ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.01.16 12:21:18
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα,
15-1-2015
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: Φ 6449/302/14
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α
ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση
Ταχ. Κωδ.
: 154 51 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας
Τηλέφωνο
: 210 3725764
Fax
: 210 3725770
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση
Περιβαλλοντικών
Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία
Θέµα:
του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα(φυτικά
έλαια -vegetable oil) ισχύος 1MWe, του επενδυτή
«ΗΛΙΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ»,
που
θα
εγκατασταθεί
στη
θέση
«ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή
ΝΤΑΓΛΑ» του ∆ήµου Μαρκόπουλου , της Περιφέρειας Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 1650/1986 ( Φ Ε Κ . 160/Τ.Α./1986) για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα το άρθρο 30 αυτού, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Τ.Α./25-42002) και τροποποιήθηκε µε τους Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Τ.Α./21-092011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /Τ.Α./07-06-2010).
3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Την Υ.Α. µε αριθ. 1958 (ΦΕΚ 21/T.B' /13-01-2012) «Κατάταξη δηµόσιων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'
209/2011)» και τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. µε αριθ.20741 (ΦΕΚ
1565/T.B/0805-2012).
5. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ. 129/τ Α/27-6-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3734/2009, Ν.3851/2010, Ν.3889/2010
και ισχύει.
6. Το Ν 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του
ΥΠΕΚΑ». (ΦΕΚ 85/τ Α/04-06-2010).
7. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383B/28-03-2006) «Μέτρα όροι και
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε
τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του
συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α.
8668/07, (187/Β/2,3,07)].
8. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση
1από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (όπως τροποποιήθηκε από
Ν. 3854/10 – ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 – ΦΕΚ 286/Β/2.3.07).
9. Την ΚΥΑ 49828/2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της
στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», (ΦΕΚ
2464/τ.Β/03-12-2008)..
10.Την ΚΥΑ µε αριθµό οικ. 3137/191/Φ. 15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-12)
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά
διατάγµατα».
11. Την Εγκύκλιο 107100/29-8-06 της ΥΠ Ε ΚΑ/Γεν. Γραµµατεία Ενέργειας &
Κλιµατικής Αλλαγής.
12. Το Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α΄/13-12-2005) «Εισαγωγή στην ελληνική
αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων».
13.
Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α’/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
14. Το µε αρ. πρωτ. 11135/20-12-2012 έγγραφο του ∆ήµου Μαρκοπούλου/
Τµήµα Πολεοδοµίας.
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ6449/5847/24.12.12 κατάθεση φακέλου
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
της
εταιρείας
«ΓΑΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ENNEA Ε.Π.Ε.».
16.Την υπ΄αριθµ. Πρωτ.143902/28-1-2014 θετική εισήγηση της ∆/νσης
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής(εισηγούνται περιβ. όροι).
17.Την υπ΄αριθµ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/Β'ΕΠΚΑ 128702/66408/5342/247-2013 θετική γνωµοδότηση της Β' ΕΠΚΑ.
18.Τηνυπ΄αριθµ.Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/128701/18560/5713/199-2013 θετική γνωµοδότηση της Εφορ. Νεωτ. Μνηµ. Αττικής.
19.Τηνυπ΄αριθµ.Πρωτ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/1ηΕΒΑ/133124/68858/6495πε/
14-1-2014
θετική γνωµοδότηση της 1ης Εφορ. Βυζαντ.
Αρχαιοτήτων.
20. Την υπ' αριθ. πρωτ.44016/4115/25-10-13 γνωµοδότηση του
∆ασαρχείου Πεντέλης ,στην οποία δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις
γιά το έργο.
21. Την υπ' αριθ. 50/2014 αρνητική γνωµοδότηση του Περιφ.Συµβουλίου
της Περιφέρειας Αττικής.
22. Την από 15-7-2014 απόφαση του ΠΕΣΠΑ(2η συνεδρίαση-1η
πράξη) µε την οποία ζητήθηκαν ,από τους υπευθύνους του έργου,
πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες γιά το έργο.
23. Την από 18-12-2014 απόφαση του ΠΕΣΠΑ(3η συνεδρίαση -1η
πράξη) µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά γιά το συγκεκριµένο έργο.
24. Το γεγονός ότι παρήλθε το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα (άρθρο
4 Ν. 4014/11) γιά τις γνωµοδοτήσεις των αρµοδίων φορέων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και
λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιοµάζα (φυτικά έλαια-vegetable oil) ισχύος 1MWe, του επενδυτή
«ΗΛΙΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ»,
που
θα
εγκατασταθεί
θέση
¨ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή ΝΤΑΓΛΑ¨
του ∆ήµου Μαρκόπουλου, της Περιφέρειας Αττικής.
Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος
οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη
2από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους
παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισµούς. Η τήρησή τους
αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη.
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Α1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ
:
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Y.A
Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοµάζα
1958/12) Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς βιοµάζας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΜΒ.ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Χαµηλή όχληση
P=1 MWe
Ε= 4304 τ.µ.
Η δραστηριότητα αυτή κατατάσσεται:
Στο παράρτηµα Χ Οµάδα 10η α/α:5 της Υ.Α.1958/ΦΕΚ 21Β/13-112,υποκατηγορία Α2.Ηλεκτροπαραγωγή µε καύση βιορευστών
βιοκαυσίµων.
A2. ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
Η µονάδα θα χρησιµοποιεί πρώτες ύλες
µε πιστοποίηση
περιβαλλοντικής προέλευσης, οι οποίες θα αποτελούνται από µη
βρώσιµα φυτικά έλαια υποβαθµισµένης ποιότητας συγκεκριµένων
ειδών όπως ηλιέλαιο,κραµβέλαιο. βαµβακέλαιο, φοινικέλαιο.Eπίσης
από χρησιµοποιηµένα βρώσιµα έλαια από διάφορες πηγές.
Η πρώτη ύλη θα παραλαµβάνεται επεξεργασµένη και έτοιµη
να εισαχθέι απευθείας στις µηχανές εσωτερικής καύσης.Την παροχή
των απαιτουµένων ποσοτήτων
θα αναλαµβάνει συγκεκριµένη
προµηθεύτρια εταιρεία ,η οποία θα δραστηριοποιείται στον κλάδο των
ενεργειακών πρώτων υλών. Εβδοµαδιαίως θα αποστέλλεται στην
µονάδα , ειδικό όχηµα εφοδιασµού. Η κατανάλωση του βιορευστού θα
είναι 200lt/h.
