.20
6650.00
5510.00
ΙΩΑΝΝΗΣ
150483975
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ -,
T.K. 57002
Δ.Δ.Στεφανινών
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.999,80
14.999,80
4.499,94
48 Όχι
320,92
10.499,86
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6184.80
5000.00
3815.00
054407710
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 22,
T.K. 57001
Δ.Δ.Θέρμης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.632,80
11.632,80
3.489,84
48 Όχι
248,87
8.142,96
320,68
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3132.80
6000.00
2500.00
ΠΕΤΡΟΣ
016347180
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 15, Δ.Δ.Συκεών
T.K. 56625
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.392,00
6.392,00
1.917,60
48 Όχι
136,77
4.474,40
340,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6392.00
0.00
0.00
34-2014071570250 ΧΑΣΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
064029092
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Δ.Δ.Σταυρουπόλ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15,
Θεσσαλονίκης
εως
T.K. 56430
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.100,00
5.932,30
3.856,00
48 Όχι
275,00
2.076,31
340,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5932.30
0.00
0.00
178
34-2014071570251 ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
113787171
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 15,
T.K. 56430
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.960,00
14.960,00
4.488,00
60 Όχι
335,00
10.472,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4740.00
5920.00
4300.00
179
34-2014071570255
ΦΩΤΙΟΣ
028027300
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΥΔΩΝΕΑ -, T.K. Δ.Δ.Αλεξανδρεία
Ημαθίας
59032
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.294,60
13.294,60
3.988,38
48 Όχι
284,44
9.306,22
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4045.00
4000.00
5166.00
180
34-2014071570258 ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
030960243
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ4 1ο
ΦΟΥΡΚΑΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,
T.K. 63077
Δ.Δ.Φούρκας
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.571,70
4.571,70
2.971,60
48 Όχι
211,93
1.600,10
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4571.70
0.00
0.00
181
34-2014071570269 ΜΑΡΜΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
100827368
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΑΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,
T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.058,50
11.058,50
3.317,55
48 Όχι
236,57
7.740,95
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5708.50
4050.00
1300.00
182
34-2014071570276 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
111407435
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 3,
Δ.Δ.Βέροιας
T.K. 59100
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.200,00
6.200,00
4.030,00
48 Όχι
287,38
2.170,00
328,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
6200.00
183
34-2014071570278 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
065499051
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ
Δ.Δ.Βέροιας
5, T.K. 59100
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
534,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
184
34-2014071570284 ΠΑΝΤΕΛΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
013048696
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΣΗΜΑΝΤΡΑ -,
T.K. 63200
Δ.Δ.Σημάντρων
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7000.00
0.00
8000.00
185
34-2014071570287 ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
039802282
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ3 1ο
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 61,
T.K. 59300
Δ.Δ.Αλεξανδρεία
Ημαθίας
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.361,63
13.360,53
4.008,16
48 Όχι
285,85
9.352,37
366,96
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5067.09
1393.51
6899.93
186
34-2014071570298
ΙΩΑΝΝΗΣ
030677554
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦ
ΑΝΑΦΗΣ 6, T.K. Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
54638
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.205,80
13.205,80
3.961,74
48 Όχι
282,55
9.244,06
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5414.80
2991.00
4800.00
187
34-2014071570309 ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
024548740
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 19,
T.K. 54250
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
308,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6075.00
5330.00
3595.00
188
34-2014071570310 ΠΕΓΓΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
069823589
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
Ν.ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΓΑΒΡΟΥ -, T.K.
52055
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
394,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
9400.00
5600.00
189
34-2014071570311 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
100818789
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 56,
T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
394,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3000.00
12000.00
190
34-2014071570312
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
052160240
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΣΥΝΡ/ΧΟΥ
ΦΡΥΖΗ 30, T.K.
54629
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.900,00
14.900,00
4.470,00
48 Όχι
318,77
10.430,00
408,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5900.00
2250.00
6750.00
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟ
ΦΑΝΟΥΛΑ
Υ
ΜΠΟΥΡΜΕΤΣΙΚ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙ
ΟΥ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Σελίδα 10 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
299,31
9.791,95
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
9188.50
0.00
4800.00
48 Όχι
319,95
10.468,77
568,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8173.60
6781.78
0.00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
3400.00
9100.00
15.000,00
4.500,00
60 Όχι
335,90
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2214.00
6912.60
5873.40
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
504,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7140.00
6600.00
1260.00
EUROBANK SA
14.857,00
14.857,00
4.457,10
48 Όχι
317,86
10.399,90
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6532.00
2025.00
6300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
620,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
376,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
1335.00
13665.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
508,88
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1668.00
12032.00
1300.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
11200.00
1300.00
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
320,92
10.500,00
443,56
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6000.00
3500.00
5500.00
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΡΡΩΝ 0, T.K.
62100
Δ.Δ.Αγίας Ελένης Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.000,00
7.000,00
2.100,00
48 Ναι
146,03
4.900,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1623.50
2000.00
3376.50
Β
ΚΟΠΑΝΟΣ Δ
ΝΑΟΥΣΑΣ 0,
T.K. 59035
Δ.Δ.Κοπανού
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
440,64
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6850.00
6000.00
2150.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
Α' ΠΑΡΟΔΟΣ
ΣΤΟΥΜΠΑΝΩΝ
2, T.K. 59200
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.000,00
10.000,00
3.000,00
48 Ναι
208,61
7.000,00
377,44
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3500.00
1500.00
5000.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΒΥΡΩΝΕΙΑΣΕΡΡΩΝ 0, T.K.
62043
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.745,20
14.745,20
4.423,56
48 Ναι
307,60
10.321,64
343,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
873.60
7221.60
6650.00
050936885
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0, Δ.Δ.Γουμένισσας
Κιλκίς
T.K. 61300
(Γουμενίσσης)
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
12.213,99
12.213,99
3.664,20
48 Ναι
254,79
8.549,79
720,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2214.00
0.00
9999.99
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
017476610
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΜΑΛΑΜΟΥ 1,
T.K. 59200
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.000,00
8.000,00
5.200,00
48 Ναι
361,58
2.800,00
344,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5000.00
3000.00
0.00
34-2014071570411 ΤΕΡΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
034437899
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ
16, T.K. 57019
Δ.Δ.Περαίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.235,18
13.235,18
8.602,87
60 Ναι
612,00
4.632,31
317,88
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6421.68
1013.50
5800.00
34-2014071570417 ΤΣΕΡΜΙΔΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
071667332
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
21, T.K. 59200
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4800.00
4500.00
5700.00
191
34-2014071570316 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΗΛΙΑΣ
053289185
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ ΟΡΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Σταυρουπόλ
Θεσσαλονίκης
6, T.K. 56430
εως
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.988,50
13.988,50
4.196,55
48 Όχι
192
34-2014071570317 ΓΚΟΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
074956264
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡ6
ΟΡΕΣΤΟΥ 9,
T.K. 54642
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.955,38
14.955,38
4.486,61
193
34-2014071570318 ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
061474888
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΑΒΑΛΑΣ 9,
T.K. 56532
Δ.Δ.Πολίχνης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
194
34-2014071570319 ΛΥΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
108938721
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΟΚΚΑΛΟΥ -,
T.K. 57020
Δ.Δ.Βόλβης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
195
34-2014071570320 ΔΟΥΛΔΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
077200000
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 0,
T.K. 63074
Δ.Δ.Παλαιοχωρί
ου
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
196
34-2014071570321 ΓΚΟΥΡΤΖΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
121560068
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 41, Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
T.K. 56429
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
197
34-2014071570322 ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΝΑ
032347180
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
Υ 37, T.K. 56429 ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
198
34-2014071570323 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
023987959
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕ
ΩΣ 20, T.K.
Δ.Δ.Καλαμαριάς
55131
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
199
34-2014071570324 ΤΣΙΟΡΛΙΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
021311675
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 113,
T.K. 55535
Δ.Δ.Πυλαίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
200
34-2014071570325 ΔΙΓΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
052642436
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48,
T.K. 56532
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
201
34-2014071570326 ΓΚΟΓΚΟΥ
ΟΛΓΑ
100553513
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
Ν.ΚΑΡΔΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ -,
T.K. 50100
Δ.Δ.Κοζάνης
202
34-2014071570336 ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
027337794
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
203
34-2014071570359 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
034888521
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
204
34-2014071570368 ΒΑΔΟΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
018205289
0:Α1
205
34-2014071570396 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
139504940
206
34-2014071570398 ΝΙΤΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
207
34-2014071570406 ΣΠΟΡΕΛΑΣ
208
209
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 11 από 26
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
210
34-2014071570423 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
113398350
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1Ι
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6,
T.K. 62121
211
34-2014071570425 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
050179901
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΔAΑ1
212
34-2014071570447 ΧΑΣΙΜΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
021372423
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
213
34-2014071570449 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
031547468
0:Α1
214
34-2014071570488 ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
300429557
215
34-2014071570546 ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
216
34-2014071570550 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ
217
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.800,90
14.800,90
4.440,27
72 Ναι
320,62
10.360,63
396,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4338.60
10462.30
0.00
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚ
Δ.Δ.Αξιουπόλεω
ΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 0,
Κιλκίς
ς
T.K. 61400
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.309,25
11.309,25
3.392,78
48 Ναι
235,91
7.916,48
433,16
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1537.75
1361.50
8410.00
Δ1
Δ.ΓΟΥΖΕΛΗ 2,
T.K. 54248
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.200,72
7.200,72
2.160,22
60 Ναι
153,65
5.040,50
481,36
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7200.72
0.00
0.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β2
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 0,
T.K. 58200
Δ.Δ.Εδέσσης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.499,35
3.499,35
1.049,81
48 Ναι
73,00
2.449,55
327,84
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3499.35
0.00
0.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Ε2OΡ5
ΜΑΓΚΡΙΩΤΟΥ
12, T.K. 58100
Δ.Δ.Γιαννιτσών
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.747,00
13.747,00
4.124,10
48 Όχι
266,47
9.622,90
333,92
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5000.00
4001.00
4746.00
100551741
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΛΙΟΥΛΙΑ 82, T.K. Δ.Δ.Κρόκου
50010
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.142,14
14.142,14
4.242,64
48 Όχι
274,13
9.899,50
756,22
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
14142.14
0.00
0.00
ΧΡΗΣΤΟΣ
156158540
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΝΩΓΕ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε7,
Δ.Δ.Νεαπόλεως
T.K. 56727
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
5.900,00
5.820,00
1.746,00
72 Όχι
121,30
4.074,00
367,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4920.00
900.00
0.00
34-2014071570597 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
103043045
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ
25, T.K. 52100
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.755,87
14.754,55
4.426,37
72 Όχι
308,12
10.328,19
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6929.60
2825.00
4999.95
218
34-2014071570687 ΠΟΡΤΑΡΙΤΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
041195012
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4.2Ο4
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΟΛΓΑΣ 54, T.K.
