Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική στο ΑΠΚΥ: Προσδοκίες και Επιτυχίες

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
στο ΑΠΚΥ: Προσδοκίες και Επιτυχίες
Πέτρος Π
Πέ
Πασιαρδής
δή
Kαθηγητής Eκπαιδευτικής Ηγεσίας
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Kύπρου
P.O.Box 24801
1304 Λευκωσία, Kύπρος
FAX (+357-22) 411972
e.mail: [email protected]
pp
@
y
Τα στοιχεία και δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι:
• Η ανάπτυξη της Κύπρου τα προσεχή πέντε έως δέκα χρόνια
επηρεάζεται από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
γγεγονότα
γ
και τιςς συνθήκες
ή ς στο χώρο
χ ρ της
ης Μέσης
ης Ανατολής,
ής,
Μεσογείου και Ανατολικής Ευρώπης, την παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας, την έντονη ανταγωνιστικότητα και την
ελευθεροποίηση του εμπορίου, την ανάπτυξη και εφαρμογή της
τεχνολογίας, την παγκόσμια κοινωνία της γνώσης-πληροφορίας
και το πολιτικό
λ ό – εθνικό
θ ό της πρόβλημα.
όβλ
• Η ανάπτυξη
ά ξ της Κύ
Κύπρου είναι
ί στενά
ά συνδεδεμένη
δ δ έ με την
κοινωνική συνοχή και την αποφυγή περιθωριοποίησης
οποιασδήποτε ομάδας του πληθυσμού της.
της Γι
Γι’ αυτό η ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να στοχεύει τόσο σε κατάρτιση,
ειδίκευση και επανειδίκευση.
Το ΑΠΚΥ, μπορεί να εμπλακεί στα πιο πάνω, στρατηγικής φύσεως
θέματα ως εξής:
Ανάπτυξη κατά τις ανάγκες της αγοράς
• Xρειάζεται να ενθαρρυνθεί το μεταπτυχιακό/διδακτορικό ή και το
δεύτερο πτυχίο με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες της κυπριακής
οικονομίας.
οικονομίας
Εναρμονισιακές ανάγκες και πολιτική
εκπαίδευση ειδίκευση και επανειδίκευση.
επανειδίκευση Οι
• Έμφαση στη δια βίου εκπαίδευση,
εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιβιώσουν απλά με το πρώτο πτυχίο.
γ η για
γ επιμορφωτικά
μ ρφ
προγράμματα
ρ γρ μμ
από το ΑΠΚΥ
• Ανάγκη
προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας.
• Κορεσμένα επαγγέλματα δεν υπάρχουν. Άνεργοι δικηγόροι υπάρχουν
γιατί δεν έχουν αποκτήσει τις πολλαπλές δεξιότητες και τον συνδυασμό
με άλλες γνωστικές περιοχές, π.χ. της διοίκησης που να τους καθιστούν
ικανά και αξιόλογα στελέχη της αγοράς
αγοράς.
Ανάπτυξη σε περιφερειακό κέντρο τεχνογνωσίας και παραγωγής νέας
γνώσης
• Οι πιο πάνω εξελίξεις απαιτούν διδακτικό και ερευνητικό
προσωπικό με διδακτορικά και κάθετη εξειδίκευση σε
συγκεκριμένα αντικείμενα, σε αντίθεση με την οριζόντια απόκτηση
πτυχίων που ζητά η αγορά εργασίας και η κυπριακή οικονομία.
• Συνεπώς, θα χρειασθούν πολλοί νέοι διδάκτορες, τουλάχιστον
3 000 4 000 εάν
3,000-4,000,
ά υπολογίσουμε
λ ί
τα τρία
ί κρατικά
ά πανεπιστήμια,
ή
συν
τα 4 ιδιωτικά και άλλα κολλέγια.