Α3. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Το έργο χωροθετείται εντός του δήµου Μαρκόπουλου εντός Γ.Π.Σ. σε
περιοχή ΒΙΠΑ προς εξυγίανση.
Η µονάδα θα εγκατασταθεί εντός αγροτεµαχίου επιφανείας 4304 τ.µ.
Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου αποτυπώνονται στο από
Ιανουαρίου 2012 Τοπογαφικό ∆ιάγραµµα ,κλίµακας 1:500 του
Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Αδαµ. Ι. Κουρέτα και φαίνονται στον
κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ1:Συντεταγµένες κορυφών γηπέδου ,ΕΓΣΑ 87'
ΚΟΡΥΦΕΣ
Χ
Υ
3από17
Α
492896,522
4190903,410
Β
492900,011
4190920,553
Γ
492901,253
4190926,658
∆
492902,213
4190931,374
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
Ε
492920,083
4190929,775
Ω
493044,482
4190919,554
Α1
Β1
Γ1
493042,369
493039,602
493033,642
4190913,292
4190905,089
4190887,427
Α4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α4.1 ΚΤΙΡΙΟ
Η µονάδα θα εγκατασταθεί σε µία ειδικού σχεδιασµού δόµηση(κτίριο)
τεσσάρων τµηµάτων (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη-σύνδεση µε το ∆Ε∆∆ΗΕΜετασχηµατιστές-control room), θα αποτελείται από δύο ορόφους επιφανείας
60 τ.µ. έκαστος.Στο ισόγειο θα τοποθετηθούν δύο containers 2,5x8,0τ.µ.
έκαστο τα οποία θα στεγάσουν τα συστήµατα µηχανών εσωτερικής καύσης γεννητριών( ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη).
Τα containers είναι τύπου sound proof µε δυνατότητα να µειώνουν τον
θόρυβο στα 60dB. Τα containers θα εγκατασταθούν εντός του ειδικά
διασκευασµένου στεαγανού χώρου µε επιπλέον µέριµνα µείωσης του
θορύβου κατά 10dB, ώστε σε απόσταση 7 µέτρων από το κτίριο ο θόρυβος
να είναι περίπου 50dB.
Γιά την εγκατάσταση της µονάδας θα απαιτηθεί εκσκαφή γιά την
εξυγίανση της θέσης θεµελίωσης του κτιρίου από τις πρόσφατες
επιχωµατώσεις.Γιά την περαιτέρω ανέγερση του κτιρίου θα απαιτηθούν
200τ.µ. µπετόν περίπου.
Οι χώροι εγκατάστασης θα αποτελούνται από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό
κατάλληλο ώστε να παραλαµβάνει µε ασφάλεια όλα τα προβλεπόµενα
φορτία.Ο σκελετός κατασκευάζεται από µεταλλικά στοιχεία,κοιλοδοκούς,
πρόσθετες
ενισχύσεις
και
διαµορφωµένες
βάσεις
,όπου
απαιτείται,προκειµένου να εδράζονται µε ασφάλεια όλα τα στοιχεία της
εγκατάστασης κτλ.Όλα τα µεταλλικά µέρη θα είναι από χάλυβα γαλβανισµένο
εν θερµώ.
Τα τοιχώµατα των χώρων καλύπτονται από πάνελ πολυουρεθάνης
πάχους 50 mm µε επικάλυψη µε ελάσµατα γαλβανισµένα εν θερµώ πάχους
0,6 mm, συνδεδεµένα στεγανά µεταξύ τους.
Η οροφή των ορόφων κατασκευάζεται από τραπεζοειδούς
διατοµής πάνελ πολυουρεθάνης µε εξωτερική και εσωτερική επικάλυψη ως
προηγουµένως.Τα πάνελ της οροφής συνδέονται µεταξύ τους ώστε να
αποτελούν ένα ενιαίο τεµάχιο το οποίο εξασφαλίζει την στεγανότητα και την
απορροή των υδάτων της στέγης.
Στην εγκατάσταση θα έχουν ενσωµατωθεί όλα τα απαιτούµενα
συστήµατα
ασφαλείας(πυρασφάλεια,
ηλεκτροµηχανολογικά
,σύστηµα
ελέγχου, συστήµατα παροχής καυσίµου).
Α4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Η καύσιµη ύλη της µονάδας(φυτικά έλαια) θα εισάγεται σε δύο
ειδικών προδιαγραφών ενσωµατωµένες δεξαµενές (vegetable oil -fuel tanks)
συνολικής χωρητικότητας 35 κυβ.µέτ.,οι οποίες θα έχουν επάρκεια επτά
ηµερών.Οι ανάγκες της µονάδας σε ποσότητες λαδιού υπολογίζονται σε
200lt/h(100lt/h γιά κάθε δεξαµενή).
4από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
Πέραν των δύο αυτών δεξαµενών φυτικών ελαίων, η µονάδα θα
διαθέτει tank fuel γιά αποθήκευση βιοντήζελ (RΜΕ) χωρητικότητας 30lt
περίπου.Το βιοντήζελ που εντάσσεται και αυτό στα βιοκαύσιµα όπως
άλλωστε και τα φυτικά έλαια,χρησιµοποιείται ως υποβοήθηµα για την
εκκίνηση του κινητήρα όταν παύσει να λειτουργεί για µία ώρα και
επιπλέον,έχοντας ψυχθεί αρκετά.Στην περίπτωση αυτή,η χρήση του βιοντήζελ
θεωρείται απαραίτητη µέχρι να θερµανθεί ο κινητήρας στην συνήθη
θερµοκρασία λειτουργίας οπότε πραγµατοποιείται αυτόµατη µετάβαση σε
καύση φυτικών ελαίων από τα αντίστοιχα tank fuel.Tα φυτικά έλαια λόγω
υψηλής πυκνότητας δεν δύναται να χρησιµοποιηθούν από το σύστηµα
έγχυσης καυσίµου κατά την εκκίνηση του κινητήρα ,οπότε για τον λόγο
επιλέχθηκε το βιοντήζελ, όντας και αυτό ένα απόλυτα περιβαλλοντικά φιλικά
προϊόν.