54642
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.018,38
5.018,38
1.505,51
60 Όχι
101,81
3.512,87
340,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3886.78
1131.60
0.00
219
34-2014071570712 ΛΕΦΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
027405445
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ1ΟΡ3
ΑΛΚΜΗΝΗΣ 43, Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
T.K. 54249
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.120,00
14.120,00
4.236,00
48 Όχι
273,70
9.884,00
442,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7320.00
2300.00
4500.00
220
34-2014071570761 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
010209699
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣΟΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΟΔΟΣ
Δ.Δ.Ορμυλίας
ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ -,
T.K. 63071
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.960,00
14.960,00
4.488,00
48 Όχι
289,99
10.472,00
473,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8660.00
5000.00
1300.00
221
34-2014071570785 ΧΑΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
028363275
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β2
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
33, T.K. 57013
Δ.Δ.Ωραιοκάστρ
ου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.655,54
13.655,54
8.876,10
60 Όχι
600,13
4.779,44
685,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5655.54
5500.00
2500.00
222
34-2014071570843 ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
108626670
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ
35, T.K. 59200
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
360,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3300.00
5100.00
6600.00
223
34-2014071570848 ΚΥΡΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
023970467
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΚΟΥΛΗ 3,00,
T.K. 59200
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.550,00
9.550,00
6.207,50
48 Ναι
431,64
3.342,50
371,48
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3250.00
6300.00
224
34-2014071570849 ΚΥΡΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
024605498
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
Κ.ΚΟΥΛΗ 3,00,
T.K. 59200
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.800,00
3.800,00
1.140,00
48 Ναι
79,27
2.660,00
336,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
2500.00
1300.00
225
34-2014071570862 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
021373980
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ
Η 5,00, T.K.
58500
Δ.Δ.Εδέσσης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.734,96
7.734,96
5.027,72
72 Ναι
363,04
2.707,24
564,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
554.73
7180.23
0.00
226
34-2014071570868 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
055561250
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
Δ.Δ.Νέας
4,00, T.K. 57004 Μηχανιώνας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
12.840,00
12.839,20
8.345,48
72 Ναι
602,60
4.493,72
421,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
9149.20
3690.00
227
34-2014071570870 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ
077821480
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
ΑΚΡΙΝΗ 0,00,
T.K. 50100
Δ.Δ.Ακρινής
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.551,94
3.551,94
1.065,58
48 Ναι
74,10
2.486,36
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2801.94
0.00
750.00
228
34-2014071570880 ΖΙΩΓΑΣ
036229050
1:Α2
Μονοκατοικία
Ι
ΛΕΥΚΩΝΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ 0,00,
T.K. 62100
Δ.Δ.Λευκώνος
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.600,00
8.600,00
5.590,00
48 Ναι
388,70
3.010,00
618,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
8600.00
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Δ.Δ.Σκουτάρεως Σερρών
Σελίδα 12 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
307,57
10.320,82
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
495.00
4599.03
9650.00
72 Ναι
467,08
3.483,08
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7340.94
1310.71
1300.00
4.496,24
48 Ναι
312,64
10.491,22
433,44
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5612.49
4174.96
5200.00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7705.20
998.48
6300.00
11.470,00
11.176,40
3.352,92
48 Ναι
233,13
7.823,48
419,04
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6706.40
3400.00
1070.00
EUROBANK SA
4.600,00
4.600,00
1.380,00
48 Όχι
94,85
3.220,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3400.00
1200.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.999,60
7.999,60
2.399,88
48 Όχι
164,95
5.599,72
313,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2000.00
0.00
5999.60
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.600,00
14.545,10
4.363,53
48 Όχι
299,92
10.181,57
389,52
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5476.40
7768.70
1300.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.700,00
13.635,10
4.090,53
48 Όχι
281,17
9.544,57
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4952.80
3682.30
5000.00
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.995,13
14.995,13
4.498,54
48 Όχι
309,21
10.496,59
489,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3500.00
10196.25
1298.88
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.997,07
14.997,07
4.499,12
48 Όχι
309,25
10.497,95
389,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
9997.07
2500.00
Δ.Δ.Νεοχωρίου
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.973,40
14.973,40
4.492,02
60 Όχι
322,19
10.481,38
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
12353.40
2620.00
ΑΝΩΝΥΜΗ -,
T.K. 57010
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.100,00
10.100,00
3.030,00
48 Όχι
208,25
7.070,00
635,12
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
10100.00
0.00
ΙΣΟΓΕ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟ
Σ 5, T.K. 58100
Δ.Δ.Πέλλης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.991,00
14.895,00
4.468,50
48 Όχι
307,14
10.426,50
440,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5860.00
3200.00
5835.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ3 1Ο
ΜΥΤΗΛΕΚΑ 5,
T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.500,00
7.500,00
4.875,00
48 Όχι
335,08
2.625,00
380,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
7500.00
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
5ΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
3, T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.800,00
7.800,00
5.070,00
48 Όχι
348,49
2.730,00
445,76
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
1100.00
6700.00
022080504
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ος
ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ -,
T.K. 58100
Δ.Δ.Αραβησσού
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.995,42
14.995,42
4.498,63
48 Όχι
309,21
10.496,79
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1223.85
9097.57
4674.00
ΕΛΛΕΝ ΚΑΡΟΛ
023403946
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΥΠ-ΗΜ
ΟΥΡΑΝΗ 6, T.K.
Δ.Δ.Πεύκων
57010
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.977,00
5.977,00
3.885,05
48 Όχι
267,04
2.091,95
343,56
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
1677.00
4300.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
017915173
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ Κ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ Δ.Δ.Βέροιας
6, T.K. 59100
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
460,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8200.00
0.00
6800.00
229
34-2014071570881 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
034277955
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Ε3
ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ.Δ.Σερρών
5,00, T.K. 62123
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.744,03
14.744,03
4.423,21
48 Ναι
230
34-2014071570887 ΒΑΓΙΩΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
022975096
1:Α2
Μονοκατοικία
ΙΣ
ΚΡΑΝΙΔΙΑ 0,00,
T.K. 50500
Δ.Δ.Κρανιδίων
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.951,65
9.951,65
6.468,57
231
34-2014071570892 ΚΡΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
035670333
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
17,00, T.K.
59034
Δ.Δ.Αγγελοχωρί
ου
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.987,45
14.987,45
232
34-2014071570895 ΣΑΚΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
032574628
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
ΑΚΡΙΤΩΝ 1,00,
T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.003,68
233
34-2014071570902 ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
074203870
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
ΡΗΓΑ
ΦΕΡΡΑΙΟΥ
13,00, T.K.
60100
Δ.Δ.Πύδνας
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
234
34-2014071570903 ΜΟΛΔΟΒΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
032723927
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
6
ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ
205Β, T.K.
54646
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
235
34-2014071570904 ΤΣΙΑΧΤΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
119898527
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2οςορ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΟΤ Γ654, T.K.
56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
236
34-2014071570906
ΓΙΑΛΑΟΥΤΖΙΔΟ
Υ
ΕΥΤΕΡΠΗ
051222862
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
Κ ΚΑΟΥΔΗ 16,
T.K. 53100
Δ.Δ.Φλωρίνης
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
237
34-2014071570907
ΓΙΑΛΑΟΥΤΖΙΔΟ
Υ
ΕΥΤΕΡΠΗ
051222862
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
ΚΑΠΕΤΑΝ
ΚΑΟΥΔΗ 16,
T.K. 53100
Δ.Δ.Φλωρίνης
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
238
34-2014071570910 ΣΙΩΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
004585209
0:Α1
Μονοκατοικία
1
Γ.ΦΩΤΑ 15, T.K. Δ.Δ.Άργους
52200
Ορεστικού
Καστοριάς
239
34-2014071570919 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
016365437
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ 9, T.K. Δ.Δ.Σκύδρας
58500
240
34-2014071570923 ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
013009892
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0,
T.K. 63074
241
34-2014071570928 ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
015014025
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
242
34-2014071570929 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
038311760
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
243
34-2014071570936 ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΗ
076532426
1:Α2
244
34-2014071570941 ΧΡΙΣΤΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
012926475
245
34-2014071570948 ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
246
34-2014071570952 ΦΛΩΡΟΥ
247
34-2014071570953 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 13 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
248
34-2014071570954 ΤΡΙΧΑ
249
34-2014071570958
250
34-2014071570965
251
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΑΘΗΝΑ
062148085
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΓΑΤΣΟΥ 3, T.K.
59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5250.00
3000.00
6750.00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
035921488
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2οςΔ1
ΔΡΑΜΟΠΡΟΣΦ
ΥΓΩΝ 5, T.K.
58100
Δ.Δ.Πέλλης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.998,00
14.998,00
4.499,40
48 Όχι
309,27
10.498,60
340,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6098.00
2600.00
6300.00
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΛΑΜΠΡΟΣ
027483828
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
Υ ΙΩΑΝ. 30, T.K.