Όραμα Μ
Ό
Μεταπτυχιακούύ Π
Προγράμματος
ά
στην
η Εκπαιδευτική
ή Ηγεσία
γ
και Πολιτική
ή
Προσφορά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών
προγραμμάτων
ά
επιπέδου
έδ Μάστερ
Μά
και Διδακτορικού
Δδ
ύ
υψηλής ποιότητας στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και
Π λ ή με διεθνή
Πολιτική,
δ θ ή αναγνώριση
ώ
και παρουσία,
ί κυρίως
ί
στη ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο, υιοθετώντας
καινοτόμες
ό
πρακτικές
έ και επενδύοντας
δύ
σε νέες
έ
τεχνολογίες με τη βοήθεια ενός εξαίρετου διδακτικού και
ερευνητικούύ προσωπικούύ που να προάγει
ά την
εκπαιδευτική αριστεία και έρευνα σε κλάδους αιχμής
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και
Πολιτική
ή έχει
χ ωςς β
βασική
ή αποστολή:
ή
• την έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση
στα πεδία της οργάνωσης, διοίκησης και αξιολόγησης στην
εκπαίδευση
• την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και
Πολιτική σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων ανεξάρτητα από
ηλικία, τόπο, χρόνο και ρυθμό μάθησης
• τη συνεργασία
ί με ανάλογα
άλ
προγράμματα,
ά
ευρωπαϊκών
ϊ ώ και άλλων
άλλ
πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
• την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και
ερευνητών, που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο
λειτουργεί
ργ η εκπαίδευση
η και επιθυμούν
μ
να δράσουν
ρ
δημιουργικά
ημ ργ
και παραγωγικά
• την
η προσφορά
ρ φ ρ υπηρεσιών
ηρ
στην
η ευρύτερη
ρ ρη εκπαιδευτική
ή κοινότητα
η σε
θέματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master οι
φοιτητές επιλέγουν ένα από τα ακόλουθα σχήματα:
• Σχήμα Α: απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και
εξέταση τριών Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση
Δ
Διατριβής
βή Μάστερ.
Μά
• Σ
Σχήμα
ή Β
Β: απαιτείται
ί η επιτυχής
ή παρακολούθηση
λ ύθ
και
εξέταση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων.
Υποχρεωτικές Θ.Ε.
• ΕΠΑ62:
ΕΠΑ62 Διοίκηση
Δ ί
Εκπαιδευτικών
Ε
δ
ώ Μονάδων
Μ άδ
• ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
Επιλογή δύο ΘΕ από τις πιο κάτω ή μίας Θ
Θ. Ε
Ε. και
μεταπτυχιακής διατριβής:
• ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά
Προγράμματα
• ΕΠΑ71Κ:
ΕΠΑ71Κ Διαχείριση
Δ
ί
αλλαγής,
λλ ή σχολική
λ ή
αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός
• ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση
προγραμμάτων και προσωπικού
Στατιστικά Προγράμματος ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΠΡΟΣ
2006‐2007
145
351
2007‐2008
386
691
2008‐2009
1007
2009‐2010
ΆΛΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ
% ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
496
29.23
1
1078
35.81
643
2
1652
60.96
1084
628
3
1715
63.21
2010 2011
2010‐2011
779
358
1
1138
68 45
68.45
2011‐2012
1095
403
3
1501
72.95
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1200
1095
1084
1007
1000
779
800
691
643
628
ΕΛΛΑ∆Α
600
400
200
ΚΥΠΡΟΣ
351
386
ΆΛΛΗ
403
358
145
1
2
3
1
3
0
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Στατιστικά Προγράμματος ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΠΡΟΣ
2006‐2007
15
2007‐2008
ΆΛΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ
% ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
81
96
15.63
21
100
121
17.36
2008‐2009
42
73
115
36.52
2009 2010
2009‐2010
34
81
115
29 57
29.57
2010‐2011
99
74
173
57.23
2011‐2012
96
51
148
64.86
1
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
100
99
100
90
81
96
81
80
74
73
70
60
51
50
42
40
10
ΚΥΠΡΟΣ
ΆΛΛΗ
34
30
20
ΕΛΛΑ∆Α
21
15
1
0
2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009-2010
2009 2010 2010
2011 2011
2012
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2010-2011
2011-2012
Εγκρίθηκε η δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και
Κατάρτισης στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
(ΚΕΚΕΗΠ). Κάτι τέτοιο θα συμβάλει ουσιαστικά στο να
καταστεί η Κύπρος περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο
κέντρο, το
οποίο αποτελεί στόχο της Κυπριακής Κυβέρνησης. Θα
μπορέσουμε να ετοιμάσουμε και να προσφέρουμε θεματικές
ενότητες και Προγράμματα Σπουδών και στην Αγγλική
γγλώσσα (ταυτόχρονα
(
χρ
με
μ την
η Ελληνική)
η ή) που θα απευθύνονται
στις γύρω χώρες (Αίγυπτο, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Λίβανο και
γγενικά χχώρες
ρ ς της
ης Αφρικής)
φρ ής) όπου η ζή
ζήτηση
η η γγια προγράμματα
ρ γρ μμ
σπουδών, ιδιαίτερα στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση,
είναι εξαιρετικά αυξημένη και εμείς έχουμε την τεχνογνωσία
και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό.
Γ να βιώσουμε
Για
βώ
το
παρόν
ρ πρέπει
ρ
να
οραματιστούμε το
μέλλον
έλλον