Ο τοµέας αυτός διαθέτει υποσύστηµα λήψης και µετάδοσης
δεδοµένων λειτουργίας από αισθητήρες µέτρησης θερµοκρασίας, υγρασίας
και ποσότητας παροχής της καύσιµης ύλης, που είναι ενσωµατωµένο στο
Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου της Μονάδας.
Α4.3 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ(Μ.Ε.Κ.) -ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Η παραγωγή ενέργειας θα επιτυγχάνεται µέσω 2 Μηχανών Εσωτερικής
Καύσης diesel ειδικά τροποποιηµένες να χρησιµοποιούν φυτικά έλαια(καθώς
και βιοντήζελ κατά την φάση εκκίνησή τους), σε συνδυασµό µε δύο γεννήτριες
(alternators).Ο εξοπλισµός αυτός που αναφέρεται ως ¨generator set¨ως
σύνολο είναι αναπτυγµένος, ολοκληρωµένος και πιστοποιηµένος από την
εταιρεία kohler,η οποία είναι εξειδικευµένη στην ανάπτυξη αποτελεσµµατικών
σετ γεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την διαθεσή της
στο δίκτυο.
Οι Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης προέρχονται από την εταιρεία
VOLVO και είναι συνολικής ισχύος 500kw/625 KVA(MODEL
D500
16.1B65)ο καθένας. Οι κινητήρες αυτοί θα µετατραπούν σε καύσης vegetable
oil µε τον κατάλληλο τροποποιητικό εξοπλισµό της ATG µε πιστοποιήσεις
ISO και CE, γεγονός που θα εγγυάται την αποδοτικότητα και τη φιλικότητα
τους προς το περβάλλον.
Οι γεννήτριες(alternators) προέρχονται απο την εταιρεία LEROY
SOMER(EMERSON) και συγκεκριµένα χρησιµοποιείται το µοντέλο LSA 49.1.
Τα generators sets (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη), όπως
αναφέρθηκε ήδη ,θα είναι εγκαταστηµένα εντός ειδικά διαµορφωµένου
κτιρίου.Θα τοποθετηθούν εντός ειδικών containers τύπου sound proof µε
δυνατότητα να µειώνουν τον θόρυβο εντός των ορίων που προβλέπει η
νοµοθεσία.
Ο τοµέας αυτός θα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα συλλογής
δεδοµένων και διαθεσή τους στο control room προς επεξεργασία και
διαχείριση.Και στην περίπτωση αυτή, το κεντρικό σύστηµα ελέγχου
παρακολουθεί συνεχώς τα συναχθέντα δεδοµένα, ειδοποιώντας σε έγκαιρο
χρόνο για τυχόν δυσλειτουργία.
Α4.4 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΤ/ΜΤ-∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ
Η παραγόµενη ενέργεια
θα ανυψώνεται στην µέση τάση µέσω
(2)Συζευγµένων Μετασχηµατιστών 630 ΚVA της ABB. Οι µετασχηµατιστές
αυτοί θα εγκατασταθούν εντός ειδικά διαµορφωµένου οικίσκου -container
ορόφου µε όλα τα αναγκαία υποσυστήµατα για τη λειτουργία τους.
5από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
Ο Υ/Σ θα διαθέτει ισχυρή µόνωση πολυουρεθάνης 50mm ακόµα
και στις πόρτες τους που θα είναι αλουµινίου βαρέως τύπου.Το διαµέρισµα
Χ.Τ. θα είναι κλιµατιζόµενο, ενώ θα διαθέτει χώρο γραφείου και ελέγχου.
Α4.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ (ON LINE) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Όλα τα λειτουργικά συστήµατα της εγκατάστασης θα είναι συνδεδεµένα
µέσω δικτύου µε κατάλληλο λογισµικό παρακολούθησης και καταγραφής.Το
λογισµικό θα επιτηρεί τη λειτουργία του σταθµού συνεχώς και θα καταγράφει
την απόδοσή του.Τα δεδοµένα λειτουργίας της εγκατάστασης θα είναι
διαθέσιµα στους υπευθύνους του σταθµού,και στην κατασκευάστρια εταιρεία,
η οποία θα έχει έτσι τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης σε περίπτωση που
εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία. Με τον άµεσο εντοπισµο των προβληµάτων
και µε την άµεση ενηµέρωση(αποστολή µηνυµάτων και σε κινητά τηλέφωνα)
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτικότερη λειτουργία του σταθµού
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση αφού δεν απαιτείται η παρουσία εξειδικευµένου
προσωπικού.
Ο σταθµός θα διαθέτει επιπλέον ,υψηλής τεχνολογίας, συστήµατα
ασφαλείας όπως :
-Σύστηµα συναγερµού στο κτίριο
-Σύστηµα πυρανίχνευσης του κτιρίου
-Σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής µε κάµερες.
Α5. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Α5.1 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Σύµφωνα µε την ΜΠΕ ,η µονάδα δεν χρησιµοποιεί άλλα υγρά
πέραν της καύσιµης ύλης των φυτικών ελαίων, του ψυκτικού νερού του
κινητήρα (κλειστό κύκλωµα ψύξης χωρητικότητας µερικών λίτρων).∆εν
προβλέπεται να αποδίδονται υγρά απόβλητα στο περιβάλλον. Ο
ανεφοδιασµός των υγρών καυσίµων (φυτικά έλαια -vegetable oil) θα γίνεται µε
ειδικά διασκευασµένα οχήµατα µεταφοράς υγρών καυσίµων µεσω ειδικής
σωλήνωσης που θα προσαρµόζεται σε κατάλληλη αρµογή εντός του fuel tank
της µονάδας, ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα διαφυγής τους στο
περιβάλλον
.
Α5.2 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Τα στερεά απόβλητα είναι αστικής φύσης απόβλητα που αποδίδει
το προσωπικό της µονάδας κατά τη διάρκεια παραµονής του στο κτίριο κατά
την λειτουργία της µονάδας.