ης
54352
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
14.520,00
4.356,00
48 Όχι
299,41
10.164,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6500.00
4180.00
3840.00
34-2014071570967 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
007937711
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΤΟΙΧΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -,
T.K. 52059
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
666,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
6935.00
8065.00
252
34-2014071570970 ΔΑΒΟΡΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
149710245
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ου Ο
ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ -,
T.K. 59100
Δ.Δ.Σταυρού
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6500.00
8500.00
0.00
253
34-2014071570971 ΚΕΧΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
047211341
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1-5Ο
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
118, T.K. 54631
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.408,20
10.408,20
3.122,46
48 Όχι
214,62
7.285,74
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5108.20
0.00
5300.00
254
34-2014071570973 ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
113879274
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΜΖΟΝΕ
ΓΡ.ΒΙΤΣΙ & 25ης
ΜΑΡΤΙΟΥ 11,
T.K. 57001
Δ.Δ.Ταγαράδων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
456,96
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6700.00
2500.00
5800.00
255
34-2014071570981
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
032503076
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4
ΠΑΝΑΓΗ
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 46,
T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.960,00
5.960,00
1.788,00
48 Όχι
122,91
4.172,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
5960.00
256
34-2014071570992 ΤΣΙΩΓΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
042654728
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ3
ΚΡΟΚΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
50010, T.K.
50010
Δ.Δ.Κρόκου
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.480,82
13.480,82
4.044,25
48 Όχι
278,01
9.436,57
508,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8069.32
4111.50
1300.00
257
34-2014071570995 ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
017507466
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
14, T.K. 50500
Δ.Δ.Σερβίων
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.590,88
9.537,88
2.861,36
48 Όχι
196,69
6.676,52
425,36
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
8237.88
1300.00
258
34-2014071571003 ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
063388539
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΠΑΡΟΔΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -,
T.K. 57001
Δ.Δ.Θέρμης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
910,92
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3360.00
794.80
10845.20
259
34-2014071571007 ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
052931050
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ-2
ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 4,
T.K. 54642
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.998,00
9.998,00
2.999,40
48 Όχι
206,17
6.998,60
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2893.00
205.00
6900.00
260
34-2014071571011 ΤΣΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
104210937
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1
ΚΥΘΝΟΥ 4, T.K. Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
54638
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.255,59
4.255,59
1.276,68
48 Όχι
87,78
2.978,91
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4255.59
0.00
0.00
261
34-2014071571012 ΤΣΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
104210937
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2,3
ΚΥΘΝΟΥ 4, T.K. Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
54638
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.429,43
6.429,43
1.928,83
48 Όχι
132,57
4.500,60
445,92
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6429.43
0.00
0.00
262
34-2014071571013 ΛΥΤΡΙΔΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
078052788
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΝΩΓΕ
ΛΥΚΑΟΝΟΣ 4,
T.K. 54351
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.922,53
8.922,53
2.676,76
48 Όχι
183,97
6.245,77
339,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5722.53
0.00
3200.00
263
34-2014071571020 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
046238576
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ3
ΦΩΚΙΩΝΟΣ 15,
T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
340,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5600.00
0.00
9400.00
264
34-2014071571037 ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
033461828
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2 1Ο
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7,
Δ.Δ.Τριανδρίας
T.K. 55337
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.730,65
4.730,65
3.074,92
48 Όχι
211,36
1.655,73
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4730.65
0.00
0.00
265
34-2014071571038
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΣ
031104473
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1 1Ο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ
Δ.Δ.Περαίας
Ν 44, T.K. 57019
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
380,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6464.80
0.00
8535.20
266
34-2014071571041
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΤΙΝΟΥ
147402622
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Ι4
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32,
Δ.Δ.Θέρμης
T.K. 57001
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.917,49
10.917,49
3.275,25
48 Όχι
225,14
7.642,24
825,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
10917.49
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
Σελίδα 14 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
309,31
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5300.00
0.00
9700.00
48 Όχι
309,31
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4550.00
7087.75
3362.25
3.666,00
48 Όχι
251,99
8.554,00
419,76
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
12220.00
0.00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
413,52
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8000.00
0.00
7000.00
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
410,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1400.00
12300.00
1300.00
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
670,19
5.250,00
570,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
430,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7175.00
6525.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
2.150,00
2.150,00
645,00
48 Όχι
44,34
1.505,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
2150.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6020.00
7080.00
1900.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.800,00
7.800,00
2.340,00
48 Ναι
162,70
5.460,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
7800.00
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.460,00
8.460,00
5.499,00
48 Ναι
382,36
2.961,00
468,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2460.00
0.00
6000.00
Δ.Δ.Πολίχνης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.535,40
7.535,40
2.260,62
60 Ναι
160,82
5.274,78
418,04
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2435.40
0.00
5100.00
Β. ΣΑΝΤΑΛΙΔΗ
10, T.K. 52200
Δ.Δ.Άργους
Ορεστικού
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
12.564,50
12.564,50
3.769,35
60 Ναι
268,15
8.795,15
412,96
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3464.50
2800.00
6300.00
ΙΣ
Β. ΣΑΝΤΑΛΙΔΗ
10, T.K. 52200
Δ.Δ.Άργους
Ορεστικού
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.869,00
9.869,00
2.960,70
60 Ναι
210,62
6.908,30
408,92
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
894.00
2675.00
6300.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
ΜΙΣΥΡΛΗ 18,
T.K. 59200
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.575,00
9.575,00
6.223,75
48 Ναι
432,77
3.351,25
405,52
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
825.00
3000.00
5750.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Ι
Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙ 0,
T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
589,64
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
5500.00
9500.00
021829777
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2
Θ.ΝΑΤΣΙΝΑ 12,
T.K. 54249
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.303,20
11.303,20
3.390,96
60 Ναι
241,22
7.912,24
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5003.20
0.00
6300.00
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Υ
100879330
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΛΑΜΨΑΚΟΥ 3,
T.K. 62100
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Ναι
324,93
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1200.00
5614.00
8186.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟ
ΚΑΤΙΝΑ
Υ
120053583
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΑΝΩΝΥΜΗ -,
T.K. 61100
Δ.Δ.Χωρυγίου
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.956,63
10.956,63
3.286,99
48 Όχι
212,37
7.669,64
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6256.63
4700.00
0.00
267
34-2014071571045 ΓΚΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
061214704
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΖΑΙΜΗ 4, T.K.
56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
268
34-2014071571046 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
007760102
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΑΜΠΑΝΗ 0,
T.K. 61100
Δ.Δ.Καμπάνη
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
269
34-2014071571047 ΓΙΑΜΟΥΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
115244393
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
Α΄ΠΑΡΟΔΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ 5,
T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.220,00
12.220,00
270
34-2014071571050 ΤΑΦΕΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
136574623
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
ΠΡΟΣ
Δ.Δ.Πλαταμώνος Πιερίας
ΠΑΛ.ΠΟΡΟΥΣ -,
T.K. 60065
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
271
34-2014071571051
ΓΟΡΓΩΤΣΗΣ
ΔΟΞΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
073326300
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -, Δ.Δ.Καστορίας
T.K. 52050
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
272
34-2014071571052
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
133708777
1:Α2
Μονοκατοικία
1
ΛΕΥΚΩΝΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ -, T.K.
62100
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
273
34-2014071571053 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
101957241
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΣΠ.ΜΟΥΣΤΑΚΛ
Δ.Δ.Σερρών
Η 49, T.K. 62121
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
274
34-2014071571054 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
075612858
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ΟΣ
ΚΕΔΡΩΝ 20,
T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
275
34-2014071571060 ΓΚΑΛΕΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
056296298
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
ΒΕΡΓΗ 0, T.K.
62200
Δ.Δ.Βέργης
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
276
34-2014071571064 ΚΑΛΕΝΔΡΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
020737676
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Ε2
Π.ΚΑΝΑΚΗ 4,
T.K. 62125
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
277
34-2014071571068
065658355
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖ
Δ.Δ.Σερρών
Η 13, T.K. 62122
278
34-2014071571076 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
113753500
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ3
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1,
T.K. 56533
279
34-2014071571077 ΝΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
105268600
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
280
34-2014071571078 ΝΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
010246370
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
281
34-2014071571079 ΠΑΠΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
117216341
1:Α2
282
34-2014071571082 ΣΑΡΔΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
100217751
283
34-2014071571085 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
284
34-2014071571089
285
34-2014071571093
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ
ΙΔΗΣ
Σ
Α.Φ.Μ.
Δ.Δ.Λευκώνος
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 15 από 26
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
286
34-2014071571122 ΚΟΥΤΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
021061485
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2 ΟΡΟ
ΕΙΡΗΝΗΣ 56,
T.K. 56224
287
34-2014071571176 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
147456427
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
288
34-2014071571180 ΤΣΙΚΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
033457201
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
289
34-2014071571187 ΝΤΑΡΤΖΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
103119228
1:Α2
290
34-2014071571190 ΙΦΟΓΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
133726918
291
34-2014071571195 ΖΙΩΓΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
292
34-2014071571204
293
34-2014071571205
294
34-2014071571209 ΣΑΒΒΙΔΗΣ
295
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.457,24
6.457,24
1.937,17
72 Όχι
134,85
4.520,07
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6457.24
0.00
0.00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Δ.Δ.Άργους
ΛΙΑΚΟΥ 11, T.K. Ορεστικού
52200
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
60 Ναι
320,13
10.500,00
346,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3600.00
11400.00
Β2
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 31,
T.K. 57019
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.185,18
14.185,18
9.220,37
60 Ναι
655,92
4.964,81
708,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5387.78
0.00
8797.40
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
9,00, T.K. 54627 ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.272,27
6.942,99
4.512,94
60 Ναι
321,05
2.430,05
380,12
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4713.00
0.00
2229.99
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α3
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
28,00, T.K.
62100
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.444,81
9.444,81
2.833,44
48 Ναι
197,02
6.611,37
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2795.41
0.00
6649.40
064899374
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ2
Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
39Α, T.K. 59200
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.070,00
7.687,50
4.996,88
48 Ναι
347,46
2.690,63
334,36
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5687.50
2000.00
0.00
ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΛΟ
ΑΘΗΝΑ
Υ
136231903
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ
ΚΟΖΑΝΗΣ 5,00,
Δ.Δ.Εδέσσης
T.K. 58200
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.605,00
11.605,00
3.481,50
48 Ναι
242,07
8.123,50
450,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8130.00
3475.00
0.00
ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΛΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υ
016784748
0:Α1
Μονοκατοικία
ΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Δ.Δ.Νικήτης
0,00, T.K. 63088 (Νικήτα)
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.961,60
5.961,60
1.788,48
48 Ναι
124,35
4.173,12
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4661.60
0.00
1300.00
ΚΟΣΜΑΣ
074729829
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β1
ΚΑΝΑΡΗ 51,00,
T.K. 54453
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.356,00
7.356,00
4.781,40
48 Ναι
332,46
2.574,60
323,32
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5356.00
2000.00
0.00
34-2014071571210 ΣΙΑΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
028646607
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ
Μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
51,00, T.K.
58200
Δ.Δ.Εδέσσης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.840,00
9.840,00
2.952,00
48 Ναι
205,27
6.888,00
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
9840.00
296
34-2014071571211 ΤΖΗΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
019177500
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
93,00, T.K.
62125
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.100,00
10.100,00
6.565,00
48 Ναι
456,50
3.535,00
360,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
10100.00
297
34-2014071571216 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
041533400
0:Α1
Μονοκατοικία
ΔΕΣΚΑΤΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0,
T.K. 51200
Δ.Δ.Δεσκάτης
Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
9.401,61
8.292,80
2.487,84
72 Όχι
172,85
5.804,96
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3700.00
4592.80
0.00
298
34-2014071571217 ΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
103028785
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΒΕΡΩΦ 1, T.K.
Δ.Δ.Καστορίας
52100
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
10.697,97
10.697,97
3.209,39
48 Όχι
206,98
7.488,58
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4500.00
4900.32
1297.65
299
34-2014071571219 ΛΑΓΟΥΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
041804135
1:Α2
Μονοκατοικία
ΓΚΡΕΜΙΑ ΤΘ24
0, T.K. 63200
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
7.900,00
7.900,00
5.135,00
72 Όχι
356,73
2.765,00
901,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
7900.00
300
34-2014071571225 ΚΟΝΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
131519805
0:Α1
Μονοκατοικία
ΑΨΑΛΟΣ 0, T.K.
Δ.Δ.Αψάλου
58400
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
13.144,60
13.144,60
3.943,38
48 Όχι
254,33
9.201,22
825,94
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6947.80
4896.80
1300.00
301
34-2014071571233
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
073593033
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑ
ΧΩΝ 40, T.K.
Δ.Δ.Χορτιάτη
27010
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
7.564,50
7.388,50
2.216,55
72 Όχι
154,01
5.171,95
755,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
7388.50
302
34-2014071571235 ΖΑΒΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
011610599
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2
ΜΕΜΜΟΥ 2,
T.K. 50300
Δ.Δ.Σιατίστης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
14.988,04
14.988,04
4.496,41
48 Όχι
289,94
10.491,63
520,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5269.20
3718.84
6000.00
303
34-2014071571273 ΡΕΤΖΕΠΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
013446453
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 57300
Δ.Δ.Ανατολικού
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
11.700,00
11.700,00
3.510,00
72 Όχι
243,86
8.190,00
452,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6000.00
5700.00
0.00
304
34-2014071571291
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
027004385
0:Α1
Μονοκατοικία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ 0, T.K.
60063
Δ.Δ.Παντελεήμον
Πιερίας
ος
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
15.003,54
13.597,60
4.079,28
48 Όχι
263,09
9.518,32
404,22
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8136.40
5461.20
0.00
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΧΑΤΖΗΞΕΝΙΤΙΔ
ΟΥ
3 OΡ
Δ.Δ.Ευόσμου
Δ.Δ.Νέων
Επιβατών
Δ.Δ.Νέων
Μουδανιών
Σελίδα 16 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
295,78
10.040,77
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8044.00
0.00
6299.95
48 Όχι
102,08
3.465,01
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4950.01
0.00
0.00
2.792,19
48 Όχι
191,94
6.515,11
407,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8007.30
0.00
1300.00
7.826,72
2.348,02
48 Όχι
161,38
5.478,70
354,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6527.84
0.00
1298.88
14.257,80
14.257,80
4.277,34
48 Όχι
294,00
9.980,46
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5932.80
3325.00
5000.00
EUROBANK SA
14.951,47
14.951,47
4.485,44
72 Όχι
330,67
10.466,03
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4538.23
2563.24
7850.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
934,16
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
7500.00
7500.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
417,12
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2580.00
4220.00
8200.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.091,71
12.082,80
3.624,84
48 Όχι
249,16
8.457,96
391,92
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5782.80
0.00
6300.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.740,00
11.240,00
3.372,00
48 Όχι
231,78
7.868,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
840.00
3900.00
6500.00
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.959,36
14.959,36
4.487,81
48 Όχι
308,47
10.471,55
424,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7070.00
5289.36
2600.00
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
540,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8680.00
3820.00
2500.00
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 14,
Δ.Δ.Καλαμαριάς
T.K. 55132
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.620,30
5.620,30
1.686,09
48 Όχι
115,91
3.934,21
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5620.30
0.00
0.00
KATOI
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32,
Δ.Δ.Θέρμης
T.K. 57001
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.917,49
10.917,49
3.275,25
48 Όχι
225,14
7.642,24
336,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
10917.49
Μονοκατοικία
1
ΜΕΤΟΧΙ -, T.K.
57500
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.383,87
7.383,87
2.215,16
48 Όχι
152,25
5.168,71
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4228.87
1920.00
1235.00
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΣΟΦ
Δ.Δ.Αλεξανδρεία
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 84,
Ημαθίας
ς
T.K. 59300
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.999,51
14.999,51
4.499,85
48 Όχι
309,31
10.499,66
448,52
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7673.79
7325.72
0.00
043298322
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΑΝΤΑΡΤΩΝ 4,
T.K. 59200
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
331,74
10.500,00
500,44
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
ΜΙΧΑΗΛ
028853400
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ
Δ.Δ.Πολυγύρου
Υ 3, T.K. 63100
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
9.750,00
60 Όχι
699,36
5.250,00
419,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5292.10
0.00
9707.90
ΔΗΜΗΤΡΑ
055524658
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
Σ 13, T.K. 54643 ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.655,82
6.655,82
1.996,75
60 Όχι
143,21
4.659,07
380,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4400.00
2255.82
0.00
305
34-2014071571378 ΣΚΟΡΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
071233787
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ5
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Δ.Δ.Καστορίας
4, T.K. 52100
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.343,95
14.343,95
4.303,19
48 Όχι
306
34-2014071571379 ΣΚΟΡΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
071232649
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Δ.Δ.Καστορίας
4, T.K. 52100
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
4.950,01
4.950,01
1.485,00
307
34-2014071571380 ΚΟΥΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
043930368
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΚΕΛΕΤΡΟΥ 39,
T.K. 52100
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.307,30
9.307,30
308
34-2014071571390 ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
026192702
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β1
ΠΑΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΣΗ 31, T.K. Δ.Δ.Κοζάνης
50100
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.826,72
309
34-2014071571401 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
010448127
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ Ε
ΧΑΡΩΝΔΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΟΥ
13-15, T.K.
54352
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
310
34-2014071571407 ΚΑΤΣΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
028686390
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΔΑΒΑΚΗ 10,
T.K. 50300
Δ.Δ.Γαλατινής
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
311
34-2014071571410 ΡΟΥΜΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
061941711
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΜΕΖ Κ
ΡΟΔΩΝ 9, T.K.
57010
Δ.Δ.Ασβεστοχωρ
Θεσσαλονίκης
ίου
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
312
34-2014071571411 ΜΟΥΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
073617385
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Μ4
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ
Δ.Δ.Ασβεστοχωρ
ΡΟΔΩΝ 2, T.K.
Θεσσαλονίκης
ίου
57010
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
313
34-2014071571413 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
149701734
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ 71,
T.K. 59300
Κεντρικής
Μακεδονίας
314
34-2014071571426
ΑΔΑΜΟΣ
100812712
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟ
Δ.Δ.Βέροιας
Σ 3, T.K. 59100
Ημαθίας
315
34-2014071571431 ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
065269245
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΑΡΤΕΣΚΟΥ 24,
T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
316
34-2014071571440
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
118825722
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ -,
T.K. 63100
Δ.Δ.Σανών
317
34-2014071571441 ΣΤΟΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
072612816
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΝΩΓΕ
318
34-2014071571446
128084290
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
319
34-2014071571448 ΧΑΧΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
009925756
0:Α1
320
34-2014071571453
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
045078068
321
34-2014071571454 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
322
34-2014071571460 ΠΑΣΠΑΛΑΣ
323
34-2014071571461 ΠΑΣΧΑΛΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥ
ΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟ
ΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙ
ΜΙΔΗΣ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
Δ.Δ.Καστορίας
ΝΟΜΟΣ
Δ.Δ.Αλεξανδρεία
Ημαθίας
ς
Δ.Δ.Επανομής
Δ.Δ.Ναούσης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 17 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
148,48
4.830,00
379,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
900.00
6000.00
0.00
60 Όχι
265,77
8.645,36
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5850.52
1499.99
5000.00
3.630,00
48 Όχι
249,52
8.470,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5500.00
0.00
6600.00
5.000,00
3.250,00
48 Όχι
223,41
1.750,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
5000.00
14.983,20
14.983,20
4.494,96
48 Όχι
308,97
10.488,24
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5907.60
5895.60
3180.00
EUROBANK SA
14.388,80
14.388,80
4.316,64
48 Όχι
296,72
10.072,16
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
5588.80
6300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.480,00
8.480,00
5.512,00
48 Όχι
378,89
2.968,00
364,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
2230.00
6250.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.000,00
9.000,00
2.700,00
48 Όχι
185,56
6.300,00
380,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4100.00
0.00
4900.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.150,00
3.150,00
2.047,50
48 Όχι
132,30
1.102,50
396,96
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3150.00
0.00
0.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.380,00
10.380,00
6.747,00
48 Όχι
435,93
3.633,00
392,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
9080.00
0.00
1300.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.939,93
13.939,93
4.181,98
72 Όχι
291,11
9.757,95
792,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7606.59
6333.34
0.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.500,00
7.500,00
2.250,00
48 Όχι
145,40
5.250,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
0.00
5000.00
-
ΚΑΝΑΡΗ 3, T.K. Δ.Δ.Περιβολακίο
Θεσσαλονίκης
57200
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.082,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
290,74
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
8482.00
6600.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ
Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6,
Δ.Δ.Σερρών
T.K. 62124
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
6.000,00
5.916,00
3.845,40
72 Ναι
277,67
2.070,60
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4116.00
1800.00
0.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤ
Δ.Δ.Σερρών
ΟΥ 4, T.K. 62121
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.000,00
10.000,00
3.000,00
48 Ναι
208,61
7.000,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4000.00
0.00
6000.00
064434454
1:Α2
Μονοκατοικία
Ι
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ 0, T.K. Δ.Δ.Σερρών
62100
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.000,00
5.000,00
3.250,00
60 Ναι
231,19
1.750,00
504,04
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
5000.00
0.00
ΦΩΤΕΙΝΗ
112559951
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΕΑ3
ΒΕΡΟΙΑΣ 4, T.K.