Α5.3 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Η µονάδα διαθέτουσα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης οι οποίες
καταναλώνουν φυτικά έλαια και δευτερευόντως βιοντήζελ, εκλύει καυσαέρια
µε τη συνήθη ως επί το πλείστον σύσταση για Μ.Ε.Κ..Τα συγκεκριµένα
ουσιαστικά είναι τα µοναδικά αέρια απόβλητα που εκλύονται από τη
διαδικασία λειτουργίας της µονάδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για την επίτευξη του στόχου των θεσµοθετηµένων ορίων ως
αναφορά τις εκποµπές αερίων συστατικών, ο φορέας επένδυσης προτίθεται
να τοποθετήσει πρόσθετο ειδικό εξοπλισµό ( τριοδικοί καταλύτες)
6από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
προκειµένου να επιτύχει µεγαλύτερα ποσοστά κατακράτησης και να
περιορίσει τις εκλύσεις στα όρια του νόµιµου επιτρεπτού ,αφού και η πλέον
σύγχρονη τεχνολογία κινητήρων biodiesel το απαιτεί για την αποτελεσµατική
συγκράτηση των συγκεντρώσεων των συστατικών αυτών.
Ως αναφορά τα σωµατίδια Ρ/Τ ,προτίθεται να χρησιµοποιηθούν
ειδικά φίλτρα συγκράτησης τα οποία αναµένεται να επιφέρουν ικανοποιητικά
αποτελέσµατα.
Οι συγκεντρώσεις των εκλυοµένων αερίων ρύπων και
σωµατιδίων θα είναι απολύτως συµµορφούµενες µε τα θεσµοθετηµένα όρια
έκλυσης κινητήρων τα οποία αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 2 Εκποµπές Αερίων Αποβλήτων των Μ.Ε.Κ.
Αέρια
Θεσµοθετηµένα ανώτερα όρια ρύπων,αρθ. Eκποµπές
αερίων
17 παράρτ.Ιπαρ.4.1.2.5 ΥΑ ∆13/0/121 ρύπων ΜΕΚµε τη
(φεκ53Β/24-01-2007) ,mgr/m3
χρήση
προσθ.
Εξοπλισµού, mgr/m3
SO2
200[βάσει παραρτ.ΙΙΙ άρθρου 16/αριθ. ΗΠ
29457/1511(φεκ992Β/14-07-2005)]
0
NOX
367,46
291,5
H/C
34
32,1
CO
643,052
101,2
Σωµατίδια Ρ/Τ
4,6
2,3
B. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ& ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:
1.Στάθµη θορύβου &Σκόνης:
α)Π.∆.1180/81(ΦΕΚ293/6-10-1981)
β)Υ.Α.37393/2028/2003(ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003) Μέτρα και όροι για τις
εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό
προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α.9272/471/2007(ΦΕΚ
286Β /2-3-2007).
2.Στερεά απόβλητα :
α)Κ.Υ.Α.50910/2727/03(φεκ 1909Β/22-12-03)
β)Ν.4042/12(φεκ24Α/13-2-2012).
3.Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας:
α)Ν.2939/01(φεκ 179Α/2001)
β)Ν.3854/10(φεκ94Α/23-6-2010)
γ)Κ.Υ.Α.9268/469/07(ΦΕΚ268Β/8-3-2007).
4.Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων:
Π.∆.82/04(64Β/2-3-2004) Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των
χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων.
5. Επικίνδυνα Απόβλητα:
K.Υ.Α.13588/725/2006(ΦΕΚ383Β/28-3-2006) ¨Μέτρα και όροι και περιορισµοί
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις ...¨
6. Αέριοι Ρύποι:
7από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
α)Κ.Υ.Α. Με αριθ.∆13/0/121(φεκ 53Β/24-1-2007)¨Μέτρα κατά της εκποµπής
αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχοµένων από κινητήρες εσωτερικής
καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες
2001/63ΕΚ,2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ
του Συµβουλιου της
17ης
Αυγούστου 2001 της 9ης ∆εκεµβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004
αντίστοιχα.
β) Κ.Υ.Α.14122/549/Ε103(ΦΕΚ488Β/30-3-2011) ¨Μέτρα για τη βελτίωση
ποιότητας της ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
2008/50/ΕΚ-για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρώτερο αέρα
για την Ευρώπη- του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαϊου 2008¨.
7. Ηλεκτρικό&
Μαγνητικό
Πεδίο
γραµµών
µεταφοράς&Μετασχηµατιστή:
Κ.Υ.Α.3060/(ΦΟΡ)/238/2002(ΦΕΚ 512Β/25-4-2002).
Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής κατά τις
φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου ,προτείνεται η λήψη των
ακολούθων µέτρων :
Γ1. ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν
όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την
υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχεία ,Εφορείες Αρχαιοτήτων,Υπ.
Πολιτισµού,Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.).
2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης,παραλαβής
να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τήρηση των περβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, στο µέρος που
τον αφορούν και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης
δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες
ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών
όρων.
3. Ο κύριος του έργου οφείλει γιά την κατασκευή και λειτουργία του
έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες
για τα έργα προστασίας του περβάλλοντος.
4. Να ληφθούν όλα τα προσήκοντα µέτρα και καλές πρακτκές κατά την
κατασκευή του κλειστού κυκλώµατος ψύξης(καλής ποιότητας υλικά και
σωληνώσεις,άριστεςσυνδέσεις/ισχυρέςσυγκολλήσεις,πρόβλεψη/κατασκευή συστήµατος περιορισµού τυχόν διαρροών και συγκέντρωση
τους σε ειδική δεξαµενή προς αποµάκρυνση κλπ.), ώστε να
µηδενίζονται οι απώλειες νερού κατά την πλήρωση και λειτουργία των
συστηµάτων.
5. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά
µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα ,απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών
κοινής ησυχίας,απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών µεταφοράς
εντός κατοικηµένων περιοχών κλπ.
6. Να κατασκευαστεί στεγανολεκάνη στην περιοχή τοποθέτησης των
δεξαµενών των πρώτων υλών/καυσίµων και να ληφθεί µέριµνα για τη
συλλογή τυχόν διαφυγόντων ελαίων ή βιοντήζελ σε δεξαµενή σε
περίπτωση τυχόν διαρροής αυτών.
8από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
7. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία
µέτρα(καλυµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών κλπ.).Επίσης να
γίνεται πλύσιµο των τροχών των οχηµάτων του εργοταξίου.
8. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των υλικών
εκσκαφής από την περιοχή του έργου.Η παραµονή υλικών εκσκαφής
σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνον
στην
περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες
του έργου.Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δεν θα
χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων
ανάπλασης,να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους λατοµείων
ή σε νόµιµους χώρους διαθεσής τους.Απαγορεύεται το µπάζωµα
οποιουδήποτε ποταµού ,χειµάρρου ή µισγάγγειας.
9. ∆εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών- µπάζων µέσα ή
κοντά σε χειµάρρους(απόσταση τουλάχιστον 100µ.) για να
αποφεύγεται η µεταφορά εκπλυµάτων στους χειµάρρους κατά την
διαβροχή τους.Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να
προκύψουν(κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται
να γίνονται χωµατουργικές εργασίες ,κατά την διάρκεια υψηλών
βροχοπτώσεων στην περιοχή.
10. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται µε τεχνικές
και τρόπους που στόχουν θα έχουν την εναρµόνιση του όγκου
αποθέσεων µε την µορφολογία της ευρύτερης περιοχής.
11. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφής σε ρέµατα , χείµαρρους ή αρδευτικές τάφρους και
σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης
ροής των υδάτων τους.
12. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα αποκατάστασης για την
αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών.
13. Τυχόν επιστρώσεις µε σκυρόδεµα/πρόσµικτο σκυροδέµατος να
περιοριστούν µόνον στην ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια.
14. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση
µηχανηµάτων χωρίς πιστοποιητικο έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής
Ένωσης περί θορύβου σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις: α)Υπ.
Απ.2640/27/φεκ689Β/18-8-88β)Υπ. Απ.56206/1613/φεκ 570Β/9-9-86
και Υπ. Απ. 69001/1921/φεκ751Β/18-8-88,όπως ισχύουν.Σε κάθε
περίπτωση γιά την λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81(ΦΕΚ293Α/6-1081).
15. Η ρύθµιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκποµπή
αερίων και σωµατιδιακών ρύπων να µην υπερβαίνει τις τιµές της
Υ.Α.28342/2447(4grCO/kwh,1,1gr VOC/kwh,7gr NOX/kwh, 0,15gr
σωµατιδίων/ kwh) που αφορά µέτρα για τον περιορισµό της εκποµπής
αερίων
και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες Diesel
προοριζόµενους να τοποθετηθούν σε οχήµατα σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 88/77/ΕΟΚ,και 91/542/ΕΟΚ(εναρµονισµένη µε φεκ536/25-8-92)
όπως ισχύουν.
16. Τα οχήµατα µεταφοράς των οικοδοµικών υλικών θα πρέπει να είναι
καλυµµένα για αποφυγή εκποµπής σκόνης και να µη διέρχονται από
κατοικηµένες περιοχές.
9από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
17. Σε περίπτωση µεταφοράς χαλαρών υλικών(π.χ. Άµµος,χαλίκι κλπ)
απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχηµάτων.
18. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου των χώρων
επέµβασης.
19. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προφύλαξη του υποσταθµού
και να τοποθετηθεί σήµανση που να αποκλείει την πρόσβαση στο
κοινό.Eπίσης να ληφθούν όλα τα µέτρα γιά την αποφυγή πρόκλησης
οχλήσεων στους περιοίκους.
20. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιµετώπιση
τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων,
συνεργείων,µεταφοράς διαφόρων υλικών κατασκευής κλπ και την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης σε παρακείµενες περιοχές.Να
ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και από την
πυροσβεστική υπηρεσία.
21. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και
ορυκτέλαια, τόσο κατά την κατασκευή ή λειτουργία της µονάδας, από
την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα
κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή,να µην
διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό
αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα
που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση
επικινδύνων
αποβλήτων,µε τον οποίο η επιχείριση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση
σύµφωνα µε το Π.∆.82/2004(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004).
22. Απαγορεύεται η κάθε µορφή καύσης υλικών στην περιοχή του έργου
τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του έργου.
23. Να γίνει χρήση προσροφητικών υλικών σε περίπτωση διαρροής
καυσίµων και λιπαντικών.
24. Τα στερεά απορρίµµατα που δεν µπορούν να ανακυκλωθούν πρέπει
να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης,
τα υπόλοιπα να διατίθενται προς ανακύκλωση.
25. Να ληφθεί µέριµνα γιά την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων ,µε
σκοπό την απρόσκοπτη ροή και την προστασία από πληµµύρα.
26. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά την διάρκειας της ξηρής
περιόδου.
27. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το
Π.∆.109/2004(ΦΕΚ 75Α/2004).
28. Tακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων.
29. Τα παλαιά άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα συλλέγονται και
θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται
µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης.
30. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική υγιεινή
και η ασφάλεια των εργαζοµένων(κράνη ,µπότες ,γάντια,µάσκες,
ωτοασπίδες,στολές ,χηµικές τουαλέτες κλπ.) γιά την προστασία τους
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία.Πιστή τήρηση των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγιεινοµικών ∆ιατάξεων γιά
την εν λόγω δραστηριότητα.
31. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας,στα
εργοτάξια και στους χώρους που διέρχονται κατασκευαστικά
10από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
µηχανήµατα.Επίσης να υπάρχουν ειδικά άτοµα γιά την εκτροπή της
κυκλοφορίας.
32. Η κατασκευάστρια εταιρεία
να ορίσει υπεύθυνο τήρησης
περιβαλλοντικών όρων.
Γ2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
33. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία της µονάδας θα
πρέπει να ενηµερωθούν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η
Πολεµική Αεροπορία, για την αναγκαιότητα σήµανσης των αγωγών
απαγωγής προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων
ελαφρών αεροσκαφών ελικοπτέρων κλπ, που τυχόν εκτελούν πτήσεις
στην περιοχή.
34. Να δηµιουργηθεί αντιπυρική ζώνη-ζώνη αποψίλωσης π.χ.2 µέτρων
γύρω από την µονάδα.
35. Όταν οριστικοποιηθεί η σύµβαση µε τη ∆ΕΗ και προκύψουν αλλαγές
στο σχεδιασµό των εγκαταστάσεων , να γίνει επικαιροποίηση τηςΜΠΕ.