Δ.Δ.Πυλαίας
55535
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.200,00
3.200,00
2.080,00
48 Ναι
144,64
1.120,00
308,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
3200.00
34-2014071571826 ΓΚΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
044183934
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ2
ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΩΤΗ 11,
T.K. 50100
Δ.Δ.Κοζάνης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.646,88
13.623,28
4.086,98
48 Ναι
284,19
9.536,30
382,88
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6622.20
7001.08
0.00
34-2014071571828 ΔΗΜΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
052109680
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
ΒΙΡΧΑΝΛΗ 17,
T.K. 62100
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.999,90
14.999,90
4.499,97
48 Ναι
312,91
10.499,93
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6566.40
8433.50
0.00
324
34-2014071571462 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
030473594
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ
Δ.Δ.Πυλαίας
Σ 17, T.K. 55535
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.900,00
6.900,00
2.070,00
60 Όχι
325
34-2014071571463 ΡΕΚΤΣΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
036004217
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ΟΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ 33,
T.K. 54644
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.350,51
12.350,51
3.705,15
326
34-2014071571464 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
045403029
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α2
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ 5,
Δ.Δ.Διαβατών
T.K. 57008
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.100,00
12.100,00
327
34-2014071571465 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
065103675
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
A1
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 59,
T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.000,00
328
34-2014071571467 ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
076560401
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Δ.Δ.Λαγκαδά
ΛΑΓΚΑΔΑ -, T.K.
57200
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
329
34-2014071571468 ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
131638357
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14,
T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
330
34-2014071571469 ΚΙΑΜΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
013480852
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ ΟΡΟ
ΓΡΑΜΜΟΥ 14,
T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
331
34-2014071571470 ΜΑΛΑΚΩΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
027486959
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΣΟΥΡΗ 12, T.K.
54630
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
332
34-2014071571640 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
012841431
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΔΙΓΕΝΗ 14, T.K. Δ.Δ.Αμπελοκήπ
56123
ων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
333
34-2014071571721 ΓΙΑΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
048076855
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2-2ΟΣ
Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
10, T.K. 55133
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης
334
34-2014071571769
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛ
ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ
ΟΥ
128116095
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1ΟΡ1
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
41, T.K. 57013
Δ.Δ.Ωραιοκάστρ
ου
335
34-2014071571774
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
120655084
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ 7,
T.K. 56625
Δ.Δ.Νεαπόλεως
336
34-2014071571775 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
053907858
0:Α1
Μονοκατοικία
337
34-2014071571818 ΑΓΟΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
042901930
1:Α2
338
34-2014071571823 ΒΡΕΤΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
040585182
339
34-2014071571824 ΓΑΙΤΑΝΤΖΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
340
34-2014071571825 ΓΑΝΙΤΗ
341
342
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 18 από 26
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
104,29
3.500,00
452,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
5000.00
48 Ναι
648,14
5.019,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3040.00
0.00
11300.00
6.500,00
48 Ναι
451,96
3.500,00
419,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2400.00
2600.00
5000.00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
15000.00
0.00
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2000.00
6100.00
6900.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
316,44
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1200.00
2000.00
11800.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.944,50
14.944,50
9.713,93
48 Ναι
675,46
5.230,58
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
14944.50
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.249,83
13.249,83
3.974,95
48 Ναι
276,40
9.274,88
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6820.00
2039.83
4390.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
60 Ναι
320,13
10.500,00
468,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
14080.00
920.00
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.788,49
10.788,49
3.236,55
48 Ναι
225,06
7.551,94
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
9488.49
0.00
1300.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.013,50
3.013,50
1.958,78
48 Ναι
136,21
1.054,73
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3013.50
0.00
0.00
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.560,49
14.509,99
4.353,00
48 Ναι
302,67
10.156,99
305,52
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3499.99
1010.00
10000.00
ΑΡΚΟΧΩΡΙ 0,
T.K. 59200
Δ.Δ.Αρκοχωρίου Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Ναι
312,91
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5000.00
4000.00
6000.00
ΟΡΟΦΟ
ΚΡΟΚΟΣ -, T.K.
50010
Δ.Δ.Καισάρειας
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.504,84
8.504,84
2.551,45
48 Όχι
175,38
5.953,39
451,52
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3615.59
4889.25
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α3
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δ.Δ.Νεαπόλεως
61, T.K. 56728
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.970,46
14.970,46
4.491,14
48 Όχι
308,71
10.479,32
371,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5211.62
0.00
9758.84
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΜΕΛΙΝΑΣ
Δ.Δ.ΕλευθερίουΜΕΡΚΟΥΡΗ 41, Κορδελιού
T.K. 56334
(Ελευθερίου)
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
670,19
5.250,00
520,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
116042640
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦΟ
ΠΙΕΡΙΩΝ 26,
T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.971,98
14.971,98
4.491,59
48 Όχι
308,74
10.480,39
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3501.80
2620.18
8850.00
ΑΓΓΕΛΟΣ
075293658
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΡΩΜΥΛΙΑΣ 6567, T.K. 54454
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.108,57
14.097,80
4.229,34
48 Όχι
290,71
9.868,46
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6072.80
1125.00
6900.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
101266085
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Κ3
ΡΟΔΩΝ 22, T.K.
Δ.Δ.Πεύκων
57010
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.140,00
11.140,00
3.342,00
48 Όχι
229,70
7.798,00
514,76
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2460.00
0.00
8680.00
343
34-2014071571834 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΘΩΜΑΣ
004623009
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 17,
Δ.Δ.Σερρών
T.K. 62124
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.000,00
5.000,00
1.500,00
48 Ναι
344
34-2014071571836 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
020522794
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ 3, T.K. 59200
Δ.Δ.Ναούσης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.340,00
14.340,00
9.321,00
345
34-2014071571850 ΝΟΛΚΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
046414503
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙ
Δ.Δ.Ναούσης
ΟΥ 1, T.K. 59200
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.000,00
10.000,00
346
34-2014071571851 ΝΤΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
015962013
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
ΠΟΡΕΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,
T.K. 52200
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
347
34-2014071571853 ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
016405810
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 35,
Δ.Δ.Ναούσης
T.K. 59200
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
348
34-2014071571858 ΡΑΚΙΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
078857044
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 49,
Δ.Δ.Βέροιας
T.K. 59200
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
349
34-2014071571868 ΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
011691125
1:Α2
Μονοκατοικία
ΙΣ
Ο.Τ 20, T.K.
50100
Δ.Δ.Αργίλου
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
350
34-2014071571872 ΧΑΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
016864889
0:Α1
Μονοκατοικία
ΙΣ
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ 0,
T.K. 52200
Δ.Δ.Κωσταραζίο
υ
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
351
34-2014071571873 ΧΙΜΕΤΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
070602366
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
ΑΝΘΕΩΝ 0, T.K.
Δ.Δ.Πεύκων
57010
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
352
34-2014071571883 ΡΗΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
004206828
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΚΑΠΕΤΑΝ
ΚΩTΤΑ 10, T.K.
52100
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
353
34-2014071571890
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
018139699
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2
ΜΙΑΟΥΛΗ 12,
T.K. 56626
Δ.Δ.Συκεών
354
34-2014071571894 ΚΩΤΣΙΚΑ
ΕΛΙΖΑΘΕΟΛΟΓΙΑ
113269423
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2, T.K. 50300
Δ.Δ.Σιατίστης
355
34-2014071571898 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
117229477
0:Α1
Μονοκατοικία
Ι
356
34-2014071571909 ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
074067762
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
357
34-2014071571922 ΜΑΝΑΛΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ
137341837
0:Α1
358
34-2014071571923 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
128943132
359
34-2014071571929 ΠΟΛΙΤΟΥΔΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
360
34-2014071571931 ΠΑΥΛΑΚΗΣ
361
34-2014071571948 ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΚΑΔΗΜΟΠΟ
ΥΛΟΣ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
Δ.Δ.Καστορίας
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 19 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
307,56
10.440,15
314,88
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1414.50
0.00
13500.00
48 Όχι
222,30
7.546,88
440,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3278.25
7503.00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
353,28
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6350.00
3200.00
5450.00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
324,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5910.00
4450.00
4640.00
12.551,50
12.551,50
3.765,45
48 Όχι
258,83
8.786,05
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6501.50
0.00
6050.00
EUROBANK SA
12.200,00
12.200,00
3.660,00
48 Όχι
251,59
8.540,00
350,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
3600.00
8600.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.996,00
14.996,00
4.498,80
48 Όχι
309,23
10.497,20
350,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1476.00
4920.00
8600.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.460,00
14.460,00
4.338,00
48 Όχι
298,18
10.122,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7820.00
5340.00
1300.00
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.975,00
14.975,00
4.492,50
48 Όχι
308,81
10.482,50
424,44
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
2475.00
12500.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.587,29
6.587,29
1.976,19
48 Όχι
135,85
4.611,10
312,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5187.29
1400.00
0.00
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.666,31
6.666,31
1.999,89
48 Όχι
137,48
4.666,42
439,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5376.31
0.00
1290.00
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ -,
Δ.Δ.Καστορίας
T.K. 52100
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
399,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7950.00
3750.00
3300.00
3 ΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟ
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Σ 69, T.K. 55131
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.500,00
9.500,00
2.850,00
48 Όχι
195,92
6.650,00
498,36
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8200.00
0.00
1300.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡ 1
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟ
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Σ 69, T.K. 55131
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
5.500,00
5.500,00
1.650,00
48 Όχι
113,38
3.850,00
303,72
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4200.00
0.00
1300.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦΟ
ΔΙΑΓΟΡΑ 112,
T.K. 54351
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.238,60
12.238,60
3.671,58
48 Όχι
252,37
8.567,02
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7055.60
3283.00
1900.00
035776011
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΔΙΑΜΕ
Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
71, T.K. 55132
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.800,00
3.800,00
2.470,00
60 Όχι
177,19
1.330,00
486,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
0.00
1300.00
035949713
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑορΔ1
ΠΕΛΟΠΙΔΑ 17,
T.K. 54250
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
331,74
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7260.00
7740.00
0.00
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΙΣΑΑΚ
Σ
056910580
0:Α1
Μονοκατοικία
1
Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ -,
T.K. 59100
Δ.Δ.Σταυρού
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.600,78
13.600,78
4.080,23
48 Όχι
280,47
9.520,55
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4950.78
8650.00
0.00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
043439878
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
23, T.K. 63075
Δ.Δ.Ιερισσού
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
543,96
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7260.00
1375.00
6365.00
362
34-2014071571949 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
064597359
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
δ2 5ο
ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
5, T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.914,50
14.914,50
4.474,35
48 Όχι
363
34-2014071571951 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
031605140
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
27Α, T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.781,25
10.781,25
3.234,37
364
34-2014071571954 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΔΡΟΣΙΛΗ
067746639
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ΟΣ Ο
28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, Δ.Δ.Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης
T.K. 57001
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
365
34-2014071571955 ΜΗΤΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
007968318
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ Ο
ΠΙΣΙΔΙΑΣ 3, T.K.
56728
Δ.Δ.Νεαπόλεως
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
366
34-2014071571957 ΠΕΖΗΚΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ
139955683
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΥ Ο
ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ
26, T.K. 54250
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
367
34-2014071571963 ΔΑΝΗ
ΑΓΑΘΟΥΛΑ
145062246
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1ος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 98- Δ.Δ.Βέροιας
100, T.K. 59100
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
368
34-2014071571964 ΔΑΝΗ
ΑΓΑΘΟΥΛΑ
145062246
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2ος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 98- Δ.Δ.Βέροιας
100, T.K. 59100
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
369
34-2014071571968
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Υ
125656506
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΣΤ2
ΣΠΑΡΤΗΣ 8,
T.K. 54640
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
370
34-2014071571974 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
061250229
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
33, T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
371
34-2014071571977 ΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
011759112
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑορΒΑ
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛ
ΕΩΣ(ΦΙΛΙΠΠΟΥ) Δ.Δ.Σκύδρας
4, T.K. 58500
Πέλλας
372
34-2014071571981 ΜΥΤΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
022782495
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΜΕΖ1-
ΒΙΚΕΛΑ 9, T.K.
59100
373
34-2014071571984 ΑΣΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
022855732
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
03/Δ6
374
34-2014071571991 ΣΟΥΓΛΕΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
117633112
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
375
34-2014071571996 ΣΟΥΓΛΕΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
117633112
0:Α1
376
34-2014071572003 ΜΠΟΛΛΕ
ΑΓΑΠΗ
119787434
377
34-2014071572008 ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
378
34-2014071572016 ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
379
34-2014071572019
380
34-2014071572021
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Φ.Μ.
Δ.Δ.Βέροιας
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 20 από 26
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
309,30
10.499,30
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6281.00
2426.55
6291.45
48 Όχι
283,48
9.622,55
448,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
534.00
6212.50
7000.00
4.487,38
48 Όχι
308,45
10.470,54
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
14957.92
0.00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
10871.50
4128.50
14.845,00
14.845,00
4.453,50
48 Όχι
306,13
10.391,50
755,26
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
13545.00
1300.00
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
670,19
5.250,00
388,92
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6694.00
2006.00
6300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.865,00
14.865,00
4.459,50
48 Όχι
306,55
10.405,50
581,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5065.00
0.00
9800.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.675,50
13.675,50
4.102,65
48 Όχι
282,03
9.572,85
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5475.50
1300.00
6900.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.571,00
9.494,60
6.171,49
48 Όχι
424,21
3.323,11
445,24
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6353.60
3141.00
0.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.935,30
11.935,30
3.580,59
48 Όχι
246,09
8.354,71
367,72
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
2535.30
6900.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.000,00
8.000,00
2.400,00
48 Όχι
164,96
5.600,00
375,24
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6700.00
0.00
1300.00
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
420,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7330.00
6370.00
1300.00
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
14, T.K. 59100
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
7.940,50
7.940,50
5.161,33
72 Όχι
358,58
2.779,18
432,32
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2829.00
0.00
5111.50
ΙΣ
ΟΜΗΡΟΥ 14,
T.K. 52200
Δ.Δ.Άργους
Ορεστικού
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
9.510,00
9.510,00
2.853,00
48 Όχι
184,00
6.657,00
376,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4460.00
3750.00
1300.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 8,
T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
3.000,00
3.000,00
900,00
48 Όχι
58,05
2.100,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3000.00
0.00
0.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1 1Ο
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 2,
T.K. 61100
Δ.Δ.Κιλκίς
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
11.842,98
10.725,27
3.217,58
48 Όχι
207,53
7.507,69
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4682.29
2792.98
3250.00
035775597
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2 ΑΟ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 2,
T.K. 61100
Δ.Δ.Κιλκίς
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
11.827,24
10.276,17
3.082,85
48 Όχι
198,83
7.193,32
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3868.93
3157.24
3250.00
075347561
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
44, T.K. 57008
Δ.Δ.Νέας
Μαγνησίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.324,00
6.324,00
4.110,60
48 Όχι
282,56
2.213,40
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2201.00
1925.00
2198.00
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 077605710
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΑΝΘΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ
0, T.K. 63080
Δ.Δ.Νέας
Καλλικράτειας
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.340,00
10.339,60
3.101,88
48 Όχι
213,20
7.237,72
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3639.60
5500.00
1200.00
381
34-2014071572022 ΣΜΥΡΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
045544510
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΣΚΗΛΘΡΟ Ο.Τ.
19, T.K. 53075
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.999,00
14.999,00
4.499,70
48 Όχι
382
34-2014071572023 ΤΕΡΖΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
020334691
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ -, Δ.Δ.Χιλιοδένδρο
Καστοριάς
T.K. 52200
υ
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.746,50
13.746,50
4.123,95
383
34-2014071572024 ΤΕΡΖΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
020334691
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ -, Δ.Δ.Χιλιοδένδρο
Καστοριάς
T.K. 52200
υ
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.957,92
14.957,92
384
34-2014071572030 ΜΠΕΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
030697645
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΓΑΝΟΧΩΡΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ -, T.K.
60100
Δ.Δ.Γανοχώρας
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
385
34-2014071572031 ΔΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
042992940
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 17,
T.K. 57400
Δ.Δ.Σίνδου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
386
34-2014071572033 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
025294155
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΖΑΝΝΑ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
27, T.K. 54643
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
387
34-2014071572034 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ
ΑΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
132865503
Σ
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 2,
T.K. 60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
388
34-2014071572036 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
117775612
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΔΙΔ.ΠΑΠΑΘΑΝΑ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΣΙΟΥ 77, T.K.
ης
54629
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
389
34-2014071572037 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
112738062
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΚΑΒΕΙΡΩΝ 31,
T.K. 54352
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
390
34-2014071572045 ΚΙΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
073176735
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
36, T.K. 55337
Δ.Δ.Τριανδρίας
Θεσσαλονίκης
391
34-2014071572047
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΣ
021998120
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1οςΟρ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5,
T.K. 55133
Δ.Δ.Καλαμαριάς
392
34-2014071572050
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΛΟΣ
Σ
008985085
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ -,
T.K. 52200
393
34-2014071572072 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
010664659
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β1
394
34-2014071572095 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
035895558
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
395
34-2014071572119
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
113027041
0:Α1
396
34-2014071572133 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
035775597
397
34-2014071572142 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
398
34-2014071572186 ΜΠΟΥΚΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
399
34-2014071572187
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ
ΟΥ
ΝΗΣΙΩΤΗΣΥΝΑΧΙΡΗ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
Δ.Δ.Αμυνταίου
Δ.Δ.Κατερίνης
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 21 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
186,06
6.316,10
570,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
4023.00
5000.00
48 Όχι
300,54
10.202,92
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2693.60
7700.00
4182.00
3.938,17
48 Όχι
270,70
9.189,05
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
517.28
6653.05
5956.89
14.856,04
4.456,81
48 Όχι
306,35
10.399,23
528,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7382.90
7473.14
0.00
14.999,15
14.999,15
4.499,74
48 Όχι
309,31
10.499,41
416,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5249.92
4546.50
5202.73
EUROBANK SA
10.498,80
10.496,80
3.149,04
48 Όχι
216,48
7.347,76
304,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4896.80
0.00
5600.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.310,00
11.310,00
3.393,00
48 Όχι
233,24
7.917,00
491,84
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1759.00
2351.00
7200.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.000,00
8.000,00
2.400,00
48 Όχι
164,96
5.600,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3900.00
3220.00
880.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.860,00
14.860,00
4.458,00
48 Όχι
306,41
10.402,00
545,56
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8860.00
6000.00
0.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.070,00
11.070,00
3.321,00
48 Όχι
228,26
7.749,00
381,88
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
11070.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
14.999,60
4.499,88
72 Όχι
331,72
10.499,72
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3441.60
6182.00
5376.00
Δ.Δ.Νέας
Καλλικράτειας
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.970,00
14.070,00
4.221,00
48 Όχι
290,14
9.849,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
9850.00
1720.00
Δ.Δ.Βέροιας
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.753,59
14.753,59
4.426,08
48 Όχι
304,22
10.327,51
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3399.72
2753.87
8600.00
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Δ.Πυλαίας
21, T.K. 54352
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.336,80
11.336,80
3.401,04
48 Όχι
233,75
7.935,76
304,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5736.80
0.00
5600.00
1
ΘΕΣΗ
"ΠΑΤΩΜΑ"ΕΠΑΝΟΜΗ ,
T.K. 57500
Δ.Δ.Επανομής
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
60 Όχι
322,77
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7198.00
7802.00
0.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ος
ΜΑΝΔΑΛΟ -,
T.K. 58500
Δ.Δ.Μανδάλου
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.983,35
14.968,38
4.490,51
48 Όχι
308,63
10.477,87
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3780.00
7090.73
4097.65
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ3 1ο
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
41, T.K. 51100
Δ.Δ.Γρεβενών
Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.099,67
13.099,67
3.929,90
48 Όχι
270,15
9.169,77
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3238.20
2061.47
7800.00
032209594
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΝΩΓ
ΖΑΡΙΦΗ 20, T.K.