36. Απαγορεύεται τυχόν παραγωγή βιορευστών µε οποιονδήποτε τρόπο
στις εγκαταστάσεις της µονάδας του θέµατος.
37. Σε περίπτωση
ανεπάρκειας του δικτύου άρδευσης δύναται να
κατασκευαστούν δεξαµενές για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας
µέχρι να βελτιωθεί το δίκτυο.
38. Πριν την λειτουργία της µονάδας θα πρέπει να εχει εξασφαλιστεί η
σταθερή παροχή της καύσιµης πρώτης ύλης.Προς τούτο θα πρέπει να
προσκοµιστούν συµβάσεις συνεργασίας µε τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και εταιρείες/καλλιεργητές ενεργειακών σοδειών ή άλλους
φορείς ή πρόσωπα από τους οποίους θα γίνεται η προµήθεια της
καύσιµης πρώτης ύλης. Οι συµβάσεις αυτές θα πρέπει να
εξασφαλίζουν τις ανάγκες της µονάδας για αρκετά χρόνια.
39. Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες /καύσιµα θα πρέπει να πληρούν
τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και βιορευστά άρθρο 20του
Ν.4062/2012.Προς τούτο να τηρείται αρχείο µε την προέλευση
(περιλαµβανοµένης της χώρας ,περιοχής και όνοµα προµηθευτή),την
ηµεροµηνία παραλαβής, το είδος και την ποσότητάς τους, τουλάχιστον
σε εβδοµαδιαία βάση.
40. Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 21 του Ν.4062/2012
41. Να εκπονηθεί πρόγραµµα,ώστε η κίνηση των οχηµάτων για την
τροφοδοσία της µονάδας σε καύσιµη ύλη, καθώς και η κίνηση των
οχηµάτων για τη συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων της µονάδας
να µη γίνεται σε ώρες αιχµής του τοπικού οδικού δικτύου.
42. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για
τον σκοπό αυτό.Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιµεντοστρωµένοι
ή ασφαλτοστρωµένοι, για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά την
κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς και για την προστασία του
υπεδάφους σε περίπτωση διαρροής υγρών υλικών.
43. Να ελέγχεται περιοδικά η στεγανότητα των διαφόρων αγωγών
µεταφοράς και των σηµείων σύνδεσής τους.
44. Να ληφθεί
µέριµνα για την εγκατάσταση,συντήρηση και καλή
λειτουργία πρόσθετου ειδικού εξοπλισµού για µείωση των αέριων
εκποµπών και των σωµατιδίων.Προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι
11από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
εκποµπές των αερίων ρύπων από την καύση της βιοµάζας για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας .Να εφαρµόζονται συχνά διεργασίες
καθαρισµού και καλής συντήρησης και λειτουργίας των επιµέρους
τµηµάτων της µονάδας.
45. Να εγκατασταθεί πλήρες σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής
µε αισθητήρες των εκποµπών αερίων ρύπων(CΟ,CO2,NOX,σωµατίδια
κτλ.) σε πραγµατικό χρόνο (real time).Τα στοιχεία να καταγράφονται
και να είναι διαθέσιµα γιά έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.Το
αρχείο µετρήσεων να κρατείται γιά τρία τουλάχιστον χρόνια.
46. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα προσήκοντα
µέτρα ώστε οι εκποµπές των απαερίων από τη µονάδα του θέµατος να
είναι
εντός
των
θεσµοθετηµένων
ορίων
των
ΚΥΑ
µε
αριθ.∆13/0/121(φεκ53Β/24-1-2007) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α.
∆13/Ο/3967( ΦΕΚ 741Β/2011) και την Υ.Α.∆13/Ο/11985(ΦΕΚ
3181Β/2012) και 14122/549/Ε103(φεκ488Β/30-3-2011).
47. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων των αερίων
εκποµπών να γίνεται διακοπή
λειτουργίας της µονάδας και
επαναλειτουργία της µόνο µετά τη λύση του προβλήµατος.Επίσης να
καταγράφεται το συµβάν και να ενηµερώνεται η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής και η Περιφέρεια Αττικής.
48. Οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και οι Μετασχηµατιστές να ελέγχονται
και συντηρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή.Για κάθε εργασία συντήρησηςρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται απο τον συντηρητή
το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης -ρύθµισης και να κρατείται σε
αρχείο.
49. Η λειτουργία της εγκατάστασης καύσης φυτικού ελαίου να είναι κατά το
δυνατόν συνεχής και να αποφεύγονται οι συνεχείς επανεκκινήσεις.
50. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα, ώστε η στάθµη
θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης να µην υπερβαίνει το
επιτρεπόµενο όριο κατά τα οριζόµενα στο Π.∆. 1180/81 γενικότερα να
µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
51. Γενικά να ληφθούν όλα τα προσήκοντα µέτρα ώστε να τηρούνται τα
προβλεπόµενα από το Π.∆.1180/81 όρια εκποµπής σκόνης από τη
λειτουργία της µονάδας.
52. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να
εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις
γιά την αποφυγή οχλήσεως ,να µονώνονται κατάλληλα και να
λαµβάνονται όλα τα µέτρα προκειµένου να τηρούνται τα όρια θορύβου
που αναφέρονται στο Π.∆.1180/81(αρθ.2,πιν.1) και στις λοιπές
διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση
στους περιοίκους.
53. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού στους
κλειστούς χώρους ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων, ώστε να
εξαλείφεται οποιοδήποτε φαινόµενο τυχόν σκόνης οσµών και
αναθυµιάσεων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή των
εργαζοµένων.