Δ.Δ.Συκεών
56625
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
3.500,00
3.500,00
2.275,00
48 Όχι
156,40
1.225,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
3500.00
117630109
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1 4Ο
ΘΗΧΗΣ 46, T.K.
Δ.Δ.Καλαμαριάς
55133
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.342,40
7.342,40
4.772,56
48 Όχι
328,07
2.569,84
309,20
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5742.40
0.00
1600.00
400
34-2014071572188 ΤΥΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
103001877
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ος Ο
ΥΔΡΑΣ 7, T.K.
52100
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.023,00
9.023,00
2.706,90
48 Όχι
401
34-2014071572189 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
043574683
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3,
T.K. 58100
Δ.Δ.Γιαννιτσών
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.988,51
14.575,60
4.372,68
402
34-2014071572191 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
107416539
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ Ο
ΜΑΝΔΑΛΟ -,
T.K. 58500
Δ.Δ.Μανδάλου
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.127,22
13.127,22
403
34-2014071572192 ΠΑΛΑΜΑΣ
030892346
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1
ΑΝΩ ΚΩΜΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ
50010, T.K.
50010
Δ.Δ.Άνω Κώμης
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.858,78
404
34-2014071572200 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΖΩΗ
061466970
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ος
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δ.Δ.Γιαννιτσών
8, T.K. 58100
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
405
34-2014071572215 ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΗΣ
135705088
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Δ.Πυλαίας
21, T.K. 54352
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
406
34-2014071572216 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
050069644
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 19,
T.K. 50100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
407
34-2014071572218 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
137309813
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ος δ
ΘΩΜΑ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 14,
ης
T.K. 54352
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
408
34-2014071572220 ΛΥΜΟΥΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
072722280
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ου Ο
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ -,
T.K. 59100
Δ.Δ.Αγίας
Μαρίνης
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
409
34-2014071572222 ΤΣΑΛΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
034483996
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΝΩΓΕ
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 45,
T.K. 55133
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης
410
34-2014071572223 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΒ
ΜΙΧΑΗΛ
075261593
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΕΚΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩ
Σ -, T.K. 57004
Δ.Δ.Νέας
Μηχανιώνας
411
34-2014071572224 ΠΟΜΠΙΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
016288925
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΜΕΓ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ -,
T.K. 63080
412
34-2014071572225 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
062637121
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1-ΝΟ
ΓΙΩΡΓΟΥ
ΣΕΦΕΡΗ 13,
T.K. 59100
413
34-2014071572234 ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΤΕΡΗΣ
135705088
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
414
34-2014071572236 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
140848703
0:Α1
Μονοκατοικία
415
34-2014071572239 ΚΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
123986548
0:Α1
416
34-2014071572241 ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
103743001
417
34-2014071572242 ΣΑΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
418
34-2014071572244 ΒΑΛΙΟΥΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
Δ.Δ.Κατερίνης
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 22 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
248,11
8.422,40
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5850.00
1682.00
4500.00
72 Όχι
194,37
6.153,00
328,56
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7490.00
0.00
1300.00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3925.00
2108.00
8967.00
7.317,10
4.756,12
48 Όχι
326,93
2.560,99
366,84
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1400.00
917.10
5000.00
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7503.80
6196.20
1300.00
EUROBANK SA
7.190,00
7.190,00
4.673,50
48 Όχι
321,21
2.516,50
426,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2190.00
0.00
5000.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
323,08
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5200.00
3500.00
6300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
403,72
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5299.97
5650.00
4050.03
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.500,00
7.500,00
2.250,00
48 Όχι
154,66
5.250,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1000.00
6500.00
0.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.042,39
13.042,39
3.912,72
48 Όχι
268,94
9.129,67
342,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5296.91
1945.48
5800.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
14.999,44
4.499,83
48 Όχι
309,31
10.499,61
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2329.60
0.00
12669.84
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.470,00
6.470,00
1.941,00
48 Όχι
133,40
4.529,00
388,44
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6470.00
0.00
0.00
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
753,56
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
0.00
12500.00
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Δ.Δ.Καστανοφύτ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙ
Καστοριάς
ου
ΑΣ -, T.K. 52200
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.477,22
14.477,22
4.343,17
48 Όχι
298,54
10.134,05
440,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7738.91
6738.31
0.00
1ΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Δ.Δ.Άργους
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙ
Ορεστικού
ΑΣ -, T.K. 52200
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.974,92
14.974,92
4.492,48
48 Όχι
308,81
10.482,44
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8561.05
6413.87
0.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 16,
T.K. 56122
Δ.Δ.Μενεμένης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5300.00
3400.00
6300.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β1
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
53, T.K. 62121
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
389,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6000.00
3000.00
6000.00
064895989
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
10, T.K. 56625
Δ.Δ.Συκεών
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.211,10
12.211,10
3.663,33
48 Όχι
251,82
8.547,77
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4871.60
2339.50
5000.00
036637414
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Ε2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΦΛΕΜΙΓΚ 40,
T.K. 55133
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.270,00
12.270,00
3.681,00
48 Όχι
253,00
8.589,00
790,08
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
11040.00
0.00
1230.00
419
34-2014071572254 ΚΟΥΛΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
137303808
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΠΡΟΔΙΚΟΥ 11,
T.K. 54351
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
12.032,00
12.032,00
3.609,60
48 Όχι
420
34-2014071572261 ΖΩΪΔΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
046453100
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
80, T.K. 54352
Δ.Δ.Πυλαίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
8.790,00
8.790,00
2.637,00
421
34-2014071572263 ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
041541030
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 15,
Δ.Δ.Φιλώτα
T.K. 53070
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
422
34-2014071572264 ΓΚΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ
122723498
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1-5Ο
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
3, T.K. 59100
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.317,10
423
34-2014071572271 ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
037645332
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΝΕΟΧΩΡΙ 1, T.K.
Δ.Δ.Σαρακήνας
51100
Γρεβενών
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
424
34-2014071572276 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
104431875
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
9, T.K. 55535
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
425
34-2014071572279 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
034174917
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Δ.Δ.ΕλευθερίουΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 74, Κορδελιού
T.K. 56334
(Ελευθερίου)
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
426
34-2014071572280 ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
134868250
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ΟΣ
Δ.Δ.ΕλευθερίουΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Κορδελιού
Υ 35, T.K. 56334
(Ελευθερίου)
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
427
34-2014071572284 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΣΤΕΡΙΑΝΗ
051405851
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13,
T.K. 60061
Δ.Δ.Κολινδρού
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
428
34-2014071572287 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ
113352415
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΦΥΛΑΚΤΟΥ 2,
T.K. 62123
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
429
34-2014071572288 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
116707389
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΩΣ 20, T.K.
ης
55131
430
34-2014071572289
018463868
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β1
ΤΣΟΝΤΖΑ
ΝΑΝΟΥ 8, T.K.
50100
431
34-2014071572290 ΜΑΚΡΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
033522955
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΚΤΗΡΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δ.Δ.Θέρμης
3, T.K. 57001
432
34-2014071572296 ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
021514755
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
433
34-2014071572297 ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
021514755
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
434
34-2014071572301 ΤΑΓΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
050395382
0:Α1
435
34-2014071572303
ΣΙΟΥΣΙΟΥΛΟΥΔ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Η
113397353
436
34-2014071572304
ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛ
ΒΑΙΟΣ
ΟΣ
437
34-2014071572310 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
Δ.Δ.Βέροιας
Δ.Δ.Κοζάνης
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 23 από 26
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
276,02
9.370,10
440,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6070.00
7315.86
0.00
48 Όχι
276,74
2.167,87
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5003.90
0.00
1190.00
9.750,00
48 Όχι
670,19
5.250,00
319,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6900.00
0.00
8100.00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
774,04
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
11200.23
1300.00
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5300.00
1700.00
8000.00
EUROBANK SA
10.940,00
10.940,00
7.111,00
48 Όχι
488,78
3.829,00
514,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
9640.00
0.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.620,00
14.620,00
9.503,00
48 Όχι
653,20
5.117,00
580,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5720.00
0.00
8900.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.805,00
14.805,00
4.441,50
48 Όχι
305,30
10.363,50
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5470.00
3035.00
6300.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.460,00
13.460,00
4.038,00
48 Όχι
277,56
9.422,00
420,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5160.00
8300.00
0.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
10.004,80
10.004,80
6.503,12
48 Όχι
447,02
3.501,68
488,08
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8004.80
0.00
2000.00
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Δ.Δ.Αλεξανδρεία
ΗΜΑΘΙΑΣ -, T.K.
Ημαθίας
ς
59032
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
442,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
8400.00
6600.00
4ΟΣ
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ΧΑΡΙΣΗ 61, T.K.
ης
54639
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.688,15
11.688,15
7.597,30
48 Όχι
522,17
4.090,85
318,24
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6688.15
0.00
5000.00
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
42, T.K. 62100
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
9.985,00
2.995,50
48 Όχι
205,90
6.989,50
366,24
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3435.00
3750.00
2800.00
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21, Δ.Δ.Σίνδου
T.K. 57400
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
14.953,20
14.953,20
4.485,96
48 Όχι
308,35
10.467,24
576,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
9343.20
5610.00
0.00
052839558
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΒΥΡΩΝΟΣ 2,
T.K. 62100
Δ.Δ.Λευκώνος
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4900.00
7100.00
3000.00
ΙΩΑΝΝΗΣ
119002291
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
4ΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΠΑ 121,
T.K. 62121
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
320,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
750.00
11750.00
34-2014071572360 ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
051336853
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Βοροφ
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
11, T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.645,35
13.645,35
4.093,60
48 Όχι
281,38
9.551,75
520,28
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3245.75
1899.60
8500.00
455
34-2014071572364 ΚΑΓΙΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
104486420
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΒΟΤΣΗ 38, T.K.
61200
Δ.Δ.Πολυκάστρο
Κιλκίς
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
7.376,14
7.376,14
2.212,84
48 Όχι
152,10
5.163,30
451,60
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6076.14
0.00
1300.00
456
34-2014071572366 ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
073210641
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ
ΣΕΡΡΩΝ -, T.K.
62100
Δ.Δ.Εμμανουήλ
Παππά
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2500.00
5600.00
6900.00
438
34-2014071572311 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
061483850
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Α1
Δ.ΓΛΗΝΟΥ 3,
T.K. 60100
Δ.Δ.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
13.385,86
13.385,86
4.015,76
48 Όχι
439
34-2014071572320 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
136083730
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ2αρ1
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ
7, T.K. 56224
Δ.Δ.Ευόσμου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
6.193,90
6.193,90
4.026,03
440
34-2014071572321 ΜΠΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
017101454
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
5ΟΣ
ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
10, T.K. 55132
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
441
34-2014071572322 ΠΑΝΤΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
029551303
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
& ΑΝΔΡΕΑ
Δ.Δ.Πολυγύρου
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ , T.K. 63100
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,23
442
34-2014071572323 ΣΙΜΙΤΣΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
137060425
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Β ΟΡΟ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗ
Δ.Δ.Αμπελοκήπ
ΜΟΝΟΣ 17, T.K.
ων
56123
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
443
34-2014071572332 ΝΙΚΟΛΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
018167686
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦΟ
ΥΜΗΤΤΟΥ 56,
T.K. 54453
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
444
34-2014071572335 ΜΑΝΟΣ
ΝΕΣΤΩΡ
021115652
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ -,
T.K. 59100
Δ.Δ.Ασώματα
(πρώην κοιν.
Ημαθίας
Αγίας Βαρβάρας)
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
445
34-2014071572336 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
131120360
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΑ 33,
T.K. 55132
Δ.Δ.Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
446
34-2014071572340 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
008909899
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2ΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
99, T.K. 52100
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
447
34-2014071572345 ΔΑΔΟΥΛΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
137325782
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ Ο
ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10,
T.K. 55535
Δ.Δ.Πυλαίας
Θεσσαλονίκης
448
34-2014071572349 ΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
032955289
0:Α1
Μονοκατοικία
1
449
34-2014071572350 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
027496953
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
450
34-2014071572352 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
045198590
0:Α1
451
34-2014071572356 ΤΣΟΛΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
065334625
452
34-2014071572358 ΕΛΛΗΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
453
34-2014071572359 ΕΛΛΗΝΙΔΗΣ
454
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.
Δ.Δ.Λευκώνος
ΝΟΜΟΣ
Σερρών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 24 από 26
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
457
34-2014071572370 ΡΙΖΟΥ
458
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
103112400
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΜΕΖΟΝ
19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - Δ.Δ.Μελισσοχωρ
Θεσσαλονίκης
, T.K. 57018
ίου
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
533,68
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1230.00
7570.00
6200.00
34-2014071572371 ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
067719625
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
5ΟΣ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 34,
T.K. 54453
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
9.119,91
9.119,91
2.735,97
48 Όχι
188,07
6.383,94
360,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4219.91
3600.00
1300.00
459
34-2014071572374 ΤΣΙΜΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
075138658
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
5ΟΣ
ΧΑΛΚΙΑ 18, T.K.
Δ.Δ.Κοζάνης
50100
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
11.539,33
11.454,11
3.436,23
48 Όχι
236,20
8.017,88
350,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
5500.00
4054.11
1900.00
460
34-2014071572375 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
125789653
0:Α1
Μονοκατοικία
1
ΚΑΣΤΑΝΑΣ -,
T.K. 57011
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
4782.00
5142.50
5075.50
461
34-2014071572376 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
025467636
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΑΣ -,
T.K. 57011
Δ.Δ.Χαλκηδόνος
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EUROBANK SA
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
309,31
10.500,00
433,04
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
15000.00
462
34-2014071572464 ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
053854793
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
2
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΟΔΟΣ 0, T.K.
59034
Δ.Δ.Αγγελοχωρί
ου
Ημαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.964,00
14.964,00
4.489,20
48 Όχι
290,05
10.474,80
406,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
10290.00
4674.00
463
34-2014071572512
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΑΝΝΑ
050187808
1:Α2
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΑΟΡ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
130, T.K. 53100
Δ.Δ.Φλωρίνης
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.820,80
14.820,80
9.633,52
48 Όχι
622,43
5.187,28
604,28
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
8382.80
0.00
6438.00
464
34-2014071572612
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
064159034
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣΔ2
ΛΑΧΑΝΑ 7, T.K.
57013
Δ.Δ.Ωραιοκάστρ
ου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.870,00
14.870,00
4.461,00
60 Όχι
301,64
10.409,00
386,48
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0.00
14870.00
465
34-2014071572635 ΘΕΟΔΩΡΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
118506563
0:Α1
Μονοκατοικία
-
KOINOTIKH -,
T.K. 53100
Δ.Δ.Νεοχωρακίο
Φλωρίνης
υ
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.640,00
6.640,00
1.992,00
48 Ναι
38,72
4.648,00
705,84
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
5340.00
1300.00
466
34-2014071572637 ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
032714838
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
Δ1ΑΟΡ
ΒΕΥΗ MΕΛΙΤΗΣ Δ.Δ.Βεύης
, T.K. 53074
Φλωρίνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.481,85
14.481,85
4.344,56
72 Όχι
302,41
10.137,30
520,12
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
9684.85
0.00
4797.00
467
34-2014071572640 ΚΑΛΠΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
018450130
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Υ 3, T.K. 57013
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
313,22
10.500,00
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6600.00
7100.00
1300.00
468
34-2014071572642 ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
017503406
1:Α2
Μονοκατοικία
-
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ.Δ.Ερατύρας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ
ΟΥ -, T.K. 50003
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.801,58
14.796,58
9.617,78
72 Όχι
669,47
5.178,80
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6785.00
8011.58
0.00
469
34-2014071572676 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
100176950
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΦ1
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
Υ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 8,
ης
T.K. 54352
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.101,88
7.856,66
2.357,00
48 Όχι
152,29
5.499,66
410,80
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6556.66
0.00
1300.00
470
34-2014071572711
059388150
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
Γ. ΜΠΟΣΚΟΥ
25, T.K. 57014
Δ.Δ.Σταυρού
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.433,38
4.433,38
1.330,01
48 Όχι
85,93
3.103,37
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3663.38
0.00
770.00
471
34-2014071572712 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
108554100
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΟΡΦ1
N ΠΛΑΣΤΗΡΑ
11, T.K. 59300
Δ.Δ.Αλεξανδρεία
Ημαθίας
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.017,56
13.017,56
3.905,27
72 Όχι
271,84
9.112,29
432,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7517.56
5500.00
0.00
472
34-2014071572773 ΣΚΕΥΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
056041150
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ
0, T.K. 62041
Δ.Δ.Νέων
Κερδυλίων
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
299,13
10.500,00
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6980.00
2500.00
5520.00
473
34-2014071572783 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
014862342
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΒΙΡΧΑΝΛΗ 21,
T.K. 62125
Δ.Δ.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
72 Όχι
299,13
10.500,00
480,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6980.00
0.00
8020.00
474
34-2014071572790 ΠΟΤΟΓΛΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
112312407
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΔΡΕΠΑΝΟ -,
T.K. 50100
Δ.Δ.Δρεπάνου
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.697,73
13.697,73
4.109,32
48 Όχι
254,81
9.588,41
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2123.99
4475.24
7098.50
475
34-2014071572801 ΛΙΑΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
077784559
0:Α1
Μονοκατοικία
-
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ -,
T.K. 53071
Δ.Δ.Νεοχωρακίο
Φλωρίνης
υ
Δυτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
15.000,00
4.500,00
48 Όχι
279,03
10.500,00
424,16
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
9500.00
5500.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΥ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκ
ης
Δ.Δ.Ωραιοκάστρ
ου
Σελίδα 25 από 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΟΔΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΟΥ
Σ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ
Α)
: 346-5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
208,02
7.849,79
384,40
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6392.80
0.00
4821.18
225,32
8.150,45
400,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
7428.00
2915.50
1300.00
476,28
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0
0
0
5.103,49
0,00
0,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0.00
0
7290.70
7.386,40
300,00
250,00 16-11-2014
ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
6504.00
2748.00
1300.00
ΗΛΙΑΣ
103018374
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
3
ΓΡΑΜΜΟΥ 47,
T.K. 52100
Δ.Δ.Καστορίας
Καστοριάς
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
11.213,98
11.213,98
3.364,19
48 Όχι
477
34-2014071572937 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
018463383
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟ
ΠΕΤΡΑΝΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ 0,
T.K. 50100
Δ.Δ.Πετρανών
Κοζάνης
Δυτικής
Μακεδονίας
Ναι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
11.643,50
11.643,50
3.493,05
60 Όχι
478
34-2014071572959 ΓΚΙΩΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
135011693
1:Α2
Πολυκατοικία
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 20,
T.K. 58200
Δ.Δ.Εδέσσης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
8.100,78
0,00
0,00
0 Όχι
479
34-2014071572960 ΓΚΙΩΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
135011693
0:Α1
Διαμέρισμα ως
Μέρος Αίτησης
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 20,
T.K. 58200
Δ.Δ.Εδέσσης
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
7.290,70
7.290,70
2.187,21
72 Όχι
144,95
480
34-2014071573067 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
018146421
0:Α1
Μεμονωμένο
Διαμέρισμα
Πολυκατοικίας
1ΟΣΔ2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 60065
Δ.Δ.Πλαταμώνος Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.552,00
10.552,00
3.165,60
48 Όχι
196,32
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σελίδα 26 από 26
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
Τοποθέτηση
Αντικατάσταση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση
κουφωμάτων
στο κτηριακό
του
(πλαίσια /
κέλυφος
συστήματος
υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και
και τοποθέτηση
νομένου του
παροχής
συστημάτων
δώματος /
ζεστού νερού
σκίασης:
στέγης και της
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
(x 2)
34-2014071572865 ΑΣΝΑΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ
476
Α.Φ.Μ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