54. Τα έργα µεταφοράς της ηλεκτρικής ενεργείας από τον σταθµό
ηλεκτροπαραγωγής
µέχρι
το
δίκτυο
της
∆.Ε.Η.ή
του
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,καθώς και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης να
12από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆.Ε.Η. ή του
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
55. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. Απο τη χρήση-συντήρηση των
µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα
ορυκτέλαια µαζί µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για
τη λίπανση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά
δοχεία,να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόµιµα
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε
εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων, µε το οποίο η επιχείριση θα έχει συνάψει
σχετική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004(ΦΕΚ 64Α 2-3-2004),
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
56. Η διάθεση των εξαντληµένων φίλτρων και χρησιµοποιουµένων
καταλυτών καθώς και τυχόν υπολειµµάτων κατά τον καθαρισµό των
δεξαµενών ή άλλων στοιχείων της εγκατάστασης, να γίνεται σε
εξουσιδοτηµένους προς τούτο φορείς.Να τηρείται αρχείο στις
εγκαταστάσεις της µονάδας µε τα σχετικά παραστατικά προς επίδειξη
σε αρµόδια αρχή για τον έλεγχο ή αδειοδότηση αυτής.Στα παραστατικά
αυτά θα αναγράφεται τουλάχιστον:η ηµεροµηνία διάθεσης,στοιχεία
παραλήπτη, στοιχεία φυσικού ή νοµικού προσώπου ή εταιρείας στο
οποίο έγινε η τελική διαθεσή τους καθώς και ο σκοπός και η
ποσότητα που διατέθηκε κάθε φορά.
57. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα(ΑΣΑ) να συλλέγονται
σε ειδικούς
υποδοχείς.Η διαχείρισή τους να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
ΚΥΑ µε αριθ.50910/2727(φεκ 1909Β/22-12-2003)
58. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (π.χ.από χαρτί ή χαρτόνι ή πλαστικό
κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο &να διατίθεται για ανακύκλωση
σύµφωνα µε το Ν.2939/01(ΦΕΚ179Α/01)¨Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων¨, όπως ισχύει.
59. Γιά τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στον ν.2939/01(φεκ 179Α/01)
όπως
τροποποιήθηκε
από
ν.3854(φεκ94Α/2010)
και
Υ.Α.9268/469(φεκ286Β/2007) , η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια
συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα.
60. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών
αποβλήτων όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ114218(ΦΕΚ1016Β/1997).
61. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο στό ύπαιθρο όσο και
σε στεγασµένο χώρο.
62. Ο
ηλεκτρικός
και
ηλεκτρονικός
εξοπλισµός(π.χ.αντιστροφείς
τάσης,µετασχηµατιστές-όχι τα έλαια-ηλεκτρονικά ισχύος,καλώδια κλπ.)
που προκύπτει από επισκευές βλαβών,αντικαταστάσεις κλπ, στο τέλος
του κύκλου ζωής του να διαχειρίζεται σύµφωνα µε το
Π.∆.117(82Α/2004),όπως
τροποποιήθηκε
µε
το
Π.∆.15(ΦΕΚ12Α/2006),και Υ.Α. οικ.133480(ΦΕΚ2711Β/2011).
63. Τα µεταχειρισµένα ελαστικά να διαχειρίζονται σύνφωνα µε το
Π.∆.109(ΦΕΚ75Α/2004) ,
οι µεταχειρισµένοι συσσωρευτές µε
το
Π.∆.115(ΦΕΚ80Α/2004)
και
ΚΥΑ41624/2057/Ε103(ΦΕΚ1625Β/2010). Επίσης τα απόβλητα από
εκσκαφές,κατασκευές και κατεδαφίσεις µε την
ΚΥΑ
36259/1757/Ε103(ΦΕΚ1312Β/2010).
13από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
64. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ΚΥΑ Η.Π.13588/725(ΦΕΚ 383Β/2006), όπως τροποποιήθηκε µε
τον ν.4042(ΦΕΚ24Α/2012) την Υ.Α. 146163(ΦΕΚ1537Β/2012) και την
Υ.Α.8668(ΦΕΚ 187Β/2007).Να αποθηκεύονται προσωρινά ,σε
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, προστατευµένο από τις καιρικές
συνθήκες , µε αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται
σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες. Να κρατούνται όλα τα σχετικά
παραστατικά γιά τρία τουλάχιστον χρόνια.
65. Ο χώρος του υποσταθµού(Υ/Σ) να είναι σύµφωνος µε τα όρια
ασφαλείας που επιβάλλονται
από τους κανονισµούς ασφαλούς
λειτουργίας της εγκατάστασης.
66. Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων µε PCB's άνω των 50ppm
στους µετασχηµατιστές και πυκνωτές του υποσταθµού Μέσης Τάσης
της
εγκατάστασης,
σύµφωνα
µε
τις
διατάξεις
της
Κ.Υ.Α.7589/731/2000(ΦΕΚ 514Β/2000).Η εταρεία οφείλει να τηρεί
αρχείο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που θα
εγκατασταθεί στους υποσταθµούς.
67. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων για τη διάθεση
λυµάτων προσωπικού τότε θα πρέπει να οδηγούνται σε υπόγειο
στεγανό βόθρο.Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκοµιδή του
περιεχοµένου των στεγανών δεξαµενών σε νόµιµους χώρους
διάθεσης,να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής
και µεταφοράς αποβλήτων -λάσπης από το στεγανό βόθρο-(τιµολόγια
,ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και
έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων για τη σωστή
λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.Απαγορεύεται η διάθεση
τυχόν διαρροών πρώτης ύλης/καυσίµων ή νερού ψύξης στους
παραπάνω βόθρους.
68. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέµα.
69. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται µέσω
καταλλήλων καναλιών µε σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή
καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας την καθαρότητα
του νερού που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση.
70. Να ληφθούν όλα τα µέτρα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια
εγκαταστάσεων τέτοιου τύπου.
71. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά
µέτρα κατά των τρωκτικών,εντόµων και άλλων παρασίτων.Γιά τον
σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται πρόγραµµα καταπολέµησης
παρασίτων.
72. Να γίνεται επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση των
µηχανηµάτων.
73. Τήρηση όλων των µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν
έγκρισής τους από την πυροσβεστική υπηρεσία.
74. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο γιά την αντιµετώπιση
έκτακτων περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το
οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το
προσωπικό.Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής
εξουδετέρωσης(πριονίδι ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων
ηλεκτρολυτών ,υγρών.Το µείγµα να συλλέγεται και να αποθηκέυεται σε
14από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο
απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.
75. Να γίνεται τακτική συντήρηση των αντιρρυπαντικών συστηµάτων και
να υπάρχουν διαθέσιµα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα
ανταλλακτικά σε επάρκεια.
76. Να τηρούνται τα ηµερολόγια-µητρώα και αρχεία παραστατικών που
προβλέπονται από την παρούσα όπως : α)Αρχείο παραστατικών
παραλαβής α' υλών β)Πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων
γ)Πρόγραµµα
καθαρισµού
χώρων
,υγειονοµικών
ελέγχων,
επιθεωρήσεων δ) Ηµερολόγιο συντήρησης Μ.Ε.Κ.
77. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων
επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.
και χρωµατισµός
αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου.
78. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι,
βραχυχίτωνες ,πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία και
εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου.
79. Περιορισµός των τσιµεντοκαλύψεων του εδάφους στις απολύτως
απαραίτητες γιά την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλιοωθεί
ο ρυθµός απορρόφησης των οµβρίων και η πρόκληση δυσµενών γιά
το περιβάλλον φαινοµένων όπως λιµνάζοντα νερά κλπ.
80. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται
ηµερολόγιο λειτουργίας.
81. Όπου προβλέπεται καταγραφικό όργανο να είναι εφοδιασµένο µε
καταγραφικό χάρτη προσφραγισµένο από αρµόδια υπηρεσία.
82. Γιά όλες τις χηµικές ουσίες που θα διακινούνται,θα αποθηκεύονται και
θα χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση ,είτε καθαρές ,είτε σε µίγµατα
µε άλλες ενώσεις , να υπάρχουν αρχειοθετηµένα και µεταφρασµένα
στην Ελληνική γλώσσα τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας
Υλικών(Material Safety Data Sheets)
στην πλέον ενηµερωµένη
εκδοσή τους.Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε
αυτά.
83. Ο εκµεταλλευτής της δραστηριότητας να ορίσει υπεύθυνο τήρησης
περιβαλλοντικών όρων.
∆. ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
1.
Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της
µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που
αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). οι Περιβαλλοντικοί Όροι που
αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, δεν θα επέλθει εν
τω µεταξύ καµία µεταβολή των δεδοµένων βάσει των
οποίων εκδίδεται αυτή η Απόφαση και δε θα προκύψουν
επιφυλάξεις από συναρµόδιους φορείς κατά τη διάρκεια
υλοποίησης και λειτουργίας του έργου.
2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν
από τη λήξη ισχύος της παρούσας Απόφασης (τουλάχιστον
δύο µήνες), οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του
προς
την εκάστοτε αρµόδια για την Περιβαλλοντική
15από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
αδειοδότηση υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Για τον
εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του
έργου ή της δραστηριότητας, απαιτείται η τήρηση του
άρθρου 6 του Ν.4014/2011.
3.
Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να
τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή η λειτουργία του
έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το
περιβάλλον.
4. Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή
της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας
(εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει
της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ
5.
Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες
περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις
διαπιστωθούν
σοβαρά
προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν
παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν
προβλεφθεί από την παρούσα Απόφαση και την Μ.Π.Ε.,
µπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να
τροποποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του
άρθρου 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011.
6. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης
υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της
παρούσας Απόφασης επιβάλλονται στους υπεύθυνους του
έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86,
όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν.
4042/2012.
7. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι
ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του
προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από
την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που
τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται
χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου
υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι
και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται
νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων
κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.
8. Η παρούσα Απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν
αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις που
τυχόν κατισχύουν αυτής.
9. Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της
παρούσας Απόφασης πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της
στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση
www.aepo.ypeka.gr (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012
κοινή υπουργική απόφαση).
10.
Κατά
της
παρούσης
Απόφασης,
επιτρέπεται,
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του Νόµου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη
δηµοσίευσή της.
16από17
ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ
Ε. ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Συµπερασµατικά ο τρόπος αποκατάστασης του τοπίου µετά την
παύση λειτουργίας της µονάδας συνοψίζεται στα ακόλουθα :
1.Aφαίρεση των panels και των τοίχων.
2.Αποξήλωση πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος.
3.Καθαίρεση όλων των µεταλλικών στοιχείων της κατασκευής.
4.Αποξήλωση των θεµελίων.
5.Ανακύκλωση των συνθετικών panels πολυουρεθάνης σε
εταιρεία διαχείρισης πολυκαρβονικών συνθετικών υλικών.
6.Ανακύκλωση µεταλλικών στοιχείων σε εταρείες κατασκευής
σιδηρικών υλικών ή επεξεργασίας σιδήρου.Το υλικό θα
χρησιµοποιηθεί εκ νέου σε νέες κατασκευές.
7.Ανακύκλωση επιµέρους στοιχείων ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού, να ληφθή ειδική µέριµνα γιά τµήµατα του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που κατά τον ΕΚΑ
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
8.Ανακύκλωση φίλτρων , λιπαντικών ελαίων καταλυτών και
λοιπών αναλώσιµων υλικών Μ.Ε.Κ., σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
9.Τοποθέτηση χαµηλής βλάστησης και παροµοίων ειδών
δέντρων,
τα οποία φύονται στην χλωρίδα της περιοχής
µελέτης.
10.Η τελική µορφή του οικοπέδου θα είναι απόλυτη σύµφωνη µε
τις χρήσεις γης που χαρακτηρίζουν την περιοχή ΒΙΟΠΑ.Πρέπει δε
να είναι έτοιµη να δεχθεί µελλοντική
κατασκευή.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.Ηλίας Κουλουκάκος,Καραϊσκάκη 10, Άρτεµις Αττική τ.κ.19016
(Συνηµµένος 1 Φάκελος Μ.Π.Ε.)
2. Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Λ.Συγγρού 15-11743, Αθήνα
3. Περιφ.Αττικής ∆/νση Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου 4-10433,Αθήνα
4. ∆ασαρχείο Πεντέλης,Κλεισθένους 403-15344,Γέρακας Αττικής
5. Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής Ανατ.Στερ.Ελλάδας
Λυσίου &Κλεψύδρας 1-10555,Αθήνα
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ.Αττικής
Συγγρού 98-100 τ.κ.11741, Αθήνα
Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Χ.Α.(Συνηµµένος 1 φάκελος Μ.Π.Ε.)
2. Π.Αγγελίνας
17από17